Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Izvršenje financijskog plana za 2013. - intelektualne i osobne usluge'.


HRVATSKE VODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA 
VODAMA ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, veljača 2014. godine  
  
 


 
 
UVODNE NAPOMENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA 
VODAMA ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 
Plan  upravljanja  vodama  za  2013.  godinu  donesen  je  27.  12.  2012.  godine  na  10.  sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 6. sazivu. 
 
Tijekom  ožujka  i  travnja  2013.  godine  napravljen  je  rebalans  Državnog  proračuna,  pa  su 
sukladno  tome  napravljene  i  Prve  izmjene  i  dopune  Plana  upravljanja  vodama  za  2013. 
godinu, koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 12. sjednici 08. 05. 2013. godine.  
 
Sukladno preporuci Vlade Republike Hrvatske da se ubrzaju investicijske aktivnosti u javnom 
sektoru  i  inzistiranju  Vlade  Republike  Hrvatske  da  se  do  30.  lipnja  realizira  najmanje  50% 
plana  investicija,  odnosno  do  30.  rujna  najmanje  80%  plana  investicija,  Hrvatske  vode  su 
poduzele niz mjera i aktivnosti u cilju provedbe programa investicija u vodnom gospodarsvu, 
a sve kako bi se traženo ispunilo.  
Od  Ministarstva  financija  zatražile  su  i  dobile  suglasnost  (30.08.2013.  godine)  za  provedbu 
programa  investicijskih  aktivnosti  iznad  iznosa  utvrđenih  Izmjenama  i  dopunama 
Financijskog  plana  za  2013.  godinu  i  to  100,00  mil.kn  za  financiranje  ulaganja  u  obnovu  i 
razvitak vodoopskrbe i u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja. 
Sukladno točki 15.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu, kojom je 
generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama 
Plana  upravljanja  vodama  za  2013.  godinu  sukladno  izvršenosti  odnosnih  pozicija,  ali  ne 
preko  iznosa  pozicija  utvrđenih  financijskim  planom  Hrvatskih  voda  za  2013.  godinu  i 
sukladno  svemu  naprijed  navedenom,  izrađena  je  Prva  preraspodjela  Plana  upravljanja 
vodama  za  2013.  godinu  koju  je  Upravno  vijeće  donijelo  25.09.2013.  godine  na  svojoj  15. 
sjednici. 
 
Tijekom studenog i prosinca 2013. godine napravljen je drugi rebalans Državnog proračuna, 
pa  su  sukladno  tome  napravljene  i  Druge  izmjene  i  dopune  Plana  upravljanja  vodama  za 
2013. godinu, koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 17. sjednici 18. 12. 2013. godine.  
 
Obzirom da su nakon donošenja Drugih izmjena i dopuna Plana upravljanja vodama za 2013. 
godinu po  odobrenoj preraspodjeli sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2013. godinu Hrvatskim vodama odobrena dodatna sredstva u iznosu od 10.109.032,00 kn za 
Sustav navodnjavanja Baranja, za isti iznos su u Planu upravljanja vodama povećani i prihodi i 
rashodi.  Isplatom  predmetnog  iznosa  na  poziciji  Kapitalni  rashodi  i  transferi  u  području 
zaštite  od  štetnog  djelovanja  voda  su  se  oslobodila  sredstva  plaćena  za  projekt  Sustav 
navodnjavanja  Baranja  za  plaćanje  realiziranih  radova  na  ostalim  projektima  zaštite  od 
štetnog djelovanja voda. Zbog toga je došlo do određenih finacijskih promjena u odnosu na 
Druge izmjene i dopune Plana upravljanja voda u 2013. godini. 
Sukladno točki 15.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu i sukladno 
svemu  naprijed  navedenom,  izrađena  je  Druga  preraspodjela  Plana  upravljanja  vodama  za 
2013. godinu koju je Upravno vijeće donijelo 12. 02. 2014. godine na svojoj 18. sjednici. 
 
Temeljna odrednica Plana upravljanja za 2013. godinu je nastavak provedbe  Programa Vlade 
Republike  Hrvatske    od  23.  veljače  2012.  godine  „Pokretanje  novog  investicijskog  ciklusa  u 
1

mandatu  2012.‐2015.‐s  posebnom  analizom  za  2012.  godinu,  kojim  su  u  dijelu  „Javna 
poduzeća i ministarstva s najvećim investicijskim potencijalom“ Hrvatske vode predložene u 
implementaciji  maksimalnih  investicija  uz  uvjet  osiguranja  izvora  financiranja  u  iznosu  od 
300,0 mil.EUR‐a. U cilju učinkovitog provođenja ovog programa Hrvatske vode su poduzele 
niz mjera i aktivnosti tijekom 2013. godine kako bi provele zacrtani investicijski program,  a 
sve  se  to  reflektiralo  na  sadržaj  Plana  upravljanja  vodama  kroz  dopune  i  izmjene  koje  su 
predlagane i donošene po Upravnom vijeću. 
 
Izvješće  o  izvršenju  Plana  upravljanja  vodama  za  2013.  godinu  iskazano  u  ovom  materijalu 
sadržava  podatke  o  ukupno  uplaćenim  prihodima  i  ukupno  fakturiranim  izdacima  za 
razdoblje siječanj ‐ prosinac 2013. godine. 
 
Na  godišnjoj  su  razini  prihodi  ostvareni  u  iznosu  od  2.011,331  mil.kn  sa  indeksom  100  u 
odnosu na plan. Ukupni izdaci su realizirani u visini od 2.568,135 mil.kn.  
 
Kroz  račun  financiranja  evidentirano  je  979,672  mil.kn  primitaka  po  osnovi  korištenih 
kredita, a 455,953 mil.kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. 
 
U  strukturi  ostvarenih  prihoda  izvorna  sredstva  čine  (79,4)%,  sredstva  Državnog  proračuna  
(14,7)%, a svi ostali prihodi (5,9)%.  
 
Ukupni  izvorni  prihodi  ostvareni  su  u  iznosu  od  1.597,835  mil.kn,  što  je  100%  od  ukupno 
planiranih, 11% više u odnosu na 2012. godinu. Ovo povećanje je s osnova povećanja tarife 
sukladno  Uredbi  o  visini  naknade  za  zaštitu  i  korištenje  voda  koja  je  stupila  na  snagu 
01.01.2013.  godine  (naknada  za  zaštitu  voda  sa  0,80  kn  za  m2  povećana  na  1,35  kn  a 
naknada za korištenje voda sa 0,90 kn za m2 povećana na 1,35 kn).  
 
Prihodi  iz  Državnog  proračuna  ostvareni  su  s  indeksom  98  u  odnosu  na  planirano,  uz 
napomenu da je koncem prosinca dodijeljeno internom preraspodjelom unutar Ministarstva 
poljoprivrede 10,109 mil.kn iznad planiranih sredstava. 
U  strukturi  ovih  prihoda  vidljivo  je  da  su  sredstva  Državnog  proračuna  plasirana  putem 
Hrvatskih  voda  kao  kapitalni  transferi  pretežito  vezana  za  projekte  s  međunarodnim 
sastavnicama.  
To  se  odnosi  na  ostvarenje  na  poziciji  koja  se  vodi  kao  darovnica  „učešće  RH  Zajam  IBRD 
Unutarnje  vode“  u  iznosu  od  21,08  mil.kn,  zatim  na  poziciji  IPA  i  EU  projekti  u  iznosu  od 
133,12  mil.kn  i  na  poziciji  „učešće  RH  u  povlačenju  Zajma  IBRD  projekt  Jadran  u  iznosu  od 
38,94 mil.kn. 
Za  nacionalni  projekt  navodnjavanja  povučeno  je  iz  Državnog  proračuna  76,55  mil.kn  te 
20,39 mil.kn za uređenje detaljnje kanalske mreže.  
 
Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 118,11 mil.kn a odnose se na: sufinanciranja lokalne i 
regionalne samouprave u iznosu 0,33 mil.kn, sufinanciranja isporučitelja vodnih usluga javne 
vodoopskrbe  kroz  Projekt  Jadran  u  iznosu  33,53  mil.kn,  te  kroz  IPA  i  EU  projekte  10,23 
mil.kn,  refundacija  od  sekundarnih  dužnika  za  otplate  kredita  u  iznosu  14,11  mil.kn; 
darovnice  u  iznosu  2,48  mil.kn;  ostale  refundacije  i  naknade  šteta  u  iznosu  5,75  mil.kn; 
prihodi  od  financijske  imovine  (zatezne  kamate,  oročenja,  kamate  na  obročno  plaćanje)  u 
iznosu  24,09  mil.kn;  prihodi  od  nefinancijske  imovine  (zakupi,  iznajmljivanja  i  sl.)  u  iznosu 
2

1,70 mil.kn; prihodi od sredstava HBOR‐a za projekte navodnjavanja u iznosu od 23,86 mil.kn 
i drugo u iznosu 2,02 mil.kn). 
 
Za  redovne  djelatnosti  utrošeno  je  1.026,592  mil.kn,  što  je  40%  ukupnih  ulaganja,  a  za 
kapitalna ulaganja i transfere 1.541,543 mil.kn, što je 60% ukupnih ulaganja. 
 
U  okviru  redovne  djelatnosti  najveći  iznosi  realizirani  su  u  programu  zaštite  od  štetnog 
djelovanja  voda  u  ukupnom  iznosu  od  662,33  mil.kn  kroz  izdatke  za  redovno  održavanje  i 
obnavljanje  vodotoka,  vodnih  građevina  i  vodnoga  dobra  (567,42  mil.kn)  održavanje  i 
obnavljanje detaljnjih melioracijskih i građevina (46,63 mil.kn)  te obranu od poplava. (48,28 
mil.kn). 
U okviru investicijskih aktivnosti, od ukupno realiziranog iznosa, u programe vodoopskrbe i 
odvodnje  uloženo je 1.273,318 mil.kn. Za projekt navodnjavanja uloženo je 100,42 mil.kn, a 
za investicije regulacijsko zaštitnih vodnih građevina za obranu od poplava uloženo je 129,12 
mil kn. 
 
Otplate  kreditnih  obveza  izvršene  su  u  2013.  godini  u  iznosu  od  455,953  mil.kn.  U  2013. 
godini  povučena  je  prva  tranša  kredita  EIB‐a  i  CEB‐a  u  protuvrijednosti  21,00  mil.EUR‐a 
(159,324 mil.kn) kao retroaktivno financiranje te je u istom iznosu otplaćen dio glavnice po 
kreditu Erste & Steiermarkische banke. Istoj banci je otplaćeno još 160,362 mil.kn glavnice. 
Slijede  otplate  HBOR‐u  12,769  mil.kn,  KFW  putem  Zagrebačke  banke  8,782  mil.kn,  MEIP‐
HBOR‐u  4,240  mil.kn,  te  Zagrebačkoj  i  Privrednoj  banci  46,405  mil.kn.  U  2013.  godini  je 
izvršeno plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Unuatarnje vode u 
iznosu 64,070 mi.kn. 
 
Zaduživanje je u 2013. godini evidentirano u iznosu od 979,672 mil.kn i to: 
 
-  za  Projekt  Unutarnje  vode  iz  Zajma  Svjetske  banke  28,972  mil.kn  za  plaćanje 
realiziranih investicija do 31.12.2012. godine 
-  za Projekt Jadran‐II faza  iz Zajma Svjetske banke povučeno je 92,271 mil.kn. 
-  za retroaktivno financiranje vodnokomunlne infrastrukture po Zajmovima EIB‐a i CEB‐
a, povučeno je 159,324 mil.kn. 
  
Kod  tuzemnih  kreditnih  institucija  ukupno  je  evidetirano  zaduživanje  u  iznosu  od  699,10 
mil.kn,  od  čega  po  kreditu  Erste  &  Steiermarkische  Banke  iznos  od  549,000  mil.kn,  a  po 
kreditu  HBOR  150,105  mil.kn,  od  čega  je  dio  od  24,20  mil.kn  za  realizirane  investicije  do 
31.12.2012. godine. 
 
Detaljni podaci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu vidljivi su u nastavku 
ovoga materijala.  
3 
 
 


 
 
 
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 
 
 
HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODAM ZA 2013. GODINU
iznosi u 1.000 kn
PLAN
IZVRŠENJE
Indeks
2013.
PLANA
2013.
1
2
2/1
2.1.
PRIHODI
2.1.1. IZVORNI PRIHODI
1.594.000
1.597.835
100
1.  Naknada za korištenje voda
400.000
398.797
100
2.  Naknada za zaštitu voda
278.000
277.890
100
3.  Naknada za uređenje voda
776.000
782.761
101
4.  Vodni doprinos
140.000
138.387
99
2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
302.631
295.389
98
1. Učešće RH zajam IBRD Unutarnje voda-darovnica (1) 
21.076
21.076
100
2. Učešće RH u povlačenju zajma IBRD-a - Eko projekt Jadran (1) 
40.000
38.940
97
3. Financiranje kapitalnih projekata u području: 
151.427
137.587
91
    1. Vodoopskrbe (1)
100
86
86
    2. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1)
4.381
4.381
100
    3. IPA i ostali projekti (1) i (2)
146.946
133.120
91
4. Navodnjavanje (1)
66.494
76.549
115
5. Gradnja i sanacija sustava obrane od poplava (1)
0
0
6. Projekt Neretva, Trebišnjica
3.217
835
26
7. Obnova i uređenje det.melior.građ. za odvodnju i navodnj.
20.392
20.392
100
8. Obrana od poplava (1)
25
10
40
2.1.3. OSTALI PRIHODI
107.656
118.107
110
1. Proračun lokalne samouprave
1.000
328
33
    1. Vodoopskrba
0
58
0
    2. Odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda
0
56
0
    3. Zaštita od štetnog djelovanja voda
0
0
0
    4. Navodnjavanje
1.000
214
21
2. Sufinanciranje KTD za Eko projekt Jadran
42.523
43.765
103
    1. KTD za Eko projekt jadran
31.844
33.533
105
    2. JLS IPA
10.679
10.232
96
3. Darovnice, sufinanciranja, refundacije sekundarnih
64.133
74.014
115
    dužnika za otplate kredita i drugo
                    UKUPNO 2.1.:
2.004.287
2.011.331
100
(1)
Razdjel Ministarstva poljoprivrede 
(2)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
4

iznosi u 1.000 kn
PLAN
IZVRŠENJE
Indeks
2013.
PLANA
2013.
1
2
2/1
2.2.
IZDACI
2.2.A.
IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI
1.054.985
1.026.592
97
A.01. Izdaci poslovanja
256.360
238.935
93
              administracija i upravljanje
188.360
171.889
91
              kamate za kredite
68.000
67.046
99
A.02. Izdaci za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka,  vodnih građevina  i  
vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh 
građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda)
571.177
567.422
99
A.03. Izdaci za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih  građevina za odvodnju i 
navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje)
47.700
46.633
98
A.04. Izdaci za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, 
vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama)
48.556
47.244
97
A.05. Izdaci za obranu od poplava (Redovna i izvanredna obrana od poplava)
50.192
48.276
96
A.06. Izdaci za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenad. zagađenja, sanac. 
šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)
1.500
358
24
A.07. Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)
63.000
64.960
103
A.08. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i 
uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama)
8.500
6.042
71
A.09. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)
4.000
3.747
94
A.10. Ostali izvanredni izdaci
4.000
2.975
74
2.2.B.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI
1.564.744
1.541.543
99
B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
44.000
35.598
81
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i 
navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje)
130.100
129.125
99
B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za 
javnu vodoopskrbu)
550.570
549.604
100
B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih 
građevina za javnu odvodnju)
364.219
364.047
100
           Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.)
199.740
196.638
98
B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje)
90.840
100.420
111
B.06. Projekt Unutarnje vode (Projekti s međunar. sastav.)
21.500
16.646
77
B.07. IPA i ostali projekti i projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.)
160.780
146.383
91
B.08. Projekt Neretva-Trebišnjica (Projekti s međunar. sastav.)
2.995
3.082
103
B.09. Projekti EIB-CEB (Projekti s međunar. sastav.)
0
0
B.10. Projekti CEB-obrana od poplava (Projekti s međunar. sastav.)
0
0
                    UKUPNO 2.2.:
2.619.729
2.568.135
98
SUFICIT/DEFICIT
-615.442
-556.804
FINANCIRANJE
529.500
523.719
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA
85.942
85.942
3.
RAČUN FINANCIRANJA
3.1.
PRIMICI
984.500
979.672
3.1.1. od zaduživanja IBRD HVJP I faza
0
0
3.1.2. od zaduživanja IBRD HVJP II faza
96.000
92.271
3.1.3. od zaduživanja - IBRD Unutarnje vode
28.972
28.972
3.1.4. od zaduživanja kod domaćih banaka
549.423
549.000
3.1.5. od zaduživanja EIB/CEB-fin. vodno-komun.infrastr.
160.000
159.324
3.1.6. od zaduživanja HBOR
150.105
150.105
3.1.7. od zaduživanja CEB-obrana od poplava
0
0
3.2.
IZDACI
455.000
455.953
3.2.1. dani krediti IBRD HVJP
0
0
3.2.2. otplate primljenih kredita
455.000
455.953
5

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA                                 
ZA 2013.                                                                
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje za      
 Plan za 2013.
Indeks   
I-XII  2013.      
PRIHODI POSLOVANJA
2.004.187.331 2.010.556.363 100,32
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000
774.528 774,53
RASHODI  POSLOVANJA
1.560.293.081 1.514.632.481
97,07
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
1.059.436.250 1.053.502.947
99,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
-615.442.000
-556.804.537
90,47
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
Izvršenje za      
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
85.942.000
85.942.208
-
C. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje za      
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
984.500.304
979.672.366
99,51
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
455.000.304
455.952.531 100,21
NETO FINANCIRANJE
529.500.000
523.719.835
98,91
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
52.857.506
-
6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk Odje-
Plana      za 
Izvršenje za    
Naziv prihoda
Indeks   
red pina upina
ljak
2013.
I-XII  2013.     
6
PRIHODI POSLOVANJA
2.004.187.331
2.010.556.363
100,32
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg
proračuna

304.841.331
298.199.110
97,82
632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
1.210.000
2.481.955
205,12
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
1.210.000
2.481.955
205,12
633
Pomoći iz proračuna
303.631.331
295.717.155
97,39
6331 Tekuće pomoći iz proračuna
20.614.063
3.000
0,01
Državni proračun
20.614.063
3.000
0,01
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna
283.017.268
295.714.155
104,49
Državni proračun
282.017.268
295.386.023
104,74
Lokalna uprava
1.000.000
328.132
32,81
64
Prihodi od imovine
28.580.000
25.788.557
90,23
641
Prihodi od financijske imovine
26.000.000
23.902.291
91,93
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
5.000.000
4.688.952
93,78
6414 Prihodi od zateznih kamata 
10.000.000
12.916.699
129,17
6419 Ostali prihodi od financijske imovine
11.000.000
6.296.640
57,24
642
Prihodi od nefinancijske imovine
2.500.000
1.697.401
67,90
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
700.000
1.374.590
196,37
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine
1.800.000
322.811
17,93
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
80.000
188.865
236,08
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim  
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
80.000
188.865
236,08
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknada

1.628.243.000
1.642.803.429
100,89
652
Prihodi po posebnim propisima
1.628.243.000
1.642.803.429
100,89
6522 Prihodi vodnog gospodarstva
1.594.000.000
1.597.834.818
100,24
Naknada za uređenje voda 
776.000.000
782.761.191
100,87
Naknada za zaštitu voda
278.000.000
277.890.013
99,96
Naknada za korištenje voda
400.000.000
398.797.279
99,70
Vodni doprinos
140.000.000
138.386.335
98,85
6526 Ostali nespomenuti prihodi
34.243.000
44.968.611
131,32
66
Prihodi  od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 
prihodi od donacija

42.523.000
43.765.267
102,92
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
42.523.000
43.765.267
102,92
6632 Kapitalne donacije
42.523.000
43.765.267
102,92
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000
774.528
774,53
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
100.000
774.528
774,53
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
100.000
690.866
690,87
7211 Stambeni objekti
100.000
70.866
70,87
7212 Poslovni objekti
0
620.000
723
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
83.662
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
83.662
7

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk Odje-
Izvršenje za    
Naziv rashoda
Plan za 2013.
Indeks   
red pina upina ljak
I-XII  2013.    
3
RASHODI POSLOVANJA
1.560.293.081 1.514.632.481
97,07
31
Rashodi za zaposlene
127.725.000
117.774.742
92,21
311
Plaće (Bruto)
104.750.000
100.341.073
95,79
3111 Plaće za redovan rad
102.800.000
98.656.235
95,97
3113 Plaće za prekovremeni rad
1.500.000
1.286.038
85,74
3114 Plaće za posebne uvjete rada
450.000
398.800
88,62
312
Ostali rashodi za zaposlene
4.600.000
2.029.344
44,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene
4.600.000
2.029.344
44,12
313
Doprinosi na plaće
18.375.000
15.404.325
83,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
16.485.000
13.592.052
82,45
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 
1.890.000
1.812.273
95,89
32
Materijalni rashodi
852.426.481
835.533.714
98,02
321
Naknade troškova zaposlenima
7.625.000
7.396.954
97,01
3211 Službena putovanja
2.300.000
2.294.379
99,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
4.000.000
3.980.255
99,51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
1.325.000
1.122.320
84,70
322
Rashodi za materijal i energiju
21.932.000
20.126.587
91,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.100.000
2.804.657
90,47
3222 Materijal i sirovine
240.000
261.638
109,02
3223 Energija
15.500.000
14.534.146
93,77
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
2.200.000
1.900.991
86,41
3225 Sitni inventar i auto gume
420.000
359.238
76,11
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
472.000
265.917
56,34
323
Rashodi za usluge
811.456.081
798.951.511
98,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
15.660.000
13.766.914
87,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
677.452.000
670.559.330
98,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja
700.000
593.986
84,86
3234 Komunalne usluge
2.675.000
2.429.145
90,81
3235 Zakupnine i najamnine
3.070.000
1.970.831
64,20
3236 Zdravstvene usluge
750.000
476.010
63,47
3237 Intelektualne i osobne usluge
58.985.000
61.605.090
104,44
3239 Ostale usluge
52.164.081
47.550.205
91,16
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.413.400
9.058.662
79,37
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
300.000
239.084
79,69
3292 Premije i osiguranja
3.100.000
2.880.368
92,92
3293 Reprezentacija
700.000
550.536
78,65
3294 Članarine
300.000
255.087
85,03
3295 Pristojbe i naknade
2.190.000
1.625.695
74,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.823.400
3.507.892
72,73
34
Financijski rashodi
70.570.000
69.526.566
98,52
342
Kamate za primljene kredite i zajmove 
68.000.000
67.045.808
98,60
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih  i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru
7.000.000
6.838.503
97,69
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora
58.900.000
58.238.886
98,88
Tuzemne
58.400.000
57.899.479
99,14
Inozenmne
500.000
339.407
67,88
3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti
2.100.000
1.968.419
93,73
343
Ostali financijski rashodi
2.570.000
2.480.758
96,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.515.000
2.464.608
98,00
3433 Zatezne kamate
55.000
16.150
29,36
36
Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države
70.127.000
69.151.650
98,61
363
Pomoći unutar općeg proračuna 
70.127.000
69.151.650
98,61
3631 Tekuće pomoći unutar oćeg  proračuna 
528.000
357.350
67,68
Županoja osječko baranjska
528.000
342.350
64,84
Ostali
15.000
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
69.599.000
68.794.300
98,84
Agencija za plovne puteve (DP)
0
0
Lokalna uprava
69.599.000
68.794.300
98,84
38
Ostali rashodi
439.444.600
422.645.809
96,18
381
Tekuće donacije
3.219.000
3.068.592
95,33
3811 Tekuće donacije u novcu
3.219.000
3.068.592
95,33
8

Raz- Sku- Podsk Odje-
Izvršenje za    
Naziv rashoda
Plan za 2013.
Indeks   
red pina upina ljak
I-XII  2013.    
383
Kazne, penali i naknade štete
516.600
330.678
64,01
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
506.600
324.914
64,14
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade štete
10.000
5.764
57,64
386
Kapitalne pomoći
435.709.000
419.246.539
96,22
3862 Kapitalne pomoći kreditnim  i ostalim financijskim institucijama te 
trgovačkim društvima izvan javnog sektora. 
435.709.000
419.246.539
96,22
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.059.436.250 1.053.502.947
99,44
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
14.000.000
14.047.082
100,34
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
14.000.000
14.047.082
100,34
4111 Zemljište
14.000.000
14.047.082
100,34
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
932.664.250
927.581.062
99,45
421
Građevinski objekti
918.351.250
916.510.182
99,80
4212 Poslovni objekti 
15.688.000
10.481.286
66,81
4214 Ostali građevinski objekti
902.663.250
906.028.896
100,37
422
Postrojenja i oprema
9.680.000
7.013.722
72,46
4221 Uredska oprema i namještaj
4.580.000
2.513.698
54,88
4222 Komunikacijska oprema
100.000
66.456
66,46
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
800.000
249.995
31,25
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
4.200.000
4.183.573
99,61
423
Prijevozna sredstva
32.000
31.953
99,85
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
32.000
31.953
99,85
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4.601.000
4.025.205
87,49
4262 Ulaganja u računalne programe
4.601.000
4.025.205
87,49
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
112.772.000
111.874.803
99,20
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
112.772.000
111.874.803
99,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
112.772.000
111.874.803
99,20
9

B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz- Sku- Podsk Odje-
Izvršenje za    
Plan za 2013.
Indeks   
red pina upina ljak
I-XII 2013.    
NETO FINANCIRANJE
529.500.000
523.719.835
98,91
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
984.500.304
979.672.366
99,51
84
Primici od zaduživanja
984.500.304
979.672.366
99,51
842
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija u javnom sektoru

150.105.304
150.105.304
100,00
8422 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru
150.105.304
150.105.304
100,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora

549.423.000
549.000.000
99,92
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
549.423.000
549.000.000
99,92
847
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
284.972.000
280.567.062
98,45
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna
284.972.000
280.567.062
98,45
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
455.000.304
455.952.531
100,21
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
455.000.304
455.952.531
100,21
542
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih
financijskih  institucija u javnom sektoru

17.000.304
17.008.612
100,05
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 
sektoru
17.000.304
17.008.612
100,05
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova  od kreditnih  i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora

373.000.000
374.873.894
100,50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita  od tuzemnih kreditnih  institucija 
izvan javnog sektora
364.200.000
366.091.546
100,52
5446 Otplata glavnice primljenih kredita  od inozemnih kreditnih institucija 
8.800.000
8.782.348
99,80
547
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
65.000.000
64.070.025
98,57
5471 Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna
65.000.000
64.070.025
98,57
10

II. POSEBNI DIO
Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
01
HRVATSKE VODE
3.074.729.635 3.024.087.959
98,35
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
218.360.000
193.440.033
88,59
A1000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  
188.360.000
171.888.817
91,26
31
Rashodi za zaposlene
127.725.000
117.774.742
92,21
311
Plaće (Bruto)
104.750.000
100.341.073
95,79
3111
Plaće za redovan rad
102.800.000
98.656.235
95,97
3113
Plaće za za prekovremeni rad
1.500.000
1.286.038
85,74
3114
Plaće za posebne uvjete rada
450.000
398.800
88,62
312
Ostali rashodi za zaposlene
4.600.000
2.029.344
44,12
3121
Ostali rashodi za zaposlene
4.600.000
2.029.344
44,12
313
Doprinosi na plaće
18.375.000
15.404.325
83,83
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
16.485.000
13.592.052
82,45
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
1.890.000
1.812.273
95,89
32
Materijalni rashodi
57.925.000
51.574.779
89,04
321
Naknade troškova zaposlenima
7.525.000
7.332.585
97,44
3211
Službena putovanja
2.300.000
2.294.379
99,76
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
4.000.000
3.980.255
99,51
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
1.225.000
1.057.951
86,36
322
Rashodi za materijal i energiju
8.600.000
8.170.545
95,01
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.000.000
1.952.603
97,63
3223
Energija
6.000.000
5.720.732
95,35
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
200.000
143.491
71,75
3225
Sitni inventar i auto gume
400.000
353.719
88,43
323
Rashodi za usluge
35.450.000
30.292.101
85,45
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.000.000
4.705.722
94,11
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
20.000.000
17.700.640
88,50
3233
Usluge promidžbe i informiranja
700.000
593.986
84,86
3234
Komunalne usluge
2.500.000
2.311.307
92,45
3235
Zakupnine i najamnine
2.000.000
912.109
45,61
3236
Zdravstvene usluge
750.000
476.010
63,47
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.500.000
3.072.973
87,80
3239
Ostale usluge
1.000.000
519.354
51,94
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.350.000
5.779.548
91,02
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
300.000
239.084
79,69
3292
Premije i osiguranja
3.000.000
2.878.607
95,95
3293
Reprezentacija
700.000
550.536
78,65
3294
Članarine
300.000
255.087
85,03
3295
Pristojbe i naknade
1.350.000
1.321.111
97,86
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
700.000
535.123
76,45
34
Financijski  rashodi
2.550.000
2.469.511
96,84
343
Ostali financijski rashodi
2.550.000
2.469.511
96,84
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.500.000
2.453.361
98,13
3433
Zatezne kamate
50.000
16.150
32,30
38
Ostali rashodi 
160.000
69.785
43,62
381
Tekuće donacije u novcu
150.000
64.021
42,68
3811
Tekuće donacije u novcu
150.000
64.021
42,68
383
Kazne, penali, naknade štete
10.000
5.764
57,64
3834
Ugovorne kazne i ostale naknade štete
10.000
5.764
57,64
K2000
OPREMANJE
6.680.000
5.080.924
76,06
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6.680.000
5.080.924
76,06
422
Postrojenja i oprema
6.680.000
5.080.924
76,06
4221
Uredska oprema i namještaj
1.580.000
580.900
36,77
4222
Komunikacijska oprema
100.000
66.456
66,46
4224
Medicinska i laboratorijska oprema
800.000
249.995
31,25
11

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
4.200.000
4.183.573
99,61
K2001
INFORMATIZACIJA
7.600.000
5.957.053
78,38
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
7.600.000
5.957.053
78,38
422
Postrojenja i oprema
3.000.000
1.932.798
64,43
4221
Uredska oprema i namještaj
3.000.000
1.932.798
64,43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4.600.000
4.024.255
87,48
4262
Ulaganja u računalne programe
4.600.000
4.024.255
87,48
K2002
PRIJEVOZNA SREDSTVA
32.000
31.953
99,85
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
32.000
31.953
99,85
423
Prijevozna sredstva 
32.000
31.953
99,85
4233
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
32.000
31.953
99,85
K2003
POSLOVNE ZGRADE
15.688.000
10.481.286
66,81
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.688.000
10.481.286
66,81
421
Građevinski objekti
15.688.000
10.481.286
66,81
4212
Poslovni objekti 
15.688.000
10.481.286
66,81
101
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI
513.700.304
513.876.584
100,03
A1001
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

24.000.304
23.847.115
99,36
34
Financijski rashodi
7.000.000
6.838.503
97,69
342
Kamate za primljene kredite i zajmove  
7.000.000
6.838.503
97,69
3422
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija u javnom sektoru
7.000.000
6.838.503
97,69
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
17.000.304
17.008.612
100,05
542
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih  i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru

17.000.304
17.008.612
100,05
5422
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih  institucija u javnom sektoru
17.000.304
17.008.612
100,05
A1002
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

422.600.000
423.991.025
100,33
34
Financijski rashodi
58.400.000
57.899.479
99,14
342
Kamate za primljene zajmove 
58.400.000
57.899.479
99,14
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora
58.400.000
57.899.479
99,14
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
364.200.000
366.091.546
100,52
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora

364.200.000
366.091.546
100,52
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 
javnog sektora
364.200.000
366.091.546
100,52
A1013
ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI
67.100.000
66.038.444
98,42
34
Financijski rashodi
2.100.000
1.968.419
93,73
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
2.100.000
1.968.419
93,73
3428
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
2.100.000
1.968.419
93,73
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
65.000.000
64.070.025
98,57
547
Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti
65.000.000
64.070.025
98,57
5471
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
65.000.000
64.070.025
98,57
102
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
9.300.000
9.121.755
98,08
A1003
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

9.300.000
9.121.755
98,08
34
Financijski rashodi
500.000
339.407
67,88
12

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
342
Kamate za primljene zajmove 
500.000
339.407
67,88
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora
500.000
339.407
67,88
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
8.800.000
8.782.348
99,80
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora

8.800.000
8.782.348
99,80
5446
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 
8.800.000
8.782.348
99,80
103
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I 
VODNIH GRAĐEVINA

798.625.081
787.657.017
98,63
A1004
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 
VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

571.177.000
567.422.355
99,34
32
Materijalni rashodi
570.677.000
567.102.104
99,37
323
Rashodi za usluge
570.607.000
567.095.644
99,38
3232
Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja
570.207.000
566.990.811
99,44
3237
Intelektualne usluge
200.000
44.178
22,09
3239
Ostale usluge
200.000
60.655
30,33
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
70.000
6.460
9,23
3295
Pristojbe i naknade
20.000
6.460
32,30
3299
Ostali nespomenuti troškovi
50.000
0
0,00
38
Ostali rashodi
500.000
320.251
64,05
383
Kazne, penali i naknade šteta
500.000
320.251
64,05
3831
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama
500.000
320.251
0,01
A1005
OBRANA OD POPLAVA
50.192.000
48.275.551
96,18
32
Materijani rashodi
50.192.000
48.275.551
96,18
322
Rashodi za materijal i energiju
11.462.000
10.300.329
89,87
3223
Energija
9.000.000
8.291.696
92,13
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
2.000.000
1.757.500
87,88
3225
Sitni intentar i auto gume
10.000
4.025
40,25
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
452.000
247.108
0,00
323
Rashodi za usluge
38.010.000
37.746.039
99,31
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
80.000
97.055
121,32
3232
Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja
37.500.000
37.323.680
99,53
3234
Komunalne usluge
100.000
39.159
39,16
3235
Zkupnine i najamnine
300.000
276.254
92,08
3239
Ostale usluge
30.000
9.891
32,97
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
720.000
229.183
31,83
3292
Premije osiguranja
100.000
1.761
1,76
3295
Pristojbe i naknade
600.000
227.422
37,90
3299
Ostali nespomenuti troškovi
20.000
0
0,00
A1006
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I 
NAVODNJAVANJE

47.700.000
46.633.115
97,76
32
Materijalni rashodi
47.695.000
46.630.045
97,77
323
Rashodi za usluge
47.695.000
46.630.045
97,77
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
47.495.000
46.552.533
98,02
3239
Ostale usluge
200.000
77.512
38,76
13

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
38
Ostali rashodi
5.000
3.070
383
Kazne, penali i naknade šteta
5.000
3.070
3831
Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama
5.000
3.070
A1007
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA

48.556.081
47.244.194
97,30
32
Materijalni rashodi
44.959.081
43.882.273
97,60
321
Naknade troškova zaposlenicima
100.000
64.369
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
100.000
64.369
323
Rashodi za usluge
44.854.081
43.817.384
97,69
3237
Intelektualne usluge
600.000
474.535
79,09
3239
Ostale usluge
44.254.081
43.342.849
97,94
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000
520
3295
Pristojbe i naknade
5.000
520
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
528.000
357.350
67,68
363
Pomoći unutar općeg proračuna
528.000
357.350
67,68
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija
528.000
357.350
67,68
Osječko-baranjska županija
528.000
342.350
64,84
Ostali 
15.000
38
Ostali rashodi
3.069.000
3.004.571
98
381
Tekuće donacije
3.069.000
3.004.571
98
3811
Tekuće donacije u novcu
3.069.000
3.004.571
97,90
A1008
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA
1.500.000
358.222
23,88
32
Materijalni rashodi
1.500.000
358.222
23,88
323
Rashodi za usluge
1.500.000
358.222
23,88
3239
Ostale usluge
1.500.000
358.222
23,88
A1009
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA
63.000.000
64.960.210
103,11
32
Mterijalni rashodi
62.980.000
64.948.963
103,13
322
Rashodi za materijal i energiju
1.100.000
852.054
77,46
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.100.000
852.054
77,46
323
Rashodi za usluge
61.700.000
64.073.027
103,85
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
10.500.000
8.910.340
84,86
3237
Intelektualne usluge
51.180.000
55.161.505
107,78
3239
Ostale usluge
20.000
1.182
5,91
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
180.000
23.882
13,27
3295
Pristojbe i naknade
140.000
23.882
17,06
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000
0
0,00
34
Financijski rashodi
20.000
11.247
56,24
343
Ostali financijski rashodi
20.000
11.247
56,24
3431
Bankarske naknade
15.000
11.247
74,98
3433
Zatezne kamate
5.000
0
0,00
A1010
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ
4.000.000
3.747.124
93,68
32
Materijalni rashodi
4.000.000
3.747.124
93,68
322
Rashodi za materijal i energiju
770.000
803.659
104,37
3222
Materijal i sirovine
240.000
261.638
109,02
14

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
3223
Energija
500.000
521.718
104,34
3225
Sitni inventar i autogume
10.000
1.494
14,94
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
20.000
18.809
94,05
323
Rashodi za usluge
3.190.000
2.914.725
91,37
3231
Usluge telefona,pošte i prijevoza
80.000
53.797
67,25
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.250.000
1.991.666
88,52
3234
Komunalne usluge
75.000
78.679
104,91
3235
Zakupnine i najamnine
770.000
782.468
101,62
3237
Intelektualne usluge
5.000
1.465
29,30
3239
Ostale usluge
10.000
6.650
66,50
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000
28.740
71,85
3295
Pristojbe i naknade
35.000
28.740
82,11
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000
0
0,00
A1011
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU
8.500.000
6.041.884
71,08
32
Materijalni rashodi
8.500.000
6.041.884
71,08
323
Rashodi za usluge
8.450.000
6.024.324
71,29
3237
Intelektualne usluge
3.500.000
2.850.434
81,44
3239
Ostale usluge
4.950.000
3.173.890
64,12
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.000
17.560
35,12
3295
Pristojbe i naknade
40.000
17.560
43,90
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000
0
0,00
A1012
OSTALI IZVANREDNI IZDACI
4.000.000
2.974.362
74,36
32
Materijalni rashodi
3.998.400
2.972.769
74,35
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.998.400
2.972.769
74,35
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.998.400
2.972.769
74,35
38
Ostali rashodi
1.600
1.593
99,56
383
Kazne, penali i naknade šteta
1.600
1.593
99,56
3831
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama
1.600
1.593
99,56
104
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1.534.744.250 1.519.992.570
99,04
K2004
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

130.100.000
129.125.152
99,25
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
14.618.000
14.586.359
99,78
363
Pomoći unutar općeg proračuna
14.618.000
14.586.359
99,78
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
14.618.000
14.586.359
99,78
38
Ostali rashodi
2.710.000
2.663.990
98,30
386
Kapitalne pomoći
2.710.000
2.663.990
98,30
3862
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
2.710.000
2.663.990
98,30
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
112.772.000
111.874.803
99,20
451
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima
112.772.000
111.874.803
99,20
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
112.772.000
111.874.803
99,20
K2005
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE
550.570.000
549.604.232
99,82
38
Ostali rashodi
205.000.000
204.033.860
99,53
386
Kapitalne pomoći
205.000.000
204.033.860
99,53
15

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
3862
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
205.000.000
204.033.860
99,53
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
345.570.000
345.570.372
100,00
421
Građevinski objekti
345.570.000
345.570.372
100,00
4214
Ostali građevinski objekti
345.570.000
345.570.372
100,00
K2006
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD 
ZAGAĐIVANJA

364.219.000
364.046.892
99,95
38
Ostali rashodi
55.219.000
55.046.921
99,69
386
Kapitalne pomoći 55.219.000
55.046.921
99,69
3862
Kapitane pomoći trgovačkim društvima
55.219.000
55.046.921
99,69
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
309.000.000
308.999.971
100,00
421
 Građevinski objekti
309.000.000
308.999.971
100,00
4214
Ostali građevinski objekti
309.000.000
308.999.971
100,00
K2007
EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA
199.740.000
196.638.223
98,45
38
Kapitalne pomoći 
12.000.000
11.118.512
92,65
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
12.000.000
11.118.512
92,65
3862
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
12.000.000
11.118.512
92,65
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
187.740.000
185.519.711
98,82
421
Građevinski objekti
187.740.000
185.519.711
98,82
4214
Ostali građevinski objekti
187.740.000
185.519.711
98,82
K2010
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. 
PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

14.000.000
14.047.082
100,34
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
14.000.000
14.047.082
100,34
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
14.000.000
14.047.082
100,34
4111
Zemljište
14.000.000
14.047.082
100,34
K2011
PROJEKTI NAVODNJAVANJA
90.840.000
100.420.195
110,55
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
54.981.000
54.207.941
98,59
363
Pomoći unutar općeg proračuna
54.981.000
54.207.941
98,59
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
54.981.000
54.207.941
98,59
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
35.858.000
46.211.304
128,87
421
Građevinski objekti
35.858.000
46.211.304
128,87
4214
Ostali građevinski objekti
35.858.000
46.211.304
128,87
426
Nematerijalna proizvedena imovina
1.000
950
95,00
4262
Ulaganja u računalne programe
1.000
950
95,00
K2012
PROJEKT UNUTARNJE VODE
21.500.000
16.646.223
77,42
42
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
21.500.000
16.646.223
77,42
421
Građevinski objekti
21.500.000
16.646.223
77,42
4214
Ostali građevinski objekti
21.500.000
16.646.223
77,42
K2013
IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA
160.780.000
146.383.256
91,05
38
Ostali rashodi
160.780.000
146.383.256
91,05
386
Kapitalne pomoći 
160.780.000
146.383.256
91,05
16

Izvršenje za    
Šifra
Naziv
Plan za 2013.
Indeks   
I-XII 2013.    
3862
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
160.780.000
146.383.256
91,05
K2054
NERETVA-TREBIŠNICA
2.995.250
3.081.315
102,87
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.995.250
3.081.315
102,87
421
Građevinski objekti
2.995.250
3.081.315
102,87
4214
Ostali građevinski objekti
2.995.250
3.081.315
102,87
17 
 
 


 
 
 
SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA 
 
 
IZDATAKA PLANA UPRAVLJANJA 
 
 
VODAMA ZA 2013. GODINU
 
 
 
 SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA IZDATAKA PLANA
 UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2013. GODINU
iznosi u 1.000 kn
DRUGA
PRERASPODJELA
IZVRŠENJE
Indeks
PLANA
PLANA
2013.
2013.
1
2
2/1
2.2.
IZDACI
2.2.A.
IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI
1.054.985
1.026.592
97
A.01. Izdaci poslovanja
256.360
238.935
93
              administracija i upravljanje
188.360
171.889
91
              kamate za kredite
68.000
67.046
99
A.02. Izdaci za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka,  vodnih građevina  i  
vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh 
građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda)
571.177
567.422
99
A.03. Izdaci za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih  građevina za odvodnju 
i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje)
47.700
46.633
98
A.04. Izdaci za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, 
vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama)
48.556
47.244
97
A.05. Izdaci za obranu od poplava (Redovna i izvanredna obrana od poplava)
50.192
48.276
96
A.06. Izdaci za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenad. zagađenja, sanac. 
šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)
1.500
358
24
A.07. Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)
63.000
64.960
103
A.08. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i 
uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama)
8.500
6.042
71
A.09. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)
4.000
3.747
94
A.10. Ostali izvanredni izdaci
4.000
2.975
74
2.2.B.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI
1.574.853
1.541.543
98
B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
44.000
35.598
81
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i 
navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje)
130.100
129.125
99
B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za 
javnu vodoopskrbu)
550.570
549.604
100
B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih 
građevina za javnu odvodnju)
364.219
364.047
100
           Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.)
199.740
196.638
98
B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje)
100.949
100.420
99
B.06. Projekt Unutarnje vode (Projekti s međunar. sastav.)
21.500
16.646
77
B.07. IPA i ostali projekti i projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.)
160.780
146.383
91
B.08. Projekt Neretva-Trebišnjica (Projekti s međunar. sastav.)
2.995
3.082
103
B.09. Projekti EIB-CEB (Projekti s međunar. sastav.)
0
0
B.10. Projekti CEB-obrana od poplava (Projekti s međunar. sastav.)
0
0
                    UKUPNO 2.2.:
2.629.838
2.568.135
98
18 
 
 
 
 

 
 
DETALJNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA 


Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.
IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST
 1.054.985
 1.026.592
 97
A.01.
IZDACI POSLOVANJA
 256.360
 238.935
 93
A.01.01.
Plaće za redovan rad (A1000)
 102.800
 98.656
 96
A.01.02.
Plaće za prekovremeni rad (A1000)
 1.500
 1.286
 86
A.01.03.
Plaće za posebne uvjete rada (A1000)
 450
 399
 89
A.01.04.
Ostali rashodi za zaposlene (A1000)
 4.600
 2.029
 44
A.01.05.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A1000)
 16.485
 13.592
 82
A.01.06.
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (A1000)
 1.890
 1.812
 96
A.01.07.
Službena putovanja (A1000)
 2.300
 2.294
 100
A.01.08.
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (A1000)
 4.000
 3.980
 100
A.01.09.
Stručno usavršavanje zaposlenika (A1000)
 1.225
 1.058
 86
A.01.10.
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (A1000)
 2.000
 1.953
 98
A.01.11.
Energija (A1000)
 6.000
 5.721
 95
A.01.12.
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (A1000)
 200
 143
 72
A.01.13.
Sitni inventar i auto gume (A1000)
 400
 354
 88
A.01.14.
Usluge telefona, pošte i prijevoza (A1000)
 5.000
 4.706
 94
A.01.15.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (A1000)
 20.000
 17.701
 89
A.01.16.
Usluge promidžbe i informiranja (A1000)
 700
 594
 85
A.01.17.
Komunalne i zdravstvene usluge (A1000)
 3.250
 2.787
 86
A.01.18.
Zakupnine i najamnine (A1000)
 2.000
 912
 46
A.01.19.
Intelektualne i osobne usluge (A1000)
 3.500
 3.073
 88
A.01.20.
Ostale usluge (A1000)
 1.000
 519
 52
A.01.21.
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. (A1000)
 300
 239
 80
A.01.22.
Premije i osiguranja (A1000)
 3.000
 2.879
 96
A.01.23.
Reprezentacija (A1000)
 700
 551
 79
A.01.24.
Članarine (A1000)
 300
 255
 85
A.01.25.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A1000)
 2.060
 1.862
 90
19

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.01.26.
Bankarske usluge i usluge platnog prometa (A1000)
 2.500
 2.453
 98
A.01.27.
Zatezne kamate (A1000)
 50
 16
 32
A.01.28.
Tekuće donacije u novcu (A1000)
 150
 64
 43
A.01.29.
Kamate za primljene kredite (A1001, A1002, A1003)
 68.000
 67.046
 99
A.02.
IZDACI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 
 571.177
 567.422
 99
VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA (A1004) (Održavanje voda I i 
II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh građevina, 
građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju 
bujičnih voda)

A.02.01.
RADOVI PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, ODNOSNO REDOVNOG 
 468.446
 468.152
 100
ODRŽAVANJA VODA I. i II. REDA NA VODNIM PODRUČJIMA
A.02.01.01.
Branjeno područje 1: Područje maloga sliva Biđ-Bosut
 16.970
 16.968
 100
A.02.01.02.
Branjeno područje 2: Područje maloga sliva Brodska Posavina
 15.493
 15.487
 100
A.02.01.03.
Branjeno područje 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža
 6.770
 6.768
 100
A.02.01.04.
Branjeno područje 4: Područje maloga sliva Šumetlica-Crnac
 9.590
 9.584
 100
A.02.01.05.
Branjeno područje 5: Područje maloga sliva Subocka-Strug
 9.791
 9.782
 100
A.02.01.06.
Branjeno područje 6: Područje maloga sliva Ilova-Pakra
 9.591
 9.590
 100
A.02.01.07.
Branjeno područje 7: Područje maloga sliva Česma-Glogovnica
 12.919
 12.919
 100
A.02.01.08.
Branjeno područje 8: Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine 
 9.367
 9.366
 100
Rugvica
A.02.01.09.
Branjeno područje 9: Područje maloga sliva Lonja-Trebež
 15.704
 15.704
 100
A.02.01.10.
Branjeno područje 10: Područje maloga sliva Banovina
 18.163
 18.163
 100
A.02.01.11.
Branjeno područje 11: Područje maloga sliva Kupa
 17.700
 17.700
 100
A.02.01.12.
Branjeno područje 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio 
 21.112
 21.111
 100
područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i 
općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra
A.02.01.13.
Branjeno područje 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko 
 22.903
 22.903
 100
prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i 
Pokupsko
A.02.01.14.
Branjeno područje 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko 
 37.046
 37.029
 100
prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu 
Stupnik
A.02.01.15.
Branjeno područje 15: Područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka 
 12.376
 12.314
 100
Drave i Dunava
A.02.01.16.
Branjeno područje 16: Područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih 
 6.609
 6.598
 100
rijeka Drave i Dunava
20

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.02.01.17.
Branjeno područje 17: Područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim 
 13.520
 13.508
 100
međudržavne rijeke Drave
A.02.01.18.
Branjeno područje 18: Područje maloga sliva Županijski kanal, osim 
 7.282
 7.281
 100
međudržavne rijeke Drave
A.02.01.19.
Branjeno područje 19: Područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke 
 7.300
 7.293
 100
Drave
A.02.01.20.
Branjeno područje 20: Područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim 
 10.966
 10.966
 100
međudržavne rijeke Drave
A.02.01.21.
Branjeno područje 21: Područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih 
 7.700
 7.700
 100
rijeka Mure i Drave
A.02.01.22.
Branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i 
 27.172
 27.171
 100
Raša-Boljunčica
A.02.01.23.
Branjeno područje 23: Područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i 
 30.045
 30.045
 100
Podvelebitsko primorje i otoci
A.02.01.24.
Branjeno područje 24: Područje maloga sliva Gorski Kotar
 10.471
 10.465
 100
A.02.01.25.
Branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika
 8.768
 8.758
 100
A.02.01.26.
Branjeno područje 26: Područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje
 9.738
 9.738
 100
A.02.01.27.
Branjeno područje 27: Područje maloga sliva Krka-šibensko primorje
 7.853
 7.853
 100
A.02.01.28.
Branjeno područje 28: Područje maloga sliva Cetina
 9.599
 9.598
 100
A.02.01.29.
Branjeno područje 29: Područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i 
 18.737
 18.737
 100
otoci
A.02.01.30.
Branjeno područje 30: Područje maloga sliva Matica
 5.971
 5.971
 100
A.02.01.31.
Branjeno područje 31: Područje maloga sliva Vrljika
 4.363
 4.363
 100
A.02.01.32.
Branjeno područje 32: Područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko 
 19.182
 19.182
 100
primorje i otoci
A.02.01.33.
Branjeno područje 33: Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih 
 11.900
 11.899
 100
slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra
A.02.01.34.
Branjeno područje 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima 
 15.775
 15.637
 99
malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal.
A.02.02.
OSTALI RADOVI I TROŠKOVI U FUNKCIJI ODRŽAVANJA VODA NA VODNIM 
 102.731
 99.270
 97
PODRUČJIMA
A.02.02.01.
Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s 
 5.819
 5.696
 98
terenskim i prethodnim radovima
A.02.02.02.
Tehnička promatranja vodnih građevina
 2.820
 2.817
 100
A.02.02.03.
Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova
 826
 414
 50
A.02.02.04.
Financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova 
 50.580
 50.064
 99
održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, 
automatike, upravljanja i drugi troškovi
A.02.02.05.
Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda
 22.300
 22.293
 100
A.02.02.06.
Deminiranje
 4.900
 3.935
 80
21

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.02.02.07.
Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.
 500
 482
 96
A.02.02.08.
Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.)
 14.986
 13.570
 91
A.03.
IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH 
 47.700
 46.633
 98
MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 
(A1006)(Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne 
melioracijske odvodnje)

A.03.01.
OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 
 47.700
 46.633
 98
GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE
A.04.
IZDACI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA 
 48.556
 47.244
 97
UPRAVLJANJE VODAMA (A1007) (Studijski poslovi, vodoistražni 
radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje 
vodama)

A.04.01.
PRAĆENJE STANJA VODA
 18.466
 18.409
 100
A.04.01.01.
Razine i količine površinskih voda
 3.688
 3.502
 95
A.04.01.02.
Meteorološki pokazatelji
 920
 920
 100
A.04.01.03.
Razine podzemnih voda
 2.240
 2.240
 100
A.04.01.04.
Kakvoća kopnenih površinskih voda
 5.095
 4.711
 92
A.04.01.05.
Kakvoća podzemnih voda
 3.523
 3.451
 98
A.04.01.06.
Kakvoća prijelaznih i priobalnih voda
 3.000
 3.586
 120
A.04.02.
ISTRAŽNI RADOVI
 16.530
 16.296
 99
A.04.02.01.
Podzemne vode
 15.600
 15.549
 100
A.04.02.02.
Kopnene površinske vode
 780
 596
 76
A.04.02.03.
Prijelazne i priobalne vode
 150
 150
 100
A.04.03.
PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI
 1.363
 1.323
 97
A.04.03.01.
Okvirna direktiva o vodama
 22
 21
 97
A.04.03.02.
Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima
 450
 420
 93
A.04.03.03.
Direktiva o kakvoći vode za piće
 250
 248
 99
A.04.03.04.
Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda
 304
 304
 100
22

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.04.03.05.
Ostale vodne direktive
 157
 157
 100
A.04.03.06.
Sudjelovanje javnosti
 180
 173
 96
A.04.04.
IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA 
 9.717
 9.078
 93
OKOLIŠ OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA 
PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

A.04.04.01.
Sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda
 5.200
 4.812
 93
A.04.04.02.
Sustavi javne vodoopskrbe
 920
 919
 100
A.04.04.03.
Sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
 0
 0
 0
A.04.04.04.
Višenamjenski sustavi
 3.597
 3.347
 93
A.04.05.
ZNANSTVENI PROJEKTI
 335
 304
 91
A.04.05.01.
Znanstveni projekti iz područja upravljanja vodamaprihvaćenih od strane 
 0
 0
 0
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
A.04.05.02.
Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija
 180
 157
 87
A.04.05.03.
Sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova
 155
 147
 95
A.04.06.
PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM
 1.264
 1.022
 81
A.04.06.01.
Fondovi Europske unije - veliki infrastrukturni projekti
 1.000
 844
 84
A.04.06.02.
Ostali projekti s međunarodnim sufinanciranjem
 264
 178
 67
A.04.07.
OSTALI POSLOVI
 881
 813
 92
A.04.07.01.
Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slični dokumenti
 243
 212
 87
A.04.07.02.
Prateći troškovi
 638
 600
 94
A.05.
IZDACI ZA OBRANU OD POPLAVA (A1005) (Redovna i izvanredna 
 50.192
 48.276
 96
obrana od poplava)
A.05.01.
Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava i 
 11.792
 10.608
 90
energije, održavanja i popravaka plovne i druge za obranu od poplava
A.05.02.
Troškovi sustava veza, radijskih frekfencija i dr.
 800
 562
 70
A.05.03.
Vodočuvarska služba
 0
 0
 0
A.05.04.
Aktivna obrana od poplava
 37.500
 36.756
 98
23

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
A.05.05.
Troškovi održavanja i popravaka plovne i druge opreme za obranu od 
 0
 3
 0
poplava
A.05.06.
Ostali troškovi (premije osiguranja, pristojbe i naknade)
 100
 346
 346
A.06.
IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 
 1.500
 358
 24
GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge 
intervente mjere) (A1008) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)

A.06.01.
IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 
 1.500
 358
 24
GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge intervente 
mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)
A.07.
IZDACI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA (A1009) (Obračun i naplata 
 63.000
 64.960
 103
vodnih naknada)
A.07.01.
Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)
 63.000
 64.960
 103
A.08.
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU (A1011) 
 8.500
 6.042
 71
(Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra 
i prava na nekretninama)

A.08.01.
IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAĐENJA I 
 4.294
 3.145
 73
DRUGO
A.08.02.
OSTALI TROŠKOVI U SVEZI SREĐIVANJA VLASNIŠTVA (PRISTOJBE, 
 4.206
 2.897
 69
TAKSE, SUDSKI VJEŠTACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)
A.09.
OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ (A1010) 
 4.000
 3.747
 94
(Laboratorijski poslovi)
A.09.01.
Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)
 4.000
 3.747
 94
A.10.
OSTALI IZVANREDNI IZDACI (A1012)
 4.000
 2.975
 74
A.10.01.
Ostali izvanredni izdaci
 4.000
 2.975
 74
24

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI
 1.574.853
 1.541.543
 98
B.01.
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU
 44.000
 35.598
 81
B.01.01.
Uredska oprema (K2000)
 300
 239
 80
B.01.02.
Uredski namještaj (K2000)
 280
 237
 85
B.01.03.
Prijevozna sredstva (K2002)
 32
 32
 100
B.01.04.
Geodetska oprema
 0
 0
 0
B.01.05.
Instrumenti, uređaji i strojevi (za provođenje obrane od poplava) (K2000)
 3.800
 3.071
 81
B.01.06.
Informatizacija (informatička oprema i računalni programi) (K2001)
 7.600
 5.890
 77
B.01.07.
Poslovni objekti (Split, Zagreb, Buzet, Labin i dr.) (K2003)
 15.688
 10.481
 67
B.01.08.
Zemljišta (imovinsko-pravni poslovi) (K2010)
 14.000
 14.047
 100
B.01.09.
Laboratorijska oprema (K2000)
 800
 250
 31
B.01.10.
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K2000)
 1.500
 1.351
 90
B.02.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI  U PODRUČJU ZAŠTITE OD 
 130.100
 129.125
 99
ŠTETNOG DJELOVANJA VODA (K2004) (Gradnja regulacijsko-zaštitnih 
vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) (HV 
110.100; KREDIT 20.000)

B.02.01.
VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV
 102.532
 101.843
 99
B.02.01.01.
IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA
 88.449
 87.820
 99
B.02.01.01.01.
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima
 78
 54
 70
B.02.01.01.02.
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 
 262
 262
 100
24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica
B.02.01.01.03.
 Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje u dužini 700 m
 0
 0
 0
B.02.01.01.04.
Izgradnja retencije Vrbova
 138
 138
 100
B.02.01.01.05.
Retencija Burnjak
 4
 4
 95
B.02.01.01.06.
Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice
 5
 5
 100
B.02.01.01.07.
Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala 
 2.517
 2.678
 106
Kupa u gornjem Mekušju
B.02.01.01.08.
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku 
 123
 123
 100
Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina
25

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.02.01.01.09.
Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na 
 1.205
 1.116
 93
lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje,.izgradnjom obaloutvrde na 
lijevoj obali Save u rkm 620
B.02.01.01.10.
Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 
 0
 0
 0
498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka
B.02.01.01.11.
Izgradnja akumulacije Šumetlica
 3.726
 3.727
 100
B.02.01.01.12.
Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. 
 5.936
 5.935
 100
Brezine
B.02.01.01.13.
Akumulacija Čitluk
 4.130
 4.130
 100
B.02.01.01.14.
Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka 
 460
 456
 99
Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom
B.02.01.01.15.
Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama
 280
 279
 99
B.02.01.01.16.
Nasip Budžak
 1.830
 1.806
 99
B.02.01.01.17.
Akumulacija Slanac
 16.030
 16.034
 100
B.02.01.01.18.
Izgradnja sustava zaštite od brdskih voda Hrvatske Kostajnice
 260
 258
 99
B.02.01.01.19.
Akumulacija Seginac
 8.715
 8.713
 100
B.02.01.01.20.
Rekonstrukcija nasipa Drava-Dunav kod Podravlja
 30
 29
 95
B.02.01.01.21.
Izgradnja akumulacije Polojac
 865
 865
 100
B.02.01.01.22.
Rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne s izvedbom 
 5
 3
 63
mostova ( km 0+708,90; km 1+355,18), ustave Bistrac i novog korita 
vodotoka Bistrac (dionica km 0+000,00 - 0+679,17)
B.02.01.01.23.
Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici  km 0+679,17 - 2+716,56, s 
 305
 305
 100
nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73
B.02.01.01.24.
Izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna – Rakovica, zaštitnog zida u 
 7.565
 7.579
 100
Medsavama, kanala K-2 (km 0+000,00 - 2+239,16) te mosta preko kanala 
K-2 u km 1+367 83
B.02.01.01.25.
Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa 
 170
 166
 98
Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 
i km 3+113,10
B.02.01.01.26.
Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala 
 80
 78
 98
K-1, dužine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)
B.02.01.01.27.
Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala 
 493
 493
 100
K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 
propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te  propusta preko kanala K-2 u 
km 4+501,88)
B.02.01.01.28.
Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama
 184
 184
 100
B.02.01.01.29.
Sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešičkog područja dužine 10,0 km
 324
 324
 100
B.02.01.01.30.
Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb
 0
 0
 0
B.02.01.01.31.
Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m
 105
 102
 97
B.02.01.01.32.
Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela 
 5
 2
 38
Suša, dužine 7 km
26

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.02.01.01.33.
Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec 
 5.965
 6.201
 104
Bukevski
B.02.01.01.34.
Desni nasip rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u dužini 
 5
 3
 57
2.300 m
B.02.01.01.35.
Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo  
 405
 402
 99
i četiri oboloutvrde
B.02.01.01.36.
Obaloutvrde u selima Suša i Drnek
 19
 0
 2
B.02.01.01.37.
Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Dubrovčaka, 
 90
 87
 97
dužine 13 km
B.02.01.01.38.
Obaloutvrde na rijeci Savi  na lokacijama: Okunščak , Rugvica, Oborovo, 
 460
 460
 100
uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, Uzvodno od 
Dubrovčaka
B.02.01.01.39.
Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih
 332
 331
 100
B.02.01.01.40.
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja
 245
 243
 99
B.02.01.01.41.
Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i 
 85
 84
 99
Lipova
B.02.01.01.42.
Izgradnja obaloutvrde u Brođanima
 85
 82
 97
B.02.01.01.43.
Rekonstrukcija akumulacije Vinica
 1.718
 1.762
 103
B.02.01.01.44.
Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od 
 82
 81
 99
ustave do razdjelnog objekta u Franetićima
B.02.01.01.45.
Izgradnja brane Brodarci s pratećim objektima
 0
 0
 0
B.02.01.01.46.
Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 
 220
 220
 100
19+120
B.02.01.01.47.
Retencija Planički Jarek
 0
 0
 0
B.02.01.01.48.
Retencija Martin Breg
 0
 0
 0
B.02.01.01.49.
Retencija Vučkovec
 2.191
 2.196
 100
B.02.01.01.50.
Ustava Vadar
 400
 400
 100
B.02.01.01.51.
Retencija Rakova Noga
 237
 236
 100
B.02.01.01.52.
Retencija Smiljanova Graba
 5
 3
 67
B.02.01.01.53.
Rasteretni kanal potoka Topličina u Stubičkim Toplicama
 74
 74
 99
B.02.01.01.54.
Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun
 5
 2
 38
B.02.01.01.55.
Potok Goštiraj u Sv. Nedelji
 0
 0
 0
B.02.01.01.56.
Radovi sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te 
 12
 11
 94
hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak, E i F3
B.02.01.01.57.
Retencija Piljevačka glava
 1.842
 1.851
 100
B.02.01.01.58.
Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin)
 2.257
 2.255
 100
27

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.02.01.01.59.
Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u 
 0
 0
 0
Kašinu
B.02.01.01.60.
Zacjevljenje dijela potoka Matačina
 2.153
 2.153
 100
B.02.01.01.61.
Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - 
 5
 2
 44
produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 
čvoru Zaprešić
B.02.01.01.62.
Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje (3,7 km)
 157
 157
 100
B.02.01.01.63.
Drava - nasip Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin (3,0 km)
 123
 123
 100
B.02.01.01.64.
Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine (4 km)
 80
 103
 129
B.02.01.01.65.
Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594 - 25+912 - faza II
 248
 247
 100
B.02.01.01.66.
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594
 70
 70
 99
B.02.01.01.67.
Uređenje desne obale Drave-Rekonstrukcija obaloutvrde u r.km 22
 2.902
 2.901
 100
B.02.01.01.68.
Aljmaški rit - ekološka revitalizacija Aljmaškog rita (IPA PROJEKT CBC 
 1.247
 1.247
 100
HR-HU)
B.02.01.01.69.
Modernizacija krune nasipa - nasip Drava - Dunav i nasip državna granica - 
 186
 186
 100
Draž (IPA PROJEKT CBC HR-HU)
B.02.01.01.70.
Modernizacija krune nasipa - nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o. 
 0
 0
 0
Karašice (IPA PROJEKT CBC HR-HU)
B.02.01.01.71.
Modernizacija krune nasipa - nasip Zmajevac - Kopačevo (IPA PROJEKT 
 90
 90
 100
CBC HR-HU)
B.02.01.01.72.
Modernizacija krune nasipa - nasip Terezino Polje - Vrbovka, nasip Noskovci 
 5
 0
 1
- Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal (IPA PROJEKT CBC HR-HU)
B.02.01.01.73.
Akumulacija Dola
 5
 2
 38
B.02.01.01.74.
Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640
 986
 985
 100
B.02.01.01.75.
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar
 1.541
 1.541
 100
B.02.01.01.76.
Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru
 5
 2
 41
B.02.01.01.77.
Retencija/akumulacija Drljan
 84
 84
 100
B.02.01.01.78.
Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav
 1.715
 1.534
 89
B.02.01.01.79.
Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 
 0
 0
 0
do rkm 276+277 u selu Štitaru
B.02.01.01.80.
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 
 73
 72
 99
10+50,80, od naselja  Selišta Sunjskog do Graduse
B.02.01.01.81.
Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od 
 0
 0
 0
naselja Selce do Rečice
B.02.01.01.82.
Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u 
 20
 0
 0
Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300
B.02.01.01.83.
Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od 
 5
 0
 0
km 363+100 do km 363+700
B.02.01.01.84.
Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca
 50
 1
 2
28

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.02.01.01.85.
Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa
 40
 0
 0
B.02.01.01.86.
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 
 0
 0
 0
23+800 s izgradnjom zaštitnog zida
B.02.01.01.87.
Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih 
 0
 0
 0
rampi ceste Hrastelnica-Palanjek"
B.02.01.01.88.
Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac-sustav 
 4.095
 3.491
 85
navodnjavanja Baranja.
B.02.01.02.
UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA
 14.083
 14.022
 100
B.02.01.02.01.
Sufinanciranje radova na izmiještanju Drskovačkog potoka
 3.010
 3.000
 100
B.02.01.02.02.
Sufinanciranje radova rekonstrukcije savskog nasipa u Županji i izgradnje 
 2.540
 2.535
 100
šetnice po kruni nasipa
B.02.01.02.03.
Sufinanciranje Izgradnje obaloutvrde u Batini
 2.600
 2.559
 98
B.02.01.02.04.
Sufinanciranje izgradnje - modernizacije krune uspornih nasipa uz rijeku 
 5.823
 5.823
 100
Vuku u Vukovaru
B.02.01.02.05.
Ostala učešća u financiranju vodnih sustava
 110
 105
 96
B.02.02.
JADRANSKO VODNO PODRUČJE
 26.952
 26.668
 99
B.02.02.01.
IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA
 23.707
 23.440
 99
B.02.02.01.01.
Uređenje rijeke Jadro u Solinu
 0
 0
 0
B.02.02.01.02.
Uređenje bujice Balancana u Trogiru
 4.000
 3.994
 100
B.02.02.01.03.
Dubračina - uređenje sliva
 0
 0
 0
B.02.02.01.04.
Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve
 1.256
 1.235
 98
B.02.02.01.05.
Izgradnja tunelske građevine Škurinjski potok
 5
 0
 8
B.02.02.01.06.
Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3)
 890
 887
 100
B.02.02.01.07.
Rampa za potrebe održavanja Rječine
 102
 102
 100
B.02.02.01.08.
Retencija Ljubljanija
 287
 286
 100
B.02.02.01.09.
Akumulacija Križ potok
 400
 396
 99
B.02.02.01.10.
Uređenje bujice Neptun u Komiži
 2.620
 2.618
 100
B.02.02.01.11.
Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu od stac. 0+000 do 0+260 (I. faza)
 1.770
 1.747
 99
B.02.02.01.12.
Retencija Brušanka
 0
 0
 0
B.02.02.01.13.
Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"
 59
 0
 0
B.02.02.01.14.
Otok Krk - regulacija bujica
 81
 0
 0
B.02.02.01.15.
Retencijska pregrada bujice Rača - Volarice
 53
 53
 99
29

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.02.02.01.16.
Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke
 42
 41
 98
B.02.02.01.17.
Karbuna - regulacija sliva
 0
 0
 0
B.02.02.01.18.
Retencija Lipa
 5
 0
 0
B.02.02.01.19.
Akumulacija Tisovac
 0
 0
 0
B.02.02.01.20.
Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od 
 110
 106
 96
zaslanjenja
B.02.02.01.21.
Regulacija odvodnog kanala Vilete
 0
 0
 0
B.02.02.01.22.
Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne
 58
 1
 2
B.02.02.01.23.
Kanal Pregrande - Dolinka
 9.301
 9.300
 100
B.02.02.01.24.
Sanacija crpne stanice Štalije
 1.065
 1.064
 100
B.02.02.01.25.
Akumulacija Kukuljani
 64
 63
 99
B.02.02.01.26.
Otok Rab - uređenje bujica
 0
 0
 0
B.02.02.01.27.
Retencije Grobnika
 0
 0
 0
B.02.02.01.28.
Akumulacija Rakov potok
 0
 0
 0
B.02.02.01.29.
Akumulacija Ponikve - II. faza
 0
 0
 0
B.02.02.01.30.
Sifon ispod Male Neretve
 65
 64
 99
B.02.02.01.31.
Nasip podsustav Mislina-Kuti
 227
 227
 100
B.02.02.01.32.
Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve
 5
 1
 19
B.02.02.01.33.
Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja
 430
 429
 100
B.02.02.01.34.
Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području
 812
 826
 102
B.02.02.02.
Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom području
 3.245
 3.228
 99
B.02.02.02.01.
Uređenje lijeve obale Crne rijeke u Rogotinu
 1.370
 1.370
 100
B.02.02.02.02.
Uređenje Baraćeva potoka u Sinju
 1.875
 1.858
 99
B.02.03.
Priprema projekata za financiranje iz EU fondova
 6
 6
 95
B.02.03.01.
Priprema projekata za financiranje iz EU fondova
 6
 6
 95
B.02.04.
Troškovi u vezi s legalizacijom objekata
 610
 609
 100
B.02.04.01.
Troškovi u vezi s legalizacijom objekata
 610
 609
 100
30

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE  (K2005) 
 550.570
 549.604
 100
(Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) (HV 
204.900; MP 100; HBOR 125.840; KREDIT 219.730)

B.03.01.
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (HV 198.683; MP 100; 
 544.353
 543.395
 100
HBOR 125.840; KREDIT 219.730)
B.03.01.01.
JASTREBARSKO - izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani - Stankovo; 
 5.197
 5.196
 100
sanacija crpnih stanica na izvorištu Hrašće; istražno-eksploatacijska bušotina 
izvorišta Sopote; sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Jastrebarsko. 
(HV 950; KREDIT 4.247)
B.03.01.02.
DUGO SELO - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Novo Svibje - 
 3.826
 3.826
 100
Hruščica. (KREDIT 3.826)
B.03.01.03.
KRAŠIĆ - izrada zdenca i priključak na vodoospkrbnu mrežu Krašića.  (HV 
 190
 190
 100
190)
B.03.01.04.
BISTRA - izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda na području Bistre; 
 728
 728
 100
glavna prometnica gospodarske zone Bistra - opskrba vodom.  (KREDIT 728)
B.03.01.05.
VELIKA GORICA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u budućoj županijskoj 
 2.341
 2.341
 100
cesti za radnu zonu Vukovinsko polje; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda uz 
istočnu obilaznicu od veterinarske stanice do buduće županijske ceste.  (HV 
1.091; KREDIT 1.250)
B.03.01.06.
ZAGREB - izvođenje radova na precrpnoj stanici Gornji Črnec i izgradnja 
 7.972
 7.971
 100
vodoopskrbog cjevovoda za naselje Črnec; izgradnja precrpnih stanica 
Vrapče, Pile, Klake (Samobor), Kladje (Samobor), Anin Dol (Samobor), 
Hamor, Goranec; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Draganje 
Selo - Samobor, dionice 6 i 7; izgradnja hidrostanice Gornja Dubrava 
Samoborska (Samobor); izgradnja vodospremnika Sveti Juraj (Samobor); 
magistralni vooopskrbni cjevovod Radnička cesta - most Mladosti; 
vodoopskrbne mreže Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci, 
Markuševec Turopoljski; transportni cjevovod od vodocrpilišta Žitnjak do 
vodocrpilišta Sašnjak; vodoopskrba Brezovica I. i II. faza; vodoopskrbne 
mreže naselja Kašina, Horvati, Drenčec i Glavničica, Resnik; magistralni 
vodoopskrbni cijevovod Aleja Bologne - Lisičina; vodosprema Gradišće; 
vodoopskrbne mreže Konšćina Klake (Samobor), Pavučnjak (Samobor), 
Lešće-Otruševec (Samobor), Smerovišće-Cerina (Samobor); vodospreme 
Klake (Samobor) i Kladje (Samobor).  (HV 7.972)
B.03.01.07.
HRVATSKO ZAGORJE - izgradnja magistralnog cjevovoda vodosprema 
 12.521
 12.520
 100
Kaštel - Marija Bistrica (III. etapa: dionica vodosprema Kaštel - Zlatar 
Bistrica); eksploatacijski bunar Laz Bistrički (izvorište Oštri Hum); 
rekonstrukcija crpne stanice Gredice; izgradnja vodoopskrbnog sustava na 
području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec; nastavak izgradnje glavnih 
dovodnih cjevovoda Lobor - Mihovljan - Dukovec (kraj izgradnje I. etape) i 
Harina Zlaka - Miljana; vodoopskrbne mreže Hrašćina-Budinščina; 
vodospremnik Kladnik - izrada pristupnog puta.  (HV 4.680; KREDIT 7.841)
B.03.01.08.
PREGRADA - vodoopskrbni sustav Vinagora (cjevovodi, crpna stanica 
 5.134
 5.134
 100
Višnjevac, vodosprema Sopot, elektroinstalacija, automatike i NUS za c.s. 
Višnjevac, te elektro radova i priključak HEP-a na v. Sopot); magistralni 
cjevovod Svedruža, Štuparje, Gredenec i Mala Pačetina - općina Petrovsko 
podsustav Svedruža (HBOR 2.548; KREDIT 2.586)
31

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.09.
KRAPINA -  izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda kroz grad Krapinu 
 4.482
 4.482
 100
(Vohlov most - Krambergerova ulica); crpna stanica Groblje; dovršetak 
izgradnje crpne stanice Podgora; izgradnja Podsustava III općine 
Đurmanec-Hromec; vodosprema Hromec, hidrostanica Hromec i cjevovodi te 
elektro radovi; izgradnja građevina  vodoopskrbnog sustava visoke zone 
zapadnog područja općine Đurmanec podsustava II Putkovec-Goričanovec i 
izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava općine Đurmanec – glavnih 
opskrbnih cjevovoda za naselje Grki, područje Lukovčak; izgradnja 
hidrostanice Đurmanec; nastavak radova na izgradnji vodoopskrbnog 
podsustava Velika Ves - Škarićevo - cjevovodi; izgradnja vodospremnika 
Trški Vrh; sanacija vodospreme Strahinje.  (HV 2.626; KREDIT 1.856)
B.03.01.10.
MOSLAVINA - magistralni vodovod Kutina - Lipovljani; Izgradnja i opremanje 
 11.265
 11.265
 100
dva zdenca na crpilištu Osekovo i dva zdenca na crpilištu Ravnik s pristupnim 
putem i platoom.  (HV 8.244; KREDIT 3.021)
B.03.01.11.
KOSTAJNICA - dovršetak izgradnje cjevovoda Panjani - Slabinja i 
 813
 813
 100
vodospreme Panjani; revitalizacija crpilišta Pašino Vrelo.  (HV 413; KREDIT 
400)
B.03.01.12.
GLINA - dovršetak izgradnje glavnog dovodnog cjevovoda Prezdan - Soline - 
 688
 688
 100
Gornji Viduševac i dodatni radovi (bušenje i asfaltiranje); revitalizacija 
vodozahvata Prezdan - izgradnja zamjenskog zdenca.  (HV 488; KREDIT 
200)
B.03.01.13.
LASINJA - vodovod Crna Draga - Novo Selo Prkos i Lasinjski - Banski 
 947
 947
 100
Kovačevac.  (HV 447; KREDIT 500)
B.03.01.14.
DUGA RESA - izgradnja vodospreme Vidanka s opskrbnim cjevovodom i 
 1.400
 1.400
 100
Izgradnja crpne stanice Donje Mrzlo Polje - Duga Resa; izgradnja 
vodoopskrbnog sustava crpna stanica Duga Resa - vodosprema Vidanka.  
(HV 1.400)
B.03.01.15.
OGULIN - sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin.  (HBOR 
 1.400
 1.400
 100
1.400)
B.03.01.16.
VARAŽDIN - mjere zaštite i uređenja užeg vodozaštitnog područja 
 11.636
 11.637
 100
vodocrpilišta Bartolovec (ograda, transportne i manipulativne površine, video 
nadzor); vodoopskrba naselja Butkovec, Kršćenovec, dijela naselja Šćepanje 
(škola) (općina Breznički Hum); vodoopskrba naselja Petkovec Toplički, 
Črnile, Orehovec (grad Novi Marof); vodoopskrba Novi Marof - Boričevec - 
Varaždinske Toplice (grad Varaždinske Toplice); vodoopskrba naselja 
Segovina (grad Ludbreg); vodoopskrba dijela naselja Sveti Ilija - niska zona 
(općina Sveti Ilija), vodoopskrba naselja Brstec (općina Breznica); 
vodoopskrba naselja Podrute - visoka zona (grad Novi Marof). (Kredit 9.000) 
(HBOR 7.172; KREDIT 4.464)
B.03.01.17.
KOPRIVNICA - proširenje vodoopskrbne mreže zapadnog visinskog dijela 
 3.363
 3.363
 100
grada Koprivnice (Močile i Vinica); izgradnja glavnog vodoopskrbnog 
cjevovoda za industrijsku zonu Danica; izgradnja vodoopskrbne mreže 
općine Sokolovac (naselja Donjara, Grdak, dio V. Botinovec, M. Botinovec, 
M. Poganec, Lepavina, dio Sokolovac i dio Horvati) - sjeverna cjelina; 
izgradnja spoja magistralnog vodovoda crpilište Lipovec - Koprivnički Bregi - 
Delovi s crpilištem Delovi.  (HV 3.363)
B.03.01.18.
ĐURĐEVAC - izgradnja vodoopskrbne mreže općine Kloštar Podravski - 
 3.905
 3.905
 100
naselja Budančevica i Kloštar Podravski - II. faza; izgradnja vodoopskrbne 
mreže općine Podravske Sesvete; nadzorno-upravljački sustav 
vodoopskrbnog sustava Đurđevac; glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod 
Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci – zatvaranje vodoopskrbnog 
prstena između općine Novo Virje i Ferdinandovac   (HV 635; HBOR 3.270)
B.03.01.19.
KRIŽEVCI - izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbnog 
 2.945
 2.945
 100
sustava Križevci, II. faza; izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Đurđic - VS 
Trema; izgradnja spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan Žabno; izgradnja 
vodovodne mreže u naseljima Gregurovec i Ferežani.  (HV 2.945)
32

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.20.
DARUVAR - distributivni vodoopskrbni cjevovod općine Dežanovac u 
 2.282
 2.282
 100
naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji 
Sređani i Gornji Sređani; izvedba sustava daljinskog nadzora i upravljanja 
(NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar I. faza; nastavak izgradnje 
vodoopskrbnog cjevovoda naselja Koreničani i Potočani s precrpnom 
stanicom Veliki Bastaji.  (HBOR 1.970; KREDIT 312)
B.03.01.21.
KAPELA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Lalići; vodoopskrbni 
 1.100
 1.100
 100
sustav općine Kapela – naselja Kobasičari, Visovi, Reškovci, Prnjavor, Tvrda 
Reka.  (HV 597; KREDIT 503)
B.03.01.22.
BJELOVAR - podsustav Zapad - Prgomelje - Breza, Klokočevac G1, K1, K4, 
 4.655
 4.656
 100
K5, Gudovac - Rašće, Gudovac G2, G3, Stančići K2, K3; izgradnja 
distributivne mreže općine Rovišće.  (HV 4.655)
B.03.01.23.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - izgradnja vodoopskrbnih 
 16.542
 16.542
 100
cjevovoda  za naselja Čađavac, Nova Rača  i Pavlovac; rekonstrukcija 
vodocrpilišta Grđevica; glavni dovodni cjevovod Drljanovac - Pavlovac i spojni 
cjevovod naselja Maglenča. ; BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - 
glavni dovodni cjevovod Patkovac - Stara Ploščica - Velika Trnovitica - 
Garešnica, II. dionica: S. Ploščica - V. Trnovitica. ; 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - glavni dovodni cjevovod II. faza 
Patkovac - Daruvar (dionica Končanica - D. Daruvar); glavni dovodni 
cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi (I. dionica: Pehovac - Dežanovac); 
glavni dovodni cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi (II. dionica: 
Dežanovac - Duhovi). ; BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - vodovod 
naselja Cerina - Grabik - G. Dragičevci - G.Lipovčani - Prnjavorac; Štefanje 
faza III. za naselja Štefanje Brijeg, S. Štefanje, Laminac i Daskatica.  (HV 
1.084; HBOR 7.850; KREDIT 7.608)
B.03.01.24.
GRUBIŠNO POLJE - vodoopskrbni cjevovod Grubišno Polje - Rašenica - 
 503
 504
 100
Treglava - Ivanovo Selo, III. faza;  vodoopskrbni cjevovod Grubišno Polje - 
Peratovica - Gakovo.  (HBOR 395; KREDIT 108)
B.03.01.25.
GAREŠNICA - izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 
 978
 978
 100
Trnovitički Popovac; izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u 
naseljima Mali i Veliki Zdenčac; nastavak izgradnje distributivnog 
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kapelica; revitalizacija zdenca ZG1.  
(HBOR 800; KREDIT 178)
B.03.01.26.
RIJEKA - građevinski radovi na glavnom opskrbnom i glavnom transportnom 
 9.713
 9.713
 100
vodovodu u naselju Saršoni - Skvažići (Viškovo); izvođenje radova na 
vodoopskrbi naselja Melnice u gradu Bakru - Ia faza; izgradnja vodovodnih 
ogranaka Viškovo 127-131 i Petrci (općina Viškovo); izgradnja vodovodnih 
ogranka Mažeri (općina Kostrena), Doričići II (općina Kostrena), 
Orbani-Rubeši 128-179 i Jardasi 22-22a (grad Kastav); izgradnja vodovodne 
mreže uz kanalizaciju Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici; 
Zametski koren 38+RS, CS/TS Škrljevo, Podbreg; izgradnja vodovodnih 
ogranaka Krasica - Zamiščići II, Krasica - Zamiščići III, Krasica kod propelera, 
Krasica 77c, Škrljevo 229, Donji Ćikovići 86d - 93b; izgradnja/rekonstrukcija 
vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 1 (Ulica prolaz Marčeljeva Draga, 
Silva Milenića Lovra, kanal.kol.K4 - 4 i vodovodni ogranak V-1) i sliv 
Marčeljeva Draga 2 (Ulica - Creska); izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici 
petorice streljanih; izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija 
vodoopskrbne mreže Marinići područje 2, Ulice Pehlin i Mihovilići; izgradnja 
kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - 
sjever 1, ulice F.P. Pavina i Plješevička; izgradnja kanalizacije i 
izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2, ulice 
Milice Jadranić, Tići i Brigača; rekonstrukcija mješovite kanalizacije u 
razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac-jug, 
Ulica Internacionalnih brigada i Drenovski put; izgradnja kanalizacije i 
izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - 
istok1 + istok 2, ulice Primorska i Sušačko-kastavskog odreda; sanacije i 
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža u gradu Rijeci.  (HV 1.915; HBOR 710; 
KREDIT 7.088)
33

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.27.
OPATIJA - vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju naselja Školarevo - Oprić - 
 21.742
 21.742
 100
Konjsko; vodoopskrba naselja Antići - Dobreć - Krasa, II. faza; vodoopskrba 
na području naselja Gornji i Donji Rukavac; zamjena dionice transportnog 
cjevovoda PK Pećnik - VS Orljak, transportni vodovod prema vodospremi 
Opatija III; vodoopskrbni sustav Poljane, IV.faza; vodoopskrba uz kanalizaciju 
područja Sv.Petar - Jir VIII. faza; optimizacija vodoopskrbnog sustava kroz 
daljinski nadzor i upravljanje; vodosprema Tuliševica; vodoopskrba Visoke 
zone Lovrana - IV. faza; rekonstrukcija transportnog cjevovoda Rupa - Brce; 
vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i Matulji Jug, 
vodoopskrba radne zone Matulji R-2; zahvat dodatnih količina na području 
Liburnije.  (HV 13.191; HBOR 5.000; KREDIT 3.551)
B.03.01.28.
CRES-LOŠINJ - vodooopskrbni sustav Ilovik V. faza (podmorski cjevovod, 
 3.000
 3.000
 100
cjevovod po Sv. Petru); vodosprema Ilovik.   (KREDIT 3.000)
B.03.01.29.
KRK - injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikva; vodovodne mreže 
 20.444
 20.444
 100
naselja Kras, Pinezići, Gabonjin, Skrpčići, Dolnja Hlapa, Lakmartin, Brzac, 
Vrh, Kosić, Salatić, Gostinjac, Žestilac, Rasopasno, Sv. Ivan, Županje, 
Bajčići-Nenadići-Brusići, Žgaljići, Milohnići, Linardići; rekonstrukcija vodovoda 
uz kanalizaciju u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška; Dobrinjština III. faza.  
(HV 16.745; KREDIT 3.699)
B.03.01.30.
RAB - ugradnja uređaja za kondicioniranje vode izvora Mlinica; ugradnja 
 3.987
 3.987
 100
sustava dezinfekcije vode elektrolizom; sanacija cjevovoda u sklopu izgradnje 
kanalizacijskog sustava Draga - III. faza; vodoopskrba radne zone Sorinj II. 
faza; Izgradnja radne zone Sorinj, I. faza; vodosprema Lopar na Rabu.  
(HBOR 1.921; KREDIT 2.066)
B.03.01.31.
ČABAR - rekonstrukcija vodovoda Gerovo - II. faza; sustav dezinfekcije vode 
 2.931
 2.931
 100
za piće grada Čabra -  nabava i ugradnja opreme.  (HV 1.974; KREDIT 957)
B.03.01.32.
DELNICE - sanacija cjevovoda Brestova Draga; dogradnja crpne stanice 
 5.141
 5.141
 100
Petehovac - I. faza; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Ravna Gora i 
SJO Fužine; sanacija magistralnog gravitacijskog cjevovoda od Sungera do 
Mrkoplja; vodoopskrba naselja Hlevci - izgradnja hidrostanice; sanacija 
cjevovoda u zoni izgradnje SJO Skrad i SJO Brod Moravice-Donja Dobra; 
sanacija cjevovoda Stara Sušica - prva faza; izgradnja vodospreme Brdo; 
završetak elektroradova i radova NUS-a CS Glavica; sanacija vodoopskrbnog 
sustava Supilova ulica; telemetrija i sustav upravljanja gubicima sa 
sanacijom.  (HBOR 2.155; KREDIT 2.986)
B.03.01.33.
NOVI VINODOLSKI - sanacija vodotornja i čvorišta Osap i vodosprema 
 7.391
 7.390
 100
Klanfari; sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu; izgradnja vodospreme 
Krasa.  (HBOR 5.104; KREDIT 2.287)
B.03.01.34.
OTOČAC - rekonstrukcija crpne stanice Gacka i vodovod u Ulici Ive 
 2.330
 2.330
 100
Senjanina.  (KREDIT 2.330)
B.03.01.35.
BRINJE - vodoopskrbni sustav Gornja Kamenica-Mesići-Krznarići.   (HBOR 
 1.214
 1.215
 100
769; KREDIT 445)
B.03.01.36.
GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rudinka; 
 4.925
 4.925
 100
rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ulica pod Kunjačom - naselje 
Kunjača; rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perušić - Studenci; izrada 
geografskog informatičkog sustava dijela vodoopskrbnog sustava grada 
Gospića.  (HBOR 3.240; KREDIT 1.685)
B.03.01.37.
DONJI LAPAC - nastavak sanacije cjevovoda Dnopolje - Birovača.  (HV 287)
 287
 286
 100
B.03.01.38.
KORENICA - smanjenje gubitaka vode i interventne  mjere unapređenja 
 3.749
 3.749
 100
vodoopskrbnog sustava Korenica-Plitvice-Rakovica zbog suše, bušenje 
bunara u Korenici,rekonstrukcija cjevovoda Korenica-Bijelo polje, izgradnja 
vodospreme Ličko Petrovo Selo, rekonstrukcija filtrirnice i cjevovoda na 
području Plitvica.  (HBOR 1.393; KREDIT 2.356)
B.03.01.39.
HRVATSKO PRIMORJE - dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava 
 6.664
 6.664
 100
vodovoda; dovršetak izgradnje vodospreme Koromačina II. faza; izgradnja te 
nabava opreme i priključenje vodocrpilišta Bačvice; izgradnja katodne zaštite 
na cjevovodu. (Kredit 7.000) (KREDIT 6.664)
34

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.40.
SENJ - Izgradnja vodoopskrbne mreže Josinovac; sanacija gubitaka u 
 3.186
 3.186
 100
vodoopskrbnom sustavu Senja.  (HBOR 1.494; KREDIT 1.692)
B.03.01.41.
NOVALJA - završetak vodovoda Dražice.  (KREDIT 67)
 67
 67
 100
B.03.01.42.
VRHOVINE - Izgradnja tlačnog voda crpne stanice Vrhovine - vodosprema 
 2.781
 2.781
 100
Vrhovine 1 - vodosprema G.Vrhovine - Babin Potok; dovršetak izgradnje 
vodospreme  Vrhovine 1; dovršetak izgradnje crpne stanice Vrhovine.  
(HBOR 1.391; KREDIT 1.390)
B.03.01.43.
PAKRAC - izgradnja crpilišta Gaj; sanacija crpilišta Dobrovac.  (HV 251)
 251
 251
 100
B.03.01.44.
PITOMAČA - dovršetak izgradnje vodoopskrbnog sustava općine Pitomača 
 5.556
 5.556
 100
(vodoopskrbni sustavi u naseljma Turnašica, Velika Črešnjevica, Mala 
Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac); dovršetak izgradnje vodoopskrbnog 
sustava u naselju Sedlarica s vodospremom Sedlarica.  (HBOR 2.635; 
KREDIT 2.921)
B.03.01.45.
ORAHOVICA - dovršetak izgradnje spojnog i opskrbnog cjevovoda naselja 
 1.329
 1.329
 100
Paušinci; radovi na priključenju KZ1 na sustav javne vodoopskrbe; 
elektroenergetski priključak zdenca KZ1.  (KREDIT 1.329)
B.03.01.46.
VIROVITICA - dovršetak izgradnje objekata i ugradnja opreme za proširenje 
 8.519
 8.519
 100
prerade vode na crpilištu Bikana; sustav otklanjanja gubitaka.  (HV 4.036; 
KREDIT 4.483)
B.03.01.47.
SLATINA - dovršetak izgradnje spojnog cjevovoda  Slatina - Radosavci - 
 745
 744
 100
Mačkovac - Voćin; dovršetak  izgradnje spojnog cjevovoda  Mikleuš - 
Ćeralije; dovršetak izgradnje vodospreme Kestenik; izgradnja magistralnog 
cjevovoda Nova Bukovica - Čačinci; glavni opskrbni cjevovod Brezik - Donja 
Bukovica; izgradnja zaštitnih komora sa spajanjem izgrađenih zdenaca B3 i 
Z4 na vodocrpilištu Medinci.  (HV 162; KREDIT 583)
B.03.01.48.
DAVOR-GRADIŠKA - dovršetak izgradnje vodospreme Rešetari; izgradnja 
 3.000
 3.000
 100
pristupne ceste, dovodno-opskrbnog cjevovoda i cjevovoda za odvodnju 
preljevnih i oborinskih voda vodospreme Rešetari; distributivni cjevovodi 
općine Rešetari; završetak magistralnog cjevovoda Cernik - Šumetlica i 
opskrbnih cjevovoda  naselja Nova Kapela i Batrina.  (HV 2.000; KREDIT 
1.000)
B.03.01.49.
ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD - vodoopskrbna mreža druge 
 14.169
 14.169
 100
zone vodoopskrbe pod utjecajem crpne stanice Brodsko Brdo; izgradnja 
glavnih dovodnih cjevovoda Staro Topolje - Donji Andrijevci, Zadubravlje, 
Čajkovci- Perkovci; izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Bicko Selo 
- Slavonski Brod (dionica D5); izgradnja distributivnih mreža općina Oprisavci 
i Sikirevci, CS/VS Bicko Selo; nastavak radova na izradi pristupnog puta na 
crpilištu Istočna Slavonija; izgradnja temeljnog cjevovoda Sikirevci-Bicko 
Selo; izgradnja magistralnog cjevovoda dionica III - etapa 3.2 - Beravci; 
izgradnja 2 zamjenska zdenca na crpilištu Jelas; izgradnja vodoopskrbne 
mreže općine Bukovlje II. i III. faza; izgradnja crpne stanice Brodsko Brdo; 
izgradnja crpne stanice Bukovlje; izgradnja spojnog cjevovoda Stari Slatnik - 
crpna stanica Krajačići; distributivni vodovi u općini Garčin; izgradnja dionice 
4.2. Čajkovci; izgradnja dionice 4.1. Velika Kopanica - Vrpolje.  (HV 6.880; 
HBOR 3.895; KREDIT 3.394)
B.03.01.50.
GARČIN - III. faza vodoopskrbe uz kanalizaciju općine Garčin (Garčin, Selna, 
 1.771
 1.771
 100
Sapci, Bicko Selo i Trnjani); nastavak radova na vodoopskrbnoj mreži naselja 
Zadubravlje; izgradnja čvorišta i bušenje ispod autoceste u Zadubravlju; 
nastavak izgradnje glavnih i distribucijskih cjevovoda Klokočevik i Vrhovine.  
(HV 511; KREDIT 1.260)
B.03.01.51.
DUGI OTOK - izgradnja vodospreme Sali.  (HV 191; KREDIT 201)
 392
 391
 100
B.03.01.52.
VIR - vodoopskrbna mreža otoka Vira.  (HV 451)
 451
 451
 100
35

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.53.
ZADAR - izgradnja crpne stanice Biljane Donje u okviru izgradnje II. etape 
 18.962
 18.961
 100
istočnog pravca vodoopskrbnog sustava Zadarskog zaleđa; Posedarje - 
izgradnja vodospreme; glavni dovodni cjevovod Smilčić - Paljuv u sklopu 
izgradnje istočnog pravca Zadarskog zaleđa; Obrovac - vodovodna mreža 
naselja Vrulje, glavni opskrbni cjevovod za priobalna naselja grada Obrovca, 
dionica Cicin Gaj - Karin; rekonstrukcija crpne stanice Dolac; vodoopskrbna 
mreža Pridraga, II.faza; vodosprema Rovanjska; vodoopskrbna mreža Paljuv; 
rekonstrukcija vodospreme Straža; spojni cjevovodi za Nin i Privlaku; tlačni i 
gravitacijski cjevovod Krši; rekonstrukcija nulte faze Zapadnog pravca; 
nadzorno-upravljački sustav; glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika 
Gornjeg - završetak; III. faza cjevovoda Petrčane - Vir (podmorski cjevovod); 
sustav upravljanja gubicima vode, zahvat dodatnih količina vode sa 
spajanjem na postojeći sustav vodoopskrbe; dovršetak izgradnje CS i VS Vir 
te IV. etape magistralnog cjevovoda na otoku Viru.  (HV 5.410; HBOR 
12.274; KREDIT 1.278)
B.03.01.54.
BENKOVAC - izgradnja vodoopskrbnog sustava Polačkog bazena (faze I i II); 
 3.000
 3.000
 100
Benkovac - Lišane Ostrovičke (etape I, III, IV).  (HV 3.000)
B.03.01.55.
PAG - izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - SV. Martin; Vodosprema 
 10.000
 10.000
 100
Vrčići I na Pagu; izrada zdenaca na području Vričići.  (HBOR 4.500; KREDIT 
5.500)
B.03.01.56.
POVLJANA - ugradnja desalinizatora; sustav otklanjanja gubitaka.  (HV 
 6.008
 6.007
 100
6.008)
B.03.01.57.
DALJ - povećanje kapaciteta crpilišta Dalj - izvođenje zamjenskog zdenca na 
 17.928
 17.637
 98
crpilištu Dalj.; OSIJEK - magistralni cjevovod pitke vode Dopsin - Vuka; 
Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda pitke vode - sjeverna i južna strana 
Strossmayerove ulice (od Ulice Š. Petefija do Ulice sv. Roka i od Ulice Lj. 
Posavskog do Svilajske ulice); rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Osijeku, 
od spoja na južnu obilaznicu do raskrižja s Drinskom ulicom  -  faza 1; 
izgradnja cjevovoda pitke vode produžetak Divaltove ulice od Trpimirove do 
Vinkovačke ulice; rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ružinoj 
ulici; izgradnja magistralnog i tlačnih cjevovoda pitke vode u Vukovarskoj ulici 
u Osijeku (od Huttlerove ulice do čvorišta TE-TO); rekonstrukcija i izgradnja 
cjevovoda pitke vode u Hebrangovoj ulici, Ulici Poljski put, Ličkoj ulici i Ulici 
Izidora Kršnjavoga u Osijeku; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu 
Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku; hidrogeološki radovi na 
crpilištu Vinogradi u Osijeku; izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima 
Dopsin i Hrastin; izgradnja magistralnog cjevovoda Beketinci Vuka i 
vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski; 
rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda u Ulici bana Josipa Jelačića u Višnjevcu; 
izgradnja cjevovoda pitke vode Nemetin; rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda 
u Stadionskom naselju.  (HV 4.686; HBOR 5.899; KREDIT 7.343)
B.03.01.58.
NAŠICE - rekonstrukcija crpilišta Velimirovac u Našicama; izgradnja 
 6.300
 6.300
 100
opskrbnih cjevovoda na području općine Podgorač.  (HV 2.950; KREDIT 
3.350)
B.03.01.59.
ĐURĐENOVAC - izgradnja crpilišta Đurđenovac; izgradnja vodoopskrbne 
 2.238
 2.238
 100
mreže naselja Lipine.  (HV 988; KREDIT 1.250)
B.03.01.60.
ŠIBENIK - rekonstrukcija cjevovoda Primošten - Rogoznica (dionica 
 14.334
 14.334
 100
Grebaštica - Primošten); vodoopskrbni sustav Šibenik - rekonstrukcija 
magistralnih cjevovoda na području Kistanja; spojni dio vodoopskrbnog 
sustava općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika; Zagorski 
vodovod - dionica do Rastovca; izgradnja cjevovoda za Solaris i Zablaće; 
izgradnja vodovodne mreže naselja Boraja; rekonstrukcija crpnih stanica 
Jaruga 3, Torak i Pokrovnik.  (HV 5.336; HBOR 6.300; KREDIT 2.698)
B.03.01.61.
KNIN - sanacija izvorišta crpne stanice Šimića vrelo. (HBOR 4.000; KREDIT 
 6.999
 6.999
 100
2.999)
B.03.01.62.
ISTOČNA SLAVONIJA - VINKOVCI - izgradnja VS/CS Retkovci; izgradnja 
 13.911
 13.911
 100
cjevovoda spoj naselja Nuštar na RVS istočne Slavonije; izgradnja cjevovoda 
Vinkovački Banovci - Nijemci - Podgrađe - Apševci - Lipovac; izgradnja 
VS/CS Županja; izgradnja VS Drenovci; izgradnja vodoopskrbne mreže 
Babina Greda; dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava RVS Istočna 
Slavonija; nastavak radova na izgradnji zdenca na vodocrpilištu Sikirevci.  
(HV 12.843; KREDIT 1.068)
36

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.63.
NUŠTAR - nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u naselju Nuštar.  
 420
 420
 100
(HV 147; KREDIT 273)
B.03.01.64.
HVAR - vodoopskrba trajektnog pristaništa Stari Grad; vodosprema Milna; 
 22.335
 22.335
 100
podmorski cjevovod Brač - Hvar.   (HV 22.335)
B.03.01.65.
BRAČ - precrpna stanica Mirca s elektropriključkom; izgradnja vodospreme 
 3.083
 3.083
 100
Ratac u Postirama s gravitacijskim cjevovodom.  (HBOR 1.833; KREDIT 
1.250)
B.03.01.66.
SINJ -  vodoopskrbni sustav Obrovac-Bajagić-Čačijin Dolac - zone 2 i 3; 
 3.354
 3.354
 100
vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Dodizi - Velić, vodosprema Vrpolje, 
vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Čačvina, HS Čačvina i elektropriključak.  
(HBOR 1.360; KREDIT 1.994)
B.03.01.67.
IMOTSKA KRAJINA - izgradnja cjevovoda Opačac - Ljuba; glavni cjevovod i 
 1.595
 1.595
 100
vodoopskrbna mreža M.O. Žeževica; vodoopskrbne mreže M.O. Goričaj, 
M.O. Katuni Brdo, M.O. Kreševo Brdo, M.O. Katuni Prpuša; cjevovod Dundići 
- vodosprema Balete - vodosprema Privija; izgradnja vodoopskrbnog 
cjevovoda Draguni i vodospreme Gornji Draguni općina Lokvičići; 
vodoopskrbna mreža M.O. Grabovac Centar; izgradnja cjevovoda Ivandići - 
Ribičići - Šamanovići; izgradnja cjevovoda na području općine Zagvozd; 
izgradnja sustava Jasenak.  (HBOR 1.038; KREDIT 557)
B.03.01.68.
SPLIT - Vrpolje-Vučevica: izgradnja III. etape magistralnog i povratnog 
 1.012
 1.011
 100
cjevovoda, elektroenergetski priključak; VS/CS Radošić i precrpna stanica 
Radošić.  (HBOR 980; KREDIT 32)
B.03.01.69.
VIS - radovi na objektima vodovoda otoka Visa - uključivanje u postojeći 
 5.264
 5.264
 100
SDNU vodovoda otoka Visa.  (HBOR 3.500; KREDIT 1.764)
B.03.01.70.
BUZET - vodovodni ogranci Mičetići, Funtana, Vižinada sjever, Bale-Čubani, 
 14.363
 14.363
 100
Križanci, Baškoti-Kaštelir, Lacosercio-Konceta, Blatna Vas-Brul I.i II. faza, 
Milaneze, Smoljani-Jukani; vodoopskrbna mreža naselja Sv. Lovreč; 
izgradnja vodoopskrbnog sustava Bulaž - Butoniga (III. faza); rekonstrukcija 
filterskih zapornica Gradole; vodosprema Karaštak sa spojnim cjevovodima; 
uređaj za tretman mulja i vode na postrojenju za kondicioniranje vode 
izvorišta Sv. Ivan; vodospreme Kornerija i Vežnaveri. Izgradnja 
vodoospkrbnih ogranaka Mičetići, Funtana, Vižinada sjever, Bale-Čubani, 
Križanci, Blatna Vas-Brul, Milaneze, Smoljani-Jukani, Marfani, Kresinske 
žrtve.  (HV 2.197; HBOR 12.166)
B.03.01.71.
PULA - rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) Pula III. faza; 
 10.819
 10.819
 100
pilot uređaj za pročiščavanje tehnoloških voda izvora Rakonek; rekonstrukcija 
vodovodne mreže u Ližnjanu - od place prema groblju; rekonstrukcija 
vodovodne mreže u Fažani - Stara jezgra; vodovodna mreža u sklopu 
izgradnje rotora Pula; rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Puli - vezano 
uz plinifikaciju - više naselja na području Pule; magistralni cjevovod Barban; 
modernizacija sustava daljinskog nadzora i upravljanja; izvor Rakonek - 
dobava uređaja VT pumpe; rekonstrukcija vodovodnih mreža u Šišanu - 
centar, za naselje Valbonaša, od Ulice SAD do autokampa Kažela, u 
Palisinoj ulici u Puli; automatizacija bunara Šišan; završetak vodovodne 
mreže u naselju Vintijan; rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli - Valturska 
ulica; završetak rekonstrukcije obalnog cjevovoda u Puli na rivi.  (HV 4.500; 
HBOR 4.000; KREDIT 2.319)
B.03.01.72.
LABIN - zamjena postojećeg cjevovoda Plomin - Vozilići - Pristav; transportni 
 10.980
 10.980
 100
cjevovod Škrokoni - Crni - Drenje - Ravni; izgradnja cjevovoda VS Brdo-VS 
Breg; probno crpljenje izvorišta Sv. Anton; izgradnja magistralnog cjevovoda 
Sveti Anton - Mutvica. (HBOR 7.896; KREDIT 3.084)
B.03.01.73.
KONAVLE - izgradnja vodoopskrbnog sustava Radovčića. (KREDIT 939)
 939
 939
 100
B.03.01.74.
BLATO - zamjena cjevovoda vodosprema Grčica I - vodosprema Grčica II; 
 9.430
 9.430
 100
rekonstrukcija vodospreme Grčica I; rekonstrukcija crpnih stanica Veprijak i 
Studenac - I. faza; zamjena cjevovoda u Veloj Luci; rekonstrukcija 
elektroopreme i strojarske opreme na izvorištima sa uključivanjem u postojeći 
nadzorno-upravljački sustav, II. faza; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 
Bristva - Črnja Luka - Žajkova.  (HV 1.611; HBOR 313; KREDIT 7.506)
37

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.75.
NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET - dovodni cjevovod VS 
 20.056
 20.056
 100
Metković; Cjevovod i vodosprema Kučište, Viganj; Zamjena cjevovoda rotora 
u Korčuli; Izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak; Dogradnja VS Korčula; 
Izgradnja cjevooda Janjina-Žuljana-Kupjenova; izgradnja cjevovoda u 
Nacionalnom parku Mljet; izgradnja CS Blace i PK Postinje, izgradnja VS 
Žrnovo i VS Račišće; spojni cjevovod Prijevor - Ubli - VS Sveti Luka.; 
vodosprema Čara. (HV 7.653; HBOR 4.669; KREDIT 7.734)
B.03.01.76.
MEĐIMURJE - magistralni vodovod uz Dravu, II. faza; nadzorno-upravljački 
 2.347
 2.346
 100
sustav (I. faza).  (KREDIT 2.347)
B.03.01.77.
PETRINJA - građenje magistralnog cjevovoda sjevernog područja Petrinje, 
 3.612
 3.611
 100
naselja D. Mokrice, Dumače, G. Mokrice, Međurače, Nebojan, N. Farkašić i 
S. Mokrice.  (HV 3.612)
B.03.01.78.
Vodoopskrba Jadranskih otoka  (MP 100)
 100
 86
 86
B.03.01.79.
Izrada projektne dokumentacije  (HV 2.712)
 2.712
 2.712
 100
B.03.01.80.
Ostali projekti  (HV 15.817; KREDIT 5.304)
 21.121
 20.474
 97
B.03.01.81.
HUM NA SUTLI - Harina Zlaka II.C faza 1., 2. i 4. dio.  (KREDIT 4.570)
 4.570
 4.570
 100
B.03.01.82.
SVETI IVAN ZELINA - izgradnja vodovoda za područje grada Sveti Ivan 
 1.338
 1.338
 100
Zelina (jug - naselje Hrnjanec, jug- naselje Gornje Psarjevo; sjever - naselje 
Radoišće).  (KREDIT 1.338)
B.03.01.83.
KLINČA SELA - izgradnja vodospreme Repišće.  (KREDIT 480)
 480
 480
 100
B.03.01.84.
BELI MANASTIR - Izgradnja magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - Novo 
 3.849
 3.849
 100
Nevesinje - Torjanci s naseljima Torjanci i Novo Nevesinje; izgradnja 
vodospreme u Belom Manastiru; nadzorno-upravljački sustav Sjeverna 
Baranja; izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Šećerana; izgradnja 
glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mirkovac - Suza i opskrbnih cjevovoda 
naselja Mirkovac na području Kneževi Vinogradi.  (KREDIT 3.849)
B.03.01.85.
DARDA - izgradnja spojnog cjevovoda Kozjak - Podunavlje; izgradnja 
 3.814
 3.814
 100
magistralnog cjevovoda Jagodnjak - Bolman - Petlovac kao sastavnog dijela 
cjevovoda Beli Manastir - Jagodnjak; rekonstrukcija magistralnog cjevovoda u 
naselju Bilje; sanacija vodotornja u krugu mesne industrije oštećenog ratnim 
razaranjima (vlasništvo Vodoopskrbe d.o.o. Darda). Radovi na NUS-u Južne 
Baranje (oprema za nadzorno-upravljački sustav na vodocrpilištu, dogradnja 
sustava upravljanja crpkama, povezivanje udaljenih mjernih mjesta na NUS)  
(HV 1.283; KREDIT 2.531)
B.03.01.86.
VALPOVO - Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška - Andrijevac; 
 5.149
 5.149
 100
rekonstrukcija crpilišta Jarčevac u Valpovu.  (HV 1.244; KREDIT 3.905)
B.03.01.87.
DONJI MIHOLJAC - Radovi na dogradnji kapaciteta prerade vode na 
 8.781
 8.781
 100
vodocrpilištu Donji Miholjac.  (KREDIT 8.781)
B.03.01.88.
ILOK - Dovršetak radova na izradi CS nad zdencem Z3 u Iloku i spanjanje 
 5.618
 5.618
 100
zdenca na sustav vodoopskrbe; sanacija magistralnog cjevovoda Mohovo - 
Šarengrad; sanacija cjevovoda naselja Mohovo; rekonstrukcija vodocrpilišta 
Mohovo; priključenje naselja Šarengrad i Opatovac na vodoopskrbni sustav 
Iloka; Sanacija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme 
Principovac.  (KREDIT 5.618)
B.03.01.89.
VUKOVAR - rekonstrukcija glavnih dovodnih cjevovoda u naseljima 
 5.605
 5.605
 100
Tompojevci i Bokšić te u gradu Vukovaru (Ulica bana Josipa Jelačića, 
Savezne Republike Njemačke, Domovinskog rata, Vatikanska; nastavak 
izgradnje i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbog cjevovoda od 
Županijske do bana Josipa Jelačića i u Ulici Vladimira Nazora). Zamjenska 
trafostanica na crpilištu u Vukovaru (HV 926; KREDIT 4.679)
B.03.01.90.
VRBOVSKO - Provedba mjera i postupaka s ciljem smanjenja gubitaka vode 
 1.644
 1.644
 100
i unaprjeđenje sustava II. faza; nabava i ugradnja filtera na izvoru Javorova 
Kosa.  (KREDIT 1.644)
38

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.01.91.
IVANEC - Izgradnja vodospreme Pilana II (uključujući nadzorno-upravljački 
 3.649
 3.649
 100
sustav); vodoopskrba Brezova Gora III. faza; vodoopskrba dijela naselja 
Kameničko Podgorje i Bednjansko Podgorje (vodosprema, precrpna stanica, 
vodoopskrbni cjevovodi); vodoopskrba dijela naselja Zlogonje (zaseoci 
Hadijaki i dr.); vodoopskrba naselja Prigorec (vodosprema, crpna stanica, 
vodoopskrbni cjevovodi); vodoospkrba naselja Benkovec. (KREDIT 3.649)
B.03.01.92.
PLAŠKI - sanacija vodovoda Plaški i dijela vodovoda Josipdol.  (KREDIT 511)
 511
 512
 100
B.03.01.93.
ČAZMA - izgradnja vdoopskrbnog cjevovoda Dapci - Gornji Dragičevci; 
 353
 353
 100
vodovod u naseljima Vrtlinska, Pobrđani Pobjenički i Andigola; vodovod u 
dijelu naselja Pavličani (odvojak Krčevine). (KREDIT 353)
B.03.01.94.
POŽEGA - Izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Gornji Emovci; 
 7.362
 7.362
 100
izgradnja vodovodnih mreža naselja Seoci, Ašikovci, Sesvete-Lakušija, 
Skenderovci i Jaguplije, Ferovac; izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda C1 
Požega (II.faza), Novoselci - Trapari, C2 Jakšić - Radnovac - Rajsavac, 
Sloboština - Pasikovci; izgradnja vodovoda za naselja Kunovci i Bankovci; 
izgradnja crpilišta Dubočanka i spajanje u postojeći vodoopskrbni sustav 
Požeštine; program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu 
Požeštine.  (KREDIT 7.362)
B.03.01.95.
NOVA GRADIŠKA - izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Ljupina u Novoj 
 831
 831
 100
Gradiški.  (HV 640; KREDIT 191)
B.03.01.96.
ŽUPANJA - Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u gradu 
 3.169
 3.169
 100
Županji; izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava Županja-istok.  (KREDIT 
3.169)
B.03.01.97.
ĐAKOVO - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Budrovačko Brdo, I. I II. faza; 
 488
 487
 100
bušenje zamjenskog probno-eksploatacijskog zdenca na Trslani; crpilište 
Kučanci Đakovački.  (HV 138; KREDIT 350)
B.03.01.98.
JASENOVAC  - Dovršetak izgradnje uređaja za kondicioniranje vode za piće.  
 166
 166
 100
(KREDIT 166)
B.03.01.99.
METKOVIĆ - Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Metković; 
 2.175
 2.175
 100
Izgradnja cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV, II. faza.  (KREDIT 2.175)
B.03.01.100.
PLOČE - Izgradnja cjevovoda Ploče - Rogotin - Komin, dionica Mostina - 
 4.129
 4.129
 100
Rogotin; nadzorno-upravljački sustav Ploče.  (HV 450; KREDIT 3.679)
B.03.01.101.
DUBROVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica - Vrbica - 
 3.041
 3.041
 100
Lozica - Mokošica; Izgradnja vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže 
otoka Lokruma.  (KREDIT 3.041)
B.03.01.102.
PISAROVINA - sanacija vodocrpilišta Melin i vodospreme Jamnica - nabava 
 38
 38
 99
uređaja za dezinfekciju vode.  (KREDIT 38)
B.03.01.103.
DRENOVCI - Izgradnja vodoopskrbnih cjeovoda naselja Drenovci (HV 1.823)
 1.823
 1.823
 100
B.03.02.
PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 
 6.217
 6.209
 100
FONDOVE EU (HV 6.217)
B.03.02.01.
DUGO SELO - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 78
 78
 99
fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju 
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 
području Dugog Sela (grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica) i 
početak izrade idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s 
uklopima, sanacija na postojećim vodospremnicima i crpnim stanicama, 
nastavak projekta glavnog dovodnog cjevovoda Drenčec - Graberje, projekt 
mosta za prijelaz cjevovoda preko potoka u Sportskoj ulici (cca 30 m') te 
potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 
78)
39

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.02.02.
VRBOVEC - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 787
 786
 100
fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju 
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 
području Vrbovca, idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s 
uklopima te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke 
dokumentacije.  (HV 787)
B.03.02.03.
SV. IVAN ZELINA - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 
 18
 17
 96
predpristupne fondove EU - nastavak izrade projekta Analiza vodoopskrbnog 
sustava Sv. Ivan Zelina te nastavak izrade projekta rekonstrukcije glavnog 
dovodnog cjevovoda D.Zelina - Bocakova i crpne stanice, početak izrade 
elaborata nepotpunog izvlaštenja s uklopima, idejnog projekta NUS-a, izrada 
troškovnika za nadmetanje prema EU propisima te potrebne revizije i 
recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije. (HV 18)
B.03.02.04.
ZAGREB - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 1.364
 1.364
 100
fondove EU - nastavak izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu 
projekata regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb 
istok za sufinanciranje iz EU-fondova, izrada projektne podloge i projektna 
dokumentacije za prijelaz magistralog cjevovoda Kosnica – Cerje I.B etape 
preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevog te potrebna revizija i ostale 
potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 1.364)
B.03.02.05.
IVANIĆ-GRAD - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 
 119
 118
 99
predpristupne fondove EU - izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju 
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 
području grada Ivanić Grad i općina Križ i Kloštar Ivanić, izrada idejnog 
projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s uklopima, dougovaranje 
spojnog cjevovoda i pripadne crpne stanice u Kloštar Ivaniću te potrebne 
revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 119)
B.03.02.06.
MOSLAVAČKA POSAVINA-JASENOVAC - Priprema studijsko-projektne 
 810
 810
 100
dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne 
dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, 
vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve 
projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema 
EU fondovima.  (HV 810)
B.03.02.07.
PETRINJA-SISAK - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 
 245
 245
 100
predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih 
cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica 
prema vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji 
projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 245)
B.03.02.08.
KOPRIVNICA - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 321
 321
 100
fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća G.K.P. 
Komunalac d.o.o. Koprivnica, izrada projektne dokumentacije za NUS, 
recenzija projektne dokumentacije, ostali troškovi.  (HV 321)
B.03.02.09.
ĐURĐEVAC - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 170
 168
 99
fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća 
Komunalije d.o.o. Đurđevac, izgradnja projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju glavnog dovodnog cjevovoda VS Budrovac - VS Čepelovac, 
recenzija projektne dokumentacije.  (HV 170)
B.03.02.10.
KRIŽEVCI - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 505
 502
 99
fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća 
Komunalno d.o.o. Križevci,  izrada projektne dokumentacije za NUS, 
recenzija projektne dokumentacije, ostali troškovi.  (HV 505)
B.03.02.11.
BJELOVAR - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 654
 654
 100
fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i 
vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica prema 
vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji projektna 
dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 654)
40

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.03.02.12.
ISTOČNA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD - Priprema studijsko-projektne 
 0
 0
 0
dokumentacije za predpristupne fondove EU - izrada projektne 
dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, 
vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve 
projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija a prijavljena je prema 
EU-fondovima, te studija potrebnih za izradu aplikacije prema EU-fondovima.
B.03.02.13.
OSIJEK - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 
 846
 846
 100
fondove EU - glavni dovodni cjevovodi Klisa - Sarvaš, naselje Beketinci, 
Bijelo Brdo - Dalj, Bijelo Brdo - Aljmaš, Dalj - Borovo, Vuka - Rastovac, 
Ernestinovo - Petrova Slatina - Šodolovci, Laslovo - Palača, Laslovo - Ada, 
Palača - Silaš i Antunovac - Tenja; vodospreme Osijek, Čepin, Dalj; 
vodotoranj Laslovo; rekonstrukcija vodotornja Erdut; rekonstrukcija crpilišta 
Čepin; prerada vode na crpilištu Dalj; vodoopskrbna mreža za naselja 
Beketinci, Dopsin, Paulin Dvor, Šodolovci, Koprivna, Petrova Slatina, Palača, 
Ada i Silaš. Idejno rješenje NUS-a; glavni i izvedbeni projekt čvorišta NUS-a; 
glavni i izvedbeni projekt stanice za povišenje tlaka; projekt NUS-a; recenzija 
projektne dokumentacije, Izrada ocjene utjecaja na okoliš.  (HV 846)
B.03.02.14.
Ostali projekti  (HV 300)
 300
 300
 100
B.04.
ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
 563.959
 560.685
 99
(Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) (HV 81.524; 
MP 44.381; KTD 31.844; DAROVNICA 1.210; IBRD 96.000; KREDIT 
309.000)

B.04.01.
ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA (K2006) 
 340.750
 340.642
 100
(HV 37.264; MP 4.381, KREDIT 299.105)
B.04.01.01.
ZAPREŠIĆ -  Izgradnja CS i kolektora dužine 100 m; Izgradnja sustava 
 13.700
 13.700
 100
odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja općine Brdovec južno od pruge; 
Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u općini Brdovec - 
naselja Prigorje, Laduč, Šenkovec, Harmica i Javorje; Izgradnja sustava 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda općine Brdovec - naselje Brdovec; 
Izgradnja regulacijske građevine u točki 44, RB i CS-3; Izgradnja spojnog 
kolektora Ulica P. Lončara  - čvor 44, preljevni kanal u Ulici hrvatske mladeži. 
(HV 109; KREDIT 13.591)
B.04.01.02.
ZAPREŠIĆ - Dovršetak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na 
 459
 459
 100
području općine Bistra (I faza). Izgradnja fekalnog kolektora za odvodnju 
otpadnih voda  (O 300 mm duljine 1311 m i O 400 mm duljine 2169 m). 
(KREDIT 459)
B.04.01.03.
SAMOBOR - Nastavak izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju 
 3.882
 3.882
 100
Domaslovec dužine 339 m; Izgradnja sekundarne mreže u Domaslovcu; 
Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Otok - II. Etapa;  (HV 82; 
KREDIT 3.800)
B.04.01.04.
RUGVICA - Nastavak I etape izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 
 3.075
 3.075
 100
otpadnih voda naselja općine Rugvica - I faza - Dionica sustava odvodnje od 
spojne točke A do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rugvici 
i CS12; Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja 
Lukarišće  - I. Faza. (KREDIT 3.075)
B.04.01.05.
DONJA ZDENČINA - Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih 
 1.203
 1.203
 100
voda naselja Klinča Sela i Donja Zdenčina;  Izgradnja glavnog kolektora u 
Klinča Selima. Izgradnja kolektora u Zvonimirovoj ulici u Donjoj Zdenčini, 
kanal 1.2.3.. (HV 207; KREDIT 996)
41

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.06.
ZAGREB - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 
 6.140
 6.140
 100
sabirnog kanala Miroševečka cesta s retencijsko preljevnim objektom; Izrada 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za kanalizacijsku mrežu Lučko - 
Ježdovec; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 
kolektora Štefanovec s retencijsko preljevnim objektima; Izrada idejnog, 
glavnog i izvedbenog projekta sabirnog kanala "Dubravica"; Izrada idejnog, 
glavnog i izvedbenog projekta dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu 
stanicu Vuger potok (CS 1 i CS2); Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog 
projekta dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu stanicu Vuger potok 
na CUPOVGZ; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta crpne stanice 
Savica; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sabirni kolektor 
odvodnje sliva potoka Kraljevec; Izgradnja javnih kanala u Đurđevačkoj i 
Beketinečkoj ulici - mješoviti sustav odvodnje; Izgradnja glavnog sabirnog 
kanala GSK 1.1 i crpne stanice Hrvatski Leskovac - razdjelni sustav 
odvodnje; Izgradnja spojnog kolektora Kelekova Markovo Polje; Kanalizacija 
uzvodnog sliva potoka Branovec (Furdini-Trupeljaki); Izgradnja kanalizacije - 
Naselje Sveta Klara Posedarska;  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog 
projekta Crpne stanice Savica; Izgradnja javnih kanala Kozari put III - 
mješoviti sustav odvodnje; Izgradnja javnih kanala Kozari put V - mješoviti 
sustav odvodnje; Rekonstrukcija glavnog sabirnog kanala GTK-I za 
Brezovicu;Izgradnja kolektora "Fallerovo šetalište"; Izgradnja - Glavni sabirni 
kolektor GSK 3 odvodnje naselja Lučko, Ježdovec i gravitirajućeg 
područja;Odvodnja naselja na uzvodnom slivu potoka Lomnica; Izgradnja - 
Kanalizacijska mreža Kozari Putevi; Javni kanali odvodnje u dijelu Zadvorske 
i Prigradske ulice s odvojcima; Izgradnja - Primarna kanalizacija dijela naselja 
Hrvatski Leskovec;  Lomnica - Sabirni kanali naselja Kupinečki Kraljevec; 
Izgradnja kolektora Čulinečka - dionica od Trnave do Slavonske avenije; 
PROJEKTIRANJE: Kolektor Ravnice II, od Branimirove do preljevnog objekta 
na GOK-u, I. etapa (od preljevnog objekta do Vukovarske); Kolektor Ravnice 
II, od Branimirove do preljevnog objekta na GOK-u, II. etapa (od Vukovarske 
do Branimirove); Odvodnja naselja Resnik s retencijsko preljevnim objektom i 
transportnim kolektorom; Odvodnja naselja Goranec  -   Sesvete; Odvodnja 
naselja Prekvršje - Planina Donja u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljevečki 
Novaki - sjever u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljevečki Novaki - jug u 
Sesvetama; Odvodnja naselja Sesvetski Kraljevec - istok; Odvodnja naselja 
Sesvetska Sopnica - sanacija kanalizacijske mreže; Odvodnja naselja 
Dobrodol - Šimunčevec - Šiletići u Sesvetama; Preljevno-retencijski bazen 
"Dubrava" na sustavu GOK-a;Rekonstrukcija kolektora "Rimski put" u 
Sesvetama; Kanalizacijska mreža na slivu "Veliki potok".; GLAVNIČICA - 
PROJEKTIRANJE: Odvodnja na slivu potoka Kašina - Glavničica za 
pripadajuća naselja uključivo UZPOV Glavničica  Sesvete - sjeveroistok. 
(KREDIT 6.140)
B.04.01.07.
BRCKOVLJANI - Idejni projekt kanalizacije u naselju Hrebinec; Nastavak 
 8.712
 8.712
 100
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini; Nastavak 
izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda - Lupoglav; 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica 
u Posavskoj ulici u naselju Lupoglav; Izgradnja kolektora A i B te sabirnih 
kanala;  Izgradnja kanala III. reda fekalne odvodnje naselja Brckovljani, 
Gračec, Prikraj i Stančić; Izgradnja sekundarne mreže u Brckovljanima, 
Gračacu, Prikraju, Stančiću i Štakorovcu. Izgradnja sustava odvodnje 
otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani 
- Kloštar Ivanić. (HV 1.321; KREDIT 7.391)
B.04.01.08.
ZABOK - Izrada projekta sanacije glavnog kolektora "Gornja Stubica - 
 3.688
 3.689
 100
Oroslavje". Izgradnja kanalizacijskog sustava u trasi rekonstrukcije ceste u 
Stubičkoj Slatini. Izgradnja dionice glavnog kolektora u trupu državne ceste u 
Zaboku.; KONJŠČINA - Radovi na izgradnji kolektorske mreže u općini 
Konjščina – naselje Bočaki i nastavak groblje - Bočadir; Kanalizacijska mreža 
D-24 od Jelovca do Galovca. Izgradnja kolektorske mreže K1 za odvodnju 
otpadnih voda u Konjščini.; ZLATAR - Izgradnja biljnog pročistača otpadnih 
voda u naselju Belečka Selnica.; MARIJA BISTRICA -Izgradnja kolektora 
MB1 u Mariji Bistrici. (HV 127; KREDIT 3.561)
B.04.01.09.
KRAPINSKE TOPLICE - Nastavak izgradnje kanalizacije i izgradnja uređaja 
 1.744
 1.744
 100
za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec; Izgradnja sustava javne 
odvodnje naselja M. Majseca  i u Radićevoj ulici.; ZABOK -Izgradnja 
kolektora SK-6; Izgradnja kolektora  SK-D i SK-D1 u Zaboku. Izgradnja 
kanalizacijske mreže Gubaševo. (HV 128; KREDIT 1.616)
42

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.10.
KRAPINA - Spajanje postojećih ispusta u rijeku Krapinčicu na postojeće 
 1.240
 1.240
 100
kolektore K1.,K2. i K3. sustava javne odvodnje grada Krapine. (HV 169; 
KREDIT 1.071)
B.04.01.11.
KUMROVEC - Izgradnja fekalne kanalizacije Ravno Brezje-Risvica I. i II.  
 823
 824
 100
etapa, u Kumrovcu.; KLANJEC - Izgradnja UPOV-a i mreže Dol Klanječki i 
izrada izmjene idejnog i glavnog projekta. (HV 266; KREDIT 557)
B.04.01.12.
HUM NA SUTLI - Izgradnja kanalizacijske mreže (3. faza) u općini Hum na 
 1.355
 1.355
 100
Sutli. Izgradnja kanalizacijske mreže sanitarne odvodnje dijela naselja 
Lastine, Klauže i Drajža  (fazaIV). (HV 636; KREDIT 719)
B.04.01.13.
VARAŽDIN - Izgradnja precrpnih stanica oborinske i sanitarne vode Čunica, 
 13.960
 13.960
 100
kišni preljev i izljevna građevina. Izgradnja kanalizacijskih kolektora na 
području naselja Trnovec Bartolovečki. Izgradnja kanalizacijskog sustava 
naselja Sračinec. Izgradnja precrpne stanice  Kneginec – spoj na sustav 
Varaždin. Završetak izgradnje I faze sanitarne kanalizacije općine Vinica; 
Izgradnja  kanalizacije Kućan I., II. i III. faza. Izgradnja precrpne stanice 
Kućan II ( Plitvica) - sustav rasterećenja, oborinske vode, PS1, precrpna 
stanica  sanitarne vode  PS 2, kišni preljev, ispust u rijeku Plitvicu, retencijski 
bazen i preljevna građevina , TS Kućan II. Izgradnja kolektora naselja 
Petrijanec i Majerje. Izgradnja CS Svibovec Podravski. UPOV 
Varaždin-Izgradnja sekundarnih taložnica.; SVETI ILIJA- Dovršetak izgradnje 
dovodnog kolektora i UPOV-a Sv. Ilija. (HV 630; KREDIT 13.330)
B.04.01.14.
ČAKOVEC - Izgradnja kanalizacije Pribislavec – II. i III. faza. Izgradnja 
 11.364
 11.364
 100
razdjelne kanalizacije naselja Dunjkovec  i Pretetinec. Izgradnja razdjelne 
kanalizacije naselja Knezovec. Izgradnja kanalizacije Strahoninec - 
završetak. Izgradnja sustava odvodnje Zasadbreg (naselja Slemenice i 
Žiškovec). Izgradnja razdjelne kanalizacije Knezovec - Mali Mihaljevec 
(naselje Mali Mihaljevec). Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u 
odvojku Ulice V. Nazora u Mihovljanu. Izgradnja kanalizacijske mreže 
Martane - istok (II faza u Čakovcu) - završetak. Izgradnja kanalizacijske 
mreže ''MESAP'' i SRC ''Sjever'' u Nedelišću. Izgradnja produžetka kanalske 
mreže u Nedelišću (Podzavrtje).  Realizacija višegodišnjeg sporazuma o 
sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje na području grada Čakovca. 
; NOVO SELO NA DRAVI - Troškovi kredita EBRD.; DONJA DUBRAVA - 
Izgradnja kolektora III u Prelogu; Izgradnja jugozapadnog dijela kanalizacije u 
Prelogu.; DONJI KRALJEVEC - Izrada glavnog i izvedbenog projekta, te 
izgradnja UPOV-a Donji Kraljevec - dovršetak radova ; Realizacija 
višegodišnjeg sporazuma o sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje 
na području općine Donji Kraljevec.; PODTUREN - Izgradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda Podturen, te izgradnja elektropriključka. 
Nastavak izgradnje sanitarne kanalizacije općine Podturen, naselje Podturen 
.; KOTORIBA - Izgradnja mješovite kanalizacije naselja Kotoriba - dovršetak. 
(HV 2.014; KREDIT 9.350)
B.04.01.15.
LUDBREG - Izgradnja UPOV-a Selnik Ludbreški. (HV 600; KREDIT 1.002)
 1.602
 1.602
 100
B.04.01.16.
KOPRIVNICA - Izgradnja  kanalizacije  naselja  Jagnjedovec; Izgradnja 
 3.240
 3.240
 100
kanalizacije u naselju Glogovac. Izgradnja odvodnih sustava naselja Goričko, 
Kunovec i Botinovec Ivanečki. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja 
Zvirišće. Izgradnja kanalizacijske mreže područja Sveti Vid. Izgradnja 
kanalizacijske mreže Ratarske ulice.  (HV 860; KREDIT 2.380)
B.04.01.17.
VIRJE - Izgradnja preostale kanalizacije općine Virje.; PODRAVSKE 
 6.886
 6.886
 100
SESVETE - Izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete. (HV 656; KREDIT 6.230)
B.04.01.18.
PITOMAČA - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Vinogradskoj ulici u 
 860
 860
 100
Pitomači. Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Dravskoj ulici II. faza. 
(KREDIT 860)
B.04.01.19.
FERIČANCI -Nastavak izgradnje II. i III. faze izgradnje sustava odvodnje 
 2.330
 2.330
 100
Feričanci. ; NAŠICE - Dovršetak izgradnje kanalizacije u naselju Zoljan II. 
faza.; PODGORAČ - Dovršetak izgradnje kanalizacijskih kolektora i početak 
izgradnje UPOV-a Podgorač.; DONJA MOTIČINA - Izgradnja sanitarno - 
fekalne kanalizacije naselja Donja Motičina i UPOV-a kapaciteta 1300 ES. 
(KREDIT 2.330)
B.04.01.20.
DONJI MIHOLJAC - Nastavak rekonstrukcije, dogradnje i sanacije UPOV-a 
 1.000
 1.000
 100
Donji Miholjac. (HV 700; KREDIT 300)
43

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.21.
PETRIJEVCI - Dovršetak izgradnje kanalizacije faze VII, dio VIII, IX, X faze– 
 900
 900
 100
kolektori naselja Petrijevci, Samatovci i Bizovac; Izgradnja sustava odvodnje 
Petrijevci - Bizovac XII-XIV faza; Izgradnja montažnih predgotovljenih crpnih 
stanica sustava odvodnje Petrijevci-Bizovac. (KREDIT 900)
B.04.01.22.
OSIJEK - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i CS naselja Ivanovac; 
 12.247
 12.247
 100
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tenja - II. faza; Rekonstrukcija i 
izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Hebrangovoj ulici; 
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Ulici Poljski put, Ličkoj ulici i 
Ulici Izidora Kršnjavog; Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u 
Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda; Izgradnja 
kanalizacije u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku; 
Rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici u Osijeku; Izgradnja pogonskog 
laboratorija. ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. 
faza.; ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. faza. 
(HV 91; KREDIT 12.156)
B.04.01.23.
BELI MANASTIR - Izgradnja kanalizacijskih kolektora na području Brdo 
 4.348
 4.348
 100
Sjever - glavni i sekundarni kolektori. Izgradnja kanalizacijskih kolektora 
sustava Brdo Jug u Belom Manastiru.; ČEMINAC -  Izrada glavnog projekta 
sustava odvodnje Čeminac; KNEŽEVI VINOGRADI - Izgradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda; Izgradnja kanalizacijske mreže Industrijske 
zone Kneževi Vinogradi. Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja 
Kneževi Vinogradi. (HV 359; KREDIT 3.989)
B.04.01.24.
ILOK - Dogradnja kanalizacijske mreže u Iloku I. i II. faza.; LOVAS - Izgradnja 
 5.321
 5.321
 100
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Lovas.; BAPSKA 
(Šarengrad) - Izgradnja sustava odvodnje naselja Šarengrad I. i II. faza 
(trošak priključenja CS na električnu energiju).; MOHOVO - Izgradnja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Mohovo (stručni nadzor nad 
izgradnjom i priključenje crpnih stanica i UPOV-a). (KREDIT 5.321)
B.04.01.25.
DEANOVEC - Izgradnja kanalizacije s crpnom stanicom i pročistačem u 
 1.000
 1.000
 100
naselju Bunjani, općina Križ, duljina kanalizacije L=9.120 m. (KREDIT 1.000)
B.04.01.26.
NIJEMCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Nijemci - 1 faza; ; 
 2.591
 2.591
 100
CERNA - Izgradnja  V. faze sustava odvodnje Cerna; PRIVLAKA - Nastavak 
izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Privlaka.; NOVI JANKOVCI - 
Izgradnja kanalizacijskog sustava općine Stari Jankovci - II faza (HV 90; 
KREDIT 2.501)
B.04.01.27.
BOŠNJACI - Izgradnja sustava odvodnje Bošnjaci (II. faza).; GRADIŠTE - 
 2.184
 2.184
 100
Izgradnja dijela II, III i IV faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja 
Gradište; (KREDIT 2.184)
B.04.01.28.
GUNJA - Izgradnja I. faze sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio 
 1.000
 1.000
 100
gravitacijskog cjevovoda K1 i pripadajuća crpna stanica); Izgradnja I. faze 
sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio K.1., K.1.1. i K.2., crpne stanice 
CS-1, CS-2 i CS-5 te tlačni cjevovodi T1, T2 i T5). (HV 252; KREDIT 748)
B.04.01.29.
KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Dvorište u 
 598
 598
 100
Dugoj Resi. Izgradnja kolektora Struga i Tičarnica. Izgradnja sekundarne 
kanalizacije u Tušmeru. Sanacija kolektora bez iskapanja u Radićevoj i 
Draškovićevoj ulici u Karlovcu.; BELAJSKE POLJICE - Izgradnja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Belajskih Poljica. (HV 140; KREDIT 
458)
B.04.01.30.
KARLOVAC-DUGA RESA - ISPA-dogradnja CS Grad, nadzor nad 
 7.025
 7.025
 100
izvođenjem radova; ISPA-otplata anuiteta kredita EBRD-a. (HV 2.644; MP 
4.381)
B.04.01.31.
IVANIĆ GRAD - Izgradnja kanalizacije dijela Savske ulice i dijela kolektora 
 860
 860
 100
K-2-1 (industrijski) u Ivanić Gradu; Izgradnja sustava javne odvodnje Donja 
Poljana u Ivanić Gradu. (HV 48; KREDIT 812)
B.04.01.32.
BRODSKI STUPNIK -Završetak  izgradnje kanalizacijskog sustava naselja B. 
 4.896
 4.896
 100
Stupnik - 1. etapa 2. faze; Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja 
Brodski Stupnik - 2. faza.; SLAVONSKI BROD - Izgradnja kanalizacije u 
Bukovlju i Vranovcima. (KREDIT 4.896)
44

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.33.
NOVA GRADIŠKA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Kovačevcu. 
 3.414
 3.414
 100
Izgradnja kolektora u Ulici braće Radića u Rešetarima.  ; OKUČANI - 
Izgradnja uređaja za pročiščavanje otpadnih voda u Okučanima - I etapa;  
Izgradnja mreže odvodnje Kosovac (Gornji Bogićevci).; STARA GRADIŠKA - 
Izgradnja kolektora, crpne stanice i tlačnog cjevovoda.  (KREDIT 3.414)
B.04.01.34.
BATRINA - Izgradnja zatvorenog sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih 
 2.452
 2.452
 100
voda općine Nova Kapela. Izrada novelacije idejnog rješenja sustava 
odvodnje otpadnih voda općine Nova Kapela; DAVOR - Izgradnja pristupnog 
puta za UPOV naselja Davor, izgradnja i puštanje u rad uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja Davor. (KREDIT 2.452)
B.04.01.35.
ZADUBRAVLJE - Izgradnja kolektora sustava Zadubravlje. (HV 414; KREDIT 
 1.064
 1.064
 100
650)
B.04.01.36.
POŽEGA - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Golobrdci; Izgradnja 
 4.281
 4.281
 100
kanalizacijske mreže za naselja Emovački Lug -Donji Emovci; Izgradnja 
kanalizacijske mreže u Ulici Pavla Radića prema Novom Štitnjaku; Izgradnja 
kanalizacijske mreže naselja Brestovac, Nurkovac, Završje i Dolac.  Izgradnja 
preljevnog kolektora Sv. Rok - rijeka Orljava; Izgradnja mreže odvodnje 
Gornji Emovci; Izgradnja mreže odvodnje naselja Novo Selo.; KAPTOL - 
Izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Kaptol i Komarovci - II. faza; 
ČAGLIN - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u Ulici braće Radić 
u Čaglinu; Izgradnja I. etape sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
Čaglin. (KREDIT 4.281)
B.04.01.37.
POLJANA - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
 1.728
 1.728
 100
naselja Poljana.; BADLJEVINA - Izgradnja sustava odvodnje i pričišćavanja 
otpadnih voda naselja Badljevina. (KREDIT 1.728)
B.04.01.38.
ĐAKOVO - Izgradnja II. faze odvodnje naselja Kuševac-Ivanovci; Izgradnja 
 2.904
 2.904
 100
odvodnje naselja Kuševac-Ivanovci.; PUNITOVCI - Izgradnja kanalizacije 
naselja Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački. (KREDIT 
2.904)
B.04.01.39.
PLITVIČKA JEZERA - Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta kolektora i 
 0
 0
 0
uređaja za pročiščavanje otpadnih voda na Plitvičkim jezerima.
B.04.01.40.
NOVSKA - Izgradnja sustava odvodnje Brestača-Subocka (2 faza, 2 etapa). 
 700
 700
 100
(HV 400; KREDIT 300)
B.04.01.41.
PETRINJA - Izgradnja kolektora Novo Selište, kanal P8 i dijela kolektora 1 u 
 52
 52
 99
Novom Selištu i Petrinji - I faza; Rekonstrukcija kolektora K.5.1 u Petrinji. 
(KREDIT 52)
B.04.01.42.
GLINA - Izrada glavnog projekta uređaja za pročiščavanje otpadnih voda u 
 0
 0
 0
Glini.
B.04.01.43.
LIPOVLJANI - Izgradnja kolektora KO-1, faza B u Lipovljanima; Izgradnja 
 2.822
 2.822
 100
kolektora KO-3 u Lipovljanima. (HV 400; KREDIT 2.422)
B.04.01.44.
KUTINA - Izgradnja kolektora kanalizacije u naselju Ilova - faza III; Izgradnja 
 5.872
 5.872
 100
kolektora Repušnička Lipa u naselju Repušnica; Izgradnja kanalizacijske 
mreže  i CS u Moslavačkoj ulici u Kutini; Izgradnja kanalizacijske mreže u 
Željezničkoj ulici u Kutini; Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici 1. svibnja u 
naselju Krč, Kutina; Kanalizacijska mreža Novo Središte Kutina; 
Kanalizacijska mreža u Sisačkoj ulici u Kutini - Jug; Kanalizacijska mreža i 
CS u Ulici S. Radića u Kutini. ; POPOVAČA - Izgradnja dovodnog kanala od 
naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ – I. Faza; Izgradnja dovodnog kanala 
od naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ – II. Faza; Izvođenje elektro radova 
i dodatnih građevinskih radova na izgradnji glavnog kolektora kanalizacije 
Popovača-Potok, faza II.; Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovača 
do UPOV-a „Potok“ – III. faza. Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana 
Jelačića u Popavači; Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, 
Popovača; Izgradnja kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu 
Popovače. Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju 
Voloder.; VELIKA LUDINA - Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina; 
Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina - završetak. (KREDIT 5.872)
B.04.01.45.
JASENOVAC - Završetak izgradnje UPOV-a sustava odvodnje Jasenovac i 
 401
 401
 100
sanacija kolektora sa CS. (HV 200; KREDIT 201)
45

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.46.
BJELOVAR - Izgradnja kolektora Bjelovar Istok - faza 3 (Mlinovac-dio i 
 0
 0
 0
Vidikovac-dio).
B.04.01.47.
ČAZMA - Izgradnja kolektora u naselju Grabovnica u Čazmi. (KREDIT 495)
 495
 495
 100
B.04.01.48.
DARUVAR - Dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, dio 
 1.333
 1.333
 100
Ulice Milke Trnine i Bjelovarske ulica.Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 
sa CS u Daruvarskim Vinogradima; SIRAČ - Izgradnja kolektora b.2.3., 
B.1.1., B.1.2., a.6.2., a.1., a.1.1. i a.1.2. u Siraču. (HV 261; KREDIT 1.072)
B.04.01.49.
VIR - Izgradnja I. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira; Izgradnja 
 1.581
 1.581
 100
podmorskog ispusta, te nabava i montaža opreme u CS Centar-Jug; 
Izgradnja dijela 2. i 3.faze  kanalizacijskog sustava otoka Vira -dionice uz 
DC-306. I (HV 530; KREDIT 1.051)
B.04.01.50.
MANDRE - Izgradnja kanalizacijskog sustava Mandre u općini Kolan 
 1.700
 1.700
 100
(gravitacijski i tlačni kolektori, crpne stanice); Izrada projektne dokumentacije 
sekundarne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje naselja 
Mandre-idejni projekt fekalne odvodnje središnjeg dijela naselja Mandre. (HV 
418; KREDIT 1.282)
B.04.01.51.
POVLJANA - Dovršetak izgradnje II. faze sustava javne odvodnje Povljana. 
 486
 486
 100
(KREDIT 486)
B.04.01.52.
ŠIBENIK - Troškovi kredita EBRD. (HV 1.125)
 1.125
 1.125
 100
B.04.01.53.
JELSA-VRBOSKA - Dovršetak izgradnje gravitacijskih kolektora, crpnih 
 2.309
 2.309
 100
stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim tlačnim cjevovodima i incidentnim 
preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska. Izgradnja ogranaka prema 
sekundarnoj kanalizacijskoj mreži Jelsa i Stari Grad. (KREDIT 2.309)
B.04.01.54.
VRGORAC - Ugovor o probnom pogonu uređaja za pročišćavanje Vrgorac i 
 1.500
 1.500
 100
puštanje u rad. Nabava postrojenja za prihvat sadržaja sabirnih jama na 
uređaju Vrgorac; Izgradnja dijela fekalne  i oborinske kanalizacije grada 
Vrgorca (5. faza). (KREDIT 1.500)
B.04.01.55.
IMOTSKI - Dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog sustav 
 3.986
 3.986
 100
grada Imotskog i općina Imotskog polja; Obnova uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda  Imotski; Izgradnja i sanacija  fekalne kanalizacije općine 
Proložac. (HV 1.368; KREDIT 2.618)
B.04.01.56.
DUBROVNIK - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, te instalacija 
 2.661
 2.660
 100
oborinske i fekalne odvodnje križanja Ilijina Glavica.; MALOSTONSKI 
ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali Ston-Hodilje -Luka.; 
ŽUPA DUBROVAČAKA - Kolektor Kupari - projekt građevinskog sklopa i 
ugradnje opreme, gravitacijskih kanala i tlačnog cjevovoda. (KREDIT 2.661)
B.04.01.57.
MALOSTONSKI ZALJEV - Osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog 
 919
 919
 100
održavanja regionalnog sustava odvodnje otpadnih voda 
Komarna-Neum-Mljetski kanal. Sanacija podmorskog ispusta-interventna 
sanacija, izrada projektne dokumentacije, trajna sanacija. (HV 919)
B.04.01.58.
RIJEKA - Izgradnja sanitarnog kolektora  u ulici Gorica, Brozovo i Jurčićeva; 
 11.067
 11.067
 100
Izgradnja sanitarnog kolektora  u RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići Faza II; 
Izgradnja kanalizacije sliva Marčeljeva Draga: Ulica Prolaz Marčeljeva Draga 
i Silva Milenića Lovre; Izgradnja kanalizacije sliva Marčeljeva Draga 2 - 
Creska ulica; Izgradnja kanalizacije sliv Turan; Ulica - Tenčićevo; Nastavak 
izgradnje i rekonstrukcije objekata zaštite voda u sustavu javne odvodnje.  
Izgradnja kanalizacije u ulici Petorice streljanih, Pehlin - Mihovilići, Pavina, 
Plješivička, Milice Jadranić, Tići, Brigača, Internacionalnih brigada, Drenovski 
put, te izgradnja kanalizacije u prometnici D427-Marišćina.  Izgradnja 
kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - 
područje Grpci - istok 1 i istok 2; Ulice Primorska i Sušačko-kastavskog 
odreda. Izgradnja CS Bani 1 na području Kastva. Anuitet otplate EBRD 
kredita za izgradnju komunalnih vodnih građevina.; KOSTRENA -  
Kanalizacijska mreža-II. faza Barunija u Žuknici, općina Kostrena. Izgradnja 
kanalizacijske mreže Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani 
kb. 26-35. (HV 5.108; KREDIT 5.959)
46

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.59.
OPATIJA - LOVRAN - Izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu i sustavu 
 13.636
 13.636
 100
sanitarne kanalizacije naselja Antići-Dobreć-Krasa - II faza; Izgradnja 
građevina vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u radnoj zoni u Matuljima;  
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja 
Školarevo-Oprić-Konjsko; Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Pobri; 
Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - naselja Gornji i Donji Rukavac; 
Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - Poljane (dionice: 
Poljane-Brdo-Zubinići, Poljane-Ladeti -Puhari, Poljane-Ladeti-Strmice) - III 
faza.; MOŠČENIĆKA DRAGA - Izgradnja građevina vodoopskrbe i 
kanalizacije područja Sveti Petar i Jir - VIII faza. (HV 1.040; KREDIT 12.596)
B.04.01.60.
RAVNA GORA - Nastavak izgradnje kolektora K-2, K-5,K-8, K-10, K-12, K-20 
 5.517
 5.517
 100
i K-11, kolektora  K-1, K-3, K-3G, K-9, K-13, K-14, K-15, te sanacije i 
rekonstrukcije vodovodne mreže u Ravnoj Gori; Izgradnja sustava javne 
odvodnje Ravne Gore (I. faza). ; SKRAD - Nastavak izgradnje kolektora 
C-1-8, I 1-2, E 1 i E 2 sustava javne odvodnje Skrada;  Izgradnja kolektora 
sustava javne odvodnje Skrada.; BROD MORAVICE - Nastavak izgradnje 
kolektora  u Brod Moravicama K 1.C, K 1.C.1, K 1.C.2, K 1.D, K 2-3 i T 1; 
Izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Brod Moravice.; 
FUŽINE - Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije  u Fužinama.; DELNICE -  
Odvajanje mješovitog sustava odvodnje u razdjelni sustav, rekonstrukcija 
kolektora u Supilovoj ulici te rekonstrukcija i dogradnja UPOV Delnice.; 
MRKOPALJ - Izgradnja Sustava javne odvodnje Mrkopalj - II. Faze. (KREDIT 
5.517)
B.04.01.61.
PREZID - Nastavak izgradnje  kolektora. (HV 71)
 71
 71
 100
B.04.01.62.
BAŠKA - Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u 
 6.282
 6.282
 100
naselju Baška; Izgradnja kanalizacije Frgačići i Zvonimirovoj ulici u naselju 
Baška; Sustav javne odvodnje naselja Jurandvor I i II faza.; KLIMNO-ŠILO - 
Izgradnja kanalizacijske mreže priobalja općine Dobrinj - faza I (obalni 
kolektor Čižići-Soline-Klimno sa crpnim stanicama i III. faza (podmorski 
ispust).; MALINSKA-NJIVICE - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja 
Malinska - I faza. (HV 204; KREDIT 6.078)
B.04.01.63.
VELI LOŠINJ - Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda 
 4.134
 4.134
 100
južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 - I. i II faza; Izgradnja kanalizacijske i 
rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Podjavori Veli Lošinj - dionica 5.; 
MARTINŠĆICA - Izgradnja spojnog kanalizacijskog kolektora Zaglav - 
Martinšćica sa CS Zaglav.; MALI LOŠINJ - Izgradnja kanalizacije Kaštel - 
Mali Lošinj (V faza); Izgradnja predtretmana i crpne stanice Čikat (III. faza). 
(HV 960; KREDIT 3.174)
B.04.01.64.
SUPETARSKA DRAGA - Izgradnja sustava odvodnje Draga – III. faza; 
 5.417
 5.417
 100
Kanalizacijska mreža DN 250, l=2595 m za spoj na cjevovod Draga II. Faza; 
Izgradnja priključka na elektroenergetsku mrežu UPOV-a (sustav odvodnje 
Draga III). (KREDIT 5.417)
B.04.01.65.
CRIKVENICA - Izgradnja sanitarne kanalizacije u ulicama Ribarska i 
 0
 0
 0
Dvorska; Kanalizacijski cjevovod ceste u Dramlju (Osipov put).  Izgradnja 
sanitarne kanalizacije dijela naselja Benići-Šupera u Crikvenici.
B.04.01.66.
TRIBALJ - Izgradnja kanalizacije sanitarnih otpadnih voda naselja Drivenik - 
 4.966
 4.966
 100
kolektor k-1; dionica Šimići - Ropci.; NOVI VINODOLSKI - Izgradnja 
kanalizacije ulice Nova Krasa. (KREDIT 4.966)
B.04.01.67.
PULA-CENTAR - Izgradnja dijela I. faze fekalne kanalizacije  Šijana (rotor 
 6.594
 6.483
 98
Šijana) i Veli Vrh - zapad.; PULA-SJEVER - Izgradnja fekalne kanalizacije 
unutar starogradske jezgre Fažana u naselju Fažana; Izgradnja fekalne 
kanalizacije unutar starogradske jezgre Fažana u naselju Fažana II. Faza; 
Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja Štinjan - centar; kanali F-1, F-2 i 
F-3; Izgradnja fekalne kanalizacije  Rudarske ulice u Vodnjanu; Izgradnja 
glavnog fekalnog kolektora dijela naselja Vodnjan - San Antonio; Izgradnja 
fekalne kanalizacije  Lumel II. faza u Galižani; Izgradnja fekalne kanalizacije  
dijela naselja Galižana - jug; Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja 
Galižana - istok; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Šurida - kanal 
K-5.; BRIJUNI - Izrada projektne dokumentacije. (HV 1.482; KREDIT 5.112)
47

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.68.
MEDULIN - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne mreže fek.kan. naselja 
 5.074
 5.074
 100
općine Medulin; Izgradnja sekundarne mreže fekalne kanalizacije općine 
Medulin naselje Regi dio kanala F-25 (od RO 8 do RO 3); Izvođenje radove 
na sekundarnoj mreži fekalne kanalizacije u Medulinu - Stara Lokva kanal F-7 
do šahta P0 do 15; Izgradnja fekalne kanalizacije u Medulinu, kanali: F-8, 
F-9, F-11, F-15, F-19, F-22 (O1-O34), F-22/3, F-22/7, F-23, F-25 (O1-O3), 
F-29 (O11-PO), F-29/3, F-29/4 I FK-3 i FK-12; Izgradnja fekalne kanalizacije 
u Medulinu, kanali: FK-1, FK-2 (O15-O19), FK-2.2, FK-4, FK-4.1, FK-9 
(RO185-RO-191) i FK-9.1; Izgradnja fekalne kanalizacije Ližnjanske ulice u 
Medulinu; Izgradnja sekundarne mreže naselja Vinkuran III faza.; 
PREMANTURA - Izradnja fekalne kanalizacije u Premanturi, kanali: K-8, 
K-8.1. (HV 500; KREDIT 4.574)
B.04.01.69.
ROVINJ - Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Končeta; Izgradnja 
 3.327
 3.327
 100
fekalne kanalizacije dijela naselja Valbruna II sjever; Izgradnja kolektora 
Kokuletovica- Veštar; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja 
Monfiorenzo; Izgradnja crpne stance Monfiorenzo; Izgradnja fekalne 
kanalizacije  naselja Laco Sercio istok; Izgradnja fekalnog kolektora Gripoli- 
Monfiorenzo. (KREDIT 3.327)
B.04.01.70.
POREČ-SJEVER - Izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora Nova Vas - 
 1.867
 1.867
 100
Kukci;  Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari.; LANTERNA - 
Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari;Izgradnja priključnog kolektora 
naselja Perci na kolektor naselja Tar; Izgradnja kanalizacije na Santa Marini.; 
VIŠNJAN - Dovršetak izgradnje spojnog kolektora Višnjan – Poslovna zona; 
Izgradnja kanalizacije naselja Kadore; Dovršetak izgradnje kanalizacijskih 
kolektora Poslovne zone. (KREDIT 1.867)
B.04.01.71.
NOVIGRAD ISTARSKI - Izgradnja kanalizacije naselja Salvela - sekundarni 
 5.263
 5.264
 100
kolektori ;  Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Karigador - jug - 
izgradnja dijela SK45, kolektori SK46, SK47, SK48, SK49, SK50 i SK51 
(Brtonigla); Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Dajla zapad; Izgradnja 
fekalne kanalizacije naselja Fermići; Izgradnja kanalizacije naselja Paolija - 
sekundarni kolektori.; UMAG -  Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre 
grada Umaga - Riječka ulica; Kanalizacija naselja Špina - sekundarni 
kolektori; Kanalizacija naselja Križine - sekundarni kolektori.; SAVUDRIJA - 
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Savudrija sa crpnom stanicom CS 
"SAVUDRIJA". (HV 1.000; KREDIT 4.263)
B.04.01.72.
BUZET - Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići 
 2.281
 2.281
 100
(I faza);   Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići 
(II faza); Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i 
oborinske odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta-III faza (dionica 
Župna crkva-Baštion); Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre 
grada Buzeta-IV faza (dionica Rečica); Rekonstrukcija i izgradnja dijela 
vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u starogradskoj jezgri grada 
Buzeta (II faza-dionica Vela šterna). (KREDIT 2.281)
B.04.01.73.
RUDANI - Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - kolektorska 
 6.320
 6.320
 100
mreža naselja; Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - uređaj za 
pročišćavanje (200+200 ES).; TOPIT - Izgradnja sanitarne kanalizacije 
naselja Topit - kolektorska mreža naselja; Izgradnja sanitarne kanalizacije 
naselja Topit - uređaj za pročišćavanje (200+200 ES). (KREDIT 6.320)
B.04.01.74.
PAZIN - Izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do 
 1.020
 1.021
 100
crpne stanice; Izgradnja fekalnog kolektora Pilana Kamen - tlačni vod.; 
GRAČIŠĆE -  Nastavak izgradnje kanalizacije I. faza (starogradska jezgra), 
crpna stanica starogradska jezgra Gračišće. (HV 306; KREDIT 714)
B.04.01.75.
PERUŠIĆ - Dovršetak izgradnje UPOV Perušić  1200 ES (MBR- probni rad i 
 800
 800
 100
daljinsko vođenje uređaja); Izgradnja kanalizacijskog kolektora (spoj naselja 
Kunjača- državna cesta D50. (KREDIT 800)
B.04.01.76.
OTOČAC - Završetak izgradnje kanalizacije Donja Dubrava (Otočac); 
 1.690
 1.690
 100
Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije sa zamjenom vodovoda u dijelu 
Ulice Ive Senjanina (Otočac). Izgradnja kolektora sanitarno-fekalne 
kanalizacije Otočac - Staro Selo, dionica 1b. (KREDIT 1.690)
48

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.77.
SENJ - Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - sanacija difuzora; 
 3.316
 3.316
 100
Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - priobalno kopneni radovi; 
Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - dodatna sanacija difuzora; 
Sanacija podmorskog ispusta UPOV naselja STINICA; Otplata kredita 
iskorištenog za izgradnju. (HV 3.316)
B.04.01.78.
NOVALJA - Izgradnja kanalizacije I. faze kanalizacije Stara Novalja ; Izrada 
 1.816
 1.816
 100
projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Metajna; Izgradnja 
kanalizacije Gaj; Izgradnja kanalizacije ulice Put Baba; Sanacija kanalizacije 
CIPP metodom kanalizacijskog sustava grada Novalje. (KREDIT 1.816)
B.04.01.79.
SLATINA - Nastavak izgradnje kanalizacije u Mlinskoj ulici u Slatini (KREDIT 
 360
 360
 100
360)
B.04.01.80.
VUKOVAR - Izgradnja kanalizacije u Kolodvorskoj i Kudeljarskoj ulici u 
 698
 699
 100
Vukovaru; Izrada novelacije idejnog projekta, te izrada glavnog i izvedbenog 
projekta kanalizacijskog sustava Sotin (KREDIT 698)
B.04.01.81.
OSIJEK - Izgradnja kanalizacije naselja Darda II. Faza; Izgradnja dvije CS u 
 20.199
 20.199
 100
naselju Bilje i izgradnja preostalog dijela gravitacijskih i tlačnih cjevovoda 
naselja Bilje 3.615 m. (HV 3.499; KREDIT 16.700)
B.04.01.82.
ČAČINCI - Dovršetak I i II faze kanaliazcijskog sustava Čačinci. (KREDIT 
 591
 591
 100
591)
B.04.01.83.
VELIKA GORICA - Izgradnja kanalizacijske mreže poslovne zone Vukovina; 
 477
 478
 100
Izgradnja tlačnog kolektora od CS Kačićeva do kolektora Velika Gorica - 
Velika Mlaka. (KREDIT 477)
B.04.01.84.
ZADAR - Izgradnja kanalizacijskog kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i 
 7.774
 7.774
 100
okolnih priključnih ulica (III. dionica); Izgradnja kanalizacijske mreže gradskog 
područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi I; 
Izgradnja kolektora duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira, C.P. „Ravnice“ i 
pripadajući tlačni cjevovod; Izgradnja kolektora u Ulici Nikole Šopa; Odvodni 
kolektor i mreža MO Ričine, I faza;  Izgradnja sekundarne kanalizacijske 
mreže na području MO Višnjik s priključkom na postojeći kolektor u Ulici 
Edvina Androvića; Izgradnja C.P. „Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih 
kolektora. (KREDIT 7.774)
B.04.01.85.
BENKOVAC - Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 
 6.317
 6.317
 100
primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – II faza; Izgradnja 
neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije za naselje Benkovac-1- 
faza. (KREDIT 6.317)
B.04.01.86.
PAG - Izgradnja 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu;  
 11.340
 11.340
 100
Izgradnja kanalizacije na području Lokunja-Sv.Jelena u gradu Pagu; Mreža 
odvodnje Bašaca, II faza; Izgradnja kanalizacije na području Macel u gradu 
Pagu (KREDIT 11.340)
B.04.01.87.
VODICE - Izgradnja crpnih stanica CS Vodice 1 i CS Vodice 2 te CS 4, s 
 4.286
 4.286
 100
pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima (I faza). (KREDIT 4.286)
B.04.01.88.
VODICE - Izgradnja CS Sovlja i Tribunj 4 te gravitacijskog i tlačnog kolektora 
 645
 645
 100
u općini Tribunj (KREDIT 645)
B.04.01.89.
SPLIT-SOLIN - Izgradnja fekalne kanalizacije na području Sirobuja u gradu 
 6.002
 6.002
 100
Splitu.; KAŠTELA-TROGIR - Izgradnja fekalnog kolektora  u Ulici Put 
Balancane u Trogiru duljine cca 700 m. Izgradnja dodatne kanalizacijske 
mreže područja grada Kaštela, 1. faza. dio 2. grupe. (HV 167; KREDIT 5.835)
B.04.01.90.
BOL - Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 
 1.532
 1.532
 100
vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu. ; SUMARTIN 
- Dovršetak izgradnje kanalizacije naselja Puntinak u Sumartinu na otoku 
Braču. (KREDIT 1.532)
B.04.01.91.
VRLIKA - Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  Vrlika i 
 989
 990
 100
pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i 
vodovodnom instalacijom. Dovršetak izgradnje II.A faze kanalizacijskog 
sustava Vrlika (1000 m glavnog kanala). (KREDIT 989)
B.04.01.92.
CAVTAT - Izgradnja kanalizacijskog sustava Cavtata dio 2. faze. (KREDIT 
 717
 717
 100
717)
49

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.01.93.
METKOVIĆ - Izgradnja kanalizacijske mreže desne obale - Metković, 
 1.279
 1.279
 100
Kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i Frankopana L=622 m, DN 400. 
(KREDIT 1.279)
B.04.01.94.
SLANO - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, 
 1.982
 1.982
 100
Kručica, Slađenovići 1. faza. (KREDIT 1.982)
B.04.01.95.
VRHOVINE - Kanalizacijski cjevovodi II faze općine Vrhovine. (HV 405; 
 1.488
 1.488
 100
KREDIT 1.083)
B.04.01.96.
SUHOPOLJE - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i uređaja za 
 2.044
 2.044
 100
pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje. (KREDIT 2.044)
B.04.01.97.
ZDENCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Zdenaca - I. faza 
 1.500
 1.500
 100
sustava odvodnje naselja Zdenci. (KREDIT 1.500)
B.04.01.98.
VELIKO TROJSTVO - Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine 
 1.525
 1.525
 100
Veliko Trojstvo. (KREDIT 1.525)
B.04.01.99.
ŠENKOVEC -  izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Knezovec. (KREDIT 
 630
 630
 100
630)
B.04.01.100.
OSTALI PROJEKTI (HV 1.042; KREDIT 2.857)
 3.899
 3.900
 100
B.04.02.
PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA 
 22.719
 22.655
 100
PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU (K2006) (HV 
12.824; KREDIT 9.895)

B.04.02.01.
ĐAKOVO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 585
 585
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 68; KREDIT 517)
B.04.02.02.
NOVA GRADIŠKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 375
 374
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 75; KREDIT 300)
B.04.02.03.
VUKOVAR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 0
 0
 0
za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.04.
VRBOVEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 96
 96
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 96)
B.04.02.05.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - Izrada studijsko-projektne 
 664
 664
 100
dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU. 
(KREDIT 664)
B.04.02.06.
DUGO SELO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 225
 225
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 225)
B.04.02.07.
SAMOBOR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 220
 220
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 220)
B.04.02.08.
VELIKA GORICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 83
 83
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 83)
B.04.02.09.
ZAPREŠIĆ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 1.994
 1.995
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 1.073; KREDIT 921)
B.04.02.10.
POREČ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 317
 317
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 317)
B.04.02.11.
NIN-PRIVLAKA-VRSI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 610
 610
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 610)
B.04.02.12.
PETRINJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 459
 459
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 459)
B.04.02.13.
VALPOVO-BELIŠĆE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 1.206
 1.205
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 640; KREDIT 566)
50

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.02.14.
KRK - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 119
 119
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 119)
B.04.02.15.
RIJEKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 5.000
 5.000
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 3.000; KREDIT 2.000)
B.04.02.16.
IVS - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 177
 178
 100
sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 177)
B.04.02.17.
VIROVITICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 100
 100
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 100)
B.04.02.18.
ČAKOVEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 319
 319
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 319)
B.04.02.19.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za 
 1.450
 1.450
 100
pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 1.016; KREDIT 434)
B.04.02.20.
BETINA-MURTER - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 372
 372
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 235; KREDIT 137)
B.04.02.21.
KAŠTELA-TROGIR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 1.604
 1.604
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 504; KREDIT 1.100)
B.04.02.22.
DARUVAR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 170
 170
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 170)
B.04.02.23.
KRIŽEVCI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 843
 842
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 417; KREDIT 426)
B.04.02.24.
KUTINA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 733
 733
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 467; KREDIT 266)
B.04.02.25.
LIPIK-PAKRAC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 358
 357
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 100; KREDIT 258)
B.04.02.26.
PLETERNICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 900
 900
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 621; KREDIT 279)
B.04.02.27.
ŽUPANJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 889
 889
 100
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 889)
B.04.02.28.
PITOMAČA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 64
 0
 0
za sufinanciranje fondovima EU. (HV 64)
B.04.02.29.
VODICE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 167
 167
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 167)
B.04.02.30.
ROVINJ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 230
 230
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 230)
B.04.02.31.
DONJA DUBRAVA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 228
 228
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 228)
B.04.02.32.
MURSKO SREDIŠĆE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.33.
IVANIĆ GRAD - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.34.
IVANEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 0
 0
 0
sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.35.
JASTREBARSKO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 596
 596
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 532; KREDIT 64)
B.04.02.36.
NOVSKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 0
 0
 0
za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.37.
SAVUDRIJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
51

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.02.38.
UMAG - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 194
 194
 100
sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 194)
B.04.02.39.
NOVIGRAD - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 
 0
 0
 0
za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.40.
PULA-SJEVER - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.41.
ŠIBENIK - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 329
 329
 100
sufinanciranje fondovima EU. (HV 100; KREDIT 229)
B.04.02.42.
SUKOŠAN-BIBINJE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 300
 300
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 300)
B.04.02.43.
PIROVAC-TISNO-JEZERA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za 
 0
 0
 0
pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.44.
SINJ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 
 0
 0
 0
sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.45.
SPLIT-SOLIN - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.46.
JELSA-VRBOSKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 0
 0
 0
projekata za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.47.
OSTALI PROJEKTI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 
 266
 266
 100
projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 266)
B.04.02.48.
BAKAR - KOSTRENA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata 
 0
 0
 0
za sufinanciranje fondovima EU.
B.04.02.49.
NOVALJA -  Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 
 227
 227
 100
sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 227)
B.04.02.50.
ROGOZNICA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 
 100
 100
 100
sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 100)
B.04.02.51.
KOPRIVNICA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 
 150
 150
 100
sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 150)
B.04.03.
OSTALI PROJEKTI (K2006) (HV 750)
 750
 750
 100
B.04.03.01.
OSTALI PROJEKTI - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodnih 
 750
 750
 100
građevina zaštite voda. (HV 750)
B.04.04.
PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 
 199.740
 196.638
 98
(K2007) (Projekti s međunarodnim sastavnicama) (HV 30.686; MP 40.000; KTD 
31.844; DAROVNICA 1.210; IBRD 96.000)

B.04.04.01.
Projekt Jadran I faza (HV 11.207)
 11.207
 11.119
 99
B.04.04.01.01.
Otplata zajma I faza (HV 11.207)
 11.207
 11.119
 99
B.04.04.02.
Projekt Jadran II faza (HV 19.479; MP 40.000; KTD 31.844; DAROVNICA 
 188.533
 185.520
 98
1.210; IBRD 96.000)
B.04.04.02.01.
POD-PROJEKT RIJEKA (K2007) Izgradnja podsustava Grobnik - Rijeka, 
 30.207
 30.194
 100
nadzor nad izgradnjom. (HV 4.898; MP 7.213; IBRD 15.026; KTD 3.070)
52

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.04.02.02.
POD-PROJEKT OPATIJA (K2007) Testiranje i primopredaja  uređaja za 
 14.698
 14.697
 100
pročišćavanje otpadnih voda grada Opatije (58.100 ES , I stupanj 
pročišćavanja). Izgradnja kanalizacijskog podsustava Matulji - mreža sa 
pripadajućim CS. Nadzor nad građenjem uređaja i mreže.Izrada aplikacije za 
EU fondove.  (HV 893; MP 3.267; IBRD 7.473; KTD 3.065)
B.04.04.02.03.
POD-PROJEKT PULA (K2007) Izgradnja kolektora sustava Pula: Riva, 
 20.759
 20.760
 100
Pragrande, aerodromski kolektor, kolektor prema uređaju Valkane, 
projektiranje i građenje podmorskog ispusta, nadzor nad građenjem, izrada 
projektne dokumentacije. (HV 1.275; MP 2.059; IBRD 12.634; KTD 4.791)
B.04.04.02.04.
POD-PROJEKT NOVIGRAD  (K2007) Završetak izgradnje uređaja za 
 75
 73
 98
pročišćavanje otpadnih voda "Pineta" i izgradnja dodatne crpne stanice 
podmorskog ispusta, nadzor nad izgradnjom. (HV 24; MP 7; IBRD 17; KTD 
27)
B.04.04.02.05.
POD-PROJEKT MEDULIN (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 
 10.682
 10.656
 100
montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Medulina - UPOV Medulin. Projektiranje, dobava, montaža i izgradnja 
podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih voda sustava Medulin. Izgradnja 
kanalizacijskih kolektora sa pripadajućim CS, nadzor nad građenjem, izrada 
projektne dokumentacije. (HV 626; MP 2.439; IBRD 5.569; KTD 2.048)
B.04.04.02.06.
POD-PROJEKT CRES  (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 
 6.045
 5.948
 98
montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Cresa (9.200 ES ) i podmorskog ispusta UPOV-a Cres, nadzor nad 
građenjem.  (HV 433; MP 1.450; IBRD 2.965; KTD 1.197)
B.04.04.02.07.
POD-PROJEKT MALI LOŠINJ  (K2007) Izgradnja kolektorske mreže 
 4.512
 4.473
 99
(gravitacijski i tlačni kolektori), te izgradnja crpnih stanica - podsustav 
POLJANA I podsustav RIVA PRIKO. Projektiranje i građenje uređaja za 
pročišćavanje i podmorskog ispusta, nadzor nad građenjem. (HV 274; MP 
823; IBRD 1.715; KTD 1.700)
B.04.04.02.08.
POD-PROJEKT RAB  (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 
 14.596
 14.594
 100
montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Raba.Projektiranje, dobava, montaža i izgradnja podmorskog ispusta 
pročišćenih otpadnih voda sustava Rab.Nadzor nad građenjem. (HV 747; MP 
3.409; IBRD 7.315; KTD 3.125)
B.04.04.02.09.
POD-PROJEKT KRK (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje Krk (uređaj 
 3.885
 3.815
 98
za pročišćavanje, podmorski ispust i kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 
248; MP 941; IBRD 1.896; KTD 800)
B.04.04.02.10.
POD-PROJEKT MALINSKA-NJIVICE  (K2007) Izgradnja sustava javne 
 3.715
 3.684
 99
odvodnje Malinska-Njivice (uređaj za pročišćavanje, podmorski ispust i 
kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 210; MP 840; IBRD 1.965; KTD 700)
B.04.04.02.11.
POD-PROJEKT OMIŠALJ (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje Omišalj 
 3.342
 3.238
 97
(uređaj za pročišćavanje, podmorski ispust i kolektori), nadzor nad 
građenjem.  (HV 166; MP 840; IBRD 1.684; KTD 652)
B.04.04.02.12.
POD-PROJEKT KAŠTELIR (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje 
 8.026
 7.004
 87
Kaštelir (uređaj za pročišćavanje i kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 
370; MP 1.506; IBRD 3.706; KTD 1.344; DAROVNICA 1.100)
B.04.04.02.13.
POD-PROJEKT ZADAR  (K2007) Izgradnja kolektora visoke zone grada 
 21.064
 20.630
 98
Zadra, nadzor nad izgradnjom.  (HV 2.582; MP 4.850; IBRD 10.832; KTD 
2.800)
B.04.04.02.14.
POD-PROJEKT SUKOŠAN-BIBINJE  (K2007) Izgradnja kolektorske mreže 
 9.073
 9.071
 100
(gravitacijski i tlačni kolektori) s pripadajućim crpnim stanicama podsustava 
Bibinje i Sukošan, nadzor nad građenjem, izrada projektne dokumentacije.  
(HV 460; MP 2.112; IBRD 4.585; KTD 1.916)
B.04.04.02.15.
POD-PROJEKT BETINA-MURTER  (K2007) Izrada, dobava, izgradnja, 
 1.713
 1.521
 89
montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
sustava javne odvodnje Betina - Murter. Izgradnja podmorskog ispusta i 
glavnih kolektora, nadzor nad građenjem.  (HV 156; MP 474; IBRD 743; KTD 
340)
53

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.04.04.02.16.
POD-PROJEKT DUGI RAT (K2007) Završetak izgradnje gravitacijskih i 
 408
 52
 13
tlačnih cjevovoda sustava odvodnje Dugi Rat Istok i građevinskog dijela 
crpnih stanica CS9 i CS10.  (HV 49; MP 196; KTD 163)
B.04.04.02.17.
POD-PROJEKT HVAR (K2007) Rekonstrukcija glavnog cjevovoda uz 
 1.224
 1.046
 85
sanaciju klizišta na području Podstine, nadzor nad građenjem.  (HV 79; MP 
360; IBRD 470; KTD 315)
B.04.04.02.18.
POD-PROJEKT MLJET  (K2007)Izrada, dobava, izgradnja, montaža, 
 3.896
 3.894
 100
testiranje i primopredaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava NP 
Mljet i podmorskog ispusta, izgradnja kolektorske mreže i crpnih stanica, 
nadzor nad građenjem.  (HV 845; MP 841; IBRD 2.108; KTD 102)
B.04.04.02.19.
POD-PROJEKT METKOVIĆ (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 
 51
 7
 14
montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
sustava Metković. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavnih 
kolektora i prijelaz ispod Neretve, nadzor nad građenjem.  (HV 8; MP 24; KTD 
19)
B.04.04.02.20.
POD-PROJEKT VELA LUKA (K2007) Izgradnja obalnih kolektora i spoj na 
 1.977
 1.945
 98
hidrotehnički tunel, izgradnja uređaja za pročišćavanje, glavnih gradskih 
kolektora i crpnih stanica, nadzor nad građenjem.  (HV 340; MP 456; IBRD 
921; KTD 260)
B.04.04.02.21.
POD-PROJEKT DUBROVNIK  (K2007) Izgradnja glavnih kolektora i crpnih 
 19.836
 19.729
 99
stanica podsustava Rijeka Dubrovačka, izgradnja kolektora i uređaja za 
pročišćavanje sustava Zaton-Orašac, nadzor nad građenjem, izrada 
projektne dokumentacije.  (HV 2.300; MP 4.465; IBRD 9.661; KTD 3.410)
B.04.04.02.22.
UPRAVLJANJE PROJEKTOM  (K2007) Revizije i financijsko praćenje.  (HV 
 894
 893
 100
362; MP 174; IBRD 358)
B.04.04.02.23.
INSTITUCIONALNO JAČANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM  (K2007) 
 2.403
 2.167
 90
Pripremne studije, stručne revizije, pravna pomoć, financijske analize. 
Institucionalno jačanje HV i komunalnih poduzeća uspostavljanjem sustava 
monitoringa u Hrvatskim vodama za praćenje rada, održavanja, financijske 
učinkovitosti i zadovoljenja ekoloških standarda komunalnih poduzeća 
(BENCHMARKING). Izrada tehno-ekonomske analize „Obrada i zbrinjavanje 
otpada i otpadnog mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda iz sustava 
javne odvodnje gradova i općina priobalnih županija RH“. Izrada preliminarnih 
studija i projektne dokumentacije za nominaciju podprojekata za financiranje 
EU sredstvima.  (HV 574; MP 494; IBRD 1.335)
B.04.04.02.24.
INSTITUCIONALNO JAČANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA  (K2007) 
 22
 22
 100
Tehnička pomoć u izradi katastra instalacija, obuka voditelja uređaja za 
pročišćavanje, tehnička pomoć u ispitivanju vodonepropusnosti sustava 
odvodnje, te sanaciji sustava odvodnje. Nabava IT opreme za komunalna 
poduzeća. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje 
kanalizacijskih kolektora.  (HV 22)
B.04.04.02.25.
MONITORING (K2007) Izrada sustava monitoringa laboratorija Hrvatskih 
 5.294
 5.278
 100
voda, licenciranih laboratorija i komunalnih poduzeća - provedba monitoringa 
u nadležnosti HV - praćenje rezultata I. faze Projekta i nulto stanje II. faze 
projekta. (HV 1.512; MP 760; IBRD 3.022)
B.04.04.02.26.
IZRADA STUDIJA (K2007) Izrada studija utjecaja na okoliš i studija 
 136
 129
 95
izvodivosti za dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sufinancirana 
sredstvima GEF Darovnice.  (HV 26; DAROVNICA 110)
B.04.04.02.27.
Izrada projektne dokumentacije (K2007).
 0
 0
 0
B.05.
PROJEKTI NAVODNJAVANJA (K2011) (Ulaganja u gradnju građevina za 
 100.949
 100.420
 99
navodnjavanje) (MP 76.603, JLS/JRS 1.000, HBOR 23.346)
B.05.01.
NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA  (MP 23.396, HBOR 1.503)
 24.899
 25.119
 101
54

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.05.01.01.
Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ - bosutsko polje. K 650048  (MP 
 18.638
 18.873
 101
17.422; HBOR 1.216)
B.05.01.02.
Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Opatovac. K 828014 (MP 210)
 210
 203
 97
B.05.01.03.
Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Kaštela - Trogir - Seget. K 828015
 0
 0
 0
B.05.01.04.
Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva. K 828016 (MP 5.764; 
 6.051
 6.043
 100
HBOR 287)
B.05.02.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA (MP 8.332, 
 13.904
 13.161
 95
JLS/JRS 1.000, HBOR 4.572)
B.05.02.01.
Sisačko - moslavačka županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 66
 66
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 66)
B.05.02.02.
Varaždinska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 
 0
 0
 0
568108
B.05.02.03.
Koprivničko - križevačka županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 259
 258
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 184; HBOR 75)
B.05.02.04.
Bjelovarsko - bilogorska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 0
 0
 0
navodnjavanja. T 568108
B.05.02.05.
Ličko - senjska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 0
 0
 0
navodnjavanja. T 568108
B.05.02.06.
Virovitičko - podravska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 259
 259
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 259)
B.05.02.07.
Požeško - slavonska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 1.079
 1.078
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 259; HBOR 820)
B.05.02.08.
Brodsko - posavska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 100
 100
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 100)
B.05.02.09.
Zadarska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 
 1.079
 1.077
 100
568108 (MP 1.079)
B.05.02.10.
Osječko - baranjska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 4.171
 3.552
 85
navodnjavanja. T 568108 (MP 2.064; HBOR 1.318; JLS/JRS 789)
B.05.02.11.
Šibensko - kninska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 293
 293
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 292; HBOR 1)
B.05.02.12.
Vukovarsko - srijemska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 3.979
 3.978
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 2.307; HBOR 1.672)
B.05.02.13.
Splitsko - dalmatinska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 1.513
 1.501
 99
navodnjavanja. T 568108 (MP 901; HBOR 500; JLS/JRS 112)
B.05.02.14.
Istarska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 
 533
 533
 100
568108 (MP 533)
B.05.02.15.
Dubrovačko - neretvanska županija - Projektna dokumentacija za sustave 
 157
 156
 100
navodnjavanja. T 568108 (MP 157)
B.05.02.16.
Međimurska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 
 396
 296
 75
568108 (MP 111; HBOR 186; JLS/JRS 99)
B.05.02.17.
Grad Zagreb - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 568108
 0
 0
 0
B.05.02.18.
Troškovi javnih nabava i ostali troškovi za provedbu pozicije B.05. T 568108 
 20
 14
 72
(MP 20)
55

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.05.02.19.
Novelacija dokumenta Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja 
 0
 0
 0
poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj. T 568108
B.05.02.20.
Informacijski sustav navodnjavanja. T 568108
 0
 0
 0
B.05.03.
IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA (MP 44.875; HBOR 17.271)
 62.146
 62.140
 100
B.05.03.01.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška. K 819042 (MP 
 17.373
 17.370
 100
11.900; HBOR 5.473)
B.05.03.02.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Kaptol (I faza). K 761056 (MP 35)
 35
 35
 99
B.05.03.03.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Bašćica (II. faza). K 820025 (MP 
 2
 2
 95
2)
B.05.03.04.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Valtura. K 821050 (MP 17.000; 
 26.996
 26.994
 100
HBOR 9.996)
B.05.03.05.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Ramanovci - Bektež (I faza). K 
 2.631
 2.630
 100
819056 (MP 829; HBOR 1.802)
B.05.03.06.
Program izgradnje sustava navodnjavanja Baranja.  K 820051 (MP 15.109)
 15.109
 15.109
 100
B.06.
PROJEKT UNUTARNJE VODE (K2012) (Projekti s međunarodnim 
 21.500
 16.646
 77
sastavnicama) (HV 16.092, IBRD 5.408)
B.06.01.
TEHNIČKA POMOĆ  (HV 101; IBRD 1.122)
 1.223
 1.201
 98
B.06.01.01.
TEHNIČKA POMOĆ (0)
 0
 0
 0
B.06.01.03.
Izrada idejnog i glavnog  projekta izgradnje oborinske odvodnje u Dugom 
 590
 589
 100
Selu (HV 29.50; IBRD 560.50)
B.06.01.04.
Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Martin Breg u 
 98
 78
 80
Dugom Selu za EU fondove (HV 4.90; IBRD 93.10)
B.06.01.09.
Izrada elaborata ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke - 
 294
 294
 100
meandar Antin, Topaljski Dunavac (HV 14.70; IBRD 279.30)
B.06.01.11.
Financijska revizija ugovor 2010 (za 2009, 2010, 2011 i 2012. godinu) (HV 
 150
 150
 100
30; IBRD 120)
B.06.01.12.
Izrada izvješća o provedbi Projekta i revizija projektne dokumentacije u okviru 
 91
 90
 99
provedbe Projekta Unutarnje vode (HV 22; IBRD 69)
B.06.02.
VODOOPSKRBA (HV 4.270; IBRD 1.094)
 5.364
 3.780
 70
B.06.02.01.
SJEVERNA BARANJA  - izgradnja vodocrpilišta Topolje i Prosine, izgradnja 
 395
 0
 0
vodoopskrbne mreže u naselju Draž (HV 20; IBRD 375)
B.06.02.02.
DAVOR - NOVA GRADIŠKA  - izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava 
 3.639
 2.625
 72
Davor - Nova Gradiška, izgradnja vodocrpilišta Davor (HV 2.920; IBRD 719)
B.06.02.03.
SLAVONSKA PODRAVINA  - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na 
 1.330
 1.155
 87
području Podravske Slatine i Donjeg Miholjca, izgradnja vodocrpilišta Medinci 
(HV 1.330)
56

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.06.03.
ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (HV 11.721; 
 14.913
 11.665
 78
IBRD 3.192)
B.06.03.01.
OGULIN  - izgradnja sustava odvodnje grada Ogulina, crpnih stanica, te 
 0
 0
 0
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
B.06.03.02.
VIROVITICA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Virovitice
 0
 0
 0
B.06.03.03.
NAŠICE  - izgradnja sustava odvodnje grada Našice, te uređaja za 
 0
 0
 0
pročišćavanje otpadnih voda
B.06.03.04.
JUŽNA BARANJA  - izgradnja sustava odvodnje naselja Darda i Bilje (HV 
 1.890
 389
 21
465; IBRD 1.425)
B.06.03.05.
VUKOVAR  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Vukovara, 
 1.566
 1.566
 100
izgradnja crpnih stanica (HV 1.566)
B.06.03.06.
ILOK  - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s priključnim 
 0
 0
 0
cjevov. i pristup. Cestom
B.06.03.07.
IVANKOVO  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Ivankova
 0
 0
 0
B.06.03.08.
OTOK I KOMLETINCI  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Otoka 
 0
 0
 0
i grada Komletinaca
B.06.03.09.
CERNA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Cerne
 0
 0
 0
B.06.03.10.
PODRUČJE VINKOVACA - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 0
 0
 0
na području grada Ivankovo, gradova Otoka i Komletinci, te grada Cerna
B.06.03.11.
DUGO SELO  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Dugo Selo, te 
 11.457
 9.710
 85
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (HV 9.690; IBRD 1.767)
B.06.04.
OBRANA OD POPLAVA (0)
 0
 0
 0
B.06.04.01.
Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje, izgradnja preljeva Palanjak
 0
 0
 0
B.06.04.02.
Rekonstrukcija nasipa Gunja - Rajevo Selo
 0
 0
 0
B.06.04.03.
Rekonstrukcija nasipa u Baranji
 0
 0
 0
B.07.
IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA (K2013) (Projekti s 
 160.780
 146.383
 91
međunarodnim sastavnicama) (HV 3.155; MP 46.153; KTD 10.679; EU 
100.793)

B.07.01.
IPA - SLAVONSKI BROD - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - 
 62.593
 57.046
 91
infrastrukture - Slavonski Brod" su/financiran sredstvima EU. K 828032 (MP 
29.540; EU 33.053)
B.07.02.
IPA - DRNIŠ - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - 
 6.069
 4.063
 67
Drniš" su/financiran sredstvima EU. K 828033 (MP 2.016; EU 4.053)
B.07.03.
IPA - KNIN - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Knin" 
 17.947
 12.618
 70
su/financiran sredstvima EU. K 828035 (MP 6.533; EU 11.414)
B.07.04.
IPA - SISAK - Projekt "Program odvodnje Sisak" su/financiran sredstvima EU.  
 38.803
 37.184
 96
K 821042 (MP 2.297; KTD 10.679; EU 25.827)
B.07.05.
POREČ - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda - Poreč" 
 0
 0
 0
su/financiran sredstvima EU.  K 828049
57

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.07.06.
OSIJEK - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Osijek" 
 0
 0
 0
su/financiran sredstvima EU. K 819054
B.07.07.
Provedba ostalih projekata iz EU fondova. T 761050
 0
 0
 0
B.07.08.
PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 
 2.434
 2.185
 90
FONDOVE EU -  Izrada projektne dokumentacije i i stručnih podloga 
potrebnih za provedbu IPA projekata, izrada natječajnih dokumentacija za 
projekte koji se pripremaju za sufinanciranje putem IPA fonda, te troškovi 
provedbe projekta izgradnja mreže i objekata na projektima. K 568292 (HV 
1.334; MP 1.100)
B.07.09.
PRIPREMA PROJEKATA  ZA STRUKTURNE FONDOVE EU -  Tehnička 
 32.934
 33.288
 101
pomoć za izradu projektno studijske dokumentacije, projekt sufinanciran 
sredstvima EU   i priprema projekata za strukturne fondove (Izrada studija, 
tehničkih dokumentacija, aplikacija i natječajne dokumentacije; novelacija i 
revizija izrađenih studija i aplikacija). T 761045 (HV 1.821; MP 4.667; EU 
26.446)
B.08.
NERETVA-TREBIŠNJICA (K2054) (Projekti s međunarodnim 
 2.995
 3.082
 103
sastavnicama) (MP 930, DAROVNICA 2.065)
B.08.01.
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (MP 930; DAROVNICA 2.065)
 2.995
 3.082
 103
B.09.
PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE (K2060) 
 0
 0
 0
(Projekti s međunarodnim sastavnicama) (EIB/CEB 0)
B.09.01.
VODOOPSKRBA (EIB/CEB 0)
 0
 0
 0
B.09.01.01.
VRBOVEC - Magistralni vodoopskrbni cjevovod Vrbovec - Topolovec - 
 0
 0
 0
Preseka; spojni cjevovodi na crpilištu Blanje
B.09.01.02.
VELIKA GORICA - Vodoopskrbne mreže u Šiljakovini, Gudcima i 
 0
 0
 0
Turopoljskom Markuševcu.
B.09.01.03.
KLINČA SELA - Vodosprema Repišće.
 0
 0
 0
B.09.01.04.
IVANIĆ GRAD - Magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec - 
 0
 0
 0
Ivanić Grad; CS Ivanić Grad / PS Ivanić Grad; Trafostanica za CS Ivanić Grad 
s elektroenergetskim kablom.
B.09.01.05.
SVETI IVAN ZELINA - Izgradnja vodovoda za područje Grada Sv. Ivan 
 0
 0
 0
Zelina: JUG (Hrnjanec), JUG (Gornje Psarjevo),  SJEVER (Radoišće).
B.09.01.06.
HUM NA SUTLI - Magistralni vodoopskrbni cjevovod podsustav Harina Zlaka 
 0
 0
 0
II.C faza, 1., 2. i 4. dio.
B.09.01.07.
PREGRADA - Vodoopskrbni sustav Vinagora.
 0
 0
 0
B.09.01.08.
GLINA - Vodosprema i spojni cjevovod Glina 1 te magistralni i distributivni 
 0
 0
 0
cjevovodi.
B.09.01.09.
SISAK - Vodovodna mreža Mađari - Letovanci - Staro Selo (1.faza 2.dio); 
 0
 0
 0
Idejni i glavni projekt i istražni radovi za vodoopskrbnu mrežu Madžari - 
Letovanci - Staro Selo - III. faza (naselja Kinjačka, Bestrma, Binjska Greda, te 
zatvaranje prstena do Binjskog Kuta), vodoopskrbnu mrežu Martinjska Ves 
Lijeva - Mahovo, vodoopskrbni cjevovod Goričica - Savska te za 
vodoopskrbne mreže u naseljima Jazvenik i Topolovac (Park Grofova).
58

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.01.10.
VOJNIĆ - Sanacija cjevovoda Utinja Vrelo i Kulensko.
 0
 0
 0
B.09.01.11.
LASINJA - Izgradnja vodospreme Cvjetinovac, dovodni i odvodni cjevovodi.
 0
 0
 0
B.09.01.12.
KARLOVAC - Izgradnja vodospreme Slunjska Brda; Izgradnja cjevovoda u 
 0
 0
 0
Gornjem Mekušju; Izgradnja cjevovoda na Orlovcu; Rekonstrukcija cjevovoda 
do vodospreme Švarča.
B.09.01.13.
PLAŠKI-JOSIPDOL - Sanacija vodoopskrbnog sustava Plaški i dijela općine 
 0
 0
 0
Josipdol.
B.09.01.14.
IVANEC - Izgradnja vodospreme Pilana II (uključujući NUS); Vodoopskrba 
 0
 0
 0
Brezova Gora III. faza; Vodoopskrba dijela naselja Kameničko Podgorje i 
Bednjansko Podgorje, (vodosprema, precrpna stanica, vodoopskrbni 
cjevovodi); Vodoopskrba dijela naselja Zlogonje (zaseoci Hadijaki i dr.); 
Vodoopskrba naselja Prigorec (vodosprema, crpna stanica, vodoopskrbni 
cjevovodi).
B.09.01.15.
ĐURĐEVAC - Glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod Lepa Greda - Kingovo- 
 0
 0
 0
Virovski Pavljanci - zatvaranje vodoopskrbnog prstena između Općine Novo 
Virje i Ferdinandovac; Izgradnja vodoopskrbne mreže Prugovac – Kozarevac; 
Izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Rakitnica – Donje 
Zdjelice; Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Brodić – Tolnica; Izgradnja 
vodoopskrbne mreže naselja Suha Katalena – Sveta Ana; Izgradnja 
vodoopskrbne mreže općine Virje – sekundarna vodovodna mreža na 
području naselja: Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje 
Zdjelice.
B.09.01.16.
KRIŽEVCI - Izgradnja sekundarnih mreža naselja Bojnikovec, Veliki i Mali 
 0
 0
 0
Raven, Carevdar, Erdovec i Dijankovec, Poljana Križevačka, Heruci i 
Križevčine, Gregurovec i Ferežani.
B.09.01.17.
KOPRIVNICA - Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Rečko Polje i 
 0
 0
 0
Kunovec Breg; Izgradnja sekundarne vodovodne mreže niske zone općine 
Rasinja (naselja Gorica, Vojvodinec, Kuzminec i Koledinec) i općine 
Sokolovac (južna cjelina - naselja Miličani, Srijem, M. Mučna, Brđani 
Sokolovački, Peščenik i Hudovljani).
B.09.01.18.
ROVIŠĆE - Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u općini 
 0
 0
 0
Rovišće (naselja Prekobrdo i Šiptari).
B.09.01.19.
KRK - Injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikve; Vodoopskrbne 
 0
 0
 0
mreže naselja Dolnja Hlapa, Kosić, Salatić, Skrbčići, Pinezići, Brzac, 
Lakmartin, Gabonjin, Kras; Dobrinjština III. faza.
B.09.01.20.
RAB - Izgradnja podmorskog cjevovoda kopno - Rab.
 0
 0
 0
B.09.01.21.
OPATIJA - Vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i 
 0
 0
 0
Matulji Jug;  Vodoopskrba Poljane III. faza; Vodoopskrba radne zone Matulji 
R-2; Vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju naselja Školarevo - Oprić - 
Konjsko; Vodoopskrba naselja Antići - Dobreć - Krasa; Vodoopskrba na 
području naselja Gornji i Donji Rukavac; Zamjena dionice transportnog 
cjevovoda PK Pećnik - vodosprema Orljak, transportni vodovod prema 
vodospremi Opatija III; Zahvat dodatnih količina vode na području Liburnije.
B.09.01.22.
ČABAR - Oprema za dezinfekciju vodoopskrbnog sustava u Čabru.
 0
 0
 0
B.09.01.23.
OTOČAC - Rekonstrukcija crpne stanice Gacka.
 0
 0
 0
B.09.01.24.
DONJI LAPAC -Nastavak sanacije cjevovoda Dnopolje - Birovača II faza.
 0
 0
 0
B.09.01.25.
SENJ - Povećanje kapaciteta sustava - izgradnja vodospreme Koromačina, 
 0
 0
 0
II. faza.
59

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.01.26.
POŽEŠTINA - Izgradnja vodovodnih mreža za naselje Kunovci, Seoci, 
 0
 0
 0
Ašikovci, Sesvete- Lakušija, Novoselci - Trapari, Skenderovci i Jaguplije, 
Ferovac; Izgradnja magistralnog cjevovoda C1 Požega (II. faza); Izgradnja 
magistralnog cjevovoda C2 Jakšić - Radnovac - Rajsavac (nastavak 
izgradnje); Izgradnja spojnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava Sloboština - 
Pasikovci; Izgradnja magistralnog cjevovoda Velika - Kaptol - Kutjevo; 
završetak izgradnja vodovoda Gornji Emovci; završetak izgradnje crpilišta 
Dubočanka; sustav otklanjanja gubitaka.
B.09.01.27.
PAKRAC - Vodoopskrba naselja sjeverozapadnog područja Grada Pakraca 
 0
 0
 0
II. faza.
B.09.01.28.
GRADIŠKA - Vodoopskrbna mreža Ljupina u Novoj Gradiški.
 0
 0
 0
B.09.01.29.
DAVOR-GRADIŠKA - Magistralni cjevovod Cernik - Šumetlica; Opskrbni 
 0
 0
 0
cjevovodi naselja Nova Kapela i Batrina; izgradnja cjevovoda u Rešetarima; 
izgradnja cjevovoda Cernik - Baćin Dol - Banićevac.
B.09.01.30.
BIOGRAD - Rekonstrukcija CS Kakma, Krmčina i ostali objekti.
 0
 0
 0
B.09.01.31.
DONJI MIHOLJAC - Radovi na dogradnji kapaciteta prerade vode na 
 0
 0
 0
vodocrpilištu Donji Miholjac.
B.09.01.32.
DARDA - Oprema za nadzorno-upravljački sustav (NUS) na vodocrpilištu 
 0
 0
 0
(dogradnja sustava upravljanja crpkama, povezivanje na NUS udaljenih 
mjernih mjesta); Magistralni cjevovod Jagodnjak - Bolman - Petlovac; 
Nastavak izgradnje spojnog cjevovoda nastavno od naselja Kozjak do 
Podunavlja; Nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u naselju Bilje; 
Sanacija vodotornja u krugu mesne industrije vlasništvo Vodoopskrbe d.o.o. 
Darda (oštećen ratnim razaranjima)
B.09.01.33.
OSIJEK - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i 
 0
 0
 0
Rokove ulice u Osijeku; Hidrogeološki radovi na crpilištu Vinogradi u Osijeku; 
Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Dopsin; Rekonstrukcija i izgradnja 
cjevovoda pitke vode u Ružinoj ulici; Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju 
Hrastin; Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ulici Poljski put, 
Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog; Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju 
Paulin Dvor; Izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Beketinci - Vuka i 
vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski; Izgradnja 
laboratorija u krugu CS Nebo Pustara.
B.09.01.34.
BELI MANASTIR - Nastavak izgradnje magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - 
 0
 0
 0
Novo Nevesinje - Torjanci s naseljima Torjanci i Novo Nevesinje; Nastavak 
radova na izgradnji vodospreme u Belom Manastiru; Vodoopskrbni cjevovodi 
naselja Šećerana; Dovršetak izrade sustava NUS-a sjeverne Baranje; 
Dovršetak izgradnje glavnog opskrbnog cjevovoda Suza - Mirkovac i 
opskrbnih cjevovoda naselje Mirkovac.
B.09.01.35.
VALPOVO - Rekonstrukcija crpilišta Jarčevac u Valpovu kapaciteta prerade 
 0
 0
 0
Q=40 l/s; Dovršetak izgradnje opskrbnog cjevovoda Koška - Andrijevac.
B.09.01.36.
DRNIŠ - Dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava; Izgradnja vodospreme 
 0
 0
 0
Lišnjak; Sanacija cjevovoda Miočić-Biočić.
B.09.01.37.
ŽUPANJA - Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava Županja - 
 0
 0
 0
tranzitno-distributivni cjevovod Županja-Istok; Rekonstrukcija glavnih 
vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji - I faza; 
Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog 
sustava grada Županje; Rekonstrukcija vodocrpilišta Bošnjaci, interventna 
rekonstrukcija zdenca B2 i B3.
B.09.01.38.
VUKOVAR - Dovršetak izgradnje i rekonstrukcija magistralnog 
 0
 0
 0
vodoopskrbnog cjevovoda od Županijske ulice do Ulice Bana Josipa Jelačića 
- izvadak iz glavnog projekta (od ZK3 do ZK9); Dovršetak rekonstrukcije 
glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Tompojevci i Bokšić; 
Održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vladimira Nazora u gradu 
Vukovaru.
B.09.01.39.
VINKOVCI - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Vrbanja.
 0
 0
 0
60

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.01.40.
ILOK - Dovršetak izvedbe istraživačko-ekspolatacijskog zdenca na crpilištu 
 0
 0
 0
Mohovo; Dovršetak sanacije magistralnog cjevovoda Mohovo - Šarengrad; 
Dovršetak sanacije glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme 
Principovac; Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda naselja Mohovo; Dovršetak 
rekonstrukcije vodocrpilišta Mohovo; Priključenje naselja Šarengrad i 
Opatovac na vodoopskrbni sustav Iloka.
B.09.01.41.
SPLIT - Spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava općine Marina s 
 0
 0
 0
vodoopskrbnim sustavom Šibenik - dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 
tranzitni cjevovod; Vrpolje-Vučevica: izgradnja VS/CS Radošić 1 i PCS 
Radošić.
B.09.01.42.
OMIŠ - Zamjena elektro-strojarske opreme u pogonu obrade vode Zagrad 
 0
 0
 0
regionalnog vodovoda Omiš-Brač-Hvar-Šolta; vodoopskrba naselja uz srednji 
tok rijeke Cetine.
B.09.01.43.
VRGORAC - Rekonstrukcija vodozahvata i crpnih stanica Banja, Vrgorac i 
 0
 0
 0
Butina te ostalih objekata sustava Vrgorac.
B.09.01.44.
SINJ - Vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Dodizi - Velić, vodosprema Vrpolje, 
 0
 0
 0
vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Čačvina, HS Čačvina i elektropriključak.
B.09.01.45.
VRLIKA - Ugradnja nadzorno-upravljačkog sustava na objektima 
 0
 0
 0
vodoopskrbnog sustava Vrlika.
B.09.01.46.
HVAR - Vodosprema Milna; Podmorski cjevovod Brač - Hvar.
 0
 0
 0
B.09.01.47.
ISTRA - UV dezifekcija na postrojenju Gradole; Izgradnja vodovodnih 
 0
 0
 0
ogranaka Vijenac braće Lorenzetto, Kresinske Žrtve, Marfani; Vodosprema 
Korlevići; vodosprema Kornerija, vodosprema Vežnaveri.
B.09.01.48.
PULA - I. faza modernizacije sustava daljinskog nadzora i upravljanja (II. dio 
 0
 0
 0
I. faze); Izgradnja vodovodnih mreža Vodnjan sjever i Radeki Polje; Izvor 
Rakonek - dobava uređaja VT Pumpe; Rekonstrukcija vodovodnih mreža  u 
Šišanu - centar, za naselje Valbonaša, od ulice SAD do autokampa Kažela, u 
Palisinoj ulici u Puli; Automatizacija bunara Šišan; Izgradnja vodovodne 
mreže Volme Šćuza; Završetak vodovodne mreže u naselju Valbonaža; ; 
rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli-Valturska ulica; završetak 
rekonstrukcije obalnog cjevovoda u Puli na Rivi.
B.09.01.49.
LABIN - Cjevovod Sv. Anton - Mutvica; izgradnja i priključenje u sustav CS 
 0
 0
 0
Sv.Anton; izgradnja PK Sv.Anton sa tlačnim cjevovodom od CS Sv.Anton - 
PK Sv.Anton i gravitacijskim cjevovodom od PK Sv.Anton do spoja na 
cjevovod Sv.Anton - Mutvica; izgradnja dalekovoda, trafostanice i optičkog 
kabela za CS Sv.Anton.
B.09.01.50.
BLATO - Rekonstrukcija elektroopreme i strojarske opreme na izvorištima sa 
 0
 0
 0
uključivanjem u postojeći nadzorno-upravljački sustav, II. faza; Izgradnja 
vodoopskrbnog cjevovoda Bristva - Črnja Luka - Žajkova.
B.09.01.51.
DUBROVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica - Vrbica - 
 0
 0
 0
Lozica - Mokošica; Izgradnja vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže 
otoka Lokruma.
B.09.01.52.
METKOVIĆ - Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Metković; 
 0
 0
 0
Izgradnja cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV, II. faza.
B.09.01.53.
PLOČE - Izgradnja cjevovoda Ploče - Rogotin - Komin, dionica Mostina - 
 0
 0
 0
Rogotin; Nadzorno-upravljački sustav Ploče.
B.09.01.54.
MEĐIMURJE - Vodosprema Železna Gora; Vodosprema Dragoslavec; 
 0
 0
 0
Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog - Hodošan - I.c faza; 
Produžetak vodovodne mreže za SRC Sjever u Nedelišću; Vodovodna mreža 
Mesap i SRC Sjever ( UK 8, 9 i 11 ) u Nedelišću; Vodovodna mreža Martane - 
istok u Čakovcu - II faza; Produžetak vodovodne mreže u odvojku Ulice V. 
Nazora u Mihovljanu; Produžetak vodovodne mreže u stambenoj zoni Zapad 
u Otoku; Vodovodna mreža u dijelu naselja Jug u Prelogu - II faza; 
Vodovodna mreža u Strahonincu (spoj Čakovečke i Poljske ulice i Ulica I. 
Hižmana ).
61

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.01.55.
ZAPREŠIĆ - Vodocrpilište Šibice - izgradnja 3 bunara sa spojnim 
 0
 0
 0
cjevovodima i opremom; vodoopskrbna mreža naselja Jablanovec; 
vodosprema Glogovići; vodosprema Laduč
B.09.01.56.
Ostali projekti (EIB/CEB 10.000)
 0
 0
 0
B.09.02.
ZAŠTITA VODE (EIB/CEB 0)
 0
 0
 0
B.09.02.01.
ZAPREŠIĆ - Izgradnja regulacijske građevine u točki 44, RB i CS-3; 
 0
 0
 0
Izgradnja spojnog kolektora Ulica P. Lončara - čvor 44, preljevni kanal u Ulici 
hrvatske mladeži.
B.09.02.02.
SAMOBOR - Izgradnja sekundarne mreže u Domaslovcu; Nastavak izgradnje 
 0
 0
 0
fekalne kanalizacije u naselju Otok - II. etapa.
B.09.02.03.
RUGVICA - Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja 
 0
 0
 0
Lukarišće - I. faza.
B.09.02.04.
VELIKA GORICA - Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Kobilić-Rakarje, 
 0
 0
 0
kolektora 1 i CS, izgradnja kolektora Pleso-Rakarje-CS7, izgradnja kolektora 
1 do lokacije uređaja Velika Gorica. Nastavak izgradnje kanalizacijske mreža 
Mraclin-Okuje.
B.09.02.05.
BRCKOVLJANI - Izgradnja sekundarne mreže u Brckovljanima, Gračacu, 
 0
 0
 0
Prikraju, Stančiću i Štakorovcu. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 
Gornja Greda i Lupoglav. - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani - Kloštar 
Ivanić
B.09.02.06.
MARIJA BISTRICA -Izgradnja kolektora MB1 u Mariji Bistrici.
 0
 0
 0
B.09.02.07.
ZABOK -Izgradnja kolektora SK-6; Izgradnja kolektora SK-D i SK-D1 u 
 0
 0
 0
Zaboku; Izgradnja kanalizacijske mreže Gubaševo.
B.09.02.08.
VARAŽDINSKE TOPLICE -Projektiranje, izgradnja i dobava UPOV 
 0
 0
 0
Varaždinske Toplice 10.000 ES.
B.09.02.09.
PODTUREN -Izgradnja kanalizacijske mreže općine Podturen - dovršetak.
 0
 0
 0
B.09.02.10.
PODRAVSKE SESVETE - Izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete.
 0
 0
 0
B.09.02.11.
SUHOPOLJE - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i uređaja za 
 0
 0
 0
pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje; Nastavak izgradnje uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje.GRADINA - Kanalizacijska 
mreža naselja Gradina.
B.09.02.12.
ZDENCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Zdenaca - I. faza 
 0
 0
 0
sustava odvodnje naselja Zdenci. ORAHOVICA - Izgradnja UPOV Orahovica 
(10.000 ES).
B.09.02.13.
NAŠICE - Dovršetak izgradnje kanalizacije u naselju Zoljan II. faza. 
 0
 0
 0
PODGORAČ - Dovršetak izgradnje kanalizacijskih kolektora i početak 
izgradnje UPOV-a Podgorač. DONJA MOTIČINA - Izgradnja sanitarno - 
fekalne kanalizacije naselja Donja Motičina i UPOV-a
B.09.02.14.
OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Ulici Poljski put, 
 0
 0
 0
Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog; Rekonstrukcija i izgradnja sustava 
odvodnje u Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda; 
Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove 
ulice u Osijeku; Rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici u Osijeku; 
Izgradnja pogonskog laboratorija; Izgradnja sustava odvodnje na području 
Nemetina, Izgradnja sustava odvodnje u Vinogradskoj ulici u Osijeku, 
Izgradnja sustava odvodnje u Stadionskom naselju u Osijeku. 
ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. faza.
62

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.02.15.
KNEŽEVI VINOGRADI - Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja 
 0
 0
 0
Kneževi Vinogradi. PETLOVAC - Izrada projektne dokumentacije sustava 
odvodnje općine Petlovac. BELI MANASTIR - Izgradnja kanalizacijskih 
kolektora sustava Brdo Jug u Belom Manastiru.
B.09.02.16.
OSIJEK - Izgradnja kanalizacije naselja Darda II. Faza; Izgradnja dvije CS u 
 0
 0
 0
naselju Bilje i izgradnja preostalog dijela gravitacijskih i tlačnih cjevovoda 
naselja Bilje 3.615 m.
B.09.02.17.
CERNA -Izgradnja V faze sustava odvodnje Cerna. PRIVLAKA - Izrada 
 0
 0
 0
projektne dokumentacije i izgradnja UPOV Privlaka. NIJEMCI - Izgradnja 
kanalizacijskog sustava naselja Nijemci - 1 faza; Izrada projektne 
dokumentacije i izgradnja UPOV Nijemci. ANDRIJAŠEVCI - Izrada projektne 
dokumentacije i izgradnja UPOV Rokovci. TOVARNIK - Izrada projektne 
dokumentacije i izgradnja UPOV Tovarnik. NOVI JANKOVCI - Izgradnja 
kanalizacijskog sustava općine Stari Jankovci - II faza; Izrada projektne 
dokumentacije i izgradnja UPOV Jankovci.
B.09.02.18.
GRADIŠTE - Izgradnja dijela II, III i IV faze sustava odvodnje otpadnih voda 
 0
 0
 0
naselja Gradište; Izrada projektne dokumentacije i izgradnja UPOV 8.000 ES.
B.09.02.19.
KARLOVAC-DUGA RESA - Kanalizacijski sustav se spaja na izgrađeni 
 0
 0
 0
kolektor Varoš-Brig I etapa; Sekundarna mreža Tušmer.
B.09.02.20.
OGULIN - Izgradnje kanalizacijske mreže s CS zone BB i BC, Ogulina.
 0
 0
 0
B.09.02.21.
OKUČANI - Izgradnja mreže odvodnje Kosovac (Gornji Bogićevci). Završetak 
 0
 0
 0
izgradnje kolektora naselja Okučani-etapa 1-faza 1 i 2. NOVA GRADIŠKA - 
Izgradnja kolektora uz državnu cestu D-51 i dijela kolektora u Ulici braće 
Radić u Rešetarima.
B.09.02.22.
KRIŽEVCI - Izgradnja sekundarne mreže u Gundulićevoj ulici u Križevcima.
 0
 0
 0
B.09.02.23.
POŽEGA - Izgradnja preljevnog kolektora Sv. Rok - rijeka Orljava; Izgradnja 
 0
 0
 0
mreže odvodnje Gornji Emovci; Izgradnja mreže odvodnje naselja Novo Selo; 
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja UPOV POŽEGA, 33.000 ES.
B.09.02.24.
LIPOVLJANI - Izgradnja kolektora KO-3 u Lipovljanima.
 0
 0
 0
B.09.02.25.
KUTINA - Izgradnja kanalizacijske mreže i CS u Moslavačkoj ulici u Kutini; 
 0
 0
 0
Izgradnja kanalizacijske mreže u Željezničkoj ulici u Kutini; Izgradnja 
kanalizacijske mreže u Ulici 1. svibnja u naselju Krč, Kutina; Kanalizacijska 
mreža Novo Središte Kutina; Kanalizacijska mreža u Sisačkoj ulici u Kutini - 
Jug; Kanalizacijska mreža i CS u Ulici S. Radića u Kutini. POPOVAČA - 
Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana Jelačića u Popavači; Izgradnja 
kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, Popovača; Izgradnja 
kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu Popovače. VOLODER - 
Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju Voloder.
B.09.02.26.
PETRINJA -Izgradnja kolektora Novo Selište, kanala P8 i dijela kolektora 1-II 
 0
 0
 0
faza.
B.09.02.27.
DARUVAR - Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 sa CS u Daruvarskim 
 0
 0
 0
Vinogradima; Izgradnja kolektora odvodnje u Ulici Josipa Jelačića u Daruvaru
B.09.02.28.
VELIKO TROJSTVO - Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine 
 0
 0
 0
Veliko Trojstvo.
B.09.02.29.
ZADAR - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik 
 0
 0
 0
s priključkom na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića; Izgradnja C.P. 
„Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih kolektora. Izgradnja kanalizacijskog 
kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i okolnih priključnih ulica (III. dionica); 
Izgradnja kanalizacijske mreže gradskog područja Arbanasi u Zadru koja 
gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi I; Izgradnja kolektora duž Ulice kralja 
Dmitra Zvonimira, C.P. „Ravnice“ i pripadajući tlačni cjevovod; Izgradnja 
kolektora u Ulici Nikole Šopa; Odvodni kolektor i mreža MO Ričine, I faza; 
Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik s 
priključkom na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića; Izgradnja C.P. 
„Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih kolektora.
63

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.02.30.
BIOGRAD - Izgradnja kanala fekalne odvodnje predjela Meterize i Rust u 
 0
 0
 0
Biogradu na Moru, Izgradnja kanala fekalne i oborinske odvodnje istočnog 
dijela grada Biograda na Moru; Izgradnja ulične kanalizacijske mreže 
zapadnog dijela grada Biograda na Moru; Izgradnja kanalizacijskog sustava 
Biogradske rivijere, izmjena trase kanala BI-GK(1) i BI-GK(2); Izgradnja 
ulične kanalizacijske mreže naselja Kumenat u Biogradu na Moru; Izgradnja 
ulične kanalizacijske mreže predjela Kosa istok i Kosa zapad u Biogradu na 
Moru; Izgradnja kanalizacijskog sustava 1. faze u Sv. Petru.
B.09.02.31.
BENKOVAC - Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 
 0
 0
 0
primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – II faza; Izgradnja 
neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije za naselje Benkovac-1- 
faza.
B.09.02.32.
PAG - Izgradnja 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu; 
 0
 0
 0
Izgradnja kanalizacije na području Macel u gradu Pagu; Izgradnja 
kanalizacije na području Lokunja-Sv.Jelena u gradu Pagu; Mreža odvodnje 
Bašaca, II faza.
B.09.02.33.
VODICE - Izgradnja crpnih stanica CS Vodice 1 i CS Vodice 2 te CS 4, s 
 0
 0
 0
pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima .
B.09.02.34.
VODICE - Izgradnja CS Sovlja i Tribunj 4 te gravitacijskog i tlačnog kolektora 
 0
 0
 0
u općini Tribunj
B.09.02.35.
SPLIT-SOLIN - Izgradnja fekalne kanalizacije na području Sirobuja u gradu 
 0
 0
 0
Splitu. KAŠTELA-TROGIR - Sekundarna kanalizacijska mreža grada Kaštela, 
2. grupa 3. dio; Sekundarni kanalizacijski kolektori na području zaljeva 
Saldun; Izgradnja fekalnog kolektora u Ulici Put Balancane u Trogiru duljine 
cca 700 m.
B.09.02.36.
BOL - Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 
 0
 0
 0
vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu. SUTIVAN - 
Izgradnja istočnog kolektora i crpne stanice sustava fekalne kanalizacije u 
Sutivanu.
B.09.02.37.
JELSA-VRBOSKA - Dovršetak izgradnje gravitacijskih kolektora, crpnih 
 0
 0
 0
stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim tlačnim cjevovodima i incidentnim 
preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska. Izgradnja ogranaka prema 
sekundarnoj kanalizacijskoj mreži Jelsa i Stari Grad.
B.09.02.38.
VRGORAC - Izgradnja dijela fekalne i oborinske kanalizacije grada Vrgorca 
 0
 0
 0
(5. faza).
B.09.02.39.
VRLIKA - Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrlika i 
 0
 0
 0
pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i 
vodovodnom instalacijom.
B.09.02.40.
MALOSTONSKI ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali 
 0
 0
 0
Ston-Hodilje -Luka. ŽUPA DUBROVAČAKA - Kolektor Kupari - projekt 
građevinskog sklopa i ugradnje opreme, gravitacijskih kanala i tlačnog 
cjevovoda.
B.09.02.41.
CAVTAT - Izgradnja kanalizacijskog sustava Cavtata dio 2. faze.
 0
 0
 0
B.09.02.42.
METKOVIĆ - Izgradnja kanalizacijske mreže desne obale - Metković, 
 0
 0
 0
Kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i Frankopana L=622 m, DN 400.
B.09.02.43.
SLANO - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, 
 0
 0
 0
Kručica, Slađenovići 1. faza.
B.09.02.44.
KOSTRENA - Izgradnja kanalizacijske mreže Glavani u Kostreni, kolektor 
 0
 0
 0
FK2, FK3, FK4 i Glavani kb. 26-35.
B.09.02.45.
OPATIJA - LOVRAN - Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - Poljane 
 0
 0
 0
(dionice: Poljane-Brdo-Zubinići, Poljane-Ladeti -Puhari, 
Poljane-Ladeti-Strmice) - I, II i III faza.
B.09.02.46.
DELNICE - Odvajanje mješovitog sustava odvodnje u razdjelni sustav, 
 0
 0
 0
rekonstrukcija kolektora u Supilovoj ulici te rekonstrukcija i dogradnja UPOV 
Delnice.
64

Pozicija
Opis
Planirano
Fakturirano
Indeks
1
2
3=2/1
B.09.02.47.
MALINSKA-NJIVICE - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Malinska - I 
 0
 0
 0
faza. KLIMNO-ŠILO - Izgradnja kanalizacijske mreže priobalja općine Dobrinj 
- faza I (obalni kolektor Čižići-Soline-Klimno sa crpnim stanicama. Izgradnja 
kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - III faza 
(podmorski ispust).
B.09.02.48.
CRIKVENICA - Izgradnja kanalizacije na području Benića i Šupera.
 0
 0
 0
B.09.02.49.
VIŠNJAN - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan.
 0
 0
 0
B.09.02.50.
VRHOVINE - Kanalizacijski cjevovodi II faze općine Vrhovine.
 0
 0
 0
B.09.02.51.
OSTALI PROJEKTI - Izgradnja građevina odvodnje (HV 10.000)
 0
 0
 0
65 
 

OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PLANA IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST 
 
A.01. IZDACI POSLOVANJA 
 
 
Izdaci poslovanja, odnosno izdaci administracije i upravljanjau 2013. godini realizirani su s 
93% u odnosu na planirane. Tijekom godine nastojalo se zadržati ove izdatake na razini 
prethodne godine,a gdje je bilo moguće, a da se pri tome ne ugožava osnovno fukcioniranje 
redovne djelatnosti, postići smanjene pojedinih stavki. 
 
Izdatke poslovanja čine tri osnovne grupe troškova: 
 
I-Rashodi za zaposlene - bruto plaće i doprinosi                      115,745 mil.kn 
                                 - ostali rashodi                    
2,029 mil.kn 
II-Materijalni i ostali rashodi administracije i upravljanja 
54,115 mil.kn 
 
 
III-Rashodi za kamate po dugoročnim kreditima 
67,046 mil.kn. 
 
Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobivamo udio od 4,5%, a 
za materijalne i ostale rashode administracije i upravljanja udio od 2,1%. 
 
I-Rashodi za zaposlene (stavke A.01.01. do A.01.06.) 
 
Ukupno isplaćena bruto masa za zaposlene (neto plaće, doprinosi, porezi, prirezi) iznosi 100,34 
mil.kn. Obavezni doprinosi poslodavca na bruto masu isplaćeni su u iznosu od 15,40 mil.kn, a 
za ostala materijalna prava isplaćeno je 2,02 mil.kn (neoporezive godišnje potpore, pomoći za 
duže bolovanje, smrti (0,20 mil.kn), darovi za djecu i neoporezivi primitak u naravi za Uskrs 
(0,45 mil.kn), neoporeziva naknada za godišnji odmor i jubilarne nagrade (1,24 mil.kn) i 
redovne otpremnine (0,13 mil.kn). Božićnica u 2013. godini nije isplaćena. 
 
Prosječno isplaćena bruto plaća iznosi 10.878 kn, a prosječno isplaćena neto plaća 7.353 kn (u 
2012. godini prosječno isplaćena neto plaća iznosila je 7.334 kn). 
 
Broj prosječno zaposlenih na bazi sati rada iznosi 769, a prosječan broj zaposlenih iznosi 791. 
Broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 820. Od ukupnog broja zaposlenih 71% je sa 
višom i visokom stručnom spremom. 
 
II-Materijalni i ostali rashodi administracije i upravljanja (stavke A.01.07. do 
A.01.28.) 
 
Osim provedbe mjera ograničavanja rashoda u politici plaća, tijekom 2013. godine zadržane su 
aktivnosti iz ranije godine u vidu kontinuiranih mjera kontrole i redovitog praćenja izdataka 
poslovanja, te ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite 
djelatnosti. Tako je vidljivo u podacima o izvršenju u odnosu na planirano da su svi indeksi 100 
ili ispod 100. 
 
U ovoj grupi troškova najveća izvršena stavka je A.01.15. usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja i iznosi 17,70 mil.kn.   
 
66

Stavkom A.01.15. usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća ukupno redovno i nužno 
održavanje svih poslovnih prostora kako u Direkciji, tako i u vodnogospodarskim odjelima u 
Osijeku, Rijeci, Splitu i 32 ispostave diljem Hrvatske (10,43 mil.kn). Redovno tekuće i 
investicijsko održavanje poslovnog prostora obuhvaća Ugovor o održavanju poslovnog prostora 
sklopljen sa Vodoprivrednim uslužnim djelatnostima za održavanje poslovne zgrade Hrvatskih 
voda u Ulici grada Vukovara 220, poslovnog prostora u Rijeci, poslovnog prostora u Osjeku, te 
objekta na Hrušćici, zatim ugovore o međusobnim odnosima i suradnji sklopljenog između 
Hrvatskih voda i trgovačkih društava u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udio u vlasništvu 
proporcionalno kojem koriste poslovne prostore tih trgovačkih društava. Ostali troškovi 
održavanja poslovnih prostora obuhvaćaju održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima 
uređaja, uključivo izmjenu filtra i rezervne dijelove za sustav grijanja-hlađenja, uslugu čišćenja 
i pranje podova i dr. (kamen, tekstil, drvo, staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, al. 
stijene i sl.), zamjenu i popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, te 
održavanje okoliša svih poslovnih prostora (u sjedištima vodnogospodarskih odjela i ispostava 
u vlasništvu Hrvatskih voda). U okviru ove stavke provođene su i nužne sanacije na objektima 
u vlasništvu Hrvatskih voda, kao što su zamjene drvenih prozora i staklenih stijena na 
poslovnim zgradama, uređenje fasada, sanacija krovišta te ostali nužni zahvati koji po svojoj 
prirodi ne spadaju u ulaganja u poslovne objekte, tj. ne povećavaju vrijednost predmetnog 
objekta. 
Stavka A.01.15. obuhvaća i troškove održavanja uredske i informatičke  opreme  te  plaćanje 
naknada za korištenje jednogodišnjih licenci (5,01 mil.kn), kako slijedi: Microsoft licenčni 
softver po trogodišnjem EAS (Enterprise Agreement Subscription) modelu licenciranja; Licence 
za antivirusne programe; Licence Autocad; Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička 
potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda; Usluge održavanja postojećih 
informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u 
realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, Informacijski 
sustav za upravljanje IPA projektima i iSite web portal, te usluge održavanja informacijskih 
sustava POINT 2000, aplikacije za evidenciju plaćanja i informacijskog sustava Centrix. Na 
održavanje uredske opreme utrošeno je 0,91 mil.kn i to za održavanje i servis fotokopirnih  
multifunkcijskih uređaja Canon, Nashautec, Xerox (redovno i interventno održavanje, potrošni 
materijal - toneri, pomoćni materijal, rezervni dijelovi te trošak usluge), servis i popravke 
telefax uređaja, popravak i servis zbrajalica i ostalih uredskih strojeva.  
Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka 1,36 mil.kn za 146 
vozila, gdje bilježimo povećanje troškova održavanja u odnosu na prošlu godinu zbog učestalih 
kvarova starijih vozila (zadnja nabavka vozila bila je 2008. godine).  
 
Na stavci A.01.19. intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3,07 mil.kn evidentirano je 
izdataka za arhiviranje poslovne dokumentacije 0,37 mil.kn po ugovoru o uslugama čuvanja i 
zaštire arhivskog i registraturnog gradiva kod depozitara koji ima dopusnicu Hrvatskog 
državnog arkiva i ugovoru o uslugama prijenosa financijske dokumentacije na mikrofilm s 
uslugama čuvanja MF rola, pretraživanja i dostave, zatim izdataka za odvjetničke usluge 0,96 
mil.kn po ugovorima za usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge) i za  
zastupanje u parničnim postupcima u kojima Hrvatske vode imaju status stranke u postupku,  i 
zatim izdataka za usluge ugovora o djelu (0,14 mil.kn) autorskih honorara za časopise (0,28 
mil.kn), usluge vještačenja 0,15 mil.kn, usluge financijskog, stručnog savjetovanja (0,08 
mil.kn), revizorske usluge 0,08 mil. kn,  usluge posredovanja 0,07 mil.kn,  vođenje tvrtke kćeri 
Vodogradnja Tomislavgrad 0,34 mil.kn, usluge agencije za najam radnika 0,15 mil.kn, usluge 
stručnih analiza 0,05 mil.kn i sl. 
 
Na stavci A.01.25. ostali nespomenuti rashodi poslovanja evidentirano je 1,86 mil.kn, a odnosi 
se na plaćanje pristojbi i naknada; komunalna naknada 0,44 mil.kn, vodna naknada 0,13 
mil.kn, naknade za RTV pretplatu 0,17 mil.kn, pričuva, porez na tvrtku, porez na automobile, 
0,13 mil.kn, protupožarna zaštita 0,39 mil.kn, cestarina 0,44 mil.kn i ostale takse i slično 0,16 
mil.kn. 
67

 
 
III-Rashodi za kamate po dugoročnim kreditima iz ranijih godina (stavka A.01.29.) 
 
Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa 
vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja, te zaštite od štetnog djelovanja voda 
dospijevaju na naplatu godišnje sukladno planovima otplate glavnice i kamata. Sve obaveze po 
kamatama plaćene su u dan dospijeća i iznose ukupno 67,04 mil.kn.  
 
Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata: 
 
 
Hrvatska banka za obnovu i razvoj  6,83 mil.kn,  
 
Privredna banka    
1,42 mil.kn,   
 KFW 
–Zagrebačka banka 
0,33 mil.kn, 
 Zagrebačka banka 
1,47 mil.kn, 
 
Erste & Steiermakische banka         55,00 mil.kn, 
 
Ministarstvo financija  
 
IBRD Unutarnje vode  
1,99 mil.kn. 
 
 
 
A.02.  REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I 
VODNOGA DOBRA 
 
Za radove redovnog održavanja vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra, te za ostale 
troškove održavanja voda I. i II. reda, rebalasom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu 
planiran je iznos od 571,177 mil.kn. 
 
U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom 2013. godine, svrstani u 
dvije skupine, kako slijedi: 
 
  Izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, 
i  
  Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima. 
 
Izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva 
uključuju: 
 
 
  Vodotoke, 
  Akumulacije i retencije,  
  Bujične tokove i 
  Osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima 
i hidrotehničkim tunelima. 
 
Glede vrsta radova, od ukupno uloženog iznosa od 468,152 mil.kn, oko 45% sredstava uloženo 
je u radove gospodarskog održavanja koji su u svezi s uklanjanjem raslinja na vodotocima i 
vodnim građevinama, dok se oko 55% realiziranog iznosa odnosi na takozvano tehničko 
održavanje koje uključuje popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne 
građevine u sastavu akumulacija i retencija, kanali i vodne građevine na kanalima), 
spriječavanje erozijskih procesa u koritima vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima 
vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih silovitim režimom tečenja na bujičnim 
tokovima i sl.  
 
68

Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na: 
 
  Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i 
prethodnim radovima, 
  Tehnička promatranja vodnih građevina, 
  Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, 
  Financiranje troškova Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih 
stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, 
  Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, 
  Deminiranje, 
  Vještačenja, naknade šteta, takse i sl. i 
  Ostale troškove (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.) 
 
Od ukupno planiranih sredstava u području održavanja voda I. i II. reda 2013. godine, koja 
iznose 571.177 mil.kn, izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana 
trgovačka društva planirani su u iznosu od 468,446 mil.kn, dok su ostali izdaci u funkciji 
održavanja voda na vodnim područjima planirani u iznosu od 102,731 mil.kn. 
 
Kako je razvidno iz Tablice 1. od ukupno planiranih izdataka na poziciji Plana A.02. za radove 
održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, realiziran je iznos od 
468,152 mil.kn, što u odnosu na planirane izdatke čini udio od 99,94%. Nerealizirani iznos od 
0,06% planiranih sredstava, rezultat je razlika između ugovorenih i obračunatih, odnosno 
prema građevinskim knjigama priznatih količina radova.    
Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% 
ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz 
vodotoke, čija je ukupna duljina veća od 4.000 km; dok je preostali dio uložen u održavanje 
brdskih i nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 
km. 
Radovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljeni 
su uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode, odnosno Uprave za zaštitu okoliša.  
 
U odnosu na planirane izdatke, nešto niža realizacija s udjelom od 96,63% je na poziciji 
A.02.02. Ostalih izdataka u funkciji održavanja voda na vodnim područjima. Nerealizirani 
iznosi, od čega najveći dio otpada na poslove deminiranja te ostale troškove, preneseni su kao 
ugovorna obveza u 2014. godinu.  
Zbog poplava koje su se zbile tijekom 2013. godine, na vodnom području Gornje Drave i Mure, 
Gornje Save, Srednje i donje Save, te Dunava i donje Drave, ukazala se hitna potreba za 
radovima na sanaciji oštećenja na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, što je u 
potpunosti i uspješno obavljeno.  
 
 
TABLICA 1. Planirani i realizirani izdaci u području održavanja voda I. i II. reda 2013. godine 
  
Planirani izdaci
Realizirano 
Udio
Poz. 
Skupine poslova  
(kn) 
(kn) 
(%) 
Izdaci za radove održavanja voda I. i II. 
reda koje obavljaju licencirana 

A.02.01. 
468.446.000,00
468.151.940,00
99,94 
trgovačka društva, na vodnim 
područjima 
Ostali izdaci u funkciji održavanja voda 

A.02.02. 
102.731.000,00
99.270.420,00
96,63 
na vodnim područjima 
Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja 
A.02.02.01.  vodnih sustava i građevina s terenskim i 
5.819.000,00
5.695.730.00
97,88 
prethodnim radovima 
69

A.02.02.02.  Tehnička promatranja vodnih građevina 2.820.000,00
2.816.510,00
99,88 
Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole 
A.02.02.03. 
826.000,00
413.800,00
50,10 
izvođenja radova 
Financiranje troškova poslovanja 
Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova 
A.02.02.04.  održavanja crpnih stanica, ustava, 
50.580.000,00
50.064.290,00
98,98 
prevodnica, sustava veza, motrenja, 
automatike i upravljanja 
Hitne intervencije u području zaštite od 
A.02.02.05. 
22.300.000,00
22.293.400,00
99,97 
štetnog djelovanja voda 
A.02.02.06.  Deminiranje 4.900.000,00
3.934.960,00
80,31 
A.02.02.07.  Vještačenja, naknade šteta, takse i sl. 500.000,00
481.640,00
96,31 
A.02.02.08.  Ostalo (komisijski obračuni i sl.) 
14.986.000,00
13.570.190,00
90,55 
A.02. 
Sveukupno 
571.177.000,00
567.422.360,00
99,34 
 
 
 
 
A.03.  IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 
GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 
 
U skladu Rebalansom plana upravljanja vodama za 2013. godinu, planirani izdaci za 
održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 47,700 mil.kn.  
 
Tablica 2. Planirani i realizirani izdaci za održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih    
 građevina za odvodnju i navodnjavanje 2013. godine 
 
Plan 2013. 
Realizirano 2013. (kn) 
Županije 
(kn) 
Održavanje 
Obnova 
Ukupno 

Zagrebačka 4.216.040,00 4.200.021,24   
4.200.021,24 
99,62 
Krapinsko-
212.320,00 211.007,60  
 
211.007,60 
99,38 
zagorska 
Sisačko-
4.046.800,00 4.039.481,79   
4.039.481,79 
99,82 
moslavačka 
Karlovačka 311.560,00 
311.595,14  
 
311.595,14 
100,01 
Varaždinska 289.480,00 289.483,48  
 
289.483,48 
100,00 
Koprivničko-
342.560,00 342.491,29  
 
342.491,29 
99,98 
križevačka 
Bjelovarsko-
1.065.760,00 1.068.471,30   
1.068.471,30 
100,25 
bilogorska 
Primorsko-
111.160,00 110.298,85  
 
110.298,85 
99,23 
goranska 
Ličko-senjska --- ---
---
--- 
--- 
Virovitičko-
3.858.480,00 3.845.381,56   
3.845.381,56 
99,66 
podravska 
Požeško-
519.880,00 519.824,33  
 
519.824,33 
99,99 
slavonska 
Brodsko-
5.724.600,00 5.721.566,67   
5.721.566,67 
99,95 
posavska 
70

Zadarska 469.800,00 
469.570,71   
469.570,71 
99,95 
Osječko-
13.519.720,00 13.518.580,48   
13.518.580,48 
99,99 
baranjska 
Šibensko-
72.160,00 71.665,78  
 
71.665,78 
99,32 
kninska 
Vukovarsko-
8.611.400,00 8.227.759,43
382.508,75
8.610.268,18 99,99 
srijemska 
Splitsko-
1.039.760,00 1.019.350,24   
1.019.350,24 
98,04 
dalmatinska 
Istarska 282.480,00 
281.892,74  
 
281.892,74 
99,79 
Dubrovačko-
2.614.400,00 1.610.131,19
1.610.131,19 61,59 
neretvanska 
Međimurska 280.480,00 280.707,36  
 
280.707,36 
100,08 
Grad Zagreb 
111.160,00 
111.325,21   
111.325,21 
100,15 
Svekupno 
47.700.000,00 
46.250.606,39
382.508,75
46.633.115,14 
97,76 
 
 
Kako je razvidno iz Tablice. 2., od ukupno planiranog iznosa realizirano je 46,633 mil.kn, od 
čega na je na poslovima održavanja detaljne kanalske mreže, duljine 11.800 km, realiziran 
iznos od 46,251 mil.kn; dok je na obnovi detaljne kanalske mreže realizirano 0,382 mil.kn. 
Razlika između planirane i realizirane vrijednosti koja iznosi 1,067 mil.kn, čini nerealizirani 
iznos u 2013. godini na obnovi kanalske mreže na području Dubrovačko-neretvanske županije, 
koji je prenešen kao ugovorna obveza u 2014. godini.  
 
 
 
A.04.  IZDACI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA 
 
UVOD 
 
Pozicija A.04. u Planu upravljanja vodama za 2013. godinu iznosila je 48,556 mil.kn, od čega je 
realizirano 47,244 mil. kn, odnosno 97%. 
 
Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih podpozicija: 
 
1. Praćenje stanja voda, 
2. Istražni 
radovi, 
3. 
Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti, 
4. 
Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene 
prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija, 
5. Znanstveni 
projekti, 
6. 
Projekti s međunarodnim sufinanciranjem, 
7. Ostali 
poslovi. 
 
PRAĆENJE STANJA VODA 
 
Praćenje razina i količina voda 
Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2013. godinu 
ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom. 
71

 
Program hidroloških radova je obuhvaćao: 
 
-  redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, 
limnigrafi, dojavni sustavi), 
-  redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda, 
-  pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, 
temperature vode, riječni nanos, razine podzemnih voda), 
-  osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških 
podataka HIS 2000. 
 
Program meteoroloških radova je obuhvaćao: 
 
-  redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda, 
-  pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja, 
-  osnovne obrade izmjerenih podataka, 
-  izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za 
potrebe Hrvatskih voda. 
Praćenje kakvoće voda 
Praćenje kakvoće voda u 2013. godini obavljao je Glavni vodnogospodarskih laboratorij 
Hrvatskih voda i ovlašteni laboratoriji iz čitave Hrvatske. 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavljao je uzorkovanja i ispitivanja 
riba u kopnenim površinskim vodama, a Institut Ruđer Bošković obavljao je ispitivanja 
radioaktivnosti rijeke Dunav. 
 
Praćenje kakvoće površinskih kopnenih voda obavljalo se na 252 postaje u vodotocima i 32 
postaje u stajaćicama. Od navedenih postaja, utvrđene su 43 mjerne postaje nadzornog 
monitoringa (na vodotocima 38 i stajaćicama 5 postaja), koji se provodi u razdoblju od 2009. 
godine do 2013. godine, s ciljem dopune i vrednovanja postupka ocjene utjecaja, učinkovitog 
planiranja budućih planova monitoringa, ocjenjivanja dugoročnih promjena prirodnih uvjeta i 
ocjenjivanja dugoročnih promjena uzrokovanih intenzivnim ljudskim djelatnostima. Dodatno je 
proveden monitoring na nove 82 postaje, mogućim kandidatima za operativni monitoring, koji 
će se provoditi na tijelima površinskih voda za koja je, na temelju nadzornog monitoringa, 
utvrđen rizik da neće postići ciljeve vodnog okoliša i na kojima se prati ocjena promjene stanja 
tijekom provedbe programa mjera te na tijelima površinskih voda u koje se ispuštaju prioritetne 
tvari.  
 
Kemijsko stanje podzemnih voda u 2013. godini prati se na ukupno 268 mjernih postaja. U 
2013. godini na području podsliva rijeke Save kakvoća podzemne vode praćena je na 196 
mjernih postaja. Od toga, 190 mjernih postaja raspoređeno je u aluvijalnom vodonosniku, s 
najvećim brojem postaja (148) na priljevnim područjima 12 vodocrpilišta grada Zagreba, dok je 
osam (8) mjernih postaja smješteno u kaptiranim izvorištima na području krša. Na području 
podsliva rijeka Drave i Dunava obavljeno je ispitivanje kakvoće podzemne vode na 46 mjernih 
postaja, koje su sve smještene u aluvijalnom vodonosniku. 
 
72

Na jadranskom vodnom području monitoring kakvoće podzemnih voda proveden je na 26 
mjernih postaja u kaptiranim izvorima i bunarima. 
 
Provedba nadzornog i operativnog monitoringa prijelaznih i priobalnih voda je započela u 2012. 
godini te je nastavljena u 2013. godini, a obuhvaćala je monitoring bioloških i fizikalno - 
kemijskih elemenata kakvoće, no nije obuhvaćala kemijske elemente s liste prioritetnih tvari i 
drugih onečišćujućih tvari. 
 
Tijekom 2013. godine proveden je prelimirani monitoring potreban za određivanje područja 
voda pogodnih za školjkaše i usklađenog sa Zakonom o vodama i Uredbom o standardu 
kakvoće voda. Na tim će se područjima, po njihovom određivanju, moći uzgajati i/ili izlovljavati 
školjkaši. Monitoringom su obuhvaćena sljedeća područja: Uvala Maslinova, Uvala Vela Luka, 
Uvala Veli Bok (Cres), Uvala Kaldonta (Cres), Uvala Soldun (otok Čiovo), akvatorij Paškog 
kanala i Starigrad, Paklenica te obalni dio Istre. U 2013. godini započeta je provedba 
monitoringa kakvoće voda na novim uzgojnim i izlovnim područjima za školjkaše u Velebitskom 
kanalu,  čiji rezultati će se koristiti za određivanje novih područja pogodnih za život i rast 
školjkaša. To su: Uvala Vela Ivančica, Uvala Pečci, Vela i Mala Črnika. 
 
ISTRAŽNI RADOVI 
 
Podzemne vode 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe obavljeni su vodoistražni radovi sa ciljem 
osiguranja novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja. 
Radovi su obavljani po čitavoj državi sukladno prioritetima vodnogospodarskih odjela Hrvatskih 
voda. 
 
Kopnene površinske vode 
Na kopnenim površinskim vodama dovršena su sljedeća istraživanja: 
 
-  Snimanja poprečnih profila rijeke Save kod hidrološke postaje Jesenice, 
-  Snimanja poprečnih profila rijeke Orljave od ušća do ušća Brzaje. 
 
Nova istraživanja odnose se na: 
 
-  Istraživanja paleorazina vranskog jezera na Cresu, 
-  Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u jezerima Dinaridske ekoregije, 
-  Snimanja poprečnih profila rijeke Dobre od ušća do HE Lešće, 
-  Snimanja poprečnih profila rijeke Ilove od ušća do buduće brane Miletinac, 
-  Biološko-ekološka istraživanja i izradu podloge za potrebe izrade Plana restauracije 
starog korita Mirne. 
Prijelazne i priobalne vode 
Na prijelaznim i priobalnim vodama u tijeku je realizacija: 
 

-  Hidrogeoloških i paleolimnoloških istraživanja Baćinskih jezera. 
 
 
 
73

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI 
 
Ovom podpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana 
upravljanja vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna 
pozornost usmjerena je na provedbu četiri ključne direktive: Okvirne direktive o vodama, 
Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, Direktive o kakvoći vode za piće, te 
Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda po čitavoj državi. Pozornost je 
također usmjerena na sudjelovanje javnosti. 
 
Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama dovršena je sljedeća studija: 
 
-  Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne.  
Za potrebe provedbe Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima dovršene su sljedeće 
studije i radovi: 
 
-  Poplave mora na priobalnim područjima, 
-  Matematički model sustava obrane od poplava Srednjeg posavlja, kalibracija i verifikacija 
na velikovodne događaje iz 2010. godine, 
-  Hidraulička analiza rijeke Une od ušća do Hrvatske Kostajnice uz prethodnu provedbu 
geodetsko-hidrografskog snimanja i izradu geodetske projektne podloge, 
 
a u tijeku je realizacija studija: 
 
-  Ekonomski aspekti procjene potencijalnih poplavnih šteta,  
-  Matematički model spoja Rječine i Mrtvog kanala, odnosno poplavljivanja donjeg toka 
Rječine. 
 
Za potrebe provedbe Direktive o kakvoći vode za piće u tijeku je realizacija studija: 
 
-  Mogućnosti zahvaćanja podzemnih voda u Istri izvan područja velikih izvora (središnja i 
sjeverna Istra), 
-  Valorizacija vodoopskrbnih rješenja na otocima. 
 
Za potrebe provedbe Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u tijeku je 
realizacija studija: 
 
-  Smjernice za odabir tehnologije i proces vođenja sustava obrade otpadnih voda, 
-  Smjernice za vrednovanje postupaka obrade otpadnih voda. 
 
Za potrebe provedbe Ostalih vodnih direktiva u tijeku je realizacija studije: 
 
-  Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika. 
 
U okviru podpozicije „Sudjelovanje javnosti“ sufinancirano je dvadesetšest (26) projekata 
nevladinih udruga vezanih uz upravljanje vodama prema provedenom javnom pozivu. 
 
 
IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, 
OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA 
DOKUMENTACIJA 
 
74

Ovom podpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih 
podloga, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne 
dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana 
je po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima. 
 
Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća 
dokumentacija: 
 
-  Upravljački kriteriji provođenja obrane od poplave na slivu Save, 
-  Geodetske projektne podloge, PGP-a, elaborata za postupak prethodne ocjene utjecaja 
na ekološku mrežu, elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 
izrada idejnog građevinskog projekta revitalizacije starog korita rijeke Save u Višnjici, 
-  Geodetske i geomehaničke projektne podloge, PGP, elaborat za prethodnu ocjenu 
utjecaja na ekološku mrežu, idejni projekt za provedbu postupka ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš, idejni građevinski projekt za ishođenje lokacijske dozvole te 
ishođenje iste,  
-  Idejno tehničko rješenje, elaborat za postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti 
zahvata i elaborat za postupak procjene o utjecaju na okoliš zahvata „Akumulacija Razliv 
kraj Slavonskog Broda“, 
-  Analiza opravdanosti izgradnje retencija u slivu ILK Jelas polja, 
-  Idejno rješenje zaštite od poplava Donjeg Miklouša, 
-  Hidrološko-hidraulička studija „Utjecaj rada HE Lešće na nizvodni tok rijeke Dobre“, 
-  Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodnogospodarskog sustava 
Grabovo-Opatovac-I faza, 
-  Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu vodnogospodarskog 
sustava Grabovo-Opatovac-I faza, 
-  Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-uređenje vodnog 
režima i višenamjenskog korištenja rijeke Karašice, 
-  Studija mogućnosti korištenja s procjenom izdašnosti podzemnih vodonosnika na 
vodnom području donje Drave i Dunava, 
-  Studija uređenja vodnog režima na području ribnjaka Grudnjak za potrebe smanjenja 
poplavnih rizika na slivu rijeke Vučice, 
-  Idejno rješenje uređenja stare Drave na području Noskovačke bare, 
-  Studija uređenja vodnog režima i revitalizacije voda rijeke Vučice na području gradova 
Valpovo i Belišće i općina Petrijevci i Marijanci, 
-  Studija uređenja stare Drave Višnjevac-Josipovac, 
-  Studija uređenja Šarkanjskog dunavca, 
-  Studija uređenja Erdutsko-daljskog dunavca, 
-  Idejno rješenje uređenja retencija na području Virovitičkih jezera, 
-  Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-revitalizacija područja 
Boroš Drave, 
-  Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-sanacija desne obale 
rijeke Dunav kod Erduta od rkm 1378+000 do rkm 1375+000, 
-  Idejno rješenje retencije i akumulacije Brušanka (sliv Like), 
-  Koncepcijsko rješenje zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine, 
-  Idejno rješenje retencije Tupaljski potok (sliv Karbune), 
-  Idejno rješenje retencije Pengari (sliv Mirne), 
-  Novelacija idejnog rješenja uređenja bujica od Mutograsa do Vrulje, 
75

-  Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu pri odvodnji viška voda iz Vrgorskog 
polja, 
-  Idejno rješenje uređenja bujica na području Komolca, 
-  Analiza vodenog vala 5.11.2012. na širem području HE Varaždin, 
-  Studija protočnosti starog korita Drave uz HE Čakovec, 
 
a u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 
-  Geodetsko-geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka Hrvatskog 
Podunavlja, 
-  Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici 
Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje, 
-  Analiza mogućnosti višenamjenskog korištenja ribnjačarskih površina Jelas polja, 
-  Smjernice za okolišno prihvatljivo reguliranje i uređenje vodotoka, 
-  Studije revitalizacije savskih rukavaca u Puski s idejnim rješenjem odvodnje otpadnih 
voda sela Puska, 
-  Idejno rješenje revitalizacije ornitološkog rezervata Krapje đol, 
-  Provedbeni planovi obrane od poplava branjenih područja na području VGO-a srednja i 
donja Sava, 
-  Prijedlog poboljšanja stanja vodnih tijela s uočenim značajnim hidromorfološkim 
promjenama na području VGO-a za srednju i donju Savu, 
-  Studija zaštite od poplava na slivu rijeke Sutle, 
-  Studija uređenja nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike 
Osatine, 
-  Studija utjecaja na okoliš vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korišenja  
ritova na području Općina Lovas i Tompojevci, 
-  Idejno rješenje uređenja bujica na području od Vrulje do Gradaca, 
-  Idejno rješenje uređenja bujica sliva rijeke Butišnice, 
-  Osvježenje voda rijeke Misline i jezera Kuti - Idejno rješenje , 
-  Analiza stabilnosti postojećih savskih nasipa u svrhu definiranja njihove sigurnosti na 
području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, 
-  Studija uređenja sliva Bednje s hidrološko-hidrauličkom analizom za dionicu Bednje od 
ušća do mosta u naselju Presečno, 
-  Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uređenja rijeke Bednje kod 
Kuljevčice, rkm 80,6-82,8, 
-  Idejno rješenje uređenja brdskog dijela sliva bistre koprivničke sa hidrološko – 
hidrauličkom analizom i naglaskom na prihvat velikih voda poplavnog vala i 
kontroliranog propuštanja kroz grad Koprivnicu, 
-  Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje korita rijeke Mure 
kod rkm 5-sanacija obaloutvrde na desnoj obali, 
-  Studija protočnosti starog korita Drave uz HE Dubrava. 
 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe izrađena je sljedeća dokumentacija: 
 
-  Analiza stanja vodoopskrbnog sustava Pakrac - Lipik s geodetskim snimanjem, 
-  Idejno rješenje vodoopskrbe Nebljusi - Donji Lapac, 
-  Hidraulička analiza propusne moći cjevovoda Janjina - Korčula, 
 
76

a u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 
-  Studija izvodljivosti za Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije. 
 
Za potrebe razvoja višenamjenskih sustava uređenja i korištenja voda i zemljišta izrađena je 
sljedeća dokumentacija: 
 
-  Hidroenergetsko i hidrotehničko rješenje uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save od 
granice s Republikom Slovenijom do Siska (sufinanciranje s Hrvatskom 
elektroprivredom), 
 
a  u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 
-  Studija o utjecaju VHS Osijek na okoliš (sufinanciranje s Ministarstvom poljoprivrede, 
Osječko - baranjskom županijom i Hrvatskom elektroprivredom), 
-  Projekt za izradu i uspostavu modela upravljanja potencijalnim zagađivanjem vode na 
području zona sanitarne zaštite Vodovoda d.o.o. Blato, u cilju osiguranja kvalitete i 
zdravstvene ispravnosti vode za piće crpljene u krškim izvorima (Water Safety Plan).  
 
ZNANSTVENI PROJEKTI 
 
Ovom podpozicijom je obuhvaćeno: 
 

Sufinanciranje izdavanja osamnaest (18) znanstvenih i stručnih knjiga i 
publikacija iz područja upravljanja vodama, 
- Sufinanciranje 
organizacija 
četrnaest (14) znanstvenih i stručnih skupova iz 
područja upravljanja vodama, 
 
prema provedenim javnim pozivima. 
 
PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM 
 
Kroz ugovore na ovoj podpoziciji: 

osigurana je potrebna tehničko pravna pomoć potrebna za uspješno obavljanje 
zadataka koje imaju Hrvatske vode kao IPA/EU provedbeno tijelo, sukladno IPA 
regulativi i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske komisije i 
 

osigurani su operativni troškovi Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom u 
sklopu kojih je financirana Revizija financijskih izvješća Projekta za 2012. godinu, 
organizacija prezentacije Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice, 
te organizacija i ostali troškovi Studijskog putovanja. 
 
OSTALI POSLOVI 
U okviru ove podpozicije izrađene su Izmjene i dopune Standardne kalkulacije radova u vodnom 
gospodarstvu - Bilten 2013., te Analiza troškova strojeva i opreme za radove sanacija 
iznenadnih onečišćenja vode. Izrađeni su prijevodi Plana upravljaja vodnim područjima i 
Strateške studije o utjecaju Plana upravljanja vodnim područjima na okoliš. Također su 
financirane revizije, ekspertize, objave oglasa, objave obavjesti o pokretanju postupaka nabave 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave i troškovi rada povjerenstava za procjene utjecaja na 
okoliš. 
 
77

 
A .05. OBRANA OD POPLAVA 
 
 
Od planiranih 50,192 mil.kn, realizirano je 48,276 mil.kn, odnosno 96,18%. Kako je razvidno iz 
Tablice 3. nerealizirani iznos je značajnije niži od planiranog na izdacima koji se odnose na 
poz. A.05.01. Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, 
energije, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava i na poz A.05.04. 
Aktivna obrana od poplava. Razlog tome je nerealizirana planirana nabavka opreme za obranu 
od poplava koju je trebalo realizirati koncem 2013. godine, te dijelom neobračunati troškovi 
aktivne obrane od poplava iz prosinca 2013. godine. 
 
Tablica 3. Planirani i realizirani izdaci za obranu od poplava 2013. godine 
 
 
Planirani izdaci 
Realizirano 
Udio 
Skupine poslova  
(kn) 
(kn) 
(%) 
Troškovi obnove alata, opreme, 
dopune skladišta, energije, 
A.05.01. 
11.792.000,00
10.608.303,00 89,96 
održavanja i popravaka plovne i 
druge opreme 
Troškovi osustava veza, radijskih 
A.05.02. 
800.000,00
562.010,00 70,25 
frekfencija i dr. 
A.05.04.  Aktivna obrana od poplava 
37.500.000,00
36.756.170,00 98,02 
Ostali troškovi (premije osiguranja, 
A.05.06. 
100.000,00
346.290,00 346,29 
pristojbe i naknade) 
 
Ukupno 
50.192.000,00
48.275.670,00 
96,18 
 
 
 
 
A.06.  IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 
(iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere) 
 
 
Sukladno  Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13) i Državnom planu mjera za slučaj 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) Hrvatske vode dužne su postupati u 
slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala unutar i izvan granica 
Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, odnosno  Hrvatske vode 
dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica iznenadnih onečišćenja voda.  
 
Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica 
nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama, s 
kojima su Hrvatske vode 13. kolovoza 2013. godine sklopile dvogodišnji Ugovor za nabavu 
radova na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog 
drugih okolnosti.  
Također, dio sredstava je planiran za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda i tla kod 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće 
voda.  
 
78

Prema  članku 73. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička 
osoba zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od 
onečišćenja (ukoliko je ona poznata). U tom slučaju Hrvatske vode prema počinitelju 
onečišćenja donose Rješenje o obračunu i plaćanju troškova poduzetih mjera. 
 
U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i 
otklanjanja snose Hrvatske vode, koji ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju ugroženosti 
voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna tvar, ili 
posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris itd.). Nakon 
obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja nadležni vodopravni 
inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuju provedbene 
mjere. 
 
Za otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i 
pravnim osobama utrošena sredstva Hrvatskih voda iznose 232.688,30 kn.  
 
Tijekom inspekcijskog nadzora na lokaciji naselja Selce-Orlovac u Karlovcu utvrđeno je 
onečišćenje kanala Ilovac i poplavljenih poljoprivrednih površina istjecanjem naftnih derivata iz 
neutvrđenog izvora. Hrvatske vode su provele mjere saniranja i otklanjanja posljedica 
onečišćenja. Pri tome su nastali troškovi u visini od 223.756,80 kn. 
 
Dio sredstava odnosno 8.931,50 kn utrošeno je i na sanaciju naftom onečišćenog vodotoka 
Berava u Babinoj Gredi.  
 
Za potrebe sudskih vještačenja u svezi nastalih troškova na sanaciji iznenadnog onečišćenja na 
području Senj - Žuta Lokva utrošena sredstva iznose 98.606,06 kn. 
 
U slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, za potrebna uzorkovanja voda i 
laboratorijska ispitivanja troškovi iznose 25.027,99 kn. 
 
 
 
A.07.  IZDACI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA 
 
Od ukupno planiranih 63,0 mil.kn za troškove izračuna i naplate naknada u 2013. godini, 
utrošeno je 64,96 mil.kn. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.   
 
U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno 
Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju 
pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, 
obrazaca, opomena, koverti, ovršnih postupaka i druge troškove. 
 
U okviru ovih izdataka najveći dio, čak 85% (54,91 mil.kn) se odnosi na zakonsku obavezu 
plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda 
pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 
jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade 
i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 13,13 mil.kn. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 18,50 mil.kn. 
79

Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne 
samouprave na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura 
u iznosu od 23,28 mil.kn. 
 
Troškovi poštanskih usluga iznose 8,91 mil.kn, usluge odvjetnika 0,07 mil.kn, uplatnice, obrasci 
i ostali materijal 0,85 mil.kn, student servis 0,17 mil.kn, takse, pristojbe i ostalo 0,05 mil.kn. 
 
 
 
A.08.  IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 
 
U skladu s Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu, za poslove 
sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 8,500 mil.kn. Uz značajan prijenos 
ugovornih obveza iz prethodnih godina (ukupno 31 postupak nabave) provedeno je i 48 novih 
postupaka nabave. 
 
Od planiranih 8,500 mil.kn realiziran je iznos od 6,042 mil.kn, odnosno 71%. Nerealizirani 
iznos rezultat je značajnog kašnjenja u provedbi postupaka nabave ovih poslova, što je u 
Hrvatskim vodama bio slučaj i prethodnih godina, a i naslijeđe za ovu godinu - priprema drugih 
službi u postupcima nabave. 
 
 
 
A.09.  OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - laboratorij 
 
Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4,00 mil.kn na predmetnoj stavci realizirano je 
3,747 mil.kn, odnosno 94% u odnosu na planirana sredstva.  
U okviru iskazanog iznosa nabavljene su kemikalije, laboratorijsko posuđe, potrošni materijal i 
tehnički plinovi za potrebe rada Glavnog vodnogospodarskog laboratorija. Ostatak sredstava 
utrošen je za redoviti servis i validaciju prethodno nabavljenih aparata, te za najamninu za 
prostor laboratorija u Zagrebu i podmirenje troškova održavanja i režija laboratorija u Zagrebu i 
Šibeniku. 
Laboratorij je u okviru utrošenih sredstava nastavio sa svojim osnovnim zadatkom – 
uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda, te je u redovitom programu monitoringa obavljeno 
uzorkovanje i ispitivanje 1.608 uzoraka površinske vode i 20 uzoraka riječnog sedimenta, te 8 
uzoraka pri iznenadnim zagađenjima na fizikalno - kemijske i kemijske pokazatelje. 
Laboratorij je također sudjelovao u provedbi projekata sa zagrebačkim speleološkim savezom (9 
uzoraka) i Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) u Zajedničkom 
istraživanju Dunava 3, pri čemu je na 68 mjernih postaja duž toka rijeke Dunav od Njemačke do 
ušća u Rumunjskoj, analizirano 200 uzoraka vode i 65 uzoraka sedimenta.  
Laboratorij u Zagrebu je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom poredbenom 
ispitivanju, organiziranom od LGC Standards Aquacheck, London, u 2 distribucije sa 6 grupa i 
ukupno 62 pokazatelja. Također je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom 
poredbenom ispitivanju, organiziranom od strane ICPDR-a, što je obveza za sve laboratorije 11 
podunavskih zemalja koji su uključeni u monitoring rijeke Dunav i njegovih pritoka, i to u 1 
distribuciji s ukupno 6 pokazatelja. 
Laboratorij u Šibeniku je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom poredbenom 
ispitivanju u organizaciji LGC Standards Aquacheck i to u 1 distribuciji s 3 grupe i ukupno 30 
pokazatelja. 
U nastavku unaprjeđenja rada, laboratorij u Zagrebu je nakon priprema i izrade dokumentacije 
sustava upravljanja kvalitetom, 17.06.2013. godine dobio Potvrdu o akreditaciji sustava 
80

upravljanja kvalitetom prema normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za područje uzorkovanja i 
ispitivanja voda. Akreditirano je, kao što se i planiralo, 5 metoda - 1 za uzorkovanje i 4 za 
ispitivanje voda: određivanje pH, vodljivosti, otopljenih ortofosfata i ukupnog fosfora, te metala 
metodom atomske apsorpcijiske spektrometrije. 
Služba laboratorija u Šibeniku je uspješno ponovo dobila privremeno certifikacijsko rješenje od 
strane nadležnog ministarstva, a priprema se također za akreditaciju određenog broja metoda. 
Služba za biološka ispitivanja laboratorija obavila je uvid na 144 mjerne postaje na području 
Dalmacije, Istre, Like, Gorskog kotara te ostalih područja zbog potrebe bilateralne suradnje ili 
sličnog. Od bioloških elemenata kakvoće voda na navedenim postajama ukupno je uzorkovano 
117 uzoraka makrozoobentosa, 128 uzoraka fitobentosa te 107 uzoraka makrofita. Fitoplankton 
je uzorkovan od travnja do rujna na 13 postaja na vrlo velikim rijekama te na jezerima Kozjak i 
Prošće u NP Plitvička jezera, što ukupno čini 90 uzoraka fitoplanktona.  
 
 
 
A.10.  OSTALI IZVANREDNI IZDACI 
 
Ovi izdaci se planiraju za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na 
teret ove stavke u 2013. godini utrošeno je ukupno 2,97 mil.kn kako slijedi: 
 
- presuda Županijskog suda u Zagrebu (spor iz 2007. godine, VGO Rijeka radi odvjetničke 
naknade) u korist javnog bilježnika Janka Žitka iznos 0,592 mil.kn 
- presuda Trgovačkog suda u Zagrebu (spor iz 2008. godine) u korist Odvjetničkog društvo 
Rabar Viskovič iznos 9.370,00 kn 
- presuda Općinskog suda u Virovitici (spor iz 2005. godine radi naknade štete na voćnjaku) u 
korist Ilija i Petar Bogunović, Vinkovci iznos od 0,039 mil.kn 
- presuda Upravnog suda RH protiv rješenja MRRŠVG (spor iz 2010. godine) šteta za 
bespravno odlaganje zemljanog materijala, u korist Samoborka d.d. Samobor iznos od 0,319 
mil.kn 
- presuda Općinskog suda u Imotskom (spor iz 2010. godine radi polaganja cjevovoda Imotski-
Lovreć) u korist Ivana i Jure Katić iz Lovreća iznos od 0,088 mil.kn 
- rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 22.08.2013. godine u 
korist zajednice pravnih osoba Elicom d.o.o iz Zagreba, iznos od 0,183 mil.kn 
- pravorijek Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (spor iz 1997. godine, 
radovi na kolektoru u Otočcu) u korist Privrednik d.o.o Zagreb, iznos od 1,395 mil.kn 
- presuda Općinskog suda u Ivanić gradu (spor iz 2004. godine, VGO Sava radi naknade štete 
na usjevima) u korist Dragutin Makovic, Posavski Bregi iznos od 0,345 mil.kn. 
 
81

 

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 
 
B.01.  ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 
 
 
Od ukupno planirani 44,00 mil.kn ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2013. 
godinu, realizirano je 81%, odnosno 35,60 mil.kn. 
 
U okvirima planiranog izvršena je  nabava uredske opreme u vrijednosti 0,239 mil.kn 
(multifunkcionalni uređaji, USB kabel, telefonski adapter), a od uredskog namještaja nabavljeni 
su  stolice, fotelje, razni ormari, arhivski regal, stolovi i ostalo, ukupne vrijednosti 0,237 mil.kn. 
 
Glede instrumenata, uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplave od planiranih 3,80 
mil.kn, realizirano je 3,071 mil.kn, geomembrane, box barijere za zaštitu od poplava za obranu 
od vodenog vala na rijeci Dunav 1,671 mil.kn, oprema za automatsku dojavu podataka (AVS) s 
postojećih hidroloških postaja 1,40 mil.kn. 
 
Za informatizaciju (informatičku opremu i računalne programe) od planiranih 7,6 mil.kn 
realizirano je 5,89  mil.kn. Ulagalo se u nadogradnju postojećeih informacijskih sustava i 
aplikacija: nadogradnja i održavanje informacijskog sustava za upravljanje IPA projektima, 
nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje projektima (Primavera) 0,5 mil.kn, 
nadogradnja informacijskog sustav za upis vlasništva na javnom vodnom dobru 0,3, aplikacija 
za praćenje kakvoće voda za kupanje, aplikacija za obraćun putnih naloga s kreiranjem JOPPD 
obrazaca, aplikacija E-vozni park, aplikacija evidencije plaćanja 0,1 mil.kn. Nabava programa 
MIKE 11 Enterprise, nabava programa ARCGIS server Enterprise 0,62 mil.kn. Licence i 
nadogradnja sustava arhiviranja i sigurnosne pohrane podataka, središnji sustav za 
izvještavanje 2,48 mil.kn. Nabavljena je informatička oprema (poslužitelji, proširenje 
postojećeg sustava za pohranu podataka, osobna računala, prijenosna računala, pisači) u 
iznosu od 1,89 mil.kn. 
 
Što se tiče  poslovnih objekata, utrošeno je 10,48 mil.kn – kupnja poslovnog prostora u Buzetu 
1,98 mil.kn, kupnja poslovnog prostora u Daruvaru 1,00 mil.kn, rekonstrukcija i uređenje 
poslovnog prostora VGI Požega 0,56 mil.kn, adapacija Glavnog vodnogospodarskog 
laboratorija u Šibeniku 0,14 mil.kn, novelacija tehnološkog projekta Glavnog 
vodnogospodarskog laboratorija u Zagrebu 0,62 mil.kn, izgradnja zgrade arhive u Osijeku 0,67 
mil.kn, zamjena elektroinstalacija u zgradi Hrvtaskih voda u Zagrebu 2,93 mil.kn, nadogradnja i 
adaptacija klimatizacijskog sustava u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu 2,01 mil.kn, vodni 
doprinos za zgradu arhive VGO Osijek 0,1 mil.kn i ostalo. 
 
Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 14,047 mil.kn; od toga za područje VGO Zagreba 5,31 
mil.kn (izgradnja zaštitnih nasipa na samoborskom području, nasipa Bukevje-Drnek, uređenje 
vodotoka Bistrac, vodotoka Kosteljine, Krapinice, Planičkog jarka, Martin brega i sl.), VGO Save 
6,04 mil.kn (izgradnja nasipa na rijeci Kupi i Korani, uređenje vodotoka Bijela, Šovarnica, 
akumulacija - retencija Šumetlica, Glogovica, Gradusa  i sl.), VGO Osijeka i Varaždina 1,58 
mil.kn (akumulacija Čitluk, Seginac, Kešinci, lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac, 
retencija Vučkovec, Vinica, Piljevačka glava i dr.), VGO Rijeke 1,1 mil.kn (akumulacija Križ 
potok, akumulacija Botonega, regulacija rijeke Mirne i sl.). 
 
82

U okviru ulaganja u laboratorijsku opremu utrošeno je 0,25 mil.kn. Nabavljen je labaratorijski 
hladnjak, dodatni pribor za labaratorijske perilice, nadogradnja opreme Olympus – mikroskopa 
s nomarskim kontrastom. 
 
Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene potrošeno je 1,35 mil.kn. Nabavljeni su i 
traktor – kosilica (VGO Osijek, VGI V.Trgovišće), nabava i ugradnja telefonske centrale VGI 
D.Miholjac, nabava i ugradnja sustava za praćenje radnog vremena VGO Split, VGO Varaždin, 
VGO Zagreb, nabava i ugradnja klima uređaja VGI Požega, VGO Varaždin, nadogradnja video 
nadzora u VGO-u Split, u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, nadogradnja sustava vatrodojave u 
zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, razni mobiteli, digitalni telefonski aparati i sl. 
 
 
 
B.02.  KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG 
DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 
 
 
Rebalansom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu za kapitalne rashode i transfere u 
području zaštite od štetnog djelovanja voda bilo je predviđeno uložiti 130,100 mil.kn. U 2013. 
godini realizirano je ukupno 129,125 mil.kn prema slijedećoj raspodjeli: 
 
 
B.02.01. VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 
B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 

 
Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na području rijeke Dunav realizirano je 87,820 mil.kn. 
 
B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima 
Ugovorena je izrada geofizičkih i geomehaničkih projektnih podloga, glavnog i izvedbenog 
projekta te izrada elaborata za prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
Realizirani iznos je 0,054 mil.kn. 
  
B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do 
km 34+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljanica 
Ugovorena je izrada geodetskih i geomehaničkih projektnih podloga, idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta. Realizirani iznos je 0,262 mil.kn. 
 
B.02.01.01.03. Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje u duljini 700 m 
Ugovoreni radovi su realizirani u potpunosti u 2011. godini.  
 
B.02.01.01.04. Izgradnja retencije Vrbova 
Radovi na izgradnji retencije su tijekom 2012. godine dovršeni u potpunosti. U 2013. godini 
izvedena je sanacija nalazišta materijala na području izgradnje retencije, kao i provedba 
uknjižbe u zemljišnu knjigu. Realizirani iznos je 0,138 mil.kn. 
 
B.02.01.01.05. Izgradnja retencije Burnjak 
Ugovoreni su radovi izgradnje retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama na području 
k.o. Gusakovec i Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u Krapinsko-zagorskoj 
županiji. 
 
83

B.02.01.01.06. Izgradnja Krapinice 
Ugovoreni su radovi na dovršenju regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, 
km 18+637-10+937. 
 
B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa 
kanala Kupa u gornjem Mekušju 
Ukupna realizacija na ovoj poziciji je 2,678 mil.kn. Radovi na izgradnji nasipa od stacionaže 
0+000 do stacionaže 2+400 i izgradnji cijevnih propusta su gotovi, radovi na izgradnji spojnog 
nasipa Kupe i Korane od km 2+400 do km 3+528,23 su u tijeku, a ugovoreno je izvođenje 
radova na izgradnji nasipa na desnoj obali Korane od km 0+000 do km 0+801 i km 0+000 do 
km 0+109. Radovi se nastavljaju i u 2014. godini. 
  
B.02.01.01.08. Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na 
vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina 
Realizirani iznos u 2013. godini je 0,123 mil.kn i to za stručnu recenziju idejnog projekta 
retencije Ogulin s pratećim građevinama te su poduzeti koraci za pokretanje ciljanih izmjena 
PPU grada Ogulina na području planirane izgradnje retencije Ogulin. 
 
B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek 
na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje izgradnjom obaloutvrde na lijevoj 
obali save u rkm 620 
Realizirani radovi na ovoj poziciji iznose 1,116 mil.kn. Izvedena je sanacija propusta i odvodnog 
kanala preljeva Palanjek, te izvedena izrada projektnih podloga i izmjene glavnog projekta za 
izmjenu i dopunu građevinske dozvole i izvedbenog projekta za dovršenje izgradnje obaloutvrde 
Palanjek na lijevoj obali rijeke Save u rkm 620. 
 
B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 
498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka 
Ugovorena je izrada studije glavne ocjene za ekološku mrežu za zahvat iskopa i vađenja šljunka 
i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu rijeke Save za potrebe sanacije lijeve obale 
Save izgradnjom obaloutvrde. 
 
B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica  
U 2013. godini realizirano je 3,727 mil.kn. Nastavljeni su radovi na izgradnji zamjenske šumske 
ceste u duljini 4 km koja se nastavlja na zamjensku šumsku cestu u stacionaži 0+766,99. 
Izvedeni su radovi izrade donjeg nosivog sloja od tucanike debljine 40 cm, odvodnja i izrada 
propusta kroz trup ceste, izgradnja mosta preko vodotoka Sivornice (Šumetlice), izgradnja 
potpornih konstrukcija usjeka i nasipa, ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve, izvedeni 
su rigoli i ugradnja prometnih znakova prema prometnom rješenju te asfaltiranje kolnika mosta 
preko Šumetlice i asfaltiranje pješačkih hodnika. Izvedeni su radovi na sanaciji klizišta 
aktiviranog tijekom izvođenja radova izgradnje zamjenske šumske ceste. Radovi na izvođenju 
radova izgradnje šumske ceste duljine oko 4,320 km izvedeni su u potpunosti. 
 
B.02.01.01.12. Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja 
Lipa i k.o. Brezine 
U 2013. godini realizirano je 5,935 mil.kn. Izvedeni su radovi na regulaciji rijeke Pakre, strojno 
nasipavanje obale zemljom iz iskopa, stabilizacija dna i pokosa kamenom oblogom u koritu 
Pakre i na stepenicama te građevinski i strojarski radovi za postavljanje plinovoda. 
  
B.02.01.01.13. Izgradnja akumulacije Čitluk 
Radovi su realizirani u iznosu od 4,130 mil.kn. U 2013. godini u potpunosti su dovršeni radovi 
na izgradnji akumulacije Čitluk. 
 
84

B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,456 mil.kn na izradi projektnih podloga, PGP-a, idejnog 
projekta te izradi elaborata za ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U 2014. 
godini se nastavljaju radovi na podlogama i izradi idejnog projekta te ishođenje lokacijske 
dozvole. 
 
B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim 
građevinama 
Ugovoreni su radovi novelacije postojeće i izrada nove glavne i izvedbene dokumentacije, te 
provedba kontrole glavnog projekta II etape izgradnje akumulacije Londža u pogledu 
mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina. Radovi su realizirani u iznosu od 0,279 
mil.kn. 
 
B.02.01.01.16. Izgradnja nasipa Budžak 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,806 mil.kn na izgradnji zemljanog nasipa. Radovi su u 
potpunosti dovršeni prema ugovoru, a treba u 2014. godini ugovoriti nepredviđene radove. 
 
B.02.01.01.17. Izgradnja akumulacijske pregrade Slanac s ispusnim kanalom i 
pozajmištem materijala 
Radovi su realizirani u iznosu od 16,034 mil.kn. Radovi na izgradnji akumulacijske pregrade 
Slanac su gotovo u potpunosti dovršeni, potrebno je još dovršiti radove na prilaznom putu. 
 
B.02.01.01.18. Izgradnja sustava zaštite od brdskih voda Hrvatske Kostajnice 
U iznosu od 0,258 mil.kn izvršeni su radovi geodetskog snimanja, geofizička, geološka i 
geotehnička istraživanja te dio glavnog projekta. 
 
B.02.01.01.19. Izgradnja akumulacije Seginac 
Radovi su realizirani u iznosu od 8,713 mil.kn. Do sada su izvođeni slijedeći radovi: građenje 
temeljnog ispusta, zamjena materijala ispod pregradnog profila, izvedba odvodnog kanala 
temeljnog ispusta, dovršeni su betonski radovi izvedbe obloge, izveden je dio bentonitne 
zavjese na području nasute brane, zamjena materijala ispod nasute brane, djelomična izvedba 
brane, izrada temelja za preljev s betoniranjem greda i donje ploče, te izradom krila. Radovi se 
nastavljaju i u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.20. Rekonstrukcija nasipa Drava-dunav kod Podravlja 
U 2013. godini realizirano je 0,029 mil.kn za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju 
nasipa. 
 
B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac 
U 2013. godini realizirano je 0,865 mil.kn za izradu projektnih podloga, PGP-a, idejnog projekta 
te izradu elaborata za postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i 
izradu idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.22. Rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne, s izvedbom 
mostova (km 0+708,90; km 1+355,18) ustave Bistrac i novog korita vodotoka 
Bistrac (dionica km 0+000,00-0+679,17) 
Ugovoren je dovršetak izgradnje II etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja-lijevi i 
desni usporni nasip Gradne, dva mosta preko Gradne, novog korita potoka Bistrac i ustave 
Bistrac. Radovi će biti realizirani u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.23. Uređenje vodotoka Bistrac (lijevi nasip, desni nasip, korito vodotoka 
od km 0+679,17 do km 2+716,56, propust vodotoka Bistrac u km 1+069,86, most 
preko Bistraca u km 2+147,7, čep na Bistracu) 

85

Ugovorena je izrada glavnog projekta i parcelacijskog elaborata za III etapu zaštitnog nasipa 
desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja. Realizirani iznos je 0,305 mil.kn. 
 
B.02.01.01.24. Izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna – Rakovica (L=3.450 
m), zaštitnog zida u Medsavama (L=420 m), kanala K-2 (km 0+000,00 - km 
2+239,16), mosta preko kanala K-2 u km 1+367,83 
Realizirani iznos je 7,579 mil.kn. Radovi su dovršeni. 
 
B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa (L=316 m), ustave Matovčina, lijevog 
uspornog nasipa Rakovice (L=2.967 m), zaštitnog zida u Prelcima (L=184 m), mosta 
preko Rakovice u km 2+362,07, mosta preko Rakovice u km 3+113,10 
Realizirani iznos je 0,166 mil.kn. Izvedena je kontrola i revizija projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi) 
Realizirani iznos je 0,078 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 
propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te  propusta preko kanala K-2 u km 
4+501,88) 
Realizirani iznos je 0,493 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja i stručne revizije projektne 
dokumentacije. 
 
B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama 
Realizirani iznos je 0,184 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.29. Izgradnja sustava lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja 
duljine 10,0 km 
Realizirani iznos je 0,324 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir-Sava Zagreb 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.31. Rekonstrukcija preljevnog praga na odteretnom kanalu Odra, dužine 
900 m 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,102 mil.kn za novelaciju projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.32. Izgradnja transferzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do 
savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km 
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - 
Strmec Bukevski 
Radovi su realizirani u iznosu od 6,201 mil.kn. U 2013. godini izvođeni su pripremni radovi, 
sanacija talpi i nasipa u zoni talpi prema rješenju projektanta te radovi na izradi zaštitnog zida. 
Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.34. Izgradnja desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje do 
naselja Drnek, u dužini 2.300 m 
Ugovoreni su radovi na dovršetku izgradnje desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje 
do naselja Drnek. Realizacija će započeti u 2014. godini. 
 
86

B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša 
Realizirani iznos je 0,402 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.36. Izgradnja obaloutvrda u selima Suša i Drnek 
Ugovoreni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i 
Dubrovčaka, dužine 13 km 
Realizirani iznos je 0,087 mil.kn. Izvođeni su radovi dopune projektne dokumentacije - elaborat 
za ishođenje prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
 
B.02.01.01.38. Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunščak, Rugvica, 
Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, uzvodno od 
Dubrovčaka 
Realizirani iznos je 0,460 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,331 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.40. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do 
Svilaja 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,243 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska 
i Lipova 
Realizirani iznos je 0,084 mil.kn na izradi idejnog rješenja izgradnje i rekonstrukcije pragova na 
vodotocima Česma, Severinska i Lipova. 
 
B.02.01.01.42. Izgradnja obaloutvrde u Brođanima 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,082 mil.kn na kontroli glavnog projekta i izradi geotehničkog 
dijela glavnog projekta. 
 
B.02.01.01.43. Rekonstrukcija akumulacije Vinica 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,762 mil.kn. Radovi na rekonstrukciji akumulacije su gotovo u 
potpunosti dovršeni. 
 
B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacije 
Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima 
Radovi su izvedeni u iznosu od 0,081 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.45. Izgradnja brane Brodarci s pratećim objektima 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.46. Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do 
km 19+120 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,220 mil.kn na izradi geodetskog elaborata i izradi izmjene i 
dopune glavnog projekta. Ugovoreni su radovi na izvođenju radova nastavka izgradnje južnog 
nasipa retencije Lonjsko polje. Realizacija na izgradnji će biti u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.47. Izgradnja retencije Planički Jarek 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg 
Radovi nisu ugovoreni. 
87

 
B.02.01.01.49. Retencija Vučkovec 
Radovi su realizirani u iznosu od 2,196 mil.kn. Radovi su gotovo u potpunosti dovršeni. 
 
B.02.01.01.50. Ustava Vadar 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,400 mil.kn. Radovi na izgradnji ustave Vadar su dovršeni. 
 
B.02.01.01.51. Retencija Rakova noga 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,236 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.52. Retencija Smiljanova Graba 
Sklopljen je ugovor za izvođenje radova retencije smiljanova Graba. Realizacija radova će 
započeti u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.53. Rasteretni kanal potoka Topličina u Stubičkim Toplicama 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,074 mil.kn na novelaciji idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun 
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Sv. Nedelji 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.56. Radovi sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama 
te hidromehaničke opreme na branama retencije Kustošak, E i F3 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,011 mil.kn koji se odnose na izradu tender dokumentacije. 
 
B.02.01.01.57. Izgradnja retencije Piljevačka Glava 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,851 mil.kn. Izvedeni su radovi na uređenju pristupne ceste, 
uređenju reguliranog korita, ugradnji materijala, nasutoj brani. Radovi će biti dovršeni u 2014. 
godini. 
 
B.02.01.01.58. Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin) 
Radovi su izvedeni u iznosu od 2,255 mil.kn. Izvedeni su pripremni i geodetski radovi, radovi na 
nizvodnim potpornim zidovima, temeljne stope za izvedbu stepenice, bravarski radovi, a u 2014. 
godini će biti dovršeni radovi na slapištu i kamenom nabačaju. 
 
B.02.01.01.59. Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m uzvodno od 
ušća u Kašinu 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.60. Zacjevljenje dijela potoka Matačina 
Radovi su izvedeni u iznosu od 2,153 mil.kn u svemu prema ugovoru i projektnoj dokumentaciji. 
Potrebno je još ugovoriti nepredviđene radove. 
 
B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog odteretnog kanala u k.o. podgorje Bistransko; 
zahvat-produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 
čvoru Zaprešić 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa virje Otok-Brezje (3,7 km) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,157 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata i idejnog 
projekta. 
88

 
B.02.01.01.63. Drava-nasip Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,123 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata i projektiranju. 
 
B.02.01.01.64. Drava-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Puščine (4 km) 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,103 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata. 
 
B.02.01.01.65. Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594-25+912 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,247 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.66. Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 
Realizirano je 0,070 mil.kn na izradi elaborata za procjenu utjecaja na ekološku mrežu i za 
procjenu utjecaja na okoliš. 
 
B.02.01.01.67. Uređenje desne obale Drave-rekonstrukcija obaloutvrde u rkm 22 
Realizirani su radovi u iznosu od 2,901 mil.kn. Izvedeni su radovi AB konstrukcije na vidikovcu-
uzvodna strana sa svim popratnim radovima, šest polja po 6,00 m zida Z1, u cijelosti je izveden 
zid Z3, asfaltiranje pješačke i biciklističke staze i ugradnja 150,00 m2 kamenih kocaka. Radovi 
se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.68. Aljmaški rit-ekološka revitalizacija Aljmaškog rita (IPA PROJEKT CBC 
HR-HU) 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,247 mil.kn koji se odnose na iskop kanala Malo Renovo i 
Stankov Bogaz, izmuljenje Bjelobrdske bare, te na radove izgradnje propusta gdje je izvedeno 
betoniranje krila upornjaka novog pločastog propusta. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.69. Modernizacija krune nasipa-nasip Drava-Dunav i nasip državna 
granica-Draž (IPA PROJEKT CBC HR-HU)
 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,186 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.70. Modernizacija krune nasipa-nasip Osijek-Višnjevac i usporni nasip uz 
d.o. Karašice (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.71. Modernizacija krune nasipa-nasip Zmajevac-Kopačevo (IPA PROJEKT 
CBC HR-HU) 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,090 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.72. Modernizacija krune nasipa-nasip Terezino Polje-Vrbovka, nasip 
Noskovci-Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.73. Akumulacija Dola 
Ugovoreni su radovi na dodatnim geomehaničkim istražnim radovima. 
 
B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,985 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.75. Rekonstrukcija obaloutvrde u vukovaru na potezu ušće Vuke-luka 
vukovar 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,541 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.76. Uređenje i zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru 
Radovi na izradi projektne dokumentacije će biti ugovoreni u 2014. godini. 
89

 
B.02.01.01.77. Retencija/akumulacija Drljan 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,084 mil.kn na izradi idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području 
rijeke Dunav 
Realizirano je 1,534 mil.kn na slijedećim projektima: 
  Odvodnja graničnog prijelaza Bajakovo-novelacija idejne projektne dokumentacije, 
izrada glavnog i izvedbenog projekta, izrada geodetskog elaborata iskolčenja, 
geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog situacijskog nacrta 
  Studija glavne ocjena za ekološku mrežu za zahvat Iskop materijala u koritu rijeke Save 
na lokacijama rkm 291+907-rkm 294+272 u k.o. Štitar i rkm 297+070-rkm 298+602 u 
k.o. Babina Greda 
  Uređenje rijeke Orljave-izrada noveliranog idejnog projekta, glavnog i izvedbenog 
projekta i tender dokumentacije 
  Regulacija vodotoka Bijela na području Sirača - izrada novelirane idejne projektne 
dokumentacije 
  Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru-provedba geodetskog snimanja, PGP-a i 
idejnog projekta za ishođenje loakcijske dozvole 
  Izgradnja pregrade na rijeci Orljavi u Požegi - izrada geodetske projektne podloge i 
idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta 
  Izrada projektnih podloga i idejne projektne dokumentacije izmještanja trase naftovoda 
unutar obuhvata zahvata izgradnje akumulacije Breznica i unutar obuhvata zahvata 
akumulacije Preslatinci 
  Provedba istražnih radova i izrada projektnih podloga, PGP-a, elaborata za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš, elaborata za prethodnu ocjenu o utjecaju zahvata na 
ekološku mrežu i idejnog projekta za zahvat rekonstrukcije pregrade u koritu Sunje u 
Četvrtkovcu 
  Glavni projekt II etape izgradnje sustava odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i 
Dubovca 
  Sanacija brane Petnja i pratećih građevina-provedba istražnih radova i izrada projektnih 
podloga te izvedbenog projekta 
  Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700-
kontrola glavnog projekta u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i 
zidanih konstrukcija  
  Projekt izvedenog stanja za I etapu zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save 
samoborskog područja 
  Retencija Reka (Donja Stubica) - izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, 
geofizičke i seizmološke podloge i idejnog projekta 
  Desni usporni nasip i korito vodotoka Rakovica - prethodne usluge, elaborati vezani uz 
zaštitu okoliša, idejni projekt 
 
B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 
275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 
10+50,80 od naselja Selišta Sunjskog do Graduse 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,072 mil.kn na izvođenju istražnih radova i geotehničkog 
elaborata. 
 
B.02.01.01.81. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali 
Kupe od naselja Selce do Rečice 
Radovi nisu ugovoreni. 
90

 
B.02.01.01.82. Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe uzvodno od željezničkog mosta 
u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom 
obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 
Ugovoreno je provođenje istražnih radova s izradom projektnih podloga, PGP-a i idejnog 
projekta. 
 
B.02.01.01.85. Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa 
Ugovoreno je provođenje istražnih radova s izradom projektnih podloga, PGP-a i idejnog 
projekta 
 
B.02.01.01.86. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500-
km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.87. Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i 
prilaznih rampi ceste Hrastelnica-Palanjek 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.88. Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac - sustav 
navodnjavanja Baranja 
Realizirani su radovi u iznosu od 3,491 mil.kn. Izvedeni su pripremni radovi, skidanje humusa, 
dio zemljanih radova na iskopu lateralnog kanala i građevne jame crpne stanice, izbušeni su 
bunari za crpljenje podzemne vode, izmještanje instalacija te mikrotuneliranje nasipa Zmajevac-
Kopačevo. Izvedeni su radovi na iskopu za betonsku stepenicu, postavljanje armature i 
betoniranje stepenice te izvedba sedam cijevnih propusta. Dio radova financiran je s pozicije 
B.05.03.06. 
 
 
B.02.01.02. UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA 

 
Na učešću u financiranju vodnih sustava realizirano je 14,022 mil.kn i to na slijedećem: 
  sufinanciranje radova na izmiještanju Drskovačkog potoka u iznosu od 3,00 mil.kn 
  sufinanciranje radova rekonstrukcije savskog nasipa u Županji u iznosu od 2,535 mil.kn 
  sufinanciranje izgradnje obaloutvrde u Batini u iznosu od 2,559 mil.kn 
  sufinanciranje izgradnje - modernizacije krune uspornih nasipa uz rijeku Vuku u 
Vukovaru u iznosu od 5,823 mil.kn 
  ostala sufinanciranja u iznosu od 0,105 mil.kn. 
 
 
B.02.02.  JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
B.02.02.01.  IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
 
Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na Jadranskom vodnom području realizirano je 
23,440 mil.kn. 
 
91

B.02.02.01.01. Uređenje rijeke Jadro u Solinu 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.02. Uređenje bujice Balancane u Trogiru 
Radovi su realizirani u iznosu od 3,994 mil.kn na pripremnim radovima, skidanju humusa, 
iskopu rova, betoniranju AB zidova i ploče okana, izradu i oblikovanje slapišta i kineta. Radovi 
se nastavljaju i u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.03. Dubračina-uređenje sliva 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.04. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava Metkovića, Ploča i Kule 
Norinske 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,235 mil.kn. Izvedeni su pripremni i geodetski radovi te 
djelomična ugradnja geokompozita, kamenog materijala i geomreže, kao i geotehnička 
ispitivanja. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.05. Izgradnja tunelske građevine Škurinjski potok 
Radovi su dovršeni. 
 
B.02.01.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,887 mil.kn, a odnose se na dovršetak radova na izgradnji 
retencije C1. 
 
B.02.02.01.07. Rampa za potrebe održavanja Rječine 
Radovi su izvedeni u iznosu od 0,102 mil.kn. Ugovoreni radovi su u potpunosti dovršeni. 
 
B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,286 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,396 mil.kn za projektiranje koje se nastavlja i u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.10. Uređenje bujice Neptun u Komiži 
Radovi su realizirani u iznosu od 2,618 mil.kn i u potpunosti su dovršeni. 
 
B.02.02.01.11. Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,747 mil.kn što je bilo i predviđeno ugovorom. U 2014. godini 
potrebno je ugovoriti više izvedene radove. 
 
B.02.02.01.12. Retencija Brušanka 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.13. Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac“ 
Ugovorena je izrada PGP-a i idejnog projekta. 
 
B.02.02.01.14. Otok Krk-regulacija bujica 
Radovi nisu ugovoreni. 
B.02.02.01.15. Retencijska pregrada bujice Rača-Volarice 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,053 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,041 mil.kn na projektiranju. 
 
92

B.02.02.01.17. Karbuna-regulacija sliva 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.18. Retencija Lipa 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.19. Akumulacija Tisovac 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i 
Kokoti od zaslanjenja 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,106 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne 
Ugovoreni su radovi na izradi projektne dokumentacije za akumulaciju Benčići. 
 
B.02.02.01.23. Kanal Pragrande-Dolinka 
Realizirani su radovi u iznosu od 9,300 mil.kn na pripremnim radovima, mikrotuneliranju od 
stacionaže 0+245,18 do stacionaže 0+556,42 kanala Pragrande - Dolinka te iskop kanala 
Valmade - Valdebek s izvedbom podložnog betona i AB donje ploče i bočnih zidova kanala, kao i 
izrada i motaža pokrovnih elemenata. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.24. Sanacija crpne stanice Štalije 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,064 mil.kn i u potpunosti su završeni. 
 
B.02.02.01.25. Akumulacija Kukuljani 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,063 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.26. Otok Rab-uređenje bujica 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.27. Retencije Grobnika 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.28. Akumulacija Rakov potok 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve-II faza 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,064 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,227 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve 
Ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta rješenja obnove i sanacije betonske 
konstrukcije i hidromehaničke opreme brane na ušću Male Neretve. 
 
93

B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,429 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom 
području 
Realizirano je 0,826 mil.kn na slijedećim projektima: 
  Regulacija bujice Betanija uzvodno od ŽC 6133-idejni projekt 
  Nasip uz benzinsku postaju u Kninu-geomehanika i idejni projekt 
  Uređenje bujica Vrilo i Lasića vrilo-izrada glavnih i izvedbenih projekata 
  Obala Male Neretve-geomehanički istražni radovi s izradom elaborata 
  Uređenje bujica Puka i Kraljevića selo u općini Orebić-glavni i izvedbeni projekt 
  Pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju-glavni i izvedbeni projekt 
  Uređenje bujica Lisičina i Resnik-glavni i izvedbeni projekt 
  Uređenje bujice Gospa od Stomorije-glavni i izvedbeni projekt 
  Obrana od poplava dijela naselja Krvavac-idejni projekt 
  Uređenje bujice Gorica-novelacija projektne dokumentacije 
  Uređenje bujice Punta potok u Živogošću-glavni i izvedbeni projekt 
  Regulacija donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice-glavni i izvedbeni projekt. 
 
B.02.02.02. UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA 
 
Na učešću u financiranju vodnih sustava realizirano je 3,228 mil.kn i to na slijedećem: 
  Uređenje lijeve obale Crne rijeke u Rogotinu u iznosu od 1,370 mil.kn 
  Uređenje Baraćeva potoka u Sinju u iznosu od 1,858 mil.kn. 
 
 
B.02.03. PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
Pripremljena je natječajna dokumentacija za postupke javne nabave za izradu studijske 
dokumentacije za pripremu projekata obrane od poplava na slivu Krapine, Bednje, Rječine, 
Karašice-Vučice, Neretve i Kupe. 
 
 
B.02.04. TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 
Realizirani iznos je 0,609 mil.kn na troškovima izrade elaborata za legalizaciju objekata za 
zaštitu od štetnog djelovanja voda. 
 
 
 
B.03.  ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 
 
 
OPĆENITO 
 
Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu predviđena su ulaganja u 
obnovu i razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 550,570 mil.kn, a realizirano je 549,604 
mil.kn. 
94

Nerealizirana ulaganja u iznosu 0,966 mil.kn nastala su uslijed dugotrajnih postupaka javne 
nabave planiranih radova, roba i usluga. 
 
Korištena su izvorna sredstava Hrvatskih voda – naknade za korištenje voda i krediti poslovnih 
banaka,  te sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede).  
 
Treba napomenuti da je veći dio ovih sredstava udružen sa sredstvima komunalnih poduzeća 
za djelatnost vodoopskrbe, a na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o izvršenju Plana 
upravljanja vodama za 2013. godinu, tako da je ukupno ulaganje u obnovu i razvitak 
vodoopskrbe nešto veće. 
 
Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći efekti, 
odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se 
završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u 
dugoročni plan razvoja. 
 
Planom je predviđeno financiranje dvije grupe objekata: 
 
  Projektiranje i izgradnja u sklopu ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe 
  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU. 
 
 
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 
 
Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu za obnovu i razvitak 
vodoopskrbnih sustava od predviđenih 544,353 mil.kn realizirano je 543,395 mil.kn. Ulaganja u 
obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj i 
ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i 
ekonomično poslovanje vodoopskrbnih poduzeća.  
 
Realizacija programa je financirana sredstvima Hrvatskih voda, poslovnih banaka i Državnog 
proračuna (Ministarstvo poljoprivrede).  
 
Najznačajniji projekti su: 
 
  Istočna Slavonija – izgradnja vodoopskrbnih i transportnih cjevovoda, te ostalih 
objekata regionalnog vodoopskrbnog sustava;  
  Hvar – izgradnja podmorskog cjevovoda i drugih vodoopskrnih objekata;  
  Opatija  – izgradnja vodoopskrbnih objekata i optimizacija vodoopskrbnog sustava 
Opatija kroz daljinski nadzor i upravljanje;  
  Krk – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na području otoka Krka;  
  Sustav NPKLM – izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnih objekata na 
području vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet;  
  Zadarsko zaleđe – izgradnja objekata regionalnog sustava;  
  Osijek – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na području Osijeka;  
  Šibenik  – izrada projektne dokumentacije te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda i ostalih objekata na području Primoštena, Šibenika, Marine i ostalih naselja na 
području vodoopkrbnog sustava Šibenik;  
  Buzet  – izgradnja vodoopskrbnih mreža i ostalih objekata vodoopskrbe na području 
sustava Buzet;  
  Hrvatsko zagorje – izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnih objekata 
na području vodoopskrbnih sustava Zaboka, Krapine, Pregrade i Huma na Sutli.  
 
 
95

PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU 
PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 
Zbog potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za 
sufinanciranje iz fondova EU, previđen je iznos od 6,217 mil.kn, od čega je realizirano 6,209 
mil.kn.  
 
Pri tom su obuhvaćeni sljedeći vodoopskrbni sustavi:  
 
  Dugo Selo  
  Vrbovec  
  Sveti Ivan Zelina  
  Zagreb  
  Ivanić Grad 
  Moslavačka posavina 
  Petrinja-Sisak 
  Koprivnica 
  Đurđevac 
  Križevci 
  Bjelovar 
  Istočna Slavonija  
  Osijek.  
 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.03.01. 
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 
 
 
B.03.01.01.   JASTREBARSKO 
 
Realizirano: 5,196  mil.kn 
(HV 0,950 mil.kn, KREDIT 4,246 mil.kn) 
 
 
 
Izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani - Stankovo započeta u 2012. godini u cijelosti je 
završena u 2013. godini. Ukupno je izvedeno 4,6 km cjevovoda PEHD cijevi PE 100 za tlak od 
10 bara. 
Radovi na istražno - eksploatacijskoj bušotini izvorišta Sopote započeti u 2012. godini u cijelosti 
su završeni. Bušenje je provedeno do 70 m dubine. Kapacitet zdenca iznosi 2,6 l/s. Završena je 
sanacija crpne stanice izvorišta Hrašće.  
U 2012. godini započeli su radovi na smanjenju gubitaka vode i nadzoru vodoopskrbne mreže 
na području grada Jastrebarskog (faza I). 
Izvršena je dobava i montaža vodovodne armature i fazonskih komada za regulaciju nivoa vode 
u vodospremi Gović. Izvršena je rekonstrukcija komore za nadzor protoka tlaka Jastrebarsko – 
Desinec. Izgrađena je AB komora za nadzor protoka i tlaka Novaki – Vukšin Šipak i AB komora 
za smanjenje tlaka Slatina. Izvršena je montaža ventila plovka u vodospremi Malunje te dobava 
i montaža vodovodne armature i fazonskih komada u novim komorama za smanjenje tlaka 
Jastrebarsko, Zdihovo, Cvetković i Domagović. Izvršena je rekonstrukcija postojeće komore za 
nadzor protoka i tlaka Čabdin. Izvršeno je traženje mjesta curenja voda na postojećim 
cjevovodima i sanacija otkrivenih kvarova. Radovi na smanjenju gubitaka nastavljeni su u 2013. 
godini  (II.  faza).  Izvedeni  su  radovi  na  komorama  za  smanjnje  tlaka  D.  Desinec,  Murat,  KS 
Draga Svetojanska, Jastrebarsko gornja zona, komorama za nadzor protoka i tlaka Malunje, 
Lokošin Dol, Volavje, Prilipje, VS Plešivica, Veselnica, Vlaškovec, VD Plešivica te radovi na 
izgradnji klorinatorske stanice Prodin Dol II.  
96

Izvedeni su i radovi na sanaciji postojećih cjevovoda Lokšin Dol (faze I i II), Radnička ulica u 
Jastrebarskom, VS Malunje – VS Gović (faze I i III).  
 
Također su vršene tlačne probe i ispiranje postojećih cjevovoda, nabavljen je sustav nadzora 
razine ugljikovog dioksida u vodi na uzvorištu Perlić Mlin, nabavljena je oprema za utvrđivanje 
mjesta propuštanja (prijenosni ultrazvučni mjerač protoka, uređaj za daljinski nadzor protoka i 
tlakova na vodovodnoj mreži). Završetak radova II. faze sanacije gubitaka predviđen je u 2014. 
godini. 
 
 
B.03.01.02. DUGO SELO 
 

 
Realizirano: 3,826 mil.kn 
(KREDIT 3,826 mil.kn) 
 
Krajem 2012. godine ustupljeni su radovi na rekonstrukciji magistralnog i opskrbnog cjevovoda 
Novo Svibje – Hruščica duljine 4.612 m DN 225 mm. Radovi nisu mogli započeti zbog zabrane 
obavljanja radova na županijskoj cesti u vrijeme zimskih uvjeta.  
Tijekom 2013. godine radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Novo Svibje - Hruščica 
u potpunosti su završeni i cjevovod je stavljen u funkciju.  
 
B.03.01.03. KRAŠIĆ 
 

 
Realizirano: 0,190 mil.kn 
(HV 0,190 mil.kn) 
 
Na vodoopskrbnom području Krašić tijekom 2012. godine izveden je zdenac oznake IZ-1 na 
lokaciji budućeg izvorišta u Puškarovom jarku. Predmetnim radovima osigurane je količina od 10 
l/s vode za vodoopskrbu na području Krašića. U 2013. godini izvedeni su radovi istražno-
eksploatacijskog zdenca IZ-2 budućeg izvorišta Puškarov jarek. Predmetnim radovima osigurane 
su količine od 5,5 l/s vode za vodoopskrbu na području Krašića. Priključak izvedenih zdenaca 
(IZ-1 i IZ-2) na vodoopskrbnu mrežu nije realiziran jer  investitor nije na vrijeme ishodio 
potrebnu dokumentaciju. 
 
B.03.01.04.  BISTRA 
Realizirano: 0,728 mil.kn 
(KREDIT 0,728 mil.kn) 
 
U potpunosti je završena izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda naselja općine Bistra, 
duljine 15,5 km, Ø 110 mm, započetih ranijih godina. Završeni su radovi izgradnje cjevovoda za 
gospodarsku zonu općine Bistra u duljini od 1.328 m DN 225 i DN 125 mm.  
 
B.03.01.05.  VELIKA GORICA 

Realizirano: 2,341 mil.kn 
(HV 1,091 mil.kn, KREDIT 1,250 mil.kn)  
 
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u budućoj županijskoj cesti za radnu zonu Vukovinsko polje 
započela je koncem 2012. godine. Ukupna duljina  cjevovoda iznosi je 2.046 m. U 2012. godini 
izvedeno je 1.660 m cjevovoda od nodularnog lijeva DN 200 mm. Ostatak od 386 m izveden je 
u 2013. godini čime je završena izgradnja u cijelosti.  
Magistralni cjevovod u Velikoj Gorici uz istočnu obilaznicu izgrađen je (kao I dionica) od 
Veterinarske stanice do Kušanca u duljini i 2.080,48 m od nodularnog lijeva DN 300 mm. U 
2012. godini izvedeno je 360 m cjevovoda, a ostatak od 1.720 m u 2013. godini. Izgradnja ove 
I etape cjevovoda omogućava opskrbu vodom radne zone Vukovinsko polje. 
 
B.03.01.06.  ZAGREB 

Realizirano: 7,971 mil.kn 
(HV 7,971 mil.kn)  
97

 
Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Zagreb u nadležnosti ZAGREBAČKI 
HOLDING d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovićeva 1, Zagreb, provodila se 
izgradnja na sljedećim objektima:  
-  Izgradnja precrpne stanice Gornji Črnec (Q=10 l/s, h=90 m) i vodoopskrbnog cjevovoda (PE 
DN 110, L=1.400 m) za naselje Črnec (Samobor). Izgradnja započeta u 2010. godini. 
Cjevovod u potpunosti izveden tijekom 2012. i 2013. godine, kao i objekt precrpne stanice. 
Tlačne probe na cjevovodu su uspješno izvedene. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju 
sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički 
pregled za cjevovod i objekt precrpne stanice. 
-  Izgradnja precrpne stanice Pile (Zagreb) (Q=250 l/s, h=40 m). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt crpne stanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Obrtnički i 
završni radovi prenose se u 2014. godinu.  
-  Izgradnja precrpne stanice Vrapče (Zagreb) (Q=150 l/s, h=35 m). Izgradnja započeta u 
2013. godini. Zbog zastoja na gradilištu radovi se prenose u 2014. godinu.  
-  Izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Žitnjak do vodocrpilišta 
Sašnjak (Zagreb). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (nodularni lijev DN 300, L=1600 m). 
Izgradnja započeta u 2013. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Završni radovi 
na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose se u 2014. godinu. 
Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod. 
-  Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Draganje Selo - dionice 6. i 7. (Samobor) (PE 
DN 110, L=1600 m). Izgradnja započeta u 2013. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. 
godine. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose 
se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod.  
-  Izgradnja vodospremnika Sveti Juraj (Samobor) (V= 2x100 m3). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt vodospreme izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi (nedostaje 
cca 300 m). U tijeku su završni radovi koji se nastavljaju u 2014. godini.  
-  Izgradnja precrpne stanice Goranec (Zagreb). Izgradnja započeta u 2013. godini. Objekt 
precrpne stanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Završni radovi se 
nastavljaju u 2014. godini.  
-  Izgradnja precrpne stanice Anin dol (Samobor). Izgradnja precrpne stanice Anin dol (Q=7,0 
l/s, h=110 m). Izgradnja započeta u 2013. godini. Objekt crpne stanice izveden tijekom 
2013. godine, kao i spojni cjevovodi (nedostaje cca 30 m). Završni radovi se nastavljaju u 
2014. godinu.  
-  Izgradnja hidrostanice Gornja Dubrava Samoborska (Samobor). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt hidrostanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Završni 
radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.03.01.07. HRVATSKO ZAGORJE 
 

Realizirano: 12,520 mil.kn 
(HV 4,679 mil.kn, KREDIT 7,841 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje u nadležnosti Zagorski 
vodovod d.o.o., provodila se izgradnja na sljedećim objektima:  
 
‐ 
Izgradnja magistralnog cjevovoda vodosprema Kaštel - Marija Bistrica – (III etapa: dionica 
Kaštel -Zlatar Bistrica). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (PE DN 280, L=36 m, PE DN 
180, L=2.060 m, nodularni lijev DN 250, L=4.405 m). Izgradnja započela u 2012. godini. 
Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne 
ispravnosti prenose se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod. 
‐ 
Izgradnja probno - eksploatacijskog zdenca Laz Bistrički (izvorište Oštri Hum). Izgradnja 
probno-eksploatacijskog zdenca Laz Bistrički (Q=3,0 l/s, h=-148,00 m, Ø 219 mm). 
Izgradnja započela u 2012. godini. Radovi na bušenju te ugradnji filtarske kolone i osvajanju 
zdenca izvedeni tijekom 2013. godine.  
98

‐ 
Rekonstrukcija crpne stanice Gredice. Izgradnja crpne stanice Gredice (Q=2 x 57,5 l/s h= 
55 m pravac vs. Zabok, Q=2x60 l/s, h=105 m pravac vs. Kamenjak, Q=2x26 l/s, h=105 m 
pravac vs. Prosenik i Q=2x44 l/s, h=120 m pravac vs. Dubrovčan). Izgradnja započeta u 
2012. godini. Rekonstrukcija crpne stanice izvodila se tijekom 2013. godine, kao i spojni 
cjevovodi. CS Gredice je glavni objekt za transport vode sa crpilišta “Šibice” prema 
temeljnim objektima vodoopskrbnog sustava vs. Zabok, vs. Kamenjak, vs. Prosenik i vs. 
Dubrovčan. Završni radovi prenose se u 2014. godinu.  
‐ 
Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec 
(vodosprema Peršaves i cjevovod). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (PE DN 110, L=342 
m, DN 160, L= 392 m). Izgradnja započela u 2012. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. 
godine. Provedena tlačna proba i dezinfekcija. Vodosprema Peršaves (V=100 m3) je 
izgrađena tijekom 2013. godine. Pripremljen tehnički pregled kasni zbog el. priključka, a 
obaviti će se u 2014. godini. 
‐ 
Izgradnja vodoopskrbnog sustava nastavak izgradnje glavnih dovodnih cjevovoda Lobor – 
Mihovljan -Dukovec (kraj izgradnje I etape). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (nodularni 
lijev DN 600, L=1.532 m, DN 400, L= 54 m, DN 150, L=1.002 m). Izgradnja započela u 
2012. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Pripremljen je tehnički pregled za 
cjevovod. 
‐ 
Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka-Miljana. Izgradnja započela 
u 2011. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Izgrađeno (nodularni lijev DN 250, 
L=8.482 m, DN 150, L=764 m). Provedena tlačna proba. Pripremljen je tehnički pregled za 
cjevovod. Završni radovi prenose se u 2014. godinu.  
‐ 
Izgradnja vodoopskrbne mreže Hrašćina – Budinšćina. Izgradnja započela u 2011. godini. 
Izgrađeni vodoopskrbni cjevovodi (Cjevovod 1 PE DN 225, L=2.610 m, Cjevovod 2A i 2B PE 
DN 180, L=1.892 m, DN 160, L=1.107 m, Cjevovod 3 nodularni lijev DN 100 NP 16 bara, 
L=1.176 m, nodularni lijev DN 100 NP 10 bara, L=581 m, Cjevovod 4 PE DN 160, L=1.442 
m, Cjevovod 5 nodularni lijev DN 80 NP 25 bara, L=471 m, nodularni lijev DN 80 NP 16 
bara, L=375 m, nodularni lijev DN 80 NP 10 bara, L=458 m). Cjevovodi su ispitani na tlak. 
Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti prenose se u 2014. godinu. 
Tijekom 2013. godine izvedeni su završni građevinski radovi na CS Labaši te spojni cjevovod 
na vodospremu Kosovina. Radovi se prenose u 2014. godinu.  
‐ 
Izgradnja pristupnog puta za vodospremnik Kladnik. Izgradnja započela i završila u 2013. 
godini.  
 
B.03.01.08. PREGRADA 
 

Realizirano: 5,134 mil.kn 
(KREDIT 2,586 mil.kn; HBOR 2,548 mil.kn) 
 
U 2012. godini počeli su radovi izgradnje vodoopskrbnog susutava Vinogora. Započeta je 
izgradnja   vodospreme Sopot (V=200 m³) i magistralnih cjevovoda podsustava Vinagora 
ukupne dužine 10.456,55 m (DN 160 mm i manje). U 2012. godini izveden je cjevovod DN 160 
mm, u dužini od 730 m. U 2013. godini izveden je cjevovod profila DN 160 i DN 80 ukupne 
duljine 8.564 m. Preostali dio od 1.162 m cjevovoda izgradit će se u 2014. godini. Crpna stanica 
Višnjevac i vodosprema Sopot izgrađene su u cijelosti. Izvedeni su priključci objekata na 
elektroenergetsku mrežu i obavljeni tehnički pregledi. Za funkcioniranje cijelog sustava Vinogora 
potrebno je u 2014. godini izgraditi vodospremu Vinagora (V=200 m3).  
Radovi na  magistralnom  cjevovodu Svedruža - Štuparje Gredenec i Mala Pačetina – općina 
Petrovsko podsustav Svedruža izvedeni su i završeni u ukupnoj duljini od 11.386 m (DN 80 do 
180 mm). 
 
B.03.01.09. KRAPINA   
 

 
Realizirano: 4,482 mil.kn 
(HV 2,626 mil.kn; KREDIT 1,856 mil.kn) 
 
99

Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje u nadležnosti Krakom 
d.o.o., provodila se izgradnja na sljedećim objektima:  
‐ 
Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava visoke zone zapadnog područja općine 
Đurmanec – Podsustava III Hromec. Radovi su započeli 2012. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedeni su i dovršeni elektro radovi na CS i VS Hromec. Izvedena je VS Hromec V=100 m3 i 
CS Hromec Q=2,5 l/s, h=80 m. Izvedeni su i cjevovodi PE DN 140 mm, L=1.536 m, PE DN 
125 mm, L=876m, PE DN 110 mm, L=471 m, PE DN 90 mm, L=670 m. Pripremljen je 
tehnički pregled. 
‐ 
Rekonstrukcija CS Groblje. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine izvedeni 
su i dovršeni radovi na CS Groblje Q=5 l/s, h=125 m. Pripremljen je tehnički pregled.  
‐ 
Nastavak izgradnje podsustava Velika Ves - Gornja Pačetina – Škarićevo. Radovi su započeli 
2010. godine. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na izgradnji magistralnih cjevovoda: 
Velika Ves PE DN 225, L=3.653 m, Škarićevo PE DN 160, L=4.182 m i PE DN 90, L=96 m, 
Vidovec Krapinski PE DN 160, L=2.784 m i PE DN 90, L=120 m. Provedena je tlačna proba i 
dezinfekcija cjevovoda. U tijeku su završni radovi koji se nastavljaju u 2014. godini. 
‐ 
Izgradnja vodospremnika Trški Vrh. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedeni su pripremni i zemljani radovi. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
‐ 
Izgradnja hidrostanice Đurmanec. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedena je HS Đurmanec (Q=2,5 l/s, h=100 m), a radovi su dovršeni. Pripremljen je 
tehnički pregled.  
‐ 
Sanacija crpne stanice CS Podgora. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. 
godine izvedeni su građevinski radovi za CS Podgora (Q=15 l/s, h=88 m). Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
‐ 
Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava općine  Đurmanec – glavnih opskrbnih 
cjevovoda za naselje Grki, područje Lukovčak. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na 
izgradnji cjevovoda: Grki PE DN 110, NP=16 bara L=400 m, PE DN 110, NP=10 bara L=480 
m i PE DN 90, L=600 m. Radovi su dovršeni. Pripremljen je tehnički pregled. 
 
B.03.01.10. MOSLAVINA 
Realizirano: 11,265 mil.kn 
(HV 8,244 mil.kn, KREDIT 3,021 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja pristupnog puta i spojnog cjevovoda za crpilište Osekovo te opremanje 2 
zdenca na crpilištu Osekovo.  
Izgrađena su u cijelosti dva zdenca i piezometar na crpilištu Osekovo, te dva zamjenska zdenca 
na crpilištu Ravnik. 
Izgrađeno je cca 25% cjevovoda Kutina - Lipovljani. Kod izgradnje ovog cjevovoda također su 
se pojavile više radnje, no do njih je došlo zbog krive raspodjele po predviđenim fazama 
gradnje unutar troškovnika. Za očekivati je da će se do kraja izvođenje, kada budu gotove sve 
faze, „naravnati“ cjelokupan troškovnik. Više radnje odobrene su pisanim putem od strane 
stručnog nadzora i investitora.  
Do nešto manje realizacije (92% od ugovorenog iznosa) došlo je zbog inzistiranja da krajnji 
roka za građenje mora biti 30.10.2013. te da se nabavljeni, a neugrađeni materijal na može 
platiti. Izvođač radova na cjevovodu Kutina - Lipovljani nabavio je potreban materijal, no isti 
nije stigao ugraditi do 30.10.2013. pa je ovaj materijal je ostao neplaćen, a izvođač je obustavio 
radove sa 30.10. iako su vremenske prilike bile povoljne kroz veći dio studenog. 
  
B.03.01.11. KOSTAJNICA 

Realizirano: 0,813 mil.kn 
(HV 0,413 mil.kn, KREDIT 0,400 mil.kn) 
 
U potpunosti je dovršena izgradnja cjevovoda Panjani - Slabinja koja je započeta 2007. godine. 
Ova investicija je započeta po sistemu „rada u vlastitoj režiji“, a kada je ovakav način 
100

financiranja izgradnje ukinut, za ostatak radova je proveden postupak javne nabave. Dovršena 
je i izgradnja vodospreme Panjani te je ista uključena u vodoopskrbni sustav. 
Na crpilištu Pašino Vrelo izvršena je revitalizacija četiri zdenca metodom Hydropuls i postignuti 
su izrazito dobri rezultati. Izdašnosti zdenaca povećane su kako slijedi: PV B1 121%, PV B1 
322%, PV B1 121%, PV B1 87%, PV B1 31%. 
 
B.03.01.12. GLINA 

Realizirano: 0,688 mil.kn 
(HV 0,488 mil.kn, KREDIT 0,200 mil.kn) 
 
U potpunosti je dovršena izgradnja magistralnog cjevovoda Prezdan - Soline - Gornji Viduševac 
koja je započeta 2007. godine. Ova investicija je započeta po sistemu „rada u vlastitoj režiji“, a 
kada je ovakav način financiranja izgradnje ukinut, za ostatak radova je proveden postupak 
javne nabave. Tom prilikom iz natječajnog troškovnika su izostavljane stavke asfaltiranja i 
bušenja ispod ceste, pa su ti radovi posebno ugovoreni i realizirani u 2013. godini. 
Na crpilištu Prezdan uspješno je izveden zamjenski zdenac NZB-1.   
 
B.03.01.13. LASINJA 
Realizirano: 0,947 mil.kn 
(HV 0,447 mil.kn, KREDIT 0,500 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja vodovoda Crna Draga – Novo Selo – Prkos – Banski Kovačevac, ukupne 
duljine 15,8 km. Izvedeni su cjevovodi na osam ogranaka: Crna Draga – Novo Selo, Novo Selo 
3, Novo Selo – Prkos – Banski Kovačevac, Bućani, prsten Prkos, Prkos, Kovačevac 1, Kovačevac 
2. Ugrađeno je 8,3 kilometara cijevi promjera DN 160 mm, 2,5 kilometara DN 140 mm i 5,1 
kilometara DN 110 mm. Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara. 
 
B.03.01.14. DUGA RESA 
Realizirano: 1,400 mil.kn 
(HV 1,400 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja vodospreme Vidanka s opskrbnim cjevovodom. Ugrađene su PEHD 
cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, profila DN 225 mm (1,6 km), DN 160 mm (0,2 km) i DN 140 mm 
(cca 1 km). Izgrađen je objekt vodospreme Vidanka na kojem su preostali samo keramičarski 
radovi. U vodospremu su ugrađene dvije crpke kapaciteta 10 l/s, visine dobave 60 m, te 
popratna strojarska i elektro oprema. Izvedeno je cca 80% ukupno ugovorenih radova. Preostali 
su radovi na sanaciji stare vodospreme i zamjeni dotrajale i neispravne elektro-opreme. 
 
B.03.01.15. OGULIN 
Realizirano: 1,400 mil.kn 
(HBOR 1,400 mil.kn) 
 
Na području vodoopskrbnog sustava Ogulin izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbnog 
sustava. Prema ILI indikatoru (Infrastructure Leakage Indeks) IWA WSLG metodologije 
ostvareni su dobri rezultati. 2011. godine ILI indikator je bio 9,9 što je izrazito loše i ukazuje na 
loše gospodarenje i velike gubitke vode. Do kraja 2012. godine ILI indikator je smanjen na 6,3, 
a radovima u 2013. godini u 1. kvartalu na 4,4. (NAPOMENA: Okončana situacija za radove u 
2013. predana je polovinom lipnja 2013. zato se navode izmjereni podaci za 1. kvartal 2013.). U 
prvom kvartalu 2013. u odnosu na prvi kvartal 2011. ostvarene su značajne uštede na 
iscrpljenoj vodi (33%), kao i na potrošenoj električnoj energiji (34%). Važno je napomenuti da 
su gubici vode još uvijek previsoki, te da ih je potrebno smanjivati i dalje dok ILI indikator ne 
bude oko 2. 
 
 
101

B.03.01.16. VARAŽDIN  
Realizirano: 11,637 mil.kn 
 
(HBOR 7,173 mil.kn; KREDIT 4,464 mil.kn) 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda (projektirana duljina cjevovoda L=7.345 m, profil cijevi 
PE-HD DN 90, 110, 125 mm, PN=16 bara) na području visoke zone naselja Podrute (Novi 
Marof) sa izgradnjom građevine hidrostanice (Q=2,5 L/sek, H=130 m). U 2013. godini je 
izvedeno 3.351 m cjevovoda PE-HD DN 125, DN 110, DN 90 mm, PN=16 bara. Završena je 
izgradnja hidrostanice. Stanovništvo visoke zone naselja Podrute vodosnabdijevalo se iz 
lokalnog vodovoda ili zdenaca. Izgradnjom predmetnog cjevovoda i hidrostanice omogućena je 
opskrba vodom za cca 500 stanovnika. 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Breznica – naselje Brstec (projektirana duljina 
cjevovoda L=8.908 m, profili cijevi PE-HD DN 110/90 mm, PE-HD DN 90/79.2 mm). U 2013. 
godini je izvedeno 1.046,5 m cjevovoda PE-HD DN 110/90 mm – 16 bara, te 1.060 m PE-HD DN 
90/79,2 mm – 16 bara. Područje općine Breznica pokriveno je javnim vodoopskrbnim sustavom 
svega 16%. Od ukupno 2.300 stanovnika općine Breznica svega je 10% priključeno na javni 
vodoopskrbni sustav. Izgradnjom  predmetnog cjevovoda  pokrivenost općine Breznica 
vodoopskrbnim cjevovovodom je povećana na cca 70%.   
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda na području općine Breznički Hum – Butkovec, 
Kršćenovec, Šćepanje (projektirana duljina cjevovoda je L=4.200 m, profil cijevi PE-HD DN 
90,110 mm). Izvedeno je 97 m PE HD DN 90 mm cjevovoda te 4.335 m PE-HD DN 110 mm 
cjevovoda. Područje općine Breznički Hum pokriveno je javnim vodoopskrbnim sustavom svega 
52%. Od ukupno 1.356 stanovnika općine Breznički Hum svega je 36% priključeno na javni 
vodoopskrbni sustav radi čega se krenulo u izgradnju navedenog transportnog vodoopskrbnog 
cjevovoda. Predmetna investicija  stavljena  je u funkciju i u tijeku su radovi na priključenju 
domaćinstava  na  vodoopskrbnu mrežu.  Izgradnjom  predmetnog cjevovoda omogućeno je  
priključenje 25 novih domaćinstava. 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novi Marof – 
Boričevec – Varaždinske Toplice (projektirana duljina cjevovoda je L=8.175 m, profil DUKTIL 
DN 200 mm). U 2013. godini izvedeno je 7.761 m DUKTIL DN 200 mm cjevovoda. Investicija se 
nastavlja sufinancirati i u 2014. godini. Izgradnja cjevovoda je osnovni preduvjet za proširenje 
regionalnog vodoopskrbnog sustava na jugoistočno područje varaždinske županije, a 
prvenstveno Općine Ljubešćica, dio područja grada Novog Marofa, grada Varaždinske Toplice 
(Boričevec-Hrastovec). 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena izgradnja transportno vodoopskrbnog cjevovoda na 
području grada Ludbrega - Segovina (projektirana duljina cjevovoda je L=3.845 m, profili PE-
HD DN 63, 90, 160 mm). U 2013. godini izvedeno je 2.524 m PE-HD DN 160 mm cjevovoda, 
zatim 191 m PE-HD DN 90 mm cjevovoda, te 103 m PE-HD DN 63 mm cjevovoda. Naselje 
Segovina smješteno je na rubnom području grada Ludbrega. Ukupno 58 stanovnika naselja 
vodosnabdijeva se putem tehnički i sanitarno neprihvatljivih lokalnih pozajmišta pitke vode zbog 
čega se krenulo u izgradnju navedenog transportno vodoopskrbnog cjevovoda. Izgrađeni 
cjevovod stavljen je u funkciju i omogućeno je priključenje svih stanovnika naselja Segovina. 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda na području 
općine Sveti Ilija - niska zona (projektirana duljina cjevovoda je L=3.796 m, profili cijevi PE-HD 
DN 90, 110, 160 mm, duktil DN 200 mm). U 2013. godini izvedeno je 411 m PE DN 90 mm (16 
bara) cjevovoda, zatim je izvedeno 345 m PE DN 110 mm (16 bara) cjevovoda te je izvedeno 
102

2.841 m PE DN 160 mm (16 bara) cjevovoda. Investicija nije završena, nastavlja se izvoditi te 
planira završiti u 2014. godini. Vodoopskrba dijela niske zone naselja Sveti Ilija nije riješena 
javnim vodoopskrbnim sustavom. Područje koje obuhvaća do 50 domaćinstava vodosnabdijeva 
se vlastitim zdencima, tako da se krenulo u izgradnju navedenog transportno vodoopskrbnog 
cjevovoda. Izgradnjom investicije omogućeno je snabdijevanje svih  domaćinstava na području 
niske zone, razdvajanje niske i visoke zone te prespajanje 135 postojećih vodovodnih 
priključaka na izvedeni cjevovod, a što omogućuje kvalitetniju vodoopskrbu za postojeće  
stanovništvo niske zone. 
 
B.03.01.17. KOPRIVNICA 
Realizirano: 3,363 mil.kn 
  (HV 
3,363 
mil.kn) 
 
U 2013. godini su nastavljeni i završeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na 
proširenju vodoopskrbne mreže zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice – Močile i 
(projektirana duljina cjevovoda je L=3.816 m, profil cjevovoda PEHD DN 110, 90 mm). U 2013. 
godini je izvedeno ukupno 1.478 m cjevovoda od PE-HD DN 110 mm, te 8 m cjevovoda od PE-
HD DN 90 mm. Stavljanjem  cjevovoda u uporabu omogućilo se priključivanje kućanstva u 
naseljenom dijelu i građevinskoj zoni (dio grada Koprivnice, područje Močila i Vinica) na 
vodoopskrbnu mrežu te samim time osiguranje minimalnih  sanitarno higijenskih uvjeta za život 
građanstva u tom djelu grada Koprivnice. 
 
U 2013. godini su nastavljeni i završeni (investicija započeta u 2012. godini) radovi na izgradnji 
glavnog opskrbnog cjevovoda industrijske zone Danica (projektirana duljina cjevovoda je 
L=3.100 m, profil PE cjevovoda DN 315, 225, 110, 90, 32 mm). U 2013. godini je izvedeno 
ukupno 747 m cjevovoda od čega PE-HD DN 315 mm u duljini od 61 m, zatim PE-HD DN 225 
mm u duljini od 251 m, zatim PE-HD DN 110 mm u duljini od 61 m, zatim PE-HD DN 90 mm u 
duljini od 93 m, te  PE-HD DN 32 mm u duljini od 281 m. Novoizgrađeni  vodovod u  zoni  
Danica po  svojoj  funkciji je  glavni  opskrbni  cjevovod  za  opskrbu  industrijske zone Danica. 
Ovim će se cjevovodom omogućiti kvalitetnija opskrba pitkom vodom svih poslovnih subjekata  
koji  se  nalaze na području  zone Danica, a  također  će  osigurati  dovoljne  količine  pitke  
vode  za  budući  razvoj. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
sekundarne vodoopskrbne mreže općine Sokolovac – sjeverna cjelina (naselja Donjara, Grdak, 
dio V. Botinovec, M. Botinovec, M. Poganec, Lepavina, dio Sokolovac i dio Horvati) - 
projektantska duljina cjevovoda je L=25.440 m, profil  PE cjevovoda DN 110 mm i DN 63 mm. 
U 2013. godini je izvedeno ukupno 18.042 m cjevovoda od PE-HD DN 110 mm. Investicija nije 
završena, nastavlja se izvoditi te završiti u 2014. godini. Izgradnjom sekundarne vodoopskrbne 
mreže omogućila bi se vodopskrba za naselja sjevernog dijela općine Sokolovac odnosno za 
naselja Donjara, Grdak, V. Botinovec, M. Botinovec, M. Poganec, Lepavina, dio naselja 
Sokolovac i dio naselja Horvati. 
 
B.03.01.18.  ĐURĐEVAC 
Realizirano: 3,905 mil.kn 
 
 
(HV 0,635 mil.kn, HBOR 3,270 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (započeta u 2012. godini) izgradnja glavnog 
vodoopskrbnog cjevovoda Lepa Greda – Kingovo - Virovski Pavljanci (projektirana duljina 
cjevovoda je L=4.203 m; profili cjevovoda su PEHD DN 160 mm, PEHD DN 110 mm). U 2013. 
godini izvedeno je 429 m cjevovoda PE-HD DN 160 mm. Izgradnjom vodovoda omogućeno je 
priključenje za 25 kućanstava, odnosno 75 ljudi. U tom području prisutan je trend raseljavanja 
stanovništva, te se ovom mogućnošću priključenja na vodu podiže standard stanovanja 
postojećih stanovnika i stvara predpostavka za ponovno doseljavanje u ovo područje. 
103

 
U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
vodoopskrbne mreže Općine Kloštar Podravski - naselja Budančevica i Kloštar Podravski - II faza 
(obuhvaća dio naselja Budančevica i dio naselja Kloštar Podravski) – ukupna projektirana 
duljina cjevovoda je L=6.990 m; profili cjevovoda su PEHD DN 110 mm (L=730 m); PEHD DN 
90 mm (L=1.200 m), PEHD DN 63 mm (L=5.060 m). U 2013. godini nabavljeno je 150 m 
cjevovoda  PE-HD  DN  63  mm  te  je  u    2013.  godini  ugrađeno ukupno 2.455 m cjevovoda. 
Izgradnjom ovih sekundarnih cjevovoda naselja Kloštar Podravski i Budančevica dobit će 100% 
mogućnosti priključenja. 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
sekundarne vodoopskrbne mreže općine Podravske Sesvete (ukupna projektirana duljina 
cjevovoda je L=9.185 m, profili cjevovoda su PEHD DN 160 mm (L=5.818 m), PEHD DN 110 
mm (L=9.185 m), PEHD DN 63 mm (L=4.135 m)). U 2013. godini nabavljeno je i ugrađeno 
8.030 m cjevovoda, od čega PE-HD DN 160 mm u duljini od 3.361 m, PE-HD DN 110 mm u 
duljini od 4.259 m, te PE-HD d 63 mm u duljini od 3.500 m. Sa izgradnjom sekundarnog 
cjevovoda sva domaćinstva na području Općine Podravske Sesvete će imati 100% mogućnost 
priključenja. 
 
U 2013. godini započela je izgradnja nadzornog sustava vodoopskrbnog sustava Đurđevac. U 
2013. godini investicija je skoro do konačnosti izvedena, u 2014. godini se investicija nastavlja i 
predviđa se završiti. U 2013. godini izvedena je izgradnja 29 nadzorno-mjernih mjesta na 
cijelom vodoopskrbnom području s telemetrijskim sustavom prijenosa podataka o protoku i 
tlaku i obradom u centralnoj SCAD-i. Investicijom se dobiva učinkovitije upravljanje 
vodoopskrbnim sustavom, te isto doprinosi bržem otklanjanju kvara na sustavu i samim tim 
manjim gubicima u sustavu. 
 
B.03.01.19. KRIŽEVCI 
Realizirano: 2,945 mil.kn 
(HV 2,945 mil.kn) 
 
U skladu s utvrđenom dinamikom nabave i radova definirane troškovnikom i Ugovorom za 
nabavu nadzorno upravljačkog sustava (NUS-II faza) vodoopskrbnog sustava Križevci s 
postavljanjem, ispitivanjem i puštanjem u pogon, druga faza realizacije, zajednica ponuditelja 
kojoj je na čelu tvrtka PTMG d.o.o., STUPNIK, je u potpunosti završila ugovoreno. Izvedeni su 
svi radovi i isporučena je sva ugovorna oprema. 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda VS Bukovje – VS Trema, dionica 
Đurđic - VS Trema. Ukupno je izvedeno 1.882,80 m vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 200 
mm. Za završetak radova Investitor će morati sklopiti ugovor u 2014. godini, sukladno okvirnom 
sporazumu. 
 
Završeni su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naseljima Gregurovec i 
Ferežani. Izvedeno je 1.715 m PEHD vodoopskrbnog cjevovoda.  
 
U tijeku radova pojedine stavke ugovornog troškovnika izvedene su s većom količinom radova 
nego što je bilo predviđeno prema osnovnom ugovoru/troškovniku, a odnosi se na stavke 
bušenja, zatrpavanja cijevi pijeskom, spajanje cijevi elektro-spojnicama. 
Osim navedenih povećanih količina u stavkama ugovornog troškovnika bilo je potrebno izvesti 
radove koji nisu bili predviđeni ugovornim troškovnikom, a odnose se na obnovu cestovnog 
jarka na mjestima gdje je trasa izvedena u cestovnom jarku (uvjet ŽUC-a). 
Za navedene radove proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave te 
je sklopljen novi ugovor (13,84% u odnosu na osnovni ugovor).  
 
104

Započeti su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan Žabno. Izvedeno je 
633,56 m vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 200 mm. 
 
B.03.01.20. DARUVAR 
Realizirano: 2,282 mil.kn 
(KREDIT 0,312 mil.kn, HBOR 1,970 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Dežanovac 
u naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani 
čija je izgradnja započeta 2012. godine, kada je izvedeno 700 m cjevovoda. Predmetnim 
nastavkom izgradnje u 2013. godini ukupno je izvedeno 8.640 m cjevovoda od PEHD cijevi, od 
čega 1.486 m DN 280 mm, PN 16 bara, 3.049 m DN 250 mm, PN 16 bara, 1.368 m DN 225 
mm, PN 16 bara, te 2.737 m DN 280 mm, PN 10 bara.  
 
Nastavljeni su radovi te je ukupno izvedeno cca 64% radova na izgradnji vodoopskrbnih 
cjevovoda naselja Koreničani i Potočani ukupne dužine cca 12.980 m (PEHD cijevi DN 63 - 225 
mm za tlakove 10 i 16 bara) te precrpne stanice Veliki Bastaji kapaciteta 11,6 l/s. Ukupno je 
izvedeno 7.140 m cjevovoda za naselje Koreničani te završena izgradnja precrpne stanice 
Bastaji. 
 
U potpunosti su završeni radovi na izvedbi NUS-a vodoopskrbnog sustava Daruvar I. faza, s 
postavljanjem i instalacijom te ispitivanjem i puštanjem u pogon. 
  
B.03.01.21. KAPELA 
Realizirano: 1,100 mil.kn 
(HV 0,597 mil.kn, KREDIT 0,503 mil.kn) 
 
U potpunosti je završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Kobasičari, Visovi, 
Reškovci, Prnjavor i Tvrda Reka. Izvedeno je 6.517 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm, 
2.770 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 200 mm, 6.388 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 225 mm 
i 60 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 90 mm, odnosno ukupno 15.735 m cjevovoda (PN 16 
bara). 
 
B.03.01.22. BJELOVAR, ROVIŠĆE 
Realizirano: 4,656 mil.kn 
(HV 4,656 mil.kn) 
 
BJELOVAR  
U potpunosti je završena izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara, podsustav 
Zapad, faza 4,8,9 – naselja Prgomelje i Breza (ukupna dužina cjevovoda 11.208 m, od PEHD 
cijevi DN 90, 110, 125, 140 i 160 mm, PN 16 bara), faza 1 i 2 – odvojci G1, K1, K4 i K5 (ukupna 
dužina  cjevovoda  2.363  m,  od  PEHD  cijevi  DN  90  i  110  mm,  PN  16  bara),  faza  6  –  Rašće 
(ukupna dužina cjevovoda 3.255 m, od PEHD cijevi DN 90, 125 i 140 mm, PN 16 bara), faza 7 – 
G2 i G3 (ukupna dužina cjevovoda 3.772 m, od PEHD cijevi DN 90, 110, 125 i 140 mm, PN 16 
bara), faza 5 i 11 – niz Stančići (ukupna dužina cjevovoda 2.619 m, od PEHD cijevi DN 90, 110, 
125 i 140 mm, PN 16 bara).  
Izvedeno je sveukupno 23,2 km vodoopskrbne mreže podsustava Zapad vodoopskrbnog 
sustava grada Bjelovara. 
 
