Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Katalog zaštićenih informacija HOK-a'.

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12) u svezi Glave 
VIII. i IX. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) i odredbe članka 18. stavak 1. točka 
1.  Statuta  Hrvatske  odvjetničke  komore  (NN  115/13),  Upravni  odbor  Hrvatske  odvjetničke 
komore na sjednici održanoj dana 19. listopada 2013. godine donosi sljedeći 
 
 
PRAVILNIK O DUŽNOSTI ČUVANJA  
POSLOVNE I PROFESIONALNE TAJNE 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Članak 1. 
Ovim  se  Pravilnikom  o  dužnosti  čuvanja  poslovne  i  profesionalne  tajne  (dalje  u  tekstu: 
Pravilnik) određuju podaci koji se u poslovanju Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: 
Komora) smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom, vrste tajnosti podataka, označavanje 
tajne,  dužnost  čuvanja  tajnih  podataka,  ovlasti  za  priopćavanje  tajne,  zaštita  i  postupanje  s 
tajnim podacima te druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne. 
 
Članak 2. 
Podatak u smislu ovog Pravilnika jest dokument, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, 
slikovni,  tiskani,  snimljeni,  fotografirani,  magnetni,  optički,  elektronički  ili  bilo  koji  drugi 
zapis  podatka,  kao  i  prilozi,  saznanje,  mjera,  postupak,  predmet,  usmeno  priopćenje  ili 
informacija koja s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svoga 
vlasnika,  a  radi  se  o  podacima  koji  su  nastali  u  okviru  djelatnosti  Komore  ili  su  s  tom 
djelatnošću povezani. 
 
Članak 3. 
Prema vrsti tajnosti podaci mogu biti:  
1. 
poslovna tajna,  
2. 
profesionalna tajna. 
 
 
II. PODACI KOJI SE SMATRAJU POSLOVNOM I PROFESIONALNOM TAJNOM  
 
Članak 4. 
Poslovnu  tajnu  predstavljaju  podaci  koji  su  određeni  ovim  Pravilnikom,  a  koji  u  suštini 
predstavljaju  podatke  zbog  čijeg  bi  priopćavanja  neovlaštenoj  osobi,  mogle  nastupiti  štetne 
posljedice za interese Komore. 
 
Članak 5. 
Poslovnom tajnom Komore smatraju se osobito sljedeći podaci:  
1. 
podaci iz ugovora koje Komora zaključuje, ako ih Upravni odbor Komore utvrdi kao 
 
tajne,  
2. 
podaci i isprave koje poslovni partneri Komore označe kao tajne,  
3. 
podaci i isprave koje nadležno državno tijelo proglasi poslovnom tajnom,  
4. 
podaci i isprave o potraživanjima i financijskim obvezama Komore,  
5. 
financijski  izvještaji,  osim  izvještaja  koji  prema  posebnom  propisu  podliježu  javnoj 
 
objavi,  
6. 
podaci o naknadama članova tijela Komore,  
7. 
podaci o iznosima isplaćenih plaća zaposlenika Komore,  
8. 
podaci i isprave o poslovanju Komore preko žiro-računa,  
9. 
podaci o pristupu administrativnim sučeljima računalnih servisa,  
10.   lokacije sefova, ključeva i mjesto čuvanja pečata,  
11.   drugi  podaci  koje  Upravni  odbor  Komore  utvrdi  kao  tajne  jer  bi  objavljivanje  tih 
podataka  zbog  njihove  prirode  i  značenja  moglo  naštetiti  poslovanju  Komore,  njenim 
članovima ili poslovnim partnerima. 

 
Članak 6. 
Profesionalnom  tajnom  smatraju  se  podaci  o  osobnom  ili  obiteljskom  životu  zaposlenika  i 
suradnika Komore te drugih osoba koje na određen način sudjeluju u poslovanju Komore, a 
za  koje  se  podatke  saznalo  prilikom  obavljanja  redovne  djelatnosti  Komore  te  čije  bi 
neovlašteno priopćavanje drugima moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak odnosi ili 
članovima njezine obitelji. 
 
Profesionalnom tajnom smatraju se i podaci o ustegama od plaće. 
 
Odredbe  ovog  Pravilnika  koje  se  odnose  na  poslovnu  tajnu,  na  odgovarajući  se  način 
primjenjuju i na podatke koji predstavljaju profesionalnu tajnu. 
 
III. OZNAČAVANJE PODATAKA KOJI SE SMATRAJU TAJNOM  
 
Članak 7. 
Vrstu  tajnosti  podataka  koji  se  smatraju  tajnima,  a  radi  se  o  dokumentima  koji  su  nastali  u 
Komori ili koji su proizašli iz obavljanja djelatnosti Komore utvrđuje Upravni odbor Komore. 
 
Prilikom  označavanja  vrste  tajnosti  podataka  osobito  će  se  voditi  računa  o  potrebi  zaštite 
interesa Komore koji bi neovlaštenim otkrivanjem tih podataka mogli biti ugroženi, kao i o 
mogućoj šteti koja bi uslijed takvog postupanja mogla nastupiti za Komoru i osobu ili osobe 
na koje se ti podaci odnose. 
 
Članak 8. 
Vrsta tajnosti na dokumentu označava se stavljanjem otiska odgovarajućeg sadržaja. 
 
Podaci  se  smatraju  tajnom  i  prije  stavljanja  odgovarajućeg  otiska  ukoliko  su  kao  tajna 
navedeni u članku 5. ovog Pravilnika. 
 
Svaki  dokument  kojeg  je  nadležno  tijelo  Komore  označilo  tajnim,  označava  se  u  gornjem 
desnom kutu oznakom vrste tajne (primjerice, „poslovna tajna“). 
 
Svaki prilog ili dio dokumenta koji je označen određenom vrstom tajnosti, označit će se istom 
oznakom vrste tajnosti, osim ako taj prilog ili dio sadrži podatke čije neovlašteno otkrivanje 
ne ugrožava interese Komore koji se štite označavanjem tajnosti. 
 
Elektronske baze podataka koje sadrže tajne podatke, također se označavaju vrstom tajnosti te 
se moraju osigurati od neovlaštenog pristupa lozinkom ili na drugi odgovarajući način. 
 
Za podatke koji nemaju svoj stalni materijalizirani oblik, kao primjerice, usmena priopćenja, 
saznanja, mjere, postupci i druge informacije, vrstu tajnosti utvrđuje Upravni odbor Komore. 
 
Ukoliko  su  podaci  iz  stavka  6.  ovog  članka,  ovim  Pravilnikom  već  utvrđeni  kao  tajni,  oni 
predstavljaju  poslovnu  tajnu  i  u  slučaju  kad  im  posebnom  odlukom  nije  utvrđena  vrsta 
tajnosti. 
 
Podatke koji se nalaze na mediju neprikladnom za označavanje vrste tajnosti, pohranit će se u 
odgovarajući omot na kojem će se označiti vrsta tajnosti tih podataka. 
 
Omotnica kojom se otprema dokument određene vrste tajnosti također će se označiti vrstom 
tajnosti kojom je određen i dokument koji se otprema. 
 
Članak 9. 
Prilikom umnožavanja dokumenta označenog nekom vrstom tajnosti na prvoj se stranici mora 
navesti podatak u kojem je broju primjeraka dokument umnožen. 
 
 
2  

Članak 10. 
Svaki  član  nekog  od  tijela  Komore  ili  zaposlenik  Komore,  koji  je  izradio  ili  zaprimio 
dokument  s  oznakom  vrste  tajnosti,  dužan  je  na  dokumentu  naznačiti  broj  primjeraka  u 
kojima je dokument izrađen te napomenu o osobama koje su dokument dobile na upotrebu. 
 
IV. OSOBE KOJE SU DUŽNE ČUVATI POSLOVNU I PROFESIONALNU TAJNU  
 
Članak 11. 
Svi  članovi  Komore,  zaposlenici  Komore  i  treće  osobe  koje  pod  određenim  uvjetima 
sudjeluju u radu Komore, dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke za koje saznaju u 
svom radu, a koji su označeni poslovnom tajnom ili se smatraju poslovnom tajnom sukladno 
članku 5. Pravilnika. 
 
Svi  članovi  Komore,  zaposlenici  Komore  i  treće  osobe  koje  pod  određenim  uvjetima 
sudjeluju u radu Komore, dužni su kao profesionalnu tajnu čuvati sve podatke za koje saznaju 
u svom radu, a koji su označeni profesionalnom tajnom ili se smatraju profesionalnom tajnom 
sukladno članku 6. Pravilnika. 
 
Osobe  iz  stavka  1.  i  2.  ovog  članka  dužne  su  tajne  podatke  čuvati  i  nakon  prestanka  
obavljanja  odvjetništva  ili  odvjetničke  vježbe,  radnog  odnosa,  ili  prestanka  obavljanja 
određenih poslova, odnosno sve dok ih predsjednik Komore ili vlasnik podatka ne oslobodi 
dužnosti čuvanja tajne. 
 
Članak 12. 
Osobe iz članka 11. ovog Pravilnika dužne su kao tajnu čuvati i sljedeće podatke: 
1. 
podatke koje su kao poslovnu tajnu saznali od drugih pravnih ili fizičkih osoba,  
2. 
podatke  koji  se  odnose  na  poslove  što  ih  Komora  obavlja  za  potrebe  drugih  javnih 
 
tijela, ako se radi o podacima koji su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,  
3. 
podatke koji sadrže ponude na natječaj ili dražbu – do završetka natječaja ili dražbe, 
4. 
podatke  koji  su  zakonom,  drugim  propisom  ili  općim  aktom  donesenim  na  temelju 
 
zakona, utvrđeni kao tajni podaci od posebnog gospodarskog značenja. 
 
Članak 13. 
Podatke  koji  se  smatraju  poslovnom  tajnom,  drugim  osobama  smije  priopćiti  samo 
predsjednik Komore ili osoba koju on za to posebno ovlasti. 
 
Podaci  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka  priopćuju  se  drugim  osobama  samo  u  slučaju 
opravdanih razloga i u slučaju kad je to propisano posebnim zakonom. Opravdanost razloga 
procjenjuje Upravni odbor Komore. 
 
Osoba koja traži priopćenje podataka koji se smatraju tajnom, a ne radi se o slučaju iz članka 
14.  ovog  Pravilnika  niti  o  slučajevima  propisanim  posebnim  zakonom,  mora  dokazati 
postojanje pravnog interesa za pristup tim podacima kao i obrazložiti razloge zbog kojih traži 
podatke  koji  se  smatraju  tajnom.  O  pravu  na  pristup  podacima  koji  se  smatraju  tajnom 
odlučuje Upravni odbor Komore. 
 
Upravni  odbor  Komore  ima  pravo  uvida  u  sve  podatke  koji  se  smatraju  poslovnom  i 
profesionalnom tajnom te je dužan onemogućiti svaki neovlašteni pregled tih podataka. 
 
Upravni odbor Komore može ovlastiti i nekog od zaposlenika Komore za čuvanje određenih 
podataka koji se smatraju tajnima. 
 
Članak 14. 
Podatke iz članka 12. ovog Pravilnika predsjednik Komore može priopćiti drugim osobama 
samo kad je to priopćavanje nužno potrebno zbog razloga obavljanja poslova Komore.  
 
Podatke je u tom slučaju moguće priopćiti jedino pod sljedećim uvjetima: 
 
3  

1. 
uz  prethodnu  pisanu  suglasnost  pravne  osobe  koja  je  sukladno  svom  općem  aktu 
 
odredila da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, 
2. 
uz  prethodnu  pisanu  suglasnost  zainteresirane  pravne  ili  fizičke  osobe  ako  se  radi  o 
 
podacima iz ponude na natječaj ili dražbu. 
 
