Izvješće za lisku

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke o zavičajnim divljim
vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
(NN br. 17/2015, 68/2016) za vrstu lisku Fulica atra koje sukladno
točki 5. Odluke Ministarstvo poljoprivrede mora jednom godišnje
dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Sukladno točki 4. Odluke radi se o sljedećim podatcima:

a) sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili
preletnička populacija)

b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina
prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i
kvaliteta procjene, izvor podataka

d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina
prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste
na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u
projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove
projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp
datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta
procjene, izvor podataka

f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke
o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj
godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj
godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki
izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima
iz središnje lovne evidencije.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7280112*

KLASA: UP/I-008-02/18-01/17

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 28. ožujka 2018.

 

UDRUGA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - BIOM
PRERADOVIĆEVA 34 10000 Zagreb
putem e-maila: [1][ZPPI #6427 email]

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke
o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo
korištenje dopušteno za vrstu lisku, sukladno članku 23. stavku 1. točki
1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), dajemo sljedeći
odgovor:

 

Ministarstvo poljoprivrede ne podnosi posebno Izvješće Ministarstvu
zaštite okoliša i energetike već omogućuje pristupu evidenciji odnosno
bazi podataka koju vodi kao nadležno tijelo.

 

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije
(SLE), SLE sadrži, između ostaloga, podatke iz lovnogospodarskih planova
za svako lovište posebno, ali podaci nisu strukturirani na traženi način.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

-----Original Message-----

From: Udruga BIOM
[[2]mailto:[ZPPI #6427 email]]

Sent: Tuesday, March 13, 2018 4:45 PM

To: Željana Ivanuš

Subject: Izvješće za lisku

 

     Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

    

     Poštovani,

    

     temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup

     informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira

     sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup

     informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

    

     I.) Podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke o zavičajnim divljim

     vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

     (NN br. 17/2015, 68/2016) za vrstu lisku Fulica atra koje sukladno

     točki 5. Odluke Ministarstvo poljoprivrede mora jednom godišnje

     dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

     Sukladno točki 4. Odluke radi se o sljedećim podatcima:

    

     a) sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili

     preletnička populacija)

    

     b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina

     prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i

     kvaliteta procjene, izvor podataka

    

     d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina

     prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste

     na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u

     projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove

     projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp

     datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta

     procjene, izvor podataka

    

     f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke

     o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj

     godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj

     godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki

     izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima

     iz središnje lovne evidencije.

    

     Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.

     ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,

     dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno

     tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

    

     Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

    

     S poštovanjem,

    

     Udruga BIOM

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [3][ZPPI #6427 email]

    

     Je li [4][Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb? Ako

     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

    
[5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede
ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke te priloga sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku
poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF
LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any attachments
contained in the message is intended exclusively for official purposes and
may be available only to those individuals, bodies and legal persons
listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. The Ministry of
Agriculture does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6427 email]
2. mailto:[ZPPI #6427 email]
3. mailto:[ZPPI #6427 email]
4. mailto:[Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Prirast i odstrel pernate divlja i po lovnoj godini na ribnjacima.xlsx
28K Download View as HTML


*P/7287489*

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/18

URBROJ: 525-02/1596-18-3

Zagreb, 9. travnja 2018.

 

Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

[ZPPI #6427 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o prirastu i odstrelu pernate
divljači po lovnim godinama od 2006. do danas za 13 ribnjaka, sukladno
članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.,
85/15.), u prilogu dopisa dostavljamo traženo.

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: Kao u dopisu

 

 

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM [mailto:[ZPPI #6427 email]]
Sent: Tuesday, March 13, 2018 4:45 PM
To: Željana Ivanuš
Subject: Izvješće za lisku

 

     Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

    

     Poštovani,

    

     temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup

     informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira

     sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup

     informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

    

     I.) Podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke o zavičajnim divljim

     vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

     (NN br. 17/2015, 68/2016) za vrstu lisku Fulica atra koje sukladno

     točki 5. Odluke Ministarstvo poljoprivrede mora jednom godišnje

     dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

     Sukladno točki 4. Odluke radi se o sljedećim podatcima:

    

     a) sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili

     preletnička populacija)

    

     b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina

     prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i

     kvaliteta procjene, izvor podataka

    

     d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina

     prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste

     na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u

     projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove

     projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp

     datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta

     procjene, izvor podataka

    

     f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke

     o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj

     godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj

     godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki

     izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima

     iz središnje lovne evidencije.

    

     Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.

     ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,

    dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno

     tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

    

     Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

    

     S poštovanjem,

    

     Udruga BIOM

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [1][ZPPI #6427 email]

    

     Je li [2][Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb? Ako

     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

    
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede
ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke te priloga sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku
poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF
LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any attachments
contained in the message is intended exclusively for official purposes and
may be available only to those individuals, bodies and legal persons
listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. The Ministry of
Agriculture does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6427 email]
2. mailto:[Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: