Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Majur

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Majur

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Majur

Poštovani,

 

Prihvaća se Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama podnesen
elektroničkom poštom dana 14.05.2016. godine.

 

Temeljem istoga daju se informacije, kako slijedi:

 

Odredbom članaka 2., 3. i 4. Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog
odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Majur
koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno (»Službene novine
Općine Majur«, broj 2/14) propisano je sljedeće:

- plaću općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost
na koju su izabrani obnašaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše do 20%

- osnovica za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno jednaka
je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu, a ona iznosi 4.630,14 kuna

- koeficijenti za utvrđivanje plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koju dužnost na koju su izabrani obnašaju
profesionalno iznose:

                              1. općinski načelnik        
                              1,75

                              2. zamjenik općinskog
načelnika                1,00

 

Odredbom članaka 2., 3. i 4. Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog
načelnika Općine Majur koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(»Službene novine Općine Majur«, broj 2/14) propisano je slijedeće:

-        dužnosnici koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa
imaju pravo na naknadu za rad u bruto iznosu najviše do 50% umnoška
koeficijenta za obračun plaće dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće

-        osnovica za izračun naknade za rad zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost na koju je izabran obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
iznosi 4.630,14 kuna

-        koeficijent za utvrđivanje naknade dužnosnika koji dužnost na
koju je izabran obnaša bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 0,3221350

 

Općinska načelnica Općine Majur, Klementina Karanović, mag.ing.agr.
dužnost obavlja profesionalno. Zamjenik općinske načelnice Milan Živković
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog osnosa, a zamjenik općinske
načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Đuro Jančić dužnost
obavlja profesionalno.

 

Odredbom članka 3. Odluke o visini naknade predsjedniku i vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Majur (»Službeni vijesnik« Općine Majur, broj
50/09 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) propisano je da naknada
za predsjednika Općinskog vijeća iznosi 1.000,00 kuna neto mjesečno i
200,00 kuna neto po nazočnoj sjednici, a za vijećnike Općinskog vijeća
200,00 kuna neto po nazočnoj sjednici.

 

S poštovanjem,

 

Nataša Kos, mag.oec., službenik za informacije

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Općina Majur

Ljubazno vas molim dopunu informacija:

- dostavite stvarne bruto iznose isplacenih placa/naknada (npr.
Posljednja isplacena placa/naknada u bruto iznosu s ukljucenim
minulim radom i sl)

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Majur

Poštovani,

 

nastavno na informacije dostavljene dana 25.5.2016. godine, te sukladno
navedenim aktima, dostavljamo Vam traženu dopunu informacija, kako
slijedi:

 

- bruto plaća općinske načelnice iznosi 8.467,37 kuna;

 

- bruto naknada zamjenika općinske načelnice, kada dužnost obavlja
profesionalno, iznosi 4.838,50 kuna;

 

- bruto naknada zamjenika općinske načelnice, kada dužnost obavlja bez
zasnivanja radnog odnosa, iznosi 1.491,52 kuna;

 

-bruto dohodak predsjednika općinskog vijeća iznosi 1.694,91 kuna.

 

S poštovanjem,

 

Nataša Kos, mag.oec., službenik za informiranje

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Majur može: