Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalac Vrbovec

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalac Vrbovec

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Mato Jelić
Komunalac Vrbovec


Attachment Ra un za komunalni otpad Komunalac Vrbovec d.o.o..pdf
75K Download View as HTML


Poštovani,
prigovori Komunalcu Vrbovec d.o.o. pisanim se putem podnose u poslovnim prostorijama Društva, svaki radni dan osim subote u vremenu od 07-14 sati, e-mailom na [e-mail adresa], telefaksom na broj 2729121, ili na adresu Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodovrska 29, 10340 Vrbovec.
Obavjest o načinu podnošenja prigovora istaknuta je na oglasnj ploči Društva.
Ista je navedena i na računima, a primjerak računa se nalazi u prilogu.

S poštovanjem,

Mato Jelić, upr.prav.
direktor

Komunalac Vrbovec d.o.o.
Kolodvorska 29 , HR-10340 Vrbovec
MB:3101037; OIB: 01537106865
IBAN: HR3123600001101283977
SWIFT: ZABAHR2X
Tel: 01/2791-417
Faks: 01/2729-121
[broj mobitela]
E-mail: [Komunalac Vrbovec e-mail za zahtjeve]
Web: www.komunalac-vrbovec.hr

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. Komunalac Vrbovec ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Komunalca Vrbovec. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, Komunalac Vrbovec ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. Komunalac Vrbovec zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz Komunalca Vrbovec ili u njih pristižu.

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. Komunalac Vrbovec is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of Komunalac Vrbovec. Considering the lack of complete security of e-mail communication, Komunalac Vrbovec is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. Komunalac Vrbovec reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac Vrbovec može: