Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P R A V I L N I K 
 
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, 7. rujna 2017. g. 

 

Na  temelju  članka  18.  stavka  1.  podstavka  3.  Statuta  Agencije  za  strukovno 
obrazovanje i obrazovanje
 odraslih, KLASA: 023-03/10-02/01, URBROJ: 332-01-
00/1-10-4  od  20.  listopada  2010.  godine,  
Upravno  vijeće  Agencije  za  strukovno 
obrazovanje  i  obrazovanje  odraslih  je  na  sjednici,  održanoj  7.  rujna  2017.  godine, 
donijelo 
 
 
P R A V I L N I K 
 
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
 
 
I. 
OPĆE ODREDBE 
 
Članak 1. 
Pravilnikom  o  unutarnjem  ustrojstvu  i  sistematizaciji  radnih  mjesta  Agencije  za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjemu tekstu: Pravilnik) uređuje 
se unutarnje ustrojstvo Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u 
daljnjemu  tekstu:  Agencija),  ustrojstvene  jedinice,  djelokrug  rada  i  vođenje 
ustrojstvenih  jedinica,  tjedni  i  dnevni  raspored  radnoga  vremena,  nazivi  radnih 
mjesta  sa  specifikacijom  poslova  i  zadataka  koji  se  obavljaju  na  njima,  uvjeti  za 
obavljanje poslova, broj izvršitelja na pojedinome radnom ili položajnome mjestu te 
druga pitanja s tim u svezi, a koja nisu uređena drugim aktima Agencije. 
Izrazi  koji  se  u  ovom  Pravilniku  koriste  za  osobe  u  muškome  rodu  su  neutralni  i 
odnose se i na muške i na ženske osobe. 
 
 
II. 
UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE 
 
Članak 2. 
Djelatnost  Agencije  obavlja  se  unutar  ustrojstvenih  jedinica  utvrđenih  Statutom 
Agencije i ovim Pravilnikom. 
Ustrojstvene jedinice osnivaju se kako bi se objedinile skupine istih ili sličnih poslova 
u okviru djelatnosti Agencije, odnosno obavljanja djelatnosti Agencije na određenome 
području, a u svrhu što boljega, racionalnijeg i djelotvornijega poslovanja Agencije. 
 
II. I.   Ustrojstvene jedinice Agencije 
 
Članak 3. 
Ustrojstvene jedinice Agencije su: 
1.  Ured ravnatelja (ustrojstvena jedinica na razini odjela) 
2.  Odjel za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima 

2.1.  Odsjek za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima 
2.2.  Odsjek za opće, informatičke i poslove zaštite na radu 
3.  Odjel za računovodstvo i financije 
4.  Odjel za kurikulum, razvoj i praćenje 

4.1.  Odsjek  za  informacijsko-komunikacijske  tehnologije,  inženjerstvo  i 
mobilnost  
4.2.  Odsjek za zelene i kreativne industrije 
4.3.  Odsjek za društvene i osobne usluge  
5.  Odjel za osiguravanje kvalitete 

 

5.1.  Odsjek  za  podršku  samovrjednovanju  strukovnih  škola  i  ustanova  za 
obrazovanje odraslih 
5.2.  Odsjek za vanjsko vrjednovanje 
6.  Odjel  za  potporu  sustavu  strukovnog  obrazovanja  i  obrazovanja 
odraslih 
6.1.  Odsjek za razvoj i promociju cjeloživotnog učenja 
6.2.  Odsjek za trajni profesionalni razvoj 
6.3.  Odsjek za zajedničke poslove i informacijske sustave 
7.  Odjel za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte 
7.1.  Odsjek za pripremu i provedbu projekata 
7.2.  Odsjek za međunarodnu suradnju 
7.3.  Odsjek za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija 
8.  Organizacijska  jedinica  za  provedbu  strukturnih  instrumenata 
Europske unije - DEFCO 
8.1.  Služba za pripremu natječaja i provedbu ugovora 
8.1.1.  Odjel  za  pripremu  natječaja  i  provedbu  ugovora  u  području 
odgoja i obrazovanja 
8.1.2.  Odjel  za  pripremu  natječaja  i  provedbu  ugovora  u  području 
visokog obrazovanja 
8.1.3.  Odjel  za  pripremu  natječaja  i  provedbu  ugovora  u  području 
znanosti 
8.2.  Služba za ugovaranje 
8.2.1.  Odjel za ugovaranje projekata u području odgoja i obrazovanja 
8.2.2.  Odjel za ugovaranje projekata u području visokog obrazovanja 
8.2.3.  Odjel za ugovaranje projekata u području znanosti 
8.3.  Služba za osiguravanje kvalitete 
8.3.1.  Odjel za kontrolu kvalitete dokumenata 
8.3.2.  Odjel za horizontalne aktivnosti i metodologiju rada 
8.3.3.  Odjel za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa 
8.4.  Služba za financije  
8.4.1.  Odjel za financijsko upravljanje 
8.4.2.  Odjel za analitiku, praćenje i izvješćivanje 
8.4.3.  Odjel za financijske kontrole. 
 
 
II. II. Djelokrug rada ustrojstvenih jedinica 
 
Članak 4. 
1. 
Ured ravnatelja 
Ured ravnatelja ustrojstvena je jedinica razine i statusa odjela koja organizira i vodi 
rad i poslovanje Agencije, u okviru kojih: 
  izdaje  naloge  i  nadzire  rad  nad  svim  pravnim  poslovima  u  ime  i  za  račun 
Agencije 
  izdaje  punomoć  za  predstavljanje  i  zastupanje  Agencije  u  postupcima  pred 
sudovima,  upravnim  i  drugim  državnim  tijelima,  pravnim  osobama  s  javnim 
ovlastima te drugim osobama 
  usklađuje  izradbu  plana  i  programa  rada  i  financijskoga  plana  te  izradbu 
godišnjeg izvješća o radu i izvješća o financijskome poslovanju 
  organizira i provodi financijsko upravljanje i kontrolu 
  prikuplja, obrađuje i analizira različite podatke potrebne za uspješno  vođenje 
Agencije i usmjeravanje aktivnosti pojedinih ustrojstvenih jedinica Agencije 
  donosi odgovarajuće odluke i rješenja 

 

  organizira i provodi protokolarne poslove 
  obavlja poslove evidencije, dostavljanja i pohranjivanja povjerljive pošte 
  osigurava  pravodobnu  dostavu  dokumentacije  i  materijala  ustrojstvenim 
jedinicama  Agencije,  Upravnome  vijeću,  ministarstvu  mjerodavnom  za 
obrazovanje te drugim ustanovama, institucijama i tijelima 
  priprema  materijale  za  sjednice  Upravnoga  vijeća  Agencije  te  postupa  po 
zaduženjima što ih odredi Upravno vijeće 
  vodi  brigu  o  pravodobnom  osiguranju  imovine  i  radnika,  prijavljuje  nastale 
štete po policama osiguranja te vodi brigu o realizaciji odštetnih zahtjeva kod 
osiguravajućih društava 
  upravlja  voznim  parkom  i  brine  o  njegovu  održavanju,  vodi  očevidnike 
uporabe  i  održavanja  vozila,  upućuje  vozila  na  tehnički  pregled,  servis  i 
popravak 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
Članak 5. 
2. 
Odjel za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima: 

izrađuje  opće  pravne  akte  vezane  uz  ustrojstvo  i  djelatnost  Agencije  te  prati 
njihovu primjenu i pravne učinke 

izrađuje  pojedinačne  pravne  akte  u  okviru  poslovanja  Agencije  (odluke, 
rješenja i dr.)     

izrađuje ugovore kojima se uređuju prava i obveze Agencije 

izrađuje  upute,  stručna  mišljenja  i  objašnjenja  u  vezi  s  primjenom  i 
provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Agencije 

pruža  pravnu  pomoć  drugim  ustrojstvenim  jedinicama  pri  izradbi  pravnih 
akata i pravnih stajališta iz njihova djelokruga  

izrađuje godišnji Plan nabave i nadzire obavlja li se nabava sukladno Planu  

provodi  postupke  javne  i  svih  drugih  oblika  nabave  roba,  usluga  i  radova, 
sukladno pozitivnim propisima 

vodi  registar  ugovora  o  javnoj  nabavi  te  sastavlja  izvješća  i  evidencije  o 
provedenim postupcima nabave, sukladno pozitivnim propisima  

obavlja  poslove  vezane  uz  upravljanje  ljudskim  potencijalima  te  ostvarivanje 
prava i obveza radnika iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom  

provodi postupke natječaja za popunjavanje radnih mjesta te obavlja poslove 
vezane uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika 

vodi  evidencije  o  radnicima  i  radnomu  vremenu,  sukladno  pozitivnim 
propisima 

obavlja poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša 

obavlja poslove pisarnice, zaprimanja i otpremanja pošte te arhiviranja spisa i 
ostaloga gradiva, sukladno pozitivnim propisima 

obavlja poslove informatičke podrške 

organizira i provodi tehničku logistiku vezanu uz poslove održavanja, dostave i 
čišćenja poslovnoga prostora 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
2.1.  Odsjek  za  pravne  poslove  i  poslove  upravljanja  ljudskim 
potencijalima: 

prati  propise  iz  djelatnosti  Agencije  te  pruža  pravnu  pomoć  drugim 
ustrojstvenim  jedinicama  pri  izradbi  pravnih  akata  i  pravnih  stajališta  iz 
njihova djelokruga  

izrađuje  upute,  stručna  mišljenja  i  objašnjenja  u  vezi  s  primjenom  i 
provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Agencije 

izrađuje  opće  pravne  akte  vezane  uz  ustrojstvo  i  djelatnost  Agencije  te  prati 
njihovu primjenu i pravne učinke 

izrađuje  pojedinačne  pravne  akte  u  okviru  poslovanja  Agencije  (odluke, 
rješenja i dr.)     

