Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Plan gospodarenja otpadom'.

 
 
 
 
 
 
Nacrt Plana 
gospodarenja 
otpadom 2018.-
2024. - Općina Cerna 
 
EKO MENADŽMENT d.o.o. 
2017-12-18 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
 
 
Naručitelj: 
 
OPĆINA CERNA 
 
 
 
 
Projekt izradio: 
Eko Menadžment d.o.o., za zaštitu okoliša, Vinkovci 
 
 
 
 
 
Naziv projekta: 
NACRT  PLANA  GOSPODARENJA  OTPADOM  OPĆINE 
CERNA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2024. GODINE 

 
 
 
Broj dokumenta: 
20-2017 
 
 
 
Voditelj projekta:  
Ivica Cvrlje, struč.spec.ing.sec. 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolirani primjerak Verzija 1 
 
 
 
Cerna, prosinac 2017. 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

link to page 3 link to page 5 link to page 8 link to page 8 link to page 11 link to page 13 link to page 18 link to page 18 link to page 18 link to page 21 link to page 21 link to page 23 link to page 25 link to page 25 link to page 25 link to page 25 link to page 28 link to page 34 link to page 37 link to page 39 link to page 39 link to page 39 link to page 39 link to page 39 link to page 44 link to page 45 link to page 49 link to page 49 link to page 49 link to page 51 link to page 54 link to page 55 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
SADRŽAJ: 
SADRŽAJ: ...................................................................................................................................... 2 
0.  UVOD ....................................................................................................................................... 4 
1.  POLAZIŠTA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ............................. 7 
1.1.  Nacionalno zakonodavstvo ................................................................................................ 7 
1.2.  Načela gospodarenja otpadom i sustav odgovornosti ...................................................... 10 
1.3.  Osnovni pojmovi u gospodarenju otpadom ..................................................................... 12 
2.  ANALIZA  I  OCJENA  STANJA  I  POTREBA  U  GOSPODARENJU  OTPADOM  NA 
PODRUČJU OPĆINE CERNA UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA ................. 17 
2.1.  Postupanje s komunalnim otpadom ................................................................................. 17 
2.2.  Postupanje s neopasnim i inertnim otpadom .................................................................... 20 
2.3.  Postupanje s opasnim otpadom ........................................................................................ 20 
2.4.  Posebne kategorije otpada ................................................................................................ 22 
3.  VRSTE  I  KOLIČINE  PROIZVEDENOG  OTPADA,  ODVOJENO  SAKUPLJENOG 
OTPADA,  ODLAGANJE  KOMUNALNOG  I  BIORAZGRADIVOG  OTPADA  TE 
OSTVARIVANJE CILJEVA ...................................................................................................... 24 
3.1.  Miješani komunalni otpad ................................................................................................ 24 
3.2.  Odvojeno sakupljanje otpada ........................................................................................... 27 
3.3.  Odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada ............................................................. 33 
3.4.  Naplata usluge gospodarenja otpadom ............................................................................ 36 
4.  POSTOJEĆE  I  PLANIRANE  GRAĐEVINE  I  UREĐAJI  ZA  GOSPODARENJE 
OTPADOM  TE  STATUS  SANACIJE  NEUSKLAĐENIH  ODLAGALIŠTA  I  LOKACIJA 
ONEČIŠĆENIH OTPADOM ...................................................................................................... 38 
4.1.   Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom ...................... 38 
4.2.   Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom ...................... 38 
4.3.   Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom ...................... 43 
5.  LOKACIJE ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVO UKLANJANJE ............................ 44 
6.  MJERE 
POTREBNE 
ZA 
OSTVARENJE 
CILJEVA 
SMANJIVANJA 
ILI 
SPRJEČAVANJA 
NASTANKA 
OTPADA, 
UKLJUČUJUĆI 
IZOBRAZNO 
– 
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA ......................... 48 
6.1.  Minimiziranje otpada ....................................................................................................... 50 
6.2.  Edukacija .......................................................................................................................... 53 
6.3.  Akcije prikupljanja otpada ............................................................................................... 54 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

link to page 56 link to page 58 link to page 58 link to page 61 link to page 61 link to page 64 link to page 64 link to page 68 link to page 69 link to page 69 link to page 70 link to page 73 link to page 76 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
6.4.  Čistija proizvodnja ........................................................................................................... 55 
7.  OPĆE  MJERE  ZA  GOSPODARENJE  OTPADOM,  OPASNIM  OTPADOM  I 
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA .............................................................................. 57 
8.  MJERE 
PRIKUPLJANJA 
MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG 
OTPADA 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ................................................................ 60 
9.  MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA 
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA .................................................... 63 
10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA ........................... 67 
11.  ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM .......................................................... 68 
12.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA ................................................................. 69 
13.  PROPISI I POJMOVI .......................................................................................................... 72 
14.  POPIS LITERATURE ......................................................................................................... 75 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
0.  Uvod 
Gospodarenje  otpadom  predstavlja  prioritetno  pitanja  zaštite  okoliša  u  Republici  Hrvatskoj. 
Istovremeno to je područje s najvećim zaostajanjem u organizacijskom i financijskom smislu za 
standardima Europske unije. Osnovni ciljevi koje je Republika Hrvatska zacrtala kroz pristupne 
pregovore s Europskom unijom su: izgradnja centara za gospodarenje otpadom, uvođenje primarne 
selekcije, te saniranje i usklađivanje postojećih i zatvaranje neusklađenih odlagališta.  
 
Dok je u Europskoj uniji  otpad resurs iz kojega  se dobiva energija i  razne sirovine za ponovnu 
uporabu, u Hrvatskoj je otpad uglavnom samo opasnost za okoliš i bezvrijedna tvar. Suvremeno 
gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka 
otpada,  smanjivanje  količina  otpada,  i/ili  njegova  štetna  utjecaja  na  okoliš,  zatim  skupljanje, 
prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski 
učinkovit i po okoliš prihvatljiv način. Gore navedenim mjerama uspostavlja se cirkularan sustav 
gospodarenja otpadom, za razliku od tradicionalnog (linearnog) koji je do sada bio zastupljen u 
Republici Hrvatskoj. 
 
Europska  komisija  je  započela  aktivnosti  na  uspostavi  okvira  za  prelazak  na  cirkularno 
gospodarstvo  kojim  se  između  ostaloga  promovira  ponovna  uporaba,  popravak  i  recikliranje 
postojećih materijala i produkata, kao i efikasnije upravljanje resursima. Izuzetno važnu ulogu u 
cirkularnoj ekonomiji ima održivo gospodarenje otpadom koje doprinosi otvaranju novih radnih 
mjesta i razvoju zelenih tehnologija.  
Gospodarenje  otpadom  osiguravaju  Vlada  RH  i  Ministarstvo  zaštite  okoliša  i  energetike 
propisivanjem  mjera  gospodarenja  otpadom.  Provedbena  tijela  na  državnoj  razini  su  Hrvatska 
agencija za okoliš i prirodu i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedinica lokalne i 
područne  (regionalne)  i  samouprave  dužna  je  na  svom  području  osigurati  uvjete  i  provedbu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom. Više JLS i JP(R)S mogu sporazumno osigurati zajedničku 
provedbu mjera gospodarenja otpadom. 
Plan  gospodarenja  otpadom  Općine  Cerna  osnovni  je  dokument  o  gospodarenju  otpadom  za 
razdoblje 2018.-2024. godine. Plan je usklađen sa Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05), 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 03/17), Nacionalnom strategijom zaštite 
okoliša  (NN  46/02),  Uredbom  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  (NN  20/17),  Odlukom  o 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine 
(Vlada RH 25.05.2017.) kao i programima zaštite okoliša. 
Člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) definirano je da Plan 
gospodarenja otpadom  grada/općine  donosi  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave  za 
razdoblje od šest godina, te je stoga ovaj Plan gospodarenja otpadom napravljen za razdoblje od 
2018. do 2024. godine, dok se njegove izmjene i dopune donose po potrebi. Općina Cerna dužna 
je objaviti Plan u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave nakon usvajanja Plana od strane 
Općinskog vijeća. 
 
Plan  gospodarenja  otpadom  sukladno  Zakonu  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13, 
73/17) sadržava sljedeće cjeline: 
1.   analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne 
samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva, 
2.   podatke  o  vrstama  i  količinama  proizvedenog  otpada,  odvojeno  sakupljenog  otpada, 
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 
3.   podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 
statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 
4.   podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 
5.   mjere  potrebne  za  ostvarenje  ciljeva  smanjivanja  ili  sprječavanja  nastanka  otpada, 
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 
6.   opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 
7.   mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
8.   mjere  odvojenog  prikupljanja  otpadnog  papira,  metala,  stakla  i  plastike  te  krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada, 
9.   popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 
10.  organizacijske  aspekte,  izvore  i  visinu  financijskih  sredstava  za  provedbu  mjera 
gospodarenja otpadom, 
11.  rokove i nositelje izvršenja Plana. 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu 
suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite 
okoliša (u daljnjem tekstu: nadležnog upravnog tijela). 
Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja 
otpadom  jedinice  lokalne  samouprave  usklađen  s  odredbama  Zakona  o  održivom  gospodarenju 
otpadom (NN 94/13, 73/17), propisa donesenih na temelju Zakona i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (NN 03/17). 
Nacrt  Plana  gospodarenja  otpadom  Općine  Cerna  objavljuje  se  radi  pribavljanja  mišljenja, 
prijedloga i primjedbi javnosti. Posredstvom medija Općina Cerna izvješćuje javnost o mjestu na 
kojem je nacrt Plana dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Pri 
tome rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 
dana od dana objave. 
Jedinica  lokalne  samouprave  dužna  je  dostaviti  godišnje  izvješće  o  provedbi  Plana  jedinici 
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu 
i objaviti ga u svom službenom glasilu. 
Jedinica  područne  (regionalne)  samouprave  dostavlja  objedinjena  izvješća  jedinica  lokalne 
samouprave Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. 
svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
Plan  gospodarenja  otpadom  imat  će  ključnu  ulogu  u  uspostavi  održivog  sustava  gospodarenja 
otpadom na području Općine Cerna. Održivi sustav gospodarenja otpadom u skladu je s obvezama 
i smjernicama nacionalne zakonske regulative, europskih direktiva, te državnih i lokalnih planskih 
dokumenata. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
1. 
Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom 
 
1.1.  Nacionalno zakonodavstvo 
 
Nacionalnom  strategijom  zaštite  okoliša  i  Nacionalnim  planom  djelovanja  za  okoliš  (NN 
46/02), utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u 
Republici Hrvatskoj. 
Količina  otpada  raste,  a  infrastruktura  koja  bi  taj  otpad  trebala  zbrinuti  nije  dostatna.  Sustav 
gospodarenja  otpadom  ne  funkcionira  u  potpunosti,  između  ostaloga  i  stoga  što  se  kasnilo  s 
donošenjem cjelovite strategije na razini RH, zatim uslijed nedostatka znanja i obučenih kadrova, 
nedorečenih propisa, te do nedavno nepostojanja financijskih poticaja. 
 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) ima za cilj uspostaviti okvir 
unutar  kojega  će  Hrvatska  morati  smanjiti  količinu  otpada  koji  proizvodi,  a  otpadom  koji  je 
proizveden treba gospodariti poštujući načela održivog razvoja. 
Osnovni sadržaj strategije: 
•  opis  postojećeg  stanja  s  opisom  današnjih  tokova  otpada  i  količina  svih  vrsta  otpada: 
komunalnog, građevinskog, opasnog, ambalažnog i sl., 
•  smjernice  s  Konceptom  organizacije  gospodarenja  otpadom,  specifično  po  pojedinim 
vrstama otpada;  
•  prijedlog sanacija današnjih, mahom neuređenih odlagališta;  
•  prijedlog izgradnje novih odlagališta, 
•  procjena investicija i izvora financiranja. 
 
Temelji strategije: 
1. Smanjenje volumena – izdvajanjem korisnog otpada koji odlazi na reciklažu (ambalažni otpad, 
električki i elektronski otpad, stara vozila, automobilske gume, papir i dr.), 
2. Izgradnja regionalnih/županijskih centara – odlagališta, 
a) sanacija i zatvaranje neuređenih gradskih i općinskih odlagališta, uz korištenje još pet godina 
do izgradnje županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom, 
b) izgradnja županijskih (regionalnih) uređenih centara za gospodarenje otpadom sa uređenim 
odlagalištima, (max. 21 kom), 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
c)  primjena  najnovijih  tehnologija  obrade  otpada:  MBO  –  mehaničko–biološka  obrada  i 
smanjenje otpada na cca. 20% današnjeg volumena, tehnologije visokih temperatura1 i druge 
nove tehnologije. 
 
Ciljevi i mjere iz strategije: 
•  izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru, te otpada kojega se mora odložiti, uz 
materijalnu i energetsku oporabu otpada, 
•  razvitak  infrastrukture  za  cjeloviti  sustav  gospodarenja  otpadom  (IVO  koncept  – 
Izbjegavanje –Vrednovanje – Odlaganje), 
•  smanjivanje rizika od otpada, 
•  doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj, 
•  edukacija  upravnih  struktura,  stručnjaka  i  javnosti  za  rješavanje  problema  gospodarenja 
otpadom. 
 
Smjernice koje proizlaze iz Strategije: 
•  razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO koncept), 
•  aktivnosti po pojedinim tokovima otpada – prilagodba EU propisima, 
•  instrumenti za provedbu planiranih aktivnosti (2 uredbe + 13 pravilnika, usklađeno s EU 
direktivama), 
•  sanacija odlagališta i starih opterećenja. 
 
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN 
03/17)  određuje  i  usmjerava  gospodarenje  otpadom  te  na  temelju  analize  postojećeg  stanja  na 
području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom i posebnim kategorijama otpada, 
definira  mjere  za  unaprjeđivanje  postupaka  priprema  za  ponovnu  uporabu,  recikliranje  i  druge 
postupke oporabe i zbrinjavanja otpada na području Republike Hrvatske. 
Osim  Nacionalne  strategije  zaštite  okoliša,  Nacionalnog  plana  djelovanja  za  okoliš,  Strategije 
gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske  i  Plana  gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske, 
gospodarenje otpadom u Hrvatskoj definirano je i nizom drugih zakonskih i podzakonskih akta: 
                                                 
1 Tehnologije visokih temperatura; X  međunarodni  simpozij gospodarenja otpadom, Zagreb 2008; Gospodarstvo i 
okoliš 94/2008, Jakša Miličić, Goran Vego: Rješenje problema otpada primjenom tehnologije visokih temperatura 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
•  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 
•  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
•  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) 
•  Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina 
i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 111/06, 109/12, 94/13, 93/16) 
•  Pravilnik  o  gospodarenju  otpadnim  uljima  (NN  124/06,  121/08,  31/09,  156/09,  91/11, 
45/12, 86/13, 94/13, 95/15) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16) 
•  Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16) 
•  Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
•  Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj 
koristi u poljoprivredi (NN 38/08, 94/13) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 
128/08) 
•  Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten 
uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14) 
•  Pravilnik  o  gospodarenju  otpadnom  električnom  i  elektroničkom  opremom  (NN  42/14, 
48/14, 107/14, 139/14) 
•  Pravilnik  o  gospodarenju  polikloriranim  bifenilima  i  polikloriranim  terfenilima  (NN 
103/14) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14) 
•  Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14) 
•  Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) 
•  Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 
•  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16) 
•  Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15) 
•  Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
•  Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15) 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) 
•  Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15) 
Br. dok.: 20-2017 
 

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
•  Pravilnik  o  baterijama  i  akumulatorima  i  otpadnim  baterijama  i  akumulatorima  (NN 
111/15) 
•  Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15) 
•  Pravilnik  o  načinima  i  uvjetima  odlaganja  otpada,  kategorijama  i  uvjetima  rada  za 
odlagališta otpada (NN 114/15). 
 
 
1.2.  Načela gospodarenja otpadom i sustav odgovornosti 
 
Zakonom  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17)  definirana  su  osnovna  načela 
gospodarenja otpadom koja se temelje na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom 
kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog 
prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na 
sljedećim načelima: 
1. načelo onečišćivač plaća – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik 
otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu 
sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad
2. načelo blizine – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju 
u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost 
za okoliš, 
3.  načelo  samodostatnosti  –  gospodarenje  otpadom  će  se  obavljati  na  samodostatan  način 
omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u 
obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada, 
4. načelo sljedivosti – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača 
tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu. 
 
Sustav  odgovornosti  u  gospodarenju  otpadom  definiran  je  Zakonom  o  održivom  gospodarenju 
otpadom  (NN  94/13,  73/17),  a  obveze  gradova  i  općina  u  gospodarenju  otpadom  definirane  su 
člankom 28. 
Članak 28. 
Br. dok.: 20-2017 
 
10 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 
1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog 
otpada, 
2.  odvojeno  prikupljanje  otpadnog  papira,  metala,  stakla,  plastike  i  tekstila  te  krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada, 
3.  sprječavanje  odbacivanja  otpada  na  način  suprotan  ovom  Zakonu  te  uklanjanje  tako 
odbačenog otpada, 
4. provedbu Plana, 
5.  donošenje  i  provedbu  plana  gospodarenja  otpadom  jedinice  lokalne  samouprave, 
odnosno Grada Zagreba, 
6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i 
7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 
(2) Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili 
više obveza iz stavka 1. ovoga članka. 
(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija 
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
(4) Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu obveze iz stavka 1. ovoga članka na 
kvalitetan,  postojan  i  ekonomski  učinkovit  način  u  skladu  s  načelima  održivog  razvoja,  zaštite 
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 
 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
11 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
1.3.  Osnovni pojmovi u gospodarenju otpadom 
 
Ambalažni  otpad  definiran  u  kategorijama  Kataloga  otpada  predstavlja  svaku  ambalažu  ili 
ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući 
proizvodne ostatke. 
Biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim 
postupkom. 
Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, 
restorana,  ugostiteljskih  i  maloprodajnih  objekata  i  slični  otpad  iz  proizvodnje  prehrambenih 
proizvoda. 
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu 
sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u 
svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. 
Centar  za  gospodarenje  otpadom  je  sklop  više  međusobno  funkcionalno  i/ili  tehnološki 
povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. 
Gospodarenje  otpadom  su  djelatnosti  sakupljanja,  prijevoza,  oporabe  i  zbrinjavanja  i  druge 
obrade  otpada,  uključujući  nadzor  nad  tim  postupcima  te  nadzor  i  mjere  koje  se  provode  na 
lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. 
Građevina  za  gospodarenje  otpadom  je  građevina  za  sakupljanje  otpada  (skladište  otpada, 
pretovarna  stanica  i  reciklažno  dvorište),  građevina  za  obradu  otpada  i  centar  za  gospodarenje 
otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se 
obavlja djelatnost oporabe otpada. 
Građevni  otpad  je  otpad  nastao  prilikom  gradnje  građevina,  rekonstrukcije,  uklanjanja  i 
održavanja  postojećih  građevina,  te  otpad  nastao  od  iskopanog  materijala,  koji  se  ne  može  bez 
prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 
Inertni  otpad  je  otpad  koji  ne  podliježe  značajnim  fizikalnim,  kemijskim  i/ili  biološkim 
promjenama. 
Izdvajanje  je  podjela  otpada  u  grupe  sličnih  materijala  kao  npr.  papir,  staklo,  plastika,  metali, 
biorazgradivi  otpad.  Također  je  to  i  sortiranje  unutar  iste  grupe  otpada  (bijelo  i  tamno  staklo, 
različite vrste plastike). 
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
Br. dok.: 20-2017 
 
12 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. 
Krupni  (glomazni)  komunalni  otpad  je  predmet  ili  tvar  koju  je  zbog  zapremine  i/ili  mase 
neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji 
je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 
pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. 
Mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina 
ili  dio  građevine,  a  služi  odvojenom  prikupljanju  i  skladištenju  manjih  količina  posebnih  vrsta 
otpada. 
Monitoring  (praćenje  stanja  okoliša)  je  niz  aktivnosti  koje  uključuju  uzorkovanje,  ispitivanje  i 
sustavno mjerenje  emisija, imisija, praćenje prirodnih  i  drugih  pojava u okolišu u svrhu zaštite 
okoliša. 
Nadležno upravno tijelo je tijelo županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada, koje, prema 
nadležnostima uređenim Zakonom o zaštiti okoliša, obavlja poslove u području zaštite okoliša. 
Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) 
br. 1357/2014. 
Obrada  otpada  su  postupci  oporabe  ili  zbrinjavanja  i  postupci  pripreme  prije  oporabe  ili 
zbrinjavanja. 
Odlagalište  otpada  je  građevina  namijenjena  odlaganju  otpada  na  površinu  ili  pod  zemlju 
(podzemno odlagalište), uključujući: 
a.  interno  odlagalište  otpada  na  kojem  proizvođač  odlaže  svoj  otpad  na  samom  mjestu 
proizvodnje, 
b. odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada 
(npr. za razdoblje duže od jedne godine), 
c. iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili 
istraživanjem pogodne za odlaganje otpada. 
Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i 
svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. 
Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 
1357/2014. 
Br. dok.: 20-2017 
 
13 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Oporaba  otpada  je  svaki  postupak  čiji  je  glavni  rezultat  uporaba  otpada  u  korisne  svrhe  kada 
otpad  zamjenjuje  druge  materijale  koje  bi  inače  trebalo  uporabiti  za  tu  svrhu  ili  otpad  koji  se 
priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. 
Otpad je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. 
Posebna kategorija otpada jest otpad za kojega se gospodarenje propisuje posebnim propisom 
(stara vozila, otpadna ulja, gume, baterije i akumulatori, azbest, medicinski otpad i dr.). 
Posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada. 
Proizvodni  otpad  je  otpad  koji  nastaje  u  proizvodnom  procesu  u  industriji,  obrtu  i  drugim 
procesima,  osim  ostataka  iz  proizvodnog  procesa  koji  se  koriste  u  proizvodnom  procesu  istog 
proizvođača. 
Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, 
miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada. 
Reciklažno  dvorište  je  nadzirani  ograđeni  prostor  namijenjen  odvojenom  prikupljanju  i 
privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. 
Reciklažno  dvorište  za  građevni  otpad  je  građevina  namijenjena  razvrstavanju,  mehaničkoj 
obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. 
Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim 
se  otpadni  materijali  prerađuju  u  proizvode,  materijale  ili  tvari  za  izvornu  ili  drugu  svrhu  osim 
uporabe  otpada  u  energetske  svrhe,  odnosno  prerade  u  materijal  koji  se  koristi  kao  gorivo  ili 
materijal za zatrpavanje. 
Sakupljanje  otpada  je  prikupljanje  otpada,  uključujući  prethodno  razvrstavanje  otpada  i 
skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu. 
Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana. 
 
 

 
Br. dok.: 20-2017 
 
14 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Postupci obrade otpada su sljedeći: 
 
o  Kemijsko-fizikalni  postupci  obrade  otpada  su  postupci  kemijsko-fizikalnim 
metodama  s  ciljem  mijenjanja  njegovih  kemijsko-fizikalnih,  odnosno  bioloških 
svojstava, a mogu biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, 
dezinfekcija,  centrifugiranje,  filtracija,  sedimentacija,  reverzna  osmoza  i 
derivatizacija. 
 
o  Biološki postupci obrade otpada su postupci koji biološkim metodama mijenjaju 
kemijska,  fizikalna  i  biološka  svojstva  otpada,  a  mogu  biti  aerobna  i  anaerobna 
razgradnja. 
 
o  Termički  postupci  obrade  otpada  su  postupci  uporabom  topline  pod  nužnim  i 
propisanim uvjetima. Provode se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških  svojstava,  a  mogu  biti:  spaljivanje,  piroliza,  isparavanje,  sterilizacija, 
destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo i slični postupci. 
 
o  Kondicioniranje  otpada  je  priprema  za  određeni  način  zbrinjavanja  i  uporabe 
otpada,  a  može  biti:  usitnjavanje,  ovlaživanje,  pakiranje,  odvodnjavanje, 
otprašivanje,  očvršćivanje,  stabilizacija  te  postupci  kojima  se  smanjuje  utjecaj 
štetnih tvari koje sadrži otpad. 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
15 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
POPIS DJELATNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD2 
OTPAD  KOJI  NASTAJE  PRI  ISTRAŽIVANJU,  EKSPLOATIRANJU  I  FIZIKALNO-KEMIJSKOJ 
01 
OBRADI MINERALNIH SIROVINA 
OTPAD  IZ  POLJOPRIVREDE  HORTIKULTURE,  PROIZVODNJE  VODENIH  KULTURA, 
02 
ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE 
OTPAD  OD  PRERADE  DRVETA  I  PROIZVODNJE  DRVENIH  PANELA  I  NAMJEŠTAJA, 
03 
CELULOZE, PAPIRA I KARTONA 
04 
OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE 
OTPAD  OD  RAFINIRANJA  NAFTE,  PROČIŠĆAVANJA  PRIRODNOG  PLINA  I  PIROLITIČKE 
05 
OBRADE UGLJENA 
06 
OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA 
07 
OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA 
OTPAD  OD  PROIZVODNJE,  FORMULACIJE,  DOBAVE  I  UPORABE  PREVLAKA  (BOJE, 
08 
LAKOVI  I  STAKLASTI  EMAJLI),  LJEPILA,  SREDSTAVA  ZA  BRTVLJENJE  I  TISKARSKIH 
TINTA 
09 
OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE 
10 
OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA 
OTPAD  OD  KEMIJSKE  POVRŠINSKE  OBRADE  I  PREVLAČENJA  METALA  I  DRUGIH 
11 
MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA 
OTPAD  OD  MEHANIČKOG  OBLIKOVANJA  TE  FIZIKALNE  I  MEHANIČKE  POVRŠINSKE 
12 
OBRADE METALA I PLASTIKE 
13 
OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 
14 
OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH TVARI (osim 07 i 08) 
OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I 
15 
ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 
16 
OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU 
GRAĐEVINSKI  OTPAD  I  OTPAD  OD  RUŠENJA  OBJEKATA  (UKLJUČUJUĆI  ISKOPANU 
17 
ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 
OTPAD  KOJI  NASTAJE  KOD  ZAŠTITE  ZDRAVLJA  LJUDI  I  ŽIVOTINJA  I/ILI  SRODNIH 
18 
ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite) 
OTPAD  IZ  GRAĐEVINA  ZA  GOSPODARENJE  OTPADOM,  UREĐAJA  ZA  PROČIŠĆAVANJE 
19 
OTPADNIH  VODA  IZVAN  MJESTA  NASTANKA  I  PRIPREMU  PITKE  VODE  I  VODE  ZA 
INDUSTRIJSKU UPORABU 
KOMUNALNI  OTPAD  (OTPAD  IZ  KUĆANSTAVA  I  SLIČNI  OTPAD  IZ  USTANOVA  I 
20 
TRGOVINSKIH  I  PROIZVODNIH  DJELATNOSTI)  UKLJUČUJUĆI  ODVOJENO  SAKUPLJENE 
SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15. 
Br. dok.: 20-2017 
 
16 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.  Analiza i ocjena stanja i potreba u gospodarenju 
otpadom na području Općine Cerna uključujući ostvarivanje 
ciljeva 
 
Uvid  u  postojeće  stanje  postupanja  s  otpadom,  te  u  postojeće  i  buduće  količine,  kao  i  sastav 
proizvedenog  otpada  potreban  je  kako  bi  se  pronašla  optimalna  rješenja  za  uspostavu  što 
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom. 
U trenutku izrade ovog Plana, komunalni otpad s područja općine Cerna prikupljala je ovlaštena 
tvrtka  „Komunalne  i  prijevozničke  usluge  Cerna“,  koja  je  dobila  koncesiju  za  obavljanje  javne 
usluge  prikupljanja,  odvoza  i  zbrinjavanja  miješanog  komunalnog  otpada,  biorazgradivog  i 
reciklabilnog  otpada.  Prikupljeni  miješani  komunalni  otpad  s  područja  Općine  Cerna,  tvrtka 
koncesionar odvozi na gradsko odlagalište komunalnog otpada u Županji, koje se nalazi na k.č. br. 
2992/2  k.o.  Županja  ukupne  površine  oko  54.300  m2.  Za  navedeno  odlagalište  predviđeno  je 
postepeno saniranje i konačno zatvaranje nakon izgradnje i stavljanja u funkciju regionalnog centra 
za gospodarenje otpadom. 
Sukladno  odredbama  Plana  gospodarenja  otpadom  u  Republici  Hrvatskoj  za  razdoblje  2017.  – 
2022.  godine  predviđeno  je  da  Vukovarsko-srijemska  i  Osječko-baranjska  županija  formiraju 
zajednički Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Orlovnjak u Osječko-baranjskoj županiji.  
Zakonom  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17)  definirana  je  obveza  jedinica 
lokalne samouprave da na svom području osiguraju odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U skladu s tim Općina Cerna 
je sklopila ugovor o koncesiji i ispunila zakonski zahtjev. 
 
2.1.  Postupanje s komunalnim otpadom 
 
 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) komunalni otpad je otpad 
nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog 
otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti je 
gradova i općina koji su dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 
Zakonom  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  propisano  je  da  jedinice  lokalne 
samouprave obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, 
Br. dok.: 20-2017 
 
17 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
a koje se odnose pored ostalih i na komunalne djelatnosti, koje su pobliže određene odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) određena su načela, 
način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, kao i druga pitanja vezana uz svrhovito 
obavljanje  komunalnih  djelatnosti.  Jedna  od  komunalnih  djelatnosti  koja  proizlazi  iz  Zakona  o 
komunalnom  gospodarstvu  je  i  odlaganje  komunalnog  otpada,  što  podrazumijeva  obrađivanje  i 
trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje 
odlagališta na temelju posebnih propisa. 
U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu jedinica lokalne uprave u obvezi je 
donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njeno provođenje. Odlukom o komunalnom redu 
propisuju  se  odredbe  koje  se  odnose  na  uređenje  naselja,  održavanje  čistoće  i  čuvanje  javnih 
površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim 
otpadom,  uklanjanje  snijega  i  leda,  uklanjanje  protupravno  postavljenih  predmeta,  mjere  za 
provođenje komunalnog reda, kao i kaznene odredbe. 
Komunalno  redarstvo  ustrojava  se  u  upravnim  odjelima  jedinice  lokalne  samouprave  u  čijoj 
nadležnosti je komunalno gospodarstvo, a zadaća komunalnog redarstva je da obavlja nadzor nad 
provedbom odredbi o komunalnom redu. 
Zakon  o  komunalnom  gospodarstvu  omogućava  jedinicama  lokalne  samouprave  da  na  temelju 
ugovora  osnuju  zajedničko  komunalno  redarstvo.  Poslove  komunalnog  redarstva  obavljaju 
komunalni redari. Komunalni redari u provođenju odredbi Odluke o komunalnom redu ovlašteni 
su rješenjima narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, 
izricati mandatne kazne te predložiti pokretanje prekršajnog postupka. Na području Općine Cerna 
donijeta je Odluka o komunalnom redu i Općina ima komunalnog redara. 
Općina  Cerna  je  uključena  u  sustav  organiziranog  prikupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada. 
Sakupljanje  komunalnog  otpada  obavlja  tvrtka  „Komunalne  i  prijevozničke  usluge  Cerna“,  a 
prikupljeni  otpad  odvozi  se  i  odlaže  na  odlagalište  komunalnog  otpada  u  Županji.  Otpad  se 
prikuplja  u  plastičnim  spremnicima  ili  kontejnerima.  Odvoz  miješanog  komunalnog  otpada  iz 
domaćinstava  i  privrede  obavlja  se  jedanput  tjedno.  Tijekom  2016.  godine,  s  područja  Općine 
Cerna  prikupljeno  je  ukupno  669,96  tona  komunalnog  otpada,  od  čega  645,94  tona  miješanog 
komunalnog otpada, 0,08 tona papira i kartona, 1,8 tona plastike, 1,67 tona stakla, 0,42 tona metala, 
20,00 tona glomaznog otpada i 0,05 tona tekstila.  
Br. dok.: 20-2017 
 
18 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Uredbom  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  (NN  50/17)  propisane  su  naknade  jedinicama 
lokalne samouprave ukoliko ne smanje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na 
odlagališta otpada. Pri tome se kao referentna godina uzima 2015. g., a cilj je da se do 2022. godine 
količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže smanje na 50% količine koju je pojedina 
jedinica lokalne samouprave odložila 2015.g. 
Za  Općinu  Cerna polazišna vrijednost je  774,77  tona miješanog komunalnog otpada koliko je  s 
područja  općine  preuzeto  i  deponirano  tijekom  2015.  godine  (178  kg/stanovniku/godini). 
Usporedbom s količinama odloženog miješanog komunalnog otpada u 2016. godini zamjetan je 
pad  količina  odloženog  otpada.  Stoga  je  potrebno  nastaviti  s  pokrenutim  mjerama  za  što  veće 
izdvajanje i selekciju otpada na kućnom pragu kako bi se smanjile količine nesortiranog miješanog 
komunalnog otpada i izbjeglo plaćanje sankcija, odnosno „poticajne naknade za smanjenje količine 
miješanog komunalnog otpada“. 
Sustav zelenih otoka predstavlja jednu od metoda primarne selekcije otpada, pri čemu se korisni 
sastojci otpada izdvajaju na mjestu nastanka. Općina Cerna je do sada na svom području izvršila 
postavljanje  tri  zelena  otoka  koji  su  opremljeni  sa  po  šest  spremnika  za  prikupljanje:  otpadnog 
papira,  stakla,  plastike,  biootpada,  baterija  i  lijekova.  Zeleni  otoci  su  postavljeni  dva  komada  u 
naselju Cerna i jedan u naselju Šiškovci. Postojeći broj zelenih otoka trenutno zadovoljava potrebe 
Općine,  a  ukoliko  se  u  budućnosti  pokaže  potreba  ići  će  se  na  povećanje  njihovog  broja  i 
opremljenosti.    
Kada bude izgrađen regionalni centar za gospodarenje otpadom, na lokaciju centra odvozit će se 
sav komunalni otpad s područja Vukovarsko-srijemske županije. Na području budućeg centra osim 
odlagališta  za  komunalni  otpad  trebali  bi  biti  popratni  sadržaji,  koji  će  omogućiti  sortiranje  i 
iskorištavanje otpada.  
U cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom, Općina Cerna koristi mogućnosti apliciranja 
projekata  prema  europskim  strukturnim  fondovima  kao  i  prema  Fondu  za  zaštitu  okoliša  i 
energetsku  učinkovitost  u  svrhu  osiguranja  nepovratnih  financijskih  sredstava  za  nabavku 
komunalne opreme, uređenja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, te za druge projekte s područja 
zaštite okoliša. 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
19 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.2.  Postupanje s neopasnim i inertnim otpadom 
 
Neopasni otpad3 je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) 
br. 1357/2014, dok je inertni otpad onaj otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim 
i/ili  biološkim  promjenama.  Postojeće  stanje  gospodarenja  s  neopasnim  i  inertnim  otpadom  na 
području  Općine  Cerna  je  proteklih  godina  znatno  unaprijeđeno.  Uspostavljen  je  sustav 
prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, biootpada, baterija i lijekova putem zelenih otoka, te 
prikupljanje otpadne plastike, papira i kartona iz kućanstava. 
Obzirom  da  u  Vukovarsko-srijemskoj  županiji  postoji  veći  broj  tvrtki  koje  su  ovlaštene  za 
gospodarenje  neopasnim  i  inertnim  otpadom  trebalo  bi  ubrzano  pristupiti  uspostavi  sustava 
odgovornog  gospodarenja  neopasnim  i  inertnim  otpadom.  Tu  se  prvenstveno  misli  na  tvrtke  i 
obrtnike s područja Općine koji su i po zakonu dužni uspostaviti sustav gospodarenja otpadom – 
odvojeno prikupljanje i selektiranje, privremeno skladištenje do zbrinjavanja, predaju ovlaštenom 
sakupljaču na daljnju obradu ili zbrinjavanje. Naročito je važno nastaviti poboljšavati i razvijati 
postojeći  sustav  sakupljanja  i  gospodarenja  sekundarnim  sirovinama  koje  se  ponovno  mogu 
iskoristiti ili oporabiti, te se na taj način izbjegava onečišćenje okoliša, a ujedno se dobiva vrijedna 
sirovina. Primjeri sekundarnih sirovina su otpadni metali, staklo, papir, plastika i druge vrste otpada 
koje je pojedinim postupcima obrade moguće reciklirati i staviti u ponovnu upotrebu.  
 
2.3.  Postupanje s opasnim otpadom 
 
Opasni otpad4 je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 
1357/2014. Taj otpad se zbog svoje štetnosti i potencijalne opasnosti mora posebno nadzirati, i to 
od  mjesta  nastanka  do  mjesta  konačnog  odlaganja,  uključujući  monitoring  samog  mjesta 
privremenog ili trajnog odlaganja. 
Na području Općine Cerna  nema organiziranog sustava prikupljanja opasnog otpada ali postoji 
mogućnost odlaganja pojedinih vrsti opasnog otpada na prostoru mobilnog reciklažnog dvorišta, 
uslugu  kojega  je  Općina  Cerna  ugovorila  s  tvrtkom  Nevkoš  d.o.o.  iz  Vinkovaca.  Mobilno 
reciklažno dvorište dostupno je stanovnicima naselja Cerna i Šiškovci po jedan dan u mjesecu. Na 
                                                 
3 Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 
4 Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 
Br. dok.: 20-2017 
 
20 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
prostoru  mobilne  jedinice  korisnici  su  u  mogućnosti  bez  naknade  odložiti  sve  vrste  opasnog  / 
problematičnog otpada propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 
Iako  se  produkcija  i  nastajanje  opasnog  otpada  najčešće  veže  uz  tvrtke  i  industriju,  važno  je 
napomenuti  da u kućanstvima također nastaju  različite vrste otpada koje  zakon prepoznaje kao 
opasne,  te  za  primjer  možemo  navesti  elektronički  otpad,  fluorescentnu  rasvjetu,  stare  boje  i 
lakove, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (ambalaža od motornih ulja, antifriza, insekticida, 
dezinficijensa, boja i lakova i sl.), otpad koji sadrži azbest i još poneke vrste opasnog otpada koje 
se rjeđe mogu pojaviti u kućanstvima.  
U skladu s člankom 35., stavak 2., točka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17)  jedinica  lokalne  samouprave  koja  ima  više  od  1.500  stanovnika  dužna  je  osigurati 
funkcioniranje  najmanje  jednog  reciklažnog  dvorišta  i  još  po  jedno  na  svakih  idućih  25.000 
stanovnika na svojem području, a na kojima bi se stanovništvu omogućilo odlaganje pojedinih vrsti 
otpada.  Temeljem  navedene  obveze,  Općina  Cerna  je  na  sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj 
05.09.2014.g. donijela „Odluku o financiranju izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru Grada 
Županje u suradnji s Gradom Županja, Općinom Bošnjaci, Općinom Cerna, Općinom Gradište i 
Općinom Štitar“. Reciklažno dvorište će biti izgrađeno na prostoru Grada Županje, na dijelu k.č. 
br.  2992/2,  k.o.  Županja,  te  je  isto  planirano  Planom  gospodarenja  otpadom  Grada  Županje  i 
Prostornim  planom  uređenja  Grada  Županja.  Izgradnju  i  opremanje  reciklažnog  dvorišta  će 
financirati navedene jedinici lokalne samouprave a proporcionalno broju korisnika usluge odvoza 
komunalnog  otpada.  Planiranim  uređenjem  reciklažnog  dvorišta  stanovništvu  će  se  pružiti 
mogućnost za svakodnevno odlaganje pojedinih vrsti opasnog / problematičnog otpada. 
Važno  je  napomenuti  da  je  Zakonom  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17) 
propisana obveza izrade Elaborata gospodarenja otpadom za pravne i fizičke osobe – obrtnike koji 
obavljaju djelatnost sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada. 
Proizvođač otpada koji stvara 500 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji, 
dužan je izraditi plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada za određenu lokaciju. Iznimno 
proizvođač otpada nije dužan izraditi plan ako posjeduje važeću izjavu o okolišu sukladno propisu 
o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) ili ISO 
14001  ili  posjeduje  važeću  dozvolu.  Proizvođač  otpada  je  obvezan  revidirati  plan  svakih  pet 
godina, te u slučaju značajne promjene u radu na lokaciji. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
21 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.4.  Posebne kategorije otpada 
 
Člankom 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) definirane su posebne 
kategorije otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, 
otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni 
električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni 
mulj  iz  uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda,  otpad  iz  proizvodnje  titan  -  dioksida,  otpadni 
poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. 
Posebnom kategorijom otpada smatra se i: 
1.  određeni otpad za kojeg, temeljem analize postojećeg stanja o gospodarenju tim otpadom, 
ministar odlukom utvrdi da je potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim otpadom, 
2.  određeni otpad za kojeg je propisom Europske unije uređen način gospodarenja. 
U trenutku izrade ovog elaborata gospodarenje pojedinim vrstama otpada bilo je uređeno posebnim 
propisima navedenim u poglavlju 1.1. – Nacionalno zakonodavstvo. 
Iz priloženog popisa zakonske regulative kojom je uređeno gospodarenje posebnim kategorijama 
otpada lako je vidljivo da  veći broj  navedenih vrsta  otpada nastaje ili  može  nastati  na području 
Općine Cerna, te bi i gospodarenje njima trebalo urediti u skladu s navedenim propisima. 
Većina  propisa  najviše  obvezuje  proizvođače  otpada  (tvrtke),  dok  se  obveze  Općine  javljaju  u 
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.). Općina Cerna dužna je na 
svom području u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu 
odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi  reciklažno dvorište  za građevni  otpad te obavljati 
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu. Općina Cerna 
je za potrebe reciklažnog dvorišta za građevinski otpad odredila k.č. br. 2620/1, k.o. Cerna (nije 
definirano PPUO Cerna) na kojoj je stanovništvu omogućeno odlaganje građevinskog otpada. Po 
prikupljanju  većih  količina  građevinskog  otpada  Općina  angažira  ovlaštenu  tvrtku  za  obradu 
građevinskog otpada koji isti usitnjava te se dalje koristi za nasipanje poljskih putova.  
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) propisuje obvezu osobi koja upravlja reciklažnim 
dvorištem da zaprimi građevni otpad iz kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima 
koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Građevni otpad 
koji  sadrži  azbest  nastao  tijekom  izvođenja  radova  gradnje,  rekonstrukcije,  održavanja  ili 
uklanjanja građevine ili dijela građevine odlaže se na posebno izgrađenim plohama odlagališta i 
neusklađenih  odlagališta  –  kazetama  za  zbrinjavanje  azbesta.  Preuzimanje  i  zbrinjavanje 
Br. dok.: 20-2017 
 
22 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
građevinskog  otpada  koji  sadrži  azbest  sa  područja  Općine  Cerna  obavlja  se  na  odlagalištu 
''Petrovačka dola'' koje ima uređenu kazetu za odlaganje azbestnog otpada. Sukladno obvezama iz 
Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), Općina Cerna je obvezna 
od stanovnika s područja općine prikupiti podatke o azbestu u upotrebi. 
Općina Cerna je uređenjem i opremanjem zelenih otoka osigurala uvjete za prihvat pojedinih vrsti 
otpada  koje  su  zakonom  posebno  prepoznate,  te  je  i  postupanje  s  njima  posebno  uređeno. 
Zbrinjavanje ambalažnog otpada je nakon stupanja na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom 
otpadu riješeno na zadovoljavajući način, te je danas rijetkost prizor prazne ambalaže odbačene u 
prirodi, uz prometnice i sl.  
Za neke druge vrste otpada (opasnog i neopasnog) kao što su otpadne gume, baterije i akumulatori, 
otpadna  vozila  i  elektronički  otpad,  Republika  Hrvatska  je  također  dodijelila  koncesije  za 
sakupljanje ovlaštenim tvrtkama, a preuzimanje takvog otpada je postalo besplatno, odnosno cijena 
njegovog zbrinjavanja je već ukalkulirana u cijeni novog proizvoda. Za otpad kao što je otpadna 
ambalaža i otpadna vozila čak je osigurana i naknada po komadu odnosno kilogramu predanog 
otpada,  te  se  na  taj  način  dodatno  stimuliralo  selektivno  prikupljanje  i  izdvajanje  posebnih 
kategorija otpada. Iako je donošenje posebnih Pravilnika kojima se uredilo gospodarenje posebnim 
kategorijama otpada za sada polučilo dobre rezultate, problemi se javljaju kod kućanstava odnosno 
kod  produkcije  malih  količina  pojedinih  vrsti  otpada.  Koncesionarima  je  neisplativo  vršiti 
prikupljanje malih količina otpada, jer su u takvim slučajevima troškovi transporta i angažmana 
djelatnika veći od dobiti i koristi koja se postiže prikupljanjem otpada (npr. uvjet za prikupljanje 
električnog i elektroničkog otpada od korisnika je minimalna težina od 30 kilograma otpada za 
zbrinjavanje).  Zbog  toga  su  i  dalje  česti  slučajevi  da  se  kod  pojave  manjih  količina  posebnih 
kategorija otpada, s istima ne gospodari na zakonom propisan način, već iste često završavaju u 
komunalnom otpadu.  
 
Br. dok.: 20-2017 
 
23 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
3.  Vrste i količine proizvedenog otpada, odvojeno 
sakupljenog otpada, odlaganje komunalnog i biorazgradivog 
otpada te ostvarivanje ciljeva 
 
3.1.  Miješani komunalni otpad 
 
Većinu sakupljenog otpada na području Općine Cerna predstavlja miješani komunalni otpad koji 
se  organizirano  prikuplja.  Sakupljanje  je  organizirano  na  način  da  koncesionar  –  tvrtka 
„Komunalne  i  prijevozničke  usluge  Cerna“  d.o.o.  jednom  tjedno  vlastitim  voznim  parkom  vrši 
prikupljanje komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarskih subjekata, te prikupljeni otpad 
odvozi  na  deponiju  ''Petrovačka  dola''.  Za  prikupljanje  otpada  iz  kućanstava  koriste  se  plastični 
spremnici  zapremine  120  litara  te  PE  vreće  zapremine  120  litara  (kada  kućanstvo  treba  predati 
količine  otpada  veće  od  zapremine  spremnika  koji  posjeduje).  Od  pravnih  osoba  miješani 
komunalni otpad se preuzima u spremnicima zapremine 120, 1.100 i 5.000 litara. Glomazni otpad 
se prikuplja i odvozi dva puta godišnje prema prethodnoj obavijesti koncesionara. 
Kod razmatranja količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada važno je iste sagledati u 
kontekstu  Uredbe  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  (NN  50/17).  Uredbom  je  predviđeno 
uvođenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada na način da će 
Fond  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  do  kraja  tekuće  godine  za  prethodnu  godinu 
izračunati  i  jedinicama  lokalne  samouprave  dostaviti  iznos  poticajne  naknade  za  količine 
miješanog komunalnog otpada koje prekoračuju dopuštenu količinu za predmetnu godinu. Iznos 
poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izračunavati će se prema 
slijedećoj formuli: 
N=J x m 
Pri čemu je: 
– iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izražen u 
kunama 
J  –  jedinična  naknada  za  smanjenje  količine  miješanog  komunalnog  otpada,  izražena  u 
kunama po toni 
m – masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu 
određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini, izražena 
u tonama. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
24 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada iznosi: 
•  za 2017. godinu 100,00 kuna po toni 
•  za 2018. godinu 100,00 kuna po toni 
•  za 2019. godinu 150,00 kuna po toni 
•  za 2020. godinu 150,00 kuna po toni 
•  za 2021. godinu 200,00 kuna po toni 
•  za 2022. godinu 200,00 kuna po toni 
Prekoračena  količina  miješanog  komunalnog  otpada  je  razlika  mase  sakupljenog  miješanog 
komunalnog  otpada  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  i  granične  količine  miješanog 
komunalnog otpada. 
Granična količina miješanog komunalnog otpada jedinice lokalne samouprave (u zagradama su 
navedene granične količine miješanog komunalnog otpada po godinama za Općinu Cerna): 
•  za  2017.  godinu  iznosi  80%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (620 tona
•  za  2018.  godinu  iznosi  74%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (573 tona
•  za  2019.  godinu  iznosi  66%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (511 tona
•  za  2020.  godinu  iznosi  58%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (449 tona
•  za  2021.  godinu  iznosi  54%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (418 tona
•  za  2022.  godinu  iznosi  50%  od  ukupno  proizvedene  količine  miješanog  komunalnog 
otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave (387 tona). 
Proizvedena količina miješanog komunalnog otpada u 2015. godini za pojedinu jedinicu lokalne 
samouprave  objavljena  je  u  dokumentu  „Podaci  o  proizvedenim  količinama  miješanog 
komunalnog  otpada  po  jedinicama  lokalne  samouprave  za  2015.  godinu“  koji  je  dostupan  na 
mrežnim  stranicama  Hrvatske  agencije  za  okoliš  i  prirodu5.  Sukladno  navedenom  dokumentu, 
referentna vrijednost za izračun poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog 
otpada u periodu 2017. – 2022. godina za Općinu Cerna iznosi 774,77 tona miješanog komunalnog 
                                                 
5 http://www.azo.hr/Izvjesca14  
Br. dok.: 20-2017 
 
25 
 

link to page 27 link to page 28
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
otpada  koliko  je  u  Općini  Cerna  proizvedeno  i  od  strane  koncesionara  preuzeto  i  predano  na 
odlaganje  tijekom  2015.  godine  (178  kg/stanovniku/godini).  Prema  Izviješću  o  komunalnom 
otpadu za 2016. godinu, na području Općine Cerna proizvedeno je i predano na odlaganje ukupno 
645,94  tona  miješanog  komunalnog  otpada  (146  kg/stanovniku/godini)  što  predstavlja  znatno 
smanjenje ukupne količine odloženog otpada. 
Na  području  Republike  Hrvatske  zamjetan  je  pak  negativan  trend  (Slika  1.),  odnosno  porast 
količina proizvedenog komunalnog otpada, te on za 2016. godinu iznosi 392 kg/stanovnik/godina6. 
 
Slika 1. Godišnje količine proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku u RH u razdoblju od 1995. 
 
Općina  Cerna  je  s  količinom  od  146  kg/stanovnik/godina  znatno  ispod  državnog  i  ispod 
županijskog prosjeka (Slika 2.) koji iznosi 295 kg/stanovnik/godina. Pri tome se najveće količine 
proizvedenog  komunalnog  otpada  bilježe  u  priobalnim  županijama  što  se  pripisuje  utjecaju 
turizma. 
Iako Općina Cerna u odnosu na državni i županijski prosjek ima povoljnije pokazatelje količina 
proizvedenog  i  odloženog  komunalnog  otpada,  potrebno  je  i  dalje  kontinuirano  raditi  na 
osvještavanju  i  edukaciji  stanovništva  kako  bi  se  postigli  propisani  ciljevi  za  period  do  2022. 
godine te kako u budućnosti ne bi došlo do negativnih trendova i obveze plaćanja poticajne naknade 
za smanjivanje količina odloženog komunalnog otpada. 
 
                                                 
6 Izvor: www.azo.hr (preliminarni podaci o komunalnom otpadu za 2016.g.) 
Br. dok.: 20-2017 
 
26 
 


Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
 
Slika 2. Specifična količina proizvedenog komunalnog otpada u 2016., po županijama 
 
Kako  bi  se  izbjegli  nepotrebni  troškovi  za  plaćanje  poticajne  naknade  za  smanjenje  količine 
miješanog  komunalnog  otpada  potrebno  je  kontinuirano  unaprjeđivati  postojeći  sustav 
gospodarenja  otpadom  na  način  da  se  što  više  komponenti  (vrsta  otpada)  izdvaja  iz  miješanog 
komunalnog otpada i zasebno zbrinjava u skladu s zakonskim zahtjevima. To se prvenstveno može 
postići odlaganjem otpada na prostoru reciklažnog dvorišta / mobilne jedinice, zelenih otoka te 
prikupljanjem zasebnih komponenti na lokaciji korisnika – biootpad, staklo, papir, plastika, metal 
i sl. Pri tome je najbitnije da se kontinuirano radi na edukaciji i osvještavanju korisnika jer je jedino 
na taj način moguće postići planirane ciljeve. 
 
 
3.2.  Odvojeno sakupljanje otpada 
 
Na području Općine Cerna provodi se odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, te plastike 
na  kućnom  pragu,  dinamikom  sakupljanja  jednom  mjesečno.  Na  području  Općine  Cerna 
postavljeno  je  ukupno  tri  zelena  otoka  na  kojima  su  postavljeni  spremnici  za  selektivno 
prikupljanje: papira, plastike, stakla, biootpada, baterija i lijekova, dok se prikupljanje glomaznog 
otpada provodi dva puta godišnje. Osim zelenih otoka, odvojeno sakupljanje otpada stanovništvu 
je  omogućeno  i  putem  mobilne  jedinice  /  mobilnog  reciklažnog  dvorišta  koje  je  stanovnicima 
Br. dok.: 20-2017 
 
27 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
naselja Cerna i Šiškovci dostupno po jedan dan u mjesecu. Tijekom 2016. godine putem mobilne 
jedinice prikupljene su slijedeće vrste i količine otpada: 
Tablica 1. Vrste i količine otpada sakupljene u 2016.g. putem mobilne jedinice 
LOKACIJA  KB 
VRSTA OTPADA 
KOLIČINA /t 
CERNA  
20-01-11 
TEKSTIL 
0,053 
CERNA  
20-01-40 
METALI 
0,074 
CERNA  
20-01-39 
PLASTIKA 
0,03 
CERNA  
13-02-05 
OTPADNO MOTORNO ULJE 
0,007 
CERNA  
15-01-07 
STAKLENA AMBALAŽA 
0,048 
CERNA  
20-01-35 
EE OTPAD 
0,5 
CERNA  
20-01-21 
FLUORESCENTNE CIJEVI 
0,007 
CERNA  
20-01-32 
LIJEKOVI 
0,001 
CERNA  
20-01-33 
ALKALNE BATERIJE 
0,021 
CERNA  
20-01-01 
PAPIR I KARTON 
0,025 
AMBALAŽA KOJA SADRŽI 
CERNA  
15-01-10* 
OPASNE TVARI 
0,007 
ŠIŠKOVCI 
20-01-33 
ALKALNE BATERIJE 
0,011 
AMBALAŽA KOJA SADRŽI 
ŠIŠKOVCI 
15-01-10 
OPASNE TVARI 
0,004 
ŠIŠKOVCI 
20-01-01 
PAPIR I KARTON 
0,059 
ŠIŠKOVCI 
20-01-35 
EE OTPAD 
0,245 
ŠIŠKOVCI 
13-02-05 
OTPADNO MOTORNO ULJE 
0,019 
ŠIŠKOVCI 
20-01-39 
PLASTIKA 
0,008 
ŠIŠKOVCI 
15-01-07 
STAKLENA AMBALAŽA 
0,046 
ŠIŠKOVCI 
20-01-40 
METALI 
0,021 
UKUPNO 
1,186 
  
  
 
Odvojeno  sakupljanje  otpada  definirano  je  člankom  5.  Uredbe  o  gospodarenju  komunalnim 
otpadom (NN 50/17): 
Sustav sakupljanja komunalnog otpada 
Članak 5. 
(1) Javna usluga se pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa 
sljedećim standardima: 
1.  korisniku  usluge  mora  biti  osigurana  mogućnost  odvojene  predaje  otpada  na  njegovom 
obračunskom  mjestu  i  korištenjem  reciklažnog  dvorišta,  mobilnog  reciklažnog  dvorišta  te 
spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada 
Br. dok.: 20-2017 
 
28 
 

link to page 31 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.  odvojena  primopredaja  miješanog  komunalnog  otpada  i  biorazgradivog  komunalnog 
otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton 
prikuplja odvojeno od biootpada. 
(2) U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga: 
1.  prikupljanja  miješanog  komunalnog  otpada  na  lokaciji  obračunskog  mjesta  korisnika 
usluge 
2. prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika 
usluge. 
(3) U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge 
sljedeće usluge povezane s javnom uslugom: 
1.  sakupljanje  reciklabilnog  komunalnog  otpada  na  lokaciji  obračunskog  mjesta  korisnika 
usluge 
2.  sakupljanje  otpadnog  papira,  metala,  plastike,  stakla  i  tekstila  putem  spremnika 
postavljenih na javnoj površini 
3.  sakupljanje  glomaznog  otpada  u  reciklažnom  dvorištu,  mobilnom  reciklažnom  dvorištu  i 
jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge 
4. sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u 
reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. 
(4) Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge: 
1. preuzimanje otpada iz stavka 2. ovoga članka u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine 
otpada 
2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz stavka 3. točke 3. 
ovoga članka. 
(5) Spremnik kod korisnika usluge i  spremnik postavljen na javnoj površini,  iz stavka 1. ovoga 
članka,  smatraju  se  primarnim  spremnikom  propisanim  posebnim  propisom  kojim  se  uređuje 
gospodarenje otpadom. 
 
