Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 13:14:44
KONTA PO MJESTIMA TROŠKA
Godina: 2014.  Dat. dokumenta:  od 01.01.2014 do 31.12.2014.  Nivo konta: 14.  Analitički konto:  od 31111 BRUTO PLAĆE do 84522 PRI.ZAJ. 
OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Mjesto troška: SVE09024 STUDENTSKI ZBOR.  Mjesto troška: SVE09024.  Bez početnih stanja.  
Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
R.br. Konto
Naziv konta
Duguje
Potražuje
Potražni saldo
M T: SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
Donos  do 31.12.2013:
  0,00
 168 909,57
 168 909,57
1. 32112
Dnevnice za službeni put u inozemstvu
  454,08
  0,00
-  454,08
2. 32114
Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
 36 427,97
  0,00
- 36 882,05
3. 32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 2 184,60
  0,00
- 39 066,65
4. 32116
Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
 13 014,47
  0,00
- 52 081,12
5. 32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
 18 952,90
  0,00
- 71 034,02
6. 32141
Naknada za korištenje privatnog automobila u služb
 1 829,19
  0,00
- 72 863,21
7. 32211
Uredski materijal
 4 498,00
  0,00
- 77 361,21
8. 32234
Motorni benzin i dizel gorivo
 1 584,71
  0,00
- 78 945,92
9. 32271
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 10 462,50
  0,00
- 89 408,42
10. 32314
Rent-a-car i taxi prijevoz
 14 105,00
  0,00
- 103 513,42
11. 32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
 57 182,80
  0,00
- 160 696,22
12. 32339
Ostale usluge promidžbe i informiranja
 3 000,00
  0,00
- 163 696,22
13. 32352
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
 2 500,00
  0,00
- 166 196,22
14. 32353
Zakupnine i najamnine za opremu
 14 655,33
  0,00
- 180 851,55
15. 32371
Autorski honorari
 13 146,41
  0,00
- 193 997,96
16. 32377
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, p
 13 513,44
  0,00
- 207 511,40
17. 32379
Ostale intelektualne usluge
 28 750,00
  0,00
- 236 261,40
18. 32391
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uv
  400,00
  0,00
- 236 661,40
19. 323912
TISKARSKE USLUGE
 1 636,81
  0,00
- 238 298,21
20. 323913
USLUGE KOPIRANJA UVEZIVANJA I SL.
  42,20
  0,00
- 238 340,41
21. 32392
Film i izrada f otograf ija
 9 500,00
  0,00
- 247 840,41
22. 32411
Naknade troškova službenog puta
 43 055,53
  0,00
- 290 895,94
23. 32412
Naknade ostalih troškova
 6 372,42
  0,00
- 297 268,36
24. 32931
Reprezentacija
 19 544,56
  0,00
- 316 812,92
25. 32951
Upravne i administrativne pristojbe
 1 050,00
  0,00
- 317 862,92
26. 32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 17 541,13
  0,00
- 335 404,05
27. 37224
Prehrana (studenti)
 2 415,00
  0,00
- 337 819,05
28. 38114
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
 6 000,00
  0,00
- 343 819,05
29. 38118
Tekuće donacije humanitarnim organizacijama
 3 000,00
  0,00
- 346 819,05
30. 633122
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PROGRAMI
  0,00
 3 000,00
- 343 819,05
31. 633123
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA- OSTALO
  0,00
 7 000,00
- 336 819,05
32. 633133
TEKUĆE POTPORE IZ GRADSKOG PRORAČUNA-OSTALO
  0,00
 10 000,00
- 326 819,05
33. 652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
  0,00
 130 620,00
- 196 199,05
34. 66312
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
  0,00
 83 678,14
- 112 520,91
35. 66313
Tekuće donacije od trgovačkih društava
  0,00
 3 000,00
- 109 520,91
36. 6711117
PH IZ PRORAČUNA- OSTALO
  0,00
 99 000,00
- 10 520,91
SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
 346 819,05
 336 298,14
- 10 520,91
Saldo razdoblja + donos :
- 10 520,91  +   168 909,57  =   158 388,66
SVEUKUPNO:
 346 819,05
 336 298,14
- 10 520,91
Stranica: 1