Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 12:43:39
KONTA PO MJESTIMA TROŠKA
Godina: 2011.  Dat. dokumenta:  od 01.01.2011 do 31.12.2011.  Nivo konta: 14.  Analitički konto:  od 31111 BRUTO PLAĆE do 84522 PRI.ZAJ. 
OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Mjesto troška: SVE09024 STUDENTSKI ZBOR.  Mjesto troška: SVE09024.  Bez početnih stanja.  
Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
R.br. Konto
Naziv konta
Duguje
Potražuje
Potražni saldo
M T: SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
Donos  do 31.12.2010:
  0,00
 129 936,04
 129 936,04
1. 32111
Dnevnice za službeni put u zemlji
 1 275,00
  0,00
- 1 275,00
2. 32112
Dnevnice za službeni put u inozemstvu
  250,00
  0,00
- 1 525,00
3. 32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
 10 555,00
  0,00
- 12 080,00
4. 32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 5 083,82
  0,00
- 17 163,82
5. 32116
Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
 5 159,03
  0,00
- 22 322,85
6. 32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
 25 152,26
  0,00
- 47 475,11
7. 32211
Uredski materijal
  208,40
  0,00
- 47 683,51
8. 32234
Motorni benzin i dizel gorivo
 1 543,00
  0,00
- 49 226,51
9. 32251
Sitni inventar
  296,00
  0,00
- 49 522,51
10. 323110
USLUGE TELEFONA
 7 906,09
  0,00
- 57 428,60
11. 32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
 20 804,00
  0,00
- 78 232,60
12. 32345
USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO-KANALIZACIJA
  80,00
  0,00
- 78 312,60
13. 32349
Ostale komunalne usluge
  320,00
  0,00
- 78 632,60
14. 32352
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
 7 057,37
  0,00
- 85 689,97
15. 32377
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, p
 7 191,00
  0,00
- 92 880,97
16. 32379
Ostale intelektualne usluge
 10 000,00
  0,00
- 102 880,97
17. 32391
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uv
 15 545,97
  0,00
- 118 426,94
18. 32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 6 869,25
  0,00
- 125 296,19
19. 34311
Usluge banaka
  80,00
  0,00
- 125 376,19
20. 633122
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PROGRAMI
  0,00
 4 000,00
- 121 376,19
21. 652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
  0,00
 125 520,00
 4 143,81
22. 66312
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
  0,00
 2 670,00
 6 813,81
SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
 125 376,19
 132 190,00
 6 813,81
Saldo razdoblja + donos :
 6 813,81  +   129 936,04  =   136 749,85
SVEUKUPNO:
 125 376,19
 132 190,00
 6 813,81
Stranica: 1