Nužno je da Općina Cerna u suradnji s pružateljem javne usluge/koncesionarom u što kraćem roku 
uspostavi  sustav  sakupljanja  komunalnog  otpada  sukladno  zahtjevima  Uredbe  o  gospodarenju 
komunalnim otpadom (NN 50/17). Istovremeno je potrebno poraditi na edukaciji stanovništva jer 
je vidljivo da su količine reciklabilnog otpada sakupljenog prethodnih godina ispod očekivanih 
vrijednosti (Tablica 2.). 
Br. dok.: 20-2017 
 
29 
 

link to page 31 link to page 31 link to page 32 link to page 33 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Tablica 2. Količine odvojeno sakupljenih vrsta otpada7 
Godina  
Papir  
Plastika 
Staklo 
Metal 
Glomazni  Tekstil 
Biootpad 
(t)  
(t)  
(t)  
(t)  
otpad /(t)   (t)  
(t)  
2015. 
0,07 
2,38 
2,03 
0,31 
20,00 
0,00 
0,00 
2016. 
0,08 
1,80 
1,67 
0,42 
20,00 
0,05 
0,00 
 
Udio miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom otpadu na području Općine Cerna za 
2016. godinu iznosio je 96,42%, dok je sav ostali sakupljeni otpad činio tek 3,58%. 
Tablica 3. Udjeli miješanog i odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u RH i Općini Cerna u 2016. godini 
Godina 
2016. 
Republika Hrvatska 
 
udio miješanog komunalnog otpada (%) 
74 
udio ostalih vrsta komunalnog otpada (%) 
26 
Općina Cerna 
 
udio miješanog komunalnog otpada (%) 
96,42 
udio ostalih vrsta komunalnog otpada (%) 
3,58 
Analizirajući  podatke  za  2016.  godinu  uočava  se  da  je  na  razini  Općine  Cerna  udio  odvojeno 
sakupljenih  vrsta  komunalnog  otpada  zanemariv  u  odnosu  na  državni  prosjek  (Tablica  3.),  što 
ukazuje na nizak stupanj primarne selekcije otada. Postignuti rezultati su ispod državnog prosjeka 
te je potrebno nastaviti sa započetim aktivnostima u cilju dostizanja propisanih ciljeva.  
U  nastavku  teksta  prikazani  su  ciljevi  sa  rokovima  izvršenja  propisani  nacionalnim  i  EU 
zakonodavstvom (Tablica 4., Tablica 5., Tablica 6.). 
Tablica 4. Kvantitativni ciljevi za količine otpada (izvor: Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13.) 
Udio  (%)  /  godina  (osim  ako  nije  drugačije 
Ciljevi 
navedeno) 
2015.  2016.  2017. 
2018. 
2020. 
Najveća dopuštena masa biorazgradivog 
komunalnog otpada koja se godišnje smije 
odložiti na svim odlagalištima i 
neusklađenim odlagalištima u Republici 
 
 
 
 
35 
Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog 
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. 
godini 
                                                 
7 Izvor: Izviješće o komunalnom otpadu za 2015. i 2016. godinu, HAOP 
Br. dok.: 20-2017 
 
30 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Zabranjeno 
je 
Najveća dopuštena masa otpada koja se 
800.000 
odlaganje  otpada  na 
godišnje odlaže na svim neusklađenim 
 
 
neusklađenom 
tona 
odlagalištima u Republici Hrvatskoj 
odlagalištu nakon 31. 
prosinca 2017. 
Osigurati pripremu za ponovnu uporabu i 
recikliranje sljedećih otpadnih materijala: 
papir, metal, plastika i staklo iz kućanstva, a   
 
 
 
50 
po mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti 
tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva 
Osigurati pripremu za ponovnu uporabu, 
recikliranje i druge načine materijalne 
oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i 
nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao 
zamjena za druge materijale, neopasnog 
 
 
 
 
70 
građevnog otpada, isključujući materijal iz 
prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 – 
zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 
05 03 
 
Tablica 5. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu (Izvor: 
PGO RH, NN 03/17) 
 
Cilj 1.1 
Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada 
za 5% 
        Unaprijediti 
 
Odvojeno  prikupiti  60%  mase  proizvedenog  komunalnog 
        sustav 
Cilj 1.2 
otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i 
1.    gospodarenja 
dr.) 
       komunalnim 
Cilj 1.3 
Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji 
       otpadom 
je sastavni dio komunalnog otpada 
 
Cilj 1.4 
Odložiti  na  odlagališta  manje  od  25%  mase  proizvedenog 
komunalnog otpada 
             
Cilj 2.1 
Odvojeno  prikupiti  75%  mase  proizvedenog  građevnog 
                
otpada 
 
   2.    Unaprijediti 
Cilj 2.2 
Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda 
          sustav 
          gospodarenja    
Cilj 2.3 
Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom 
          posebnim 
          kategorijama 
          otpada 
Br. dok.: 20-2017 
 
31 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Cilj 2.4 
Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom 
 
 
Cilj 2.5 
Uspostaviti  sustav  gospodarenja  otpadnim  brodovima, 
podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu 
 
 
Cilj 2.6 
Unaprijediti 
sustav 
gospodarenja 
ostalim 
posebnim 
kategorijama otpada 
3. 
Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom 
4. 
Sanirati lokacije onečišćene otpadom 
5. 
Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 
6. 
Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom 
7. 
Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 
8. 
Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom 
 
Tablica 6. Kvantitativni ciljevi za količine otpada (izvor: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 
130/05) 
Udio (%) / godina 
Ciljevi 
2005. 
2010. 
2015. 
2020. 
2025. 
Stanovništvo obuhvaćeno 
organiziranim skupljanjem 
80 
85 
90 
95 
99 
komunalnog otpada 
Količina odvojeno skupljenog i 


12 
18 
25 
recikliranog komunalnog otpada 
Količina obrađenoga komunalnog 

10 
20 
25 
30 
otpada 
Količina odloženoga komunalnog 
95 
80 
68 
58 
45 
otpada 
Količina odloženoga 
biorazgradivog komunalnog otpada  95 
85 
75 
55 
35 
od količine proizvedene 1995. 
godine 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
32 
 

link to page 35 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
3.3.  Odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada 
 
Obzirom da nisu  rađene  analize sastava komunalnog otpada, ne može se  utvrditi  točna količina 
biorazgradivog  otpada  u  miješanom  komunalnom  otpadu.  Količina  biorazgradivog  otpada  je 
potrebna u svrhu izračuna ciljeva za smanjenja odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištima. 
Republika Hrvatska se obvezala smanjiti količinu odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada u 
odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 1997. godine: 
•  Do 31. prosinca 2013. godine 75% 
•  Do 31. prosinca 2016. godine 50% 
•  Do 31. prosinca 2020. godine 35% 
 
U svrhu određivanja pojedinačnog cilja za Općinu Cerna bilo bi potrebno izraditi analizu otpada. 
Međutim,  analiza  sastava  otpada  se  može  temeljiti  i  na  podacima  iz  sličnih  uvjeta.  Udio 
biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu (uključujući papir i karton) za 2016. godinu prema 
procjeni Hrvatske agencije za okoliš i prirodu iznosi i do 65%8. Međutim, u većem dijelu Općine 
Cerna  stanovnici  stanuju  u  privatnim  kućama  s  dvorištima,  gdje  se  biorazgradivi  otpad  u 
domaćinstvima može kompostirati za osobne potrebe, a dio  se može dati i  kao hrana domaćim 
životinjama te se pretpostavlja da su količine biorazgradivog otpada  u miješanom komunalnom 
otpadu na području Općine Cerna opravdano smanjene u odnosu na prosjek RH.  
 
Kako  se  planirano  smanjenje  odloženog  biootpada  na  odlagalištima  može  postići  prvenstveno 
uspostavom  sustav  sakupljanja  biootpada  iz  kućanstava  potrebno  je  žurno  uspostaviti  sustav 
gospodarenja  biorazgradivim  otpadom  i  uskladiti  se  sa  zahtjevima  Uredbe  o  gospodarenju 
komunalnim otpadom (NN 50/17) koja je propisala uspostavu sustava sakupljanja biorazgradivog 
otpada na kućnom pragu. Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine 
(NN  3/17),  u  članku  1.2.1.2.  „Građevine  za  biološku  obradu  otpada“  za  Vukovarsko-srijemsku 
županiju  su  navedena  tri  bioplinska  postrojenja  koja  posjeduju  dozvolu  za  gospodarenje 
biorazgradivim otpadom (Slika 3.), dok kompostišta nije bilo u širem okruženju.  
                                                 
8 Izvor: http://www.azo.hr/Izvjesca14 Izviješće o komunalnom otpadu za 2016. godinu, HAOP, studeni 2017. godine 
Br. dok.: 20-2017 
 
33 
 


Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
 
Slika 3. Pregled kompostišta i bioplinskih postrojenja u RH 
Općina  Cerna  bi  u  narednom  razdoblju  trebala  iskoristiti  najavljene  mogućnosti  financiranja 
nabavke  opreme  za  sustav  gospodarenja  biorazgradivim  otpadom.  Preporuka  je  da  se  za 
zainteresirana  kućanstva  nabave  i  podijele  kućni  komposteri,  a  za  ostatak  kućanstava  kante  i 
vrećice za biorazgradivi otpad. Nabavka spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog  otpada i  reciklabilnog otpada u obvezi  je davatelja javne  usluge  (koncesionara). 
Obzirom da će se sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), nove cijene 
komunalne  usluge  bazirati  na  broju  odvoza  otpada,  za  očekivati  je  da  bi  interes  kućanstava  za 
podjelu  kompostera  mogao  biti  velik,  jer  Uredba  je  propisala  da  se  biorazgradivi  otpad  iz 
kućanstava odvozi jednom tjedno, što znači da će kompostiranjem u vlastitom dvorištu kućanstva 
mjesečno  uštedjeti  četiri  odvoza  biootpada,  a  ujedno  se  izdvajanjem  i  kompostiranjem 
biorazgradivog otpada smanjuje i količina miješanog komunalnog otpada, te je realno za očekivati 
da  se  smanji  i  broj  odvoza  miješanog  komunalnog  otpada.  Kako  bi  se  izbjegle  i  na  najmanju 
moguću  mjeru  svele  zlouporabe  mogućnosti  da  kućanstva  potpišu  izjavu  da  će  kompostirati 
Br. dok.: 20-2017 
 
34 
 

link to page 36

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
biorazgradivi otpad u vlastitom dvorištu, Općina Cerna i davatelj javne usluge bi trebali kontrolirati 
i strogo kažnjavati (financijski) pojedince koji se opredijele za vlastito kompostiranje, a nastave 
odlagati  biorazgradivi  otpad  u  kante  s  miješanim  komunalnim  otpadom.  Za  potrebe  edukacije 
stanovništva  o  mogućnostima  kompostiranja  u  vlastitom  dvorištu,  Fond  za  zaštitu  okoliša  i 
energetsku  učinkovitost  je  tijekom  2017.  godine  izradio  te  zainteresiranim  JLS  i  komunalnim 
tvrtkama podijelio promotivne letke (Slika 4.). 
 
 
Slika 4. Promotivni letak o kompostiranju 
Br. dok.: 20-2017 
 
35 
 

link to page 37 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
3.4.  Naplata usluge gospodarenja otpadom 
 
Javna  usluga  prikupljanja  miješanog  komunalnog  otpada  podrazumijeva  prikupljanje  otpada  iz 
spremnika od 120 litara iz kućanstava te iz spremnika zapremine 120, 1.100 i 5.000 l od pravnih 
subjekata.  Sustav  naplate  odvoza  miješanog  komunalnog  otpada  tvrtke  koncesionara  – 
„Komunalne i prijevozničke usluge Cerna“ se obračunava prema jedinstvenoj mjesečnoj naknadi, 
a odvoz se obavlja jednom tjedno. Ukoliko je količina otpada veća od veličine posude za tjedni 
odvoz, dodatne količine otpada mogu se predati isključivo u za to predviđenim plastičnim vrećama 
koncesionara volumena 120 litara. U nastavku teksta (Tablica 7.) priložen je važeći cjenik usluga 
(u trenutku  izrade Plana) odvoza komunalnog otpada tvrtke  „Komunalne i  prijevozničke usluge 
Cerna“. 
Tablica 7. Cjenik usluga odvoza komunalnog otpada 
Jedinična 
PDV 
CIJENA s 
R.br. 
NAZIV USLUGE – odvoz komunalnog otpada 
cijena 
(13%) 
PDV-om 
1. 
Višečlano domaćinstvo, posuda 120 l, 4x mjesečno 
28,00 kn 
7,00 kn 
35,00 kn 
2. 
Samačko domaćinstvo, posuda 120 l, 4x mjesečno 
16,00 kn 
4,00 kn 
20,00 kn 
3. 
Doplatna vrećica volumena 120 l 
8,00 kn 
2,00 kn 
10,00 kn 
4. 
Frizeri, posuda 120 l, 4x mjesečno 
53,14 kn 
13,29 kn 
66,43 kn 
Ostale tvrtke, obrtnici, lokalna samouprava i sl., posuda 120 
5. 
l, 4x mjesečno 
63,96 kn 
15,99 kn 
79,95 kn 
6. 
Odvoz kontejnera, spremnik 1.100 l, jedan odvoz 
484,00 kn  121,00 kn 
605,00 kn 
7. 
Odvoz kontejnera, spremnik 5.000 l, jedan odvoz 
934,80 kn  233,70 kn 
1.168,50 kn 
 
Na  području  Općine  Cerna  organizirane  akcije  odvoza  glomaznog  otpada  provode  se  dva  puta 
godišnje  kada  stanovnici  mogu  svoj  glomazni  otpad  predati  koncesionaru  koji  ga  preuzima  i 
zbrinjava bez naknade. U trenutku izrade ovog Plana, Općina Cerna je trebala provesti natječaj za 
novu koncesiju za gospodarenje komunalnim otpadom.  
Sukladno  odredbama  Uredbe  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  (NN  50/17)  koncesionar  za 
komunalni  otpad  je  u  narednom  periodu  obvezan  provesti  usklađivanje,  na  način  da  se  na 
obračunskom  mjestu  korisnika  organizira  prikupljanje  miješanog  komunalnog  otpada, 
reciklabilnog otpada (plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste 
otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)), biorazgradivog 
otpada  i  glomaznog  otpada.  Na  temelju  novih  zakonskih  zahtjeva  koncesionar  treba  oformiti 
„cjenik javne usluge“ na koji mu suglasnost izdaje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Pri 
tome  predložene  cijene  trebaju  biti  takve  da  potiču  korisnika  usluge  da  odvojeno  od  miješanog 
Br. dok.: 20-2017 
 
36 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
komunalnog  otpada  predaje:  biorazgradivi  komunalni  otpad,  reciklabilni  komunalni  otpad, 
glomazni otpad i problematični otpad, te da kada je to primjenjivo, kompostira biootpad. 
Davatelj javne usluge je dužan objaviti suglasnost na cjenik u službenom glasilu jedinice lokalne 
samouprave te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 30 dana prije dana primjene 
cjenika.  
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
37 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
4.  Postojeće i planirane građevine i uređaji za 
gospodarenje otpadom te status sanacije neusklađenih 
odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 
 
4.1.   Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom 
 
Na području Općine Cerna nema postojećih građevina niti uređaja za gospodarenje otpadom.  
 
4.2.   Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom 
 
Na prostoru Općine Cerna potrebno je izgraditi reciklažno dvorište u skladu s člankom 35., stavak 
2.,  točka  2.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17).  Jedinica  lokalne 
samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog 
reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području, a na 
kojima bi se stanovništvu omogućilo odlaganje pojedinih vrsti otpada. Na taj način stanovništvu bi 
se  osigurala  mogućnost  besplatnog  odlaganja  otpada,  a  ujedno  bi  se  izbjeglo  nekontrolirano 
odlaganje  otpada  na  divljim  odlagalištima.  Temeljem  navedene  obveze,  Općina  Cerna  je  na 
sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj  05.09.2014.g.  donijela  „Odluku  o  financiranju  izgradnje 
reciklažnog dvorišta na prostoru Grada Županje u suradnji s Gradom Županja, Općinom Bošnjaci, 
Općinom Cerna, Općinom Gradište i Općinom Štitar“. Reciklažno dvorište će biti izgrađeno na 
prostoru  Grada  Županje,  na  dijelu  k.č.  br.  2992/2,  k.o.  Županja,  te  je  isto  planirano  Planom 
gospodarenja otpadom Grada Županje i Prostornim planom uređenja Grada Županja. Izgradnju i 
opremanje  reciklažnog  dvorišta  će  financirati  navedene  jedinici  lokalne  samouprave  a 
proporcionalno  broju  korisnika  usluge  odvoza  komunalnog  otpada.  Za  reciklažno  dvorište  u 
Županji ishođena je građevinska dozvola, proveden je natječaj temeljem kojega je odabran izvođač 
radova,  te  se  očekuje  da  u  2018.  godini  reciklažno  dvorište  bude  u  potpunosti  izgrađeno, 
opremljeno i stavljeno u upotrebu.  
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) definirani su tehničko-tehnološki uvjeti kojima 
moraju udovoljavati reciklažna dvorišta, te će se tim smjernicama biti potrebno voditi pri uređenju 
reciklažnog dvorišta. U nastavku teksta dani su članci 16., 17. i 18. iz Pravilnika o gospodarenju 
otpadom sa svim obvezama za uređenje reciklažnih dvorišta: 
Br. dok.: 20-2017 
 
38 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Članak 16. 
Reciklažno dvorište u svom radu mora udovoljiti sljedećim uvjetima: 
– da je označeno sukladno ovome Pravilniku 
– da je opremljeno vagom 
– da je opremljeno videonadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja trgovanje otpadom  
– propisanim člankom 6. stavcima 1. i 2. i člankom 10. ovoga Pravilnika. 
Članak 17. 
(1) Na glavnom ulazu u Reciklažno dvorište mora biti istaknuta oznaka koja sadrži: 
– naziv »RECIKLAŽNO DVORIŠTE« 
– tvrtku koja upravlja reciklažnim dvorištem 
– oznaku reciklažnog dvorišta i 
– radno vrijeme. 
(2) Oznaka reciklažnog dvorišta iz stavka 1. ovoga članka jedinstvena je za reciklažno dvorište i 
dodjeljuje  se  prilikom  upisa  u  Očevidnik  reciklažnih  dvorišta,  a  sastoji  se  od  broja  upisa  u 
Očevidnik reciklažnih dvorišta iza kojeg slijedi oznaka »-G-« i redni broj građevine kojom upravlja 
ista osoba. 
Članak 18. 
(1)  Osoba  koja  upravlja  reciklažnim  dvorištem  dužna  je  osigurati  da  je  izvan  radnog  vremena 
reciklažnog dvorišta onemogućen pristup neovlaštenim osobama na lokaciju reciklažnog dvorišta 
i pristup otpadu. 
(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osobi koja je zaposlena u reciklažnom 
dvorištu osigurati pisane i ovjerene upute o postupanju u vezi: 
–  zaprimanja  otpada,  uključujući  i  provjeru  vrste  otpada,  vaganje  i  utvrđivanje  prava 
korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta 
– provjere funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika 
Br. dok.: 20-2017 
 
39 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
– čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno 
zaprimiti u reciklažnom dvorištu 
–  razvrstavanja  zaprimljenog  otpada  u  odgovarajuće  spremnike  postupanja  u  slučaju 
izvanrednih događaja. 
(3)  Osoba  koja  zaprima  otpad  u  reciklažnom  dvorištu  dužna  je  skladištiti  zaprimljeni  otpad 
odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima. 
 
Popis  otpada  kojeg  je  osoba  koja  upravlja  reciklažnim  dvorištem  dužna  zaprimiti  definiran  je 
Dodatkom IV, Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 
 
NAZIV 
VRSTA 
OPIS 
15 01 10* 
ambalaža  koja  sadrži  ostatke  opasnih  tvari  ili  je 
onečišćena opasnim tvarima 
15 01 11* 
metalna  ambalaža  koja  sadrži  opasne  krute  porozne 
materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod 
tlakom 
16 05 04* 
plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji 
sadrže opasne tvari 
20 01 13* 
otapala 
20 01 14*   kiseline 
20 01 15* 
lužine 
20 01 17* 
fotografske kemikalije 
20 01 19* 
pesticidi 
problematični otpad
20 01 21* 
fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 
 
20 01 23* 
odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 
20 01 26* 
ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 
20 01 27* 
boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 
20 01 29* 
detergenti koji sadrže opasne tvari 
20 01 31* 
citotoksici i citostatici 
20 01 33* 
baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 
02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji 
sadrže te baterije 
20 01 35* 
odbačena  električna  i  elektronička  oprema  koja  nije 
navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne 
komponente 
20 01 37* 
drvo koje sadrži opasne tvari 
Br. dok.: 20-2017 
 
40 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
15 01 01 
papirna i kartonska ambalaža 
otpadni papir 
20 01 01 
papir i karton 
15 01 04 
metalna ambalaža 
otpadni metal 
20 01 40 
metali 
15 01 07 
staklena ambalaža 
otpadno staklo 
20 01 02 
staklo 
15 01 02 
plastična ambalaža 
otpadna plastika 
20 01 39 
plastika 
20 01 10 
odjeća 
otpadni tekstil 
20 01 11 
tekstil 
krupni 
(glomazni)  20 03 07 
glomazni otpad 
otpad 
jestiva ulja i masti 
20 01 25 
jestiva ulja i masti 
20 01 28 
boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 
boje 
27* 
deterdženti 
20 01 30 
detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 
lijekovi 
20 01 32 
lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 
baterije i akumulatori  20 01 34 
baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 
električna 
i  20 01 36 
odbačena  električna  i  elektronička  oprema,  koja  nije 
elektronička
navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 
 oprema 
17 01 01 
beton 
17 01 02 
cigle 
17 01 03 
crijep/pločice i keramika 
17 04 11 
kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 
17 06 01*  izolacijski materijali koji sadrže azbest 
17 06 03*  ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže 
građevni otpad iz 
opasne tvari 
kućanstva1 
17 06 04 
izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 
17 06 03* 
17 06 05*  građevinski materijali koji sadrže azbest 
17 08 01*  građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim 
tvarima 
17 08 02 
građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni 
pod 17 08 01* 
08 03 17*  otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 
08 03 18 
otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 
ostalo 
16 01 03 
otpadne gume 
18 01 01 
oštri predmeti (osim 18 01 03*) 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
41 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Pravilnik  o  građevnom  otpadu  i  otpadu  koji  sadrži  azbest  (NN  69/16)  definira  obveze  jedinice 
lokalne samouprave člancima 27. i 28. 
Članak 27. 
(1)  Jedinica  lokalne  samouprave  dužna  je,  sukladno  Zakonu,  sudjelovati  u  sustavu  sakupljanja 
građevnog i azbestnog otpada. 
(2)  Jedinica  lokalne  samouprave  dužna  je  na  svom  području  u  prostornim  planovima  odrediti 
dostatan  broj  lokacija  odnosno  najmanje  jednu  odgovarajuću  zonu  u  kojoj  se  može  izgraditi 
reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja 
građevnog otpada sukladno Zakonu. 
 
Članak 28. 
Jedinica lokalne samouprave dužna je osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, 
sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi sljedeće troškove gospodarenja građevnim otpadom koji 
sadrži azbest koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge: 
▪  troškove koji nastaju u reciklažnom dvorištu radi preuzimanja, skladištenja i pripreme za 
prijevoz, 
▪  troškove  prijevoza  od  odgovarajućeg  reciklažnog  dvorišta  do  odlagališta  s  posebno 
izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta i 
▪  troškove  zbrinjavanja  građevnog  otpada  koji  sadrži  azbest  na  odlagalištu  s  posebno 
izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta. 
 
Općina Cerna obvezna je sukladno gore navedenom Pravilniku sudjelovati u sustavu sakupljanja 
građevnog i azbestnog otpada te predvidjeti lokaciju za reciklažno dvorište za građevni otpad u 
Prostornom  planu  uređenja  Općine  Cerna.  Općina  Cerna  je  stanovništvu  omogućila  odlaganje 
građevinskog  otpada  na  lokaciji  k.č.  br.  2620/1,  k.o.  Cerna  (gospodarska  zona  Zagrađe),  ali 
predmetna lokacija nije definirana u PPUO Cerna kao lokacija reciklažnog dvorišta za građevinski 
otpad. 
Naknada za rad reciklažnog dvorišta za građevinski otpad ne može biti dio cijene javne usluge tako 
da  Općina  Cerna  treba  vidjeti  za  druge  mogućnosti  financiranja  rada  reciklažnog  dvorišta  za 
građevinski otpad, a da se pri tome korisnicima (stanovništvu) omogući da građevinski otpad na 
prostoru reciklažnog dvorišta za građevinski otpad predaje bez naknade. 
Br. dok.: 20-2017 
 
42 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
4.3.   Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih 
otpadom 
 
Na području Općine Cerna sanirana su sva divlja odlagališta otpada tako da u trenutku izrade ovog 
Plana nije bilo lokacija koje su onečišćene otpadom. 
Povremeno se eventualno mogu javiti primjeri da neodgovorni pojedinci nepropisno odbace manje 
količine otpada u okoliš, ali se takve lokacije odmah saniraju po otkriću ili dojavi o istima. 
Sanirane lokacije potrebno je označiti natpisima sa zabranom odlaganja otpada te redovito obavljati 
nadzor kako bi se spriječilo neovlašteno odlaganje otpada. Osim pojačanog nadzora preporuka je i 
financijsko sankcioniranje za počinitelje sukladno propisima i Odluci o komunalnom redu Općine 
Cerna. 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
43 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
5.  Lokacije odbačenog otpada i njihovo uklanjanje 
 
U  skladu  sa  Strategijom  gospodarenja  otpadom  (NN  130/05),  u  nastavku  je  dana  sljedeća 
kategorizacija odlagališta: 
1.  Legalna  odlagališta  otpada  su  građevine  za  (trajno)  odlaganje  otpada,  predviđene 
odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (županijskim,  gradskim/općinskim)  i 
sagrađene u skladu s važećim propisima, a rade uz odobrenje nadležnog tijela lokalne uprave 
i  samouprave  na  temelju  provedene  procjene  o  utjecaju  na  okoliš  te  ishođenih  dozvola  – 
lokacijske, građevinske i uporabne. 
2. Odlagališta otpada u postupku legalizacije su građevine za (trajno) odlaganje otpada, predviđene 
odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima (županijskim, gradskim/ općinskim) za koja 
je  započeo,  ali  još  nije  dovršen  postupak  procjene  utjecaja  na  okoliš,  odnosno,  ishođenje 
potrebnih dozvola – lokacijske i građevinske, a za nova odlagališta i uporabne dozvole. 
3. Službena odlagališta otpada su, uglavnom, veći neuređeni prostori za (trajno) odlaganje otpada, 
predviđeni 
odgovarajućim 
prostorno-planskim 
dokumentima 
(županijskim, 
gradskim/općinskim), za koja nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš niti raspolažu 
ijednom od neophodnih dozvola (lokacijskom, građevinskom, uporabnom), a rade na temelju 
rješenja  ili  odluke  nadležnog  tijela  lokalne  uprave  i  samouprave  te  su  u  sustavu  službeno 
organiziranog dovoza otpada ovlaštenih komunalnih poduzeća. 
4. Dogovorna odlagališta otpada su, uglavnom, neuređeni manji prostori za odlaganje otpada koji 
nisu  predviđeni  odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (županijskim, 
gradskim/općinskim)  i  za  koje  nije  proveden  postupak  procjene  utjecaja  na  okoliš.  Ona  ne 
raspolažu  nijednom  od  neophodnih  dozvola  (lokacijskom,  građevinskom,  uporabnom),  ali 
djeluju  uz znanje ili  u dogovoru s tijelom  nadležne lokalne samouprave. Uglavnom  nisu  u 
sustavu službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih osoba. 
5. Divlja odlagališta otpada – su manji neuređeni prostori koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, 
a  formirali  su  ih  najčešće  građani  bez  prethodnog  znanja  tijela  lokalne  samouprave.  Ne 
raspolažu  nikakvim  dokumentima  relevantnim  za  njihovo  djelovanje  (SUO,  dozvole)  niti 
posjeduju  rješenje  ili  formalnu  odluku  tijela  lokalne  samouprave,  a  otpad  uglavnom 
individualno, dovoze građani. Osim navedenih, u Hrvatskoj postoji mnogo veći broj sličnih 
površina onečišćenih otpadom. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
44 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Člankom  36.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17)  regulirano  je 
uklanjanje odbačenog otpada. 
Članak 36. 
(1) Provedbu obveza iz članka 28. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona osigurava osoba koja obavlja 
poslove  službe  nadležne  za  komunalni  red  jedinice  lokalne  samouprave  (u  daljnjem  tekstu: 
komunalni redar): 
1. mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
2. mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog 
morskog otpada. 
(2) Mjere iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uključuju: 
1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
2. uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
3.  provedbu  redovitog  godišnjeg  nadzora  područja  jedinice  lokalne  samouprave  radi 
utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije 
godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, 
4. druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 
13. ovoga članka. 
(3) Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem naređuje 
vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen 
otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim 
područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). 
(4)  Rješenjem  iz  stavka  3.  ovoga  članka  određuje  se:  lokacija  odbačenog  otpada,  procijenjena 
količina  otpada,  obveznik uklanjanja  otpada, te  obveza uklanjanja  otpada  predajom ovlaštenoj 
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada  u roku koji ne može biti  duži  od 6 mjeseca od dana 
zaprimanja rješenja. 
Br. dok.: 20-2017 
 
45 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu, a 
protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba može se izjaviti žalba Ministarstvu. 
(6)  Istekom  roka  određenog  rješenjem  iz  stavka  4.  ovoga  članka  komunalni  redar  utvrđuje 
ispunjavanje  obveze  određene  rješenjem.  Ako  komunalni  redar  utvrdi  da  obveza  određena 
rješenjem iz  stavka 3. ovoga članka nije izvršena, jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad 
Zagreb dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom 
vrstom otpada. 
(7) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen 
na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba 
koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup 
radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti 
nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na 
nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 
(8) Jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem iz stavka 3. ovoga članka 
mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 
137. stavka 3. točke 7. ovoga Zakona. 
(9)  Izvršno  tijelo  jedinice  lokalne  samouprave  dužno  je  izvješće  o  lokacijama  i  količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga 
članka  podnijeti  predstavničkom  tijelu  te  jedinice  do  31.  ožujka  tekuće  godine  za  prethodnu 
kalendarsku godinu. 
(10)  Predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne  samouprave  dužno  je,  temeljem  izvješća  iz  stavka  9. 
ovoga  članka,  donijeti  odluku  o  provedbi  posebnih  mjera  sprječavanja  odbacivanja  otpada  u 
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 
(11) Sredstva za provedbu mjera iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu jedinice 
lokalne samouprave. 
(12) Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz stavka 6. 
ovoga članka od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od 
Br. dok.: 20-2017 
 
46 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se 
otpad nalazio. 
(13) Način provedbe mjera propisanih ovim člankom uređuju se odlukom predstavničkog tijela 
jedinice  lokalne  samouprave  o  mjerama  za  sprječavanje  nepropisnog  odbacivanja  otpada  i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu, te 
objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. 
 
U trenutku izrade Plana na području Općine Cerna nije bilo lokacija onečišćenih otpadom. 
 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
47 
 

link to page 49
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
6.  Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili 
sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno – 
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada 
 
Člankom  7.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17)  definiran  je  red 
prvenstva gospodarenja otpadom (Slika 5.) koji se primjenjuje u svrhu sprječavanja nastanka otpada 
kao i primjene propisa i politike gospodarenja otpadom: 
1.  sprječavanje nastanka otpada, 
2.  priprema za ponovnu uporabu, 
3.  recikliranje, 
4.  drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba), 
5.  zbrinjavanje otpada. 
 
 
Slika 5. Red prvenstva gospodarenja otpadom (izvor: PGO RH, NN 03/17, 73/17) 
Br. dok.: 20-2017 
 
48 
 

link to page 51 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Prilikom primjene reda prvenstva gospodarenja otpadom nadležna tijela državne vlasti, jedinica 
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  i  pravne  osobe  s  javnim  ovlastima  koje  obavljaju 
djelatnosti u vezi s okolišem i pravne osobe koje prema posebnim propisima obavljaju poslove 
zaštite okoliša: 
1.  poduzimaju  mjere kojima se potiču rješenja koja nude najbolji ishod za okoliš što  može 
uključivati i prilagodbu reda prvenstva za gospodarenje određenom vrstom otpada ako je 
to opravdano rezultatima analize životnog ciklusa ukupnih učinaka stvaranja i gospodarenja 
tom vrstom otpada, 
2.  uzimaju u obzir opća načela zaštite okoliša – načelo predostrožnosti i načelo održivosti, te 
tehničku izvedivosti i ekonomsku održivost i zaštitu resursa, kao i ukupne učinke na okoliš, 
ljudsko  zdravlje,  gospodarstvo  i  društvo  u  skladu  sa  člankom  9.  Zakona  o  održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), 
3.  uzimaju  u  obzir  da  povećani  troškovi  koji  mogu  nastati  primjenom  reda  prvenstva 
gospodarenja  otpadom  u  usporedbi  s  drugim  načinom  postupanja  s  otpadom  ne  budu 
nerazmjerni te da postoji tržište za dobivene materijale ili energiju ili da se takvo tržište 
može oformiti
Plan gospodarenja otpadom RH sadrži Plan sprječavanja nastanka otpada kojim su definirani ciljevi 
sprječavanja nastanka otpada i mjere potrebne za ostvarenje ovih ciljeva. 
Zakonodavno-regulatornim  okvirom  vezanim  za  gospodarenje  otpadom  u  Republici  Hrvatskoj 
nastoji se uspostaviti kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom temeljen na sprječavanju nastanka 
otpada  i  uspostavi  učinkovitog  sustava  odvojenog  sakupljanja  otpada  koji  se  odgovarajuće 
oporabljuje. 
 
Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom: 
•  odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada, 
•  očuvanje prirodnih resursa, 
•  smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta, 
•  smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš, 
•  smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš. 
 
