Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Idejno rješenje; Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV u naselju Betina'.

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14 
 
  
 
 
 
 
 

INVESTITOR: 
 
OPĆINA TISNO 
Uska ulica 1, Tisno   
 
 
            
 
Građevina:        UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA, na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
 
 
 

IDEJNO RJEŠENJE  
. 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
 
 
Tvrtka projektanta: 
  “KOZINA PROJEKTI” d.o.o.  
Sjedište:   Kralja Tomislava 6, Trilj  
Ured:      Vinkovačka 21, Split  
 
 
Investitor: 
OPĆINA TISNO 
Uska ulica 1, Tisno   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Građevina:   OBALA PETRA KREŠIMIRA IV U NASELJU BETINA 
          
 
Projekt:     UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA, na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
                         
 
    Razina projekta:
  
                           IDEJNO RJEŠENJE 
 
      
    Oznaka projekta:
 
 
                   T.D. 763a-G/14 
 
     
     Projektant:  
Boško Kozina, dipl.ing.građ. 
       
     Projektant-suradnik:   Antonija Bartulović, mag.ing. aedif. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
KOZINA PROJEKTI  d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
D i r e k t o r: 
 
 
 
 
 
 
 
Boško Kozina, dipl. ing. građ. 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
SADRŽAJ 
 
 
 

OPĆI DIO 
763-G/14-001 ....... 1-9 
 
1. 
Naslovna stranica ..................................................................................................................... 1 
2. 
Sadržaj ...................................................................................................................................... 2 
3. 
Izvadak iz sudskog registra ....................................................................................................... 3 
4. 
Rješenja o imenovanju projektanta s rješenjem o upisu u komoru .......................................... 6 
 
 
 
II 
TEHNIČKI DIO 
763-G/14 .................. 1 
 
1. 
TEHNIČKI OPIS 
763-G/14-002 ..... 1-29 
2. 
TROŠKOVNIK                                                                                           763-G/14-003 ..... 1-16           
3. 
NACRTI                                                                                                      763-G/14-004 
 
 
1.  Pregledna situacija 
 
2.  Situacija postojećeg stanja, mj. 1:200 
3.  Situacija radova, mj. 1:200 
4.  Karakteristični presjeci uređenja obalnog pojasa A-A, B-B i C-C 
5.  Karakteristični presjeci uređenja obalnog pojasa D-D, E-E i F-F  
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA S RJEŠENJEM 
O UPISU U KOMORU 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
 
Temeljem  Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13 ), članak 130,  izdaje se  
 
 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA  
 
 
 
 
Kojom se imenuje:  
 
Projektant:   Boško Kozina, dipl.ing.građ. 
 
Građevina:      OBALA PETRA KREŠIMIRA IV U NASELJU BETINA 
 
    
Naziv projekta:     UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, U NASELJU BETINA, 
na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
 
Razina projekta:                                      IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
Oznaka projekta: 
 
                   T.D. 763-G/14 
 
 
 
Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 1165, s 
danom upisa 09.09.1999.god 
 
 
 
 
    Direktor : 
 
Boško Kozina, dipl. ing. građ. 
 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-001 

  
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II     TEHNIČKI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  TEHNIČKI OPIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor: OPĆINA TISNO 
 Uska ulica 1, Tisno 
 
 
Građevina:      OBALA PETRA KREŠIMIRA IV U NASELJU BETINA 
 
 
Oznaka projekta:                 T.D. 763-G/14  
    
Naziv projekta:     UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, U NASELJU BETINA, 
na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
 
 
Razina projekta:              IDEJNO RJEŠENJE  
 
Projektant:  
      Boško Kozina, dipl.ing.građ. 
Projektant-suradnik: Antonija Bartulović, mag.ing. aedif. 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
 
 
1.  UVOD 
 
Predmet ovog projekta je  idejno rješenje uređenja obalnog pojasa u naselju Betina, Obala 
Petra Krešimira IV, duljine cca 230,0 m i obuhvaća dio k.č.z. 13459/1k.o. Betina.  
Područje  zahvata  je  od  prethodno  uređenog  dijela  obalnog  pojasa  uz  naselje  Betina,  cca 
200  m  od  većeg  parkinga  za  osobna  vozila,  pa  u  duljini  cca  230,0  m  prema  jugoistoku,  tj 
prema kampu u Plitkoj vali. 
Obuhvaćeno je projektiranje slijedećih zahvata:  
1.  Razgradnja postojećih nelegalno izrađenih mulića i izvedba plaže širine pojasa 13,0m-
18,0m i izvedba 1 pera za zaštitu plaže s betonskim zidovima i gornjom površinom, širine 
3,0 m i duljine cca 22,0 m. Također je predviđeno uređenje obalne crte na južnoj strani 
zahvata, uz postojeći mul. 
2.  Rekonstrukcija prometnice u zaleđu obalnog zida koji uključuje i izradu uzdužnog 
parkirališta s oborinskom kanalizacijom i trotoarom na strani prema moru. 
 
Područje obalnog pojasa do prvog reda zgrada, je zapravo lokalna cesta širine cca  5,0 m te 
priobalni dio s mulićima i manjim plažama. 
Visina lokalne ceste je izvedena na koti od +1,40 do +1,90 m, s nagibom zaobalnih površina 
prema obali. 
Za  potrebe  izrade  ove  dokumentacije  izrađena  je  Posebna  geodetska  podloga,  od  strane 
poduzeća PODLOGA d.o.o., Solin,  studeni 2013.g., ovl.inž.geodezije Mario Mikulandra. 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
2. KLIMATSKO-METEOROLOŠKE PRILIKE 
 
2.1. UVOD 
 
Klimu  nekog  područja  predstavlja  skup  atmosferskih  elemenata  i  pojava  koji  karakteriziraju 
srednje  stanje  atmosfere  određeno  statističkim  srednjacima  i  odstupanjima,  a  na  osnovu 
dugogodišnjih  mjerenja  i  opažanja.  Klimatsko  obilježje  nekog  područja  uvjetovano  je 
geografskim položajem i orografijom okoline. 
Pri  planiranju  pomorskih  objekata  pored  zadanih  uvjeta  od  najveće  važnosti  su,  uz 
konfiguraciju  obalne  linije  i  podmorja,  dinamički  procesi  u  moru  tj.  djelovanje  morskih  valova  i 
struja (ovo drugo nije tako značajno izraženo u Jadranskom moru), kao i kolebanje razine mora.  
Za naše prilike su posebno značajni morski valovi generirani vjetrom, kao i njihova interakcija 
sa obalom bilo prirodnom ili izgrađenom obalnom konstrukcijom. Ovi valovi (perioda 5  – 15 s) 
imaju inače najveću specifičnu energiju.  
U  prvom  dijelu    daju  se  rezultati  istraživanja  vjetrovne  klime    u    istraživanom  području.  
Studija vjetrovne klime treba dati značajan smjer vjetra  i njegovu jačinu  korištenjem  postojećih 
podataka o vjetru s najbliže meteorološke postaje Šibenik. 
Nakon toga, u drugom dijelu,  su  prikazani rezultati istraživanja valne klime u dubokoj vodi 
na  lokaciji    na  temelju  proračuna  prošlih  događaja  o  visini  i  periodima  valova  "hindcast", 
korištenjem podataka o vjetru. Valne visine  su analizirane  uz pomoć  statističke distribucije radi 
istraživanje  njihove vjerojatnosti događanja. 
 
2.2. ELABORAT VJETROVNE KLIME ZA LOKACIJU  
 
2.2.0. UVOD 
Za  izradu  elaborata  o  vjetrovnoj  klimi  za  područje  Šibenika    korišteni  su  meteorološki 
podaci  zabilježeni  na  najbližoj  meteorološkoj  postaji  Šibenik  koja  raspolaže  s  anemografskim 
mjerenjima  za  vremensko  razdoblje  1977.-2007.  Anemografski  podaci  vjetra  (satne  vrijednosti 
brzine i smjera, kao i maksimalni udar vjetra) mjereni su klasičnim anemografom tipa Fuess do 
2003.  godine,  a  nakon  te  godine  uveden  je  multiprocerski  mjerni  sustav  mikroM  s  impulsnim 
signalom  te  digitalnim  zapisom  na  magnetni  medij.    Za  potrebe  naručitelja  u  ovoj  studiji 
analizirani su: 
 

razdioba  čestine  brzine  i  smjera  vjetra  po  sezonama  i  za  godinu  (ruže  vjetra  i  tablice 
kontingencije relativnih i apsolutnih čestina); 

prikaz jačine, smjera i pripadnog trajanja srednjih satnih brzina vjetra ≥5,5 m/s (4 Bf); 

čestine trajanja puhanja vjetra za klase srednjih satnih brzina po Beaufortovoj skali ≥4Bf; 

godišnji i mjesečni maksimalni udari vjetra i srednje satne brzine u ovisnosti o smjeru vjetra; 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 

procjena  očekivanih  maksimalnih  udara  vjetra,  srednjih  satnih  brzina  vjetra  za  povratna 
razdoblja 2-100 godina, za karakteristične vjetrove. 
   
 Postaja  Šibenik  je  glavna  meteorološka  postaja,  smještena  u  jugoistočnom  dijelu  grada, 
700m  udaljena  od  mora  i  teren  se  strmo  spušta  u  smjeru  jugozapada.  Meteorološka  postaja 
Šibenik  nalazi  se  na  području  malo  uzdignutom  od  okolnog  naseljenog  područja.Od  zapada 
prema jugu do istoka nalaze se stambene zgrade, a prema sjeveru je borova šuma. Oko postaje 
rastu  čempresi  i  mediteransko  raslinje.  Na  udaljenosti  manjoj  od  2  km  pruža  se  dolina  rijeke 
Krke, a na 5 km u smjeru SW je more i Šibenski kanal koji se pruža u smjeru NW-SE. Na 4 km u 
smjeru NE-SE pružaju se obronci Trtara s najvećim vrhom nadmorske visine 542m.   
 
Geografski  podaci  meteorološke  postaje  Šibenik:  geografska  širina  43º44'N,  geografska 
duljina  15º55'  E  ,    nadmorska  visina  77  m,  visina  anemometra  iznad  tla  je  10m.  Položaj 
anemometra na  glavnoj meteorološkoj postaji Šibenik prikazan je na slici 1. 
 
 
 
Slika 1. Položaj anemometra na glavnoj meteorološkoj postaji Šibenik 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
 
2.2.1. VJETAR 
Smjer  i  brzina  vjetra  ovise  ponajprije  o  polju  tlaka,  zatim  o  reljefu,  vrsti  podloge, 
razvedenosti  obalne  linije,  dobu  dana,  dobu  godine  i  sl.  Klimatski  podaci  o  vjetru  prikazuju  se 
obično pomoću ruže smjera i brzine vjetra. Ruže vjetrova daju nam srednji prikaz strujnog režima 
nekog  područja.  Analiza  trajanja  vjetra  ovisno  o  jačini  i  smjeru  strujanja,  te  ekstremnih  brzina 
vjetra  i  pripadnih  smjerova  daje  nam  potpuniji  pregled  djelovanja  vjetra  na  promatranom 
području.  
2.2.1.1. Godišnja i sezonske ruže vjetrova 
 
Ruža  smjera  vjetra  dobiva  se  tako  da  se  čestina  pojedinog  smjera  iskaže  u  postocima  ukupne 
čestine svih smjerova i tišina. Za prikaz strujnog režima na području na području Šibenika analizirane su 
godišnje i sezonske vjerojatnosti istovremenog pojavljivanja pojedinih brzina i smjera vjetra.  
Rezultati analize prikazani su grafički na slici 2, a numeričke vrijednosti dane su u tablicama 1. i 2.  
Najčešći smjerovi vjetra koji se javljaju na području Šibenika su NNE – 21%, N- 12%, ESE-9%, te NNW- 
6%.   
Bura  (smjerovi  sjeveroistočnog  kvadranta)  najčešći  je  vjetar  na  području  Šibenika,  najveću 
učestalost  i  brzine  ima  zimi,  najizraženija  je  NNE  komponenta  strujanja  zbog  orografskih  karakteristika 
šireg  područja.  Jugo  (smjerovi  jugoistočnog  kvadranta)  iako  bilježi  značajnu  jačinu  i  učestalost  tijekom 
cijele  godine,  zbog  udaljenosti  postaje  od  mora  i  brdovitosti  terena  E-SE  od  postaje  na  širem  šibenskom 
području može dosezati i jače brzine od zabilježenih. Vjetar SSW-W smjera najveću učestalost  bilježi ljeti, 
povezan je s ljetnom raspodjelom tlaka nad Jadranom i položajem Šibenika u odnosu na Šibenski kanal. 
 
Tablica 1. Vjerojatnost istovremenog pojavljivanja različitih smjerova vjetra (‰) po klasama 
                   brzine vjetra za Šibenik, razdoblje 1997. – 2007.    
GODINA 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9- 17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
10,73 
14,04 
28,88 
38,45 
18,14 
3,97 
0,38 
0,01 
 
 
 
 
114,60 
NNE 
 
22,11 
36,10 
50,23 
60,77 
31,19 
6,52 
0,81 
0,04 
 
 
 
 
207,76 
NE 
 
9,88 
9,17 
6,62 
3,18 
0,81 
0,06 
 
 
 
 
 
 
29,72 
ENE 
 
12,39 
13,11 
9,03 
3,44 
0,21 
 
 
 
 
 
 
 
38,17 

 
15,20 
18,23 
17,95 
9,33 
1,08 
0,09 
0,01 
 
 
 
 
 
61,90 
ESE 
 
22,81 
23,84 
20,22 
19,30 
6,14 
0,83 
0,03 
 
 
 
 
 
93,16 
SE 
 
14,28 
12,96 
15,74 
12,44 
3,05 
0,33 
0,01 
 
 
 
 
 
58,82 
SSE 
 
12,18 
9,24 
9,55 
7,11 
1,10 
0,05 
 
 
 
 
 
 
39,23 

 
6,75 
9,62 
12,80 
6,81 
0,82 
0,05 
 
 
 
 
 
 
36,84 
SSW 
 
9,89 
17,79 
17,99 
4,51 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
50,34 
SW 
 
9,82 
13,73 
8,19 
0,53 
0,03 
 
 
 
 
 
 
 
32,29 
WSW 
 
13,47 
24,06 
17,77 
1,72 
0,03 
 
 
 
 
 
 
 
57,05 

 
8,11 
14,92 
9,97 
1,65 
0,06 
 
 
 
 
 
 
 
34,72 
WNW 
 
6,84 
7,74 
4,79 
1,19 
0,03 
 
 
 
 
 
 
 
20,59 
NW 
 
5,59 
5,04 
3,72 
1,50 
0,81 
0,24 
0,03 
 
 
 
 
 
16,92 
NNW 
 
13,11 
17,33 
17,69 
12,50 
3,12 
0,33 
 
 
 
 
 
 
64,09 

43,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,77 
Ukupno  43,77  193,15  246,91  251,14  184,42  66,79 
12,48 
1,27 
0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00  1000,00 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
Tablica 1. nastavak 
 
ZIMA 
Brzina  0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
10,13 
16,64 
27,75 
41,94 
29,65 
7,60 
0,89 
0,03 
 
 
 
 
134,64 
NNE 
 
19,00 
35,26 
53,30 
77,51 
59,19 
15,68 
2,20 
0,14 
 
 
 
 
262,29 
NE 
 
8,26 
8,50 
6,88 
3,67 
1,43 
0,15 
 
 
 
 
 
 
28,89 
ENE 
 
11,19 
14,72 
14,22 
6,31 
0,34 
 
 
 
 
 
 
 
46,78 

 
14,52 
23,48 
28,80 
14,49 
1,43 
0,02 
 
 
 
 
 
 
82,75 
ESE 
 
20,35 
30,05 
30,56 
25,27 
7,60 
1,05 
 
 
 
 
 
 
114,89 
SE 
 
13,58 
14,89 
21,59 
14,26 
3,15 
0,57 
0,03 
 
 
 
 
 
68,07 
SSE 
 
11,56 
7,56 
7,99 
6,98 
1,43 
0,06 
 
 
 
 
 
 
35,59 

 
4,90 
4,29 
4,81 
3,76 
1,19 
0,14 
 
 
 
 
 
 
19,09 
SSW 
 
7,17 
5,97 
2,99 
0,74 
0,19 
 
 
 
 
 
 
 
17,05 
SW 
 
6,26 
5,03 
0,83 
0,56 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
12,77 
WSW 
 
8,06 
10,79 
2,19 
0,43 
0,05 
 
 
 
 
 
 
 
21,52 

 
5,63 
5,57 
1,87 
0,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,43 
WNW 
 
6,57 
7,25 
3,78 
0,46 
0,05 
 
 
 
 
 
 
 
18,10 
NW 
 
5,83 
5,92 
3,36 
1,57 
1,59 
0,76 
0,09 
 
 
 
 
 
19,12 
NNW 
 
12,43 
20,58 
19,12 
12,98 
4,58 
0,51 
 
 
 
 
 
 
70,20 

34,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,82 
Ukupn 34,82  165,46  216,50  230,03  211,31  111,96  26,54  3,22  0,17  0,00  0,00  0,00  0,00  1000,00 

 
PROLJEĆE  
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
9,59  10,44  26,08 
38,26  17,56 
3,86 
0,54 
 
 
 
 
 
106,34 
NNE 
  21,83  29,69  44,76 
49,97  19,19 
3,30 
0,54 
 
 
 
 
 
169,29 
NE 
 
9,49 
8,68 
6,75 
3,21 
0,75 
0,06 
 
 
 
 
 
 
28,93 
ENE 
  12,40  12,73 
7,59 
2,78 
0,10 
 
 
 
 
 
 
 
35,60 

  16,13  17,17  15,51 
9,49 
1,72 
0,34 
0,06 
 
 
 
 
 
60,42 
ESE 
  25,57  23,98  20,74 
23,60 
9,28 
2,03 
0,10 
 
 
 
 
 
105,29 
SE 
  15,79  14,91  16,69 
13,99 
4,55 
0,53 
0,01 
 
 
 
 
 
66,47 
SSE 
  13,15  12,03  12,55 
7,84 
1,10 
0,04 
 
 
 
 
 
 
46,72 

 
7,54  12,80  18,12 
8,85 
0,63 
 
 
 
 
 
 
 
47,94 
SSW 
  10,31  25,24  25,05 
6,64 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
67,34 
SW 
 
9,46  15,24 
9,07 
0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,17 
WSW 
  13,76  25,50  18,96 
1,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
59,97 

 
7,69  14,45 
9,75 
2,03 
0,06 
 
 
 
 
 
 
 
33,98 
WNW 
 
6,13 
6,83 
4,43 
1,44 
0,03 
0,01 
 
 
 
 
 
 
18,88 
NW 
 
5,08 
3,98 
3,61 
1,44 
0,40 
0,07 
0,01 
 
 
 
 
 
14,60 
NNW 
  12,93  14,08  16,64 
13,29 
3,67 
0,43 
 
 
 
 
 
 
61,04 

43,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,02 
Ukupno 
43,02  196,83  247,75  256,29 
185,01  59,14  10,68 
1,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1000,00 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
Tablica 1. nastavak 
 
LJETO 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
12,73  15,70  35,91 
37,58 
9,27 
1,26 
0,04 
 
 
 
 
 
112,49 
NNE 
 
24,92  38,21  49,89 
47,65 
13,52  1,60 
0,06 
 
 
 
 
 
175,85 
NE 
 
10,41 
8,91 
5,27 
2,18 
0,27 
0,01 
 
 
 
 
 
 
27,06 
ENE 
 
13,44  10,75 
4,17 
1,23 
0,13 
 
 
 
 
 
 
 
29,73 

 
14,91  11,20 
6,09 
2,64 
0,27 
 
 
 
 
 
 
 
35,11 
ESE 
 
23,73  15,13 
5,82 
5,72 
1,59 
0,03 
 
 
 
 
 
 
52,03 
SE 
 
15,13 
8,23 
6,53 
4,84 
0,55 
 
 
 
 
 
 
 
35,29 
SSE 
 
13,43 
8,90 
6,25 
3,91 
0,28 
0,01 
 
 
 
 
 
 
32,78 

 
8,30 
13,56  18,24 
8,75 
0,40 
 
 
 
 
 
 
 
49,25 
SSW 
 
13,14  24,91  31,34 
8,04 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
77,51 
SW 
 
14,05  21,30  17,79 
0,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,05 
WSW 
 
17,91  34,96  39,02 
4,13 
0,01 
 
 
 
 
 
 
 
96,03 

 
11,21  25,89  22,78 
3,43 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
63,40 
WNW 
 
7,60 
8,67 
7,10 
2,08 
0,06 
 
 
 
 
 
 
 
25,52 
NW 
 
5,76 
4,95 
4,65 
1,93 
0,33 
0,01 
 
 
 
 
 
 
17,63 
NNW 
 
14,09  17,14  21,43 
15,05 
2,17 
0,19 
 
 
 
 
 
 
70,07 

46,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46,19 
Ukupno  46,19  220,79  268,41  282,30  150,05  29,02  3,13 
0,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1000,00 
 
 
JESEN 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
10,45  13,49 
25,74 
36,16  16,52 
3,31 
0,06 
   
 
 
 
105,75 
NNE 
 
22,58  41,24 
53,12 
68,66  34,00 
5,85 
0,48 
0,01   
 
 
 
225,94 
NE 
 
11,30  10,57 
7,59 
3,67 
0,82 
0,03   
 
 
 
 
 
33,97 
ENE 
 
12,49  14,28 
10,36 
3,53 
0,25 
0,01   
 
 
 
 
 
40,93 

 
15,22  21,26 
21,82 
10,87 
0,92 
0,01   
 
 
 
 
 
70,10 
ESE 
 
21,48  26,41 
24,14 
22,79 
6,12 
0,19   
 
 
 
 
 
101,13 
SE 
 
12,57  13,88 
18,36 
16,70 
3,93 
0,24 
0,01   
 
 
 
 
65,71 
SSE 
 
10,56 
8,39 
11,33 
9,69 
1,57 
0,09   
 
 
 
 
 
41,63 

 
6,18 
7,60 
9,69 
5,75 
1,05 
0,06   
 
 
 
 
 
30,33 
SSW 
 
8,82  14,53 
11,97 
2,48 
0,31   
 
 
 
 
 
 
38,11 
SW 
 
9,37  13,02 
4,78 
0,25 
0,04   
 
 
 
 
 
 
27,46 
WSW 
 
13,95  24,48 
10,33 
0,50 
0,06   
 
 
 
 
 
 
49,33 

 
7,84  13,45 
5,20 
0,71 
0,10   
 
 
 
 
 
 
27,30 
WNW 
 
7,04 
8,21 
3,82 
0,74   
 
 
 
 
 
 
 
19,80 
NW 
 
5,70 
5,36 
3,24 
1,07 
0,95 
0,13   
 
 
 
 
 
16,45 
NNW 
 
12,95  17,68 
13,64 
8,71 
2,12 
0,21 
0,01   
 
 
 
 
55,33 

50,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,74 
Ukupno  50,74  188,48  253,86  235,12  192,30  68,78  10,14  0,56  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  1000,00 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
Tablica 2. Apsolutne čestine različitih smjerova vjetra po klasama brzine vjetra za Šibenik 
po  sezonama i godinama u razdoblju 1997.- 2007. 
 
GODINA 
 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2- 20.8-
24.5-
28.5-
≥32.
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7  24.4 
28.4 
32.6 

Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
2869 
3754 
7723 
10284 
4852 
1063 
102 

 
 
 
 
30649 
NNE 
 
5913 
9654 
13433 
16253 
8342 
1743 
216 
10 
 
 
 
 
55564 
NE 
 
2642 
2452 
1770 
850 
217 
17 
 
 
 
 
 
 
7948 
ENE 
 
3314 
3505 
2416 
919 
55 

 
 
 
 
 
 
10210 

 
4066 
4875 
4801 
2494 
290 
25 

 
 
 
 
 
16555 
ESE 
 
6101 
6375 
5408 
5161 
1642 
221 

 
 
 
 
 
24915 
SE 
 
3819 
3467 
4210 
3326 
815 
89 

 
 
 
 
 
15730 
SSE 
 
3258 
2471 
2554 
1901 
293 
14 
 
 
 
 
 
 
10491 

 
1805 
2572 
3423 
1821 
218 
13 
 
 
 
 
 
 
9852 
SSW 
 
2644 
4757 
4811 
1207 
45 
 
 
 
 
 
 
 
13464 
SW 
 
2625 
3672 
2190 
141 

 
 
 
 
 
 
 
8637 
WSW 
 
3603 
6434 
4752 
460 

 
 
 
 
 
 
 
15257 

 
2170 
3991 
2667 
441 
17 
 
 
 
 
 
 
 
9286 
WNW 
 
1828 
2071 
1281 
318 


 
 
 
 
 
 
5508 
NW 
 
1495 
1348 
994 
402 
216 
64 

 
 
 
 
 
4526 
NNW 
 
3505 
4636 
4732 
3344 
835 
89 

 
 
 
 
 
17142 

11707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11707 
Ukupno    11707 
51657 
66034 
67165 
49322 
17863 
3340 
341 
12 
126744 
 
ZIMA 
 

Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
 8.0-
10.8-
13.9-
17.2-   20.8- 24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
657 
1079 
1800 
2720 
1923 
493 
58 

 
 
 
 
8732 
NNE 
 
1232 
2287 
3457 
5027 
3839 
1017 
143 

 
 
 
 
17011 
NE 
 
536 
551 
446 
238 
93 
10 
 
 
 
 
 
 
1874 
ENE 
 
726 
955 
922 
409 
22 
 
 
 
 
 
 
 
3034 

 
942 
1523 
1868 
940 
93 

 
 
 
 
 
 
5367 
ESE 
 
1320 
1949 
1982 
1639 
493 
68 
 
 
 
 
 
 
7451 
SE 
 
881 
966 
1400 
925 
204 
37 

 
 
 
 
 
4415 
SSE 
 
750 
490 
518 
453 
93 

 
 
 
 
 
 
2308 

 
318 
278 
312 
244 
77 

 
 
 
 
 
 
1238 
SSW 
 
465 
387 
194 
48 
12 
 
 
 
 
 
 
 
1106 
SW 
 
406 
326 
54 
36 

 
 
 
 
 
 
 
828 
WSW 
 
523 
700 
142 
28 

 
 
 
 
 
 
 
1396 

 
365 
361 
121 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
871 
WNW 
 
426 
470 
245 
30 

 
 
 
 
 
 
 
1174 
NW 
 
378 
384 
218 
102 
103 
49 

 
 
 
 
 
1240 
NNW 
 
806 
1335 
1240 
842 
297 
33 
 
 
 
 
 
 
4553 

2258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2258 
Ukupno 
 2258 
10731 
14041 
14919 
13705 
7261 
1721 
209 
11 
64856 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 

  
 
 
 
Tablica 2. nastavak 
 
PROLJEĆE 
 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 

Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
651 
709 
1771 
2598 
1192 
262 
37 
 
 
 
 
 
7220 
NNE 
 
1482 
2016 
3039 
3393 
1303 
224 
37 
 
 
 
 
 
11494 
NE 
 
644 
589 
458 
218 
51 

 
 
 
 
 
 
1964 
ENE 
 
842 
864 
515 
189 

 
 
 
 
 
 
 
2417 

 
1095 
1166 
1053 
644 
117 
23 

 
 
 
 
 
4102 
ESE 
 
1736 
1628 
1408 
1602 
630 
138 

 
 
 
 
 
7149 
SE 
 
1072 
1012 
1133 
950 
309 
36 

 
 
 
 
 
4513 
SSE 
 
893 
817 
852 
532 
75 

 
 
 
 
 
 
3172 

 
512 
869 
1230 
601 
43 
 
 
 
 
 
 
 
3255 
SSW 
 
700 
1714 
1701 
451 

 
 
 
 
 
 
 
4572 
SW 
 
642 
1035 
616 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
2320 
WSW 
 
934 
1731 
1287 
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
4072 

 
522 
981 
662 
138 

 
 
 
 
 
 
 
2307 
WNW 
 
416 
464 
301 
98 


 
 
 
 
 
 
1282 
NW 
 
345 
270 
245 
98 
27 


 
 
 
 
 
991 
NNW 
 
878 
956 
1130 
902 
249 
29 
 
 
 
 
 
 
4144 

2921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2921 
Ukupno 
2921 
13364 
16821 
17401 
12561 
4015 
725 
87 
 
 
 
 
 
67895 
 
LJETO 
 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-
17.2-
20.8-
24.5-
28.5-
≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1 
20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
857 
1057 
2418 
2530 
624 
85 

 
 
 
 
 
7574 
NNE 
 
1678 
2573 
3359 
3208 
910 
108 

 
 
 
 
 
11840 
NE 
 
701 
600 
355 
147 
18 

 
 
 
 
 
 
1822 
ENE 
 
905 
724 
281 
83 

 
 
 
 
 
 
 
2002 

 
1004 
754 
410 
178 
18 
 
 
 
 
 
 
 
2364 
ESE 
 
1598 
1019 
392 
385 
107 

 
 
 
 
 
 
3503 
SE 
 
1019 
554 
440 
326 
37 
 
 
 
 
 
 
 
2376 
SSE 
 
904 
599 
421 
263 
19 

 
 
 
 
 
 
2207 

 
559 
913 
1228 
589 
27 
 
 
 
 
 
 
 
3316 
SSW 
 
885 
1677 
2110 
541 

 
 
 
 
 
 
 
5219 
SW 
 
946 
1434 
1198 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
3639 
WSW 
 
1206 
2354 
2627 
278 

 
 
 
 
 
 
 
6466 

 
755 
1743 
1534 
231 

 
 
 
 
 
 
 
4269 
WNW 
 
512 
584 
478 
140 

 
 
 
 
 
 
 
1718 
NW 
 
388 
333 
313 
130 
22 

 
 
 
 
 
 
1187 
NNW 
 
949 
1154 
1443 
1013 
146 
13 
 
 
 
 
 
 
4718 

3110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3110 
Ukupno 
3110 
14866 
18072 
19007 
10103 
1954 
211 


67330 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
10 
  
 
 
 
Tablica 2. nastavak  
 
JESEN 
 
Brzina 
0.0- 
0.3- 
1.6- 
3.4- 
5.5- 
8.0-
10.8-
13.9-    17.2-   20.8-    24.5-    28.5-     ≥32.7 
(m/s) 
0.2 
1.5 
3.3 
5.4 
7.9 
10.7 
13.8 
17.1  20.7 
24.4 
28.4 
32.6 
Zbroj 
Jačina 


10 
11 
12 
(Bf) 

 
704 
909 
1734 
2436 
1113 
223 

 
 
 
 
 
7123 
NNE 
 
1521 
2778 
3578 
4625 
2290 
394 
32 

 
 
 
 
15219 
NE 
 
761 
712 
511 
247 
55 

 
 
 
 
 
 
2288 
ENE 
 
841 
962 
698 
238 
17 

 
 
 
 
 
 
2757 

 
1025 
1432 
1470 
732 
62 

 
 
 
 
 
 
4722 
ESE 
 
1447 
1779 
1626 
1535 
412 
13 
 
 
 
 
 
 
6812 
SE 
 
847 
935 
1237 
1125 
265 
16 

 
 
 
 
 
4426 
SSE 
 
711 
565 
763 
653 
106 

 
 
 
 
 
 
2804 

 
416 
512 
653 
387 
71 

 
 
 
 
 
 
2043 
SSW 
 
594 
979 
806 
167 
21 
 
 
 
 
 
 
 
2567 
SW 
 
631 
877 
322 
17 

 
 
 
 
 
 
 
1850 
WSW 
 
940 
1649 
696 
34 

 
 
 
 
 
 
 
3323 

 
528 
906 
350 
48 

 
 
 
 
 
 
 
1839 
WNW 
 
474 
553 
257 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
1334 
NW 
 
384 
361 
218 
72 
64 

 
 
 
 
 
 
1108 
NNW 
 
872 
1191 
919 
587 
143 
14 

 
 
 
 
 
3727 

3418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3418 
Ukupno 
3418 
12696 
17100 
15838 
12953 
4633 
683 
38 

67360 
 
 
 
 
 
 
 
ŠIBENIK
1977.-2007. 

N
25
%
NNW
NNE
20
NW
NE
15
10
WNW
ENE
5
0
W
-5
4,4 %
E
WSW
ESE
 jak  vjetar (>10.7 m/s)
SW
SE
 umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
 slab vjetar (0.3-5.4 m/s)
SSW
SSE
 tišina
S
 
Slika 2a. Godišnja ruža vjetra – Šibenik -, razdoblje 1977.-2007. 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
11 
  
 
 
 
ŠIBENIK
zima

N
25
%
NNW
NNE
20
NW
NE
15
10
WNW
ENE
5
0
W
-5
3,5 %
E
WSW
ESE
 jak  vjetar (>10.7 m/s)
SW
SE
 umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
 slab vjetar (0.3-5.4 m/s)
SSW
SSE
 tišina
S
 
Slika 2b. Sezonska ruža vjetra – zima -  Šibenik, razdoblje 1977.-2007. 
 
 
  
ŠIBENIK
proljeće

N
25
%
NNW
NNE
20
NW
NE
15
10
WNW
ENE
5
0
W
-5
4,3 %
E
WSW
ESE
 jak  vjetar (>10.7 m/s)
SW
SE
 umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
 slab vjetar (0.3-5.4 m/s)
SSW
SSE
 tišina
S
 
 Slika 2c. Sezonska ruža vjetra – proljeće - Šibenik, razdoblje 1977.-2007. 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
12 
  
 
 
ŠIBENIK
ljeto

N
25
%
NNW
NNE
20
NW
NE
15
10
WNW
ENE
5
0
W
-5
4,6 %
E
WSW
ESE
 jak  vjetar (>10.7 m/s)
SW
SE
 umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
 slab vjetar (0.3-5.4 m/s)
SSW
SSE
 tišina
S
 
Slika 2d. Sezonska ruža vjetra – ljeto - Šibenik, razdoblje 1977.-2007. 
 
 
 
ŠIBENIK
jesen

N
25
%
NNW
NNE
20
NW
NE
15
10
WNW
ENE
5
0
W
-5
5,1 %
E
WSW
ESE
 jak  vjetar (>10.7 m/s)
SW
SE
 umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
 slab vjetar (0.3-5.4 m/s)
SSW
SSE
 tišina
S
 
 
Slika 2e. Sezonska ruža vjetra – jesen - Šibenik, razdoblje 1977.-2007. 
 
Usporedbom  sezonskih ruža  vjetrova  u Šibeniku  na  slici  2b-2e  vide  se   karakteristični  lokalni 
vjetrovi    bura  i  jugo  tijekom  cijele  godine,  sa  smanjenom  učestalošću  tijekom  proljeća  i  ljeta, 
kada se pojavljuju maestral i burin.   
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
13 
  
 
 
 
Iz  navedenog  može  se  zaključiti  da  je  na  šibenskom  području  bura  dominantan  (N-ENE, 
39,025%)  i vladajući vjetar (8 Bf), čiji udari mogu biti jačine orkana), a to se može prihvatiti i za  
lokaciju uvale Boci.  
Međutim, po jačini i učestalosti odmah iza bure je jugo (ESE-SSE, 19,121%), čija jačina je 7 Bf 
s udarima orkanske jačine. Tišina se javlja na godišnjoj razini s 4,44 %, tijekom zime 3,51%, a 
ljeti 4,85%. 
 
 
2.2.1.2. Vjetar umjerene do olujne jačine 

 
Vjetar  je  definiran  brzinom  i  smjerom,  koji  su  varijabilni  prostorno  i  vremenski,  te  je  radi 
utvrđivanja  karakterističnih i ekstremno mogućih stanja potrebno dugotrajno mjerenje. Stoga je 
analizirano trajanje puhanja vjetra od srednje satne brzine 5.5 m/s za različite smjerove vjetra. 
 
 Budući  da  su  već  kod  umjerenog  vjetra  u  satnom  srednjaku,  mogući  jaki  udari  vjetra  za 
pojedine  smjerove,  a  sama  mjerna  lokacija  nešto  potcjenjuje  jačinu  vjetra  te  je  na  širem 
području  moguć  i  jači  vjetar  od  zabilježenog,  analiza  pojave  srednjeg  umjerenog  do  olujnog 
vjetra daje nam relevantan uvid u čestinu pojedinih slučajeva. 
 
Analiza je izrađena iz srednjih satnih brzina vjetra anemografskih mjerenja na postaji Šibenik, 
vremensko razdoblje 1977.-2007. 
 
Relativne čestine trajanja (‰ ) vjetra po smjerovima srednje satne brzine veće ili jednake 5,5 
m/s  prikazane  su  u  tablici  3.    Najveći  broj  slučajeva  trajanja  vjetra  za  16  sati,  srednje  jačine 
barem  umjerene  kada  su  mogući  jaki  udari  vjetra  zabilježeni  su  za  smjerove  NNE,  N,  ESE  i 
NNW.  
 
Ispis svih situacija srednje satne brzine od 6Bf do 8 Bf dan je u prilogu ( prilog 5.2 jaki do vrlo 
jaki vjetar tj.  jačine 6-7 Bf ,  prilog 5.3 olujni vjetar tj. jačine 8 Bf ).  
 
Tablica 3. Relativne čestine trajanja (‰) srednje satne brzine vjetra ovisno o smjeru vjetra za 
različite klase brzine za Šibenik, 1977.-2007.god 
 
Trajanje 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
≥16  ZBROJ 
sati 
srednja satna brzina vjetra  ≥5.5 m/s 

97.1 
39.7 
21.5 
13.6 
9.1 
5.7 
4.4 
4.0 
2.9 
2.0 
1.6 
1.4 
1.2 
0.9 
0.6  4.8 
210.5 
NNE 
112.9 
54.7 
31.8 
19.3 
13.2 
11.0 
7.9 
6.7 
4.9 
3.7 
3.7 
2.5 
2.1 
2.5 
1.2  9.5 
287.5 
NE 
22.7 
5.2 
1.5 
0.7 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.8 
ENE 
10.9 
3.5 
1.9 
0.9 
0.7 
0.2 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 
 
0.1 
 
 
 
 
19.0 

26.0 
12.1 
5.9 
3.3 
2.0 
1.4 
0.7 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
 
 
 
 
 
52.6 
ESE 
35.0 
17.0 
10.4 
6.4 
4.4 
3.4 
2.3 
2.5 
1.2 
0.9 
1.0 
0.5 
0.6 
0.4 
0.5  1.4 
87.9 
SE 
36.8 
15.6 
8.2 
4.6 
2.2 
1.8 
1.3 
0.8 
0.3 
0.5 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
  0.4 
73.5 
SSE 
24.0 
9.9 
4.8 
2.1 
1.1 
1.2 
0.7 
0.3 
0.1 
 
0.1 
 
 
 
  0.1 
44.4 

19.6 
8.3 
4.6 
3.1 
1.0 
1.1 
0.4 
0.1 
0.2 
 
0.1 
 
 
 
  0.2 
38.8 
SSW 
12.9 
5.4 
2.8 
1.8 
1.3 
0.3 
0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.0 
SW 
3.2 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
WSW 
7.9 
2.8 
0.8 
0.5 
0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 

7.7 
2.4 
1.3 
0.3 
0.1 
0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.0 
WNW 
6.8 
2.3 
0.4 
0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 
NW 
15.5 
3.1 
0.9 
0.4 
0.2 
 
 
0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.3 
NNW 
36.2 
14.4 
7.6 
4.1 
2.4 
1.7 
1.4 
0.9 
0.7 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
  0.5 
71.4 
ZBROJ  475.3  197.1  104.7 
61.3 
38.4 
28.1 
20.0 
16.4 
10.7 
7.7 
7.4 
5.1 
4.2 
4.2 
2.5  16.9  1000.0 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
14 
  
 
 
2.2.1.3. Maksimalne brzine vjetra  
 
Godišnje  vrijednosti  najvećih  srednjih  satnih  brzina  vjetra  i  maksimalnih  udara  vjetra 
analizirane su u ovisnosti o šesnaest glavnih smjerova (tablice 4. i 5. ). 
 
Tablica 4. Godišnje najveće srednje satne brzine po smjerovima i bez obzira na smjer za 
Šibenik, za razdoblje 1977.- 2007. 
 
God. 

NNE 
NE 
 ENE 

ESE 
SE 
SSE 

SSW 
SW 
 WSW  W 
 WNW  NW 
NNW 
1977.  14,3 
13,9 
11,1 
7,4 
7,0 
12,4 
12,1 
10,0 
9,1 
7,5 
6,4 
7,0 
8,4 
8,4 
6,3 
7,2 
1978.  13,6 
15,0 
12,8 
8,6 
8,2 
14,9 
14,5 
12,2 
12,8 
7,3 
6,7 
6,6 
6,8 
6,8 
7,2 
6,4 
1979.  12,3 
17,6 
9,7 
7,9 
7,8 
12,8 
13,4 
10,0 
10,2 
9,4 
7,6 
6,6 
6,2 
6,2 
9,2 
7,0 
1980.  14,3 
12,9 
7,6 
7,5 
9,7 
11,4 
8,9 
8,9 
8,9 
6,8 
6,4 
5,6 
6,5 
6,5 
6,6 
4,7 
1981.  14,2 
15,5 
10,8 
6,0 
8,6 
13,1 
10,8 
9,7 
7,8 
8,7 
5,7 
5,6 
7,3 
7,3 
5,8 
6,5 
1982.  13,1 
14,2 
11,2 
8,1 
8,2 
10,3 
12,0 
9,4 
10,0 
8,1 
3,9 
6,7 
7,6 
7,6 
7,2 
7,0 
1983.  16,4 
12,3 
9,9 
6,5 
10,2 
10,6 
11,6 
9,1 
9,1 
8,8 
4,4 
5,9 
6,1 
6,1 
5,6 
5,3 
1984.  15,2 
12,3 
6,7 
7,7 
11,2 
14,7 
8,8 
7,7 
7,7 
6,0 
9,9 
5,9 
5,8 
5,8 
8,0 
5,2 
1985.  13,0 
13,9 
6,8 
7,7 
9,8 
10,1 
7,6 
8,3 
7,5 
7,4 
5,0 
4,8 
5,1 
5,1 
5,9 
6,4 
1986.  11,6 
14,6 
8,7 
7,4 
8,5 
13,8 
9,3 
9,4 
7,2 
8,9 
6,1 
6,4 
6,7 
6,7 
8,9 
6,2 
1987.  15,7 
13,9 
7,6 
9,7 
10,5 
14,4 
13,9 
12,9 
9,9 
9,0 
6,6 
7,7 
7,7 
7,7 
7,5 
6,8 
1988.  16,4 
17,0 
6,4 
7,7 
10,4 
11,5 
10,4 
8,9 
8,1 
7,7 
7,2 
7,3 
7,5 
7,5 
7,6 
7,7 
1989.  14,9 
17,6 
7,1 
8,2 
13,9 
15,5 
11,3 
10,9 
9,3 
9,1 
9,4 
7,9 
7,3 
7,3 
8,4 
7,9 
1990.  15,4 
15,6 
8,4 
10,0 
11,1 
11,9 
12,7 
8,3 
11,3 
9,9 
7,2 
7,5 
7,0 
7,0 
7,6 
6,9 
1991.  13,3 
14,9 
7,2 
11,4 
15,1 
14,8 
10,8 
8,0 
7,7 
9,9 
7,8 
7,4 
8,2 
8,2 
9,3 
8,9 
1992.  14,5 
15,4 
9,2 
8,4 
12,5 
13,8 
11,1 
12,9 
11,0 
7,3 
6,7 
9,5 
8,2 
8,2 
7,7 
6,8 
1993.  15,4 
15,5 
8,5 
8,6 
10,9 
11,1 
9,2 
11,9 
10,1 
9,7 
8,7 
7,2 
8,2 
8,2 
9,9 
9,2 
1994.  14,4 
15,3 
8,0 
9,3 
12,0 
10,2 
9,1 
8,4 
8,2 
7,0 
5,6 
7,5 
8,7 
8,7 
8,2 
6,4 
1995.  16,3 
15,4 
10,3 
9,9 
8,8 
9,8 
10,3 
10,0 
8,9 
8,3 
5,9 
9,5 
7,2 
7,2 
7,6 
10,2 
1996.  17,4 
17,8 
12,9 
8,0 
9,4 
11,0 
12,0 
11,1 
11,4 
8,2 
7,5 
9,5 
8,0 
8,0 
7,9 
7,6 
1997.  15,1 
16,7 
12,9 
7,9 
8,5 
10,6 
10,4 
10,4 
10,4 
8,3 
5,9 
7,2 
7,8 
7,8 
7,6 
7,5 
1998.  16,4 
17,4 
9,2 
7,6 
10,2 
10,6 
9,9 
8,6 
8,9 
7,7 
7,4 
6,7 
8,9 
8,9 
7,5 
14,4 
1999.  16,0 
17,1 
11,1 
7,1 
9,2 
11,3 
11,6 
9,6 
11,4 
7,9 
8,3 
9,5 
7,4 
7,4 
9,2 
14,5 
2000.  14,6 
15,1 
9,1 
6,8 
8,5 
11,1 
10,4 
10,0 
10,8 
9,5 
8,0 
6,6 
6,7 
6,7 
7,9 
13,4 
2001.  13,7 
15,0 
11,6 
7,2 
8,7 
11,1 
10,1 
9,3 
8,7 
7,5 
6,8 
7,1 
8,2 
8,2 
7,7 
13,7 
2002.  13,3 
13,6 
10,3 
8,3 
8,4 
12,7 
12,7 
11,8 
10,1 
9,1 
5,5 
6,8 
8,2 
8,2 
6,7 
11,6 
2003.  14,5 
16,8 
13,2 
8,6 
8,2 
10,6 
9,2 
9,8 
9,7 
8,9 
5,8 
7,8 
7,4 
7,4 
11,3 
14,9 
2004.  14,0 
16,6 
10,8 
7,6 
9,9 
10,9 
9,6 
8,7 
9,5 
9,6 
8,6 
6,0 
6,7 
6,7 
7,8 
12,8 
2005.  13,1 
14,7 
5,6 
7,3 
8,8 
9,2 
8,3 
7,8 
9,7 
6,9 
7,9 
6,3 
6,0 
6,0 
6,1 
5,3 
2006.  15,0 
13,1 
6,8 
8,0 
9,3 
9,2 
8,8 
5,6 
6,2 
6,4 
5,8 
4,8 
5,6 
5,6 
5,2 
4,9 
2007.  10,5 
11,7 
6,4 
6,7 
7,7 
7,4 
7,4 
6,1 
7,1 
6,7 
5,4 
6,0 
6,9 
6,9 
5,7 
7,9 
Maks.  17,4 
17,8 
13,2 
11,4 
15,1 
15,5 
14,5 
12,9 
12,8 
9,9 
9,9 
9,5 
8,9 
8,9 
11,3 
14,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
15 
  
 
 
 
 
Tablica 5. Godišnji maksimalni udari vjetra po smjerovima i bez obzira na smjer za za Šibenik, 
za razdoblje 1977.- 2007. 
 
God. 

NNE 
NE 
ENE 

ESE 
SE 
SSE 

SSW 
SW 
WSW 

WNW 
NW 
NNW 
1977. 
31,5 
28,5 
18,6 
10,0  13,2  26,0 
23,3 
24,5 
22,5 
12,2 
14,7 
22,2 
12,7 
14,0 
15,9 
 
1978. 
32,3 
33,0 
22,1 
13,8  15,1  31,2 
27,1 
30,5 
27,8 
14,5 
7,8 
13,0 
11,9 
21,8 
11,1 
5,8 
1979. 
26,7 
36,1 
11,5 
11,0  18,0  33,1 
26,9 
22,3 
28,4 
24,0 
23,1 
14,8 
22,4 
14,2 
15,9 
14,0 
1980. 
34,5 
33,0 
6,8 
14,8  18,1  25,7 
22,6 
18,1 
20,0 
15,1 
22,0 
14,9 
19,8 
23,2 
16,0 
19,7 
1981. 
29,7 
33,5 
13,9 
11,1  14,7  28,2 
29,3 
25,2 
14,6 
19,0 
8,7 
16,4 
17,8 
21,5 
17,0 
27,6 
1982. 
28,0 
31,1 
17,1 
23,2  14,5  24,0 
22,2 
24,9 
23,6 
13,8 
6,0 
18,3 
14,3 
12,1 
15,0 
21,1 
1983. 
36,5 
27,3 
19,0 
12,2  20,0  26,3 
26,9 
22,9 
19,9 
17,9 
12,3 
15,8 
11,4 
11,4 
14,7 
27,1 
1984. 
31,2 
29,0 
14,5 
22,7  25,7  36,0 
23,3 
21,0 
16,0 
18,1 
21,8 
15,1 
17,3 
15,3 
19,1 
27,6 
1985. 
25,5 
24,4 
3,6 
19,2  27,5  23,9 
19,3 
20,1 
14,5 
15,5 
9,9 
13,3 
10,3 
12,3 
9,6 
24,3 
1986. 
26,8 
29,0 
17,2 
15,5  21,2  29,7 
25,2 
22,4 
20,0 
12,3 
6,8 
15,1 
11,1 
37,0 
10,9 
22,9 
1987. 
31,5 
28,4 
12,1 
14,4  21,3  28,8 
19,9 
32,0 
20,4 
19,1 
16,5 
13,3 
12,9 
13,9 
7,3 
30,0 
1988. 
41,0 
33,8 
5,2 
16,3  22,3  24,1 
21,0 
15,1 
18,9 
11,8 
6,9 
14,3 
11,8 
15,4 
3,7 
20,1 
1989. 
31,2 
33,7 
4,9 
14,6  27,0  32,4 
31,4 
15,4 
25,4 
19,4 
7,6 
20,1 
24,3 
20,9 
13,2 
24,0 
1990. 
31,2 
28,4 
10,2 
17,1  17,2  26,8 
27,5 
18,2 
15,8 
20,1 
10,9 
13,7 
15,1 
13,6 
21,3 
29,9 
1991. 
31,3 
30,0 
13,1 
24,9  31,0  31,3 
23,3 
21,3 
15,2 
16,8 
11,5 
12,8 
22,1 
22,0 
 
21,8 
1992. 
34,0 
33,6 
14,1 
15,1  18,2  30,0 
23,9 
29,9 
21,5 
13,5 
11,1 
16,5 
12,2 
18,6 
7,9 
24,6 
1993. 
31,1 
31,1 
21,2 
16,5  19,1  23,7 
24,2 
29,4 
16,3 
12,7 
8,4 
11,8 
21,4 
23,4 
18,2 
27,9 
1994. 
33,0 
39,6 
10,1 
22,4  19,4  26,4 
18,7 
17,8 
25,3 
15,4 
9,8 
11,2 
14,5 
29,2 
18,2 
22,8 
1995. 
39,2 
30,2 
17,1 
12,1  19,4  20,9 
20,2 
21,6 
21,1 
13,8 
24,8 
21,2 
14,9 
13,3 
22,9 
23,7 
1996. 
29,7 
38,6 
22,7 
14,8  17,7  23,7 
28,2 
25,2 
25,1 
15,3 
11,5 
20,9 
14,5 
15,3 
11,5 
20,1 
1997. 
27,3 
32,8 
21,1 
6,4 
17,2  25,1 
27,0 
19,3 
25,6 
12,8 
8,1 
26,0 
17,1 
15,1 
 
12,3 
1998. 
31,3 
36,6 
16,5 
7,8 
19,1  23,2 
21,4 
20,4 
19,7 
26,3 
14,9 
16,5 
18,2 
18,0 
6,6 
18,8 
1999. 
34,2 
37,4 
16,4 
6,3 
26,0  27,2 
26,1 
23,0 
28,0 
22,9 
19,8 
17,3 
13,1 
17,5 
23,4 
 
2000. 
33,7 
31,2 
20,1 
9,5 
13,8  24,7 
23,5 
22,7 
24,2 
18,5 
19,1 
11,2 
20,4 
17,5 
3,4 
12,1 
2001. 
31,0 
31,2 
19,3 
12,2  24,6  26,3 
22,8 
25,7 
15,6 
12,4 
8,2 
18,4 
14,5 
14,5 
16,2 
8,8 
2002. 
27,5 
31,3 
23,0 
17,2  19,6  29,0 
28,0 
21,7 
14,7 
16,2 
8,1 
29,6 
19,3 
17,5 
2,6 
10,6 
2003. 
29,4 
33,7 
29,9 
26,3  17,5  22,2 
22,7 
23,1 
23,4 
18,6 
12,4 
17,2 
15,8 
25,9 
31,6 
24,8 
2004. 
29,3 
32,3 
29,4 
19,9  20,8  23,6 
21,5 
20,6 
22,7 
18,9 
15,9 
13,4 
16,2 
13,9 
29,8 
32,3 
2005. 
27,1 
29,3 
26,3 
17,3  20,0  18,1 
20,5 
19,8 
19,3 
19,2 
15,4 
19,3 
21,6 
16,9 
18,2 
24,8 
2006. 
28,5 
30,5 
24,9 
16,6  20,9  20,8 
21,2 
19,2 
15,0 
15,9 
15,6 
13,7 
12,8 
15,8 
19,7 
31,3 
2007. 
20,2 
24,5 
19,1 
17,2  15,6  17,0 
16,7 
16,0 
16,5 
15,4 
14,0 
13,0 
14,3 
14,8 
17,7 
18,7 
Maks.  41,0 
39,6 
29,9 
26,3  31,0  36,0 
31,4 
32,0 
28,4 
26,3 
24,8 
29,6 
24,3 
37,0 
31,6 
32,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
16 
  
 
 
 
 

2.2.1.3. Maksimalne srednje satne brzine i udari vjetra za  povratna razdoblja   2-100 
godina  

 
 

Za  potrebe  ove  studije  primijenjena  je  Gumbelova  razdioba  za  proračun  očekivanih 
maksimalnih  vrijednosti  za  tražena  vremenska  razdoblja.    Zabilježene  najveće  srednje  satne 
brzine  vjetra  i    maksimalni  udari  vjetra  zabilježene  u  razdoblju  1977.-2007.  za  šesnaest 
smjerova vjetra prikazane su u zadnjem retku tablica 4. i 5.  
 
Maksimalni udari vjetra dosežu orkanske jačine, tj. veći su ili jednaki 10Bf  za sve smjerove 
osim za W smjer, koji isto doseže približno gornji limit klase jačine 9 Bf. Najjači udar iznosio je  
41.0 m/s, smjer N zabilježen je 1988. godine;  zatim 39,6 m/s smjer NNE 1994. godine; te 37,0 
m/s smjer WNW zabilježen 1986. godine i 36,0 m/s smjer ESE 1984. godine. 
 
 
Očekivane maksimalne srednje satne brzine vjetra i maksimalni udari vjetra te pripadne 
vjerojatnosti  za  povratna  razdoblja  od  T  godina  dobiveni  Gumbelovom  razdiobom  na  osnovi 
godišnjih maksimuma satnih brzina vjetra i udara vjetra za razdoblje 1977.-2007. navedene su 
u tablici 6.  
 
 
Na  osnovi  rezultata  proračuna  navedenih  u  tablici  6  dobiveno  je  da  se  u  prosječnim 
klimatskim  prilikama,  s  povratnim  razdobljem  od  100  godina  uz  vjerojatnost  od  99  %  da  ne 
budu  premašene,  mogu  očekivati  maksimalne  srednje  satne  brzine  vjetra  od  19,8      m/s  i 
maksimalni udar vjetra od 45,0 m/s.  
 
 
 
Tablica 6.  Očekivane maksimalne  srednje satne  brzine vjetra  (  VS,  m/s)  i  maksimalni  udari 
vjetra  (VU,  m/s)  te  pripadne  vjerojatnosti  za  povratna  razdoblja  od  T  godina  dobiveni 
Gumbelovom razdiobom 
 


VS 
VU 
(godine) 
(%) 
m/s 
m/s 
svi smjerovi 

50 
15,3 
33,0 

80 
16,5 
36,2 
10 
90 
17,3 
38,3 
50 
98 
19,1 
43,0 
100 
99 
19,8 
45,0 
Bura 
smjerovi NNE, NE, ENE 

50 
14,8 
31,1 

80 
16,3 
34,3 
10 
90 
17,3 
36,4 
50 
98 
19,5 
41,1 
100 
99 
20,4 
43,1 
Jugo 
smjerovi ESE, SE, SSE 

50 
11,6 
26,2 

80 
13,3 
29,8 
10 
90 
14,4 
32,3 
50 
98 
16,8 
37,6 
100 
99 
17,9 
39,9 
 
 
 

Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
17 
  
 
 
 
Lebić 
smjerovi S, SSW, SW  

50 
9,3 
20,9 

80 
10,5 
24,4 
10 
90 
11,3 
26,7 
50 
98 
13,0 
31,8 
100 
99 
13,8 
34,0 
Pulenat 
smjerovi WSW, W, WNW 

50 
7,9 
19,8 

80 
9,0 
24,4 
10 
90 
9,8 
27,5 
50 
98 
11,5 
34,2 
100 
99 
12,2 
37,0 
Tramontana 
smjerovi N, NW, NNW  

50 
14,2 
30,4 

80 
15,6 
34,0 
10 
90 
16,4 
36,3 
50 
98 
18,4 
41,5 
100 
99 
19,2 
43,6 
 
2.2.1.4. PRILOG 
 
 

      Ljestvica stanja mora i Beaufortova ljestvica za vjetar 
4.1.2.1.5.1 
      Zabilježena neprekidna trajanja srednje satne brzine 6-7 Bf, postaja Šibenik 
(u elaboratu) 
4.1.2.1.5.2 
      Zabilježena  neprekidna trajanja  srednje  satne  brzine ≥8  Bf,  postaja Šibenik 
(u elaboratu) 
4.1.2.1.5.3 
     Sat,  dan,  mjesec,  godina,  srednji  satni  smjer  i  srednja  satna  brzina  vjetra 
veća ili jednaka        5.5m/s (4 Bf- prikaz u digitalnom obliku: File-Sib4Bf.dat) 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
18 
  
 
 
 
 
4.1.2.1. 5.1  Ljestvica stanja mora i Beaufortova ljestvica za vjetar 
 
Tablica stanja mora 
 
Šifra  Visina u metrima 
Opisno 


Glatko (mirno) 

0 - 0,1 
Naborano (mirno) 
    2 
0,1 - 0,5 
Malo valovito 

0,5 - 1,25 
Umjereno valovito 

1,25 - 2,5 
Valovito 

2,5 - 4 
Jače valovito 

4 - 6 
Uzburkano 

6 - 9 
Vrlo uzburkano 

9 - 14 
Teško 

preko 14 
Vrlo teško 
 
 
Beaufortova ljestvica za vjetar 
 
Stupanj Beauforta 
Opis 
m/s 
čvorovi 

tišina 
0-0.2 
0-1 

lahor 
0.3-1.5 
1-3 

povjetarac 
1.6-3.3 
4-6 

slabi  
3.4-5.4 
7-10 

umjereni  
5.5-7.9 
11-16 

umjereno jak 
8.0-10.7 
17-21 

jaki  
10.8-13.8 
22-27 

žestoki 
13.9-17.1 
28-33 

olujni  
17.2-20.7 
34-40 

jako olujni  
20.8-24.4 
41-47 
10 
orkanski 
24.5-28.4 
48-55 
11 
jaki orkanski 
28.5-32.6 
56-63 
12 
orkan 
32.7 i više 
64 i više 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
19 
  
 
 
 
2.3. ELABORAT  VALNA KLIME ZA LOKACIJU 
 

2.3.1. Kratkoročne situacije valova (dobivene kratkoročnim prognozama valova iz podataka o 
vjetru) predstavljaju uzorak za dugoročnu prognozu valova.  Podaci s jačinama vjetra kojima je 
izložena    uvala  od  5  i  više  Bf  iz  sektora  I  (NNE)  i  sektora II  (  SE)  čine  uzorak  vjetra  iz  kojih 
dolaze  valovi  na  lokaciji  u  uvali.  Visine  valova  su  dobivene  pomoću  Groen-Dorrensteinovog 
dijagrama za odgovarajuće  efektivno privjetrište.  
 Određivanje efektivne duljine privjetrišta za smjer sjever-sjeveroistok (NNE) .
a          cos a
Xi (km) Xi cos a
(stupnjevi)
pravac NNE
-18
0,951
0,89 
0,85
-12
0,978
3,28 
3,21
-6
0,995
3,20 
3,18
0
1,000
3,45 
3,45
6
0,995
3,33 
3,31
12
0,978
3,05 
2,98
18
0,951
3,06 
2,91
S
6,848
19,89
Kut a je u odnosu na promatrani pravac ( na kojeg reduciramo).
X  ... dužina u promatranom pravcu.
i
S cos a = 6,848
Iz smjera NNE : 
Fef=Sxi x cosa/cosa= 2,91
km
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
20 
  
 
 
 Određivanje efektivne duljine privjetrišta za smjer jugoistok(SE-JUGO)
a          cos a
Xi (km) Xi cos a
(stupnjevi)
pravac SE-JUGO
-24
0,914
1,48 
1,35
-18
0,951
2,16 
2,05
-12
0,978
3,33 
3,26
-6
0,995
3,11 
3,09
0
1,000
1,42 
1,42
6
0,995
1,31 
1,30
12
0,978
1,33 
1,30
18
0,951
0,99 
0,94
24
0,914
0,38 
0,35
S
8,675
15,07
Kut a je u odnosu na promatrani pravac ( na kojeg reduciramo).
X  ... dužina u promatranom pravcu.
i
S cos a = 8,675
Iz smjera SE-JUGO : 
Fef=Sxi x cosa/cosa= 1,74
km
 
 
 
 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
21 
  
 
 
Određivanje karakteristika vala u dubokoj vodi i ostalih parametara za
dimenzioniranje objekata korišteni su podaci i metode prema dijagramu Groen-
Dorrensteinu.
Proračune visine vala za pojedine smjerove tj. za smjer NNE izvršiti ćemo za
sve pojave vjetra od 6 bf i jače.
Usvojene brzine vjetra u m/s. (srednje vrijednosti pojedinog stupnja bofora ili
grupe)
6 Bf
Uz=
12,3 m/s
7 Bf
Uz=
15,5 m/s
8 Bf
Uz=
19,0 m/s
 Određivanje visine vala u dubokoj vodi za smjer sjever-sjeveroistok (NNE).
Iz smjera NNE : 
Fef= 2,91
km
1 Nm=1852 m
Dužina zahvata vjetra 
2,91
km=
1,57
Nm
t -minimalno vrijeme trajanja vjetra za puno aktiviranje privjetrišta
F
H -značajna visina vala promatrane situacije
S
T -period značajnog vala
S
L -duljina značajnog vala
S
1
Brzina vjetra  -  12,30
m/s.
Brzina vjetra u čvorovima iznosi U =  23,91
čvorova.
Iz dijagrama za određivanje karakteristika valova dobije se:
tF= 0,60
 h
HS= 0,57
m
TS= 2,05
 s
L
2
S=g/(2xp)*TS = 6,56
m
2
Brzina vjetra  -  15,5
m/s.
Brzina vjetra u čvorovima iznosi U =  30,13
čvorova.
Iz dijagrama za određivanje karakteristika valova dobije se:
tF= 0,50
 h
HS= 0,77
m
TS= 2,3
 s
L
2
S=g/(2xp)*TS = 8,25
m
3
Brzina vjetra  -  19,0
m/s.
Brzina vjetra u čvorovima iznosi U =  36,84
čvorova.
Iz dijagrama za određivanje karakteristika valova dobije se:
tF= 0,48
 h
HS= 0,95
m
TS= 2,6
 s
L
2
S=g/(2xp)*TS = 10,55
m
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
22 
  
 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
23 
  
 
 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
24 
  
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
25 
  
 
 
Za određivanje debljine zaštitne obloge nasipa poslužit ćemo se odgovarajućim 
formulama kako slijedi :
r1 = 2.0 (W50 / Wr)1/3 
gdje navedene veličine imaju prethodno navedene vrijednosti.
r1 = 
0,80 m
Drugi izraz glasi :
r2 = 1.25 (Wmax / Wr)1/3 =
0,79 m
Uzevši u obzir oba uvjeta o minimalnoj debljini zaštitnog sloja možemo usvojiti kao debljinu
zaštitne obloge :
D = 0.80 m
ODABIR DUBINE POSTAVLJANJA KAMENE OBLOGE
Ova dubina prema SPM iznosi 1,5 x Hproj ispod projektne razine mora  Ekstr NR=-0,33 m.
Proračun se standardno vrši koristeći projektni val smjer NE .
Hproj=
0,95  m
-odabrana visina projektnog vala
dG1=EkstrNR+1,5x Hproj=
1,8 m
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
26 
  
 
 
 
3.RADOVI NA UREĐENJU OBALNOG POJASA I PROMETNICE  

 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Područje obalnog pojasa do prvog reda zgrada je zapravo lokalna cesta širine cca  5,0 m te 
priobalni  dio  s  mulićima  i  manjim  plažama  kao  i  manjim  proširenjima  za  parkiranje  osobnih 
vozila. 
Visina lokalne ceste je izvedena na koti od +1,40 do +1,90 m, s nagibom zaobalnih površina 
prema obali. 
Niz manjih mulića je izveden kao betonska konstrukcija zidova s kamenim nasipom između 
njih te završnom betonskom pločom. 
 
 
NOVOPROJEKTIRANO RJEŠENJE 
 
Predmet ovog projekta je  idejno rješenje uređenja obalnog pojasa u naselju Betina, Obala 
Petra Krešimira IV, duljine cca 230,0 m i obuhvaća dio k.č.z. 13459/1k.o. Betina.  
Područje  zahvata  je  od  prethodno  uređenog  dijela  obalnog  pojasa  uz  naselje  Betina,  cca 
200  m  od  većeg  parkinga  za  osobna  vozila,  pa  u  duljini  cca  230,0  m  prema  jugoistoku,  tj 
prema kampu u Plitkoj vali. 
Obuhvaćeno je projektiranje slijedećih zahvata:  
1.  Razgradnja  postojećih  nelegalno  izrađenih  mulića  i  izvedba  plaže  širine  pojasa 
13,0m-18,0m  i  izvedba  1  pera  za  zaštitu  plaže  s  betonskim  zidovima  i  gornjom 
površinom,  širine  3,0  m  i  duljine  cca  25,0  m.  Također  je  predviđeno  uređenje 
obalne crte na južnoj strani zahvata, uz postojeći mul. 
2.  Rekonstrukcija prometnice u zaleđu obalnog zida koji uključuje i izradu uzdužnog 
parkirališta s oborinskom kanalizacijom i trotoarom na strani prema moru. 
 
RAZGRADNJA POSTOJEĆIH MULIĆA I OBALNIH ZIDOVA 
Prije  izvedbe  radova  na  uređenju  obalnog  pojasa  potrebno  je  izvršiti  strojnu  razgradnju-
štemanje hidrauličkim čekićima postojećih betonskih obalnih zidova -mulova u nadmorskom i 
podmorskom dijelu. Sav materijal odnosno ostatke betona iz razgradnje potrebno je ukrcati u 
kamion i transportirati na trajni deponij određen od nadležnih ustanova. 
 
IZVEDBA PERA ZA ZAŠTITU PLAŽE 
Pero  za  zaštitu  plaže  se  izvode  kao  armirano  betonska  konstrukcija  u  duljini  12,0  m  te 
prilazni  dio  u  duljini  10,0  m  planiran  kao  pristupni  dio  s  betonskim  bočnim  zidovima    i  arm. 
betonskom gornjom pločom, sve širine 3,0 m. na taj način svako pero je zapravo duljine 22,0 
m od uređene šetnice. 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
27 
  
 
 
Armirano  betonska  konstrukcija  pera  se  sastoji  od  4  arm.  betonskih  montažnih  elemenata 
duljine  3,0  m  koji  čine  donju  ploču  i  zidove  pera,  a  nakon  nasipanja  unutar  položenih 
montažnih  a.b.  elemenata  s  općim  kamenim  nasipom  izvodi  se  gornja  arm.  betonska  ploča 
debljine 30,0 cm, kao i donja ploča i zidovi. 
Elementi konstrukcije pera će se  temeljiti na izravnavajućem sloju tucanika na koti – 1,00 
m.  Završni  dio  konstrukcije,  gornja  arm.betonska  ploča,  se  izvodi  od  armiranog  betona 
betonom razreda čvrstoće C30/37 do kote +1,00 m.  
Visina uređenog dijala pera je znači na završnih 15,0 m na koti +1,00 m, dok je prvi dio u 
duljini 10,0 m s promjenljivom visinom od +1,50, (uklopljen na visinu šetnice)  do +1,0 m. 
Također  je  predviđeno  uređenje  obalne  crte  na  južnoj  strani  zahvata,  uz  postojeći  mul. 
Izvodi  se obalni  zid širine 70  cm koji razdvaja područje  plažne od  postojećeg mula.  Prvi  dio 
zida u duljini 7,60 m je temeljen na koti +0,50 m, dok se drugi dio zida u duljini 9,65m+3,46m( 
okomito  na  glavni  smjer)  izvodi  na  prethodno  izvedenom  podmorskom  obalnom  zidu  koji  je 
temeljen na koti -0,50m I izvodi se do kote +0,50 m, na kotu temeljenja prethodnog dijela zida. 
Podmorski  dio  zida  se  izvodi  metodom  kontrafora  za  podmorska  betoniranja  s  betonom 
čvrstoće  C  35/45.  Nadmorski dio zida  se izvodi betonom  čvrstoće  C  30/37.  Naokon  izvedbe 
zidova izvodi se kameni nasip te završava sa arm.betonskom pločom debljine 12,0 cm. 
 
IZVEDBA PLAŽNIH POVRŠINA 
 
Nakon izrade zaštitnog pera prići će se djelomičnom iskopu postojećeg nasipa ili nasipanju 
dijela  između  pera  i  južnog  ruba  zahvata  tj  s  općim  kamenim  nasipom  te  nakon  toga 
šljunkovitim materijalom granulacije 20-40 mm.  Širina je 7,0 m sa završnom kotom nasipanja 
od  visine  uz  prometnicu  odnosno  pješački  trotoar  do  kote  +1,0  m,  a  na  ostalom  dijelu  s 
pokosom 1:8 do kote 0,00 tj. raspolaže se sa 7,0+8,0 m širine pješčanih plaža. Debljina sloja 
šljunka iznosi 50 cm, a na dijelu s kosinom ispod kote -1,00m s promjenljivom debljinom. 
Ukupna površina plaža za sunčanje (bez površina pera) iznosi cca  3.450,0 m2 . Površina 
pera, koji dijelom također mogu poslužiti kao plaža iznosi cca 75,00 m2. 
 
 
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE 
           
 
Postojeća  prometnica  na  cjelokupnom  području  duž  planiranog  zahvata  prolazi  urbanim 
obalnim područjem, te ujedno ima karakteristike gradske ulice. Ista  nije omeđena betonskim 
rubnjacima već dijelom ogradnim  kamenim zidovima i  autohtonim  kamenim  kućama,  dok  sa 
sjeveroistočne  stane  graniči  direktno  s  morskom  površinom  od  koje  je  odvojena  postojećim 
nasipom i neuredno izvedenim obalnim zidovima sa mulićima. Iz navedenog je razvidno da se 
ovom prometnicom odvija lokalni promet do pojedinih stambenih te promet u mirovanju.  
 
Nadalje ista u naravi predstavlja dvosmjernu prometnicu ukupne širine kolnika ~5.0metara. 
U zoni zahvata, u tlocrtnom smislu, ista se nalazi u pravcu sa tri krivine manjeg radijusa, a u 
Split, siječanj 2014. 


 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
28 
  
 
 
vertikalnom  smislu  niveleta  ima  blagi  nagib  ispod  1.0%.  Poprečni  nagib  kolnika  je 
jednostrešan  i  u  iznosu  od  ~2.00%  prema  moru.  Kolnički  zastor  je  asfaltbetonski  dosta 
istrošen usljed djelovanja vozila. 
 
Projektom  je  predviđena  rekonstrukcija  dijela  predmetne  ulice  na  način  da  ista  dobije 
potrebnu širinu odnosno uredan poprečni profil za nesmetano odvijanje dvosmjernog prometa. 
Pored navedenog planira se i rekonstrukcija postojećeg obalnog pojasa Objedinjavanjem ove 
dvije  radnje  jasno  je  da  radovi  trebaju  biti  sveobuhvatni,  a  to  predstavlja  slijedeće:  širenje 
postojećeg  kolnika,  izvedba  uzdužnog  parkirališta  za  osobna  vozila  i  izrada  pješačkog 
trotoara. 
 
Pri  tome  se  vodilo  računa  da  se  koristi  trup  postojeće  ceste  (ulice).  Širenje  trupa 
prometnice se vrši sa sjeveroistočne strane, kao i uređenje parkinga uz dogradnju pješačkog 
nogostupa.  
 
Odjeljivanje  nove  javne  prometne  površine  od  prostora  šetnice  vrši  se  primjenom 
betonskog rubnjaka na ukupnoj dužini zahvata uz izvedbu i „otoka“ zelenog pojasa. Šetnica se 
od prostora plaže također odvaja upotrebom  betonskog rubnjaka. 
 
 
Prometna signalizacija i oprema ceste 
 
Prometnicu  je  potrebno  opremiti  adekvatnom  vertikalnom  i  horizontalnom  signalizacijom. 
Prometni  znakovi  se  postavljaju  prema  Pravilniku  o  prometnim  znakovima,  opremi  i 
signalizaciji na cestama (NN 33/05), Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (knjiga 
6.)  i  hrvatskim  normama  HRN  1114-1119  i  HRN  EN  12899-1,2.  U  projektu  je  prikazano  i 
osnovno  prometno  rješenje  cjelokupnog  zahvata,  a  isto  će  detaljno  biti  obrađeno  u  sklopu 
glavnog projekta.  
Uvažavajući  Pravilnik  o  osiguranju  pristupačnosti  građevina  osobama  s  invaliditetom  i 
smanjenom  pokretljivosti ,  Narodne  novine 78/13,  šetnice  će  se  formirati  uvažavajući 
ograničenja s nagibom rampi, širinom rampi i svim ostalim uvjetima u objektima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-002 
29 
  
 
 
ODVODNJA 
 
Odvodnja oborinskih voda omogućena je uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika, parkinga  
i  nogostupa.  Obzirom  na  mjesto  i  karakter  prometnice,  te  ograničenje  brzine  na  zonu 
smirenog prometa poprečni nagib ovog dijela ulice je u smjeru mora gdje se oborinske vode 
prikupljaju pomoću tipskih slivnika i sustava revizionih okana sa PVC cijevi DN250 mm nadalje 
odvode do ispusta u more.  
Nazivni  promjeri  cjevovoda  određeni  su  u  skladu  sa  proračunom  oborinske  odvodnje  koji 
prihvata sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajućeg sliva.  
 
 
 
VODOVOD  
 
Za  potrebu funkcioniranja  plaže  izvesti  će  se  nova    vodovodna mreže  za  opskrbu  vodom 
tuševa za kupače.  
Priključak na mjesnu vodovodnu mrežu predviđen je u središnjem dijelu područja zahvata. 
Vodovod  tretiranog  područja  potrebno  je  izvršiti  spajanjem  na  glavni  cjevovod  preko 
vodomjernog okna.  
Glavni opskrbni cjevovod predviđa se od PEHD tlačnih vodovodnih cijevi NP 10 profila 32, 
mm  s  potrebnim  fazonskim  komadima,  sa  spojevima  putem  Ms  rastavljivih  spojnica.  Na 
cjevovodu se ugrađuje navojna armatura smještena u oknima s mjerilima.  
Ugradnja vodovodnih cijevi predviđe se na dubini od 0,90 m, na propisani način, a izuzetno 
i pliće. 
 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TROŠKOVNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor: OPĆINA TISNO 
 Uska ulica 1, Tisno 
 
 
Građevina:      OBALA PETRA KREŠIMIRA IV U NASELJU BETINA 
 
 
Oznaka projekta:                 T.D. 763-G/14  
    
Naziv projekta:     UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, U NASELJU BETINA, 
na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
 
 
Razina projekta:              IDEJNO RJEŠENJE  
 
Projektant:  
      Boško Kozina, dipl.ing.građ. 
Projektant-suradnik: Antonija Bartulović, mag.ing. aedif. 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
A/ TROŠKOVNIK  UREĐENJA PLAŽE I PROM ETNICE
Jed. 
Stavka
Opis
Jed. mjere
Količina
Ukupna cijena
cijena
1. PRIPREMNI  RADOVI
1.1. Izrada elaborata iskolčenja građevine od strane 
ovlaštene osobe, iskolčenje predmetnog zahvata, s 
označavanjem i osiguranjem točaka iskolčenja.
Sve točke kojim se materijaliziraju osnovni pravci 
iskolčenja moraju biti osigurani dodatnim točkama 
za slučaj da dođe do uništenja neke točke.
komplet
6.000,00
1.2. Održavanje čistoće prometnica za vrijeme izvođenja 
radova na objektu.
 
komplet
1,00
2.000,00
1. PRIPREMNI  RADOVI  - UKUPNO :
Kn
8.000,00
2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI
2.1.1. Pravolinijsko
zasijecanje,
odnosno
rezanje
specijalnom pilom, asfaltnih i betonskih površina u
svrhu dogradnje prometnice. 
Obračun po m' .
m'      2
  48,90           30,00            7
  .467,00
2.1.2. Razbijanje asfaltnih
površina na poziciji iskopa
dijela postojeće prometnice bagerom s kidanjem
asfalta na manje komade, s utovarom i odvozom na
deponij. Debljina sloja je cca 6.0 cm.
U jediničnu cijenu je uključeno utovar i odvoz
razgrađenih dijelova na trajnu deponiju određenu od
nadležne uprave (računa se na udaljenost do 5.0
km), kao i sva pomoćna sredstva, takse, rad i
materijal potreban do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2.
m2      1
  65,85           30,00            4
  .975,50
2.1.3. Strojna razgradnja-štemanje hidrauličkim čekićima
postojećih betonskih obalnih zidova -mulova u
nadmorskom i podmorskom dijelu. 
 
U jediničnu cijenu je uključeno utovar i odvoz
razgrađenih dijelova na trajnu deponiju određenu od
nadležne uprave (računa se na udaljenost do 5.0
km), kao i sva pomoćna sredstva, takse, rad i
materijal potreban do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m3.
3
m
     3
  28,00         150,00           4
  9.200,00
2.1.4. Podmorski i nadmorski iskop postojećeg općeg
kamenog nasipa za potrebe izvedbe plaže do max.
dubine cca -2,00 m. 
U jediničnu cijenu je uključeno i utovar i odvoz
materijala
iz
iskopa
na
privremenu
deponiju
određenu od nadležne uprave (računa se na
udaljenost do 5.0 km), a radi djelomične ponovne
ugradnje, kao i sva pomoćna sredstva, rad ronioca,
takse,
rad
i
materijal
potreban
do
potpunog
dovršenja stavke.
Obračun po m3.
m3      4 80,50           50,00           2 4.025,00  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
2.1.5. Strojni iskop u postojećem
tlu B kategorije za
potrebe izvedbe proširenja prometnice s parkingom i
trotoarom.
U cijenu je uključen iskop, ukrcaj u vozilo, odvoz te
odlaganje naprivremenu deponiju udaljenosti do 1
km.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju.
a/ iskop u B kategoriji
m3
276,00
50,00
13.800,00
2.1. ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI - UKUPNO :
Kn
99.467,50
2.2. ZEMLJANI RADOVI - NASIPAVANJA
2.2.1. Izrada temeljnog kamenometa za formiranje pera za 
zaštitu plaže od betonskih montažnih elemenata, 
kamenom mase 0,1-100 kg.
U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamenog 
nasipa, transport i ugradnju, te sva pomoćna 
sredstva, materijal i rad potreban do potpunog 
dovršenja stavke.
Obračun po m3 ugrađenog kamena.
Materijal pribavljen sa privremene deponije.
m3
12,50
100,00
1.250,00
2.2.2. Fino
planiranje
temeljnog
kamenog
nasipa
-
posteljice slojem tucanika krupnoće 30 - 60 mm.
Razastiranje i planiranje izvršiti u sloju debljine 10
cm, na dubini -1,0m m, radom ronioca.
U jediničnu cijenu uračunati
dobavu tucanika,
transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva,
materijal i rad potreban do potpunog dovršenja
stavke. 
Obračun po m2.
m2        4
  8,64         250,00           1
  2.160,00
2.2.3. Izrada općeg kamenog nasipa (kamenom mase 0-
50 kg) za izradu nasipa unutar konstrukcije pera za 
zaštitu plaže, ispod i iznad mora. Za izradu nasipa 
će se upotrijebiti zdravi kameni materijal (vapnenac) 
pribavljen iz iskopa ili sa strane, a u suglanosti sa 
NI.
Glinovite zemljane materijale sa organskim 
sastojcima nije dozvoljeno ugrađivati. Ugradnja 
materijala se obavlja strojno sa plovnih objekata.
U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, 
transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, 
materijal i rad potreban do potpunog dovršenja 
stavke.
Obračun po m3 nasutog materijala.
Materijal pribavljen sa privremene deponije.
m3
61,03
50,00
3.051,60
2.2.4. Izrada općeg kamenog nasipa (kamenom mase 0-
500 kg) za izradu nasipa plaže, ispod i iznad mora. 
Za izradu nasipa će se upotrijebiti zdravi kameni 
materijal (vapnenac) pribavljen iz iskopa ili sa 
strane, a u suglanosti sa NI.
Glinovite zemljane materijale sa organskim 
sastojcima nije dozvoljeno ugrađivati. Ugradnja 
materijala se obavlja strojno sa plovnih objekata.
U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, 
transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, 
materijal i rad potreban do potpunog dovršenja 
stavke.
Obračun po m3 nasutog materijala.
Materijal pribavljen sa privremene deponije.
m3
412,00
40,00
16.480,00  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
2.2.5. Izrada završnog plažnog dijela od šljunka 
granulacije 20-40 mm, u sloju debljine 50 cm ili 
manje .
U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, 
transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, 
materijal i rad potreban do potpunog dovršenja 
stavke.
Obračun po m3 ugrađenog kamena.
m3    1
  .840,00
200,00
368.000,00
2.2.6. Izrada posteljice kolnika. Planiranje i valjanje 
posteljice sa dotjerivanjem nagiba prema kotama i 
padovima iz projekta (st. 2.10. OTU). Stavka 
obuhvaća grubo i fino planiranje, te zbijanje 
posteljice usjeka, nasipa i zasjeka, sve dok se ne 
dobije projektirani pad i zbijenost. Obračunava se po 
kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice.
2
m
720,00
12,00
8.640,00
2.2.7. Izrada nosivog sloja od mehanički sabijenog 
drobljenog kamenog materijala prema detaljima iz 
projekta. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog 
drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 
mm, u nosivi sloj kolničke konstrukcije prema 
projektu d=25,0 cm, odnosno treba postići modul 
stišljivosti od najmanje Ms > 100 MN/m2, mjereno 
pločom F 30 cm, odnosno zbijenost od 95% prema 
standardnom Proctorovom ispitivanju.Ovaj sloj se 
može raditi tek kad nadzorni inženjer primi 
posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba i 
pravilno izvedene odvodnje, te traženih uvjeta 
kvaliteta. Ovaj rad se mjeri i obračunava u kubnim 
metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
3
m
180,00
200,00
36.000,00
2.2.8. Izrada nosivog sloja od asfaltnog betona AC 22base 
50/70 debljine 6 cm  na mjestima gdje se izvodi 
nova kolnička konstrukcija. Radovi obuhvaćaju 
nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz 
do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do 
potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu 
istog. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja u svemu 
prema OTU i važećim standardima. Ovaj rad se 
mjeri i obračunava u kvadratnim metrima  gornje 
površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene 
projektom i OTU.
m2
720,00
80,00
57.600,00
2.2.9. Izrada habajućeg sloja od asfaltnog betona AC 
11surf 50/70 debljine 4 cmna mjestima gdje se 
izvodi nova kolnička konstrukcija. Radovi 
obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine 
i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje 
iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za 
izradu istog. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja u 
svemu prema OTU i važećim standardima. Ovaj rad 
se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima  gornje 
površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene 
projektom i OTU.
m2
720,00
80,00
57.600,00
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
2.2.10. Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja trotoara od 
zrnatog kamenog materijala bez veziva, veličine 
zrna 0-63 mm, najmanje debljine 15 cm. Potreban 
modul stišljivosti Ms=60 MPa mjereno kružnom 
pločom Ø 30 cm. Odstupanje ravnosti površine 
izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi
posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba i
pravilno izvedene odvodnje, te traženih uvjeta kvaliteta.
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala.
3
m
59,88
200,00
11.975,04
2.2.11. Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja prvog dijela 
pera za zaštitu plaže od zrnatog kamenog 
materijala bez veziva, veličine zrna 0-63 mm, 
debljine 15 cm. Potreban modul stišljivosti Ms=60 
MPa mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. 
Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne 
smije iznositi više od ± 2 cm.
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi
posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba i
pravilno izvedene odvodnje, te traženih uvjeta kvaliteta.
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala.
3
m
10,11
200,00
2.022,06
2.2. ZEMLJANI RADOVI - NASIPAVANJA  -  UKUPNO (Kn):
574.778,70
2. ZEMLJANI RADOVI - SVEUKUPNO (Kn) :
674.246,20
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  RADOVI
3.1. BETON "IN SITU"
3.1.1.
Izrada podmorskih obalnih zidova pera za zaštitu
plaže betonom kvalitete C35/45, betoniranim "in
situ" temeljenih na koti -0,50 m. 
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
betoniranje kontraktorom, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3        1
  4,29      2.300,00           3
  2.871,60  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
3.1.2.
Izrada nadmorskog dijela - arm.betonske ploče pera
za
zaštitu
plaže
betonom
kvalitete
C30/37,
betoniranim "in situ" debljine 30 cm. 
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Armatura
se
obračunava posebnom skupnom
stavkom.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3        1
  0,80      1.300,00           1
  4.040,00
3.1.3.
Izrada arm.betonskih zidova prvog dijela pera za
zaštitu plaže i nadmorskih zidova betonom C30/37.  
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Armatura
se
obračunava posebnom skupnom
stavkom.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3        1
  7,15      1.200,00           2
  0.575,98
3.1.4.
Izrada arm.betonske ploče dijela pera za zaštitu
plaže betonom kvalitete C30/37, betoniranim "in
situ" debljine 12 cm. 
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Armatura
se
obračunava posebnom skupnom
stavkom.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3         9
  ,05      1.300,00           1
  1.762,71
3.1.5.
Betoniranje
armiranobetonske
ploče
trotoara
betonom C16/20, debljine 10 cm. Betoniranje se vrši 
s radnim reškama kao prekidima betoniranja na
razmaku 4,0 m.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
dobava i postavljanje armature Q-283 u donjoj zoni s
konstruktivnim preklopima, te betoniranje i njegu
betona, kao i sav ostali rad i materijal potreban za
njegu, bolju ugradljivost i sl., bilo da je propisan
specifikacijama ovog projekta ili ga sam Izvoditelj
odluči upotrijebiti a sve do potpunog dovršenja
stavke. 
Obračun po m3 ugrađenog betona s armaturom.
m3        3
  9,92      1.200,00           4
  7.900,16
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
3,1.6.
Izrada
rubnjaka
od
predgotovljenih
elemenata
tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm iz betona
klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona klase
C25/30 ( presjeka 30x40 cm), prema detaljima iz
projekta.
Radovi
obuhvaćaju nabavu rubnjaka,
materijala, proizvodnju mješavina i betona i prijevoz
do mjesta ugradnje, ugradnju, te sve predradnje za
izradu kompletnog rubnjaka (OTU II. 3-04.7.1. i OTU
IV. 7-00).
Obračun po m1 ugrađenog betona i rubnjaka.
1
m
     3
  02,90
        1
  50,00
         4
  5.435,00
3.1.7.
Izrada
rubnjaka
od
predgotovljenih
elemenata
tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm iz betona
klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona klase
C25/30 ( presjeka 25x25 cm), prema detaljima iz
projekta.
Radovi
obuhvaćaju nabavu rubnjaka,
materijala, proizvodnju mješavina i betona i prijevoz
do mjesta ugradnje, ugradnju, te sve predradnje za
izradu kompletnog rubnjaka (OTU II. 3-04.7.1. i OTU
IV. 7-00).
Obračun po m1 ugrađenog betona i rubnjaka.
1
m
     2
  31,40
        1
  20,00
         2
  7.768,00
3.1.8.
Nabava
i
postavljanje
betonskih
elemenata
-
opločnjaka debljine 6,0 cm. U cijenu uključeno i
dobava i ugradnja pijeska debljine 4,0 cm.
Obračun
2
po m
ugrađenih elemenata betonskog
opločnjaka s pijeskom.
m2      3 99,17         1
  50,00
         5
  9.875,20
3.1.9.
Nabava,
doprema
i
ugradnja
betonskih
predgotovljenih elemenata za izradu
rampi
za
kretanje osoba smanjene pokretljivosti.
Elementi su izrađene od betona C35/45 i postavljaju
se na betonsku podlogu debljine 10 cm. Rampa se
sastoji od 4 središnja i 2 završna elementa (lijevi i
desni
završni
element).
Ukupna
duljina
ove
konstrukcije iznosi 2,70 m, a skošena rampa je
široka 1,50 m. Obračun se vrši po komadu
kompletno izvedene  rampe.
Ukupno: 1 kom
kom         1 ,00      1
  .500,00
          1
  .500,00
3.1.10.
Armatura za obalnu konstrukciju i potporne zidove.
Nabava, doprema, čišćenje, savijanje i montaža
armature srednje složenosti. 
Obračun po kg ugrađene armature.
Rebrasta armatura B500B
kg
3.646,01             9,00           4
  6.877,32
Mrežasta armatura B500B
kg
1.562,58             9,00           1
  4.063,20
3.1. BETON "IN SITU"- UKUPNO :
322.669,17
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
3.2. PREFABRICIRANI AB ELEMENTI
3.2.1.
Izrada i postavljanje prefabriciranih arm. betonskih
elemenata za konstrukciju pera za zaštitu plaže sa
ugradnjom pomoću dizalice. Beton C35/45.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Armatura
se
obračunava posebnom skupnom
stavkom u 3.1.
l - A. Betonski obalni element "A-1" , temeljen na
koti -1,00m, volumena V = 6,23 m3 / kom.
Ukupno 
kom              1
 
    15.575,00           1
  5.575,00
Il - A. Betonski obalni element "A-2" , temeljen na
koti -1,00m, volumena V = 5,22 m3 / kom.
Ukupno 
kom              3
 
    13.050,00           3
  9.150,00
3.2.2.
Izrada i postavljanje plitkih prefabriciranih betonskih
blokova za zaštitu podmorskog temeljnog nasipa
sa ugradnjom pomoću dizalice. Beton C35/45.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl.,
bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili
ga sam
Izvoditelj odluči
upotrijebiti a sve do
potpunog dovršenja stavke. 
Armatura
se
obračunava posebnom skupnom
stavkom u 3.1.
I - Betonski blok čuvar "P - 20" dimenzija 300 x 100
x 20 cm, volumena V = 0,60 m3 / kom.
Ukupno 
kom              1
 
     1.500,00 
          1
  .500,00
3.2.
PREFABRICIRANI AB ELEMENTI - UKUPNO :
56.225,00
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO :
378.894,17
4. OSTALI  RADOVI
4.1. Iscrtavanje pune crte za obilježavanje parking 
mjesta.
Obračun se vrši po  metru dužnom iscrtanih linija.
m'
66,00
50,00
3.300,00  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 

  
 
 
4.2. Iscrtavanje isprekidane crte za obilježavanje mjesta 
za  rub kolnika.
Obračun se vrši po  metru dužnom iscrtanih linija.
m'
230,00
50,00
11.500,00
4.3. Iscrtavanje isprekidane crte za osi ceste.
Obračun se vrši po  metru dužnom iscrtanih linija.
m'
250,00
40,00
10.000,00
4. OSTALI  RADOVI  - UKUPNO :
Kn
24.800,00
REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRADNJE 
1. PRIPREMNI RADOVI
8.000,00
2. ZEMLJANI RADOVI
674.246,20
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
378.894,17
4. OSTALI RADOVI
24.800,00
SVEUKUPNO /KUNA/ :
1.085.940,37
B/ TROŠKOVNIK  ODVODNJE OBORINSKIH VODA 
I.
PRIPREMNI RADOVI 
1.
Iskolčenje trasa odvodnje
Trase svih kolektora ,priključaka u reviziona okna i 
priključaka za slivnike  moraju se označiti na terenu 
tako da se obilježe sve važnije točke uz upis broja 
poligona svake točke u tablicu.
U stavku je uključeno snimanje uzdužnog profila trase i 
karakterisitičnih poprečnih presjeka na svim mjestima 
eventualne promjene trase, računanje podataka, 
iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje 
trase.
Obračun po m1 iskolčene trase.
- odvodnja oborinskih voda
m1
246,05
5,00
1
           .230,25 
UKUPNO B / I.  : 
         1
  .230,25 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
10 
  
 
 
II.
ZEMLJANI RADOVI
1.
Iskop rova za polaganje cijevi odvodnje i proširenja za 
okna te odvoz iskopanog materijala na privremenu 
deponiju na udaljenosti do 5,0 km.
Rov je širine 80 cm, a dubine prema uzdužnom profilu. 
Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsjecanje 
stranica i dna rova.
 Dno rova mora se isplanirati na točnost ± 2 cm, uz 
zasijecanje svih neravnina.
U stavku je uključeno i proširenje rova na mjestima 
gdje dolaze kontrolna okna i slivnici. Priznaje se samo 
iskop po karakterističnim-normalnim profilima bez 
obzira na kategoriju terena.
Obračun po m3 izvršenog iskopa u sraslom stanju B 
kategorije.
m3
242,77
50,00
1
         2.138,48 
2.
Zatrpavanje oko raznih okana i slivnika biranim 
materijalom iz iskopa granulacije do 60 mm.
Nakon izrade okana i slivnika vrši se zatrpavanje jame 
materijalom iz iskopa do nivoa budućeg okoliša. 
Ispod prometnih površina treba postići modul stišljivosti 
od najmanje Ms > 60 MN/m2, mjereno pločom F 30 
cm, odnosno zbijenost od 95% prema standardnom 
Proctorovom ispitivanju.
Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja .
- odvodnja oborinskih voda s asfaltnih površina
m3
40,00
70,00
2
           .800,00 
3.
Zatrpavanje rova cijevi odvodnje materijalom iz iskopa 
s utovarom i dovozom sa privremene deponije.
Nakon izrade obloge od betona za zaštitu 
kanalizacijskih cijevi vrši se zatrpavanje rova 
materijalom iz iskopa do nivoa budućeg okoliša. 
Ispod prometnih površina treba postići modul stišljivosti 
od najmanje Ms > 60 MN/m2, mjereno pločom F 30 
cm, odnosno zbijenost od 95% prema standardnom 
Proctorovom ispitivanju.
Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja rova.
- odvodnja oborinskih voda s asfaltnih površina
m3
52,44
70,00
3
           .670,97 
4.
Odvoz viška materijala iz iskopa sa privremene 
deponije na trajnu ovlaštenu deponiju građevinskog 
otpada na udaljenosti do 15,0 km. U cijenu je 
uključena takse deponije.
Sav višak materijala iz iskopa rovova i jama , a koji je 
ostao nakon zatrpavanja istih mora se odvesti na 
deponiju.
Obračun po m3 materijala, u sraslom stanju.
m3
223,2
50,00
1
         1.157,90 
UKUPNO B / I .  : 
      2
  9.767,35 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
11 
  
 
 
III.
BETONSKI RADOVI
1.
Izrada podložnog betona za sva  okna kanalizacije-
reviziona okna, slivnici  i sl.
Podloga ispod dna kontrolnog okna kanalizacije izvodi 
se od betona, C 16/20, debljine 10 cm. Podloga je sa 
svake strane šira 10 cm od tlocrtne veličine okna.
Uključeno je potrebno poravnanje na projektiranu kotu.
Obračun po m2.
ukupno:30,60 m2   
m2
34,00
900,00
3
         0.600,00 
2.
Betoniranje armiranobetonskog prstena oko gornjeg
ruba PP cijevi slivnika betonom C25/30, debljine 20
cm, vanjskih dimenzija 120x120 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
dobava i postavljanje armature Q-335 u donjoj zoni, te
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl., bilo
da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam
Izvoditelj odluči upotrijebiti a sve do potpunog
dovršenja stavke. 
Obračun po m3 izvedenog prstena.
m3
3,20
1000,00
3
           .200,00 
3.
Betoniranje armiranobetonskog prstena oko gornjeg
ruba PP cijevi okana betonom C25/30, debljine 20 cm,
vanjskih dimenzija 160x160 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
dobava i postavljanje armature Q-335 u donjoj zoni, te
betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali rad i
materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl., bilo
da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam
Izvoditelj odluči upotrijebiti a sve do potpunog
dovršenja stavke. 
Obračun po m3 izvedenog prstena.
m3
4,80
1000,00
4
           .800,00 
4.
Betoniranje armirane pokrovne ploče slivnika betonom
C25/30, debljine 15 cm, dimenzija120x120 cm s
otvorom za ugradnju slivnika.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
postavljanje armature, te betoniranje i njegu betona,
kao i sav ostali rad i materijal potreban za njegu, bolju
ugradljivost i sl., bilo da je propisan specifikacijama
ovog projekta ili ga sam Izvoditelj odluči upotrijebiti a
sve do potpunog dovršenja stavke. 
m3
2,30
1000,00
2
           .300,00 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
12 
  
 
 
5.
Betoniranje armirane pokrovne ploče kan. okana
betonom C25/30, debljine 15 cm, dimenzija 160x160
cm s otvorom za ugradnju lijevanoželjeznog poklopca.
Jedinična cijena stavke uključuje nabavu i krojenje
oplate sa postavljanjem i skidanjem te odlaganjem,
postavljanje armature, te betoniranje i njegu betona,
kao i sav ostali rad i materijal potreban za njegu, bolju
ugradljivost i sl., bilo da je propisan specifikacijama
ovog projekta ili ga sam Izvoditelj odluči upotrijebiti a
sve do potpunog dovršenja stavke. 
m3
4,10
1000,00
4
           .100,00 
6.
Betoniranje posteljice i obloge za cijevi odvodnje.
Posteljica ispod cijevi je debljine 10 cm i obloge 20 cm 
iznad tjemena cijevi. Izvodi se od betona klase čvrstoće 
C 25/30.
Obračun po m3 izvedene posteljice i obloge.
- odvodnja oborinskih voda s asfaltnih površina
m3
85,50
700,00
5
         9.850,00 
UKUPNO B / I I.  : 
    1
  04.850,00 
IV.
ZIDARSKI RADOVI
1.
Dobava i ugradba poklopaca na kontrolnim oknima 
kanalizacije , upojnim bunarima i sl.
Lijevanoželjezni okrugli tipski poklopci F 600 mm i 
nosivosti 25 t (teški tip) moraju imati dokaze o potrebnoj 
kvaliteti. 
Ugrađuju se uz upotrebu cementnog morta na visinu 
budućeg okoliša. Reške oko okvira zalijevaju se 
masom za zalijevanje razdjelnica.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
komada
11
900,00
9
           .900,00 
2.
Dobava i ugradba rešetki za slivnike
Lijevanoželjezne tipske kišne rešetke za vodolovna grla 
veličine su 400x400 mm, teški tip.
Obračun po komadu ugrađene rešetke.
komada
12
600,00
7
           .200,00 
UKUPNO B / IV.  : 
      1
  7.100,00 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
13 
  
 
 
V.
MONTAŽNI RADOVI
1.
Dobava, polaganje i montaža PVC kanalizacijskih 
cijevi.
Cijevi se polažu na prethodno isplaniranu i uvaljanu 
posteljicu od pijeska.
Stavka uključuje dovoz cijevi na gradilište, istovar, 
raznos do mjesta ugradnje, spuštanje u rov i montažu 
po pravcu i niveleti.
U cijenu je uračunat sav spojni materijal za cijevi te svi 
fazonski komadi.
Obračun po m1 montirane cijevi.
- odvodnja oborinskih voda fi 200
m1
41,00
200,00
8
           .200,00 
- odvodnja oborinskih voda  fi 250
m1
231,00
250,00
5
         7.750,00 
2.
Izvedba montažnih revizijskih okana od PP pragma
cijevi DN 1000 mm s ugrađenim penjalicama i
kinetama kao i s svim priključnim komadima DN250
(DN200). Okno se naslanja na betonsku ploču ,
debljine
10
cm.
Otvor
okna
se
pokriva
armiranobetonskom podložnom pločom debljine 15
cm na a.b. prstenu. Na ploču se stavlja lijevanoželjezni
poklopac f 600 mm (poklopac i betonska ploča
obuhvaćeni posebnom stavkom ). Svi ostali elementi
izvode se oblika i dimenzija prema priloženom nacrtu.
Visina okana prema specifikaciji. Obračun po
izvedenom komadu .
- visina okana Huk= 90 do 140 cm.
kom
11
5000,00
5
         5.000,00 
3.
Izvedba montažnih slivnika od PP pragma cijevi DN
630 mm s priključkom za PVC cijev DN 200 mm.
Slivnik se naslanja na betonsku ploču , debljine 10 cm.
Otvor slivnika
se
pokriva
armiranobetonskom
pokrovnom pločom debljine 15 cm na a.b. prstenu. Na
pokrovnu ploču se stavlja lijevanoželjezna rešetka
40x40 cm (rešetka i betonski elementi obuhvaćeni
posebnom stavkom ). Svi ostali elementi izvode se
oblika i dimenzija prema priloženom nacrtu. Visina
slivnika prema specifikaciji. Obračun po izvedenom
komadu.
kom
12
4000,00
4
         8.000,00 
UKUPNO B / V.  : 
1
      68.950,00 
 
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
14 
  
 
 
VI.
ZAVRŠNI RADOVI
1.
Ispitivanje kanalizacijskih kolektora i priključaka na 
vodonepropusnost
- odvodnja oborinskih voda s asfaltnih površina
m1
272,00
20,00
5
           .440,00 
Obračun po m1 ispitane kanalizacijske cijevi.
UKUPNO B / VI.  : 
         5
  .440,00 
REKAPITULACIJA ODVODNJE
I.
PRIPREMNI RADOVI
         1
  .230,25 
II.
ZEMLJANI RADOVI
      2
  9.767,35 
III.
BETONSKI RADOVI
    1
  04.850,00 
IV.
ZIDARSKI RADOVI
      1
  7.100,00 
V.
MONTAŽNI RADOVI
    1
  68.950,00 
VI.
ZAVRŠNI RADOVI
         5
  .440,00 
SVEUKUPNO ODVODNJA kn:
    3
  27.337,60 
C/
VODOVOD S TUŠEVIMA ZA PLAŽU
1.
Iskolčenje trase vodovoda.
Obračunati po m1.
m1
90,00            5
  ,00
             4
  50,00
3.
Iskop jarka za polaganje cjevovoda za vodovod i
izradu okna, dimenzije jarka prema karakterističnim
presjecima,
sve u
B
kategorije,
sa pravilnim
odsjecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanjem
iskopanog materijala na 1m od ruba jarka, tako da
kameni materijal bude odijeljen od zemljanog radi
kasnijeg zatrpavanja. Obračun po m3 iskopanog
materijala u sraslom stanju.
m3
42,99          6
  0,00
          2
  .579,40
4.
Planiranje dna jarka do određene kote prema
uzdužnom
profilu
sa
izbacivanjem
suvišnog
materijala iz jarka. Radove izvesti sa točnošću +/-
2 cm.
m2
58,20          1
  0,00
             5
  82,00  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
15 
  
 
 
6.
Izrada podloge ispod cijevi nevezanim materijalom
veličine zrna do 4 mm. Uključena je dobava i
priprema materijala. Obračun po m3 ugrađenog
materijala.
m3
5,82        2
  00,00
          1
  .164,00
7.
Izrada
obloge
oko
i
iznad
cijevi
nevezanim
materijalom veličine zrna do 4 mm. Zatrpavanje vršiti
do 30 cm iznad tjemena cijevi u slojevima uz
pažljivo nabijanj . Pri ovome treba paziti da se ne
oštete cijevi ili spojevi. Uključena je dobava i
priprema materijala. Obračun po m3 ugrađenog
materijala.
m3
23,28        2
  00,00
          4
  .656,00
8.
Zatrpavanje
preostalog
dijela
jarka
biranim
materijalom iz iskopa mase do 1,0 kg. Zatrpavanje
se vrši u slojevima max 30 - 40 cm, uz nabijanje.
Završni ugrađeni sloj strojno obraditi do postizanja
modula stišljivosti Me = 40 MPa. Obračun po m3.
m3
9,00        1
  00,00
             8
  99,82
9.
Betoniranje
arm.betonskog
priključnog
okna
betonom klase čvrstoće C30/37, debljine ploča i
zidova
15.0
cm.
Ukupne
vanjske
dimenzije
1,0x1,2x0,80 m. U cijenu uključeno i nabava i
ugradnja armaturne mreže Q-283 u obe zone s
konstruktivnim preklopima.
Obračun se vrši za kompletno okno s pripadajućim
lijev-željeznim poklopcem.
kompl.
1,00     4
  .500,00
          4
  .500,00
10.
Odvoz
preostalog
krupnog
materijala
nakon
zagrtanja kanala s utovarom istog u kamion. Fino
čišćenje površine - dovođenje u prvobitno stanje gdje 
je bio odložen materijal od iskopa. Odvoz na gradski 
deponij na udaljenost do  5 km.
m3
33,99          4
  0,00
          1
  .359,67
11.
Dobava i montiranje odgovarajućih polietilenskih
cijevi PE100; NP10 za vodovod.
Spajanje cijevi vršiti varenjem ili odgovarajućim
spojnicama.
 
ND 32
m'
100,00          5
  0,00
          5
  .000,00
12.
Izvedba priključka vodovodne instalacije na sustav
tuševa.
Spajanje cijevi vršiti varenjem ili odgovarajućim
spojnicama. 
kom
2,00     1
  .000,00
          2
  .000,00
13.
Nabava,
doprema,
skladištenje, raznošenje do
mjesta ugradbe i montaža armatura za priključenje,
NP10.
-zasun 1'
kom
2,00        2
  50,00
             5
  00,00  
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-003 
16 
  
 
 
14.
Ispitivanje
montiranog
cjevovoda
na
vodonepropusnost prema postupku opisanom u
tehničkom obrazloženju.
m'
90,00          1
  5,00
          1
  .350,00
15.
Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon
provedene tlačne probe, čistom vodom, brzinom
min.
provedene
tlačne probe, čistom vodom,
brzinom min. 1.5 m/s. Ispiranje vršiti sve dok na
krajevima ne počme izlaziti čista voda. 
m'
90,00          1
  5,00
          1
  .350,00
16.
Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja u
pogon. Nakon provedenog ispitivanja cijevi i čišćenja
čistom vodom pristupa se dezinfekciji cjevovoda
klornom otopinom, koncentracije 50 g/m3 vode.
Klorna otopina se zadržava u cjevovodu 12 sati ili
prema
zahtjevu
sanitarnog
inspektora.
Nakon
dezinfekcije otopinu ispustiti i cijev isprati normalno
kloriranom vodom. 
Dezinfekcija
je
završena kada bekteriološka
ispitivanja uzoraka pokažu zadovoljavajuće rezultate
što je potrebno potvrditi atestom o upotrebljivosti
vode od za to ovlaštene ustanove. Sve navedeno je
uključeno u cijenu.
m'
90,00          1
  5,00
          1
  .350,00
17.
Izrada i ugradba sustava s tuševima od nehrđajućeg
čelika (prokrom oznake AISI 316 ) s 4 tuša, a sve
prema odabiru investitora. 
Obračun po kom.
kom
2,00     6
  .000,00
         1
  2.000,00
UKUPNO C  : 
      3
  9.740,89 
UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA :
A
UREĐENJE PLAŽE I PROMETNICE
    1.085.940,37   
B
ODVODNJA OBORINSKIH VODA
        327.337,60    
C
VODOVOD S TUŠEVIMA ZA PLAŽU
          39.740,89    
SVEUKUPNO kn:
    1.453.018,86   
Cijene su bez PDV-a, u kn.
Split, siječanj 2014. 

 
 
 
 
OZNAKA PROJEKTA: 
STR. 
 
KOZINA PROJEKTI d.o.o. - TRILJ   
T.D. 763-G/14-004 

  
 
 
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV,  
U NASELJU BETINA 

 IDEJNO RJEŠENJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. NACRTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor: OPĆINA TISNO 
 Uska ulica 1, Tisno 
 
 
Građevina:      OBALA PETRA KREŠIMIRA IV U NASELJU BETINA 
 
 
Oznaka projekta:                 T.D. 763-G/14  
    
Naziv projekta:     UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, U NASELJU BETINA, 
na k.č.z. 13459/1, k.o. Murter-Betina 
 
 
Razina projekta:              IDEJNO RJEŠENJE  
 
Projektant:  
      Boško Kozina, dipl.ing.građ. 
Projektant-suradnik: Antonija Bartulović, mag.ing. aedif. 
 
Split, siječanj 2014. LOKACIJA
ZAHVATA
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
PROJEKTIRANJE - NADZOR - GRADNJA
Sjedište:  Trilj,  Kralja Tomislava 6
Ured:  Split,  Vinkovačka 21
Tel/fax:  021 / 487 222          098 / 280 511
e-mail:    [email protected]
GLAVNI PROJEKTANT:
GRAĐEVINA:
INVESTITOR:
OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 
OPĆINA TISNO
U NASELJU BETINA
Uska ulica 1, Tisno i  
PROJEKTANT:
PROJEKT:
NACRT:
PREGLEDNA SITUACIJA
BOŠKO KOZINA dipl.ing. građ.
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, 
U NASELJU BETINA
DATOTEKA:
1.sitpreg.dwg
SURADNIK:
RAZINA PROJEKTA:
BROJ NACRTA:
IDEJNO RJEŠENJE
1.
ANTONIJA BARTULOVIĆ, mag.ing. aedif.
BROJ I DATUM PROJEKTA:
MJERILO:
T.D. 763-G/14
siječanj, 2014. god.
1:20000

.91
-2
.17
-3
.85
-2
.83
.69
-2
-2
.65
-2
.89
-2
.50
-2
.78
-2
.88
-2
.69
-2
.25
.81
-2
-2
.73
.56
-2
-2
.65
.51
-2
-2
.67
-2
.60
.67
-2
-2
.20
.65
-2
-1
.02
-2
.33
.37
-2
-2
.06
.49
1
-2
.27
.43
.05
-1
-2
1
.16
-2
.33
-2
.25
.07
-2
-1
.14
.31
-2
-2
.10
.32
1
-2
2
0
.17
.25
1
.28
.33
-2
4
85
50
5
.04
-2
-2
-1
.25
549
-2
.36
1
.30
120
4P 1
.09
.22
-2
.35
1
1
beton u moru
.14
-2
n
.37
.18
.89
.99
o
.02
.08
t
0
-2
-1
1
.28
-1
1
e
-2
b
.27
.59
0
.48
0
.91
.05
0
.74
.01
-1
-2
.19
-2
1
-1
.33
.07
1
RE
-2
.37
.68
1
0
.98
.69
.95
.07
0
.77
-1
-1
O
.78
-1
-2
0.08
.70
-1
6
0
n
3
.79
.
o t
0
-1
.67
.67
.75
e
M
.66
.58
1
.76
-1
b
.22
.73
-1
.93
1
0
1.36
.34
1
-1
-1
0
.48
0
.73
.50
1
.41
-1
.60
1
3P 1
.61
1
.40
1
.52
-1
.97
.46
1
.60
.58
0
.61
.28
1
1
-1
.82
-1
.97
.94
-1
0.84
.82
.52
beton
.47
-1
0
0
.83
0
-1
.79
0
.86
beton
1
1.55
-1
.73
.86
0
0
-1
.91
.69
.43
.09
-0
.03
1
1
.49
1.57
-1
1
-2
.21
.70
1
.90
1.63
0
.35
.1
0
-1
-1
1
.67
.94
.39
.41
0
-1
1
1
.45
1.67
.24
.57
-1
-1
0
.47
.62
.68
0
.66
.40
-1
-1
.15
-1
1
.42
.71
.54
1
-1
0
-1
-1
.60
4 .
0
.53
1
n
0
o t
.71
1.76
e
1
.45
1.62
1
b
-1
.32
.1
-1
1
.47
.89
0
.74
.93
n
.19
1
-0
o t
1
.89
0
e
0
.04
.65
- cesta -
1.80
1.66
.59
b
-1
-0
0
.18
1
.99
.51
.71
2
0
2
0
2
0
2
0
0
.52
asfalt
1
.44
1
1
.26
4
85
68
4
85
62
4
85
56
4
85
54
.53
0
2
1.83
.38
5
5
.44
5
5
0
.85
-1
0
-1
.75
.09
549
549
549
549
n
.68
1.72
1
o
1
.00
t
1
.21
100
100
100
100
e
-1
9
.30
.23
2
.35
b
2
.41
2 .
1
.39
.50
.92
.45
0
-1
1
-1
-1
.01
.54
0
beton
0
-0
.74
.05
1
1.93
0
.20
1
298/1
.38
1.77
.45
0
1.90
6
-0
.44
.30
1
.70
.83
.40
0
1
1
0
.19
1
.75
1.77
.91
1
0
-1
.46
.72
.77
1.78
0
0
.69
0
.30
.13
1
.81
2
.08
.10
1
-1
1
.8
-1
1
.17
0
.99
.24
.40
1
.40
.86
.21
-0
1
1
.77
0
.08
-1
.74
-1
.24
-1
.17
.84
.26
.08
1
0
1
1
1.89
0
0.55
1
-1
.10
.84
2.01
.97
.67
0
.8
0
RE
0
.60
.6
1.89
.91
731
.49
3
-1
.10
-0
.57
0
1
0
1
0
.38
0
*1
.91
1
1
.14
beton
0
.93
1
.80
.42
.87
1
.44
0
.89
O
.50
.9
0
1
0
5
.61
.73
0
0
.06
.66
4 .
1
1
.49
5
-1
.44
0
beton
1
0
0
.0
n
.51
.77
.80
1
1
.89
o
0
1
.94
.35
t
.01
0
1
8
1
-0
e
293/1
M
.08
.79
2
.0
b
1
0
.68
6
.30
1
1
.02
0
.49
2
.47
0
1.83
.41
1
6
1
4
.26
RE
3
.50
5
8
.
.
4
0
.82
3
.
0
1
1.86
291/1
.41
7
0
.3
1
.51
1.17
.05
1
beton
6
1
3
4 .
.02
.80
0
0
2
7
0
1
.04
0
.83
3
.8
.
1
0
1.12
.53
O
0
0
.83
293/2
.83
1
0
.53
0
0
.83
9 .
6
.83
0
0
0
0.78
7
5 . 0
1.88
2.07
0
.84
.85
.84
6
.65
p
1.33
u t s o
0
g
*742
o
0
n
0
0
.8
.39
.39
.86
0
1
.32
.63
0
M
1
.87
0.81
.82
0
0
0.90
.82 .84
2.05
.59
.34
0
.07
0 0
1.60
1
.89
0
.87
.14
1
.82
.87
0
.85
Obala Petra Krešimira IV
1
beton
0
1
0
0
.20
0
1.15
.44
0
.12
.50
beton
.12
9
0
1
.97
2
.59
.82
.80
.82
1
0
.66
7
3 0
4 . 1
1
.5
0
.87
.65
.57
.86
0
.98
1
1
.58
5
0
0
1
0
.09
.8
.30
e
.51
.06
0
.56
k
1
.1
.21
0
.25
1
.97
1
.56
1
1
1
.77
.18
0
c
.84
0
0
.23
0
.46
1
0
.35
1
.86 1
0
o
2
.30
0
.72
.81
k  
.51
.52
.15
0
0
.76
beton
1
1
.09
.37
0
.73
0
e
2.14
.44
3
4 . 1
1
1
1
3
5 . 0
.32
.40
1
.73
0
.13
k
1
.36
0
.78
1
0
0.77
s
.29
1
0
.77
1
n
1
.05
1
2
n
0
.92
.42
.96
.04
o
.67
o
1
.68
1
t
2
.1
.94 .94
t
0
.01
0
.66
0
e
1
0 0
.56
1
e
0
.55
0
9
b
7
1
b
0
2
.46
. 0
.49
.72
.43
.33
9
6 .
1
1
.51
SITUACIJA   POSTOJEĆEG STANJA
1
1
0.96
.19
.17
. 0
.93
3
0
.43
.41
.77
0
.05
1
9
1
1
2
0
.59
beton
.9
2
0
1
1
.71
0
1
.57 .55
.6
.03
9
3 .
1.09
.50
1
.4
.37
0
7 .
0
1 1
1
2
0
0
.83
0
.82
1
.42
0
.46
.35
1
.90
0
MJ. 1:200
4
1.98
.
0
1
0
1.08
1
.36
2
0.48
0.73 1.00
beton 1.06
1.35
.66
.88
beton
.71
.45
.16
2
0.82
.85
0
0
1
1.71
0
.90
0
.48
.44
2
.21
.78
.77
.92
0.92
1.31
.68
0
.24
1 .52
1
1
0
0
0
0.94
0.97
9
beton
3
1
1
.20
.02
.
.32
1
287
1
.20
1
1
1
8
1
1.02
1.58
beton
.93
1 . 1
8
1 . 1
n o t
.16
e b
1.39 1.36
.47
6
0
1
1
.06
.48
beton
1
1.60
284
.39
1
beton
.77
.22
1.91
beton
1
.39
.91
1
0.45
6
.55
.50
0
6
2
4
4 .
.
1
1
0
.18
.54
.17
1
0
.51
9
1
.54
1
.51
4
1
.54
1
7
0
5
1
.
6
1
.89
1
7
1
.
1
.3
.51
3
.
.07
.49
1
.56
.93
beton
.96
1
1
9
0
.
0
.54
1
1
0
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
7
.90
0
1
.48
3
3 .
4 .
0
0
0
.28
.77
.99
0
.55
1
.06
5
1
1
.94
5
.59
3
1
.40
1
0
.52
2
.
1
.42
0
.10
1
1
.4
.40
.43
1
0
.31
2
PROJEKTIRANJE - NADZOR - GRADNJA
5
5 .
.
1
1
1
4 .
1
1
1
.46
.52 1
1
1.59
4
0
.41
4 . 1
1
1
3
1
1
.08
.47
1
1
1
1
7 . 0
4
.
5 .
.43
0
.43
.18
1
1
1
1
Sjedište:  Trilj,  Kralja Tomislava 6
Ured:  Split,  Vinkovačka 21
6
5
4 . 1
2
3 . 0
1
.45
.15
.52
2 .
.37
1.96
.72
7
6
3
beton
1
1
.
245
4
7 . 0
5
3 . 0
. 0
1
.59
1
1
3
1
.45
1
6
1
4 . 0
1
.01
.63
.55
13459/1
.87
.21
1
.24
1
1
1.45
.02
Tel/fax:  021 / 487 222          098 / 280 511
1
7
4 . 1
.92
.44
.30
.48
1
1
.14
2
7
8
1
.
5
1 . 1
0
1
9
1
1
1
2
0
0 .
4
e-mail:    [email protected]
.
1
.34
1
2
7 . 0
.1
.61
.12
V I   a r i
1
0
1
1
m i š
8
8
6 . 0
1
4
e
3
r K   a r t e P
.3
5
6 .
 
0
7
.
2
0
.55
a l a b
O
6
.
4 .
1
1
.2
1
1
.00
7
1
.48
1
*855
6
4
1
4
.18
.
6 .
1
0
4
.38
.
beton
1.85
2
GLAVNI PROJEKTANT:
GRAĐEVINA:
INVESTITOR:
6
255
5
4
1
.
.41
1
1
.56
5
1
1
282
.
1
.4
0
8 .
.21
6
.41
6
9
4
0
.78
6
2
. 1
1
1
5
2
271
8
4
.
.
.51
1
.41
1
.51
1
1
.94
.31
OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 
OPĆINA TISNO
*1
2
1
.58
6 . 1
0
1
7 . 0
1
9
1
2
2
5
6 . 1
.47
1
.
1.59
U NASELJU BETINA
Uska ulica 1, Tisno  
6
6 . 1
6
1
.62
1
4
.38
. 1
1
.42
7
1
.6
6 .
1
1
1.65
1
.42
1.67
-   a t
2
s e
5 .
.81
c  
1
1
.71
.72
-
.81
1
1
.74
1.72
1.79
1
1
.49
.45
2
5 .
1
1
.47
1.68
.77
1
1
.50
1
1
.79
.86
1
1.67
1.70
IT3
1
1
279/7
1
5
8
6 . 1
2.04
. 1
6
4
7 . 1
PROJEKTANT:
PROJEKT:
NACRT:
9
4
1.69
. 1
1.74
9
4 . 1
1.71
3
7 . 1
3
SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA
7 . 1
1.74
BOŠKO KOZINA dipl.ing. građ.
2
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, 
8
4 . 1
1.54
1
.8
8 . 1
1.47
1.88
4
1
.93
1.49
8
3
.
U NASELJU BETINA
1.87
1
4
7 . 1
1.85
276
1.81
.99
.91
.72
0
7 .
1 /
.01
1
*1
DATOTEKA:
.90
1
1
1
9
5
4
3
1
1.75
2
1
.50
2
9
6
.38
. 1
1.75
.04
2
3
2sit-ps.dwg
.14
2
.79
1.84
.95
1
.08
2
466
1.87
.03
1
258/1
9
5 . 1
.86
2
6
*1
SURADNIK:
RAZINA PROJEKTA:
BROJ NACRTA:
263/2
1
262
1.95
1
6
262/5
265/6
.1
.17
1.83
1.86
6
266/2
3
2
6
5
1
6
. 1
.00
ANTONIJA BARTULOVIĆ, mag.ing. aedif.
IDEJNO RJEŠENJE
2.
2
6
1.74
6
6
1.72
1.66
.69
. 1
1.68
5
2

3
279/6
/
.18
.
9
271/1
3
1.71
.04
.49
.20
6
IT2
2
2
2
7
.79
2
.19
6
271/2
271/3
2
BROJ I DATUM PROJEKTA:
MJERILO:
1
.85
3
1 /
6
6
5
1
.87
1
IT1
.07
6
6
.94
2
.88
.15
T.D. 763-G/14
siječanj, 2014. god.
1:200
1
6
1
2
2
.15
6
3
.02
.80
2
279/4
3
6

.78
-2
.88
-2
.69
-2
E Ž A
.25
.81
-2
L
-2
P   U
.73
.56
-2
-2
T I T AŠ TA A
.65
.51
V
-2
Z
-2
  A H A
.67
Z
-2
 
Z
.60
.67
 
-2
-2
O
.20
J
I
.65
-2
R
A
-1
E
T
E
R
Ž
N
P  
K
A
E
m
E
L
M
,0
Ć
.02
 P
E
E
-2
L
.33
U
J
.37
-2
-2
ti -1
O
.06
.49
1
IT
I E
o
-2
T
A
.27
T
K
.43
S
 k
.05
-1
Š
-2
1
S
a
O
A
N
P
.16
i n
-2
 Z
.33
O
n
-2
-1,00
A
.25
.07
T
-2
-1
E
.14
 Z
E
lje
.31
-2
e
-2
O
.10
3.46
.32
1
A
. B
-2
m
2
0
1
.17
.25
R
.
1
.28
.33
T
-2
4
85
50
M
2
5
ISPUST U MORE
.04
te
-2
E
-2
0
-1
A
.25
549
P
R
-2
.36
V
1
.30
120
+1,30
4P 1
A
.09
H
.22
-2
.35
1
1
A
beton u moru
.14
-2
 Z
D
2.26
0.70
n
.37
.18
.89
J
.99
o
.02
.08
t
0
-2
-1
1
.28
-1
1
e
-2
b
A
.27
.59
0
R
.48
0
.91
.05
0
.74
.01
-1
-2
.19
K
0,00
-2
1
-1
.33
.07
B
1
E
RE
-2
9.
E
F
.37
.68
6
1
0
.98
.69
8
5
T
.95
.07
0
:
.77
-1
O
-1
1
O
.78
-1
-2
0.08
.70
-1
6
0
N
n
3
.79
.
o t
0
-1
.67
.67
.75
e
M
.66
.58
1
.76
-1
b
.22
.73
-1
.93
1
0
1.36
.34
1
-1
-1
0
.48
0
.73
.50
1
,5
.41
-1
1
.60
1
3P 1
.61
:1
1
7
.40
+1,50
1
.52
-1
.
.97
2
Ø
.46
1
1
.60
.58
0
B
-1,10
.61
.28
5
2
1
1
-1
.82
3.0
-1
.97
.94
-1
0.84
.82
5
.52
0
beton
.47
-1
0
0
.83
0
-1
0
.79
0
.86
beton
1
1.55
 
-1
.73
.86
0
P
m
0
-1
V
m
.91
ISPUST U MORE
.69
.43
.09
C
-0
.03
1
1
 
8
+1,00
 
.49
1.57
-1
,
,
1
-2
:
 P  I
.21
.70
1
.90
=
1.63
0
.35
.1
0
N
1
-1
-1
0
1
+1,00
7
.67
.94
4
,
.39
.41
.
0
5
-1
226.44
6
1
1
0
F
.45
1.67
.24
.57
0
%
-1
-1
0
.47
-1,00
.62
.68
0
B
.66
.40
-1
-1
.15
-1
1
.42
.71
.54
1
-1
0
-1
-1
.60
4
2.76
.
0
.53
1
n
0.70
0
o t
.71
1.76
e
1
.45
1.62
1
0,00
b
1
-1
.32
.1
:8
+1,88
+2,0 .0
-1
1
7
0
.47
0
1
.89
0
.74
.93
N
n
.19
1
.0
-0
o t
1
.89
0
2
e
0
.04
.65
- cesta -
1.80
1.66
1
O
.59
b
-1
-0
0
.18
1
%
T
.99
.51
.71
2
0
2
0
2
0
2
0
0
.52
asfalt
1
.44
1
1
.26
0
E
4
85
68
4
85
62
4
85
56
4
85
54
.53
0
2
1.83
.38
,5
5
5
k
.44
5
5
0
t =
.85
1
0
,
-1
70
B
0
-1
3.00
.75
.09
549
549
549
549
n
.68
A
1.72
1
o
k
1
d
.00
8
t
1
 
8
=
.21
N
0
O
100
100
100
100
e
:
T
,25
 11
-1
9
.30
.23
2
.35
b
.
2
  , I=
.41
2 .
1
.39
.50
0
.92
, P
A
.45
0
-1
1
1
-1
-1
0
.01
.54
0
m
beton
0
-0
C
.74
.05
1
1.93
betonski rubnjak 8/20
V
0
.20
1
298/1
.38
V
1.77
.45
0
 m
0
1.90
6
0
P
H
-0
.44
.30
1
.70
.0
.83
5
.40
0
1
1
2
0
.19
A
1
.75
1.77
2
.91
1
1
0
-1
2
C
Ø
.
Z
.46
.72
.77
1.78
PLAŽA, ŠLJUNAK - OBLUTAK 20- 40 mm
0,00
9
 
0
0
.69
0
.30
.13
1
.81
2
.08
.10
1
+1,00
-1
7
1
0
.
J
.8
-1
1
.17
0
.99
0
s
.24
.40
1
.40
.86
0
A
.21
-0
1
+1,70
1
.77
betonski rubnjak15/25
t
0
.08
-1
.74
-1
.24
-1
.17
.84
8
a
S12
R
.26
.08
1
0
1
1
1.89
:
0
0.55
1
-1
c
.10
.84
2.01
1
:
K
.97
.67
0
 
.8
0
RE
0
.60
.6
1.89
.91
731
.49
3
-1
.10
-0
.57
0
1
0
1
0
.38
0
0
*1
.91
1
8
1
.14
beton
:
Ø250 mm  , I=0,50%
+
0
.93
1
.80
:8
.42
.87
1
.44
PVC, PN4
2
0
1
.89
0
O
.50
.9
0
1
0
5
.61
.73
0
0
.06
.66
4 .
1
1
.49
5
-1
.44
0
beton
1
+1,00
2
5.50
3
0
0
.0
n
.51
2
5.50
.77
.0
:8
1
.80
1
1
.89
o
0
NOGOSTUP
1
.94
.35
0
+1,00
t
.01
.
1
0
1
8
1
8
-0
e
2
293/1
0,00
1
.0
M
.08
.79
2
.0
b
0,00
1
0
.68
0
,66
.30
1
1
.02
0
8
0
.49
2
.47
0
1.83
.41
0
1
1
6
1
4
.1
C
0
.26
RE
3
.50
5
8
.
.
4
0
.82
3
.
0
1
1.86
291/1
.41
7
0
.3
1
.51
1.17
.05
1
beton
6
1
1
3
4 .
.02
.80
0
0
6 PM
2
7
0
1
.04
0
.83
3
.8
.
1
0
1.12
.53
O
0
0
.83
293/2
.83
1
0
.53
0
0
.83
9 .
6
.83
0
0
0
0.78
7
5 . 0
1.88
2.07
s
0
.84
.85
.84
6
.65
p
1.33
u t
t
s o
0
O 10
g
*742
o
0
n
0
0
.8
a
.39
.39
.86
0
1
8.
s
c
.32
.63
0
M
1
.87
0.81
.82
0
0
0.90
.82 .84
2.05
.59
.34
0
.07
0 0
1.60
1
.89
0
.87
.14
1
0,00
.82
.87
0
0
.85
Obala Petra Krešimira IV
8
:
1
beton
t
0
1
0
0
.20
0
1.15
0
:
a
 
PLAŽA, ŠLJUNAK - OBLUTAK 20- 40 mm
0
.44
0
.12
.50
beton
.12
PLAŽA, ŠLJUNAK - OBLUTAK 20- 40 mm
1
c
9
0
1
.97
2
+
.59
.82
.80
.82
1
0
.66
:
7
3 0
4 . 1
1
.5
0
.87
.65
.57
+1,50
.86
0
.98
1
+1,00
S11
 
2
1
.58
5
0
0
1
0
.09
.8
.30
e
.51
.06
+1,60
0
0
.56
k
1
.1
.21
0
.25
1
.97
1
.56
1
1
1
1
.77
.18
0
c
.84
0
0
.23
0
.46
1
0
.35
1
.86 1
0
o
+
2
.30
0
.72
.81
k
:8
 
0
7
2
9
.51
.52
.15
0
0
.76
beton
1
1
.09
.37
0
.73
0
e
2.14
0
.
,
.44
3
4 . 1
1
1
1
3
5 . 0
.32
.40
1
.73
0
.13
k
1
.0
0
PVC, PN4
Ø250 mm  , I=0,50%
1
6
1
.36
0
.78
1
0
0.77
s
.29
0
1
0
.77
1
n
1
.05
8
0
1
.0
3
9
2
n
0
.92
.42
.96
.04
o
.67
7
o
1
.68
1
t
6.00
2
.0
+1,50
.1
.94 .94
t
0
.01
0
.66
8
0
e
,
4
1
0 0
.56
1
e
0
.55
0
9
b
:
0
9
7
0
1
b
0
2
.46
. 0
.49
.72
Ø2
0
.43
2.
.33
9
9
6 .
1
1
.51
1
1
8
50
1
0.96
 m
.19
.17
. 0
.93
3
0
.43
+1,00
.41
.77
0
.05
1
9
m
2.0
2
  , 
1
1
2
0
.59
beton
kt =1,52
I
.9
2
0
1
1
.71
0
1
.57 .55
.6
.03
9
3
=
.
0
1.09
7
.50
1
,5
.4
.37
0
0
.
0
%
NOGOSTUP
R
1 1
1
2
0
0
.83
0
.82
1
.42
0
.46
.35
O 1
kd =0,25
ZASIJECANJE ASFALTA
1
.90
0
4
1.98
.
0
1
0
1.08
1
.36
2
:8
0.48
0.73 1.00
beton 1.06
N
1.35
.66
.88
beton
.71
.45
.16
2
OGO
0.82
.85
0
0
1
1.71
S
0
.90
0
.48
.44
2
5
TUP
1
.21
.78
.77
.92
0.92
1.31
.68
0
.24
1 .52
1
0
1
0
0
0
0.94
0.97
9
beton
3
1
1
.7
.20
.02
.
.32
1
287
1
.20
1
1
2
Ø
.9
1
8
1
1.02
1.58
250
beton
.93
1 . 1
8
1 . 1
n o t
.16
e b
1.39 1.36
.47
6
 mm
1
0
0
1
1
.06
.48
ZA
  , 
b
I
e
=
to
S
0
n
+1,50
beton
1
TUŠEVI
.50
1.60
5.50
S1
,
s
284
6
5
k
I
 
i
0
 
J
P
r
M
u
.0
.39
1
%
b
beton
.77
.22
1.91
E
nja
+1,00
beton
1
O 9
C
.39
k 8
.91
1
0.45
6
/2
.55
.50
0
6
A
2
4
4
N
.
0
7
1
1
0
.18
.
.54
.17
J
1
0
.51
9
1
.54
1
.51
E
4
1
.54
1
7
0
5
1
.
6
 
Ø250 mm  , I=0,50%
S10
1
A
.89
1
7
1
.
1
SF
.3
.51
3
.
5
.07
.49
1
.56
.93
ALT
beton
.96
1
1
9
0
.
0
.54
1
1
0
A
7
.90
0
1
.48
.7
PVC, PN4
3
3 .
4 .
0
0
0
.28
.77
.99
0
.55
1
.06
5
1
1
.94
betonski rubnjak15/25
5
.59
3
2
0
1
.40
1
0
.52
2
.
1
6
.42
0
.10
1
1
.4
.
.40
0
.43
1
0
.31
2
0
5
5 .
.
A
1
1
1
4 .
1
1
1
.46
.52 1
7
betonski rubnjak 8/20
1
1.59
6 PM
4
.5
0
.41
4 . 1
Ø
1
1
3
1
1
.08
T
2
.47
2
1
50 m
.
PLAŽA, ŠLJUNAK - OBLUTAK 20- 40 mm
s
1
1
1
7 . 0
m  , 
4
.
I
5
=
.
.43
0
0
0,
TUŠEVI
.43
.18
1
1
1
1
5
PLAŽA, ŠLJUNAK - OBLUTAK 20- 40 mm
+1,50
6
5
4 . 1
2
3
A t
R2.00
0
.
%
0
0
1
.45
.15
0
.52
2 .
.37
1.96
.72
7
6
3
beton
1
1
.
245
4
7
a
. 0
5
3 . 0
. 0
1
.59
1
1
3
1
.45
.9
1
6
1
4 . 0
V
1
.01
.63
.55
13459/1
.87
S2
.21
c
1
1
.24
1
1
1.45
.02
3.00
1
7
4 . 1
.92
.44
.30
.48
1
1
.14
2
H :
7
8
1
.
5
1 . 1
0
1
9
1
0
1
1
1
 
2
0
.
4 .
1
.34
1
2
7 . 0
.1
.61
beto
.
.12
3.00
2.
0
V
A
I   a r
1
0
ns
1
ki r
9
1
i
7
m i š
8
8
6 . 0
1
4
e
3
r K   a r
u
t e
+
b
P
n
.3
5
6 .
 
0
7
.
ja
Ø
k 8
2
/2
5
0
0
S9
0 mm  ,
N
 I
O
=
G
0,
O
5
S
0%
T
NOGOSTUP
U
Ø250 mm  , I=0,50%
SITUACIJA   RADOVA
2
0
.55
a l
0
a b
O
6
.
4 .
1
1
.2
1
1
7
1
.48
1
*855
 Z 0
6
4
4
.18
.
6 .
1
0
4
P
.38
.
beton
2.00
3.00
1.85
2
6
255
S3
5
4
1
0
.
.41
1
1
.56
K
0
betonski rubnjak 8/20
PEHD 32 40 NP 10
PVC, PN4
R
5
1
1
5.50
282
O 8
.
1
.4
0
8 .
.21
6
.41
6
9
4
0

.78
PM
6
2
. 1
s
1
1
5
0
2
A
271
8
4
.
.
.51
1
.7
.41
1
.51
1
1
.94
.31
T ,0
t
*1
2
1
.58
6 . 1
ZA
0
1
7
a
.
S
1
0
1
9
1
2
2
5
s
6
IJE
PMO-1
S8
t
CANJE A
PEHD ND 3
6 PM
Ø200 mm  , I=0,50%
MJ. 1:200
. 1
.47
1
.
1.59
c
a
6
0
6 .
1
6
1
.62
1
E
4
.38
. 1
1
.42
7
1
.6
a
6 .
2 N
1
1
1.65
SF
P 10
PVC, PN4
c
1

ALTA
3.
Č
0
0
.42
c
0
6.00
1.67
0
-
:
  a t
2
s
5
e
.
Ø
.81
c  
1
25
1
S7
 
.71

.72
-
.7
mm
:
.81
  
0
1
, I=
+
1
.74
0
1.72
1.79
1
O
,
1
.49
.45
2
5 .
1.68
5
 
1
1
2
.470%
.77
S4
1
1
.50
1
1
0
O 2
2.00
0
+
.79
.86
1
1.67
1.70
IT3
P
1
1
R
279/7
+
1
Ø200 m
1
5
8
6 . 1
2.04
. 1
2
m  , I=0,5%
ZASIJECANJE ASFALTA
6
4
7 . 1
0
0
6 PM
8
2
s
O 7
9
4
1.69
0
. 1
1.74
,
9
4 . 1
1.71
8
4
t
3
,
7
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
.
a
1
3
7 .
0
1
1
1.74
2
,
S6
c
8
4
6
O 3
. 1
1.54
S5
s
7
PROJEKTIRANJE - NADZOR - GRADNJA
1
.8
8 . 1
1.47
1.88
4
1
.93
:
1.49
t
8
3
6
 
.
a
0
1.87
1
2
4
Sjedište:  Trilj,  Kralja Tomislava 6
Ured:  Split,  Vinkovačka 21
7 . 1
1.85
276
.
c
+
1.81
.99
PRIKLJUČAK NA
7
.91
.72
0
7 .
1 /
:
.01
1
*1
1
.90
1
1
9
1
5
4
3
1
5
1.75
2
 
1
.50
Tel/fax:  021 / 487 222          098 / 280 511
2
5
GRADSKI VODOVOD
0
9
6
.38
. 1
1.75
.04
2
A
O 6
5
3
.7
+
7
e-mail:    [email protected]
.14
2
2
.79
1.84
.95
1
1
.08
O 4
s
,
2
466
3
1.87
.03
1
258/1
t
4
9
5 . 1
.86
2
6
*1
263/2
4
1
262
a
1.95
1
4
GLAVNI PROJEKTANT:
GRAĐEVINA:
INVESTITOR:
6
262/5
265/6
.1
.17
1.83
1.86
6
266/2
c
O 5
3
2
6
5
1
6
. 1
.00
,
2
s
6
1.74
6
:
7
6
1.72
1.66
 
t
OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 
OPĆINA TISNO
.69
. 1
1.68
5
a
3
2
5
0
3
279/6
/
.18
.
9
271/1
+
c
3
1.71
O 5
.04
.49
.20
6
IT2
2
2
2
7
U NASELJU BETINA
Uska ulica 1, Tisno  
.79
2
.19
6
271/2
271/3
0
:
2
1
.85
3
1
 
/
6
6
5
1
.87
6
0
1
IT1
.07
6
6
.94
2
.88
.15
6
1
6
+
1
2
2
,
1
.15
6
3
8
1
8
0
1
.02
4
.80
0
2
279/4
3
6
PROJEKTANT:
PROJEKT:
NACRT:
.90
*1
,
1
beton
279/1
3
6
3
SITUACIJA  RADOVA
.64
BOŠKO KOZINA dipl.ing. građ.
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, 
3
.16
277/7
2
6
370
*758
U NASELJU BETINA
*1
D
DATOTEKA:
3sit-rad.dwg
.84
.00
2
3
SURADNIK:
RAZINA PROJEKTA:
BROJ NACRTA:
ANTONIJA BARTULOVIĆ, mag.ing. aedif.
IDEJNO RJEŠENJE
3.
258/2
6
BROJ I DATUM PROJEKTA:
MJERILO:
T.D. 763-G/14
siječanj, 2014. god.
1:200

POPREČNI PRESJEK A-A
MJ. 1:50
ISKOP U POST. NASIP. KAMENOM MATERIJALU 
C
B
bet
be . rubnjak 
ub
8/2
8 0
/2 cm
0
-
cm
997
1203
275
275
400
na 
na temelju
em
 
elju
-rubna linija
-razdjelna linija
 trotoar
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
BETON C 35/45
1,55
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
BETON C 30/37
60
1,00
1,00
1,00
12
MONTAŽNI AB ELEMENT "A-1",
15
30
60
BETON C 35/45
0
10
+0.33 S.R.M.
148
80
30
155
betonski elementi(kocke)                            d=6.0cm
1:
-+0.00
izravnavajući sloj pijeska                            d=4.0 cm
1
0
14
betonska podloga C16/20                          d=10.0cm
OPĆI KAMENI NASIP 
OPĆI KAMENI NASIP 
OPĆI KAMENI NASIP 
100
172
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
 0-50 kg
 0-50 kg
 0-50 kg
2
050
uređenje posteljice
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
10
30
P-20
20
-1,10 1:1,5
ISKOP U POST. NASIP. KAMENOM MATERIJALU 
60
301
301
300
300
60
50
MONTAŽNI AB ELEMENT "BLOK-ČUVAR",
BETON C 35/45, ELEMENT  TIP P-20
temeljni kamenomet 0,1-100 kg
MONTAŽNI AB ELEMENT "A-2",
POS
TUCANIK ZA IZRAVNANJE, d=10 cm
MONTAŽNI AB ELEMENT "A-2",
MONTAŽNI AB ELEMENT "A-2",
TOJEĆA L
TUCANIK ZA IZRAVNANJE, d=10 cm
C
INIJA TERENA
BETON C 35/45
BETON C 35/45
B
POPREČNI PRESJEK B-B
POPREČNI PRESJEK C-C
MJ. 1:50
MJ. 1:50
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
BETON C 30/37
300
ARM.BET. ZIDOVI, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
RAZGRADNJA POSTOJEĆEG MULA
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
300
BETON C 30/37
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
BETON C 35/45
1,26
PROJEKTIRANJE - NADZOR - GRADNJA
12
1,00
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
Sjedište:  Trilj,  Kralja Tomislava 6
Ured:  Split,  Vinkovačka 21
15
MONTAŽNI AB ELEMENT "A-1",
60
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
Tel/fax:  021 / 487 222          098 / 280 511
30
50
BETON C 35/45
33
e-mail:    [email protected]
0
10
40
40
220
40
40
GLAVNI PROJEKTANT:
GRAĐEVINA:
INVESTITOR:
+0.33 S.R.M.
+0.33 S.R.M.
ISKOP U POST. KAMENOM NASIPNOM MATERIJALU 
ISKOP U POST. KAMENOM MATERIJALU 
-+0.00
kameni nasip 0-50 kg
0
-+0.00
OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 
OPĆINA TISNO
0
20
14
U NASELJU BETINA
Uska ulica 1, Tisno  
OPĆI KAMENI NASIP 
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
 0-50 kg
0
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
10
60
60
50
30
PROJEKTANT:
PROJEKT:
NACRT:
-1,10
-1,10
1
OPĆI KAMENI NASIP 
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
10
:1
BOŠKO KOZINA dipl.ing. građ.
KARAKTERISTIČNI PRESJECI UREĐENJA OBALNOG 
,
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, 
5
1:1,5
 0-500 kg
U NASELJU BETINA
 POJASA, PRESJECI A-A, B-B I C-C
10
300
10
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
DATOTEKA:
temeljni kamenomet 0,1-100 kg
presjeci.dwg
SURADNIK:
RAZINA PROJEKTA:
BROJ NACRTA:
TUCANIK ZA IZRAVNANJE, d=10 cm
ANTONIJA BARTULOVIĆ, mag.ing. aedif.
IDEJNO RJEŠENJE
4.
BROJ I DATUM PROJEKTA:
MJERILO:
T.D. 763-G/14
siječanj, 2014. god.
1:50

POPREČNI PRESJEK D-D
MJ. 1:50
275
275
250
190
bet
be . rubnjak 
ub
8/2
8 0
/2 cm
0
-
cm
700
na 
na temelju
em
 
elju
-rubna linija
-razdjelna linija
-rubna linija
 trotoar
1,62
parking
1,50
800
12
40
1,00
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
50
1 : 8
50
zasijecanje postojećeg  habajući sloj AC 11surf 50/70
4.0 cm
kolnika
ISKOP U POST. NASIP. KAMENOM MATERIJALU 
+0.33 S.R.M.
bit. nosivi sloj AC 22base 50/70
6.0 cm
ŠLJUNAK 20-40mm
betonski elementi(kocke)                            d=6.0cm
100
154
85
1 : 
-+0.00
nosivi sloj od drobljenog 
25.0 cm
izravnavajući sloj pijeska                            d=4.0 cm
8
kamenog materijala 
betonska podloga C16/20                          d=10.0cm
uređenje posteljice
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
124
POSTOJEĆA
170
 LINI
1
J
 : 8
uređenje posteljice
A TERENA
50
1 : 8
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40 mm
-1,00
ISKOP U POST. NASIP. KAMENOM MATERIJALU 
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
POPREČNI PRESJEK E-E
POPREČNI PRESJEK F-F
MJ. 1:50
MJ. 1:50
346
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
PROJEKTIRANJE - NADZOR - GRADNJA
346
ARM.BET. ZIDOVI, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
5
65
276
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
Sjedište:  Trilj,  Kralja Tomislava 6
Ured:  Split,  Vinkovačka 21
BETON C 30/37
ARM. BET. ZIDOVI, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
BETON C 30/37
5
65
276
ARM.BET. PLOČA, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
Tel/fax:  021 / 487 222          098 / 280 511
BETON C 30/37
BETON C 30/37
1,60
e-mail:    [email protected]
12
1,36
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
15
GLAVNI PROJEKTANT:
GRAĐEVINA:
INVESTITOR:
12
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
15
0
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
50
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 
OPĆINA TISNO
11
 0-50 kg
86
nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
70
50
0-50 kg
1
1:1
U NASELJU BETINA
Uska ulica 1, Tisno  
:1
BET. PODMORSKI ZID, BETONIRANJE NA LICU MJESTA,
 0-50 kg
0,50
0,50
BETON C 35/45
kameni nasip 0-50 kg
40
70
40
-+0.00
kameni nasip 0-50 kg
PLAŽNI ŠLJUNAK 20-40mm
-+0.00
OPĆI KAMENI NASIP 
0
-+0.00
-+0.00
PROJEKTANT:
PROJEKT:
NACRT:
 0-500 kg
50
10
1-50 kg
BOŠKO KOZINA dipl.ing. građ.
KARAKTERISTIČNI PRESJECI UREĐENJA OBALNOG
UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV, 
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
 0-50 kg
1:1
-0,50
U NASELJU BETINA
 POJASA, PRESJECI D-D, E-E I F-F
OPĆI KAMENI NASIP 
1:1
ISKOP U POST. KAMENOM NASIPNOM MATERIJALU 
 0-500 kg
DATOTEKA:
60
120
60
POSTOJEĆA LINIJA TERENA
presjeci.dwg
SURADNIK:
RAZINA PROJEKTA:
BROJ NACRTA:
ISKOP U POST. KAMENOM NASIPNOM MATERIJALU 
ANTONIJA BARTULOVIĆ, mag.ing. aedif.
IDEJNO RJEŠENJE
5.
BROJ I DATUM PROJEKTA:
MJERILO:
T.D. 763-G/14
siječanj, 2014. god.
1:50