Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Odluka o ustupanju materijalnih sredstava donijeta na zatvorenom dijelu 19.sjednice Vlade'.


3
KM __
I.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
1
Zakon o koncesijama
09.01.2017
19.1.2017. utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
2
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
30.01.2017
3
Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu
30.1.2017
31.01.17. na dnevnom redu radnih tijela VRH
4
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
20.02.2017
5
Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
20.02.2017
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i 
20.02.2017
6
ponovne uporabe _______________________________________________________ ______________
7
Zakon o reviziji
21.03.2017
8
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
21.02.2017
9
Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
20.03.2017
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju 
13.02.2017
10 izvan snage Direktive 1999/93/EZ__________________________________________ __________________
11 Zakon o postupcima za naknadu štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
13.02.2017
12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima
27.03.2017
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
17.1.2017. odgođeno na dnevnom redu radnih tijela 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
16.01.2017
13
VRH
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
14 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici
20.02.2017
15 Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
20.02.2017
16 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
27.03.2017
17 Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga
27.03.2017
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
18 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
30.1.2017
31.01.17. na dnevnom redu radnih tijela VRH
19 Zakon o zaštiti životinja
27.02.2017
10.01.17. u izradi
20 Zakon o morskom ribarstvu
01.03.2017
05.01.17. upućeno na e-savjetovanje
Formular za praćenje zakonodavstva u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
24.01.2017. raspravljeno na dnevnom redu radnih 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
23.01.2017
21
tijala VRH
22 Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
20.02.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama 
27.02.2017
23 Europske unije
24 Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
27.03.2017
25 Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
27.3.2017
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
26 Zakon o prijenosu mirovinskih prava
27.03.2017
27 Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika
27.03.2017
28 Zakon o osiguranju radničkih tražbina
27.03.2017
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
29 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
27.02.2017
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju 
emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni 
09.01.2017
12.1.2017. utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
30 Direktive 2009/16/EZ
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim 
30.1.2017
31.01.17. na dnevnom redu radnih tijela VRH
31 staklenićkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
32 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
30.1.2017
31.01.17. na dnevnom redu radnih tijela VRH
33 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
27.02.2017.
34 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
27.03.2017
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za 
dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri 
6.2.2017
35 redukcijskoj dijeti
36 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
27.02.2017
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
37 [Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
6.3.2017
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
38 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
23.01.2017
12.1.2017. utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
39 [Zakon o službenoj statistici
27.03.2017
Formular za praćenje zakonodavstva u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine


II.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
40 Zakon o tržištu kapitala
10.04.2017
41 Zakon o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja
26.06.2017
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
42 Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
30.06.2017
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
43 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima
08.06.2017
44 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
08.06.2017
MINISTARSTVO TURIZMA
45 Zakon o pružanju usluga u turizmu
05.06.2017
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
46 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
10.04.2017
47 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima
08.05.2017
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama
usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj i 
22.05.2017
48 pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji
49 Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
22.05.2017
50 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
26.06.2017
51 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
26.06.2017
52 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
26.06.2017
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
53 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
15.05.2017
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. godine o 
22.05.2017
54 novoj hrani
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
55 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
10.04.2017
19.12.2016 Upućeno na e-savjetovanje
Formular za praćenje zakonodavstva u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine


III.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
56 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
28.08.2017
57 Zakon o platnom prometu
04.09.2017
58 Zakon o elektroničkom novcu
04.09.2017
59 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
25.09.2017
MINISTARSTVO KULTURE
60 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
25.09.2017
61 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
25.09.2017
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
62 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
28.08.2017
MINISTARSTVO UPRAVE
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan 
25.09.2017
63 snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (EU)____________________________________
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
64 Zakon o transfuzijskoj djelatnosti
25.09.2017
IV.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
27.11.2017
65 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane 
01.12.2017
66 investicijske proizvode
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
67  Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
04.12.2017
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
68  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima
06.11.2017
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
69  Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
11.12.2017
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
70 Zakon o žigu
15.12.2017
71 [Zakon o zaštiti poslovnih tajni
15.12.2017
Formular za praćenje zakonodavstva u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine