Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Izmjene zahvata vjetroelektrane Senj - Mišljenje i Elaborat'.


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
69 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
70 


Elaborat zaštite okoliša  
 
 
 
 

C.I.A.K. d.o.o. 
 
71 


Elaborat zaštite okoliša  
PRILOG 3. 
I. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE (KLASA: UP/I-350-05/15-01/000012; URBROJ: 
531-06-1-1-1-15-0011 OD 17. TRAVNJA 2015.) 
 
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
72 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
73 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
74 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
75 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
76 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
77 


Elaborat zaštite okoliša  
 
 
 
 

C.I.A.K. d.o.o. 
 
78 

Elaborat zaštite okoliša  
 
PRILOG 4. 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000215,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0014 OD 3. KOLOVOZA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000216,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0014 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000217,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0013 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000218,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0013 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000220,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0014 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000221,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0014 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000222,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0016 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000223,  URBROJ:  531-06-2-1-1-16-
0013 OD 23. RUJNA 2016.) 
GRAĐEVINSKA  DOZVOLA  (KLASA:  UP/I-361-03/15-01/000219,  URBROJ:  531-06-2-1-1467-
17-0020 OD 3. OŽUJKA 2017.) 

 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
79 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
80 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
81 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
82 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
83 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
84 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
85 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
86 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
87 


Elaborat zaštite okoliša  
 
 
 
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
88 


Elaborat zaštite okoliša  
PRILOG 5. ANALIZA ŠIRENJA BUKE U OKOLIŠ, IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANA SENJ, 
IZRAĐIVAČ: VIVO SOMNIA d.o.o. 
 
 
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
89 


Elaborat zaštite okoliša  
 
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
90 


Elaborat zaštite okoliša  
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
91 

Elaborat zaštite okoliša  
 
 
 
C.I.A.K. d.o.o. 
 
92