Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

na zahtjev Drage Mandira i Ljube Mandir građevinskoj inspekciji je podnesena prijava nezakonite gradnje u Crikvenici, na adresi Dvorska 7.
Predmet se pred Građevinskom inspekcijom u Rijeci vodi pod oznakom KLASA: 362-02/17-16/2848.
S obzirom na to da je riječ o nezakonitoj gradnji na nekretnini koja je susjedna nekretnini u vlasništvu mene i moje supruge te takva gradnja utječe na moju nekretninu, imam neposredni pravni interes za pribavljanje informacija o predmetu.
Molim da mi dostavite rezultate izvida koje je građevinska inspekcija obavila po prijavi nezakonite gradnje u ovom predmetu, kao i da mi dostavite rješenje kojim se nalaže uklanjanje bespravne gradnje ako je isto doneseno.
Sukladno čl. 17. st. 2 ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke ukonite prije dostavljanja odgovora elektronskimm putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Hvala.

S poštovanjem,

Drago Mandir

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva u kojem nas tražite informacije o radnjama poduzetim u predmetu KLASA: 362-02/17-16/2848 koji se vodi po prijavi nezakonite gradnje u Crikvenici, Dvorska 7. a kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) (dalje: ZPPI), sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona a vezano uz članak 17. stavak 1. točka 2. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.

Uvidom u evidenciju kojom raspolaže ovo Ministarstvo, utvrđeno je kako je u predmetnom slučaju doneseno Rješenje o usklađenju građenja KLASA: UP/I-362-02/18-02/284; URBROJ: 531-07-1-3-2-18-02/ZS, od 28.2.2018. godine koje je postalo izvršno od dana 12.7.2018.godine te da vam je sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) o istome od strane Uprave za inspekcijske poslove, PJ u Rijeci poslana Obavijest KLASA: UP/I-362-02/18-02/284; URBROJ: 531-07-1-3-2-18-08/ZS od 6.8.2018.godine. Prema saznanjima građevinske inspekcije u tijeku je postupak ozakonjenja navedene građevine te je sukladno članku. 42. stavak 1. Zakona o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17) inspekcijski postupak obustavljen do pravomoćnog završetka postupka ozakonjenja.

Uvidom u evidenciju kojom raspolažemo utvrđeno je i kako ste putem zahtjeva poslanih temeljem odredbi ZPPI-a, putem Zajedničkog odvjetničkog ureda Danijele Kovačić i Jasenke Perković iz Rijeke, o postupanju građevinske inspekcije na predmetnoj lokaciji obaviješteni i dopisom KLASA: 008-01/18-01/147, URBROJ: 531-08-17-3 od 27.8.2018. te dopisom KLASA: 008-01/18-01/147, URBROJ: 531-08-18-5 od 24.9.2018. godine.

Nadalje pojašnjavamo kako postupak građevinske inspekcije predstavlja upravni postupak, ako se utvrdi povreda propisa, ukazuje se na slijedeće – ako je osoba koja je postavila zahtjev za pristup informacijama, kojim traži određenu informaciju iz provedenog inspekcijskog postupka građevinske inspekcije stranka ili ima pravni interes u tom inspekcijskom postupku, tada joj je informacija dostupna temeljem drugog pravnog propisa (čl. 84. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)) (dalje: ZOUP) i odredbe ZPPI-a se ne primjenjuju pri rješavanju tog zahtjeva. Naime, članak 1. stavak 3. ZPPI-a propisuje da se odredbe tog zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost iz tih postupaka utvrđena propisom. Članak 84. ZOUP-a propisuje da se stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti o tijeku postupka. Zakon o građevinskoj inspekciji također propisuje u članku 21. stavku 2. da je građevinski inspektor obvezan po izvršnosti inspekcijskog rješenja pisanim putem obavijestiti poznatog prijavitelja o donošenju tog rješenja, a što je građevinski inspektor i učinio.

Slijedom svega prethodno navedenog pružene su Vam sve dostupne informacije koje ovo Ministarstvo trenutno posjeduje.

S poštovanjem,
------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 444
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Drago Mandir <[ZPPI #6693 email]>
Sent: Monday, January 14, 2019 1:48 PM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Nezakonita gradnja na k.č.br. 1456/2, k.o. Crikvenica

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

na zahtjev Drage Mandira i Ljube Mandir građevinskoj inspekciji je
podnesena prijava nezakonite gradnje u Crikvenici, na adresi
Dvorska 7.
Predmet se pred Građevinskom inspekcijom u Rijeci vodi pod oznakom
KLASA: 362-02/17-16/2848.
S obzirom na to da je riječ o nezakonitoj gradnji na nekretnini
koja je susjedna nekretnini u vlasništvu mene i moje supruge te
takva gradnja utječe na moju nekretninu, imam neposredni pravni
interes za pribavljanje informacija o predmetu.
Molim da mi dostavite rezultate izvida koje je građevinska
inspekcija obavila po prijavi nezakonite gradnje u ovom predmetu,
kao i da mi dostavite rješenje kojim se nalaže uklanjanje bespravne
gradnje ako je isto doneseno.
Sukladno čl. 17. st. 2 ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke ukonite
prije dostavljanja odgovora elektronskimm putem sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka. Hvala.

S poštovanjem,

Drago Mandir

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6693 email]

Je li [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org