Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Izvještaji rektora o radu i Izvještaji o radu sveučilišta'.

2006. 
6. IZVJEŠĆE ZA 2006. rektora prof. dr. sc. Damira Magaša  
 
Ukupan  broj  zaposlenika  Sveučilišta  u  Zadru  na  kraju  akademske  godine  2005.-2006.,  30. 
rujna 2006. je 355 (od toga 95 doktora znanosti, 56 magistara znanosti; tj. profesori, docenti, asistenti, 
lektori,  predavači,  znanstveni  novaci,  administrativno  i  pomoćno  osoblje);  broj  vanjskih  suradnika 
(broj sklopljenih ugovora) je u zimskom semestru bio 128, a u ljetnom 126; predavaonički prostor po 
studentu oko 2 m2 (međunarodni akademski standard 2,5 m2 po studentu); radni prostor po zaposleniku 
oko  7  m2  (međunarodni  akademski  standard  10  m2  po  zaposleniku).  U  četvrtoj  akademskoj  godini 
upisano  je  prvo  pokoljenje  od  preko  1500  studenata  u  prvu  godinu  po  novim  tzv.  bolonjskim 
kriterijima na 31 preddiplomskom studiju i jednom petogodišnjem, a na drugu, treću i četvrtu godinu 
dodiplomskih  studija  po  starom  programu  oko  2500  studenata,  te  na  6  poslijediplomskih,  kao  i  na 
izvanrednim  i  dopunskim  studijima  Sveučilišta  u  Zadru,  na  ukupno  20  odjela.  To  su:  Odjel  za 
arheologiju, 2. Odjel za engleski jezik i književnost, 3. Odjel za filozofiju, 4. Odjel za francuski jezik i 
književnost, 5. Odjel za geografiju, 6. Odjel za informatologiju i komunikologiju, 7. Odjel za klasičku 
filologiju (2 studija), 8. Odjel za kroatistiku i slavistiku (s Odsjekom za hrvatski jezik i književnost i 
Odsjekom  za  ruski  jezik  i  književnost),  9.  Odjel  za  njemački  jezik  i  književnost,  10.  Odjel  za 
pedagogiju, 11. Odjel za povijest, 12. Odjel za povijest umjetnosti, 13.  Odjel za psihologiju, 14. Odjel 
za  sociologiju,  15.  Odjel  za  talijanski  jezik  i  književnost,  16.  Odjel  za  knjižničarstvo,  17.  Odjel  za 
izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece (s 2 studija), 18. Odjel za etnologiju i sociokulturnu 
antropologiju, 19. Odjel za pomorstvo i promet i 20. Odjel za ekonomiju. 
Tijekom  akademske  godine  2004.-2005.  obavljene  opsežne  pripreme  na  prilagodbi 
sveučilišnih nastavnih programa Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
kao  i  Bolonjskoj  deklaraciji  omogućile  su  upis  u  akademsku  godinu  2005.-2006.  prema  novim 
kriterijima.  Dopusnice  je  do  studenog  2005.  dobilo  69  sveučilišnih  programa,  31  preddiplomski 
trogodišnji i 38 diplomskih dvogodišnjih, te jedan integrirani petogodišnji (za učitelje), a nastavljene 
su  i  pripreme  prilagodbe  postojećih  poslijediplomskih  studija  u  skladu  sa  zahtjevima  Bolonjske 
deklaracije. 
 
U akademskoj godini 2005.-2006. djelovali su sljedeći poslijediplomski studiji: 
1. Poslijediplomski znanstveni studiji Povijest hrvatskog pomorstva, za stjecanje akademskih 
stupnjeva magistra i doktora povijesnih znanosti (polje: Povijest); 
2. Poslijediplomski znanstveni studiji Arheologija istočnog Jadrana, za stjecanje akademskih 
stupnjeva magistra i doktora humanističkih znanosti iz polja Arheologije;  
3. Poslijediplomski (magistarski i doktorski) znanstveni studij Književnosti (polje: Znanost o 
književnosti);  
4.  Poslijediplomski  studij  Lingvistike,  za  stjecanje  akademskih  stupnjeva  magistra  i  doktora 
humanističkih znanosti (polje: Znanosti o jeziku);  
5. Poslijediplomski studiji Kultura i turizam (polje: Informacijske znanosti);  
6. Poslijediplomski znanstveni studiji Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, za stjecanje 
akademskih stupnjeva magistra i doktora prirodnih znanosti (polje: Geoznanosti); 
 
7.  Poslijediplomski  studij  Kultura  i  društvo,  za  stjecanje  akademskih  stupnjeva  magistra  i 
doktora znanosti (polje: Sociologija) 
  
8.  Poslijediplomski  studij:  Europski  studiji  –  Jezici  i  kulture  u  dodiru,  (European  Studies: 
Languages and Cultures in Contact) u okviru projekta Tempus. 
 
Sveučilište u Zadru potpisalo je i suradnju na poslijediplomskim doktorskim studijima, i to na 
1) Međusveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju pomorstva sa sveučilištima u Rijeci, Splitu i 
Dubrovniku,  HHI,  MORH-om  i  HRM  i  2)  Međusveučilišnom  znanstvenom  doktorskom  studiju 
Medicine novotvorina sa sveučilištima u Splitu i Dubrovniku i Institutom "R. Bošković" iz Zagreba. 
 
Znanstveno-istraživački  rad  provodio  se  najvećim  dijelom  kroz  44  projekta  na  kojima  je 
angažirano  preko  200  suradnika  uključivši  40  znanstvenih  novaka.  Nastavio  je  rad  Centar  za 
onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru. 
  
 

Sveučilište u Zadru koristi ukupne unutarnje korisne površine od oko 19.000 m2, s najnovijim 
uređenjem  potkrovlja  zgrada  na  Obali  kralja  Petra  Krešimira  IV.  (oko  1000  m2),  a  u  tijeku  je  bilo 
uređenje  oko  1800  m2  u  zgradi  u  Ulici  Petra  Svačića  9  (nekadašnji  studentski  dom).  Sveučilište  se 
nastoji širiti novim odjelima i studijima u prostoru neke od bivših vojarni "Franka Lisice" ili "Stjepana 
Radića",  odnosno  u  prostoru  hotela  "Iž"  (studentski  dom),  a  također,  predviđa  se  povrat  preostalog 
prostora u zgradi Rektorata, te rješavanje prostora studentskoga kluba.  
Na zasjedanju Vlade Republike Hrvatske u Zadru dana 8. lipnja 2006. donesena je odluka da 
se Gradu Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, predaje prostor bivše vojarne "Franka Lisice" u kojem 
se već razvijaju sveučilišni sadržaji, za daljnji razvoj sveučilišnoga kampusa. Uslijedilo je i rješenje s 
naznakom  prava  zemljišno-knjižnog  upisa  za  navedene  sveučilišne  namjene,  te  će  se  u  najskorije 
vrijeme pristupiti dovršetku prostorno-planske dokumentacije Sveučilišta u Zadru na tom prostoru.  
Kompleks  Novog  kampusa  Sveučilišta  u  Zadru  predmet  je  i  programa  "Novi  svjetionici 
hrvatskoga Jadrana", na kojem već nekoliko godina radi, uz pomoć nizozemske vlade i Berlag institut, 
pa su u Klovićevim dvorima u Zagrebu 20. i 21. lipnja 2006. održani promocija istoimene knjige, te 
seminar  "Mediteran  kakav  bi  mogao  biti",  na  kojem  je  s  temom  "Razvoj  sveučilišta  i  odnos  prema 
gradu" sudjelovao i rektor prof. dr. sc. Damir Magaš. 
 
Sveučilišno  vijeće  je  na  6  sjednica  raspravilo  i  rješavalo  218  točaka  dnevnog  reda.  Senat 
Sveučilišta  je  na  14  sjednica  raspravio  i  rješavao  232  točke  dnevnog  reda,  a  Vijeće  za 
poslijediplomske  studije  na  6  sjednica  raspravilo  i  rješavalo  ukupno  69  točaka.  Vezano  za  popunu 
radnih mjesta objavljeno je 150 natječaja, od toga 138 za nastavnike (od toga za neka mjesta dva i više 
puta),  a  12  za  službenike  i  namještenike.  Primljena  su  52  nova  nastavnika  i  10  novih  službenika  i 
namještenika, a prekinut je radni odnos sa 17 djelatnika (od toga mirovina 2).  
Sveučilište  u  Zadru  je  u  razdoblju  svibanj  2005.-svibanj  2006.  bilo  domaćin  Rektorske 
konferencije  sveučilišta  regije  Alpe-Jadran,  te  je  22.  listopada  2005.  ugostilo  na  posebnoj  sjednici 
članove Znanstvenog odbora Rektorske konferencije, a 26.-27. svibnja 2006. na dvije sjednice članove 
Znanstvenog odbora rektorske konferencije kao i rektore i njihove predstavnike. 
U  akademskoj  godini  2005.-2006.  Sveučilište  u  Zadru  bilo  je  domaćin  Rektorskog  zbora 
Hrvatske,  te  je  od  listopada  2005.  do  rujna  2006.  upriličilo  8  sjednica  Rektorskog  zbora  (22. 
studenoga 2005., 10. siječnja 2006., 22. veljače 2006. i 10. travnja 2006. u Zadru, 3. svibnja 2006. – 
održan u Vinjercu, 5. lipnja 2006. – radni posjet Sveučilištu u Mostaru, 25. srpnja – održan na brodu u 
prostoru Kornata i Telašćice i 26. rujna u Zadru – domaćin Zadarska županija). 
Rektor  prof. dr. sc. Damir Magaš je 3. studenoga 2005. prisustvovao proslavi Dana sveučilišta 
u Zagrebu, 1. prosinca 2005. proslavi Dana sveučilišta u Mostaru, 14. prosinca 2005. proslavi Dana 
sveučilišta u Splitu, dana 17. svibnja proslavi Dana sveučilišta u Rijeci, dana 29. svibnja proslavi Dana 
sveučilišta u Osijeku, 21. rujna proslavi Dana sveučilišta u Mariboru, gdje je u funkciji predsjednika 
Rektorskog zbora Hrvatske održao prigodna pozdravna slova u ime hrvatskih sveučilišta. 
U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, upriličen je uoči Božića 2005. tradicionalni svečani 
blagdanski  i  novogodišnji  susret  za  sve  zaposlenike  i  umirovljene.  Bilo  je  prisutno  blizu  200 
profesora,  suradnika  u  nastavi,  zaposlenih  u  administrativnim  službama,  umirovljenih  profesora  i 
djelatnika te predstavnika studenata. U prigodnom obraćanju prisutnima, uz želje za puno uspjeha u 
radu  i  rezultate  rada  u  novoj  2006.,  predstavnici  uprave  Sveučilišta  naglasili  su  značajan  uspjeh 
osnivanja i daljnjeg razvoja Sveučilišta u Zadru. Umirovljenima u 2005. godini uručeni su prigodni 
darovi. Posebno je istaknuto da svih očekuju daljnji napori u htijenjima da Sveučilište u Zadru postane 
još  vrsnije  i  prepoznatljivije,  te  da  zajedničkim  snagama  s  mjerodavnim  Ministarstvom,  Gradom 
Zadrom,  Zadarskom  županijom,  drugim  gradovima  i  općinama  i  regionalnim  gospodarskim 
činiteljima, kao i međunarodnom aktivnošću, ostvari napredak u kadrovskoj, prostornoj, funkcionalnoj 
i  programskoj  sferi  na  dobrobit  čitave  zadarske  regije  i  domovine  Hrvatske,  kao  i  svih  studenata  i 
zaposlenika. 
Svečana sjednica u prigodi Dana Sveučilišta – Dies Academicus održana je 24. ožujka 2006. 
budući  da je  Dan  Sveučilišta  u  Zadru,  25.  ožujka,  pao  u  subotu.  Na  ovogodišnjoj  svečanoj  sjednici 
nazočili su državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa doc. dr. sc. Slobodan Uzelac, 
rektori  hrvatskih  sveučilišta,  te  Sveučilišta  u  Mostaru  i  Univerziteta  Technikum  u  Beču,  kao  i 
prorektor  Sveučilišta  u  Mariboru,  predstavnici  državnih,  županijskih,  gradskih  i  općinskih  vlasti, 
brojnih javnih  ustanova,  drugi  predstavnici  sveučilišta  u  zemlji  i  izvan  nje,  te  predstavnici javnoga, 

kulturnog, političkog, vjerskog života, HAZU, MH, HV, nastavnici, suradnici i studenti. Uz pozdrave i 
izvješće o radu i postignućima Sveučilišta u Zadru koje je iznio rektor prof. dr. sc. Damir Magaš, na 
dnevnom  redu  bili  su  podjela  počasnog  zvanja  emeritusa  umirovljenoj  profesorici  Gloriji  Rabac-
Čondrić,  podjela  nagrada  zaposlenicima  akademiku  prof.  dr.  sc.  Nenadu  Cambiju  i  Nadi  Jurišić  i 
podjela nagrada najboljim studentima i zaposlenicima. 
Dana 12. lipnja 2006. održan je Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru u sklopu kojeg je javnost, 
posebice  zainteresirani  srednjoškolci,  upoznata  s  novim,  preddiplomskim  i  diplomskim  programima 
svih odjela Sveučilišta za sljedeću 2006.–2007. akademsku godinu. Od 10 sati ujutro, kada je održana 
i konferencija za sredstva javnog priopćavanja do 18 sati navećer, izložene štandove s promotivnim 
materijalima odjela i Sveučilišta u prizemlju zgrada Sveučilišta na Obali kralja Krešimira IV. obišao je 
velik  broj  zainteresiranih.  Na  štandovima  sveučilišnih  odjela  volontirali  su  studenti,  uglavnom  s  4. 
godine studija, dajući objašnjenja o studijima, programima, prijamnim ispitima i primjeni Bolonjske 
reforme.  Ujedno,  na  svim  odjelima  organizirani  su  informativni  punktovi  gdje  su  se  zainteresirani 
mogli detaljnije obavijestiti o studijima na odjelima, načinu rada odjela i sl. 
Tijekom  lipnja  2006.  potpisan  je  predugovor  o  osnivanju  Međunarodnog  edukacijsko-
istraživačkog  centra  čiji  su  osnivači  Prehrambeno-biotehnološki  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu, 
Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, Zadarska županija i Županijska gospodarska komora u Zadru. Centar 
bi trebao početi s radom 2008. godine, a uz laboratorij za istraživanje tehnologije voda, sredozemne 
prehrambene  tehnologije  i  biotehnologije  mora,  predviđeno  je  osnivanje  i  dvaju  međusveučilišnih 
studija  o  "upravljanju  obalom".  Centar  će  djelovati  u  zgradi  Prehrambeno-biotehnološkog  fakulteta 
kod Sfinge u Zadru, a sredstva za obnovu dat će osnivači. 
Najviši predstavnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik HAZU akademik 
Milan  Moguš,  dopredsjednici  akademkinja  Alice  Wertheimer-Baletić  i  akademik  Pavle  Dešpalj, 
ravnatelj Zavoda za povijest HAZU u Zadru, akademik Franjo Šanjek, glavni tajnik HAZU akademik 
Slavko Cvetnić i tajnik HAZU prof. dr. sc. Slobodan Kaštela u sklopu svoga boravka u Zadru 7. i 8. 
rujna  2006.  posjetili  su  8.  rujna  Sveučilište  u  Zadru.  U  razgovoru  s  predstavnicima  Sveučilišta, 
rektorom i prorektorima istaknuli su podršku razvojnim planovima Sveučilišta u Zadru, a dogovorena 
je izrada i zajedničkog sporazuma o suradnji. 
Ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac sa suradnicima, državnim 
tajnicima  prof.  dr.  sc.  Slobodanom  Uzelcem  i  Stanislavom  Rogić,  državnim  pomoćnikom  Stipom 
Mamićem  i  drugima,  posjetio  je  Sveučilište  u  Zadru  dana  26.  rujna  2006.  u  prigodi  otvaranja 
novoobnovljenih prostorija u krovištu zgrada sveučilišta na Obali kralja Krešimira IV. Uz nazočnost 
predstavnika  Zadarske  županije,  Grada  Zadra,  zadarskih  nadbiskupa,  rektora  i  prorektora  hrvatskih 
sveučilišta, profesora i studenata, ministar je u pratnji rektora prof. dr. sc. Damira Magaša i prorektora 
prof. dr. sc. Ante Uglešića i prof. dr. sc. Danice Škare, otvorio nove radne kabinete, učionice, pristupe 
za  osobe  s  tjelesnim  oštećenjima,  dizala  i  dio  okoliša.  Dobiveno  je  oko  1000  m2  novog  korisnog 
radnog  prostora  te  riješeno  otvoreno  pitanje  šteta  koje  je  godinama,  zbog  slabog  krovišta,  trpjelo 
Sveučilište.  
Nakon  otvaranja  obnovljenih  prostorija,  ministar  Primorac,  zadarski  župan  Ivo  Grbić  i 
zadarski  gradonačelnik  dr.  Živko  Kolega,  pozdravili  su  hrvatske  rektore  na  njihovoj  redovitoj  8. 
sjednici  Rektorskog  zbora  u  akademskoj  godini  2005.-2006.  Domaćin  sjednice  bila  je  Zadarska 
županija u čijoj je Maloj vijećnici i održana. Na toj  sjednici, posljednjoj u jednogodišnjem  mandatu 
predsjedavanja na Sveučilištu u Zadru, predsjednik Rektorskog zbora, rektor Sveučilišta u Zadru prof. 
dr.  sc.  Damir  Magaš,  predao  je  dužnost  rektoru  Sveučilišta  u  Dubrovniku,  prof.  dr.  sc.  Mateu 
Milkoviću, predsjedavajućem u sljedećem mandatu. Rektorima i predstavnicima državne, županijske i 
gradske vlasti uručene su i prigodni darovi Sveučilišta u Zadru, odnosno Zadarske županije i Grada 
Zadra.  
 
rektor:   
Prof. dr. sc. Damir Magaš, redoviti profesor  
prorektori: 
Prof. dr. sc.  Ante Uglešić, izvanredni profesor 
 
 
Prof. dr. sc. Mirko Jakić, izvanredni profesor 
 
 
Prof. dr. sc.  Danica Škara, izvanredni profesor 
 
tajništvo: 
Antonela Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica 
 
 
Miljenko Zubčić, dipl. iur.., administrativni tajnik 

 
 
Marija Pečnik, dipl. oecc., financijska tajnica 
 
SENAT SVEUČILIŠTA U ZADRU 2005.–2006. 
 
Članovi Senata: 
Rektor: 
Prof.dr.sc. Damir Magaš 
 
Članovi Senata: 
Doc. dr. sc. Robert Bacalja 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Ćosić 
Prof. dr. sc. Martin Glamuzina 
Prof. dr. sc. Nikola Jakšić 
Doc. dr. sc. Slavija Kabić 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić 
Doc. dr. sc. Milenko Lončar 
Prof. dr. sc. Mile Mamić 
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović 
Doc. dr. sc. Zlatko Miliša 
Prof. dr. sc. Živko Nižić 
Prof. dr. sc. Izabela Sorić 
Prof. dr. sc. Danica Škara 
Doc. dr. sc. Iris Tičac 
Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović  
Prof. dr. sc. Josip Vidaković 
 
Predstavnici studenata poslijediplomskih studija: 
- Nikolina Bojčić 
 
Predstavnici studenata: 
- Ivan Čirjak, Franka Gulin (do ožujka 2006.), Drago Šarić (do ožujka 2006.), Nikola Turčinov (do 
ožujka 2006.), Željko Primorac (od ožujka do svibnja 2006.), Jurica Dukan (od ožujka 2006.), 
Marijana Roščić (od ožujka 2006.), Ivana Omrčen Loko (od lipnja 2006.).   
 
Predstavnici sindikata: 
- Doc. dr. sc. Anamarija Kurilić, doc. dr. sc. Igor Radeka 
 
Predstavnici asistenata: 
- Ana Slišković 
 
Predstavnici suradnika: 
- Tomislav Krpan 
 
Predstavnici zaposlenika: 
- Ivan Ražnjević 
 
Sudjeluju u radu Senata: 
Prorektori 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
Prof. dr. sc. Mirko Jakić 
Prof. dr. sc. Danica Škara 
Glavna tajnica 
Antonella Lovrić 
Administrativni tajnik 
Miljenko Zubčić 

Za zapisnik zadužena 
Maja Jadrešin 
 
Nastavnici i ostali zaposlenici u stalnom radnom odnosu (30. rujna 2006.): 
broj nastavnika: 206 (doktora znanosti 91, magistara znanosti 45, ostalih suradnika, lektora, asistenata 
i dr. 70) 
broj znanstvenih novaka: 40 (doktora znanosti 4, magistara znanosti 11, ostalih 25) 
broj ostalih zaposlenika: 109 
ukupan broj nastavnika i ostalih zaposlenika: 355 
 
Studenti:  
ukupan broj studenata na svim godinama studija: 3979 (s apsolventima) 
upisano u prvu godinu studija: 1535 
poslijediplomanti: 340 
sveukupno studenata: 4319 
 
Sveučilišni odjeli i odsjeci: 
 
Odjel za arheologiju 
Odjel za ekonomiju (u osnivanju) 
Odjel za engleski jezik i književnost 
Odjel za etnologiju i sociokulturnu antropologiju (u osnivanju) 
Odjel za filozofiju 
Odjel za francuski jezik i književnost 
Odjel za geografiju 
Odjel za informatologiju i komunikologiju 
Odjel za klasičnu filologiju 
Odjel za knjižničarstvo  
Odjel za kroatistiku i slavistiku 
 
Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
 
Odsjek za ruski jezik i književnost 
Odjel za njemački jezik i književnost 
Odjel za pedagogiju 
Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja (u osnivanju) 
Odjel za povijest 
Odjel za povijest umjetnosti 
Odjel za promet i pomorstvo (u osnivanju) 
Odjel za psihologiju 
Odjel za sociologiju 
Odjel za talijanski jezik i književnost 
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece 
 
Odsjek za izobrazbu učitelja 
 
Odsjek za izobrazbu odgojitelja predškolske djece 
 
 
 
 
IZVJEŠĆE  REKTORA  SVEUČILIŠTA  U  ZADRU  NA  SKUPU  ZAPOSLENIKA  5. 
LISTOPADA 2006. ZA RAZDOBLJE 1. LISTOPADA 2005. - 30. RUJNA 2006. 
 
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
Zadar, 2. listopada 2006. 
 

Poštovani kolegice i kolege, poštovani prorektori i predstavnici Sindikata, predstavnici sredstava 
javnog priopćavanja. 
 
Sveučilište  u  Zadru,  kao  javna  ustanova,  nastavilo  je  u  akademskoj  godini  2005./2006.  rad  u 
sklopu  visokoškolskog  i  znanstveno-istraživačkog  sustava  Republike  Hrvatske,  uključeno  na 
ravnopravnoj  osnovi  u  rad  svih  hrvatskih  sveučilišta,  s  postupnim  pomacima  u  uključivanje  i  na 
međunarodnoj  razini.  Unatoć  različitim  poteškoćama,  i  objektivne  i  subjektivne  naravi,  rad  Sveučilišta 
ocjenjujem pozitivno o čemu svjedoče stalno povećanje kadra, studenata, programa, prostora, financijskih 
sredstava.  Svakako  da  bi  uz  još  veći  angažman  i  unutar  i  izvan  Sveučilišta  rezultati  mogli  biti  i  nešto 
bolji, ali objektivne okolnosti predodređuju postupnost i oprez, na korist kvalitete u odnosu na kvantitetu.   
 
Rad Sveučilišta odvijao se temeljem Zakona i Statuta, 2005./06. nije bitno izmijenjen i dopunjen 
Statut Sveučilišta, doneseno više pravilnika i poslovnika i izmjena i dopuna pravilnika i poslovnika. 
 
Zaposlenici 
Ukupan broj zaposlenika Sveučilišta u Zadru na kraju akademske godine 2005./2006., 30 rujna 
2006. je 355 (314 2005.). Povećanje 13,6%. 
Nastavnici i ostali zaposlenici u stalnom radnom odnosu (30. rujna 2006.): 
 
-  broj  nastavnika:  206  (doktora  znanosti  91,  magistara  znanosti  45,  ostalih  suradnika,  lektora, 
asistenata  i  dr.  70).  -  (2005.:  broj  nastavnika:  176  (dr.  znanosti  80,  mr.  znanosti  37,  ostalih  59) 
Povećanje 17,0% 
-  broj  znanstvenih  novaka:  40  (doktora  znanosti  4,  magistara  znanosti  11,  ostalih  25)  (2005.:  47 
(doktora znanosti 3, magistara znanosti 12, ostalih 32) Smanjenje 17,5% 
- broj ostalih zaposlenika: 109 (2005.: broj ostalih zaposlenika: 91) Povećanje 19,8% 
- zaposleno je novih 51 djelatnika, otišlo u mirovinu (2) ili prekinulo ugovor o radu (7). 
- odobreno 30 znanstveno-nastavnih i suradničkih radnih mjesta za 2006. 
Studenti 30. rujna 2005. 
-  ukupan  broj  studenata  na  svim  godinama  studija:  3979  (s  apsolventima)  (2004.:3669):  Povećanje 
8,4% 
- upisano u prvu godinu studija: 1535 (2004.:1284) Povećanje 11,9% 
- poslijediplomanti: 255 (2004.: 344) 37 magistranada i 25 doktoranata, iz prethodnih generacija 185 - 
apsolvenata, ukupno 247. Izvan doktorskih studija u postupku stjecanja doktorata 8 kandidata 
- sveukupno studenata: 4319 (2004.: 4011) Povećanje: 7,5% 
Broj vanjskih suradnika je oko 110; predavaonički prostor po studentu oko 2 m2 (međunarodni 
akademski standard 2,5 m2 po studentu); radni prostor po zaposleniku oko 7 m2 (međunarodni akademski 
standard 10 m2 po zaposleniku). U četvrtoj akademskoj godini upisano je prvo pokoljenje od preko 1500 
studenata  u  prvu  godinu  po  novim  tzv.  bolonjskim  kriterijima  na  31  preddiplomskih  studija  i  jednom 
petogodišnjem,  a  na  drugu  treću  i  četvrtu  godinu  dodiplomskih  studija  po  starom  programu  oko  2500 
studenata, te na 6 poslijediplomskih, kao i na izvanrednim i dopunskim studijima Sveučilišta u Zadru, na 
ukupno  20  odjela.  To  su:  Odjel  za  arheologiju,  2.  Odjel  za  engleski  jezik  i  književnost,  3.  Odjel  za 
filozofiju, 4. Odjel za francuski jezik i književnost, 5. Odjel za geografiju, 6. Odjel za informatologiju i 
komunikologiju, 7. Odjel za klasičku filologiju (2 studija), 8. Odjel za kroatistiku i slavistiku (s Odsjekom 
za  hrvatski  jezik  i  književnost  i  Odsjekom  za  ruski  jezik  i  književnost),  9.  Odjel  za  njemački  jezik  i 
književnost, 10. Odjel za pedagogiju, 11. Odjel za povijest, 12. Odjel za povijest umjetnosti, 13.  Odjel za 
psihologiju,  14.  Odjel  za  sociologiju,  15.  Odjel  za  talijanski  jezik  i  književnost,  16.  Odjel  za 
knjižničarstvo,  17.  Odjel  za  izobrazbu  učitelja  i  odgojitelja  predškolske  djece  (s  2  studija),  18.  Odjel 
etnologiju i sociokulturnu antropologiju, 19. Odjel za pomorstvo i promet i 20. Odjel za ekonomiju. 
Tijekom  akademske  godine  2004.-2005.  obavljene  opsežne  pripreme  na  prilagodbi  sveučilišnih 
nastavnih  programa  Zakonu  o  znanstveno-istraživačkoj  djelatnosti  i  visokom  obrazovanju  kao  i 
Bolonjskoj  deklaraciji  omogućile  su  upis  u  akademsku  godinu  2005.-2006.  prema  novim  kriterijima. 
Dopusnice  je  do  studenog  2005.  dobilo  69  sveučilišnih  programa,  31  preddiplomski  trogodišnji  i  38 
diplomskih  dvogodišnjih,  te  jedan  integrirani  petogodišnji  (za  učitelje),  a  nastavljene  su  i  pripreme 
prilagodbe postojećih poslijediplomskih studija u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije.    
Započeli  s  radom  preddiplomski  studiji  knjižničarstva,  pomorstva,  etnologije  i  antropolpgije  i 
menađmenta pri novoosnovanim Odjelima. 

U akademskoj godini 2005./2006. djelovali su sljedeći poslijediplomski studiji: 
1. Poslijediplomski znanstveni studiji Povijest hrvatskog pomorstva,  
2. Poslijediplomski znanstveni studiji Arheologija istočnog Jadrana,  
3. Poslijediplomski (magistarski i doktorski) znanstveni studij Književnosti  
4. Poslijediplomski studij Lingvistike,  
5. Poslijediplomski studiji Kultura i turizam  
6. Poslijediplomski znanstveni studiji Geografske osnove litoralizacije Hrvatske,  
 
7. Poslijediplomski studiji Kultura i društvo,  
  
8. Poslijediplomski studiji Europski studiji – Jezici i kulture u dodiru,  
 
Sveučilište u Zadru potpisalo 2006. je i suradnju na poslijediplomskim doktorskim studijima i to 
na 1) Međusveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju pomorstva sa sveučilištima u Rijeci, Splitu i 
Dubrovniku, HHI, MORH-om i HRM i 2) Međusveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju Medicine 
novotvorina sa sveučilištima u Splitu i Dubrovniku i Institutom R. Bošković iz Zagreba. 

Znanstveno-istraživački  rad  provodio  se  najvećim  dijelom  kroz  44  projekta  na  kojima  je 
angažirano  preko  200  suradnika  uključivši  40  znanstvenih  novaka.  Osnovan  je  Centar  za  onomastička 
istraživanja Sveučilišta u Zadru. 4 novaka. 
  
 
Sveučilište u Zadru koristi ukupne unutarnje korisne površine od oko 19.000 m2, s najnovijim 
uređenjem potkrovlja zgrada na Obali kralja Petra Krešimira IV. (oko 1000 m2), a u tijeku je uređenje oko 
1800  m2  u  zgradi  u  ulici  Petra  Svačića  9  (nekadašnji  studentski  dom,  vrijednost  oko  10  mil.  kn). 
Sveučilište se nastoji širiti  u  prostoru  hotela  "Iž"  (studentski  dom),  predviđa  se  skori  povrat  preostalog 
prostora u zgradi Rektorata, te rješavanje prostora za studentske potrebe i dio nastave u DHM-u.  
Na zasjedanju Vlade Republike Hrvatske u Zadru dana 8. lipnja 2006. donesena je odluka da se 
Gradu Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, dodjeljuje prostor bivše vojarne "Franka Lisice" u kojem se 
već  razvijaju  sveučilišni  sadržaji,  za  daljnji  razvoj  sveučilišnog  kampusa.  Uslijedilo  je  i  rješenje  s 
naznakom prava zemljišno-knjižnog upisa za navedene sveučilišne namjene, te će se u najskorije vrijeme 
pristupiti dovršetku prostorno-planske dokumentacije Sveučilišta u Zadru na tom prostoru.  
Kompleks  Novog  kampusa  Sveučilišta  u  Zadru  predmet  je  i  programa  "Novi  svjetionici 
hrvatskoga Jadrana", na kojem već nekoliko godina radi, uz pomoć nizozemske vlade i Berlag institut. 
 
Sveučilište je predvidjelo 14 mil. kuna za investicijske i kapitalne radove u 2006. godini što je 
ušlo u državni proračun i 410.000 kn za namještaj za novi prostor: uređenje potkrovlja zgrada na obali, 
uvođenje  liftova  i  radove  na  zgradi  u  ul.  Petra  Svačića  za  potrebe  interuniverzitetskih  studija  i 
znanstvenih centara. 
Utrošena  su  sredstva  Ministarstva  u  iznosu  od  oko  11,500.000  kuna  za  početak  radova  na 
uređenju  potkrovlja,  uvođenju  dizala  i  koridora  za  invalidne  osobe  u  zgradama  na  obali  kralja  P. 
Krešimira IV. 
Završena  je  obnova  sanitarnih  čvorova  i  hidrantske  mreže  u  skladu  s  propisima  i  zahtjevima 
vatrogasne  službe  i  MUP-a  u  južnoj  zgradi  odjela  Sveučilišta  na  Krešimirovoj  obali.  Daljnje  uređenje 
dvorane za tjelesni odgoj pri Stručnom odjelu za obrazovanje učitelja i odgajatelja.  
Preuređen i obnovljen studentski dom, uvedeni stalni portiri  
Uređivani  su  prostori  više  Odjela,  kao  i  nužni  preduvjeti  za  Odjele  prometa  i  pomorstva  i 
menađmenta, 
Sveučilište  raspolaže  s  preko  400  PC-a,  desetak  servera,  uključeno  je  u  državnu  i  svjetsku 
elektronsku mrežu, mreža je osuvremenjena. Nabavljena je nova oprema u sklopu projekata, iz vlastitih 
sredstava i uz pomoć Ministarstva znanosti i tehnologije (oko 50 računala i određen broj štampača, više 
LCD-projektora,  više  skenera,  posebnih  pomagala,  digitalnih  kamera,  GIS  oprema  i  dr.).  Provođena  je 
postupna  oprema  računalnom  i  drugom  opremom,  inventarom,  namještajem,  pomagalima  i  sl.  većine 
odjela    i  službi,  kao  i  postupno  uvođenje  jedinstvenog  elektronskog  programa  rada  Sveučilišta 
(umrežavanje svih službi i dr.). 
 
Obnavljani i popravljani prostori hodnika, stubišta, krovišta, prozori, stropovi, fasada, odvodnja i 
dr. kao i oprema u skladu s mogućnostima vezano za dotrajalost ili razna oštećenja, u skladu s odobrenim 
sredstvima za investicijsko održavanje (440.000 i vlastitih sredstava, cca 500.000 kn).  
Od Zadarske županije dobivena je pomoć od 180.000 kuna za materijalne potrebe sveučilišta, 

 
Županija  zadarska  pokrenula  inicijativu  za  prijenos  prava  vlasništva  nad  bivšom  zgradom  
Tehničke škole i Industrijsko obrtničke škole na Sveučilište u Zadru. 
 
Nastavljena kompjutorizacija knjižnice i područnih knjižnica 
Vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2006. u odnosu na 2005. povećana za 
oko 30%. 
Postupno razvijaju rad novi Ured za međunarodne odnose, Ured za promicanje kvalitete, Ured za 
primjenu ECTS. Pojačane su kadrovski informatička služba, računovodstvo, tajnici odjela. 
 
Temeljem natječaja izabran program za umrežavanje službi Sveučilišta   
Ured  za  promicanje  kvalitete  obavio  je  pripremne  radove  za  definiranje  cjelokupnog  programa 
praćenja kvalitete. Provedena je jedna anketa na uzorku koncem II. semestra.  
Sveučilište ima veći broj povjerenstava. Radila su povjerenstva za izdavačku djelatnost, etičko, 
stegovno, za materijalne poslove i druga. 
Sveučilišno vijeće je na 6 sjednica riješilo oko 300 točaka dnevnog reda. Senat Sveučilišta je na 
14  sjednica  raspravio  i  rješavao  po  oko  280  točaka  dnevnog  reda,  Vijeće  poslijediplomskih  studija 
održalo je 8 redovitih sjednica, te riješilo, odnosno proslijedilo Senatu Sveučilišta oko 110 predmeta. 
Sveučilište  u  Zadru  je  u  razdoblju  svibanj  2005.-svibanj  2006.  bilo  domaćin  Rektorske 
konferencije sveučilišta regije Alpe-Jadran, te je 22. listopada 2005. ugostilo na posebnoj sjednici članove 
Znanstvenog  odbora  Rektorske  konferencije,  a  26.-27.  svibnja  2006.  na  dvije  sjednice  članove 
Znanstvenog odbora rektorske konferencije kao i rektore i njihove predstavnike. 
U  akademskoj  godini  2005.-2006.  Sveučilište  u  Zadru  je  bilo  domaćin  Rektorskog  zbora 
Hrvatske, te je od. listopada 2005. do rujna 2006. upriličilo kao domaćin 8 sjednica Rektorskog zbora.  
Uoči  Božića  2005.  upriličen  je  tradicionalni  božićni  i  novogodišnji  susret  za  sve  zaposlenike  i 
umirovljene.  
Svečana sjednica u prigodi Dana Sveučilišta – Dies Academicus održana je 24. ožujka 2006. Na 
ovogodišnjoj  svečanoj  sjednici  su  nazočili  brojni  rektori  i  visoki  uzvanici.  Počasno  zvanje  emeritus 
podijeljeno je umirovljenoj profesorici Gloriji Rebac-Čondrić, nagrade zaposlenicima dobili su akademik 
prof. dr. sc. Nenad Cambij i Nada Jurišić, a nagrade najboljim studentima dobilo je 17. studenata. 
Dana 12. lipnja 2006. održan je Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru.  
Tijekom  lipnja  2006.  potpisan  je  predugovor  o  osnivanju  Međunarodnog  edukacijsko-
istraživačkog  centra  čiji  su  osnivači  Prehrambeno-biotehnološki  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu, 
Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, Zadarska županija i Županijska gospodarska komora u Zadru. Centar bi 
trebao  početi  s  radom  2008.  godine,  a  uz  laboratorij  za  istraživanje  tehnologije  voda,  sredozemne 
prehrambene tehnologije i biotehnologije mora, predviđeno je osnivanje i dvaju međusveučilišnih studija 
o "upravljanju obalom". Centar će djelovati u zgradi Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta kod Sfinge u 
Zadru, a sredstva za obnovu dati će osnivači. 
Najviši  predstavnici  Hrvatske  akademije  znanosti  i  imjetnosti,  predsjednik  HAZU  akademik 
Milan Moguš, dopredsjednici akademkinja Alice Wertheimer-Baletić i akademik Pavle Dešpalj, ravnatelj 
Zavoda  za  povijest  HAZU  u  Zadru,  akademik  Franjo  Šanjek,  glavni  tajnik  HAZU  akademik  Slavko 
Cvetnić i tajnik HAZU prof. dr. sc. Slobodan Kaštela posjetili su 8. rujna Sveučilište. Istaknuta je podrška 
razvojnim planovima Sveučilišta u Zadru, a dogovorena je izrada zajedničkog sporazuma o suradnji. 
Ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac sa suradnicima, posjetio je 
Sveučilište  u  Zadru  26.  rujna  2006.  u  prigodi  otvaranja  novoobnovljenih  prostorija  u  krovištu  zgrada 
sveučilišta na Obali kralja Krešimira IV. - otvorio je nove radne kabinete, učionice, pristupe za osobe s 
tjelesnim oštećenjima, dizala i dio okoliša. Dobiveno je oko 1000 m2 novog korisnog radnog prostora te 
rješeno otvoreno pitanje šteta koje je zbog slabog krovišta trpjelo Sveučilište.  
 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, na više je sjednica definiralo nove znanstvene časopise, 
nekoliko tiskovina Sveučilišta, udžbenike, priručnike, Godišnjake i sl. 
Knjige, udžbenici, vodići, brošure
Kompleks ženskog odgajališta sv. Dimitrija, Zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, Sveučilište u 
Zadru, Zadar 2005. 
Lacković-Grgin, K., Psihologija adolescencije, Udžbenici Sveučilišta u Zadru, Slap, Jastrebarsko, 2005.  
Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V., Odabrane teme iz psihologije odraslih, Udžbenici Sveučilišta u 
Zadru, Slap, Jastrebarsko, 2005.  
Vulić  Prtorić,  A.,  Priručnik  za  skalu  strahova  i  anksioznosti  za djecu  i  adolescente,  SKAD-62,  Sveučilište  u  Zadru, 
Slap, Jastrebarsko, 2005. 

Mira Klarin, Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Sveučilište u Zadru, Slap, Jastrebarsko-Zadar, 2005. 
Razvojne odrednice Sveučilišta u Zadru za razdoblje 2006.-2010., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005. 
Filozofski fakultet i Visoka učiteljska škola 1997.-2002. i početak rada Sveučilišta u Zadru 2002.-2003., 
Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005.  
Krasić,  Stjepan,  Liber  almi  Studii  Generalis  S.  Dominici  Iadris,  Građa  za  povijest  visokog  školstva  u 
HrvatskojSveučilište u Zadru, Zadar, 2006. 
Welcome  to  the  English  Department  at  the  University  of  Zadar
,  University  of  Zadar,  Department  of 
English Literature and Language, 2006. 
XV. dani Psihologije, Sažeci radova, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2006. 
XV. dani Psihologije, Program, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2006. (brošura). 
Vodić za buduće studente, Upisi 2006./2007., Sveučilište u Zadru, lipanj, 2006. 
International Student Guide, University of Zadar, Croatia, Zadar, 2006. 
Infoznanost, stipendije, projekti, natječaji, Sveučilište u Zadru, rujan 2006. 
toponimija otoka pašmana 
Časopisi i godišnjaci 
Geoadria,  10/1,  Hrvatsko  geografsko  društvo  Zadar,  Sveučilište  u  Zadru,  Odjel  za  geografiju  Zadar, 
2005. 
Geoadria,  10/2,  Hrvatsko  geografsko  društvo  Zadar,  Sveučilište  u  Zadru,  Odjel  za  geografiju  Zadar, 
2005.  
Croatica et Slavica Iadertina, 1/2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2005. 
Acta Jadertina, Časopis Odjela za filozofiju, Odjela za pedagogiju Odjela za sociologiju, Sveučilište u 
Zadru, 1(1) 2004., Zadar 2004. 
Archaeologica  Adriatica,  Časopis  za  arheologiju,  Odjel  za  arheologiju,  Sveučilište  u  Zadru,  1,  Zadar, 
2006. (u pripremi). 
zbornik radov i, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Sveučilište u Zadru, Zadar, 
2006. (u pripremi). 
Godišnjak Sveučilišta u Zadru, 2002.-2003., Sveučilište u Zadru, 2004. 
Godišnjak Sveučilišta u Zadru, 2003.-2004., Sveučilište u Zadru, 2005.  
Godišnjak Sveučilišta u Zadru, 2004.-2005., Sveučilište u Zadru, 2005. 
 
Učinjen  je  značajan  napor  za  što  učinkovitiji  angažman  i  obuku  djelatnika  knjižnice  na 
računarskoj obradi fondova i suvremenom načinu obrade i korištenja knjižnog fonda. Pokrenut je ciklus 
predstavljanja knjiga čiji su autori nastavnici Sveučilišta i drugi eminentni znanstvenici. 
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I VAŽNIJA DOGAĐANJA NA SVEUČILIŠTU U ZADRU  
ZA AKADEMSKU GODINU 2005./2006. 
 
 
U prostorima Sveučilišta održano 70-tak međunarodnih, domaćih, znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih skupova, predstavljanja, svečanih manifestacija, okruglih stolova, proslava, koncerata i sl.: od toga 
ukupno 51 skup, nekoliko najmova za druge namjene, 10-tak koncerata. druga sv-škole 
Sveučilište  u  Zadru,  tj.  Odjel  za  psihologiju,  je  od  25.  rujna  do  4.  listopada  2005.  bilo 
suorganizator  međunarodne  ljetne  škole  na  temu  "Razvoj  i  plastičnost  moždane  kore"  čiji  su 
inicijatori  Hrvatski  institut  za  istraživanje  mozga  Medicinskog  fakulteta  Sveučilišta  u  Zagrebu  s 
direktorom  prof.  dr.  sc.  Ivicom  Kostovićem  i  Hrvatsko  društvo  za  neuroznanost,  a  pokrovitelji  IBRO  i 
FENS. Školu je pohađalo 26 doktoranada iz 20 zemalja Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Azije. 
Dana  7.  listopada  2005.  Sveučilište  u  Zadru  posjetio  je  apostolski  nuncij  u  Republici 
Hrvatskoj mons. Francesco Javier Lozano. U njegovoj pratnji bili su nadbiskup zadarski mons. Ivan 
Prenđa i nadbiskup zadarski u miru mons. Marijan Oblak, a primili su ih rektor prof. dr. sc. Damir Magaš, 
prorektori    prof.  dr.  sc.  Ante  Uglešić,  prof.  dr.  sc.  Danica  Škara  i  prof.  dr.  sc.  Mirko  Jakić,  te  glavna 
tajnica Antonella Lovrić.  
Dana  10.  listopada  2005.  godine,  u  Multimedijalnoj  dvorani  Sveučilišta  u  Novom  kampusu, 
predstavljen je u organizaciji studija knjižničarstva u Zadru, Zagrebu i Osijeku zbornik radova Izazovi 
pisane baštine
, tiskan u povodu 75. obljetnice života znanstvenika prof. dr. sc. Aleksandra Stipčevića. 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  je  22.  listopada  2005.  održana  sjednica  Znanstvenog 
odbora Rektorske konferencije sveučilišta regije Alpe-Jadran.  

U organizaciji Odjela za povijest, katedre za nacionalnu i svjetsku povijest 19. stoljeća, održan je 
25. listopada 2005. na Sveučilištu u Zadru  Studijski dan pod naslovom  Dalmacija 1870-ih u svijetlu 
bečke politike i istočnog pitanja
.  
Dana  26.  listopada  2005.  održana  su  u  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  dva  predstavljanja  o 
stipendijama  koje  je  održala  Ivana  Juraga  iz  Međunarodnog  obrazovnog  Studentskog  informativnog 
centra (SIC) iz Zagreba.  
 
Dana  26.  listopada  2005.  s  početkom  u  18  sati  održana  je  u  Sveučilišnoj  kapeli  sv.  Dimitrija 
svečana misa povodom početka akademske  godine 2005./2006. predvodio nadbiskup zadarski mons. 
Ivan Prenđa. 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  dana  3.  studenog  2005.  održana  je  konferencija  Europskog 
povjerenstva CARDS 2002 o razvojnim operativnim projektima (ROP) za Zadarsku i Šibensko-kninsku 
županiju 2004.-2010., pod naslovom Cost Benefit analiza kao instrument mjerenja ekonomske isplativosti 
pri ostvarenju infrastrukturnih investicija javne uprave
.  
U  organizaciji  Odjela  za  geografiju  Sveučilišta  u  Zadru  i  HGD  Zadar,  u  Svečanoj  dvorani 
Sveučilišta  dana  14.  studenog  2005.  održano  je  predstavljanje  knjige  "Pet  stoljeća  geografskih  i 
pomorskih karata Hrvatske".
 
Dana  11.  studenog  2005.  u  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru,  u  organizaciji  Hrvatskog 
pedagogijskog društva i Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, održan je regionalni stručni skup na 
temu: "Pedagog: područja rada i suradnički odnosi
".  
 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  je  17.  studenoga  2005.  u  organizaciji  Sveučilišne  knjižnice. 
predstavljena  je  knjiga  "Filozofijske,  religijske  i  društvene  teme"  prof.  dr.  sc.  Nikole  Skledara  s 
Odjela za sociologiju. 
 
U organizaciji HGD Zadar, u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru u Novom kampusu u 
ul.  Dr.  F.  Tuđmana,  Robert  Lončarić,  prof.  Odjela  za  geografiju,  održao  je  19.  studenog  2005. 
predavanje pod naslovom "Hrvati i Sueski kanal". 
 
Od 21. do 24. studenog 2005. u Sveučilišnoj kapeli sv. Dimitrija, održavala se u većernjim satima 
duhovna obnova za studente pod vodstvom studentskog kapelana don. Z. Dundovića. 
 
U  organizaciji  Tempus  programa  za  prevoditelje  na  Sveučilištu  u  Zadru,  u  Multimedijalnoj 
dvorani Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Patricija Kerres, s Instituta za prevoditelje (Institut Libre Marie 
Haps
) iz Bruxellesa, predvodila je 22. i 23. studenog 2005. seminar iz prevođenja
 
Dana  1.  prosinca  2005.  u  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta,  prof.  dr.  sc.  Bess  Beatty,  Sveučilište  u 
Oregonu,  održala  je  predavanje  pod  naslovom:  Afričko-američka  povijest:  izgubljena,  ukradena  i 
pronađena
. Predavanje je organizirao Odjel za engleski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru. 
 
U Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru u Novom kampusu u organizaciji HGD, Odjela za 
geografiju  i  Odjela  za  sociologiju,  doc.  Darren  Purcell,  Odsjek  za  geografiju  Fakulteta  za  geoznanosti 
Sveučilišta Oklahoma, održao je 6. prosinca 2005. predavanje pod naslovom "Geopolitika i mediji".  
 
Na  Univerzi  na  Primorskem  u  Kopru  (Slovenija)  i  na  Sveučilištu  u  Zadru  održan  je  8.-10. 
prosinca  2005.  međunarodni  znanstveni  skup  pod  naslovom  "Dva  stoljeća  od  početka  Napoleonove 
vladavine na Istočnom Jadranu".
 U sklopu znanstvenog skupa održano je i predstavljanje Arhivskog 
vodića 1806.-1814. Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa
. 
 
U  organizaciji  Odjela  za  povijest  Sveučilišta  u  Zadru,  u  Velikoj  dvorani  odjela  u  DHM-u, 
održano je 14. prosinca 2005. predstavljanje knjige Igora Dude: U potrazi za blagostanjem (O povijesti 
dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-tih i 1960-ih
)
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  18.  siječnja  2006.  održano  je  predstavljanje  knjige 
"Glagoljica  u  Zadarskoj  nadbiskupiji  u  srednjem vijeku"  autora  franjevca  trećoredca  mr.  sc.  Petra 
Runje, u izdanju Gradske knjižnice u Zadru.  
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  31.  siječnja  2006.  održano  je  predstavljanje  knjiga  i 
priručnika autora s Odjela za psihologiju. Promovirani su udžbenik "Psihologija adolescencije" autorice 
prof. dr. sc. Katice Lacković-Grgin i priručnika "Odabrane teme iz psihologije odraslih", autorica prof. dr. 
sc.  Katice  Lacković-Grgin  i  doc.  dr.  sc.  Vere  Čubele  Adorić,  te  "Priručnika  za  Skalu  strahova  i 
anksioznosti za djecu i adolescente SKAD-62" autorice  doc. dr. sc. Anite Vulić Prtorić   
Dana  8.  ožujka  2006.  u  Multimedijalnoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  Tuđmana,  u  organizaciji 
HGD Zadar i Odjela za geografiju Sveučilišta, održao je javno predavanje doc. dr. sc. Dražen Perica s 
Odjela za geografiju na temu "Plitvička jezera – jučer, danas, sutra".  

U okviru Dana hrvatskoga jezika, u organizaciji Sveučilišta u Zadru i Matice hrvatske Zadar,  u 
Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  9.  ožujka  2006.  održano  je  predstavljanje  prvog  broja  časopisa 
"Croatica  et  Slavica  Iadertina"
  posvećenog  akademiku  Nikoli  Kolumbiću  uz  navršenih  75  godina 
života.  
 
Na  Odjelu  za  knjižničarstvo  Sveučilišta  u  Zadru  održan  je  dana  9.  i  10.  ožujka  2006.  Okrugli 
stol: "Nakladnička djelatnost na Sveučilištu: dvojbe i razvojne perspektive"
 
U Svečanoj dvorani Sveučilišta je 15. ožujka 2006. u sklopu Tjedna mozga koji se obilježava u 
cijelom  svijetu,  održano  je  predavanje  mr.  sc.  Gorana  Karduma,  asistenta  s  Odjela  za  sociologiju 
Sveučilišta u Zadru pod nazivom Spavanje, kognicija, i snovi
 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  je  17.  ožujka  2006.  u  organizaciji  Sveučilišne  knjižnice, 
promovirana  knjiga  "Od  Điva  Gundulića  do  Miroslava  Krleže"  prof.  emeritusa  dr.  sc.  Nikole 
Ivanišina.  
U  sklopu  obilježavanja  Dana  Sveučilišta  u  Zadru,  kao  i  dviju  obljetnica:  610.  obljetnice 
osnivanja  sveučilišta  dominikanskog  reda  u  Zadru  1396.,  te  50.  obljetnice  početka  rada  bivšeg 
Filozofskog fakulteta u Zadru u sastavu Sveučilišta u Zagrebu
, u Svečanoj dvorani Sveučilišta su 22. 
ožujka  2006.  u  organizaciji  Sveučilišne  knjižnice,  promovirani  časopisi  i  godišnjaci  Sveučilišta  u 
Zadru
.  Acta  Iadertina,  Croatica  et  Slavica  Iadertina,  Geoadria  (geografija  i  geoznanosti),  Zbornik 
radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece
, dva Godišnjaka Sveučilišta u Zadru, 
za akademske godine 2002.-2003. i 2003.-2004., i edicija Filozofski fakultet u Zadru i Visoka učiteljska 
škola u Zadru 1997.-2002. i početak rada Sveučilišta u Zadru 2002.-2003

U sklopu obilježavanja Dana frankofonije u Hrvatskoj, dana 22. ožujka Odjel za francuski jezik i 
književnost  Sveučilišta  u  Zadru  priredio  je  predavanja  Eve  Žiković  o  frankofoniji,  doc.  dr.  sc. 
Vladimira  Skračića  pod  naslovom  "Francuski  kartografi  i  hidrografi  na  Jadranu",  te  prof.  dr.  sc. 
Vjekoslava Ćosića na temu "Veze i dodiri Zadra i Francuske".  
 
U  sklopu  obilježavanja  Dana  Sveučilišta  u  Zadru,  kao  i  dviju  obljetnica:  610.  obljetnice 
osnivanja  dominikanskog  sveučilišta  u  Zadru  1396.,  te  50.  obljetnice  početka  rada  nekadašnjeg 
Filozofskog fakulteta u Zadru u sastavu Sveučilišta u Zagrebu
, u Svečanoj dvorani Sveučilišta je 23. 
ožujka 2006. u organizaciji Sveučilišne knjižnice, promovirana knjiga "Liber almi studii generalis S. 
Dominici  Iadrae  (1684.-1790.)  –  Građa  za  povijest  visokog  školstva  u  Hrvatskoj"  prof.  dr.  sc. 
Stjepana Krasića, počasnog doktora Sveučilišta u Zadru.
 Autor je održao kritičku raspravu na temu: 
"Knjiga generalnog učilišta u Zadru (1684.-1790.) i hrvatsko visoko školstvo". 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  održana  je  dana  24.  ožujka  2005.  proslava  Dana 
Sveučilišta u Zadru - Dies Academicus.  
 
Dana  24.  ožujka  2006.  potpisani  su  u  rektoratu  Sveučilišta  u  Zadru  Ugovor  o  suradnji 
Sveučilišta  u  Zadru  i  Sveučilišta  u  Zagrebu  i  Ugovor  o  suradnji  Sveučilišta  u  Zadru  i  Universitäta 
Technikum 
iz Beča.  
 
U  organizaciji  Odjela  za  izobrazbu  učitelja  i  odgojitelja  predškolske  djece  Sveučilišta  u  Zadru 
održan je 27. ožujka 2006. u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Novom kampusu  seminar na temu 
"Kulturna baština Moliških Hrvata"
.  
U organizaciji međunarodnog Tempus projekta iz prevoditeljstva (translatologije), na Sveučilištu 
u Zadru je 30. i 31. ožujka 2006., u suradnji s Institut Superieur D'interpretation et de Traduction (ISIT) 
iz Pariza
, održan seminar na temu "Pravna terminologija i prevođenje pravnih tekstova"
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  održan  je  5.-9.  travnja  2006.  Međunarodni  mali 
Hegelov kongres, u organizaciji Hegelovog društva u Zadru i u suradnji s MZOŠ RH, Gradom Zadrom i 
Sveučilištem u Zadru.  
Biskup  banjalučki  mons.  Franjo  Komarica,  na  poziv  Zbora  studenata  Sveučilišta  u  Zadru  i  u 
pratnji  zadarskog  nadbiskupa  mons.  Ivana  Prenđe,  posjetio  je  7.  travnja  2006.  Sveučilište  u  Zadru. 
Održao  je  predavanje  pod  nazivom:  "Dramatično  stanje  Katoličke  crkve  u  Bosni  i  Hercegovini  - 
stradanja, izazovi, zadaće, nade"
.  
 
Dana  11.  travnja  2006.  održana  je  u  Sveučilišnoj  kapeli  sv.  Dimitrija  misa  zadušnica  za 
preminulog  mons.  Šimu  Duku  (Simeone  Duca)  rođenog  27.  rujna  1915.,  darovatelja  obnove 
Sveučilišne kapele (2000.-2003.) i počasnog doktora Sveučilišta u Zadru (2004.).  
U organizaciji međunarodnog Tempus projekta iz prevoditeljstva (translatologije) na Sveučilištu 
u Zadru je 24.-27. travnja 2006., u suradnji s Zentrum für Translationwissenschaft der Universität Wien
održan seminar pod naslovom "Konzekutivno prevođenje" 

U  organizaciji  Odjela  za  izobrazbu  učitelja  i  odgojitelja  predškolske  djece  Sveučilišta  u  Zadru 
održana  je  19.  svibnja  2006.  u  Multimedijalnoj  dvorani  Sveučilišta  u  Novom  kampusu  znanstvena 
konferencija na temu "Učitelji i odgojitelji u svjetlu novih studijskih programa".  
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  održano  je  23.  svibnja  2006.  svečano  obilježavanje 
završetka  Regionalnog  operativnog  programa  CARDS  2002.  (ROP),  "Održivi  razvoj  ratom 
pogođenih  područja  u  Republici  Hrvatskoj"
.  Taj  program  provode  Zadarska  i  Šibensko-kninska 
županija u suradnji s izaslanstvom Europske komisije u RH.  
U organizaciji međunarodnog Tempus projekta iz prevoditeljstva (translatologije), na Sveučilištu 
u Zadru je od 22. do 24. svibnja 2006., u suradnji s Zentrum für Translationwissenschaft der Universität 
Wien
, održan seminar "Priprema za diplomski studij prevoditeljstva".  
Sveučilište  u  Zadru,  Odjel  za  psihologiju,  je  25.-  27.  svibnja  2006.  godine  bilo  domaćin 
održavanja  tradicionalnog  15.  međunarodnog  znanstveno-stručnog  skupa  psihologa  pod  naslovom 
Dani psihologije u Zadru 
s četiri tematska simpozija i 8 tematskih sekcija. U okviru skupa održana su i 
dva  okrugla  stola,  studentska  sekcija,  predstavljanje  novih  psihologijskih  izdanja  Sveučilišta  u  zadru  i 
Naklade "Slap", nekoloko pozvanih predavanja. 
U organizaciji Sveučilišta u Zadru i Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece 
Sveučilišta  u  Zadru,  u  Svečanoj  dvorani  26.  svibnja  2006.  održano  je  predstavljanje  knjige  "Razvoj 
djece u socijalnom kontekstu
", doc. dr. sc. Mire Klarin. 
 
U  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru,  30.  svibnja  2006.  održano  je  predstavljanje  triju 
knjiga  prof.  dr.  sc.  Helene  Peričić  U  potrazi  za  Weimarom  (naklada  Meandar,  Zagreb  2006.),  Izići  na 
svjetlo
 (naklada Gradska knjižnica, Zadar, 2006.) i O Riđanu, Petru i Pavlu
 
U  organizaciji  Odjela  za  sociologiju  Sveučilišta  u  Zadru,  u  Svečanoj  dvorani  7.  lipnja  2006. 
održano  je  javno  predstavljanje  istraživanja  studenata  I.,  II.  i  III.  godine  sociologije  tijekom 
akademske godine 2005.-2006. u sklopu kolegija Metode istraživanja i Multivarijantne analize
U organizaciji Sveučilišta u Zadru i Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru, u Svečanoj 
dvorani 7. lipnja 2006. održano je predstavljanje knjige "Hesoid, Poslovi i dani, Postanak bogova"
akademika Branimira Glavičića. 
 U  organizaciji  HGD  i  Odjela  za  geografiju  Sveučilišta  u  Zadru,  u  Multimedijalnoj  dvorani  u 
Novom  kampusu  7.  lipnja  2006.  održao  je  prof.  emeritus  dr.  sc.  Kunaver,  predavanje  pod  naslovom 
"Svalbard-Spitzbergen – glaciološki laboratorij Europe
". 
 U sklopu ciklusa "Bologna na sociologiji" Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, priredio je 
javna predavanja "Načela osiguranja kvalitete na sveučilištima u  Velikoj Britaniji" mr. sc. Mirka 
Petrića 12. lipnja 2006., i "Modeli poduke: Iskustva projekta Athena (putujući koncepti, mobilnost i 
Socrates
)" doc. dr. Biljane Kašić 13. lipnja 2006.   
U  Novom  kampusu  Sveučilišta  u  Zadru  26.  lipnja  2006.  održana  je  u  organizaciji  Odbora  za 
izdavačku djelatnost Sveučilišta i Organizacijskog odbora skupa radionica za unapređenje uređivačke 
djelatnosti i uredničkih poslova na Sveučilištu u Zadru
.  
Na  Sveučilištu  u  Zadru  i  u  Preku  održan  je  29.  lipnja  –  1.  srpnja  2006.  trodnevni  2. 
interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji pod naslovom Rana intervencija u djece 
s jezično-govornim teškoćama
. Uz domaćina Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece 
Sveučilišta  u  Zadru,  organizatori  su  bili  Odsjek  za  logopediju  Edukacijsko-rehabilitacijskog  fakulteta 
Sveučilišta  u  Zagrebu,  Hrvatsko  logopedsko  društvo,  Hrvatsko  psihološko  društvo  i  Akademija  za 
razvojnu rehabilitaciju.  
Dana 12. i 13. srpnja 2006. u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru u Novom kampusu, u 
organizaciji Programskog i organizacijskog odbora održan je Međunarodni znanstveni skup "Kraljski 
Dalmatin – 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu"
.  
U  organizaciji  članova  Odjela  za  filozofiju  i  Hegelovog  društva  u  Zadru  održan  je  od  4.  do  8. 
rujna  2005.  na  Sveučilištu  u  Zadru  XI.  Međunarodni  filozofski  simpozij  "Razumijevanje  i 
tumačenje" na temu "Obrazovanje i povijesnost"
.  
 
U razdoblju od 11. do 22. rujna na Sveučilištu u Zadru, u organizaciji Odjela za engleski jezik i 
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatskog društva za jezične tehnologije, održana je  «Ljetna 
škola za iz empirijskog i računalnog jezikoslovlja»
.  
 
STUDENTI I STUDENTSKI ŽIVOT 
 

Tijekom akademske godine 2005./2006. na Sveučilištu u Zadru diplomiralo je 481 studenata što 
je  u  usporedbi  s  prethodnom  2004.-2005.  akademskom  godinom  (420)  za  14,5  %  više.  U  odnosu  na 
prethodnu 2004./2005. broj dodiplomskih, odnosno preddiplomskih studenata je povećan s 3669 na 3979 
ili za 8,4 %. prosječno trajanje studija 6,061 (5,95)godina, prosječna ocjena diplomiranih 3,61 (3,58) 
Svečane promocije (na 5 promocija, promovirano 466 studenata)  
U  akademskoj  godini  2005.-2006.  magistriralo  je  6  pristupnika,  a  doktoriralo  5  (od  toga  2 
izvan doktorskog studija). Treća promocija doktora i magistara znanosti održana je dana 19. prosinca 
2005. Na akademski stupanj doktora znanosti rektor prof. dr. sc. Damir Magaš promovirao je dr. Antu 
Miloševića,  dr.  Tadu  Oršolića,  dr.  Antuna  Travirku  i  dr.  Nikolu  Viznera,  a  na  akademski  stupanj 
magistra  znanosti  mr.  Matea  Bratanića,  mr.  Mariju  Korona,  mr.  Zinetu  Lagumdžija,  mr.  Tomislava 
Levačića,  mr.  Mirjanu  Mateu  Matić  Bilić,  mr.  Valentinu  Milunović  i  mr.  Lidiju  Štrmelj.  Ak.  god 
2005.-2006. nije bilo dodjele počesnog doktorata, a dodijeljeno je 1 zvanje prof. emeritusa. 
magistrirali (6): Ivana Benzon, 23. siječnja 2006., Karla Gusar, 20. ožujka 2006., Patrik Levačić, 
30 ožujka 2006 + još 3 
doktorirali (5): Tado Oršolić, 10. studeni 2005., Krešimir Kužić, 17. siječnja 2006., Ante Bralić, 
20. siječnja 2006., Zaneta Sambunjak, 2. svibnja 2006., Mila Roguljić 31. srpnja 2006. 
 
 Također, u Školi letenja, HRV centra Rudolf Perešin u Zemuniku, 19. lipnja 2006. promoviran je 
X. naraštaj nastavnika letenja.  
Broj diplomiranih na Sveučilištu po odjelima u akademskoj godini 2004./2005. i 2005./2006.: 
 
Odjel/odsjek 
2004./2005. g. 
2005./2006. g. 
HRV 
45 
 
PSI 
11 
 
KIT 
33 
 
RN 
62 
 
PO 
59 
 
PED* 
30 
 
FIL* 
17 
 
SOC* 
33 
 
POV* 
35 
 
PUM* 
18 
 
ARH* 
18 
 
GEO* 
20 
 
ENG* 
102 
 
NJE* 
41 
 
FRA* 
15 
 
TAL* 
73 
 
RUS* 

 
GRČ* 

 
LAT* 
10 
 
*diplomirani na dvopredmetnim studijima su iskazani na oba studija 
 
Broj upisanih studenata pokazuje porast, pa je ak. god. 2005./2006.  upisano u prvu godinu 1535 
u drugu godinu 775 u treću 570, a u četvrtu 351  studenta, što s brojem apsolvenata (689) iznosi ukupno 
3979  i  nešto  je  više  (8,4%)  nego  u  prethodnoj  akad.  godini.  Znatan  porast  posljedica  je  povećanja 
upisanih  u  prvu  godinu  studija,  na  koju  su  upisano  iznad  kvote  oko  14%  studenata  s  posebnim 
povlasticama (djeca dragovoljaca Domovinskog rata) kao i veći broj ponavljača. 
Studenti Sveučilišta u Zadru su u akademskoj godini 2005./2006., osim 2 Top stipendije za Top 
studente  lista  Nacional  (studenti  Ante  Blaće  i  Maja  Dadić)  te  veći  broj  stipendija  koje  su  dodjeljivale 
općine, gradovi, ustanove, tvrtke, domaće i inozemne zaklade, pojedina inozemna sveučilišta, instituti i 
fundacije i dr., dobili i novih 200 državnih stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Također 
je  Ministarstvo  mora,  prometa,  turizma  i  razvitka  koncem  svibnja  2006.  dodijelilo  šest  stipendija 
studentima Odjela za pomorstvo i promet Sveučilišta u Zadru (od 24 ukupno u zemlji). 
Najuspješnijim studentima podijeljene su rektorove nagrade (diploma i novčani poklon) dobilo je 
17 studenata.   

Podijeljeno je i više stipendija inozemnih sveučilišta, ustanova i udruga studentima i znanstvenim 
novacima. Studentima omogućeno dobivanje e-mail adrese. 
Predstavnicima  studenata  rektor,  odn.  uprava  komunicira  redovito  svaki  prvi  ponedjeljak  u 
mjesecu  i  izvanredno  prema  potrebi  rješavajući  niz  konkretnih  problema  studentskog  standarda,  raznih 
pitanja i problema. 
Studenti  su  se  intenzivno  zapošljavali  i  preko  Službe  za  zapošljavanje  studenata  Centra  za 
studentski standard. 2005. g. bilo je zaposleno oko 1500 studenata, a u 2006. se očekuje oko 1700. 206 
kreveta u domu. 
Studenti  su  se  bavili  i  sportskim  aktivnostima.  Sudjelovali  su  na  sveučilišnim  natjecanjima  u 
malom nogometu i košarci. Pri Sveučilištu djeluje Studentsko-sportsko društvo u kojem djeluju sljedeće 
sekcije: nogomet, odbojka, rukomet, košarka, badminton, šah. Na Sveučilištu djeluje i Klub SHOBU koji 
popularizira  japansku  kulturu  i  sportove.  U  klubu  se  održavaju  redoviti  treninzi  Kendo-a,  japanske 
borilačke vještine u mačevanju.  
 
Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Zadru 
Zbor,  nastupio  je  u  više  svečanih  prigoda  koje  organizira  Sveučilište  u  Zadru,  posebice  na 
svečanim  promocijama,  profesorskim,  magistarskim  i  doktorskim,  na  otvaranjima  različitih  skupova  na  
manifestacijama koje organiziraju različite ustanove u gradu Zadru, na znanstvenim simpozijima i sl. 
 
Antički dani 
Studenti  Odjela  arheologiju  pripremili  su  od  2.  do  6.  svibnja  2006.  godine  u  različitim 
gradskom prostorima niz priredbi pod zajedničkim nazivom "Antički dani".  
 
Časopisi  i zbornici 
RUMEURS  –  Studenti  Odjela  za  francuski  jezik  i  književnost  Sveučilišta  u  Zadru  izdali  su  i 
polovicom lipnja 2005. predstavili prvi broj svog časopisa,  
TRI – (br. 3/god.III., Književni klub Sveučilišta u Zadru)  
KIF (Kulturno-informativni fanzin) – list čiji su prvi broj predstavili studenti Sveučilišta u Zadru 
25. svibnja 2006. u Gradskoj knjižnici. Priređivači i utori su uglavnom studenti s  prve godine studija na 
Odjelu za filozofiju  
DACHS – U svibnju 2006. godine izašao je godišnjak studenata njemačkog jezika i književnosti 
broj 6/2006.  
SERILIA - Časopis studenata Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, br. 2., godina II.  
S.I.S - Studentski informativni spisi - studentski list koji izlazi od 2003.  
 
Hrvatski običaji, Zbornik studentskih radova, pod naslovom Uskrs priredili su doc. dr. sc. Vanda 
Babić i mr. sc. Josip Miletić. Zbornik je tiskan u izdanju Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru. 
 
Studentski književni klub Sveučilišta u Zadru. 
Studentski književni klub Sveučilišta u Zadru organizirao je gostovanja književnika i priređivalo 
tiskovine i književne susrete. 
  
Filmska i foto radionica i Foto-kino klub  
Tijekom  akademske  godine  2005.-2006.  održan  je  niz  studentskih  partyja  i  disko  zabava 
organiziranih u Maya Pubu i u City Clubu Forumu 
 
Sportske aktivnosti 
U akademskoj godini 2004./2005. nastavila je s natjecanjima Malonogometna liga Sveučilišta u 
Zadru.  U  Sportskom  društvu  djeluju  Badmintonski  klub  "Tempo",  košarkaška  i  odbojkaška  momčad. 
Aktivnosti su proširene ženskom košarkom i odbojkom, te u stolnom tenisu. 
Studenti Sveučilišta u Zadru sudjelovali su na 12. sveučilišnom športskom prvenstvu Republike 
Hrvatske  koje  se  u  organizaciji  Sveučilišta  u  Rijeci  održavalo  u  Umagu,  3.-7  svibnja  2006.  Zadarski 
studenti i studentice natjecali su se u 6 disciplina: futsal, muški (2 mjesto iza Osijeka), rukomet, muški (2 
mjesto iza Rijeke), košarka, muški (6. mjesto, odnosno 2. u B grupi), šah, muški (6 mjesto), šah, ženske 
(1. mjesto), odbojka žene (3. mjesto od 5 ekipa, iza Karlovca i Zagreba).  

U  Zadru  je  pod  pokroviteljstvom  Sveučilišta  u  Zagrebu,  Sveučilišta  u  Zadru,  Grada  Zadra  i 
Hrvatske  gospodarske  komore,  9.-11.  svibnja  održana  10.  jubilarna  športska  manifestacija  ELMAR, 
međunarodno  natjecanje  sveučilišnih jedriličara  pod nazivom  "Jedrima  prema  Europi".  Nastupilo je  16 
jedrilica s posadama iz 5 zemalja: Hrvatske, Velike Britanije, Italije, Mađarske i Srbije i Crne Gore.  
U suradnji sa Savezom veslačkih sveučilišnih klubova Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru 
organiziralo je i Četvrtu Međunarodnu veslačku regatu muških i ženskih sveučilišnih osmeraca "Condura 
Croatica  2006"  13.  svibnja  2006.  Bilo  je  prijavljeno  devet  muških  posada  iz  Maribora  (1),  Zadra  (1), 
Dubrovnika (1) i Zagreba (6), i 6 ženskih posada iz Zagreba (5) i Zadra (1).  
Zadarski su veslači nastupili i na regatnoj stazi Jarun u Zagrebu 27. svibnja 2006. na Sveučilišnoj 
utrci osmeraca s hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, Zadru, Splitu, Puli (Rijeka), Osijeku i Zagrebu, te 
sveučilišta iz inozemstva (Varšava, Budimpešta, Milano, Amsterdam, Prag, Maribor, Szeged).  
 
Studentske ekskurzije 
Studenti  Odjela  za  geografiju posjetili su  mnoga  mjesta i  krajeve  diljem  Hrvatske,  I  godina  na 
otoku  Ugljanu  i  Pašmanu,  u  Splitu  i  u  Zagrebu,  II.  godina  u  Središnjoj  Hrvatskoj,  III.  u  dalmatinskoj 
zagori, Hercegovini, Dubrovačkom primorju, Boki kotorskoj i Crnoj Gori, a IV. u Istočnoj Hrvatskoj i 
Mađarskoj.  Na  Plitvicama  je  priređen  susret  studenata  geografije  iz  Zadra  i  Zagreba.  I  ostali  odjeli 
Sveučilišta  u  Zadru  organiziraju  stručne  studentske    ekskurzije.  Također  je  nekoliko  studentskih  grupa 
posjetilo Sveučilište u Zadru. inovirati!!! 
Studenti Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru, zajedno 
s  pročelnikom  Odjela  i  nastavnicima,  boravili  su  od  1.  do  6.  travnja  2006.  na  šestodnevnom 
apsolventskom  putovanju  u  Austriji  i  Češkoj.  Prošli  su  2400  km  i  upoznali  se  s  Grazom,  Gradištem, 
Horitschonima, Pragom, Trajštofom i Bečom.  
Studenti  Odjela  kroatistiku  i  slavistiku  Sveučilišta  u  Zadru  posjetili  su  koncem  svibnja  2006. 
godine dvije izložbe u Zagrebu (Van Gogh, Mondrian i haaška slikarska škola" u Klovićevim dvorima i 
"Dvjesto godina slikarstva u Hrvatskoj" u Modernoj galeriji te pogledali predstavu "Tri sestre" Antona 
Pavloviča  Čehova  u  režiji  Ivice  Kunčevića,  u  HNK-u.  Studente  su  vodile  prof.  dr.  sc.  Helena  Peričić, 
prof.  dr.  sc.  Divna  Mrdeža  Antonina  i  Ana  Gospić,  a  studentica  Marijana  Rošćić  organizirala  je 
financijsku pomoć Odjela i Studentskoga zbora Sveučilišta u Zadru. 
U  okviru  suradnje  zadarske  novinske  kuće  i  Sveučilišta  u  Zadru,  Studenti  Odjela  za 
informatologiju i komunikologiju posjetili su uredništvo Zadarskog lista u svibnju 2006. godine. 
Studenti Odjela za povijest, u pratnji prof. Tonćija Šitina, posjetili su početkom lipnja 2006. atelje 
zadarskog umjetnika Jose Špralje.  
 
Studentski zbor 
Studentski  predstavnici  djeluju  u  vijećima  odsjeka  i  u  stručnim  vijećima  sveučilišnih  odjela. 
Sudjeluju  i  u  najvišem  sveučilišnom  tijelu  Senatu  i  zajedno  s  ostalim  članovima  donose  najvažnije 
odluke. Skupštinu Studentskog zbora čine predstavnici Odjela (njih 20) i Odsjeka (3) odakle su dva člana 
izabrana u Senat Sveučilišta u Zadru u proljeće 2002. s još dva člana od proljeća 2003. zastupala interese 
studenata  u  radu  tog  tijela  i  u  akademskoj  2005./2006.  godini.  do  izbora  u  prosincu  2005.  Dana  6. 
prosinca 2005. održani su izbori za nove studentske predstavnike koji su međusobno izabrali predsjednika 
i  potpredsjednika.  Svaki  prvi  ponedjeljak  u  mjesecu, te  prema  potrebi,  predstavnici  Zbora  studenata se 
sastaju  na  radnom  sastanku  s  Rektorom  Sveučilišta  gdje  se  razmatraju  studentska  problematika  i 
aktivnosti. 
Predstavnici  Studentskoga  vijeća  Sveučilišta  u  Zadru,  sa  svih  odjela  i  godina,  posjetili  su  za 
Božić  2005.  godine  štićenike  Doma  za  odrasle  osobe  Sv.  Frane  u  Zadru,  i  darovali  ih  prigodnim 
poklonima. 
Na  poziv  Zbora  studenata  Sveučilišta  u  Zadru  i  u  pratnji  zadarskog  nadbiskupa  mons.  Ivana 
Prenđe, biskup banjalučki mons. Franjo Komarica, 7. travnja 2006. održao je predavanje pod nazivom: 
"Dramatično stanje Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini - stradanja, izazovi, zadaće, nade".  
Studentski  zbor  s  predstavnicima  studenata  svih  odjela  Sveučilišta  u  Zadru,  priredio je  dana  5. 
travnja  2006.  Studentsku  tribinu,  na  kojoj  su  studentski  predstavnici  predstavili  djelatnosti  zbora. 
Tribini su nazočili rektor i svi prorektori Sveučilišta u Zadru i sudjelovali u raspravi.  
U  sklopu  "Irskih  dana"  (13.-17.  ožujka  2006.),  u  organizaciji  Zbora  studenata  i  Odjela  za 
engleski jezik i književnost, održano je više predavanja i manifestacija. 

Studenti Odjela za arheologiju radili su na arheološkim istraživanjima u Pakoštanima (antička 
luka) tijekom siječnja 2006., na Relji u Zadru više mjeseci, na Škornici u Privlaci tijekom svibnja, te na 
Trgu Petra Zoranića u Zadru od lipnja do kolovoza 2006. 
Veći broj studenata je akademske godine 2005.-2006. volontirao u okviru Udruge "Svjetlo", tj. 
u njenom Klubu za odrasle osobe s mentalnom retardacijom TIM pri Caritasu Zadarske nadbiskupije.  
 
Tijekom  akademske  2005.-2006.  godine  provedena  je  uz  pomoć  Grada  Zadra,  tvrtke  Glaxo-
SmithKline  i  Zbora  studenata  24.  travnja  2006.  besplatna  javno  zdravstvena  akcija  cijepljenja 
studenata
  protiv  virusa  hepatitisa  B  pod  vodstvom  dr.  Nadie  Cavenago  Morović  iz  Službe  za  školsku 
medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo u Zadru. Prvi dan cijepilo se 120 studenata.  
  
MEĐUNARODNA SURADNJA 
Sveučilište  u  Zadru,  kao  sastavni  dio  akademske  zajednice  Republike  Hrvatske  među  svoje 
prioritete posebno je uvrstilo otvorenost za sve oblike međunarodne suradnje i udruživanja da bi se što 
prije  uključilo  u  integracijske  procese,  posebice  europske,  koji  temeljem  Bolonjske,  Sorbonske  i 
Lisabonske deklaracije, i suvremenih komunikacijskih tehnologija čine «.. jedinstveni prostor na području 
obrazovanja, osobito visokog i znanstvenog istraživanja te stvaranja međunarodne akademske zajednice.»  
Kao novije sveučilište u Hrvatskoj (premda povijesno najstarije), Sveučilište u Zadru prioritetno razvija 
ne  samo  međusveučilišnu  suradnju  sa  svim  srodnim  sveučilištima  i  institutima  u  zemlji,  već  i 
međunarodnu.  Promiču  se  različiti  mehanizmi  i  metode  kojima  se  omogućuje  lakše  uspostavljanje 
međunarodne suradnje, prije svega prihvaćanjem europskog sustava prijenosa bodova (ECTS) kojim se 
omogućava brži i jednostavniji protok ljudi i znanja na sveučilišnim dodiplomskim i poslijediplomskim 
studijima te znanstveno-istraživačkim projektima. Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa osigurava 
određena  sredstva  Sveučilištu  u  Zadru  na  ime  međunarodne  suradnje,  iz  čega  se  financiraju  brojne 
međunarodne aktivnosti većeg broja sveučilišnih odjela i Sveučilišta. 
U  okviru  različitih  oblika  međunarodne  suradnje  Sveučilište  u  Zadru  posjetili  su  u  radne  i 
protokolarne svrhe: 
7. listopada 2005., apostolski nuncij. mons Francesco Lozano, u pratnji nadbiskupa zadarskog 
mons. Ivana Prenđe i nadbiskupa zadarskog u miru Marijana Oblaka;  
27.  prosinca  2005.  prof.  dr.  sc.  Branko  Katalenić,  Technische  Universität,  Beč,  Technikum 
Beč;  
23. veljače 2006. g. Peter Debreczeny, konzultant EU pri MZOŠ i g. Hugh Glanville;  
Dana 24. ožujka 2006. potpisan je u rektoratu Sveučilišta u Zadru Ugovor o suradnji Sveučilišta 
u Zadru i Universitäta Technikum iz Beča. Potpisali su ga rektori prof. dr. sc. Damir Magaš i prof. dr. 
sc. Fritz Scmöllebeck. Ugovor se odnosi na zajedničko ustrojavanje i organiziranje studija mehatronike i 
robotike na Sveučilištu u Zadru do 2007. godine. 
Dana  8.  svibnja  2006.  Daniele  Savelli,  Olivia  Nesci,  Daniela  Mencucci  i  Marco  Menichetti  sa 
Sveučilišta u Urbinu (Università degli Studi di Urbino – "Carlo Bo"), posjetili su Sveučilište u Zadru u 
sklopu priprema Međunarodnog geološkog kongresa Adria 2006 na prostoru Jadrana, koji se u suradnji 
Sveučilišta u Urbinu, Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za geologiju u Zagrebu i Ine-Naftaplina održavao u 
Urbinu 19-20 lipnja s terenskim dijelom u okolici Zadra, 21.-24. lipnja 2006.  
Na Sveučilištu u Zadru odvijao se od 8. do 12. svibnja 2006. godine Certifikacijski seminar iz 
javne  uprave  za  dužnosnike  i  službenike  u  lokalnim  samoupravama  pod  nazivom  "Upravljanje 
okolišem u lokalnim samoupravama"
. Seminar su organizirali Sveučilište u Zadru, USAID-ov projekt 
reforme lokalne samouprave i Cleveland State University i Unger Center Levin College of Urban Affairs.  
26. svibnja 2006., prof. dr. sc. Roberta Meierhoffer, prorektorica Sveučilišta u Grazu;  
U  sklopu  međunarodne  suradnje  Odjela  za  izobrazbu  učitelja  i  odgojitelja  predškolske  djece  s 
Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska), u Multimedijalnoj 
dvorani  Novog  kampusa,  održana  su  31.  svibnja,  tri  predavanja  profesora  iz  hrvatske  dijaspore.  dr.  sc. 
Ernest  Barić  -  O  jeziku  Hrvata  u  Mađarskoj,  mr.  sc.  Stjepan  Blažetin    -  O  književnosti  Hrvata  u 
Mađarskoj
, a dr. sc. Janja Prodan - O hrvatsko-mađarskim odnosima i kulturnim vezama.  
 
Dana  28.  srpnja  2006.  Sveučilište  u  Zadru  posjetio  je  dr.  Branko  Cavrić  s  University  of 
Botswana iz Gaberonesa (Botsvana). 
Pojedini  članovi  uprave,  kao  predstavnici  Sveučilišta  ili  kao  predstavnici  drugih  domaćih  i 
inozemnih tijela ostvarili su sljedeće međunarodne aktivnosti: 

Rektor  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  21.-22.  listopada  2006.  prisustvovao  je  Rektorskoj 
konferenciji EUA u Uppsali, Švedska. 
Dana  27.,  28.  i  29.  listopada  2005.,  na  Sveučilištu  u  Padovi  održan  je  u  sklopu  međunarodne 
sveučilišne suradnje definirane posebnim ugovorom o suradnji dvaju sveučilišta, Kongres talijanistike u 
organizaciji  Katedre  za  talijanistiku  Sveučilišta  u  Padovi  i  Odjela  za  talijanski  jezik  i  književnost 
Sveučilišta u Zadru. Na kongresu su, uz sudionike sa Padovanskog sveučilišta,  iz Zadra sudjelovali prof. 
dr.  sc.  Živko  Nižić,  pročelnik  Odjela  i  dr.  Valter  Tomas,  s  talijanistike,  te  prof.  dr.  sc.  Divna  Mrdeža 
Antonina, prof. dr. sc. Nikola Jakšić i mr. Neda Balić-Nižić 
Rektor  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  je  8.  studenoga  2005.  prisustvovao  u  Kopru  otvorenju 
znanstvenoga skupa prigodom 200. te obljetnice uvođenja francuske uprave u Ilirskim provincijama 
(Kopar – Zadar, 8.-10. prosinca 2005.) te se pozdravnim govorom obratio nazočnima. Istoga dana primila 
ga je rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. sc. Lucija Čok s prorektorima. 
Rektor prof. dr. sc. Damir Magaš 26.-27. siječnja 2006. prisustvovao je Rektorskoj konferenciji 
EUA u Bruxellesu, Belgija. 
Rektor    prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  i  prorektor  prof.  dr.  sc.  Ante  Uglešić,  boravili  su  1.  veljače 
2006. u radnoj posjeti Universität Tecnikumu u Beču.  
Predstavnici hrvatskih sveučilišta, među kojima i predsjednik Rektorskog zbora Hrvatske, rektor 
Sveučilišta  u  Zadru,  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  i  prorektorica  za  međunarodnu  aktivnost  Sveučilišta  u 
Zadru,  prof. dr.  sc.  Danica  Škara,  boravili  su 11.-18.  veljače  2006.  u  sklopu  međunarodne suradnje  na 
sedmodnevnom  seminaru  koji  je  priredio  Institute  for  Higher  Education  na  University  of  Georgia  u 
Athensu i Atlanti, SAD. Seminar je bio na temu  kvalitete djelovanja sveučilišta, odnosno evaluacije i 
samoevaluacije sveučilišta. 
Rektor  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  30.  ožujka  do  1.  travnja  2006.  prisustvovao  je  Rektorskoj 
konferenciji EUA u Hamburgu, Njemačka. 
Rektor  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  je  15.-16.  svibnja  u  svojstvu  predsjednika  Rektorskog  zbora 
Hrvatske  zajedno  s  g.  Crnjakovićem,  predstavnikom  MZOŠ  Republike  Hrvatske,  prisustvovao 
Međunarodnoj  konferenciji  u  organizaciji  Europske  komisije  i  EUA  u  Grazu,  Austrija,  pod  naslovom 
Quality Assurance in High Education Vocational Education and Training
Na povratku sa svjetske geografske konferencije u Brisbaneu (Queensland, Australija) na kojoj je 
sudjelovao  kao  jedan  od  5  hrvatskih  autora  koji  su  predstavili  rezultate  znanstvenih  istraživanja  kroz 
vlastite prikaze, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Damir Magaš posjetio je 17. srpnja Sveučilište 
Macquarie
  u  Sydneyu  na  kojem  djeluje  i  Centar  za  hrvatske  studije  odnosno  katedra  hrvatskog 
jezika
.  S  dekanicom  Filozofskog  fakulteta  prof.  dr.  sc.  Christinom  Slade,  prodekanom  i  voditeljem 
arheološkoh  studija  prof.  dr.  sc.  Tomom  Hilardom,  voditeljem  Odjela  geografije  prof.  Richardom 
Howittom i dr. Borisom Škvorcom iz  Centra za hrvatske studije dogovorio je sklapanje odgovarajućeg 
sporazuma o suradnji. 
Na  svjetskom  summitu  sveučilišnih  predsjednika  i  rektora  koji  se  od  19.  do  22.  srpnja  2006. 
održao u Bangkoku (Tajland) na temu Reflections on Diversity and Harmonization. U ime Rektorskog 
zbora  Republike  Hrvatske  na  konferenciji  je  sudjelovao  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš,  Posljednjeg  dana 
summita održan je u Bangkoku, 22. srpnja 2006. i izdvojeni  Skup o suradnji Europskih i Aseanskih 
sveučilišta
 na kojem je u ime Rektorskog zbora Republike Hrvatske također sudjelovao rektor Magaš.   
Rektor  prof.  dr.  sc.  Damir  Magaš  je  21.-23.  rujna  u  ime  Sveučilišta  u  Zadru  i  u  funkciji 
predsjednika Rektorskog zbora Hrvatske sudjelovao na redovitoj Rektorskoj konferenciji Podunavskih 
zemalja (Danube Rectors Conference, DRC
) u Mariboru, Slovenija pod naslovom Lisbon Strategy, the 
Role of Universities and Competitivenes of the Danube Region
 (Lisabonska strategija, uloga sveučilišta i 
konkurentnosti dunavske regije). 
 
AKTIVNOST U MEĐUNARODNIM SVEUČILIŠNIM UDRUGAMA 
Sveučilište  u  Zadru  je  u  akademskoj  godini  2005.-2006.  bilo  domaćin  Rektorske  konferencije 
sveučilišta  regije  Alpe-Jadran.  U  jesenskom  dijelu  rada  u  Svečanoj  dvorani  Sveučilišta  u  Zadru  je  22. 
listopada 2005. ugostilo na posebnoj sjednici članove Znanstvenog odbora rektorske konferencije. 
U  proljetnom  dijelu  rada,  26.-27.  svibnja  2006.  održani  su  redovito  godišnje  zasjedanje 
Znanstvenog odbora Rektorske konferencije sveučilišta regije Alpe-Jadran (AARC – Alpe-Adria Rectors 
Conference
) kao i sama Rektorska konferencija. 
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI U OKVIRU TEMPUS PROGRAMA EUROPSKE KOMISIJE: 
Sveučilište  uključeno  u  jedan  Tempus  projekt  kao  koordinator  i  6  Tempus  projekata  kao  član. 
Sveučilište u Zadru u akademskoj godini 2005.-2006. sudjelovalo je u sljedećim TEMPUS programima: 
 
TEMPUS – ZAJEDNIČKI EUROPSKI PROJEKTI: 
-  European  Studies:  Languages  and  Cultures  in  Contact  (Sveučilište  u  Zadru  je  koordinator  projekta; 
trajanje: od listopada 2002. do listopada 2005) 
-  Grundstudium  für  Űbersetzen/Dolmetschen  in  Kroatien  (kontraktor  je  Sveučilište  u  Beču,  Austrija; 
trajanje: od listopada 2003. do listopada 2006.) 
Champion of Entrepreneurship (kontraktor je Sveučilište u Vaasi, Finska; trajanje: od listopada 2003. 
do listopada 2006.) 
Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO, UM-JEP-18094-
2003; trajanje: od listopada 2004. do listopada 2007.; održana radionica u organizaciji Sveučilišta u Zadru 
i  Odjela  za  sociologiju  6.  lipnja  2006.  pod  nazivom  "Uloga  nastavnika  u  Bolonjskom  procesu"  s 
predavačima mr. sc. Mirkom Petrićem i prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović) 
 
TEMPUS – STUKTURNE I KOMPLEMENTARNE  MJERE: 
-  Virtual  Academic  Information  Service:  Scholarships.Info
  (TEMPUS  SCM  C009A04,  Dubravka 
Kalac, prof.; trajanje: listopad 2004 - listopad 2005.). 
-  Strategic  Management  of  Staff  Development  at  University  (TEMPUS  SCM  C015A04–  prof.  dr. 
Izabela Sorić; trajanje: listopad 2004. - listopad 2005.). 
Croatian Bologna Promo Team (CRO4BOLOGNA prof. dr. Danica Škara; trajanje: listopad 2004.  - 
listopad 2005.).  
 
U  okviru  programa  Interreg  III  A  (prekogranična  suradnja)  Sveučilište  u  Zadru  surađivalo  je  u 
akademskoj godini 2005.-2006. u tri projekta: 
- Viaggiatori dell'Adriatico – Sveučilište Lecce (Italija), prof. dr. Živko Nižić 
-  Interadria  -  Eredità  culturali  dell'Adriatico:  conoscenza,  tutela  e  valorizzazione  –  Sveučilište  Ca' 
Foscari Venecija (Italija), prof. dr. Živko Nižić 
- D. A. M. A. C. – TAC LINE – Sveučilište u Camerinu (Italija), Neven Pintarić 
 
POTPISANI UGOVORI O MEĐUSVEUČILIŠNOJ SURADNJI: 
- Pedagoška akademija Eisenstadt (Austrija)  
- Sveučilište Rzeszów (Poljska)  
- Sveučilište Udine (Italija)  
- Sveučilište Punta Arenas (Čile)  
- Sveučilište u Teramu (Italija) 
- Sveučilište u Pečuhu (Mađarska) 
- Sveučilište u Floridi (USA) 
- Sveučilište u Padovi (Italija) 
 
U PRIPREMI JE POTPISIVANJE UGOVORA SA SLJEDEĆIM SVEUČILIŠTIMA: 
- Sveučilište u Firenci (Italija) 
 
Uprava je odražavala stalne sastanke s voditeljima službi, posebice vezano za radnu disciplinu, 
učinke  rada,  i  mogućnosti  poboljšanja  učinkovitostii  kvalitete  radnih  rezultata  i  studiranja.  Uočeni  su 
značajni pozitivni pomaci, koji daleko nadmašuju pojedinačni nemar, zaostajanje i neučinkovitost, na što 
je na odgovarajući način upozoravano, a izrečeno je i nekoliko opomena. Na inicijativu studenata i Odjela 
za povijest vođen je jedan stegovni postupak, i vodi se jedan postupak pred etičkim povjerenstvom. 
 
2) PERSPETIVE RAZVOJA SVEUČILIŠTA 
- broj zaposlenika predviđa se na 380 do kraja akademske godine, na preko 400 broj studenata će 
rasti  za  oko  8%,  na  prvoj  godini  na  razini  prethodne  godine,  moguće  i  više  ukoliko  se  uspiju  ustrojiti 
studiji ekologije i sredozemne poljoprivrede i studij španjolskog jezika i književnosti. 
- izvanredni studij knjižničartsva   

 
- prijavljeno je 50 znanstvenih projekata i 8 programa na natječaj MZOŠ-a 
 
- 30 novaka 
- nastavljaju se pripreme oko pojedinih istraživačkih centara 
 nastavljaju  se  radnje  na  pravnom  (zemljišno-knjižnom  i  katastarskom)  rješavanju  sveučilišnih  dobara, 
posebno kod nekretnina (zona Novog kampusa u u. F. Tuđmana), rješavanju uknjižbe i definiranju statusa 
pojedinih nekretnina namijenjenih Sveučilištu (zgrada Rektorata, zgrada bivšeg  studentskog doma, čestice 
oko  zgrade  Sveučilišta).  S  tim  u  svezi  slijedit  će,  prema  potrebi,  usaglašavanja  s  Gradom  Zadrom, 
Zadarskom županijom, Zadarskom nadbiskupijom, pravobraniteljstvima, odvjetnicima itd.  
 
-  Površine  će  se  povećati  za  1800  m2  uređenog  prostora  u  zgradi  kralja  Petra  Svačića  9,  za 
potrebe interuniverzitetskih studija, sveučilišnih centara, privremeni smještaj ekonomskog studija i sl. i 
smještaj gostujućih nastavnika. Do daljnjeg povećanja će doći ustupanjem zgrada stare Tehničke i DHM-
a ukoliko se ostvare dogovori. 
- DUP novog kampusa Sveučilišta definirao bi najveći dio prostora bivše vojarne «Franka Lisice» 
kao  zone  visokog  školstva,  znanstvene  i  istraživačke  djelatnosti,  dijela  srednjih  škola  kao  i  pripadajućih 
športskih, knjižničnih, uslužnih, rekreacijskih i infrastrukturnih sadržaja i dijela slobodnih površina. Time bi 
se izbjeglo dosadašnje «svaštarenje» tim prostorom. S time u vezi potebno je zemljišno-vlasnički definirati 
cijelu  zonu,  u  smislu  dogovora  s  Ministarstvom  obrane  i  Vladom,  uz  pomoć  Grada  Zadra  i  Županije 
zadarske i drugih političkih čimbenika.  
 
-  Predviđa  se  preuzimanje  daljnjeg  prostora  koji  koristi  Tankerska  plovidba  d.o.o.  u  zgradi 
Rektorata Sveučilišta u Zadru do kraja 2006. Slijedi uređenje za neophodne urede i službe Sveučilišta: 
Ured  za  ECTS  koordinaciju  (razmjena  studenata),  Ured  za  međunarodnu  suradnju,  Ured  za 
poslijediplomske  studije  i  organizaciju  znanstvenih  skupova,  Ured  za  promicanje  kvalitete,  Ured  za 
odnose  s  javnošću,  Ured  za  nabavu,  Ured  za  tehničku  potporu,  Financijsko-knjigovodstvenu  i 
računovodstvenu službu, i druge.  
-  nastavljaju  se  pregovori  s  Gradom  Zadrom  oko  prenošenja  prava  nad  DHM-om  za  potrebe  realizacije 
studentskih  programa,  dijela  nastave  i  usluga  za  studente.  Dogovoreno  je  potpisivanje  odgovarajućeg 
Ugovora na što se čeka. Predviđa se definiranje statusa DHM-a u suradnji s Gradom  Zadrom, tj.  moguće 
prenošenje  prava  osnivača  na  Sveučilište.  Time  bi  se,  uz  poboljšanje  sadržaja  studentskog  standarda, 
prostorno i funkcionalno oblikovao "stari kampus" te omogućilo, uz postojeće usluge, osnivanje službe za 
održavanje i servisiranje, vlastita agencija, sveučilišni info-centar i sl. Postupnim iseljenjem HTV-a, mogao 
bi se dobiti značajan prostor za još jedan odjel. 
 
- zatražena su sredstva 17,5 mil. u 2007. za kapitalne investicije 
 
- Vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2007. u odnosu na 2006. predviđa se 
povećati za oko 15%, uglavnom zbog daljnjihih kapitalnih investicija i dijela plaća. 
 
-  Zakonodavac  predviđa  obvezu  prelaska  na  novi  suistav  doktorskih  studija  s  prijelaznim 
rješenjima – treba definirati i ustrojiti postojeće doktorske studije prema novim standardima. 
 
- Započet će s radom nova digitalna učionica (fonolab) 
- Kontinuirano će se obavljati saniranje derutnih stropova, kanalizacijskih ispusta, krovnih oštećenja, 
razbijenih stakala, oštećene drvenarije, devastiranih fasada i zidova i sl. 
 
Rektorat i ured rektora - Predviđa se izbor 3 prorektora, za znanost i razvoj, nastavu i studentska 
pitanja, međunarodnu aktivnost i izdavaštvo. Predviđa se daljnje proširenje prostora rektorata i ureda rektora 
u predviđenim prostorima. 
 
Rektor  i  prorektori  -  Rektor,  upravljajući  Sveučilištem,  odgovara  pred  Senatom,  pred  nadležnim 
Ministarstvom,  pred  zakonom  i  javnošću  za  svoj  rad,  ispunjenje  obveza  Sveučilišta,    provođenje  zakona, 
odluka i propisa na Sveučilištu, zadržavajući i neophodnu tj. odgovarajuću autonomiju odlučivanja u skladu 
sa  Statutom  i  drugim  propisima  koji  određuju  ovlasti  rektora,  te  obavljajući  niz  formalnih  i protokolarnih 
radnji. Prorektori pomažu  u pojedinim oblastima rad rektora, te kao članovi sveučilišne uprave predlažu i 
sprovode  pojedine  odluke  i  opredjeljenja  na  dobrobit  Sveučilišta.  Rad  Rektorata  će  se  i  dalje 
osuvremenjavati funkcionalnim poboljšanjem rada i rektora i prorektora i osoblja. Adekvatnu odgovornost 
za rad pojedinih Odjela i službi, nadziran od uprave, snosili bi njihovi pročelnici odn. voditelji. 
 
Služba  za  administrativne  i  opće  poslove  –  Planira  se  daljnje  poboljšavanje  općih  uvjeta  rada,  u 
smislu stvaranja sigurne, pouzdane i učinkovite jezgre službenika na koju se oslanjaju uprava i tajnici kao i 
djelatnici  u  neposrednim  prilikama.  To  je  važan  preduvjet  učinkovitosti  cjelokupnog  rada  Sveučilišta, 

posebice uprave. Važnost protokola i pismohrane, kao i tajničko-administrativnih službi za upravu, Senat, 
vijeća itd., u zakonitosti i učinkovitom postupanju, izuzetno je velika. Uz opće administrativne i personalne 
poslove,  priprema  donošenja  raznih  pravilnika,  poslovnika  i  drugih  akata  u  nadležnosti  Senata,  vođenje 
zapisnika itd. važan je segment rada ove službe. Uz službe rektorata, važna je zadaća i ove službe integracija 
svih  dijelova  sveučilišnog  korpusa:  znanstveno-nastavnog  i  stručnog  (odjeli  i  odsjeci,  projekti  i  dr.)  i 
administrativnog (službe).  
 
 
Služba  dodiplomskih  studija  («referada»)  –  Predviđa  se  daljnje  osuvremenjivanje  uz    nadoknadu 
pojedinih zaostataka, postizanje veće transparentnosti, te daljnje aktivnosti na poboljšanju učinkovitosti rada 
studenske referade, na postizanju najvišeg stupnja odgovornosti njenih službenika, te kvalitetnog i ažurnog 
obavljanja svih segmenata, posebice pri formiranju osobnih dosjea studenata, razredbenih postupaka, upisa i 
drugih administrativnih poslova itd.   
 
Financijsko-knjigovodstvena i računovodstvena služba - Radeći u skladu sa zakonima i propisima, 
odgovarajući  za  rad  i  rektoru/prorektoru,  Senatu,  vijećima  i  nadzornom  inspektoru  unutar  kuće,  te 
financijskom  nadzoru  izvan  kuće,  pružajući  odgovarajuće  informacije  o  radu  zainteresiranima, 
računovodstvo  Sveučilišta  treba  najodgovornije  obavljati  novčarske  poslove.  Najmanje  jedamput  godišnje 
računovodstvo  će  izvješćem  obavjestiti  članove  Senata  o  financijskom  poslovanju  i  stanju  Sveučilišta 
(prihodi,  rashodi,  stavke  po  jedinicama-odsjecima-službama).  S  time  u  svezi  ostaje  obveza  trajnog 
usklađivanja svih akata (pravilnici i sl.) koji određuju cjelokupnu i usklađenu raspodjelu sredstava na razini 
Sveučilišta, kako namjenskih (vanjskih) tako i vlastitih. 
  
U  raspodjeli  insistirati  će  se  na  pravednosti  i  uravnoteženosti  u  raspodjeli  sredstava  kojima  se 
raspolaže,  na  daljnjoj  izradi  i  primjeni  pravilnika  i  odluka  kojima  se  određuje  unutarnja  raspodjela,  te  na 
maksimalnoj mogućoj otvorenosti sustava raspodjele. Redovito godišnje izvješće o prihodima, rashodima i 
poslovanju,  sa  stavkama  i  po  jedinicama,  te  nadzor  nad  namjenskim  sredstvima,  a  u  skladu  s  važećim 
propisima se podrazumijevaju, uz otvorenost i odgovornost nadležne službe računovodstva. 
 
Služba za poslijediplomske studije i organizaciju znanstvenih i stručnih skupova – daljnje jačanje 
službe, prostornih i drugih uvjeta rada. 
Služba  za  informatičku  potporu  –  i  dalje  će  se  provoditi  kadrovska  popuna  i  postupna  oprema 
računalnom  i  drugom  opremom,  inventarom,  namještajem,  pomagalima  i  sl.  u  elektronskom  sustavu 
Sveučilišta.  Održavanje  sustava,  dopunjavanje  i  elektronička  prezentacija  osnovni  su  zadaci  ove  službe  u 
suradnji sa svim odjelima i službama. 
 
Pohrana spisa - S obzirom na postojeće rješenje svaki odjel, služba i dr., pohranjuje svoje spise u 
prostorima za pismohranu unutar odjela i službi. Pročelnici, tajnici odjela, voditelji službi i drugi zaduženi 
time  snose  i  odgovornost  u  okviru  svojih  redovnih  poslova.  Dio  pismohrane,  posebice  stariji  spisi, 
smještavat  će  se  u  zajednički  prostor  arhive  (novi  arhivar  započinje  s  radom)  pa  se  predviđa  i  posebno 
mjesto  arhivara.  U  skladu  sa  zakonom,  nakon  predviđenog  vremena  će  središnji  arhiv  dostavljati  stariju 
pismohranu u Državni arhiv, na posebni odio za Sveučilište kako bi se sačuvali svi relevantni dokumenti.