Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 13:19:34
BILANCA PO AKTIVNOSTIMA NA DAN 31.12.2015
Godina: 2015.  Datum dokumenta:  od 01.01.2015 do 31.12.2015.  Konto:  od 31111 Plaće za zaposlene do 84522 PRI.ZAJ. OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Aktivnost:  od A010031 STUDENTSKI ZBOR - SVE AKTIVNOSTI do A010032 STUDENTSKI ZBOR - IZ 11.  Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
Početno stanje
Prom e t
Saldo
Saldo
Konto 
   Naziv k onta
Duguje
Potražuje
Duguje
Potražuje
duguje
potražuje
Saldo
Projekt: A
A010031 Aktivnost: A010031 STUDENTSKI ZBOR - SVE AKTIVNOSTI
Klas a k onta:
3
Ras hodi pos lovanja
32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
   0,00
   0,00
  7 200,00
   0,00
  7 200,00
   0,00
  7 200,00
32114
Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
   0,00
   0,00
  31 689,91
   0,00
  31 689,91
   0,00
  31 689,91
32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
   0,00
   0,00
  2 540,00
   0,00
  2 540,00
   0,00
  2 540,00
32116
Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
   0,00
   0,00
  6 000,00
   0,00
  6 000,00
   0,00
  6 000,00
32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
   0,00
   0,00
  6 809,16
   0,00
  6 809,16
   0,00
  6 809,16
32149
Ostale naknade troškova zaposlenima
   0,00
   0,00
   181,22
   0,00
   181,22
   0,00
   181,22
32211
Uredski materijal
   0,00
   0,00
  1 767,12
   0,00
  1 767,12
   0,00
  1 767,12
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
   0,00
   0,00
   749,92
   0,00
   749,92
   0,00
   749,92
32271
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
   0,00
   0,00
  21 068,10
   0,00
  21 068,10
   0,00
  21 068,10
32314
Rent-a-car i taxi prijevoz
   0,00
   0,00
  7 987,50
   0,00
  7 987,50
   0,00
  7 987,50
32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
   0,00
   0,00
  11 391,75
   0,00
  11 391,75
   0,00
  11 391,75
32331
Elektronski mediji
   0,00
   0,00
  2 968,75
   0,00
  2 968,75
   0,00
  2 968,75
32334
Promidžbeni materijali
   0,00
   0,00
  1 000,00
   0,00
  1 000,00
   0,00
  1 000,00
32339
Ostale usluge promidžbe i informiranja
   0,00
   0,00
  3 375,00
   0,00
  3 375,00
   0,00
  3 375,00
32352
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
   0,00
   0,00
  1 200,00
   0,00
  1 200,00
   0,00
  1 200,00
32353
Zakupnine i najamnine za opremu
   0,00
   0,00
  5 200,00
   0,00
  5 200,00
   0,00
  5 200,00
32359
Ostale  zakupnine i najamnine
   0,00
   0,00
  6 450,00
   0,00
  6 450,00
   0,00
  6 450,00
32371
Autorski honorari
   0,00
   0,00
  29 787,30
   0,00
  29 787,30
   0,00
  29 787,30
32379
Ostale intelektualne usluge
   0,00
   0,00
  20 546,88
   0,00
  20 546,88
   0,00
  20 546,88
323912
TISKARSKE USLUGE
   0,00
   0,00
  16 504,95
   0,00
  16 504,95
   0,00
  16 504,95
32392
Film i izrada f otograf ija
   0,00
   0,00
  9 250,00
   0,00
  9 250,00
   0,00
  9 250,00
32411
Naknade troškova službenog puta
   0,00
   0,00
  54 203,01
   0,00
  54 203,01
   0,00
  54 203,01
32412
Naknade ostalih troškova
   0,00
   0,00
  4 348,15
   0,00
  4 348,15
   0,00
  4 348,15
32931
Reprezentacija
   0,00
   0,00
   329,00
   0,00
   329,00
   0,00
   329,00
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
   0,00
   0,00
  3 005,50
   0,00
  3 005,50
   0,00
  3 005,50
Klas a k onta:
3
Ras hodi pos lovanja
   0,00
   0,00
  255 553,22
   0,00
  255 553,22
   0,00
  255 553,22
Klas a k onta:
6
Prihodi pos lovanja
633132
TEKUĆE POTPORE IZ GRADSKOG PRORAČUNA-
   0,00
   0,00
   0,00
  4 000,00
   0,00
  4 000,00
-  4 000,00
PROGRAMI
6526411
PH OD ŠKOLARINA-IZVANREDNI I PODUZEĆA
   0,00
   0,00
   0,00
  5 000,00
   0,00
  5 000,00
-  5 000,00
652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
   0,00
   0,00
   0,00
  148 440,00
   0,00
  148 440,00
-  148 440,00
66312
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
   0,00
   0,00
   0,00
  19 000,00
   0,00
  19 000,00
-  19 000,00
Klas a k onta:
6
Prihodi pos lovanja
   0,00
   0,00
   0,00
  176 440,00
   0,00
  176 440,00
-  176 440,00
Ak tivnos t: A010031 STUDENTSKI ZBOR - SVE AKTIVNOSTI
   0,00
   0,00
  255 553,22
  176 440,00
  255 553,22
  176 440,00
  79 113,22
Stranica
1

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 13:19:34
BILANCA PO AKTIVNOSTIMA NA DAN 31.12.2015
Početno stanje
Prom e t
Saldo
Saldo
Konto 
   Naziv k onta
Duguje
Potražuje
Duguje
Potražuje
duguje
potražuje
Saldo
A010032 Aktivnost: A010032 STUDENTSKI ZBOR - IZ 11
Klas a k onta:
3
Ras hodi pos lovanja
32114
Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
   0,00
   0,00
  2 506,77
   0,00
  2 506,77
   0,00
  2 506,77
32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
   0,00
   0,00
  7 156,35
   0,00
  7 156,35
   0,00
  7 156,35
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
   0,00
   0,00
   789,15
   0,00
   789,15
   0,00
   789,15
32314
Rent-a-car i taxi prijevoz
   0,00
   0,00
  1 140,00
   0,00
  1 140,00
   0,00
  1 140,00
32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
   0,00
   0,00
  19 117,25
   0,00
  19 117,25
   0,00
  19 117,25
323911
GRAFIČKE USLUGE
   0,00
   0,00
   375,00
   0,00
   375,00
   0,00
   375,00
323912
TISKARSKE USLUGE
   0,00
   0,00
  6 910,00
   0,00
  6 910,00
   0,00
  6 910,00
32399
Ostale nespomenute usluge
   0,00
   0,00
  5 000,00
   0,00
  5 000,00
   0,00
  5 000,00
32411
Naknade troškova službenog puta
   0,00
   0,00
  34 497,22
   0,00
  34 497,22
   0,00
  34 497,22
32412
Naknade ostalih troškova
   0,00
   0,00
   485,03
   0,00
   485,03
   0,00
   485,03
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
   0,00
   0,00
  12 530,00
   0,00
  12 530,00
   0,00
  12 530,00
37224
Prehrana
   0,00
   0,00
  8 493,23
   0,00
  8 493,23
   0,00
  8 493,23
Klas a k onta:
3
Ras hodi pos lovanja
   0,00
   0,00
  99 000,00
   0,00
  99 000,00
   0,00
  99 000,00
Klas a k onta:
6
Prihodi pos lovanja
6711117
PH IZ PRORAČUNA- OSTALO
   0,00
   0,00
   0,00
  99 000,00
   0,00
  99 000,00
-  99 000,00
Klas a k onta:
6
Prihodi pos lovanja
   0,00
   0,00
   0,00
  99 000,00
   0,00
  99 000,00
-  99 000,00
Ak tivnos t: A010032 STUDENTSKI ZBOR - IZ 11
   0,00
   0,00
  99 000,00
  99 000,00
  99 000,00
  99 000,00
   0,00
UKUPNO PROJEKT: A
   0,00
   0,00
  354 553,22
  275 440,00
  354 553,22
  275 440,00
  79 113,22
SVEUKUPNO:
   0,00
   0,00
  354 553,22
  275 440,00
  354 553,22
  275 440,00
  79 113,22
Stranica
2