Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 12:42:40
KONTA PO MJESTIMA TROŠKA
Godina: 2010.  Dat. dokumenta:  od 01.01.2010 do 31.12.2010.  Nivo konta: 14.  Analitički konto:  od 31111 BRUTO PLAĆE do 84522 PRI.ZAJ. 
OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Mjesto troška: SVE09024 STUDENTSKI ZBOR.  Mjesto troška: SVE09024.  Bez početnih stanja.  
Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
R.br. Konto
Naziv konta
Duguje
Potražuje
Potražni saldo
M T: SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
Donos  do 31.12.2009:
  0,00
 207 125,48
 207 125,48
1. 32111
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI
 2 465,00
  0,00
- 2 465,00
2. 32112
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU
  433,30
  0,00
- 2 898,30
3. 32113
NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEM.
 11 685,00
  0,00
- 14 583,30
4. 32115
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽ.PUTU U ZEMLJI
 5 463,05
  0,00
- 20 046,35
5. 32116
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽ.PUTU U INOZ.
 8 931,26
  0,00
- 28 977,61
6. 32131
SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
 12 580,52
  0,00
- 41 558,13
7. 32211
UREDSKI MATERIJAL
 2 271,62
  0,00
- 43 829,75
8. 323110
USLUGE TELEFONA
 19 873,04
  0,00
- 63 702,79
9. 32312
USLUGE INTERNETA
 1 045,04
  0,00
- 64 747,83
10. 32319
OSTALE USLUGE ZA KOMUNIK.I PRIJEVOZ
 12 700,00
  0,00
- 77 447,83
11. 32322
USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽ.POSTROJ.I OPREME
  450,00
  0,00
- 77 897,83
12. 32353
NAJAMNINE ZA OPREMU
 16 786,82
  0,00
- 94 684,65
13. 32371
AUTORSKI HONORARI
 45 858,10
  0,00
- 140 542,75
14. 32377
USLUGE AGENC.STUDENT.SERV.(PRIJEP.PRIJEVOD)
 2 467,50
  0,00
- 143 010,25
15. 32389
OSTALE RAČUNALNE USLUGE
 3 025,80
  0,00
- 146 036,05
16. 32391
GRAF. I TISKARSKE USL., USL. KOP. I UVEZ.
 29 193,44
  0,00
- 175 229,49
17. 32392
FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA
  918,23
  0,00
- 176 147,72
18. 32399
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
 3 500,00
  0,00
- 179 647,72
19. 32923
PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH I STUDENATA
  170,32
  0,00
- 179 818,04
20. 32931
REPREZENTACIJA
 10 488,43
  0,00
- 190 306,47
21. 32942
MEĐUNARODNE ČLANARINE
  366,00
  0,00
- 190 672,47
22. 32999
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.(SVE OSTALO)
 29 366,31
  0,00
- 220 038,78
23. 34311
USLUGE BANAKA
  160,00
  0,00
- 220 198,78
24. 42211
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
 5 244,24
  0,00
- 225 443,02
25. 652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
  0,00
 135 000,00
- 90 443,02
26. 661116
OSTALI PRIHODI
  0,00
 10 000,00
- 80 443,02
27. 6611161
PRIHODI PO RAČUNIMA
  0,00
  23,58
- 80 419,44
28. 661219
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA OST.DJEL.
  0,00
  230,00
- 80 189,44
29. 66312
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
  0,00
 3 000,00
- 77 189,44
SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
 225 443,02
 148 253,58
- 77 189,44
Saldo razdoblja + donos :
- 77 189,44  +   207 125,48  =   129 936,04
SVEUKUPNO:
 225 443,02
 148 253,58
- 77 189,44
Stranica: 1