U  nastavku  su  prikazane  mjere  sprječavanja  nastanka  otpada  (Tablica  8.)  u  svrhu  postizanja 
definiranih specifičnih ciljeva Plana sprječavanja nastanka otpada za razdoblje 2015.-2021. godine. 
Br. dok.: 20-2017 
 
49 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Tablica 8. Mjere sprečavanja nastanka otpada (Izvor: PGO RH, NN 03/17, 73/17) 
Redni  Naziv mjere 
Specifični ciljevi 
broj 
Poticanje ponovnog korištenja materijala 
1. 
Sprječavanje nastanka građevnog otpada 
od rušenja 
Organizacija  informativno-edukativnih 
2. 
kampanja na temu sprječavanja nastanka  Sprječavanje nastanka biootpada 
otpada od hrane 
Rad 
na 
unaprjeđenju 
sustava 
3. 
prikupljanja i obrade podataka o otpadu  Sprječavanje nastanka biootpada 
od hrane 
4. 
Promicanje održive gradnje 
Sprječavanje nastanka građevnog otpada 
5. 
Uspostava sustava doniranja hrane 
Sprječavanje nastanka biootpada 
Organizacija  komunikacijske  kampanje 
6. 
Sprječavanje nastanka otpada 
za građane 
Poticanje 
sprječavanja 
nastanka 
7. 
Sprječavanje nastanka komunalnog otpada 
otpadnih plastičnih vrećica 
8. 
Promicanje kućnog kompostiranja 
Sprječavanje nastanka biootpada 
Sprječavanje nastanka komunalnog otpada, 
Poticanje  „zelene“  i  održive  javne 
9. 
EE  otpada  i  otpadnog  papira  i  kartona, 
nabave 
sprječavanje nastanka građevnog otpada 
Poticanje  razmjene  i  ponovne  uporabe  Sprječavanje  nastanka  komunalnog  i  EE 
10. 
isluženih proizvoda 
otpada 
 
 
6.1.  Minimiziranje otpada 
 
Minimiziranje otpada, odnosno prevencija nastajanja otpada podrazumijeva poduzimanje različitih 
mjera kako bi se nastajanje otpada svelo na najmanju moguću razinu, te taj skup mjera predstavlja 
najpovoljniju metodu za rješavanje problema otpada.  
Te se mjere odnose na proces ili na mjesto nastajanja otpada, a uključuju prevenciju nastajanju 
modifikacijom  proizvodnog  ili  uporabnog  procesa,  redukciju  na  samom  izvoru,  te  ponovnu 
uporabu proizvoda ili njihovo recikliranje, a odnose se uglavnom na odvojeno prikupljeni otpad. 
Planom se predviđa poduzimanje preventivnih aktivnosti na smanjivanju nastajanja otpada, i to: 
1.  zakonskim djelovanjem na privredne subjekte s ciljem primjena mjera za smanjivanje 
nastajanja otpada; 
Br. dok.: 20-2017 
 
50 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.  provođenjem sustavne edukacije po horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva; 
3.  promotivnim  akcijama  s  ciljem  edukacije  i  utjecaja  na  promjenu  ponašanja  tzv. 
"potrošačkog mentaliteta". 
 
Minimiziranje  otpada  postiže  se  i  strogim  izbjegavanjem  nastanka  otpada  kroz  izbjegavanje 
upotrebe  opasnih  tvari,  te  izbjegavanje  upotrebe  pojedinih  materijala  ili  upotrebe  energije  u 
proizvodnji, potrošnji i distribuciji. 
Smanjivanje količina otpada uz preventivne mjere uključuje i mjere gospodarenja otpadom kao što 
je uporaba otpada u energetske svrhe – to je svaki postupak obrade otpada kojim se dobiva energija. 
 
Kao preventivne mjere za smanjenje otpada moguće je koristiti neke od slijedećih mehanizama: 
•  postupno izbacivanje ili zamjena tvari/materijala/proizvoda koji su nepoželjni u tokovima 
otpada, temeljem odgovarajućih zakonskih propisa ili dobrovoljno, 
•  uvođenje sustava pologa i povrata kako bi se otpad umjesto na odlaganje usmjerilo prema 
ponovnoj uporabi (ambalažni otpad), 
•  uračunavanje cijene zbrinjavanja otpada u cijenu novog proizvoda. Na taj način potrošači u 
trenutku kada im određeni proizvod postane otpad za zbrinjavanje istoga nisu dužni platiti 
zbrinjavanje, te se lakše odlučuju na predaju otpada ovlaštenim sakupljačima. Dobar primjer 
za  to  su  propisi  kojima  se  određuje  način  gospodarenja  otpadnim  uljima,  baterijama  i 
akumulatorima, elektroničkim otpadom, automobilskim gumama i starim vozilima.  
•  stimuliranje kupovine ekološki prihvatljivih proizvoda, 
•  promicanje  načela  čistije  proizvodnje  u  industriji,  uz  poticanje  potvrđivanja  sustava 
upravljanja okolišem (EMS, ISO 14001), označavanja ekološki povoljnih proizvoda, i dr. 
 
Smanjivanje količina otpada može se postići i mjerama kao što je razvitak tržišta za materijale koji 
se mogu reciklirati u smislu poticanja potražnje za takvim materijalima, uvođenja novih proizvoda 
od  recikliranog  materijala  ili  s  povećanim  udjelom  takvog  materijala.  Primjer  takvog  tržišta  je 
Hrvatska burza otpada, gdje tvrtke nude i potražuju različite vrste otpada, koji je moguće iskoristiti 
i pri tome ostvariti i financijsku korist. 
Izdvajanje  otpada  na  mjestu  nastanka,  prije  mogućeg  miješanja  s  ostalim  komponentama 
komunalnog  otpada  naziva  se  primarna  reciklaža  ili  "in  situ"  reciklaža.  "In  situ"  reciklaža  je 
izdvajanje iskoristivih dijelova otpada na mjestu nastajanja, tj. stanovnici sami sortiraju u posebnim 
Br. dok.: 20-2017 
 
51 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
kontejnerima  ili  vrećama,  ili  donose  na  posebne  platoe,  kao  što  su  zeleni  otoci  ili  reciklažna 
dvorišta. Ovaj način odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka ima niz prednosti, jer se 
odvija u neposrednoj blizu nastanka otpada, smanjuje se kontaminacija životnog prostora, sirovine 
su kvalitetnije, jer imaju manje nečistoća, reduciraju se troškovi transporta i odlaganja, prikupljeni 
materijali se mogu direktno plasirati na oporabu i reciklažu.  
Zahtjevi koji se javljaju kod izdvajanja otpada na mjestu nastanka su slijedeći: moraju se osigurati 
kapitalne  investicije  u  potrebnu  opremu  i  objekte,  mora  postojati  osposobljeno  i  kvalificirano 
osoblje za vođenje sustava, oprema zahtjeva redovita odražavanja i po potrebi zamjenu, potrebno 
je osigurati prostor za odlaganje neupotrebljivih dijelova otpadnih materijala te se mora obavljati 
kontrola  kakvoće  izdvojenih  materijala  za  reciklažu.  Mjesta  nastanka  komunalnog  otpada  su 
uglavnom domaćinstva, javne i uslužne djelatnosti u kojima nastaju znatne količine tzv. opasnih 
materijala.  Stoga  primarna  reciklaža  zauzima  posebno  mjesto  u  IVO  konceptu  (Izbjegavanje  – 
Vrednovanje  –  Odlaganje),  jer  osim  izdvajanja  korisnih  podrazumijeva  izdvajanje  i  štetnih 
komponenti komunalnog otpada, kako bi se u konačnici smanjio štetan potencijal preostalog dijela 
komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima.  
U suštini se može reći da se primarna reciklaža provodi iz razloga recikliranja i oporabe otpada tj. 
zbog  zaštite  okoliša,  ekonomske  računice  i  potrebe  zadovoljavanja  zakonske  regulative. 
Primarnom reciklažom smanjuje se količina otpada za odlaganje, a time i mogućnost onečišćenja 
okoliša. Ekonomski razlozi koji proizlaze iz primarne reciklaže mogu se sagledati u činjenici da 
manja  količina  otpada  znači  i  manji  trošak  za  njegovu  obradu/odlaganje.  Zakonska  regulativa 
insistira na što većoj primarnoj reciklaži, time i na recikliranju i oporabi otpada kako bi se u prvom 
redu smanjio rastući pritisak na okoliš. U tom smislu postoje definirane i poticajne mjere i mjere 
sankcioniranja kojima se potiče primarna reciklaža i vraćanju otpada u novi proizvodni ciklus. Na 
taj način zakonska regulativa postaje najvažniji faktor, bez kojeg ne bi bilo moguće reciklirati i one 
materijale koje nemaju "dobru" tržišnu vrijednost. 
Biootpad zauzima veliki udio u komunalnom otpadu, te će uspostavom kućnog kompostiranja i 
odvojenog  prikupljanja  doći  do  značajnog  smanjenja  količina  miješanog  komunalnog  otpada. 
Kompostiranjem  na  kućnom  pragu  smanjuju  se  troškovi  gospodarenja  otpadom  budući  da  se 
biorazgradiva komponenta izdvaja i reciklira na mjestu nastanka. Otpad iz kompostera ne predaje 
se koncesionaru već ga korisnici upotrebljavaju za vlastite potrebe. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
52 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
6.2.  Edukacija  
 
Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike 
je važnosti i sustavna edukacija stanovništva. Edukacija mora biti organizirana, ciljana i redovita. 
Potrebno  je  razvijati  svijest  šire  javnosti  o  uzročno-posljedičnoj  vezi  ponašanja  zajednice  i 
pojedinca i nastanka otpada.  
Cilj  edukacije  treba  biti  postupno  mijenjanje  navika  i  prihvaćanje  novih  obrazaca  ponašanja 
(potrošačkog ponašanja i odnosa prema okolišu i otpadu). 
Inicijativa,  plan  i  provedba  mjera  i  aktivnosti  na  izbjegavanju  nastanka  i  smanjivanju  količina 
otpada primarno su u nadležnosti države, odnosno ministarstava. Uloga gradova i općina je da uz 
pomoć županije provode programe ministarstava, te samostalno organiziraju i provode edukaciju 
o zaštiti okoliša i razvijaju  odnos s javnošću, i  to kroz aktivnosti  svojih  komunalnih  poduzeća, 
nevladinih ekoloških udruga, medija, te kroz sustav odgoja i obrazovanja. 
Ekološkom edukacijom omogućit će se stjecanje ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja 
razine  svijesti  svakog  pojedinca  za  učinkovito  sudjelovanje  u  provođenju  sustava  gospodarenja 
otpadom. Provedba ekološke edukacije kod stanovništva će razvijati nova saznanja i izgrađivati 
nove  vrijednosti  koje  će  ga  upućivati  na  promjene  u  ponašanju.  Stoga  su,  za  ostvarivanje 
postavljenih  razvojnih  ciljeva  i  zadaća,  potrebne  bitne  promjene  u  socijalnom,  gospodarskom, 
obrazovnom i kulturnom smislu, te stavljanje duhovne, intelektualne, kreativne i djelatne obnove 
stanovništva  u  žarište  interesa.  Uspostavljanje  sustava  edukacije  za  okoliš,  dati  će  temeljne 
pretpostavke za uspješnu i adekvatnu zaštitu okoliša. 
Sustavna  edukacija  može  se  odvijati  korištenjem  vlastitih  resursa/kadrova,  korištenjem  usluga 
okolišnih  organizacija  i  nevladinih  udruga,  te  angažiranjem  tvrtki  koje  se  bave  odnosima  s 
javnošću, marketingom, edukacijom i zaštitom okoliša. Također se može angažirati predstavnike 
Ministarstva  zaštite  okoliša  i  energetike,  koji  su  u  mogućnosti  prezentirati  zakonske  obveze  iz 
područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 
Potrebno je na nivou Općine redovno provoditi cjelovito, točno i pravodobno informiranje javnosti 
o  stanju  okoliša,  te  o  svim  aktivnostima  na  području  postupanja  s  otpadom,  zaštite  okoliša  i 
održivog razvitka. Takvo informiranje moguće je postići preko lokalnih javnih glasila i medija, 
održavanjem javnih tribina, objavljivanjem informativnih publikacija o gospodarenju otpadom itd. 
Obzirom da su na području Cerna aktivne različite vrste lokalnih medija: TV, radio i novine, iste 
Br. dok.: 20-2017 
 
53 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
bi trebalo što više uključiti u informiranje stanovništva i podizanje razine ekološke osviještenosti, 
kroz ciljane članke i emisije. 
Kako  bi  se  omogućila  kvalitetna  komunikacija  između  općinskih  predstavnika  i  stanovništava, 
trebalo bi osigurati sustavno i cjelovito educiranje djelatnika Općine iz područja zaštite okoliša i 
gospodarenja  otpadom,  koje  bi  ujedno  bilo  podloga  za  donošenje  kvalitetnih  razvojnih  odluka 
vezanih  uz  postupanje  s  otpadom  i  zaštitu  okoliša,  te  za  kvalitetno  komuniciranje  u  procesima 
odlučivanja. 
Jedinica  lokalne  samouprave  dužna  je  u  sklopu  mrežne  stranice  uspostaviti  i  ažurno  održavati 
mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. 
Također treba naglasiti da je izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti sastavni dio 
godišnjeg  izvješća  o  provedbi  Plana  temeljem  članka  39.,  stavka  5.  Zakona  o  održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 
 
 
6.3.  Akcije prikupljanja otpada 
 
Temeljem  članka  40.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13,  73/17)  pravna  i 
fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje 
vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u 
svrhu  provedbe  sportskog,  edukativnog,  ekološkog  ili  humanitarnog  sadržaja  ako  je  ishodila 
suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. 
Općina Cerna treba poduzeti odgovarajuće pripremne radnje u cilju provedbe akcija prikupljanja 
otpada.  Ovakve  akcije  su  pogodne  za  uklanjanje  manjih  količina  otpada  na  onečišćenim 
lokacijama. Osim toga na ovaj način se doprinosi podizanju ekološke osviještenosti i naglašava se 
značaj pravilnog gospodarenja otpadom.  
Najpoznatija jednodnevna akcija čišćenja otpada je Zelena čistka – Let's do it Croatia! - koja se 
provodi  od  2012.  godine  na  području  Republike  Hrvatske.  Sudjelovanjem  u  akciji  globalnog 
karaktera  Općina  Cerna  bi  se  pridružila  velikom  broju  jedinica  lokalne  samouprave  koje  su 
prepoznale njen značaj. Osim toga moguće je organizirati akcije lokalnog karaktera u suradnji s 
udrugama za zaštitu okoliša i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama. 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
54 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
6.4.  Čistija proizvodnja 
 
Čistija  proizvodnja  je  sveobuhvatna  preventivna  strategija  koja  se  podjednako  primjenjuje  na 
proizvodni proces i sam proizvod, s ciljem povećanja efikasnosti proizvodnje i smanjenja rizika za 
okoliš.  U  procesu  proizvodnje,  čistija  proizvodnja  znači  efikasnije  iskorištenje  sirovina,  vode  i 
energije i sprečavanje nastajanja otpada. 
Osnovni ciljevi koji se postižu primjenom čistije proizvodnje su: 
•  smanjivanje otpada na mjestu nastanka, 
•  smanjivanje utroška sirovina i energije, 
•  smanjivanje troškova zbrinjavanja otpada, 
•  smanjenje troškova proizvodnje, 
•  poboljšanje uvjeta i sigurnosti rada, 
•  smanjenje onečišćenja okoliša. 
Ti ciljevi postižu se najčešće bez ili uz minimalna ulaganja, koja se u pravilu vrlo brzo vrate. 
Već  i  jednostavnim  tehnikama  čistije  proizvodnje,  kao  što  su  modifikacija  procesa  ili  radnog 
postupka, bolji izbor sirovina ili često samo pažljiviji rad i uvođenje tehnološke discipline, postižu 
se značajni učinci smanjenja količine otpada, a time i troškova zbrinjavanja istog. 
Uz uspješnu primjenu čistije proizvodnje, neophodno je osim industrije uključiti i sve društvene 
čimbenike: od upravnih-znanstvenih-stručnih institucija, nevladinih organizacija do pojedinaca. 
Usprkos  svih  prednosti,  posebno  gospodarskih,  koje  se  postižu  primjenom  čistije  proizvodnje, 
nema  jednostavnog  recepta  za  njeno  uvođenje  u  svakodnevnu  industrijsku  praksu.  Razlozi  su 
mnogostruki. Naime još uvijek je uvriježeno mišljenje da je svaka djelatnost povezana s otpadom 
samo trošak. Zato se gospodarenje otpadom najčešće svodi na ispunjavanje minimalnih zakonskih 
obaveza ili na njihovo izbjegavanje. Proces uvođenja čistije proizvodnje je vrlo mukotrpan i treba 
ga strateški dobro osmisliti da se izbjegnu prepreke, a maksimalno iskoriste stimulativni čimbenici. 
U  industriji  se  čistija  proizvodnja  marketinški  najuspješnije  promiče  isticanjem  njene 
profitabilnosti, a za javnost se moraju isticati pozitivni efekti na okoliš. 
Osim što moraju prepoznati gospodarski interes, da bi se potaklo proizvođače otpada na primjenu 
čistije proizvodnje, potrebna je poticajna legislativa i potpora upravnih tijela. Oni moraju utvrditi 
poticajne  mjere,  ali  i  mehanizme  za  njihovo  provođenje.  Program  čistije  proizvodnje 
podrazumijeva  skup  aktivnosti  i  mjera  kojima  bi  se  promovirao  koncept  čistije  proizvodnje  i 
sustavno uvodio u proizvodnu praksu što uključuje slijedeće podatke: 
Br. dok.: 20-2017 
 
55 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 

primijenjena tehnika čistije proizvodnje (modifikacija procesa, zamjena sirovine, interno 
recikliranje) 

kratak opis primijenjenog postupka 

postignuta ekonomika (uložena sredstva, vrijeme povrata sredstava, ostvarene uštede) 

učinci  na  okoliš  (smanjenje  emisije  i  imisije,  manje  otpadnih  voda,  manje  otpada  za 
odlaganje, odstranjena opasna tvar iz procesa i u otpadu i sl.). 
Tako prikazani primjeri imali bi snažan promotivni i motivacijski učinak za širu primjenu čistije 
proizvodnje i ispravljanje zabluda da je zaštita okoliša uvijek povezana uz trošak. 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
56 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
7.  Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim 
otpadom i posebnim kategorijama otpada 
 
Gospodarenje otpadom podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada i njegovoga 
štetnog utjecaja na okoliš, te postupanje s otpadom po gospodarskim načelima što pojednostavljeno 
u  ovom  slučaju  znači:  sakupljanje,  prijevoz,  privremeno  skladištenje,  predobradu,  obradu  i 
ponovno korištenje obrađenog otpada u proizvodnim procesima. 
 
Lokacije  i  načine  sakupljanja,  glede  iskorištavanja  vrijednih  svojstava  otpada,  treba  odrediti 
grad/općina  u  svojim  Planovima  gospodarenja  otpadom,  a  koristeći  opće  kriterije  i  uvjete  za 
lokacije za sakupljanje korisnih i štetnih otpada: 
•  odabranim načinom sakupljanja pojedinih komponenti otpada, 
•  osnovnim karakteristikama područja, 
•  vrstama otpada koje se stvaraju na analiziranom području, 
•  tehničkim uvjetima za provođenje, 
•  ekonomskim uvjetima realizacije projekta i financiranje njegovog provođenja, 
•  ostalim uvjetima koji utječu na efikasnost provođenja primarne reciklaže. 
 
Oprema i objekti za prihvat odabranog, korisnog i štetnog otpada su
•  posude/kontejneri, 
•  reciklažna dvorišta, 
•  objekt za sakupljanje glomaznog otpada, 
•  objekt za obradu građevinskog otpada, 
•  objekt kompostane, 
•  sabirna mjesta za problematični otpad, 
te suradnja specijaliziranih trgovina i tvrtki za sakupljanje, obradu i promet sekundarnih sirovina u 
odvojenom sakupljanju pojedinih komponenti otpada iz izvora domaćinstava, institucija i uslužnih 
djelatnosti koje su prisutne na analiziranom području. 
Prijedlog  uspostave  sustava  gospodarenja  otpadom  na  području  Općine  Cerna  temelji  se  na 
osnovnim načelima koja su uvjet za učinkovitu primjenu sustava, a to je da sustav bude prihvatljiv 
za okoliš, da je njegova uspostava ekonomski opravdana, te da ima socijalnu podnošljivost. Sustav 
treba  objediniti  niz  različitih  mjera  i  metoda,  od  izbjegavanja  i  smanjenja  količina  otpada, 
Br. dok.: 20-2017 
 
57 
 

link to page 59
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
odvojenog skupljanja otpada, ponovne uporabe i reciklaže otpada, prijevoza i skladištenja otpada, 
obrade  i  odlaganja  otpada.  Svaka  mjera  i  metoda  ima  specifičnu  ulogu  u  planiranom  sustavu 
gospodarenja otpadom. 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), definirala je osnovne ciljeve 
koji  se  smatraju  uvjetima  za  usmjeravanje  prema  održivom  gospodarenju  otpadom,  njihovim 
ostvarenjem jamči se jačanje sustava i potom njegovo funkcioniranje na način kakav je potreban 
da  sustav  ostvari  temeljnu  funkciju,  a  to  je  zaštita  zdravlja  ljudi  i  okoliša,  i  jednako  tako  sve 
racionalnije korištenje resursa u svrhu gospodarskog i održivog razvitka.  
Iz priloženog grafikona (Slika 6.) vidljiv je osnovni koncept sustava gospodarenja otpadom kako 
je definiran u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.  
 
 
 
Slika 6. Sustav gospodarenja otpadom (Izvor: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05.) 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
58 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Minimiziranje otpada, odnosno smanjivanje količina otpada na mjestu njegovog nastanka prvi je i 
osnovni  korak  u  uspostavi  sustava  gospodarenja  otpadom.  Obzirom  da  je  nastajanje  određenih 
količina otpada ipak nemoguće izbjeći, kao sljedeći korak uvodi se reciklaža onih vrsti otpada kod 
kojih je to moguće (metali, staklo, plastika, papir, gume i dr.).  
Sljedeći korak je iskorištenje otpada kao alternativnog izvora energije, bilo da je riječ o pretvaranju 
otpadnih jestivih ulja u biodizel, pretvaranju otpada biološkog porijekla u kompost, iskorištenju 
bioplina (deponije, stajnjak i sl.), ili iskorištenju otpada za dobivanje toplinske i električne energije. 
Tek kao zadnji korak (ukoliko nije moguća primjena ni jednoga od prethodnih koraka), pribjegava 
se  krajnjem  zbrinjavanju  otpada  bilo  spaljivanjem  u  posebnim  spalionicama  ili  pak  odlaganjem 
otpada na posebno uređene deponije koje mogu biti površinskog ili podzemnog tipa. 
Pri  zbrinjavanju  otpada  metodom  spaljivanja  treba  se  iskoristi  energija  koja  se  oslobađa 
spaljivanjem. U inozemstvu je to uobičajena praksa, a u mnogim zemljama država tako dobivenu 
energiju tretira se kao "zelenu", te je se i dodatno potiče dodjelom raznih subvencija. 
 
Ukratko, ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su slijedeći: 
1.  smanjivanje količina otpada koji nastaje; 
2.  smanjivanje količina otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja 
korisnog otpada; 
3.  smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu; 
4.  smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje; 
5.  gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja; 
6.  energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije. 
 
 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
59 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
8.  Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada 
 
Smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije predstavlja jedan od 
osnovnih  ciljeva  suvremenog  gospodarenja  otpadom.  Organiziranim  sakupljanjem  komunalnog 
otpada prikuplja se miješani komunalni otpad koji se zatim deponira na odlagališta. Ovaj zastarjeli 
i krajnje neprihvatljiv koncept gospodarenja otpadom nažalost je prisutan u većem dijelu Republike 
Hrvatske.  Općina  Cerna  također  još  uvijek  gotovo  cjelokupnu  količinu  generiranog  otpada  na 
području  Općine  odlaže  bez  prethodnog  iskorištavanja  korisnih  materijala  na  odlagalište  
komunalnog  otpada  Grada  Županje  (odloženi  miješani  komunalni  otpad  čini  96,42  %  udjela  u 
količini ukupno sakupljenog otpada u Općini Cerna u 2016. godini). 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najmanje jednom godišnje rješenjem utvrđuje usklađenost 
odložene količine otpada na odlagalištu ili neusklađenom odlagalištu u odnosu na količinu otpada 
propisanu  odlukom  ministra.  Ukoliko  je  odložena  veća  količina  otpada  od  količine  propisane 
odlukom,  osoba  koja  upravlja  tim  odlagalištem  ili  neusklađenim  odlagalištem  je  dužna  platiti 
naknadu za odlaganje komunalnog otpada. Naknada se uplaćuje u korist Fonda radi usklađivanja 
neusklađenih odlagališta te za izgradnju reciklažnih dvorišta. 
Člankom 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i člankom 24. Uredbe 
o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) definirana je poticajna naknada za smanjenje 
količine miješanog komunalnog otpada. Ovom mjerom potiče se jedinica lokalne samouprave da 
u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji 
nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. 
Ukoliko masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada nastalog na području jedinice lokalne 
samouprave prekorači propisanu graničnu količinu miješanog komunalnog otpada, jedinica lokalne 
samouprave je obvezna plaćati naknadu u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Fond koristi prikupljena sredstva za sufinanciranje odvojenog sakupljanja otpada. 
Granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne 
naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada propisuje Vlada uredbom (čl. 24. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17). 
Javnu  uslugu  prikupljanja  miješanog  komunalnog  otpada  i  prikupljanja  biorazgradivog 
komunalnog otpada mogu obavljati: 
1.  trgovačko  društvo  koje  osniva  jedinica  lokalne  samouprave  i  u  kojem  drži  većinski  dio 
dionica, odnosno udjela, 
Br. dok.: 20-2017 
 
60 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
2.  javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, 
3.  pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. 
Davatelj usluge dužan je: 
1.  udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja, 
2.  predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje važeću dozvolu, 
3.  snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, 
4.  raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje 
propisanih poslova. 
Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju. Kriterij količine 
otpada u obračunskom razdoblju je masa predanog otpada ili  volumen spremnika otpada i  broj 
pražnjenja spremnika. Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne. 
Općina Cerna na smanjenje količina odloženog miješanog komunalnog otpada utječe provođenjem 
mjera  za  selekciju  otpada  putem  selektivnog  prikupljanja  kod  samih  korisnika  (plastika,  papir, 
staklo, metal i biootpad) te putem zelenih otoka i reciklažnog dvorišta. Na taj način se smanjuje 
količina odloženog miješanog komunalnog otpada i dobivaju se vrijedne sirovine za reciklažu. 
Odlaganje  biorazgradivog  komunalnog  otpada  regulirano  je  člankom  24.  Zakona  o  održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).  
Članak 24. 
(1) Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na 
svim  odlagalištima  i  neusklađenim  odlagalištima  u  Republici  Hrvatskoj  u  odnosu  na  masu 
biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi: 
1. 75%, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013. 
2. 50%, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016. 
3. 35%, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020. 
(2)  Najveća  dopuštena  masa  biorazgradivog  komunalnog  otpada  koji  se  u  kalendarskoj  godini 
smije godišnje odložiti na odlagalištu i neusklađenom odlagalištu jednaka je umnošku ukupne mase 
biorazgradivog komunalnog otpada kojeg je te godine dopušteno odložiti u Republici Hrvatskoj i 
koeficijenta odlagališta za biorazgradivi otpad iz stavka 3. ovoga članka. 
Br. dok.: 20-2017 
 
61 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
(3)  Koeficijent  odlagališta  za  biorazgradivi  otpad  je  omjer  mase  odloženog  biorazgradivog 
komunalnog  otpada  na  tom  odlagalištu  i  ukupne  mase  odloženog  biorazgradivog  komunalnog 
otpada u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Zbroj koeficijenata svih odlagališta u Republici 
Hrvatskoj ne smije biti veći od jedan. 
(4)  Osoba  koja  upravlja  odlagalištem  dužna  je  dostaviti  podatke  o  masi  biorazgradivog 
komunalnog otpada odloženog na odlagalište Agenciji na propisanim obrascima dva puta godišnje 
u roku od 30 dana od isteka polugodišta. 
Razgradnjom biorazgradivog otpada nastaju stakleničkih plinovi, dok procjeđivanjem oborinskih 
voda kroz tijelo deponije nastaju procjedne vode koje mogu biti izuzetno toksične te predstavljaju 
veliku  opasnost  za  podzemne  vode.  Iako  ne  postoji  zakonska  obveza  na  razini  Europske  unije 
kojom  se  limitira  odlaganje  komunalnog  otpada,  Direktivom  o  odlagalištima  (1999/31/EC) 
postavljeni su rokovi i ciljevi smanjenja količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže 
na odlagališta. Direktiva uključuje dugoročne i srednjoročne ciljeve smanjenja količine odloženog 
biorazgradivog  komunalnog  otpada  u  odnosu  na  baznu  godinu  te  se  na  ovaj  način  značajno 
doprinosi smanjenju količine otpada koji završava na odlagalištima.  
Temeljem  odredbi  Uredbe  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  (NN  50/17),  Općina  Cerna  je 
obvezna  putem  koncesionara  osigurati  prikupljanje  biorazgradivog  otpada  na  lokaciji  korisnika. 
Također, potrebno je poticati korisnike na kućno kompostiranje što je moguće postići besplatnom 
podjelom kompostera kao i nižom cijenom javne usluge u slučaju kućnog kompostiranja. 
Ovim  mjerama  moguće  je  postići  smanjenje  udjela  biorazgradivog  otpada  u  miješanom 
komunalnom otpadu. 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
62 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
9.  Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, 
stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada 
 
Polazište  suvremenog  gospodarenja  otpadom  je  odvojeno  prikupljanje  otpada,  i  to  na  samom 
mjestu  njegovog  nastanka.  Otpad  koji  nije  izbjegnut,  odnosno  nije  iskorišten,  treba  odvojeno 
odložiti i prikupiti. Cilj odvojenog skupljanja otpada je omogućiti gospodarenje tim otpadom, a u 
skladu s odredbama Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 
Kroz posebne Pravilnike, u trenutku izrade ovog elaborata bilo je regulirano postupanje s posebnim 
kategorijama  otpada:  ambalažom  i  ambalažnim  otpadom,  otpadnim  gumama,  otpadnom 
električnom  i  elektroničkom  opremom,  starim  vozilima,  otpadnim  baterijama  i  akumulatorima, 
infektivnim  otpadom  iz  zdravstvenih  ustanova,  otpadnim  uljima,  azbestom,  te  nekim  drugim 
vrstama otpada koje se rjeđe javljaju na području Općine Cerna. 
Odvojeno se mogu sakupljati korisne tvari iz otpada (papir, staklo, plastika, metali, biootpad i dr.) 
i  štetne/opasne  tvari  (baterije,  akumulatori,  stara  ulja  i  masti,  lijekovi,  boje,  lakovi  i  dr.),  a 
namjenjuju se ponovnom korištenju ili organiziranom i sigurnom zbrinjavanju. 
Razvrstavanje i odvojeno skupljanje otpada na mjestu nastanka (kod proizvođača otpada) preduvjet 
je za efikasnu  primjenu  mjera  gospodarenja otpadom,  tj. postupaka kojima se otpadu daje nova 
vrijednost,  primjerice  ponovna  uporaba,  recikliranje  i  oporaba  u  energetske  svrhe.  Uvođenjem 
odvojenog  skupljanja  otpada  smanjuje  se  količina  nerazvrstanog  otpada  koji  se  zbrinjava  na 
odlagalištu otpada – deponijama za komunalni otpad. 
Odvojeno  skupljanje  otpada  mora  biti  odgovarajuće  organizirano  u  privrednim  subjektima  i 
domaćinstvima, ustanovama i institucijama, u cilju stvaranja sekundarnih sirovina (papir, staklo, 
plastika,  metali  i  dr.),  uštede  energije,  smanjenja  troškova  transporta  i  obrade,  te  posljedično 
smanjenja  opasnosti  za  površinske  i  podzemne  vode,  te  okoliš  općenito.  Pojedine  komponente 
otpada (staklo, PET, papir, metal i dr.) mogu se zasebno odlagati u kontejnere smještene na javnim 
površinama naselja, na tzv. zelenim otocima ili reciklažnim dvorištima.  
Prema postojećim podacima, odaziv stanovništva za selektirano odlaganje otpada je slab, odnosno 
otpad  se  uglavnom  prikuplja  nerazvrstan,  te  je  i  iz  tog  podatka  vidljiva  potreba  za  edukacijom 
stanovništva i jačanjem ekološke osviještenosti. Ekološka svijest stanovništva je niska, tako da nije 
prisutna  potrebna  razina  svijesti  o  koristi  za  društvo  i  okoliš  koja  se  postiže  selektiranim 
prikupljanjem otpada i oporabom korisnih sastojaka. Iz otpada koji nastaje u kućanstvima izdvajaju 
se  stakleni  i  PVC  ambalažni  otpada  za  koji  je  moguće  dobiti  povratnu  naknadu  u  prodajnim 
Br. dok.: 20-2017 
 
63 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
centrima.  Izgradnjom  i  opremanjem  zelenih  otoka  u  naseljima  Cerna  i  Šiškovci  omogućeno  je 
stanovništvu besplatno odlaganje otpadnog papira, stakla, plastike, biootpada, baterija i lijekova.    
U  narednom  razdoblju  odabrani  davatelj  javne  usluge  /  koncesionar  će  sukladno  Uredbi  o 
gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) trebati uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja 
otpadnog  papira,  metala,  stakla  i  plastike  te  krupnog  (glomaznog)  otpada  na  kućnom  pragu 
korisnika, a za što će biti potrebno nabaviti i korisnicima podijeliti adekvatne spremnike (kante, 
kontejnere, vreće i sl.).  
Jedinice lokalne samouprave su dužne uspostaviti sustav selektivnog prikupljanja otpada čime bi 
se znatno smanjio volumen i količina neselektiranog komunalnog otpada, a ujedno bi se izdvojio 
otpad  pogodan  za  ponovnu  uporabu  ili  reciklažu.  Članak  54.  stavak  2.  Zakona  o  održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) definira 1. siječanj 2015. godine kao krajnji rok do kojeg 
će  Republika  Hrvatska  putem  nadležnih  tijela  osigurati  odvojeno  sakupljanje  sljedećih  vrsta 
otpada: papir, metal, plastika i staklo, električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, 
otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadni tekstil i obuća i medicinski otpad. 
Selektivno prikupljanje otpada na mjestu nastanka podrazumijeva odvajanje otpada u kućanstvima 
u posebne spremnike za papir, staklo, plastiku, metal i biootpad. 
Osim  selektivnog  prikupljanja  otpada  na  mjestu  nastanka,  daljnjom  izgradnjom  zelenih  otoka  i 
reciklažnih dvorišta stanovništvu bi se omogućilo da na odgovarajući način odloži i neke dodatne 
kategorije  i  vrste  otpada  kao  što  su  elektronički  otpad,  otpadne  baterije  i  akumulatori,  otpadne 
automobilske gume, motorna ulja, razni metali, staklo, plastika i sličan otpad. Prikupljeni otpad bi 
s  lokacije  reciklažnog  dvorišta  dalje  bio  usmjeravan  na  odgovarajuće  postupke  zbrinjavanja  ili 
oporabe.  
Reciklažna  dvorišta  su  ograđeni  i  nadzirani  objekti,  opremljeni  sustavima  za  zaštitu  okoliša,  u 
kojima  je  organizirano  preuzimanje  i  odvojeno  skupljanje  i  razvrstavanje  različitih  vrsta  otpada 
(uključujući  i  tekući  otpad  i  ulja,  akumulatore,  opasni  otpad  iz  kućanstva  –  pesticide,  lijekove, 
razrjeđivače, boje, otapala i ostale kemikalije, električnu i elektroničku opremu i zeleni otpad). 
Vrste otpada čije sakupljanje treba biti omogućeno na prostoru reciklažnog dvorišta propisane su 
dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 
Glavni ciljevi izgradnje reciklažnog dvorišta su: 
o  skupljanje potencijalno iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika, biološki 
otpad), 
Br. dok.: 20-2017 
 