Zahtjev  kojim  se  traži  suglasnost  iz  točaka  1.  i  2.  prethodnog  stavka  ovog  članka,  mora 
sadržavati sljedeće: 
1. 
opis podataka koji se namjeravaju priopćiti drugim osobama,  
2. 
oznaku osobe kojoj se podaci namjeravaju priopćiti,  
3. 
naziv osobe koja je ovlaštena obaviti priopćenje,  
4. 
razloge zbog kojih je priopćavanje nužno, 
5. 
način na koji će se podaci priopćiti odnosno koristiti.  
 
Članak 15. 
Neće  se  smatrati  povredom  čuvanja  poslovne  tajne  priopćavanje  podataka  koji  se  smatraju 
poslovnom  tajnom,  ako  je  to  priopćavanje  učinjeno  na  sjednicama  Izvršnog  i  Upravnog 
odbora, i nužno je za obavljanje poslova Komore. 
 
Ovlaštena  osoba  koja  na  sjednici  priopćava  podatke  koji  se  smatraju  poslovnom  tajnom, 
dužna  je  upozoriti  osobe  nazočne  na  sjednici  da  se  radi  o  podacima  koji  se  smatraju 
poslovnom tajnom. Upozorene osobe dužne su te podatke čuvati kao poslovnu tajnu. 
 
Članak 16. 
Osoba  koja  podatke  koji  predstavljaju  poslovnu  tajnu,  učini  dostupnim  nadležnim  tijelima 
prilikom podnošenja kaznene ili prekršajne prijave, neće se smatrati odgovornom za odavanje 
podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu. 
 
Za  odavanje  podataka  koji  predstavljaju  poslovnu  tajnu  neće  odgovarati  ni  osoba  koja  te 
podatke učini dostupnim nadzornom tijelu radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa. 
 
Članak 17. 
Sve osobe zaposlene u Komori koje imaju pristup tajnim podacima dužne su potpisati izjavu 
o čuvanju poslovne ili profesionalne tajne kojom potvrđuju da su upoznati s propisima koji 
uređuju zaštitu tajnih podataka, da su upoznati sa svojim pravima i obvezama te da će čuvati 
tajnu. 
 
Obrazac izjave o čuvanju tajnosti podataka propisuje Izvršni odbor Komore. 
 
V. ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA 
 
Članak 18. 
 
Odbijanje  potpisivanja  obrasca  izjave  o  čuvanju  poslovne  ili  profesionalne  tajne  od  strane 
zaposlenika  Komore  predstavlja  težu  povredu  obveze  iz  radnog  odnosa  što  može  biti 
razlogom za izvanredni otkaz Ugovora o radu.  
 
Članak 19. 
Neovlašteno  priopćavanje  podataka  koji  predstavljaju  tajnu,  u  smislu  odredaba  ovog 
Pravilnika od strane članova Komore, predstavlja povredu dužnosti čuvanja tajne i predstavlja 
težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva. 
 
Protiv  člana  Komore  koji  je  povrijedio  dužnost  čuvanja  tajne,  u  smislu  odredaba  ovog 
Pravilnika, može se pokrenuti disciplinski postupak.  
 
Članak 20. 
Dokumenti  koji  predstavljaju  poslovnu  tajnu  čuvaju  se  na  način  kojim  se  onemogućuje 
neovlašteni pristup i pregled tih dokumenata. 
 
4  

 
Čuvanje  dokumenata  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka  obavljaju  osobe  koje  za  to  ovlasti 
Upravni odbor Komore.  
 
Članak 21. 
Osobe koje rade na sastavljanju, prepisivanju i umnožavanju dokumenata koji sadrže podatke 
koji se smatraju tajnim, dužne su na siguran način uništiti tragove neuspjelih primjeraka. 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 22. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore. 
 
Pravilnik će se objaviti i na internet stranici Komore – www.hok-cba.hr. 
 
 
 
U Zagrebu, dana 19. listopada 2013. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrvatske odvjetničke komore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Travaš 
 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore dana 4. studenog 2013. godine, a stupio 
je na snagu dana 13. studenog 2013. godine. 
 
 
 
 
 
 
5