Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Odluka o ustupanju materijalnih sredstava donijeta na zatvorenom dijelu 19.sjednice Vlade'.


__ 1OOZAKONSKIH PRUEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČ INU EU
I.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
1
Uredba o Tarifi upravnih pristojbj
23.1.2017
NN 8/17
2
Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
30.01.2017
3
Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
31.03.2017
4
Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
31.03.2017
5
Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
31.03.2017
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
6 Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
6.2.2017
7 Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ih umanjenje upravnokaznene sankcije
20.02.2017
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama ina ostalim dijelovima unptarnjih 
20.01.2017
NN 7/17
8
morskih voda i teritorijalnog: mora Republike Hiiratske_____________
20.02.2017
9
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
10 Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta
27.03.2017
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
24.01.2017. raspravljeno na dnevnom redu radnih 
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini
30.01.2017.
11
________________ tijala VRH________________
12 Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
31.01.2017
23.01.2017 U završnoj fazi izrade
13 Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka
20.02.2017.
26.01.2017 U završnoj fazi izrade
14 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
27.02.2017
10.01.17. u izradi
15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
28.02.2017
26.01.17. u izradi
16 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa
28.02.2017
23.01.2017 U izradi
17 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
28.02.2017
23.01.2017 U izradi
18 Pravilnik o registru prekršaja u morskom ribarstvu
03.03.2017
10.01.17. u izradi
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih 
27.02.2017
19 standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP___________
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
20 I Pravilnik o sadržaju, obliku i postupku podnošenja izjave o upućivanju radnika
27.03.2017
21 Pravilnik o kriterijima i činjeničnim elementima nužnim za obavljanje opće procjene i inspekcijskog nadzora
27.03.2017
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
22 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
27.03.2017
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
NN 5/17
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
09.01.2017
23
24 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
30.1.2017
25 Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
06.02.2017
06.02.2017.
26 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
27 Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama
27.02.2017
28 Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
27.2.2017
29 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku
27.02.2017.
30 Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
27.02.2017
31 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli
27.02.2017
Uredba o Izmjenama i dopunama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim 
01.03.2017
32 područjem___________________________________________________________________________________________
33 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
06.03.2017
Uredba o kvaliteti tekućih i naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja o emisijama staklenićkih plinova u životnom vijeku
20.03.2017
34 benzinskih i dizelskih goriva
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Pravilnik o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih 
30.01.2017
35 reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća_______________________
36 Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka
24.03.2017
HRVATSKA NARODNA BANKA
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih
30.01.2017
NN 7/17
37 tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br.^ 575/2013_________________________
Odluka 0 efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima________________
27.03.2017
38
Odluka o uvjetima vezanim za znanje i stručnost osoblja kreditne institucije i kreditnog posrednika
27.03.2017
39
40 Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
27.03.2017
II.KVARTAL
BR| MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO FINANCIJA
41 Pravilnik o EORI broju
30.06.2017
42 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
30.06.2017
43 Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva
30.06.2017
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
44 Pravilnik o osiguranju tereta
20.04.2017
45 Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
01.06.2017
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
46 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
30.05.2017
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2017, godini
verzija 30. siječnja 2017. godine


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
47 Pravilnik o tehničkim pregledima na cesti
20.04.2017
48 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
20.04.2017
49 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled
20.04.2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke 
50 ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila.________________________________________________________
20.04.2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka 
51 o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila._______________________________________
20.04.2017
52 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila
20.04.2017
53 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila
20.04.2017
54 Pravilnik o minimalnim standardima i postupku izdavanja ovlaštenja za rad autoškola.
20.04.2017
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
55 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
26.06.2017
56 Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti stranke obveznice
26.06.2017
HRVATSKA NARODNA BANKA
Odluka o faktorima rizika koji se moraju uzeti u obzir kod procjene rizika stranke i mjerama pojednostavljene i pojačane dubinske 
57 analize
22.05.2017
III.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
58 Pravilnik o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože
29.09.2017
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
59 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
25.09.2017
60 Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
25.09.2017
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
61 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
11.09.2017
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
23.01.2017 U izradi
62 Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja
10.07.2017
63 Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja
10.07.2017
23.01.2017 U izradi
IV.KVARTAL
BR MJERA
ROK
STATUS
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
64 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosoinim raspršivačima
13.11.2017
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
65 Pravilnik o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakuituri
29.12.2017
66 I Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
01.12.2017
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2017. godini
verzija 30. siječnja 2017. godine