64 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
o  izdvojeno  skupljanje  opasnog  otpada  iz  domaćinstva  (baterije,  akumulatori,  otapala, 
lijekovi). 
Postupanje s otpadnim tvarima u reciklažnom dvorištu odvija se putem sljedećih operacija: 
o  preuzimanje odvojeno skupljenih komponenti komunalnog otpada, 
o  selektivno privremeno skladištenje odvojeno skupljenog otpada, upućivanje preuzetog i 
uskladištenog otpada na daljnje postupanje obrađivaču otpada. 
U  reciklažnim  dvorištima  je  potrebno  organizirati  odvojeno  prikupljanje  iskoristivih  i 
"problematičnih – opasnih" tvari iz kućanstva. Uvjet za odlaganje otpada u reciklažnim dvorištima 
je  da  se  otpadne  tvari  selekcioniraju  prije  odlaganja  u  kontejnere  predviđene  za  posebne  vrste 
otpada. Na taj se način postiže značajno poboljšanje kvalitete usluge i smanjivanje troškova: 
• 
korisnici mogu tijekom cijele godine, u sve radne dane, uključujući subotu, besplatno i 
za okoliš primjereno odložiti iskoristive otpadne tvari; 
• 
izbjegava se razbacivanje glomaznog otpada po javnim površinama; 
• 
provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje iskoristivih vrsta otpada i time efikasnije 
recikliranje i oporaba (auto gume, metali, staklo, plastika, elektronički otpad, itd.); 
• 
omogućavanje se ravnomjernije i efikasnije sortiranje te priprema za daljnju obradu. 
Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je: 
1.  zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu 
nastalom u kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je 
uspostavljeno  to  reciklažno  dvorište:  problematični  otpad,  otpadni  papir,  drvo,  metal, 
staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad, 
2.  odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima, 
3.   predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, 
4.  sudjelovati  u  sustavima  gospodarenja  posebnom  kategorijom  otpada  na  način  propisan 
propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
Na odvojeno skupljanje otpada nadovezuje se izdvajanje problematičnih tvari, tj. opasnog otpada, 
koji nastaje u kućanstvima, ustanovama ili u industrijskim pogonima (nije rezultat njihove osnovne 
djelatnosti – nije njihov opasni otpad). 
Izdvajanje  se  može  provoditi  kod  proizvođača  otpada,  kod  sakupljača  (komunalna  poduzeća, 
reciklažna  dvorišta,  ostali  sakupljači),  kod  obrađivača  otpada  te  u  okviru  budućeg  regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom. Problematične tvari izdvojene na mjestima njihovog odvojenog 
Br. dok.: 20-2017 
 
65 
 


Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
skupljanja ulaze u sustav postupanja s opasnim otpadom te se ovisno o vrsti i količini zbrinjavaju 
na prikladan način. 
Općina Cerna organizirala je odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta i 
postavljanjem  tri  zelena  otoka.  Na  prostoru  zelenih  otoka  nalaze  se  spremnici  za  otpadni  papir, 
plastiku, staklo, biootpad, baterije i lijekove. 
 
Slika 7. Prikaz građevina za gospodarenje otpadom na području RH (izvor: PGO RH 2017.-2022.) 
Br. dok.: 20-2017 
 
66 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
10. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana 
 
Popis projekata za period od 2018. do 2024. godine: 
•  unaprjeđenje  postojećeg  sustava  odvojenog  prikupljanja  komunalnog  otpada,  nabavka  i 
podjela  (obveza  davatelja  javne  usluge)  dodatnih  spremnika  i  opreme  za  prikupljanje 
komunalnog otpada (reciklabilnog, biorazgradivog, glomaznog i miješanog komunalnog); 
•  izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na prostoru Grada Županje,  
•  nastavak rada mobilnog reciklažnog dvorišta, 
•  definiranje lokacije reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u PPUO; 
•  izgradnja dodatnih zelenih otoka ukoliko se ukaže potreba, te nadogradnja postojećih;  
•  donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada pri čemu se cijena javne usluge obračunava razmjerno 
količini predanog otpada u obračunskom razdoblju (masa otpada ili volumen spremnika i 
broj pražnjenja spremnika); 
•  izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom te sanacija i zatvaranje odlagališta 
u  Gradu  Županji  uz  odgovarajući  monitoring  lokacije  sukladno  Pravilniku  o  načinima  i 
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15); 
•  provedba  izobrazno-informativnih  aktivnosti,  izrada  plana  komunikacije,  definiranje 
ciljanih  skupina  i  načina  komunikacije,  organiziranje  javnih  tribina,  izdavanje 
informativnih  publikacija  o  gospodarenju  otpadom,  objava  specijaliziranih  priloga  u 
sredstvima javnog priopćavanja, objava informacija na mrežnoj stranici Općine Cerna; 
•  sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada 
na području Općine; 
•  unaprjeđenje sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu; 
•  uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada; 
•  redovita kontrola saniranih divljih odlagališta otpada;  
•  sudjelovanje u akcijama prikupljanja otpada i čišćenja okoliša; 
•  dostava odgovarajućih podataka o  gospodarenju  otpadom  Hrvatskoj agenciji za okoliš i 
prirodu te drugim nadležnim tijelima; 
•  redovita izrada i dostavljanje godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
jedinici područne (regionalne) samouprave.  
Br. dok.: 20-2017 
 
67 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
11.  Organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih 
sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom 
 
Obzirom  na  znatna  financijska  sredstva  koja  su  nužna  da  bi  se  uspostavio  kvalitetan  sustav 
gospodarenja  otpadom,  saniralo  postojeće  stanje  gospodarenja  otpadom  i  radilo  na  podizanju 
ekološke svijesti kod stanovništva, Općina Cerna je i do sada imala praksu traženja sufinanciranja 
pojedinih  projekta  putem  domaćih  i  međunarodnih  izvora  financiranja,  koji  su  naročito 
blagonakloni  prema  projektima  zaštite  okoliša  i  gospodarenja  otpadom.  Općina  Cerna  treba 
nastaviti  s  pozitivnom  praksom  apliciranja  za  financijska  sredstva  za  poboljšanje  postojećeg 
sustava gospodarenja otpadom. Inicijator i nositelj takvih aktivnosti treba biti općina u suradnji s 
razvojnim  agencijama,  koncesionarom  za  pružanje  javne  usluge,  ekološkim  udrugama  i  drugim 
zainteresiranim organizacijama i pojedincima, a sve u cilju poboljšanja postojeće kvalitete života i 
želje da ostavimo čist okoliš generacijama koje će doći poslije nas.  
Kroz fondove Europske unije, kao i kroz nacionalne projekte moguće je sufinancirati veliki broj 
aktivnosti i opreme nužne za unaprjeđenje postojećeg sustava gospodarenja otpadom i dostizanje 
zadanih  ciljeva  (izgradnja  i  opremanje  reciklažnih  dvorišta,  nabavka  vozila  i  spremnika  za 
selektivno prikupljanje otpada, sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada, izgradnja 
postrojenja za obradu otpada i sl.). 
Dio potrebne komunalne opreme, kao što su spremnici za primopredaju miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog  komunalnog otpada i reciklabilnog otpada u obvezi  je osigurati davatelj 
javne usluge (čl. 6. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17). 
Točna  visina  financijskih  sredstava  koja  Općina  Cerna  treba  osigurati  za  provedbu  mjera 
gospodarenja otpadom u razdoblju 2018.-2024. godine u trenutku izrade ovog elaborata nisu bila 
poznata, ali temeljem dosadašnjeg iskustva mogu se očekivati godišnja ulaganja do 150.000,00 kn 
koja se prvenstveno odnose na  nabavku opreme  za selektivno  prikupljanje otpada,  (komposteri, 
spremnici  i  sl.),  edukacijske  aktivnosti  i  uređenje  reciklažnog  dvorišta  i  reciklažnog  dvorišta  za 
građevinski otpad. 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
68 
 

link to page 70 link to page 70 link to page 72 Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
12.  Rokovi i nositelji izvršenja Plana 
 
U nastavku teksta dana je tablica (Tablica 9.) s prikazom pojedinih mjera gospodarenja otpadom 
koje je na području Općine Cerna potrebno poduzimati u periodu 2018.-2024. godine. Uz svaku 
mjeru naveden je i nositelj izvršenja. Pored toga, dan je i pregled obveze RH koje proizlaze iz EU 
zakonodavstva  i  propisa  (Tablica  10.),  te  kvantitativni  ciljevi  za  količine  otpada  u  Republici 
Hrvatskoj (Tablica 11.). 
Tablica 9. Mjere gospodarenja otpadom s rokovima i nositeljima izvršenja 
Mjera 
Rok izvršenja 
Nositelj izvršenja 
Mjere smanjivanja ili 
Općina Cerna 
1. 
sprječavanja nastanka 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
Davatelj javne usluge 
otpada 
(koncesionar) 
Mjere prikupljanja 
Općina Cerna 
2. 
miješanog i biorazgradivog 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
Davatelj javne usluge 
komunalnog otpada 
(koncesionar) 
Općina Cerna 
Mjere odvojenog 
3. 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
Davatelj javne usluge 
prikupljanja otpada 
(koncesionar) 
Mjere izobrazno-
4. 
informativne 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
Općina Cerna 
aktivnosti (edukacija) 
Općina Cerna 
Mjere uklanjanje odbačenog 
5. 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
Davatelj javne usluge 
otpada 
(koncesionar) 
Općina Cerna u suradnji s 
Mjere za akcije prikupljanja 
6. 
Kontinuirano (2018. – 2024.) 
ekološkim udrugama, pravnim 
otpada 
ili fizičkim osobama 
Tablica 10. Obveze RH koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa (Izvor: PGO RH, NN 03/17) 
 
 
Minimalna 
Minimalno 
Stopa 
 
Vrsta otpada 
Godina 
oporaba 
recikliranje 
prikupljanja 
S
t
a
55-80% 
 
Osim u dijelu 
t
Ambalažni otpad 
2008. 
60% 
Ovisno o 
recikliranja metala i 
u
materijalu 
drva, ciljevi su 

postignuti. 
Otpadna vozila 
2015. 
95% 
85% 
 
Ispunjen cilj za 2015. 
Br. dok.: 20-2017 
 
69 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
70-80% 
50-80% 
EE otpad iz 
EE otpad 
2006. 
Ovisno o 
Ovisno o 
kućanstva min 4  Cilj ispunjen. 
kategoriji 
kategoriji 
kg po st/god 
 
 
 
45% ukupne 
 
2016. 
mase stavljene 

na tržište 
 
 
 
65% ukupne 
 
mase stavljene   
2019. 
na tržište ili 

85% 
sakupljeno 
2011. 
 
50% do 75% 
 
Cilj ispunjen. 
Baterije 
2012. 
 
25% 
Cilj ispunjen. 
2016. 
 
45% 

Cilj ispunjen, gotovo 
sve količine 
Zabrana odlaganja, reciklažom se mora 
Otpadne gume 
2006. 
prikupljene, 76% 
obuhvatiti najmanje 70% otpadnih guma 
materijalno 
oporabljeno 
Cilj 
je 
djelomično 
Zbrinjavanje otpadnih PCB-a te oporaba i/ili 
ispunjen,  preostalo  je  za 
2010. 
zbrinjavanje i dekontaminacija PCB-a i opreme s 
zbrinuti  30%  opreme 
volumenom PCB-a većim od 5 dm3 
koja sadrži PCB 
PCB 
Cilj 
je 
djelomično 
ispunjen,  preostalo  je  za 
2025. 
Zbrinjavanje opreme koja sadrži PCB 
zbrinuti  30%  opreme 
koja sadrži PCB 
U 2015. god odloženo 
828.564 t 
biorazgradivog 
otpada, obzirom na 
Smanjenje količine 
50%, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 
2016. 
nedostatnu obradu i 
odlaganja 
2016. 
nisku stopu odvojenog 
biorazgradivog 
sakupljanja nije 
otpada 
izgledno da će se cilj 
postići. 
35%, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 

2020. 
2020. 

Odlaganje otpada 
2018. 
Zabrana odlaganja na neusklađena odlagališta 
JLS osigurati odvojeno prikupljanje 
Odvojeno 
problematičnog otpada, otpadnog papira, 
prikupljanje 
2015. 
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
uspostavljeno u 400 
Komunalni otpad 
(glomaznog) komunalnog otpada. 
JLS. 
50% priprema za ponovnu uporabu i recikliranje 
Za 2015. godinu 
2020. 
komunalnog otpada 
stopa iznosi 18%. 
Cilj nije ispunjen, 
započeta je analiza 
„Poboljšanje toka i 
70% recikliranja/materijalne oporabe građevnog 
kvalitete podataka o 
Građevni otpad 
2020. 
građevnom otpadu i 
otpada 
otpadu od istraživanja i 
eksploatacije mineralnih 
sirovina u RH“. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
70 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Tablica 11. Kvantitativni ciljevi za količine otpada (izvor: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 
130/05) 
Udio (%) / godina 
Ciljevi 
2005. 
2010. 
2015. 
2020. 
2025. 
Stanovništvo obuhvaćeno 
organiziranim skupljanjem 
80 
85 
90 
95 
99 
komunalnog otpada 
Količina odvojeno skupljenog i 


12 
18 
25 
recikliranog komunalnog otpada 
Količina obrađenoga komunalnog 

10 
20 
25 
30 
otpada 
Količina odloženoga komunalnog 
95 
80 
68 
58 
45 
otpada 
Količina odloženoga 
biorazgradivog komunalnog 
otpada od količine proizvedene 
95 
85 
75 
55 
35 
1995. godine 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
71 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
13.  Propisi i pojmovi 
 
Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj određeno je: 
1.  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),  
2.  Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05),   
3.  Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 
03/17),  
4.  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). 
 
Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:  
1.  sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja 
na okoliš, 
2.  obavljanje  skupljanja,  prijevoza,  oporabe,  zbrinjavanja  i  drugih  djelatnosti  u  svezi  s 
otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, 
3.  skrb za odlagališta koja su zatvorena. 
 
Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i 
okoliš. Pri gospodarenju otpadom, posebna pažnja mora se posvetiti prevenciji: 
1.  rizika onečišćenja: mora, voda, tla i zraka, 
2.  pojave buke, 
3.  pojave neugodnih mirisa, 
4.  ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta, 
5.  štetnog utjecaja na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti, 
6.  nastajanja eksplozije ili požara. 
 
Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom:  
1.  izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to 
posebice:  
1.1. 
razvojem  čistih  tehnologija  koje  koriste  manje  prirodnih  izvora  i  tehničkim 
razvojem  i  promoviranjem  proizvoda  koji  ne  pridonose  ili  u  najmanjoj  mogućoj 
mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja te 
Br. dok.: 20-2017 
 
72 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
1.2. 
razvojem  odgovarajućih  metoda  zbrinjavanja  opasnih  tvari  sadržanih  u  otpadu 
namijenjenom oporabi, 
2.  oporaba  otpada  recikliranjem,  ponovnom  uporabom  ili  obnovom  odnosno  drugim 
postupkom  koji  omogućava  izdvajanje  sekundarnih  sirovina,  ili  uporabu  otpada  u 
energetske svrhe,  
3.  zbrinjavanje otpada na propisan način,  
4.  sanacija otpadom onečišćenog okoliša (IPPC i BAT). 
 
U  ostvarivanju  ciljeva  gospodarenja  otpadom  uzimaju  se  u  obzir  najučinkovitije  raspoložive 
tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s načelima gospodarenja otpadom. 
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim 
se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava 
zaštite  okoliša  te  znanstvenih  spoznaja,  najbolje  svjetske  prakse  i  pravila  struke,  a  osobito  na 
sljedećim načelima: 
1.  ''načelo  onečišćivač  plaća''  –  proizvođač  otpada,  prethodni  posjednik  otpada,  odnosno 
posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran 
za  provedbu  sanacijskih  mjera  zbog  štete  koju  je  prouzročio  ili  bi  je mogao  prouzročiti 
otpad, 
2.  ''načelo blizine'' – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili 
uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i 
prihvatljivost za okoliš, 
3.  ''načelo samodostatnosti'' – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način 
omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri 
tom  u  obzir  zemljopisne  okolnosti  ili  potrebu  za  posebnim  građevinama  za  posebne 
kategorije otpada, 
4.  ''načelo  sljedivosti''  -  utvrđivanje  porijekla  otpada  s  obzirom  na  proizvod,  ambalažu  i 
proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu. 
 
Proizvođač  proizvoda  od  kojeg  nastaje  otpad,  odnosno  proizvođač  otpada  snosi  troškove 
gospodarenja tim otpadom. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
73 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
Građevine namijenjene skladištenju, oporabi i/ili zbrinjavanju otpada potrebno je planirati na način 
da se zadovolje potrebe na nacionalnoj razini. 
 
Planski dokumenti gospodarenja otpadom jesu: 
1.  Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, 
2.  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, 
3.  Plan sprječavanja nastanka otpada, 
4.  Gradski, odnosno općinski plan gospodarenja otpadom,  
5.  Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada. 
 
Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave moraju biti usklađeni sa: 
1.  Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  
2.  Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i Programima zaštite okoliša.  
 
U izradi plana gospodarenja otpadom gradovi i općine na svom području surađuju.  
Strategijom  gospodarenja  otpadom  u  RH  utvrđena  je  obveza  i  cilj  o  smanjenju  količine 
proizvedenog otpada u RH, a proizvedenim otpadom mora se održivo gospodariti. Ovakav pristup, 
usklađen je s politikom gospodarenja otpadom u EU. 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
74 
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje od 2018. do 2024. godine 
 

 
14.  Popis literature 
 
Izvješća 
 

• 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu; Zagreb, Agencija za zaštitu okoliša, 
2013. 
• 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu; Zagreb, Agencija za zaštitu okoliša, 
2014. 
• 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2014. godinu; Zagreb, Agencija za zaštitu okoliša, 
2015. 
• 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2015. godinu; Zagreb, Agencija za zaštitu okoliša, 
2016. 
• 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2016. godinu; Zagreb, Agencija za zaštitu okoliša, 
2017. 
 
Propisi 
 

•  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
NN 03/17. 
•  Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05. 
•  Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15. 
•  Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17. 
•  Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 117/17. 
•  Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagalište otpada, NN 114/15.  
•  Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15. 
•  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17. 
 
Internet 
• 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, http://www.mzoip.hr 
• 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, http://www.haop.hr 
• 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, http://www.fzoeu.hr 
• 
European Commission, http://ec.europa.eu 
 
 
Br. dok.: 20-2017 
 
75