Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je bio na e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

slijedom zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. istog Zakona obavještavamo Vas kako za izradu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju nije bila imenovana posebna radna skupina već su u postupak izrade predmetnog zakona bili su uključeni državni službenici i dužnosnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na prijedlog zakona prikupljena su i mišljenja svih nadležnih državnih tijela a u javnu raspravu mogla se uključiti i šira zainteresirana javnost koja se mogla očitovati davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću koje je provedeno u razdoblju od 15. veljače 2019. do 20. ožujka 2019. godine putem portala eSavjetovanja.

Također, za vrijeme trajanja javnog savjetovanja predstavnicima stručnih komora, na stručnim skupovima održanima u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu i Splitu, državni tajnici Dunja Magaš i Danijel Meštrić prezentirali su novine koje donose izmjene Zakona te su se okupljeni također mogli kroz diskusiju i otvoreni dijalog informirati te komentirati novine koje donose izmjene predmetnog Zakona.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 444
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6959 email]>
Sent: Tuesday, March 26, 2019 8:07 PM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu Konačnog prijedloga Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je bio na
e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6959 email]

Je li [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Naime, zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 26. ožujka 2019. jasno je da smo u bitnome tražili popis osoba koje su sudjelovale u izradi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je bio na e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019 (neovisno o formulaciji zahtjeva koja glasi da tražimo "Sastav radne skupine za izradu...").

Prema tome vaš odgovor (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19-3) od 8. travnja 2019.
da "...nije bila imenovana posebna radna skupina već su u postupak izrade predmetnog zakona bili uključeni državni službenici i dužnosnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja..." a koji ne sadrži popis osoba koje su sudjelovale u izradi ovog Konačnog prijedloga Zakona nije potpun te vas shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo za dopunu informacije.

Dakle, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o neformalnoj radnoj skupini, tada bi po mišljenju Povjerenika za informiranje trebao postojati popis zaposlenika koji su uključeni u izradu, zapisnici sa sastanka radne skupine ili drugi dokument iz kojeg je razvidno tko je sudjelovao u izradi predmetnog Konačnog prijedloga Zakona.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je sud zauzeo stajalište da nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom da se i na takvu neformalnu iskupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. travnja 2019.) dostavljen poštom 6. svibnja 2019., ponovno vas molimo za dopunu informacije na način da nam se dostavi popis osoba koje su sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Naime iz vašeg zadnjeg odgovora proizlazi da Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja nije poznato tko je sudjelovao u izradi Zakona o prostornom uređenju što smatramo da nije moguće. U vašem odgovoru navodite "kako nije bila imenovana radna skupina te ne postoji popis službenika koji su bili uključeni u njegovu izradu niti neki drugi dokument iz kojeg je razvidno tko je sudjelovao u izradi predmetnog Konačnog prijedloga Zakona".

U prijašnjem zahtjevu za dopunu informacije od 10. travnja 2019. kao jedan od argumenata da nam se dostavi traženo naveli smo i mišljenje Povjerenika za informiranje u kojem se navode načini kako je moguće saznati imena osoba koje su sudjelovale u izradi određenog propisa. Primjeri Povjerenika nisu zaključna lista, te ih ne treba shvaćati pretjerano formalistički, kao novi primjer kako je moguće saznati koje su osobe sudjelovale u izradi određenog propisa navodimo da način saznavanja može biti i obična prepiska putem maila kojim se dogovaraju aktivnosti oko izrade prijedloga i u koji su uključene osobe koje rade na donošenju zakona.

Ponovno naglašavamo da za ostvarivanje prava na pristup informaciji o osobama koje su izradile prijedlog određenog propisa nije bitno da li je imenovana posebna radna skupina, i da li je popis osoba naveden u posebnom dokumentu ili zapisniku. Načelo transparentnosti rada prilikom izrade propisa primjenjuje se i na neformalnu skupinu kao što je istakao Visoki upravni sud u svojoj presudi br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine.

Shodno svemu navedenome, molimo vas za dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Molim urudžbirati kao dopunu zahtjevu KLASA: : 008-01/19-01/73

Hvala i LP,
Valentina Vincek

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, voditeljica službe
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6959 email]>
Sent: Wednesday, May 8, 2019 3:27 PM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Predstavka za Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od
24. travnja 2019.) dostavljen poštom 6. svibnja 2019., ponovno vas
molimo za dopunu informacije na način da nam se dostavi popis osoba
koje su sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Naime iz vašeg zadnjeg odgovora proizlazi da Ministarstvu
graditeljstva i prostornog uređenja nije poznato tko je sudjelovao
u izradi Zakona o prostornom uređenju što smatramo da nije moguće.
U vašem odgovoru navodite "kako nije bila imenovana radna skupina
te ne postoji popis službenika koji su bili uključeni u njegovu
izradu niti neki drugi dokument iz kojeg je razvidno tko je
sudjelovao u izradi predmetnog Konačnog prijedloga Zakona".

U prijašnjem zahtjevu za dopunu informacije od 10. travnja 2019.
kao jedan od argumenata da nam se dostavi traženo naveli smo i
mišljenje Povjerenika za informiranje u kojem se navode načini kako
je moguće saznati imena osoba koje su sudjelovale u izradi
određenog propisa. Primjeri Povjerenika nisu zaključna lista, te ih
ne treba shvaćati pretjerano formalistički, kao novi primjer kako
je moguće saznati koje su osobe sudjelovale u izradi određenog
propisa navodimo da način saznavanja može biti i obična prepiska
putem maila kojim se dogovaraju aktivnosti oko izrade prijedloga i
u koji su uključene osobe koje rade na donošenju zakona.

Ponovno naglašavamo da za ostvarivanje prava na pristup informaciji
o osobama koje su izradile prijedlog određenog propisa nije bitno
da li je imenovana posebna radna skupina, i da li je popis osoba
naveden u posebnom dokumentu ili zapisniku. Načelo transparentnosti
rada prilikom izrade propisa primjenjuje se i na neformalnu skupinu
kao što je istakao Visoki upravni sud u svojoj presudi br.
UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine.

Shodno svemu navedenome, molimo vas za dopunu informacije sukladno
članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
br. 25/13, 85/15) koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija
pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati
njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
infromacije."

S poštovanjem,

Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6959 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana,

molimo vas za pojašnjenje vašeg zadnjeg odgovora od 15. svibnja na naš zahtjev. Naime napisali ste "Molim urudžbirati kao dopunu zahtjevu KLASA: : 008-01/19-01/73". Nije nam jasno da li je taj odgovor slučajno upućen nama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja.
Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanemariti primljenu obavijest.

Lijepi pozdrav,
Valentina Vincek

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, voditeljica službe
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6959 email]>
Sent: Monday, May 20, 2019 9:58 AM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Re: Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana,

molimo vas za pojašnjenje vašeg zadnjeg odgovora od 15. svibnja na
naš zahtjev. Naime napisali ste "Molim urudžbirati kao dopunu
zahtjevu KLASA: : 008-01/19-01/73". Nije nam jasno da li je taj
odgovor slučajno upućen nama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6959 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Udruga BIOM je ostavio pribilješku ()

Ovim putem dostavljamo dva dopisa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji su nam dostavljeni poštom. Dopisi su dostavljeni 6. svibnja 2019. te 27. svibnja 2019. U dopisu od 27. svibnja dostavljen nam je popis osoba koje su sudjelovale u izradi Konačnog prijedloga ZID-a Zakona o prostornom uređenju.

Oba dokumenta možete preuzeti preko sljedeće poveznice.

https://www.dropbox.com/sh/a6kcxj54mebnq...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org