Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Ulaganje u stanogradnju'.


KLASA: 023-01/18-01/148
URBROJ: 015-0286-18-1
Pula,   05.02.2018 08:07:16  
Temeljem čl. 75. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 47/09) i
članka 6. Kodeksa postupanja u elektroničkom uredskom poslovanju Grada Pule (KLASA: 023-
01/10-01/1575; URBROJ: 2168/01-01-02-01-0019-10-3 od 27. prosinca 2010. godine, izdaje se
POTVRDA PRIJEMA
Potvrđuje se da je  Tikvić Ilija, , , dana 05.02.2018 08:07:16podnio ovom upravom tijelu zahtjev.
NAPOMENA:
Status predmeta moguće je pratiti na WEB stranicama Grada Pule www.pula.hr  pod šifrom 
predmeta: 80467994.
Ribarić Ljiljana