Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Nezakonita gradnja na k.č.br. 1456/2, k.o. Crikvenica'.