Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 12:51:44
KONTA PO MJESTIMA TROŠKA
Godina: 2013.  Dat. dokumenta:  od 01.01.2013 do 31.12.2013.  Nivo konta: 14.  Analitički konto:  od 31111 BRUTO PLAĆE do 84522 PRI.ZAJ. 
OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Mjesto troška: SVE09024 STUDENTSKI ZBOR.  Mjesto troška: SVE09024.  Bez početnih stanja.  
Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
R.br. Konto
Naziv konta
Duguje
Potražuje
Potražni saldo
M T: SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
Donos  do 31.12.2012:
  0,00
 145 148,12
 145 148,12
1. 32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
  593,40
  0,00
-  593,40
2. 32114
Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
 6 662,12
  0,00
- 7 255,52
3. 32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 6 424,60
  0,00
- 13 680,12
4. 32116
Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
 15 627,50
  0,00
- 29 307,62
5. 32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
 7 337,60
  0,00
- 36 645,22
6. 32214
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
  15,99
  0,00
- 36 661,21
7. 32219
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
  13,39
  0,00
- 36 674,60
8. 32234
Motorni benzin i dizel gorivo
 1 858,28
  0,00
- 38 532,88
9. 32271
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 3 780,00
  0,00
- 42 312,88
10. 323110
USLUGE TELEFONA
  45,26
  0,00
- 42 358,14
11. 323112
USLUGE MOBITELI, T-COM, VIP-NET
 4 639,77
  0,00
- 46 997,91
12. 32314
Rent-a-car i taxi prijevoz
 3 125,00
  0,00
- 50 122,91
13. 32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
 30 800,00
  0,00
- 80 922,91
14. 32346
USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA
 9 000,00
  0,00
- 89 922,91
15. 32352
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
 2 000,00
  0,00
- 91 922,91
16. 32371
Autorski honorari
 24 490,64
  0,00
- 116 413,55
17. 32377
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, p
 35 308,75
  0,00
- 151 722,30
18. 32379
Ostale intelektualne usluge
 3 000,00
  0,00
- 154 722,30
19. 323911
GRAFIČKE USLUGE
  816,50
  0,00
- 155 538,80
20. 32392
Film i izrada f otograf ija
 5 000,00
  0,00
- 160 538,80
21. 32931
Reprezentacija
 9 657,00
  0,00
- 170 195,80
22. 32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 26 662,75
  0,00
- 196 858,55
23. 633123
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA- OSTALO
  0,00
 7 000,00
- 189 858,55
24. 633133
TEKUĆE POTPORE IZ GRADSKOG PRORAČUNA-OSTALO
  0,00
 5 000,00
- 184 858,55
25. 652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
  0,00
 145 620,00
- 39 238,55
26. 661520
PH OSTALE USLUGE
  0,00
 4 000,00
- 35 238,55
27. 66312
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
  0,00
 13 000,00
- 22 238,55
28. 6711117
PH IZ PRORAČUNA- OSTALO
  0,00
 46 000,00
 23 761,45
SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
 196 858,55
 220 620,00
 23 761,45
Saldo razdoblja + donos :
 23 761,45  +   145 148,12  =   168 909,57
SVEUKUPNO:
 196 858,55
 220 620,00
 23 761,45
Stranica: 1