izrađuje godišnji Plan nabave i nadzire obavlja li se nabava sukladno Planu  

 


provodi  postupke  javne  i  svih  drugih  oblika  nabave  roba,  usluga  i  radova, 
sukladno pozitivnim propisima 

vodi  registar  ugovora  o  javnoj  nabavi  te  sastavlja  izvješća  i  evidencije  o 
provedenim postupcima nabave, sukladno pozitivnim propisima  

obavlja  poslove  vezane  uz  upravljanje  ljudskim  potencijalima  te  ostvarivanje 
prava i obveza radnika iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom  

izrađuje  ugovore  o  radu,  odluke  o  otkazu  ugovora  o  radu  te  ostale  odluke  i 
pravne akte iz područja radnih odnosa 

provodi postupke natječaja za popunjavanje radnih mjesta te obavlja poslove 
vezane uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika 

vodi  evidencije  o  radnicima  i  radnome  vremenu,  sukladno  pozitivnim 
propisima 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.  
 
2.2.  Odsjek za opće, informatičke i poslove zaštite na radu 

obavlja  sve  poslove  pisarnice,  zaprimanja,  obrade  i  otpremanja  pošte, 
sukladno propisima o uredskome poslovanju 

vodi  urudžbeni  zapisnik,  upisnik  predmeta  upravnoga  postupka  i  arhivsku 
knjigu 

obavlja  poslove  vođenja  pismohrane  i  popisivanja  arhivskoga  gradiva, 
osigurava 
materijalno-fizičku 
zaštitu 
gradiva, 
provodi 
izlučivanje 
registraturnoga gradiva kojemu su protekli rokovi čuvanja te priprema predaju 
arhivskoga gradiva nadležnomu državnom arhivu 

provodi  mjere  zaštite  na  radu,  zaštite  od  požara  i  zaštite  okoliša,  sukladno 
pozitivnim propisima 

pruža  stručnu  pomoć  Poslodavcu  i  njegovim  ovlaštenicima  te  radnicima 
Agencije vezanu uz primjenu mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite 
okoliša 

izrađuje  opće  akte  iz  područja  zaštite  na  radu,  zaštite  od  požara  i  zaštite 
okoliša te sudjeluje u izradbi Procjene rizika na radu 

provodi  osposobljavanje  radnika  za  rad  na  siguran  način,  provodi 
osposobljavanje  Poslodavca,  ovlaštenika  i  povjerenika  za  zaštitu  na  radu  te 
organizira  osposobljavanja  što  ga  provode  ovlaštene  osobe  (osposobljavanje 
za zaštitu od požara, pružanje prve pomoći i dr.) 

sastavlja  evidencije,  izvješća  i  prijave  -  sukladno  Zakonu  o  zaštiti  na  radu, 
Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti okoliša te provedbenim propisima 

prati izvršenje sklopljenih ugovora o nabavi iz nadleštva Odjela te provjerava i 
ovjerava izvršene usluge i radove te isporučene robe     

pruža informatičku i korisničku podršku radnicima Agencije 

održava informatičku i komunikacijsku opremu i mreže 

zajedno s Uredom ravnatelja skrbi o voznome parku Agencije, dostavlja vozila 
na tehnički pregled, servis i popravak 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.  
 
Članak 6. 
3. 
Odjel za računovodstvo i financije: 

sudjeluje  u  poslovima  planiranja,  pripreme  i  izradbe  financijskoga  plana 
Agencije 

daje preporuke za kvalitetnije financijsko upravljanje 

prati i analizira prihode i primitke, rashode i izdatke 

obavlja  plaćanja  svih  obveza  u  skladu  s  državnim  proračunom  i  drugim 
pozitivnim zakonskim propisima 

izrađuje projekciju veličine i dinamike novčanih tokova 

vodi sve knjigovodstvene i pomoćne evidencije i statistike 

izrađuje statistička i financijska izvješća 

 


prati  primjenu  propisa  koji  se  odnose  na  proračunske  korisnike  te  na 
financijsko-planske,  poslove  državne  riznice  i  računovodstveno-financijske 
poslove Agencije 

obavlja  knjigovodstvene  poslove  Agencije  vezane  uz  kontiranje,  knjiženje  i 
kontroliranje knjigovodstvene dokumentacije, sukladno zakonskim propisima 

obavlja obračun plaća i naknada za radnike Agencije i vanjske suradnike 

obavlja obračun ugovora o djelu te obračun autorskih ugovora 

obavlja poslove blagajne i likvidature 

priprema  dokumentaciju  i  kontrolira  ispravnost  dokumentacije  prije  unosa  u 
sustav državne riznice 

unosi potrebne podatke u sustav državne riznice 

vodi  evidenciju  dugotrajne  imovine  i  obavlja  obračun  ispravke  vrijednosti 
osnovnih sredstava 

priprema  podatke  za  godišnji  popis  imovine,  obveza  i  potraživanja  te 
evidentira rezultate popisa 

surađuje  s  drugim  ustrojstvenim  jedinicama  Agencije,  ministarstvom 
nadležnim  za  obrazovanje,  ministarstvom  nadležnim  za  financije  te  drugim 
institucijama i tijelima u sustavu upravljanja financijama 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
Članak 7. 
4. 
Odjel za kurikulum, razvoj i praćenje: 
  prikuplja, analizira i obrađuje podatke vezane uz potrebe tržišta rada i izradbu 
standarda  zanimanja  i  standarda  strukovnih  kvalifikacija,  strukovnih 
kurikuluma i programa obrazovanja odraslih 
  razvija,  priprema  i  pokreće  postupak  vrjednovanja  i  upisa  u  Registar  HKO-a 
standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija 
  sudjeluje  u  izradbi  i  provedbi  projekata  koji  se  tiču  ispitivanja  tržišta  rada, 
izradbe standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija 
  izrađuje metodologije izradbe svih vrsta programa obrazovanja odraslih 
  prati, vrjednuje i daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih 
  izrađuje metodologiju izradbe sektorskih/strukovnih kurikuluma 
  razvija modele vertikalne i horizontalne prohodnosti 
  analizira  postojeće  strukovne  kurikulume  i  programe  obrazovanja  odraslih  te 
organizira, razvija i provodi izradbu novih ili modernizaciju postojećih 
  planira  i  sudjeluje  u  provedbi  stručnih  usavršavanja  strukovnih  nastavnika  i 
nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih 
  provodi  stručno  usavršavanje  članova  radnih  skupina  za  izradbu  kurikuluma, 
organizira i usklađuje njihov rad 
  daje stručno-savjetodavnu podršku za uvođenje novih kurikuluma 
  daje  stručna  mišljenja  na  prijedloge  uvođenja  novih  strukovnih  kurikuluma 
drugih predlagatelja i/ili izmjena postojećih sektorskih/strukovnih kurikuluma 
  poboljšava  i  provodi  sustav  stručno-pedagoške  pomoći  nastavnicima  u 
strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih 
  provodi  sustav  stručno-pedagoške  pomoći  za  rad  s  učenicima  s  posebnim 
potrebama 
  sudjeluje  u  provedbi  stručnih  usavršavanja  i  napredovanja  nastavnika  u 
strukovnim školama i u ustanovama za obrazovanje odraslih 
  sudjeluje u provedbi stručnih ispita strukovnih nastavnika 
  sudjeluje u provedbi državnih natjecanja učenika i smotri učeničkih radova 
  sudjeluje  u  stručno-pedagoškome  nadzoru  nad  radom  strukovnih  nastavnika 
struke i/ili strukovnih škola 
  sudjeluje u stručnim nadzorima nad radom ustanova za obrazovanje odraslih 
  predlaže sastav povjerenstva za ocjenu pomoćnoga nastavnoga sredstva koje 

 

daje  stručno  mišljenje  o  tom  sredstvu,  a  za  uvrštavanje  na  popis  pomoćnih 
nastavnih  sredstava  te  skrbi  o  ažuriranju  tablice  odobrenih  pomoćnih 
nastavnih sredstava  
  priprema  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  drugim  tijelima,  ustanovama  i 
organizacijama 
  radi na drugim projektima Agencije te sudjeluje u njihovom kreiranju, izradbi i 
provedbi 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
4.1.  Odsjek  za  informacijsko-komunikacijske  tehnologije,  inženjerstvo  i 
mobilnost: 
  obavlja  poslove  iz  Obrazovnoga  sektora  elektrotehnika  i  računalstvo, 
Obrazovnoga  sektora  strojarstvo,  brodogradnja  i  metalurgija,  Obrazovnoga 
sektora  graditeljstvo  i  geodezija,  Obrazovnoga  sektora  rudarstvo,  geologija  i 
kemijska tehnologija te Obrazovnoga sektora promet i logistika 
  prikuplja, analizira i obrađuje podatke vezane uz potrebe tržišta rada i izradbu 
standarda  zanimanja  i  standarda  strukovnih  kvalifikacija  te  programa 
obrazovanja odraslih 
  razvija,  priprema  i  pokreće  postupak  vrjednovanja  i  upisa  u  Registar  HKO-a 
standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija za navedene sektore 
  sudjeluje  u  izradbi  i  provedbi  projekata  koji  se  tiču  ispitivanja  tržišta  rada, 
izradbe standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija 
  prati, vrjednuje i daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih 
  planira  i  sudjeluje  u  provedbi  stručnih  usavršavanja  strukovnih  nastavnika  i 
nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih 
  analizira  postojeće  strukovne  kurikulume  i  programe  obrazovanja  odraslih  te 
organizira,  razvija  i  provodi  izradbu  novih  ili  modernizaciju  postojećih 
kurikuluma 
  daje stručno-savjetodavnu podršku za uvođenje novih kurikuluma 
  daje  stručna  mišljenja  na  prijedloge  uvođenja  novih  strukovnih  kurikuluma 
drugih predlagatelja i/ili izmjena postojećih sektorskih/strukovnih kurikuluma 
  sudjeluje u provedbi stručnih ispita strukovnih nastavnika 
  sudjeluje  u  stručno-pedagoškome  nadzoru  nad  radom  strukovnih  nastavnika 
struke i/ili strukovnih škola 
  sudjeluje u stručnim nadzorima nad radom ustanova za obrazovanje odraslih 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
4.2.  Odsjek za zelene i kreativne industrije: 
  obavlja  poslove  iz  Obrazovnoga  sektora  poljoprivreda,  prehrana  i  veterina, 
Obrazovnoga  sektora  grafičke  i  audiovizualne  tehnologije,  Obrazovnoga 
sektora  šumarstvo,  prerada  i  obrada  drva  te  Obrazovnoga  sektora  tekstil  i 
koža 
  prikuplja, analizira i obrađuje podatke vezane uz potrebe tržišta rada i izradbu 
standarda  zanimanja  i  standarda  strukovnih  kvalifikacija  i  programa 
obrazovanja odraslih 
  razvija,  priprema  i  pokreće  postupak  vrjednovanja  i  upisa  u  Registar  HKO-a 
standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija za navedene sektore 
  sudjeluje  u  izradbi  i  provedbi  projekata  koji  se  tiču  ispitivanja  tržišta  rada, 
izradbe standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija 
  prati, vrjednuje i daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih 
  planira  i  sudjeluje  u  provedbi  stručnih  usavršavanja  strukovnih  nastavnika  i 
nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih 

 

  analizira  postojeće  strukovne  kurikulume  i  programe  obrazovanja  odraslih  te 
organizira,  razvija  i  provodi  izradbu  novih  ili  modernizaciju  postojećih 
kurikuluma 
  daje stručno-savjetodavnu podršku za uvođenje novih kurikuluma 
  daje  stručna  mišljenja  na  prijedloge  uvođenja  novih  strukovnih  kurikuluma 
drugih predlagatelja i/ili izmjena postojećih sektorskih/strukovnih kurikuluma 
  sudjeluje u provedbi stručnih ispita strukovnih nastavnika 
  sudjeluje  u  stručno-pedagoškome  nadzoru  nad  radom  strukovnih  nastavnika 
struke i/ili strukovnih škola 
  sudjeluje u stručnim nadzorima nad radom ustanova za obrazovanje odraslih 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
4.3.  Odsjek za društvene i osobne usluge:  
  obavlja  poslove  iz  Obrazovnoga  sektora  zdravstvo  i  socijalna  skrb, 
Obrazovnoga  sektora  turizam  i  ugostiteljstvo,  Obrazovnoga  sektora 
ekonomija, trgovina i poslovna administracija te Obrazovnoga sektora osobne, 
usluge zaštite i druge usluge  
  obavlja ostale poslove i skrbi o međusektorskim programima te programima iz 
djelokruga  obrazovanja  odraslih  koji  su  dio  općega,  a  ne  strukovnog 
obrazovanja   
  prikuplja, analizira i obrađuje podatke vezane uz potrebe tržišta rada i izradbu 
standarda  zanimanja  i  standarda  strukovnih  kvalifikacija  i  programa 
obrazovanja odraslih 
  razvija,  priprema  i  pokreće  postupak  vrjednovanja  i  upisa  u  Registar  HKO-a 
standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija za navedene sektore 
  sudjeluje  u  izradbi  i  provedbi  projekata  koji  se  tiču  ispitivanja  tržišta  rada, 
izradbe standarda zanimanja i standarda strukovnih kvalifikacija 
  prati, vrjednuje i daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih 
  planira  i  sudjeluje  u  provedbi  stručnih  usavršavanja  strukovnih  nastavnika  i 
nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih 
  analizira  postojeće  strukovne  kurikulume  i  programe  obrazovanja  odraslih  te 
organizira,  razvija  i  provodi  izradbu  novih  ili  modernizaciju  postojećih 
kurikuluma 
  daje stručno-savjetodavnu podršku za uvođenje novih kurikuluma 
  daje  stručna  mišljenja  na  prijedloge  uvođenja  novih  strukovnih  kurikuluma 
drugih predlagatelja i/ili izmjena postojećih sektorskih/strukovnih kurikuluma 
  sudjeluje u radu stručnih povjerenstava 
  sudjeluje u izradbi stručnih mišljenja na prijedloge uvođenja novih i/ili izmjena 
postojećih  sektorskih/strukovnih  kurikuluma  i programa  obrazovanja  odraslih 
te drugih stručnih mišljenja; 
  sudjeluje u provedbi stručnih ispita strukovnih nastavnika 
  sudjeluje  u  stručno-pedagoškome  nadzoru  nad  radom  strukovnih  nastavnika 
struke i/ili strukovnih škola 
  sudjeluje u stručnim nadzorima nad radom ustanova za obrazovanje odraslih 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
Članak 8. 
5.  Odjel za osiguravanje kvalitete:  
  razvija, prati i vrjednuje provedbu, unaprjeđuje sustav osiguravanja kvalitete 
u  strukovnom  obrazovanju  i  sustavu  obrazovanja  odraslih  te  procese 
osiguravanja 
kvalitete 
kroz 
postupke 
vanjskoga 
vrjednovanja 


 

samovrjednovanja strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih, razvoj 
strateških i operativnih smjernica, procedura i materijala 
  prikuplja,  analizira  i  obrađuje  informacije  vezane  uz  osiguravanje  kvalitete 
sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  obavlja  stručno-savjetodavne  poslove  te  organizira  i  koordinira  poslove 
stručno-pedagoškoga  nadzora  i  nadzora  nad  stručnim  radom  ustanova  za 
obrazovanje odraslih 
  razmjenjuje  podatke  i  relevantnu  dokumentaciju  koji  se  odnose  na 
osiguravanje kvalitete s relevantnim institucijama 
  planira,  provodi  i  prati  postupke  i  procese  licenciranja  nastavnika  strukovnih 
predmeta te nastavnika i voditelja obrazovanja u sustavu obrazovanja odraslih 
  sudjeluje  u  procesima  vrjednovanja  neformalnog  i  informalnog  učenja  te 
osmišljava  i  izrađuje  metodologiju  izradbe  programa  vrjednovanja  ishoda 
učenja u sustavu obrazovanja odraslih 
  sudjeluje u akreditaciji ustanova za obrazovanje odraslih 
  sudjeluje u procesima certificiranja strukovnih kvalifikacija 
  osmišljava  i  provodi  interne  procese  i  procedure  osiguravanja  kvalitete 
Agencije 
  sudjeluje u planiranju i provedbi projekata u području osiguravanja kvalitete 
  radi na drugim projektima Agencije te sudjeluje u njihovu kreiranju, izradbi i 
provedbi 
  sudjeluje  u  radu  međunarodnih  mreža  i  udruženja  u  području  osiguravanja 
kvalitete 
  priprema izvješća ravnatelju Agencije te drugim tijelima 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
5.1.  Odsjek za podršku samovrjednovanju strukovnih škola i ustanova za 
obrazovanje odraslih: 
  planira, prati i unaprjeđuje samovrjednovanje što ga provode strukovne škole 
i ustanove za obrazovanje odraslih 
  pruža  stručno-savjetodavnu  podršku  strukovnim  školama  i  ustanovama  za 
obrazovanje odraslih u provedbi samovrjednovanja  
  provodi  stručna  usavršavanja  strukovnih  škola  i  ustanova  za  obrazovanje 
odraslih u području samovrjednovanja 
  prati i prikuplja izvješća o samovrjednovanju škola i ustanova za obrazovanje 
odraslih iz informacijskoga sustava e-Kvaliteta 
  daje preporuke za poboljšavanje informacijskoga sustava e-Kvaliteta 
  izrađuje  i  unaprjeđuje  metodologiju,  smjernice  i  priručnike  za  provedbu 
samovrjednovanja  strukovnih  škola  i  ustanova  za  obrazovanje  odraslih  te 
druge publikacije 
  analizira izvješća o samovrjednovanju te izrađuje godišnja izvješća  
  provodi poslove prikupljanja, analize i korištenja podataka 
  osmišljava  i  provodi  interne  procese  i  procedure  osiguravanja  kvalitete 
Agencije 
  sudjeluje  u  radu  međunarodnih  mreža  i  udruženja  u  području  osiguravanja 
kvalitete 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
5.2.  Odsjek za vanjsko vrjednovanje: 
  planira,  provodi,  prati  i  unaprjeđuje  vanjsko  vrjednovanje  strukovnih  škola  i 
ustanova za obrazovanje odraslih 

 

  sudjeluje  u  izradbi  metodologije  vanjskoga  vrjednovanja  strukovnih  škola  i 
ustanova za obrazovanje odraslih 
  provodi stručna usavršavanja škola i ustanova za obrazovanje odraslih kao dio 
procesa pripreme  škola i ustanova za vanjsko vrjednovanje 
  sudjeluje  u  uspostavi,  koordinaciji  i  pružanju  podrške  mreži  vanjskih 
vrjednovatelja  
  sudjeluje u postupcima edukacije mreže vanjskih vrjednovatelja 
  sudjeluje  u  planiranju  neovisna  periodičnoga  vanjskog  vrjednovanja  škola  i 
ustanova za obrazovanje odraslih od strane timova vanjskih vrjednovatelja 
  radi na odabiru i imenovanju članova timova za vanjsko vrjednovanje škola i 
ustanova za obrazovanje odraslih 
  sudjeluje u vanjskom vrjednovanju škola i ustanova za obrazovanje odraslih, i 
to kao koordinatori timova 
  prikuplja izvješća o vanjskome vrjednovanju 
  analizira izvješća o vanjskome vrjednovanju i izrađuje godišnja izvješća  
  provodi poslove prikupljanja, analize i korištenja podataka 
  sudjeluje  u  radu  međunarodnih  mreža  i  udruženja  u  području  osiguravanja 
kvalitete 
  surađuje u procesima vanjskoga vrednovanja/prosudbe Agencije 
  osmišljava i  razvija  procedure  te  sudjeluje  u  provedbi  postupaka  akreditacija 
ustanova/programa obrazovanja odraslih 
  sudjeluje  u  procesima  vrjednovanja  neformalnog  i  informalnog  učenja  te 
osmišljava  i  izrađuje  metodologiju  izradbe  programa  vrjednovanja  ishoda 
učenja u sustavu obrazovanja odraslih 
  sudjeluje u procesima certificiranja strukovnih kvalifikacija 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
Članak 9. 
6.  Odjel za potporu sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja 
odraslih: 
  obavlja  poslove  i  provodi  aktivnosti  što  su  ih  delegirala  druga  tijela  te  pruža 
potporu  i  koordinira  rad  ostalih  odjela  na  poslovima  pripreme,  izradbe  i 
diseminacije različitih strateških dokumenata   
  osmišljava,  organizira  i  provodi  aktivnosti  radi  promocije  strukovnog 
obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja 
  organizira  događanja,  vodi  obrazovne  kampanje  Agencije  te  vodi  brigu  o 
vidljivosti Agencije 
  organizira  i  provodi  napredovanja  i  stručne  ispite  nastavnika  struke  te 
nastavnika u ustanovama za obrazovanje odraslih 
  organizira i provodi promociju nastavnika u zvanje mentor i savjetnik 
  organizira i provodi stručna usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta, 
nastavnike  u  obrazovanju  odraslih,  ravnatelje  strukovnih  škola i  ustanova  za 
obrazovanje  odraslih  te  voditelja  obrazovanja  u  ustanovama  za  obrazovanje 
odraslih 
  organizira  i  provodi  državna  natjecanja  učenika  u  strukovnom  obrazovanju  i 
smotre  učeničkih  radova  radi  promocije  strukovnog  obrazovanja  te  daje 
potporu  u  pripremi  učenika  u  strukovnom  obrazovanju  za  međunarodna 
natjecanja 
  organizira i provodi promociju državnih i međunarodnih prvaka 
  organizira i provodi pomoćničke ispite 
  vodi i održava informacijske sustave i internetske stranice Agencije 
  radi na drugim projektima Agencije te sudjeluje u njihovu kreiranju, izradbi i 
provedbi 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
10 
 

 
6.1.  Odsjek za razvoj i promociju cjeloživotnog učenja: 
  provodi kontinuiranu promociju strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih 
i cjeloživotnog učenja na svim razinama 
  izrađuje i provodi komunikacijske i marketinške strategije te medijske planove 
prema  različitim  ciljnim  skupinama,  specifičnim  dionicima  sustava  te 
cjelokupnoj javnosti 
  priprema  i  usklađuje  organizacije  javnih  događanja  i  obrazovnih  kampanja 
Agencije te vodi brigu o vidljivosti Agencije 
  prikuplja  i  diseminira  strateške  dokumente,  analize  i  studije  iz  područja 
cjeloživotnog učenja 
  planira,  organizira  i  provodi  državna  natjecanja  učenika  u  strukovnom 
obrazovanju i smotre učeničkih radova radi promocije strukovnog obrazovanja 
  organizira i provodi promocije državnih i međunarodnih prvaka  
  organizira i provodi promocije nastavnika u zvanje mentor i savjetnik 
  priprema  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  drugim  tijelima,  ustanovama  i 
organizacijama 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
6.2.  Odsjek za trajni profesionalni razvoj: 
  planira,  organizira  i  provodi  stručna  usavršavanja  za  nastavnike  strukovnih 
predmeta,  nastavnike  u  obrazovanju  odraslih,  ravnatelje  strukovnih  škola  i 
ustanova  za  obrazovanje  odraslih  te  voditelja  obrazovanja  u  ustanovama  za 
obrazovanje odraslih 
  planira, organizira i provodi napredovanja i stručne ispite nastavnika struke te 
nastavnika  u  ustanovama  za  obrazovanje  odraslih  te  vodi  bazu  podataka  o 
njima 
  komunicira  s  tijelima  nadležnima  za  informacijski  sustav  prijave  na  stručne 
skupove 
  administrira agencijski portal za stručno usavršavanje (prikupljanje materijala 
i objavljivanje sadržaja) 
  priprema  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  drugim  tijelima,  ustanovama  i 
organizacijama 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
6.3. Odsjek za zajedničke poslove i informacijske sustave: 
  koordinira  poslove  i  provodi  aktivnosti  što  su  ih  delegirala  druga  tijela  i 
institucije  te  pruža  potporu  i  koordinira  rad  ostalih  odjela  na  poslovima 
pripreme, izradbe i diseminacije različitih strateških dokumenata   
  organizira i provodi pomoćničke ispite 
  vodi i održava informacijske sustave (primjerice AZUP, VETIS, e-Kvaliteta, e-   
-kvalifikacije, vježbeničke tvrtke) te komunicira s tijelima nadležnima za druge 
informacijske sustave važne za obavljanje djelatnosti iz nadleštva Agencije 
  uređuje i vodi internetske stranice Agencije 
  uređuje i vodi društvene mreže s vijestima i najavama aktivnosti Agencije 
  surađuje s drugim odjelima Agencije 
  organizira i provodi ostale poslove podrške sustavu 
  priprema  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  drugim  tijelima,  ustanovama  i 
organizacijama 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
Članak 10. 
7.  Odjel za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte: 
11 
 

  osigurava  mehanizme  povezivanja  i  aktivnu  suradnju  s  međunarodnim 
obrazovnim  institucijama  istoga  profila  radi  promoviranja,  poboljšanja  i 
podizanja kvalitete strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  aktivno sudjeluje u izradbi i provedbi te osigurava praćenje zajedničkih alata i 
smjernica  EU-a  (pr.  Kopenhaški  proces  o  pojačanoj  europskoj  suradnji  u 
strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Europski program za obrazovanje 
odraslih itd.) 
  osigurava diseminaciju svih bitnih europskih dokumenata 
  podupire  provedbu  pedagoških  inovacija,  razmjenu  stručnjaka,  znanja  i 
pedagoških materijala sa zemljama partnerima 
  provodi  analize  i  izrađuje  izvješća  za  europske  institucije  strukovnog 
obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  planira  i  programira  projekte  (su)financirane  sredstvima  iz  ESI-fondova  te 
drugih programa EU-a i drugih donatora 
  sudjeluje  u  izradbi  strateških  dokumenata  te  izrađuje  cjelovitu  projektnu 
dokumentaciju 
  upravlja  i  provodi  projekte  osiguravajući  suradnju  i  koordinaciju  s  tijelima 
Operativne  strukture,  tijelima  državne  uprave,  projektnim  timovima, 
Europskom  komisijom,  znanstvenim  institucijama,  partnerima  i  udrugama 
civilnoga društva 
  provodi  nadzor  i  izvješćivanje  o  projektima,  osigurava  i  vodi  projektnu 
dokumentaciju,  osigurava  diseminiranje  informacija  o  projektima  te  aktivno 
uključuje druge odjele u sudjelovanje na provedbi projekata 
  sudjeluje  u  provedbi  projekata  drugih  nositelja  koji  se  provode  u  sustavu 
strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih (EU, bilateralnih, nacionalnih) 
  organizira posjete inozemnih i međunarodnih izaslanstava Agenciji 
  osigurava  usklađenost  svih  aktivnosti  Agencije  s  projektnim  aktivnostima, 
održivost i vlasništvo nad rezultatima projekata 
  informira ustanove strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih o provedbi 
projekata financiranih sredstvima EU-a 
  uspostavlja  mehanizme  i  provodi  sve  poslove  vezane  uz  priznavanje 
inozemnih školskih kvalifikacija 
  priprema  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  drugim  tijelima,  ustanovama  i 
organizacijama 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
7.1.  Odsjek za pripremu i provedbu projekata: 
  sudjeluje  u  programiranju  operativnih  programa  ESI-fondova  te  prioriteta  i 
mjera unutar njih 
  analizira  potrebe,  planira  projekte  i  izrađuje  detaljne  projektne  prijedloge  te 
sažetke  operacija  čiji  nositelj  je  Agencija  te  surađuje  u  njihovoj  izradbi  s 
drugim nositeljima (u RH i inozemstvu) 
  planira, organizira te pravodobno i kvalitetno provodi aktivnosti projekta 
  koordinira  rad  radnika  Agencije  i  vanjskih  stručnjaka  u  provedbi  aktivnosti 
projekta 
  provodi  nadzor  i  izvješćivanje  o  projektima,  osigurava  i  vodi  projektnu 
dokumentaciju, osigurava informacije o projektima te aktivno uključuje druge 
odjele u sudjelovanje na provedbi projekata 
  osigurava  usklađenost  svih  aktivnosti  Agencije  s  projektnim  aktivnostima, 
održivost i vlasništvo nad rezultatima projekata 
  koordinira svim projektima te osigurava ažurne informacije i usklađivanje svih 
drugih  projekata  koji  se  provode  u  sustavu  strukovnog  obrazovanja  i 
obrazovanja  odraslih  (EU-ovih,  bilateralnih,  nacionalnih)  kako  onih  na  razini 
12 
 

Agencije, tako i onih na razini ustanova pružatelja strukovnog obrazovanja i/ili 
obrazovanja odraslih 
  surađuje s drugim odjelima Agencije 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
7.2.  Odsjek za međunarodnu suradnju: 
  osigurava  mehanizme  povezivanja  i  aktivnu  suradnju  s  međunarodnim 
obrazovnim  institucijama  istoga  profila  radi  promoviranja,  poboljšavanja  i 
podizanja kvalitete strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  aktivno sudjeluje u izradbi i provedbi te osigurava praćenje zajedničkih alata i 
smjernica  EU-a  (pr.  Kopenhaški  proces  o  pojačanoj  europskoj  suradnji  u 
strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Europski program za obrazovanje 
odraslih itd.) 
  organizira posjete inozemnih i međunarodnih izaslanstava Agenciji 
  osigurava  diseminaciju  bitnih  europskih  dokumenata  u  području  strukovnog 
obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  podupire  provedbu  pedagoških  inovacija,  razmjenu  stručnjaka,  znanja  i 
pedagoških materijala sa zemljama partnerima 
  provodi  analize  i  izrađuje  izvješća  za  europske  institucije  strukovnog 
obrazovanja i obrazovanja odraslih 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
7.3.  Odsjek za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija: 
  provodi  postupak  priznavanja  inozemnih  kvalifikacija  koristeći  softversko 
rješenje  razvijeno  za  potrebe  postupka  priznavanja  u  kojemu  se  evidentiraju 
svi zaprimljeni zahtjevi 
  prikuplja,  analizira  i  obrađuje  podatke  vezane  uz  priznavanje  inozemnih 
školskih  kvalifikacija  o  završenom  srednjem  obrazovanju  u  strukovnim 
programima 
  provodi  administrativnu  i  stručnu  provjeru  dokumentacije  te  provjeru 
vjerodostojnosti inozemnih školskih kvalifikacija čije se priznavanje traži  
  provjerava vjerodostojnost inozemnih školskih kvalifikacija čije se priznavanje 
traži  
  provodi postupak vrjednovanja - procjenu razine, odnosno stupnja inozemnih 
školskih kvalifikacija u postupku priznavanja  
  izrađuje  nacrte  prvostupanjskih  rješenja  o  priznavanju  ili  nepriznavanju 
inozemnih  školskih  kvalifikacija  o  završenom  srednjem  obrazovanju  u 
strukovnim  programima  u  svrhu  pristupa  obrazovanju  ili  zapošljavanju  u 
Republici Hrvatskoj 
  vodi  registar  kvalifikacija  strukovnog  srednjoškolskog  te  cjeloživotnog 
obrazovanja u inozemstvu 
  izrađuje  nacrte  propisa  i  drugih  akata  iz  područja  priznavanja  inozemnih 
školskih kvalifikacija 
  daje  mišljenje  obrazovnim  ustanovama  u  Republici  Hrvatskoj  o  različitim 
postupcima priznavanja završenih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja  
  priprema  i  podnosi  izvješća  ravnatelju  Agencije  te  priprema  izvješća  drugim 
tijelima, ustanovama i organizacijama 
  vodi  detaljne  evidencije  o  svim  zaprimljenim  zahtjevima  za  priznavanje 
inozemnih  školskih  kvalifikacija  o  završenom  srednjem  obrazovanju  u 
strukovnim programima 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
 
13 
 

Članak 11. 
8. 
Organizacijska  jedinica  za  provedbu  strukturnih  instrumenata 
Europske unije - DEFCO 

 
8.1.   Služba za pripremu natječaja i provedbu ugovora: 
 
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  na  razini  Službe 
koji  obuhvaćaju  pripremu  natječaja  u  suradnji  sa  sektorski  nadležnim  tijelima  u 
području odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja i znanosti  
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  na  razini  Službe 
koji  obuhvaćaju  praćenje  provedbe  ugovora  o  dodjeli  bespovratnih  sredstava  u 
području odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja i znanosti 
  koordinira radom odjela u Službi i osigurava unificiranost njihova postupanja kroz 
upute 
  odgovara za praćenje pripreme i provedbe projekata u radu svih odjela u Službi, a 
temeljem neposrednoga rada i informacija iz djelokruga Službe 
  proučava  i  analizira  dokumentaciju,  predlaže  rješenje  problema,  provodi 
savjetovanje unutar i izvan tijela 
  sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe  
  izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Službi i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  surađuje s drugim službama u svim poslovima iz njihova djelokruga 
  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  te,  po  potrebi,  i  službenicima 
nadležnih tijela Europske komisije 
  osigurava  ažurne  i  podrobne  informacije  o  projektima  temeljem  informacija  iz 
odjela 
  obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
8.1.1.  Odjel  za  pripremu  natječaja  i  provedbu  ugovora  u  području  odgoja  i 

obrazovanja: 
 

sudjeluje u aktivnostima pripreme i informiranja o natječaju u području odgoja i 
obrazovanja u suradnji s resornim ministarstvom i sektorski nadležnim tijelima 

upoznaje korisnika o njegovim pravima i obvezama u vezi sa sufinanciranjem po 
potpisu ugovora 

prati napredak i ostvarenje pokazatelja i rezultata u provedbi projekta 

provjerava i odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadu sredstava 

prati  i  provjerava  korisnikove  zahtjeve  tijekom  provedbe  projekta  kroz  manje  ili 
bitne izmjene ugovora 

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

u  skladu  s  komunikacijskim  planom  za  Operativni  program  provodi  mjere 
informiranja  i  komunikacije,  s  posebnim  naglaskom  na  mjere  namijenjene 
korisnicima 

upravlja rizicima na razini projekata 

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga 
14 
 


sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenje  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije 

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.1.2.  Odjel  za  pripremu  natječaja  i  provedbu  ugovora  u  području  visokog 
obrazovanja:  
 

sudjeluje  u  aktivnostima  pripreme  i  informiranja  o  natječaju  u  području  visokog 
obrazovanja u suradnji s resornim ministarstvom i sektorski nadležnim tijelima 

upoznaje korisnika o njegovim pravima i obvezama u vezi sa sufinanciranjem po 
potpisu ugovora 

prati napredak i ostvarenje pokazatelja i rezultata u provedbi projekta 

provjerava i odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadu sredstava  

prati  i  provjerava  korisnikove  zahtjeve  tijekom  provedbe  projekta  kroz  manje  ili 
bitne izmjene ugovora 

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

u  skladu  s  komunikacijskim  planom  za  Operativni  program  provodi  mjere 
informiranja  i  komunikacije,  s  posebnim  naglaskom  na  mjere  namijenjene 
korisnicima  

upravlja rizicima na razini projekata  

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
8.1.3. Odjel za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području znanosti: 
 

15 
 


sudjeluje u aktivnostima pripreme i informiranja o natječaju u području znanosti u 
suradnji s resornim ministarstvom i sektorski nadležnim tijelima 

upoznaje korisnika o njegovim pravima i obvezama u vezi sa sufinanciranjem po 
potpisu ugovora 

prati napredak i ostvarenje pokazatelja i rezultata u provedbi projekta 

provjerava i odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadu sredstava  

prati  i  provjerava  korisnikove  zahtjeve  tijekom  provedbe  projekta  kroz  manje  ili 
bitne izmjene ugovora 

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

u  skladu  s  komunikacijskim  planom  za  Operativni  program  provodi  mjere 
informiranja  i  komunikacije,  s  posebnim  naglaskom  na  mjere  namijenjene 
korisnicima  

upravlja rizicima na razini projekata  

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.2. Služba za ugovaranje: 
 
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  na  razini  Službe 
koji  obuhvaćaju  provedbu  postupka  dodjele  bespovratnih  sredstava  kroz 
provedbu  postupka  natječaja  i  ocjenjivanje  projektnih  prijedloga  u  skladu  s 
delegiranim ovlastima i/ili potpisanim sporazumima 
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  na  razini  Službe 
koji obuhvaćaju pripremu ugovora za projekte u području odgoja i obrazovanja te 
visokog obrazovanja i znanosti  
  organizira  i  formalizira  postupke  vezane  uz  organizaciju  i  formiranje  odbora  za 
odabir projekata i/ili vanjskih ocjenjivača u skladu s primjenjivim pravilima i, gdje 
je potrebno, u suradnji sa sektorski nadležnim tijelima 
  koordinira  rad  odjela  u  Službi  i  osigurava  unificiranost  njihova  postupanja  kroz 
upute 
  proučava  i  analizira  dokumentaciju,  predlaže  rješenje  problema,  provodi 
savjetovanje unutar i izvan tijela 
  sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe  
16 
 

  izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Službi i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  surađuje s drugim službama u svim poslovima iz njihova djelokruga 
  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi,  službenicima 
nadležnih tijela Europske komisije 
  osigurava ažurne i podrobne informacije o statusu temeljem informacija iz odjela  
  obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.2.1. Odjel za ugovaranje projekata u području odgoja i obrazovanja: 
 

sudjeluje  u  aktivnostima  koje  obuhvaćaju  provedbu  postupka  dodjele 
bespovratnih sredstava iz područja odgoja i obrazovanja kroz sudjelovanje u radu 
odbora  za  odabir  projekata  u  skladu  s  delegiranim  ovlastima  i/ili  potpisanim 
sporazumima 

prati i kontrolira rad odbora za odabir projekata i/ili rad vanjskih ocjenjivača  

dostavlja nalaze i mišljenja o rezultatima provjere Posredničkome tijelu razine 1 

pruža  administrativnu  pomoć  Posredničkome  tijelu  razine  1  za  ocjenjivanje 
projekata u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima i delegiranim ovlastima 

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima u postupku dodjele 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi  funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.2.2. Odjel za ugovaranje projekata u području visokog obrazovanja:  
 

sudjeluje  u  aktivnostima  koje  obuhvaćaju  provedbu  postupka  dodjele 
bespovratnih sredstava iz područja visokog obrazovanja kroz sudjelovanje u radu 
odbora  za  odabir  projekata  u  skladu  s  delegiranim  ovlastima  i/ili  potpisanim 
sporazumima 

prati i kontrolira rad odbora za odabir projekata i/ili rad vanjskih ocjenjivača  

dostavlja nalaze i mišljenja o rezultatima provjere Posredničkome tijelu razine 1 

pruža  administrativnu  pomoć  Posredničkome  tijelu  razine  1  za  ocjenjivanje 
projekata u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima i delegiranim ovlastima 

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima u postupku dodjele 
17 
 


unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.2.3. Odjel za ugovaranje projekata u području znanosti: 
 

sudjeluje  u  aktivnostima  koje  obuhvaćaju  provedbu  postupka  dodjele 
bespovratnih  sredstava  iz  područja  znanosti  kroz  sudjelovanje  u  radu  odbora  za 
odabir projekata u skladu s delegiranim ovlastima i/ili potpisanim sporazumima 

prati i kontrolira rad odbora za odabir projekata i/ili rad vanjskih ocjenjivača  

dostavlja nalaze i mišljenja o rezultatima provjere Posredničkome tijelu razine 1 

pruža  administrativnu  pomoć  Posredničkome  tijelu  razine  1  za  ocjenjivanje 
projekata u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima i delegiranim ovlastima 

osigurava ažurne i podrobne informacije o projektima u postupku dodjele 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
 
 
 
 

18 
 

8.3. Služba za osiguravanje kvalitete: 
 
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  na  razini  Službe 
koji obuhvaćaju pravila i postupanja u kontroli dokumenata i poslovnih procesa iz 
djelokruga  svih  službi,  a  propisanih  internim  pravilima  i  kontrolnim  listama 
ustrojstvene jedinice proizašlih iz nacionalnih smjernica  
  organizira  i  uspostavlja  pravila  uz  organizaciju  i  koordinaciju  provjera  projekata 
na licu mjesta   

organizira  i  uspostavlja  pravila  i  postupanja  vezana  uz  posjete  revizije  te 
provedbu preporuka proizašlih iz revizija i revizorskih izvješća te, na osnovi toga, 
organizira izradbu akcijskoga plana  

organizira  provedbu  mjera  informiranja  i  komunikacije  u  skladu  s 
komunikacijskim planom, s posebnim naglaskom na mjere usmjerene korisnicima 
te provjerava provodi li korisnik navedene mjere na razini projekta 

organizira provedbu aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te 
utvrđuje  mjere  za  suzbijanje  prijevara,  uzimajući  u  obzir  utvrđene  rizike, 
korektivne  mjere  i  povrate  nepropisno  plaćenih  iznosa  s  kamatama  kroz 
ispitivanje  sumnje  na  nepravilnosti  ili  prijevaru  te  izvješćuje  o  tome  relevantne 
institucije 

organizira  uspostavu  internih  pisanih  procedura  i  priručnika  o  postupanju  za 
provedbu  funkcija  sukladno  smjernicama  što  ih  je  donijelo  nadležno  tijelo  iz 
upravljačke strukture  i osigurava podršku službama u ustrojstvenoj jedinici  

organizira  provedbu  uspostavljene  prakse  i  internih  procedura  radi  uspostave 
učinkovitijih poslovnih procesa iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

organizira  izradbu  metodologije  za  uzorkovanja  terenskih  provjera  i  provjera 
troškova na uzorku iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

osigurava  dobru  suradnju  i  poduzetno  usklađivanje  te  razmjenu  informacija  s 
drugim službama i odjelima iz ustrojstvene jedinice 

organizira i sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnoga programa 
  koordinira  rad  odjela  u  Službi  i  osigurava  unificiranost  njihova  postupanja  kroz 
upute 
  proučava  i  analizira  dokumentaciju,  predlaže  rješenje  problema,  provodi 
savjetovanje unutar i izvan tijela 
  sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe  
  izvješćuje nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Službi i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  surađuje s drugim službama u svim poslovima iz njihova djelokruga 
  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi,  službenicima 
nadležnih tijela Europske komisije 

osigurava ažurne i podrobne informacije o statusu temeljem informacija iz odjela 
te na taj način održava jasan i ažuran sustav izvješćivanja i dokumentiranja 

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
 
 
 
8.3.1. Odjel za kontrolu kvalitete dokumenata: 
 

19 
 


sudjeluje  u  kontroli  dokumenata  i  poslovnih  procesa  iz  djelokruga  svih  službi,  a 
propisanih internim pravilima i kontrolnim listama ustrojstvene jedinice proizašlih 
iz nacionalnih smjernica 

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

unosi  i  provjerava  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za 
upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.3.2. Odjel za horizontalne aktivnosti i metodologiju rada: 
 

sudjeluje u svim aktivnostima vezanima uz revizije operacija i revizije sustava te 
provjerama  na  licu  mjesta  od  strane  nadležnih  upravljačkih  struktura 
(Upravljačkoga tijela, Tijela za ovjeravanje) 

provjerava  i  osigurava  provedbu  preporuka  proizašlih  iz  revizija  i  revizorskih 
izvješća i/ili akcijskih planova 

provodi mjere informiranja i komunikacije u skladu s komunikacijskim planom, s 
posebnim  naglaskom  na  mjere  usmjerene  korisnicima  te  provjerava  provodi  li 
korisnik navedene mjere na razini projekta 

provodi  aktivnosti  prevencije,  otkrivanja  i  ispravljanja  nepravilnosti  te  utvrđuje 
mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere 
i  povrate  nepropisno  plaćenih  iznosa  s  kamatama  i  ispituje  sumnje  na 
nepravilnosti i prijevare 

pruža  informacije  potrebne  za  izradbu  internih  pisanih  procedura  i  priručnika  o 
postupanju  za  provedbu  funkcija  sukladno  smjernicama  što  ih  je  donijelo 
nadležno tijelo iz upravljačke strukture  

 sudjeluje  u  izradbi  metodologije  za  uzorkovanja  terenskih  provjera  i  provjera 
troškova na uzorku iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 
20 
 


redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.3.3. Odjel za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa:
  
 

priprema interne pisane procedure i priručnike o postupanju za provedbu funkcija 
sukladno smjernicama što ih je donijelo nadležno tijelo iz upravljačke strukture  

analizira  uspostavljene  prakse  i  interne  procedure  te  sudjeluje  u  aktivnostima 
njihova unaprjeđenja, optimizacije i racionalizacije u kontekstu pravila i propisa, a 
radi  maksimalne  učinkovitosti  poslovnih  procesa  iz  djelokruga  ustrojstvene 
jedinice 

osigurava podršku službama u ustrojstvenoj jedinici 

sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnoga programa 

sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.4. Služba za financije:  
 
  organizira, koordinira, uspostavlja i kontrolira poslovne procese u dijelu provjere i 
utvrđivanja  prihvatljivosti  potraživanih  izdataka  kroz  korisnikove  zahtjeve  za 
nadoknadu sredstava ili uvidom u računovodstvene sustave korisnika  
  organizira  sastavljanje  i  podnošenje  zahtjeva  za  isplatu  javnih  sredstava 
korisnicima te resornome ministarstvu ili drugim sektorski nadležnim tijelima  
  organizira,  koordinira,  uspostavlja  i  kontrolira  poslovne  procese  vezane  uz 
praćenje i prognoziranje korištenja sredstava i financijskih obveza po projektima 
u  svrhu  uvida  u  stanje  apsorpcije  sredstava  i  pružanja  informacija  nadležnim 
tijelima te sredstava tehničke pomoći 
  organizira  i  uspostavlja  provjere  svih  sufinanciranih  isporučevina  te  stvarni 
izdatak od strane korisnika, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i 
nacionalnim pravilima 
  organizira  pripremu  i  dostavu  informacija  o  provjerenim  izdatcima  relevantnim 
institucijama 
  koordinira radom odjela u Službi i osigurava unificiranost njihova postupanja kroz 
upute 
21 
 

  neposredno  obavlja  najsloženije  poslove  iz  djelokruga  Službe  koje  obuhvaćaju 
proučavanje  i  analizu  dokumentacije,  predlaganje  rješenja  problema, 
savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe projekata u radu 
svih  odjela  iz  svoje  neposredne  nadležnosti,  sudjeluje  u  radu  stručnih  radnih 
skupina  i  drugih  radnih  tijela  za  izradbu  propisa,  strategija,  akcijskih  planova  i 
drugih akata iz djelokruga Službe  
  izvješćuje nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Službi i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  surađuje s drugim voditeljima službi u svim poslovima iz njihova djelokruga 
  redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije 
  obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.4.1. Odjel za financijsko upravljanje:  
 

sastavlja zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te ih podnosi resornome 
ministarstvu ili drugim sektorski nadležnim tijelima 

izrađuje i pokreće postupke povrata temeljem Zahtjeva za povrat sredstava 

prati i osigurava ažurne, točne i pravodobne podatke o provedbi koji su potrebni 
za  financijsko  i  statističko  praćenje  izvršenja  proračuna  projekta  i  korištenja 
sredstava tehničke pomoći  

osigurava potrebne podatke za izradbu financijskih prognoza, prognoza korištenja 
sredstava te financijskih obveza po projektima u svrhu uvida u stanje apsorpcije 
sredstava te pružanja informacija nadležnim tijelima 

sudjeluje u pripremi podataka potrebnih za izradbu Glavnoga financijskoga plana 
(GFP) i Specifikacijskoga plana  

osigurava  postojanje  sustava  za  evidentiranje  i  čuvanje  računovodstvenih 
podataka  u  elektroničkom  obliku  za  svaki  projekt  te  osigurava  prikupljanje 
podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje  

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 
  neposredno  obavlja  složenije  poslove  iz  djelokruga  Odjela  koje  obuhvaćaju 
proučavanje  i  analizu  dokumentacije,  predlaganje  rješenja  problema, 
savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe projekata iz svoje 
neposredne nadležnosti  
  sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela  
  osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  
  izvješćuje nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije 
  obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
22 
 

8.4.2. Odjel za analitiku, praćenje i izvješćivanje: 
 

prati,  osigurava  i  analizira  primjenu  relevantnih  uputa  i  nacionalnih  propisa  u 
području financija i računovodstva 

prati  i  priprema  kratkoročne  i  dugoročne  prognoze  korištenja  sredstava  radi 
ispunjenja financijskih obveza po projektima, a u svrhu uvida u stanje apsorpcije 
sredstava te pružanja informacija nadležnim tijelima 

pridonosi pripremi i praćenju ugovora kroz Registar ugovora 

surađuje  s  Posredničkim  tijelom  razine  1,  Upravljačkim  tijelom  i  Tijelom  za 
ovjeravanje u postupku godišnjega poravnavanja računa i godišnjega zatvaranja 
dovršenih operacija ili izdataka Operativnoga programa  

prati  proces  kontrole  prihvatljivosti  potraživanih  izdataka  kroz  korisnikove 
zahtjeve za nadoknadom sredstava 

dostavlja  informacije  o  provjerenim  izdatcima  Upravljačkome  tijelu  i  Tijelu  za 
ovjeravanje 

sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnoga programa 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 

osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  

sudjeluje  u  pripremi  internih  procedura  i  metodologije  za  administriranje  i 
upravljanje  projektima  financiranima  iz  sredstava  Europske  unije  iz  djelokruga 
ustrojstvene jedinice 

analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke 

obavlja  druge  složene  stručne  poslove  koji  obuhvaćaju  proučavanje  i  analizu 
dokumentacije,  pripremu  planova,  predlaganje  rješenja  problema,  savjetovanje 
unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata 

redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije  

obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 

obavlja administrativne poslove 

obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
8.4.3. Odjel za financijske kontrole: 
 

provjerava  i  utvrđuje  prihvatljivost  potraživanih  izdataka  kroz  korisnikove 
zahtjeve za nadoknadu sredstava 

osigurava  provjeru  svih  sufinanciranih  isporučevina  te  stvarni  izdatak  od  strane 
korisnika,  kao  i  njihovu  usklađenost  s  pravilima  Europske  unije  i  nacionalnim 
pravilima  

osigurava  postojanje  sustava  za  evidentiranje  i  čuvanje  računovodstvenih 
podataka  u  elektroničkom  obliku  za  svaki  projekt  te  osigurava  prikupljanje 
podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje i provjeru 

provjerava  da  korisnici  i  druga  tijela  koja  su  uključena  u  provedbu  projekata 
održavaju ili poseban računovodstvenim sustav, ili odgovarajuću računovodstvenu 
kodifikaciju  za  sve  transakcije  koje  se  odnose  na  projekt,  ne  dovodeći  u  pitanje 
nacionalna računovodstvena pravila  

sudjeluje u provjerama projekata na licu mjesta 

unosi  odgovarajuće  podatke  u  Integrirani  informacijski  sustav  za  upravljanje 
europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF MIS) 
23 
 

  neposredno  obavlja  složenije  poslove  iz  djelokruga  Odjela  koje  obuhvaćaju 
proučavanje  i  analizu  dokumentacije,  predlaganje  rješenja  problema, 
savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe projekata iz svoje 
neposredne nadležnosti  
  sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, 
strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela  
  osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja 
odgovarajućega revizijskoga traga  
  izvješćuje nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže 
mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova 
  redovno  surađuje  sa  službenicima  državnih  i  javnih  tijela  i,  po  potrebi, 
službenicima nadležnih tijela Europske komisije 
  obavlja i druge poslove opisane u procedurama strukture 
  obavlja administrativne poslove 
  obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 
 
 
VOĐENJE 
USTROJSTVENIH 
JEDINICA 

SUSTAV 
PARAFIRANJA 

SUPOTPISIVANJA 
 
Članak 12. 
Vođenje i usklađivanje rada 
Usklađivanje rada među odjelima obavlja ravnatelj, pomoćnik ravnatelja ili osoba koju 
ravnatelj ovlasti sukladno ovome Pravilniku. 
Radom odjela upravlja načelnik (voditelj) odjela. 
Radom odsjeka upravlja voditelj odsjeka. 
Radom službe upravlja voditelj službe. 
 
Usklađivanje rada unutar službe obavlja voditelj službe, unutar odjela obavlja načelnik 
(voditelj) odjela ili neka druga osoba koju je ovlastio ravnatelj. 
Svi  radnici  Agencije  su,  u  obavljanju  svoga  posla,  dužni  međusobno  surađivati  te 
surađivati s tijelima i ustanovama izvan Agencije. 
 
Članak 13. 
Sustav parafiranja i supotpisivanja 
Sustav parafiranja i supotpisivanja koristi se kako bi se u svakom trenutku znalo koja 
je osoba izradila i pregledala akt. 
Parafom  i  supotpisom  se  jamči  ispravnost  i  točnost  sadržaja  akta  te  njegova  zadana 
forma. 
Pri izradbi  akta prvi paraf stavlja osoba koja je akt izradila, potom ga parafira druga 
osoba  -  kao  osoba  koja  je  akt  pregledala,  zatim  nadređena  osoba  -  sukladno 
uspostavljenoj  proceduri  tijeka  dokumentacije  -  nakon  čega  se  akt  upućuje  na 
potpisivanje ravnatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi. 
 
 
III. 

RASPORED POSLOVA 
 
Članak 14. 
Rasporedom poslova uređuju se svi poslovi koji se obavljaju u Agenciji. 
 
 
 
24 
 

Članak 15. 
Raspored  poslova  temelj  je  za  utvrđivanje  uglavaka  pojedinog  ugovora  o  radu  koji 
Agencija sklapa sa svakim radnikom - glede naziva, naravi ili vrste rada, utvrđivanja 
obveza radnika u obavljanju poslova i uputa Agencije u svezi s tim poslovima. 
 
Članak 16. 
Skup  istih  ili  sličnih  poslova  koji  se  obavljaju  u  Agenciji  označava  se  položajem  ili 
radnim mjestom. 
Svaki položaj ili radno mjesto ima naziv. 
Položaji i radna mjesta utvrđuju se unutar Agencije kao jedinstvene cjeline. 
Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. 
Pripadajući  koeficijent  za  pojedino  radno  mjesto  utvrđuje  se  sukladno  Zakonu  o 
plaćama  u  javnim  službama  i  Uredbi  o  nazivima  radnih  mjesta  i  koeficijentima 
složenosti poslova u javnim službama. 
Odluku o izboru kandidata na položaj ili radno mjesto donosi ravnatelj Agencije. 
 
Članak 17. 
Poslove  u  Agenciji  može  obavljati  i  osoba  koja  nije  radnik  Agencije,  pod  uvjetima 
utvrđenim zakonom i općim aktima Agencije. 
Agencija  za  intelektualne,  administrativne  ili  fizičke  poslove  može  angažirati  tvrtke, 
udruge,  društva,  ustanove  i  sl.  te  vanjske  suradnike  individualno  ili  kao  članove 
stručnih radnih skupina, povjerenstava, ocjenjivačkih (evaluacijskih) odbora i sl. 
Vanjski  suradnici  mogu  se  angažirati  i  u  slučaju  poslova  za  koje  ne  postoje  dovoljni 
radni  kapaciteti  među  djelatnicima  Agencije  te  u  slučaju  razdoblja  intenzivne 
djelatnosti Agencije - kao ispomoć radnicima. 
Agencija  prima  učenike  i  polaznike  na  stručnu  praksu,  praktičnu  nastavu  i  vježbe.  U 
Agenciji se može provoditi nastava praktičnoga dijela kurikuluma. 
 
Članak 18. 
Osnivanje i rad stručnih skupina i povjerenstava 
Ravnatelj Agencije, ili druga ovlaštena osoba, odlukom osniva stručne radne skupine, 
povjerenstva i ocjenjivačke (evaluacijske) odbore te imenuje njihove članove. Istom 
se  odlukom  imenuje  voditelj  stručne  radne  skupine  ili  povjerenstva,  odnosno 
predsjednika  ocjenjivačkoga  (evaluacijskog)  odbora  te  određuju  zadaće  i  rokovi 
njihove provedbe, sredstva za rad i ostali uvjeti rada. 
Stručnu  radnu  skupinu  ili  povjerenstvo  vodi  voditelj  stručne  radne  skupine  ili 
povjerenstva,  odnosno  predsjednik  ocjenjivačkoga  (evaluacijskog)  odbora  koji 
usklađuje  i  raspoređuje  rad  na  članove  stručne  radne  skupine,  povjerenstva  ili 
ocjenjivačkoga  (evaluacijskog)  odbora  i  odgovoran  je  za  pravodobnu  i  stručnu 
provedbu preuzetih zadaća. 
Članovi  stručne  radne  skupine  i  povjerenstva  mogu  se  birati  iz  redova  Agencije,  iz 
redova vanjskih suradnika, ili državnih službenika u mjerodavnim ministarstvima. 
Broj  stručnih  zadataka  i  sadržaj  rada  stručne  skupine  i  povjerenstva  određuje 
ravnatelj Agencije na osnovi godišnjega plana i programa rada što ga usvaja Upravno 
vijeće Agencije. 
Voditelji  stručnih  radnih  skupina  i  povjerenstava  te  predsjednici  ocjenjivačkih 
(evaluacijskih) odbora dužni su, nakon svakog održanoga sastanka, podnijeti izvješće 
ravnatelju  ili  osobi  koju  je  ravnatelj  za  to  ovlastio,  o  tijeku  obavljanja  zadaća  te  o 
ostvarenim rezultatima. 
Članovi stručne skupine i povjerenstva mogu za svoj rad primati naknadu. 
 
 
 
 
25 
 

Članak 19. 
Uz  opće  uvjete  utvrđene  zakonom,  kojima  radnik  mora  udovoljiti  za  rad  na 
određenome  radnome  mjestu  ili  položaju,  ovim  se  Pravilnikom  utvrđuju  posebni 
uvjeti, i to: 

stručna sprema 

posebna znanja, sposobnosti i ispiti 

radno iskustvo 

posebna zdravstvena sposobnost. 
 
Članak 20. 
Udovoljavanje  općim  i  posebnim  uvjetima,  utvrđenim  zakonom  i  ovim  Pravilnikom, 
radnik dokazuje odgovarajućim javnim ispravama. 
 
Članak 21. 
Radnim  iskustvom  smatra  se  radno  iskustvo  u  struci  na  istim  ili  sličnim  poslovima, 
uključujući  i  vrijeme  provedeno  u  pripravničkome  stažu  ili  na  stručnom 
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Članak 22. 
Ugovorom  o  radu  može  se  ugovoriti  provjera  radnikovih  znanja  i  sposobnosti,  i  to 
probnim radom u trajanju najviše do: 

za  radna  mjesta  I.  vrste  -  za  koja  je  uvjet  visoka  stručna  sprema,  odnosno 
završen  preddiplomski  i  diplomski  sveučilišni  studij,  ili  integrirani 
preddiplomski  i  diplomski  sveučilišni  studij,  ili  specijalistički  diplomski  stručni 
studij - šest mjeseci 

za  radna  mjesta  II.  vrste  -  za  koja  je  uvjet  viša  stručna  sprema,  odnosno 
završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij - tri mjeseca 

za  radna  mjesta  III.  vrste  -  za  koja  je  uvjet  srednja  stručna  sprema  -  dva 
mjeseca. 
Probni  rad  može  se  radniku  iznimno  produžiti  iz  objektivnih  razloga  (bolest, 
mobilizacija  i  sl.)  za  onoliko  vremena  za  koliko  je  bio  odsutan,  ako  je  odsutnost 
trajala najmanje deset radnih dana uzastopno. 
Radniku koji nije zadovoljio na probnome radu radni odnos prestaje otkazom koji mora 
biti uručen u pisanom obliku i obrazložen. 
Ako  poslodavac  otkaz  ne  dostavi  najmanje  do  posljednjega  dana  probnoga  roka, 
smatra se da je radnik zadovoljio na probnome radu. 
 
Članak 23. 
Posebna zdravstvena sposobnost, kao uvjet za sklapanje ugovora o radu, utvrđuje se 
sukladno zakonu i pravilniku što ga donosi mjerodavni ministar. 
 
 
IV. 
TJEDNI I DNEVNI RASPORED RADNOGA VREMENA 
 
 

Članak 24. 
Tjedno  radno  vrijeme  radnika  Agencije  raspoređuje  se  na  pet  radnih  dana,  od 
ponedjeljka do petka. 
 
Članak 25. 
Dnevno  radno  vrijeme  radnika  Agencije  je  osam  sati.  Radnici  Agencije  počinju  s 
radom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati, a završavaju u vremenu od 16:00 do 17:00 
sati. 
26 
 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ravnatelj ili osoba koju je ravnatelj za to 
ovlastio, može za pojedine radnike odrediti drukčije radno vrijeme. 
U  slučaju  više  sile,  izvanrednoga  povećanja  opsega  poslova  ili  drugih  slučajeva 
prijeke  potrebe,  radnik,  na  zahtjev  poslodavca,  mora  raditi  duže  od  punoga  radnog 
vremena.  Nalog  za  prekovremeni  rad  može  se  uputiti  pisanim  putem,  usmeno  ili 
preko radniku neposredno nadređene osobe.  
Kontrola  početka  i  završetka  radnoga  vremena  obavlja  se  putem  potpisnih  lista, 
biometrijskom metodom, putem kontaktnih ili beskontaktnih kartica, ili za to posebno 
izrađenih aplikacija. 
Napuštanje radnoga prostora dopušteno je uz dopuštenje neposrednoga voditelja. 
 
Članak 26. 
Za sate odrađenoga prekovremenoga rada radnik ostvaruje pravo na uvećanje plaće 
sukladno  odredbama  važećega  kolektivnog  ugovora,  ili  pravo  na  slobodne  sate, 
odnosno slobodne dane. 
Radnik  neće  ostvariti  pravo  na  uvećanje  plaće  po  osnovi  prekovremenoga  rada  ako 
pisanim  putem,  umjesto  uvećanja  plaće,  zatraži  korištenje  slobodnih  sati,  odnosno 
slobodnih dana. 
Jedan  (1)  sat  prekovremenoga  rada,  neovisno  o  tome  kada  je  ostvaren,  računa  se 
kao jedan (1) sat i 30 minuta slobodnih sati. Na temelju evidencije radnoga vremena, 
iz koje moraju biti vidljivi ostvareni sati prekovremenoga rada, te na temelju zahtjeva 
radnika donosi se odluka o korištenju slobodnih dana. 
 
Članak 27.  
Radnik koji radi najmanje 6 sati dnevno, ima svakoga radnoga dana pravo na odmor 
od 30 minuta, a može ga koristiti u vremenu od 11:30 do 13:30 sati. 
 
V. 

ODGOVORNOST RADNIKA 
 
Članak 28. 
Svi radnici Agencije dužni su izvršavati naloge ravnatelja, mjerodavnoga pomoćnika 
ravnatelja,  odnosno  nadređenoga  radnika,  te  postupati  po  njima,  ako  zakonom, 
Statutom i općim aktom Agencije, nije drukčije propisano. 
Radnici  koji  upravljaju  ustrojstvenim  jedinicama  Agencije,  osim  odgovornosti  za 
vlastiti  rad,  odgovorni  su  i  za  rad  radnika  kojima  upravljaju,  bez  obzira  na  njihovu 
osobnu odgovornost. 
O  pitanjima  stručnog  osposobljavanja  i  usavršavanja  radnika,  njihova  ocjenjivanja, 
premještaja  i  prestanka  rada,  odgovarajuće  se  primjenjuju  odredbe  zakona  koji 
uređuje rad službenika i namještenika u javnim službama. 
 
Članak 29. 
Svi  radnici  Agencije  dužni  su  povjerene  im  poslove  obavljati  odgovorno  i  savjesno, 
pridržavajući  se  zakona,  drugih  propisa  i  pravila  struke  te  međusobno  surađivati  u 
svrhu djelotvornijeg obavljanja poslova iz djelokruga Agencije. 
 
Radnik  Agencije  ne  smije  bez  odobrenja  Agencije,  za  svoj  ili  tuđi  račun,  sklapati 
poslove iz djelatnosti što ju obavlja Agencija s drugom pravnom ili fizičkom osobom, 
ili za nju obavljati poslove iz djelatnosti Agencije. 
 
 
 
27