ROVIŠĆE 
Započeta je izgradnja distributivne vodoopskrbne mreže na području općine Rovišće, naselja 
Kraljevac i Kovačevac, u ukupnoj dužini 23.648 m, od PEHD cijevi DN 110 i DN 160 mm, PN 16 
bara, i DUCTIL cijevi DN 200 mm, NP 16 bara. 
105

Ukupno je izvedeno 10.510 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 mm, PN 16 bara, 3.466 m 
cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm, PN 16 bara, te 540 m cjevovoda od DUCTIL cijevi DN 
200 mm. 
 
B.03.01.23. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
Realizirano: 16,542 mil.kn 
(HV 1,084 mil.kn, KREDIT 7,608 mil.kn, HBOR 7,850 mil.kn) 
 
PAVLOVAC 
Započeta je izgradnja te je realizirano cca 80% investicije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda 
za naselje Pavlovac, ukupne projektirane dužine 12.189 m. Izvedeno je 10.034 m cjevovoda od 
PEHD cijevi DN 110 mm PN 10 bara, te 631 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 mm PN 10 
bara. Realizacija investicije se nastavlja u 2014. godini. 
 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodocrpilišta Grđevica. Izvedeni su slijedeći radovi: 
- tlačni cjevovod od zdenca GZ-2 do postrojenja za preradu u dužini 343 m, od PEHD 
cijevi DN 110 mm PE 100SDR 17 
- tlačni cjevovod od zdenca GZ-3 do postrojenja za preradu u dužini 430 m, od PEHD 
cijevi DN 110 PE 100SDR 17 
- PEHD cjevovodi za zaštitu napojnih i signalnih kablova s ugradnjom kablova 
- Okno zdenaca GZ 2 350x200, GZ3 350x200 te tankvana za agregat za rezervno 
napajanje.  
Pušten je u probni rad bunar GZ 2 ( ispiranje) te ugrađen glavni razvodni ormar GRO u crpilištu. 
Postavljen je video nadzor i pušten u rad. Na vodocrpilište Izvođač je dopremio slijedeću 
opremu: pješčani filteri, aerator, bezuljni klipni kompresori KAESER za aeraciju i pneumatsko 
upravljanje rada filtera, rotaciono puhalo KAESER, uređaj za proizvodnju plinskog klora, 
analizator klora i sonde.  
S obzirom na nužnost kontinuiranog rada vodocrpilišta tijekom rekonstrukcije izvođač je 
razradio dinamiku izvedbe radova na način da se novo filtersko postrojenje instalira kroz faze 
(ugradnja jednog novog filtera umjesto starog uz prebacivanje prerade vode na drugi stari 
filtar, nakon kompletnog osposobljavanja novog filtera prebacivanje prerade na novi filtar te 
demontaža starog filtera. Investicija se nastavlja u 2014. godini. 
 
TROJSTVO – GRĐEVAC 
Nastavljena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda II. faza Patkovac – Daruvar, 
dionica Drljanovac – Pavlovac, ukupne dužine 9.548 m, od DUCTIL cijevi Ø 400 mm. 
Izvedeno je ukupno 1.540 m cjevovoda do lokacije spoja sa vodoopskrbnim sustavom općine 
Veliki Grđevac i vodoopskrbnim sustavom općine Velika Pisanica. Izgradnja je zaustavljena zbog 
potrebe izmjene projekta s obzirom na nemogućnost izvedbe cjevovoda po projektiranoj trasi 
(dvorišta kuća, groblje) te drugih izmjena (prelokacija nekih zasunskih okana i sl.). 
 
Nastavljena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Patkovac - S.Ploščica - V.Trnovitica – 
Garešnica, II. dionica: S.Ploščica - V.Trnovitica od DUCTIL cijevi Ø 200 mm, ukupne dužine 
13.615 m. Na istoj trasi, odnosno u isti rov polaže se i distributivni cjevovod od PEHD cijevi DN 
110 mm, PN 10 bara, u ukupnoj dužini 10.250 m. Izvedeno je ukupno 11.884 m cjevovoda od 
DUCTIL cijevi te 8.299 m PEHD cjevovoda. Investicija se nastavlja u 2014. godini. 
 
Nastavljena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda II. faza Patkovac - Daruvar, V. 
dionica Končanica - Donji Daruvar, ukupne duljine 8.998 m od DUCTIL cijevi Ø 400 i Ø 300 mm.  
Izvršena je ugradnja cijevi na cjelokupnoj dužini 8.998 m (5.846 m Ø 400 i 3.152 m Ø 300). 
Nisu izvedeni svi objekti na trasi te nije izveden prijelaz potoka Toplica. Završetak investicije 
predviđen je u 2014. godini. 
 
106

Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Pehovac – Dežanovac 
– Duhovi, I. dionica Pehovac – Dežanovac, ukupne dužine 11.882 m, od DUCTIL cijevi Ø 250 
mm. Ugrađeno je 10.249 m DUCTIL cijevi te 7.811 m distributivnog cjevovoda (u istom rovu) 
PEHD DN 110 mm, PN 16 bara. 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Pehovac – Dežanovac 
– Duhovi, II. dionica Dežanovac - Duhovi, od DUCTIL cijevi Ø 200 mm. Ugrađeno je 3.278 m 
DUCTIL cijevi te 2.289 m distributivnog cjevovoda (u istom rovu) PEHD DN 110 mm, PN 16 
bara. 
 
TROJSTVO-GRĐEVAC; ČAZMA 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje 
Čađavac ukupne dužine 2.848 m od PEHD cijevi DN 110 (16 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Nova Rača – 
Tociljevac ukupne dužine 3.610 m od PEHD cijevi DN 110 mm (1.849 m) i DN 160 mm (1.761 
m).  
 
Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Cerina - Grabik - G. Dragičevci - G.Lipovčani – 
Prnjavorac projektirane ukupne dužine 16.527 m. Izvedena je cjelokupna dužina cjevovoda i to  
8.112 m od PEHD cijevi DN 110 mm i 8.415 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 140 za radni tlak 
do 10 bara. 
 
B.03.01.24. GRUBIŠNO POLJE 
Realizirano: 0,504 mil.kn 
(KREDIT 0,108 mil.kn, HBOR 0,396 mil.kn) 
 
U potpunosti je završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Grubišno Polje – Rašenica – 
Treglava – Ivanovo Selo III. faza. I. i II. faza izgradnje financirana je iz programa EIB II.  
Prema predmetnom ugovoru (III. faza izgradnje) izvedeno je 6.317 m cjevovoda od PEHD cijevi 
DN 160 mm PN 16 bara, 939 m od PEHD cijevi DN 110 mm PN 16 bara, 3.319 m cjevovoda od 
PEHD cijevi DN 160 mm PN 10 bara te 2.157 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm PN 10 
bara, odnosno ukupno 12.732 m vodoopskrbnog cjevovoda. 
 
B.03.01.25. GAREŠNICA 

Realizirano: 0,978 mil.kn 
(KREDIT 0,178 mil.kn, HBOR 0,800 mil.kn) 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 
Trnovitički Popovac u ukupnoj dužini 5.755 m od PEHD cijevi DN 160 mm (10 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Mali i 
Veliki Zdenčac u ukupnoj dužini 2.908 m od PEHD cijevi DN 110 mm (10 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 
Kapelica, II. faza u ukupnoj dužini 1.979 m od PEHD cjevovoda DN 160 mm (1.530 m) i DN 110 
mm (449 m). 
 
B.03.01.26. REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV RIJEKA 
Realizirano: 9,713 mil.kn 
(HV 1,915 mil.kn, HBOR 0,710 mil.kn, KREDIT 7,088 mil.kn) 
 
U gradu Rijeci započeta je rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda da se izvrši zamjena radi 
starosti cjevovoda. Radovi su izvršeni po vodovodnim ograncima čime su zamjenjeni postojeći 
107

dotrajali cjevovodi a djelomično i izvršena zamjena cjevovoda koja je išla paralelno s zamjenom 
sanitarne kanalizacije. 
- Građevinski radovi na glavnom opskrbnom i glavnom transportnom vodovodu u naselju 
Saršoni - Skvažići (Viškovo) u dužini 1..430 m DN 150 mm i u dužini 1414 m DN500/400 
mm. Radovi se nastavljaju u 2014 godini. 
- Izvođenje radova na izgradnji građevinskih i monterskih radova u sklopu realizacije 
vodoopskrbe naselja Melnice u gradu Bakru - Ia faza u dužini 353 m DN 100 (radovi su u 
cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodnog ogranka Viškovo 127-131, Općina Viškovo u dužini 236 m DN 100 
(radovi su u cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodnog ogranka Petrci, općina Viškovo u dužini 189 m DN 100 m (radovi su u 
cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodnog ogranka Mažeri u općini Kostrena u dužini 340 m DN 100 (radovi su u 
cjelosti završeni);  
-  Izgradnja vodovodnog ogranka Doričići II, općina Kostrena u dužini 225 m DN 100 mm 
(radovi su u cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodnog ogranka – Orbani - Rubeši 128-179 u Gradu Kastvu u dužini 260 m 
DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  
- Izgradnja vodovodnog ogranka Jardasi 22-22a u gradu Kastvu u dužini 120 m DN 100 mm 
(radovi su u cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici u 
dužini 154 m DN 400 i u dužini 230 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  
-   Zametski koren 38+RS u dužini 90 m DN 100 mm s reducir stanicom (radovi su u cjelosti 
završeni);  
-   CS/TS Škrljevo (radovi su u cjelosti završeni);  
-   Vodovodni ogranak Podbreg u dužini 940 m DN 150  i u dužini 875 m DN 500 mm (radovi su 
u cjelosti završeni);  
-   Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Donji Ćikovići 86d-93b u gradu Kastvu u dužini 198 m DN 
100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  
-   Izgradnja vodovodnih ogranaka Krasica - Zamiščići II u dužini 134 m DN 100 mm i dionica 
III u dužini 66 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);   
-   Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica kod propelera u dužini 181 m DN 100 mm (radovi su 
u cjelosti završeni); 
- Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica 77c u dužini 220 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti 
završeni); 
-   Izgradnja vodovodnog ogranka Škrljevo 229 u dužini 145 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti 
završeni); 
-   Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, sliv Marčeljeva Draga 
1, Ulica prolaz Marčeljeva Draga, Silva Milenića Lovra, kanal. kol. K4 - 4 i vodovodni ogranak 
V-1 u dužini 160 m DN 150 mm (radovi su u cjelosti završeni); 
-   Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 
2, Ulica – Creska u dužini 252 m DN 150 mm (radovi su u cjelosti završeni); 
-  Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici petorice streljanih; L= 1.776 m (radovi se 
nastavljaju u 2014. godini); 
-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2, 
Ulice Pehlin i Mihovilići; L= 450 m (radovi se nastavljaju u 2014. godini); 
-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - 
sjever 2, ulice Milice Jadranić, Tići i Brigača;  L= 1.093 m (radovi se nastavljaju u 2014. 
godini); 
-  Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne 
mreže Brašćine-Pulac-jug, Ulica Internacionalnih brigada i Drenovski put; L= 530 m (radovi 
se nastavljaju u 2014. godini); 
108

-   Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje 
Grbci - istok1 + istok 2, ulice Primorska i Sušačko-kastavskog odreda; L= 523 m (radovi se 
nastavljaju u 2014. godini). 
Rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe poboljšana su vodoopskrba i smanjeni su gubici u 
vodoopskrbnoj mreži. 
 
B.03.01.27. OPATIJA 
Realizirano: 21,742 mil.kn 
(HV 13,191 mil.kn, HBOR 5,000 mil.kn, KREDIT 3,551 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka optimizacije vodoopskrbnog sustava kroz 
daljinski nadzor i upravljanje, dobavljeni vodomjeri sa daljinskom dojavom potrošnje te 
završena izgradnja sustava automatske dojave za sjeverni dio Liburnije, a sve u svrhu 
smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Radovi su u potpunosti završeni po Ugovoru. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbe naselja Antići - 
Dobreć - Krasa II. faza - Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Antići – Kožuli - 
Buzdonka. U 2013. godini ugrađeno je 30 m ductil vodovodnih cijevi DN 250 mm, 1.915 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm i 30 m ductil vodovodnih cijevi DN 80 mm.  Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013.godine sufinancirani su radovi nastavka izgradnje vodoopskrbe Visoke zone 
Lovrana – IV faza. Ukupno je ugrađeno u 2013. godini 693,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 
100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka na zamjeni transportnog vodovodnog 
cjevovoda PK Pećnik - VS Orljak, dionica VS Tumpići - Zagrad i PK 501- VS Opatija 3. U 2013. 
godini položeno 450,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 250 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. 
godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda  uz 
sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i Matulji Jug. U 2013. godini ugrađeno je 875 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda uz 
kanalizacuiju na području naselja Gornji i Donji Rukavac. U 2013. godini ugrađeno je 1.035 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izvođenja radova na vodoopskrbnom 
sustavu uz sustav sanitarne kanalizacije Poljane - III faza. U 2013. godini  ugrađeno je 2.105,27 
m ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje građevina vodoopskrbe uz 
sanitarnu kanalizaciju u radnoj zoni R-2 u Matuljima. U 2013. godini ugrađeno je 400,00 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godinni. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izgradnje građevina vodoopskrbe uz 
kanalizaciju na području Sveti Petar i Jir - VIII faza. U 2013. godini ugrađeno je 561 m ductila 
DN 100 mm i 40 m DN 80 mm. Radovi su u potpunosti završeni. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izvođenja radova na izgradnji 
transportnog cjevovoda Rupa - Brce. U 2013. godini ugrađeno je 4.200,00 m ductil vodovodnih 
cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini.  
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje kolektora sanitarne 
kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo - Oprić - Konjsko. U 2013. godini ugrađeno je 
2.250,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.03.01.28.   CRES – LOŠINJ 
Realizirano: 3,000 mil.kn 
(KREDIT 3,000 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog sustava Ilovik V faza, započetog 
2012. godine, izgradnje dijela od ukupno 2.221,64 m, podmorskog i kopnenog cjevovoda. 
109

Tijekom 2013. godine izgrađen je podmorski cjevovod između otoka Lošinja i otoka Sv.Petar PE 
100 SRD 11 DN 160/130,8 mm u ukupnoj dužini od 1.142,35 m, te podmorski cjevovod između 
otoka Sv.Petar i otoka Ilovika, PE 100 SRD 11 DN 160/130,8 mm u ukupnoj dužini od 315,95 m. 
Radovi su završeni tijekom travnja 2013. godine, te je početkom svibnja održano svećano 
otvaranje i puštena voda. 
Sufinancirani su i radovi izgradnje vodospreme Ilovik V=100 m3 koja je tijekom 2013. godine 
izgrađena cca 55%. Završetak izgradnje VS Ilovik u 2014. godini. 
 
B.03.01.29.    KRK 
                        
Realizirano: 20,444 mil.kn 
 
 
  (HV 16,745 mil.kn, KREDIT 3,699 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na koncepcije razvoja vodoopskrbe otoka Krka za sljedeće 
sustave: Injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikva; vodovodna mreža naselja Kras, ductil 
cijevi DN 100 mm, l=7.200 m; vodovodna mreža Skrbčići, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.848 m; 
vodovodna mreža Linardići, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.459 m; rekonstrukcija vodovodne 
mreže u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška; ductil cijevi DN 150 mm, l= 175 m, ductil cijevi DN 
100 mm, l=120 m; vodovodne mreža naselja: Sv. Ivan Dobrinjski, ductil cijevi DN 100 mm, 
l=1.116 m; vodovodna mreža Rasopasno, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.880 m; vodovodna 
mreža Gostinjac, ductil cijevi DN 100 mm, l=3.000 m; vodovodna mreža Žestilac, ductil cijevi 
DN 100 mm, l=1.606 m; vodovodna mreža Donja Hlapa, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.700 m; 
vodovodna mreža Gabonjin, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.520 m, DN 150 mm, l=570 m; 
vodovodna mreža Pinezići, ductil cijevi DN 100 mm, l=6.030 m; vodovodna mreža Lakmartin II 
faza; ductil cijevi DN 100 mm, l=1.199 m; vodovodna mreža Bajčići – Brozići – Nenadići – 
Brusići - Poljica, ductil cijevi DN 100 mm, l= 2.970 m; vodovodna mreža Milohnići, ductil cijevi 
DN 100 mm, l=1.710 m; vodovodna mreža Županje, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.302 m; 
vodovodna mreža Žgaljići, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.287 m; vodovodna mreža Brzac, ductil 
cijevi DN 100 mm, l=1.800 m; vodovodna mreža naselja Vrh – Kosići – Salatići, ductil cijevi DN 
100 mm, l=5.580 m; dodatni radovi na vodovodu visoke zone Dobrinjštine III faza (TS Gabonjin 
- Sužan), ductil cijevi DN 100 mm, l=1.980 m. 
Svi naprijed navedeni vodovodni sustavi su završeni i isti su u funkciji javne vodoopskrbe, osim 
Županje i Linardića gdje bi se radovi nastavili u 2014. godini.  
 
B. 03.01.30.  RAB 
Realizirano: 3,987 mil.kn 
(HBOR 1,921 mil.kn, KREDIT 2,066 mil.kn) 
 
Na području koje pokriva komunalno poduzeće Vrelo d.o.o. Rab, prema Plana za 2013. godinu, 
realizirane su tri pozicije, i to vodoopskrba radne zone Sorinj I. faza, sanacija cjevovoda u 
sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Draga III. faza i izgradnja vodospreme Lopar. Radovi 
na vodospremi radne zone Sorinj I. faza su započeli krajem 2012. godine. Tijekom 2013. godine 
dovršena je montaža cjevovoda, na crpnoj stanici i prekidnoj komori su izvedeni svi građevinski 
radovi osim uređenja fasade i keramičarskih radova. Na crpnoj stanici je potrebno još montirati 
strojarsku opremu. Dovršenost radova cca 80%.  Radovi se nastavljaju u 2014. godini i 
planiraju se završiti do lipnja 2014. Tijekom 2013. godine dovršena je montaža kompletnog 
vodovoda u sklopu sanacije cjevovoda pri izgradnji kanalizacijskog sustava Draga III. faza. 
Izvedeno je 90% radova. Za potpuni dovršetak potrebno je izvesti prespajanja na postojeći 
vodovod i završno urediti gradilište. Završetak radova planira se u travnju 2014. godine. 
Izgradnja vodospreme Lopar u potpunosti je završena te je u srpnju 2013. ishođena uporabna 
dozvola i objekt je stavljen u funkciju. 
 
B.03.01.31.  ČABAR 
Realizirano: 2,931 mil.kn 
  
(HV 1,974 mil.kn, KREDIT 0,957 mil.kn) 
110

 
U 2012. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda I faze naselja Gerovo ductil 
cijevima DN 150 mm, l=432 m, DN 125 mm, l=1.416, DN 100 mm, l=1.812 mm i DN 80 mm 
l=570 m kako bi se stvorile pretpostavke za nastavak II faze izgradnje vodovod Gerovo, a 
plaćanje je provedeno kroz 2013. godinu.  
 
Čabarsko područje godinama ima problema s kvalitetom pitke vode, posebno u ljetnom periodu, 
te je 2010. godine pokrenut projekt dezinfekcije pitke vode u vodoopskrbnom sustavu lokalne 
jedinice Grada Čabra. Projekt se nastavio kroz 2011., 2012. i 2013. godinu. 
U 2013. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda II faze naselja Gerovo ductil 
cijevima DN 125 mm, l=1.056 i ductil cijevima DN 100 mm, l=1.308 mm. Ovaj sustav sada je u 
funkciji. Uz ove radove, izvršeni su radovi na više vodovodnih objekata I faze sustava 
dezinfekcije vode za piće grada Čabra, uključujući ugradnju dezinfekcijske opreme. Nakon 
ugradnje opreme došlo je do podizanja kvalitete pitke vode. U 2014. godini potrebno je 
nastaviti sa II fazom dezinfekcije vode za piće, kako bi se konačno riješili problemi loše kvalitete 
pitke vode. Javni natječaj za ove radove je obavljen. 
 
B.03.01.32. DELNICE 

Realizirano: 5,141 mil.kn 
(HBOR 2,155 mil.kn; KREDIT 2,986 mil.kn) 
 
U 2013. godini izvršeni su sljedeći radovi: sanacija cjevovoda Brestova Draga 
(elektropriključak), radovi u VS Petehovac – vodovod Delnice, inox šavne cijevi 323x3 mm 
l=950 m, inox šavne cijevi 89x3 mm l=200 m; radovi u CS Petehovac, inox šavne cijevi 89x3 
mm l=200 m; inox šavne cijevi 60x3 mm l=150 m; inox šavne cijevi 114x3 mm l=300 m; ductil 
cijevi 100 mm, l=150 m; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Ravna Gora u dužini 1,65 km, 
PVC DN 110 mm; sanacija cjevovoda SJO Fužine u dužini 606 m, DN PVC 110 mm; sanacija 
magistralnog gravitacijskog cjevovoda od Sungera do Mrkoplja ductil DN 200 mm, dužine 1.369 
m; ductil cijevi DN 100 mm l=36 m, ductil DN 80 mm, l=10 m; vodoopskrba naselja Hlevci - 
izgradnja hidrostanice Q=2 l/s; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Skrad u dužini 688 m, 
DN PVC 110 mm; sanacija vodovoda SJO Brod Moravice-Donja Dobra u dužini 1.226 m, DN PVC 
110 mm; sanacija cjevovoda Stara Sušica – ductil cijevi DN 125 mm l= 4.578, ductil cijevi DN 
100 mm, l= 575 m, ductil cijevi DN 80 mm l= 138 m, ductil cijevi DN 250 mm l=126 m; 
izgradnja vodospreme Brdo V=250 m3; završetak elektroradova i radova NUS-a CS Glavica – 
razvodni ormar sa svom ugradnjom opreme za NUS s povezivanjem na VS Brdo. 
 
B.03.01.33.  NOVI VINODOLSKI 
Realizirano: 7,390 mil.kn 
(HBOR 5,103 mil.kn, KREDIT 2,287 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja vodospreme Krasa V=600 m3  čime se povećao kapacitet vodospreme i 
sigurnost vodoopskrbe Novog Vinodolskog, izrazito turističkog mjesta. 
Nastavljeni su radovi iz 2012. godine na ugradnji opreme za smanjenje gubitaka po vodovodnim 
objektima i mreži u vodoopskrbnom sustavu vodovoda Žrnovnica. Radovi su obuhvaćali 
građevinske radove te nabavu i ugradnju mjerne opreme i armatura za smanjenje tlaka. 
Izvedeno je 98% radova. Završetak radova planira se u 2014. godini. 
Nastavljena je rekonstrukcija čvorišta i vodotornja Osap u gradu Novom Vinodolskom. Izvedeno 
je 98% radova i završetak se planira u 2014. godini. Završetkom projekta modernizirati će se 
najstariji objekt u vodoopskrbnom sustavu u Novom Vinodolskom koji je neophodan za opskrbu 
Novog Vinodolskog. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji vodospreme Klanfari V=600 m3 za opskrbu vodom ovog 
naselja. Izvedeno je 35% radova i završetak se planira u 2014. godini. 
 
 

111

B.03.01.34.  OTOČAC   
Realizirano: 2,330 mil.kn 
(KREDIT 2,330 mil.kn) 
 
Završena je rekonstrukcija i modernizacija crpne stanice Gacka (Q=50 l/s). Objekt je u funkciji 
čime su se poboljšali uvjeti zahvata i crpljenja vode s Tonković vrila. 
Izvedeni su radovi na sanacji vodoopskrbne mreže u dužini 491 m DN 100 ductil i sanitarne 
kanalizacije u Ulici Ive Senjanina. Izvedeno je 95% radova i planira se završetak u 2014. godini. 
 
B.03.01.35.  BRINJE 
Realizirano: 1,215 mil.kn 
  
(HBOR 0,770 mil.kn, KREDIT 0,445 mil.kn) 
 
Naselje Gornja Kamenica nije imala izgrađenu vodoopskrbnu infrastrukturu. Projekt je započet 
2011. godine kada je izgrađena crpna stanica Toljani. U 2012. godini nastavljena je izgradnja 
vodovoda  za  Gornju  Kamenicu  te  je  položen  tlačni cjevovod i dio opskrbnog cijevovoda. 
Započeli su i radovi na vodospremi Mesići. Radovi su nastavljeni u 2013. godini na izgradnji 
ostatka opskrbnog cjevovoda i završetku vodospreme Mesići. Opskrbni cjevovod sa ograncima 
1,2,3,4 i 5 je završen u kompletnoj dužini. Nabavljen je kompletan vodovodni materijal koji je 
montiran i spojen na tlačni i opskrbni cjevovod  Izvedeni su kompletni završni radovi i 
elektroradovi na vodospremi. Navedeni radovi su u potpunosti završeni u 2013. godini, a u 
2014. godini izvest će se povezivanje nadzorno-upravljačkim sustavom. 
 
B.03.01.36.  GOSPIĆ   
Realizirano: 4,925 mil.kn 
(HBOR 3,240 mil.kn, KREDIT 1,685 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perušić – Studenci započela je još u 2011. godini. 
Izvedena je rekonstrukcija starog željezničkog cjevovoda iz 20-tih godina prošlog stoljeća u 
ukupnoj duljini 10,3 km, DN 150 mm, od kojih je u 2013. godini ugrađeno 5.416,32 m. 
Rekonstruirano je 86 postojećih kućnih priključaka. Završetak investicije u 2014. godini.  
Radovi na izgradnji vodovoda Rudinka započeti su tijekom 2012. godine. U 2013. godini izveden 
je vodovod Rudinka na području Kosinja u ukupnoj dužini od 3.908,91 m, od kojih je tijekom 
2013. godine ugrađeno 1.442,91 m cjevovoda sa jednom crpnom stanicom. Izvedenim 
radovima omogućen je priključak 61 novih kućnih priključaka. Investicija je završena.  
Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Pod Kunjačom u Perušiću su započeli 
krajem 2012. godine (pripremni radovi). U 2013. godini se nastavilo sa radovima te je izvedena 
rekonstrukcija vodovoda u ulici Pod Kunjačom u svrhu osiguravanja potrebnih količina vode za 
novo naselje Kunjača, i stotinjak novih priključaka. Izgrađen je cjevovod ukupne dužine 284 m, 
PHD DN160 mm. Investicija je u potpunosti završena. 
 
B.03.01.37.  DONJI LAPAC   
Realizirano: 0,286 mil.kn 
(HV 0,286 mil.kn) 
 
Izvedena je sanacija vodovodne mreže Dnopolje - Birovača koja je započela 2012. godine u 
ukupnoj dužini od 1.743,70 m. Tijekom 2013. godine ukupno je ugrađeno 423,70 m  PE-HD 
cijevi DN 125 mm PN 10 bara. U sklopu završetka investicije u 2014. godini dobavit će se i 
oprema za traženja kvarova na cjevovodima u svrhu smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim i 
transportnim cjevovodima.  
 
B.03.01.38.  KORENICA   

Realizirano: 3,749 mil.kn 
(HBOR 1,393 mil.kn, KREDIT 2,356 mil.kn) 
112

 
Izvedeno je istražno bušenje na području općine Plitvička jezera te osvajanje bušotine air-lift 
metodom. Izvedeno je pokusno crpljenje te uzorkovanje vode. 
U sklopu smanjenja gubitaka vode i interventne mjere unapređenja vodoopskrbnog sustava 
Plitvice – Rakovica izvršena je sanacija crpne stanice Kozjak. U filtrirnici na Plitvičkim jezerima je 
demontirana stara neuporabiva crpka zajedno sa tlačnom i usisnom armaturom te ostali radovi 
u svrhu antikorozivne zaštite te montaža prokomjera. Izvršena je sanacija te zamjena nove 
crpke na vodospremi i precrpnoj stanici Poljana. Nabavljen je i ugrađen Cello uređaj za nadzor 
protoka i tlaka te novi nadzorno upravljački ormari. 
Na cjevovodu za naselje Rastovača je nabavljen i ugrađen ventil za redukciju tlaka sa 
potrebnom opremom.  
U potpunosti je izvedena zamjena cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 u ukupnoj duljini 600 m na 
dionici od prekidne komore Rastovača do početka čeličnog cjevovoda u kanjonu Korane.  
Izvršena je dobava i ugradnja te puštanje u rad telemetrijske stanice za nadzor i upravljanje te 
je instalirana te puštena u pogon dispečerske centrale za nadzor telemetrijskog sustava sa 
SCADA programskom podrškom.  
Nabavljena je i isporučena oprema za kontrolu i otkrivanje gubitaka u cijelosti. 
Izvršena je dobava i ugradnja štapnog mjerača protoke kao i Cello uređaja za daljinski nadzor 
gubitaka vode. 
Ugrađen je kontrolni vodomjer za konstantno mjerenje protoke i količine vode od CS poljana u 
pravcu VS Mukinje i VS Jezerce. Ugrađen je uređaj Cello na tlačnom kolektoru. Izrađena je nova 
hidro-termička izolacija na kupoli vodospremnika i ravnog krova iznad crpne stanice.  
Izvršena je dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava tako da je izveden terminal SKADE u 
upravi komunalnog poduzeća. Izvršenim radnjama značajno su se smanjili gubici vode. 
U svrhu smanjenja gubitaka vode i unapređenja vodoopskrbnog sustava Korenica provedene su 
interventne mjere. Uvedena je u funkciju vodosprema Vranovača. Uveden je daljinski nadzor na 
vodovodnoj mreži. Izvedeni su nužni građevinski radovi na pojedinom oknu. Izvedena je dobava 
i ugradnja armatura i fazona. 
U sklopu rekonstrukcije cjevovoda Korenica - Bjelopolje, izvođač radova GS-GRADNJA d.o.o. 
Gospić je izvela rekonstrukciju cjevovoda na dionici Korenica – Bjelopolje u ukupnoj duljini 
2.998 m. Od ukupne duljine cjevovoda 1.667 m je dobavio izvođač radova, a 1.331 metar je 
preuzeto sa skladišta investitora. Radovi na investiciji nisu završeni i nastavljaju se tijekom 
2014. godine. 
U sklopu rekonstrukcije filtrirnice i cjevovoda na području Plitvica izvršeno je djelomično rušenje 
postojećeg betosnkog okna te je izvedeno novo veće okno u koje je ugrađena oprema za 
praćenje gubitaka u cjevovodu, filteri, turbinski vodomjer, Cello uređaj, hidraulički ventil te 
potrebne armature i fazonski komadi na oknu razvoda za skijalište Mukinje-odlazni cjevovod za 
Jezerce. 
Izvršena je sanacija okna u centru Mukinja te sanacija okna razvoda kod sportske dvorane u 
Mukinju. 
Izvršena je sanacija okna na trasi uz državnu cestu nasuprot ulaza u apartman 28, te  zamjena 
ozračnih ventila na trasi prema Jezercu. Izvedeno je i regulacijsko okno cjevovoda naselja 
Jezerce III.  
Izvršeno je terensko ispitivanje vodoopskrbnog sustava te su utvrđena 4 mjesta propuštanja 
vodovodne mreže. Izvedena je rekonstrukcija okna razvoda tlačno gravitacijskog cjevovoda VS 
Bilce. 
Izvedena je rekonstrukcija VS Mukinje I i II, ugrađena je oprema za daljinski nadzor gubitaka 
vode, turbinski vodomjer, Cello uređaj kao i potrebne armature i fazonski komadi. 
Izvedena je sanacija trase tlačno-povratnog cjevovoda od TS Poljana do okna kod ambulante. 
Izvršeno je rušenje postojeća dva okna te je izvedeno novo veće okno prije prijelaza ceste D1 u 
Jezercu – razvod prema vili Glumac. Izvršena je sanacija krovne kupole vodospreme Medveđak. 
Izvedeni su elektroradovi i to nadzorno upravljački centar Filtrirnica, telemetrijska stanica 
vodosprema Bilce kao i telemetrijska stanica vodosprema/crpna stanica Jezerce. Radovi na 
investiciji nisu završeni i nastavljaju se tijekom 2014. godine. 
113

 
B.03.01.39.  VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK SENJ  
Realizirano: 6,664 mil.kn 
(KREDIT 6,664 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi izgradnje vodospreme Koromačina V=100 m3. Radovi su pri samom 
završetku i završetak se planira u 2014. godini. 
Sufinancirani su radovi dogradnje nadzorno-upravljačkog sustava za Koromačinu, Bačvice, 
Stinicu i ostale vodoopskrbne objekte u sustavu upravljanja "Vodovoda hrvatsko primorje južni 
ogranak" d.o.o. Senj. Radovi su u cijelosti završeni. 
Dodavljen je i ugrađen dio opreme za vodocrpilište Bačvica (crpke, mjerači protoka i materijal 
za spojni cjevovod). Radovi su u cijelosti završeni. 
Postavljena je katodna zaštita na 12 lokacija vodoopskrbnog sustava. 
Započelo se s rekonstrukcijom vodocrpilišta Bačvice i spojnog okna u cilju priključenja i 
stavljanja u pogon izvorišta. Radovi se planiraju završiti u 2014. godini. 
 
B. 03.01.40. SENJ 
Realizirano: 3,186 mil.kn 
(HBOR 1,494 mil.kn, KREDIT 1,692 mil.kn) 
 
Na području koje pokriva komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Senj realizirane su dvije 
pozicije, i to nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže Josinovac, te sanacija gubitaka u 
vodoopskrbnom sustavu Senj. 
Prvi ugovor je konzumiran, a građevina dovršena. Od strane nadzorne službe i izvoditelja 
predana je atestna dokumentacija kao i završno izvješće nadzora te je pokrenut postupak 
izvršenja tehničkog pregleda, odnosno izdavanja uporabne dozvole. 
Drugi ugovor sanacija gubitaka u VOS Senj, završen je u okviru ugovora za 2013. godinu, 80% 
posla, te se očekuje ugovaranje, s obzirom na okvirni sporazum i nastavak izgradnje u 2014. 
godini do sada izvedeni radovi su funkcionalna uporabna cjelina, te su postignuti predviđeni 
rezultati na smanjenju gubitaka u mreži. 
 
B. 03.01.41. NOVALJA 
Realizirano: 0,067 mil.kn 
(KREDIT 0,067 mil.kn) 
 
Na području Novalje završena je mjesna mreža u Dražici L=600 m DN 110 mm s reducir oknima 
tijekom 2012. godine a u 2013. godin izvedeni su završni radovi i asfaltiranja. 
 
B. 03.01.42. VRHOVINE 
Realizirano: 2,781 mil.kn 
(HBOR 1,391 mil.kn, KREDIT 1,390 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja tlačnog voda CS Vrhovine - Vodosprema Vrhovine1 - vodosprema 
G.Vrhovine - Babin Potok započeta 2012. godine. U 2013. godini izvedene su 3. i 4. etapa 
cjevovoda vodoopskrbnog sustava Vrhovine - Babin potok. Ugrađeno je ukupno cijevi: DN 100  
10 bara 1.386 m, DN 80 10 bara  7.084 m, DN 125 16 bara 3.499 m, DN 100 16 bara 2.102 m 
te DN 80 16 bara 711 m. Investicija nije u potpusnosti završena te se nastavlja u 2014. godini. 
Nastavljena je izgradnja CS Vrhovine. S izgradnjom vodospreme Vrhovine 1 se započelo u 2012. 
godini tijekom koje je završena 1. etapa. U rujnu 2013. godine nastavljena je izgradnja 
vodospreme Vrhovine 1. Izvršeno je betoniranje AB ploče iznad vodnih komora, betoniranje 
zidova nadvišenog dijela vodnih komora, AB ploče u zasunskoj komori, vanjskih prilaznih 
stepenica, temelja potpornih zidova te dobava i ugradnja dijelova fazonskih komada i armatura. 
Radovi na izgradnji vodospreme nisu završeni i nastavljaju se tijekom 2014. godine. 
 
114

B.03.01.43. PAKRAC  
Realizirano: 0,251 mil.kn 
(HV 0,251 mil.kn) 
 
Izvršena je rekonstrukcija crpilišta Dobrovac odnosno zdenca ZL-1. Demontirana je dotrajala i 
neispravna strojarska i elektro oprema. Ugrađene su potopne pumpe (bunarska i drenažna), 
elektromagnetski mjerač protoka, ventili, automatski uređaj za dezinfekciju vode (natrijev 
hipoklorit) i ostala prateća strojarska armatura i elektro oprema. 
 
U 2013. godini je bila predviđena izgradnja crpilišta Gaj, međutim u postupku javne nabave je 
došlo do žalbe, a kasnije i do poništenja postupka te je morao biti proveden novi. Sredstva su 
stoga na toj poziciji izmjenama i dopunama Plana bila smanjena. U međuvremenu, krajem 
godine, proveden je novi postupak javne nabave radova izgradnje koja će početi u 2014. godini 
čim se sklopi ugovor o sufinanciranju. 
 
B.03.01.44. PITOMAČA 
  Realizirano: 
5,556 
mil.kn 
  (HBOR 
2,635 
mil.kn; 
KREDIT 2,921 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja vodospreme Sedlarica kapaciteta 1.000 m3. Radovi su započeti 2011. 
godine sredstvima MRRŠVG, a planiraju se završti tijekom 2014. godine. Do sada je napravljeno 
oko 92% radova na izgradnji vodospreme. Izgradnjom vodospreme osigurat će se pouzdaniji 
rad vodoopskrbnog sustava Pitomača. Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava 
naselja Turnašica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac, ukupne duljine 
33.152 m, PEHD cijevi, DN 225 mm, DN 160 mm i DN 110 mm. Radovi su započeti 2013. 
godine, a planiraju se završiti 2014. godine. Do sada je napravljeno oko 82% radova. 
Izgradnjom navedenog sustava ostvart će se mogućnost za priključenje 1.910 stanovnika na 
javni vodoopskrbni sustav Pitomače. 
 
B.03.01.45. ORAHOVICA 
  Realizirano: 
1,329 
mil.kn 
  (KREDIT 
1,329 
mil.kn) 
 
Započeti su i završeni radovi na izgradnji spojnog i opskrbnog cjevovoda Paušinci PEHD DN 180 
mm, duljine 3.093 m. Radovi su započeti i završeni tijekom 2013. godine. Navedeni radovi 
povećat će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe u Orahovici te će omogućiti priključenje oko 200 
stanovnika. 
Završeni su radovi na priključenju postojećeg zdenca KZ-1 na crpilištu Klanac na vodoopskrbni 
sustav Orahovica. Priključenjem zdenca KZ-1 na sustav vodoopskrbe znatno će se poboljšati 
sigurnost sustava javne vodoopskrbe. 
 
B.03.01.46. VIROVITICA 
  Realizirano: 
8,519 
mil.kn 
 
 
(HV 4,036 mil.kn; KREDIT 4,483 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji uređaja za preradu pitke vode na crpilištu Bikana u cilju 
proširenja kapaciteta prerade pitke vode za 50 l/s. Radovi su započeti u 2012. godini. 
Započeti su radovi na izradi GIS sustava u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu 
Virovitice. 
Navedenim rdovima povećat  će se količine prerađene vode, a time će se povećati sigurnost 
opskrbe pitkom vodom na vodoopskrbnom sustavu Virovitica. 
 
 
 
115

B.03.01.47. SLATINA 
  Realizirano: 
0,744 
mil.kn 
 
 
(HV 0,162 mil.kn; KREDIT 0,582 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Mikleuš - Ćeralije PEHD DN 225 mm, duljine 
8.532 m. Radovi su započeti tijekom 2011. godine. Izgradnjom navedenog cjevovoda stvorit će 
se prsten, čime će se znatno poboljšati sigurnost i stabilnost opskrbe vodom u brdskom dijelu 
vodoopskrbnog područja Komrada d.o.o. Slatina. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji vodospreme Kestenik u Voćinu kapaciteta 500 m3 i do sada je 
izvršeno preko 98% radova. Završetkom izgradnje vodospreme poboljšat će se sigurnost 
vodoopskrbe u brdskom dijelu. Radovi su započeti tijekom 2009. godine, a planiraju se završiti 
2014. godine. 
2012. godine započeti su, a u 2013. godini nastavljeni radovi na izgradnji magistralnog 
cjevovoda Nova Bukovica – Čačinci u duljini od 2.129 m Ductile DN 300 i DN 250, te je izvedeno 
oko 97% ugovorenih radova. Završetak radova se predviđa tijekom 2014. godine. Izgradnjom 
magistralnog cjevovoda nastavlja se izgradnja sustava Slavonska podravina kojim će se u 
jedinstveni sustav povezati više pojedinačnih vodoopskrbnih sustava. 
Završeni su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Slatina - Radosavci - Mačkovac – Voćin, 
PEHD DN 140 mm, duljine 12.087 m, DN 110 mm, duljine 3.676 m i DN 90 mm, duljine 150 m. 
Izgradnjom cjevovoda ostvarit će se mogućnost za priključenje oko 180 stanovnika na sustav 
javne vodoopskrbe. Radovi su započeti tijekom 2010. godine. 
Započeti su radovi na uključivanju zdenaca B-3 i Z-4 na sustav javne vodoopskrbe Slatina. 
Spajanjem navedenih zdenaca povećat će se sigurnost sustava vodoopskrbe Slatina. 
 
B.03.01.48. DAVOR-GRADIŠKA 
Realizirano: 3,000 mil.kn 
(HV 2,000 mil.kn, KREDIT 1,000 mil.kn) 
 
Dovršeni su u potpunosti radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Batrina i Nova Kapela 
koji su započeti u 2012. godini. Ugrađeno je ukupno 5.197 m PEHD cjevovoda DN 63, DN 90 i 
DN 110.  
Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Cernik - Šumetlica koja je započena 2012. 
godine kada je izvršeno cca 48% radova. U 2013. godini izvršeno je cca 45% od ukupne 
ugovorene vrijednosti radova. Ukupno je ugrađeno 4.194 m PEHD cjevovoda DN 160, DN 140, 
DN 90 i DN 63. 
Radovi na dovršetku izgradnje vodospreme Rešetari nisu provedeni jer nisu dovršeni radovi na 
izradu pristupne ceste i cjevovoda do vodospreme.  
Radovi na izgradnji pristupne ceste i spojnog cjevovoda do vodospreme započeti su 2013. 
godine i izvršeno je 47% od ukupno ugovorenih radova. Izvršeni radovi obuhvaćaju polaganje 
308 m cjevovoda od nodularnog lijeva Ø 250, te veći dio radova na izgradnji posteljice, nasipa i 
tampona ceste, kao i izradu betonskih propusta ispod ceste. 
Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Rešetari. Izvršeno je oko 48% 
radova. Ugrađeno je 3.816 m PEHD cjevovoda DN 225, DN 160 i DN 110. 
 
B.03.01.49. ISTOČNA SLAVONIJA – SLAVONSKI BROD 
 

Realizirano: 14,169 mil.kn 
 
(HV 6,880 mil.kn, KREDIT 3,394 mil.kn, HBOR 3,895 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području Istočna Slavonija – Slavonski Brod izvršeni su radovi kako 
slijedi: 
Magistralni cjevovod Zadubravlje - radovi su započeli 2012. godine i pri samom su kraju. 
Cjevovod je Ductil DN 150. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na dijelu cjevovoda i 
betonski radovi. Objekt je predviđen za Plan u 2014. godini kada se očekuje i završetak. 
116

Magistralni cjevovod dionica DV – radovi su u završnoj fazi. Tijekom 2013. godine izvedeno je 
3.672 m ductil cjevovoda DN 500 i pristupilo se radovima na tlačenju, ispiranju i dezinfekciji 
cjevovoda. Završetak radova predviđen je u prvoj polovici 2014. godine. 
Magistralni cjeovovod kroz Staro Topolje dioniva DIV – tijekom 2013. godine izvođeni su radovi 
na polaganju cjevovoda ductil DN 200 i DN 150, odnosno izgradnja čvorišta i priprema za 
tehnički pregled. Radovi su u cijelosti završeni i dostavljena je dokumentacija za izvedene 
radove. 
Magistralni cjevovod Beravci dionica D III – Etapa 3.2. – radovi su započeli u 2012. godini. 
Dionica cjevovoda izvedena je od ductil cijevi DN 300 i DN 150. U 2013. godini izvedeno je 
ukupno 2.314 m cjevovoda, radovi su okončani i tehnički pregled je prijavljen. Početkom 2014. 
godine očekuje se sazivanje tehničkog pregleda. 
Spojni cjevovod Čajkovci – Stari Perkovci – Ovaj objekt je u potpunosti završen tijekom 2013. 
godine. Izvršeni su svi predviđeni radovi i cjelokupna dokumentacija je prikupljena i spremna za 
tehnički pregled. 
Izgradnja crpne stanice Brodsko Brdo – Tijekom 2013. godine izvršeni su radovi prema 
predviđenom planu i organiziran je tehnički pregled kojim je ishođena i uoprabna dozvola. 
Izgradnja crpne stanice Bukovlje – Tijekom 2013. godine izvršeni su radovi prema predviđenom 
planu i organiziran je tehnički pregled kojim je ishođena i uoprabna dozvola. 
Glavni i distributivni cjevovodi naselja Sikirevci i Jaruge – Radovi su započeli tijekom 2011. 
godine. U 2013. godini izgrađen je manji dio cjevovoda koji su od PE DN 110 i DN 63, obavljena 
tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda. Radovi su završeni i stekli su se uvjeti za pripremu 
tehničkog pregleda. 
Spojni cjevovod Stari Slatinik – crpna stanica Krajačići – Radovi predviđeni u 2013. godini 
završeni su u cijelosti, tehnička dokumentacija pripremljena i pripremljen je tehnički pregled. 
Vodoopskrbna mreža druge zone vodoopskrbe pod utjecajem CS Brodsko Brdo – Tijekom 2013. 
godine završeni radovi na izgradnji cjevovoda PE DN 110, 90, 63 ukupne dužine 2.269 m, 
zajedno sa tlačnim probama, dezinfekcijom i ispiranjem cjevovoda. Obavljen je tehnički pregled 
i stekli se uvjeti za izdavanje uporabne dozvole koji je u tijeku. 
Vodoopskrbna mreža druge općine Bukovlje 2 i 3 faza – Tijekom 2013. godine završeni radovi 
na izgradnji cjevovoda PE DN 225, 110, 90, 63 ukupne dužine 6.512 m, zajedno s tlačnim 
probama, dezinfekcijom i ispiranjem cjevovoda. Dostavljena dokumentacija i izvršena priprema 
za tehnički pregled. 
Pristupni put za CS Istočna Slavonija – Radovi na objektu započeli su u 2012. godini. Sve što je 
predviđeno za 2013. izvedeno je prema planu i dostavljena je dokumentacija za tehnički 
pregled. Radovi su izvedeni na izgradnji cjevovoda ductil DN 700 549 m,DN 500 231 m, te 
pristupni put u dužini cca 1.945 m. U 2014. godini planira se rješiti cjelokupnu dokumentaciju 
oko pripreme za uporabu građevine. 
Distributivni vodovi u općini Garčin – Radovi na izgradnji distributivnih vodova i čvorišta u općini 
Garčin započeli su u 2013. godini i izvršeno je oko 90% radova na objektu. Planiran je završetak 
tijekom 2014. godine. 
 
B.03.01.50. GARČIN 
 

Realizirano: 1,771 mil.kn 
 
(HV 0,511 mil.kn, KREDIT 1,260 mil.kn) 
 
Izgradnja glavnog i distribucijskog voda u naseljima Klokočevik i Vrhovina započeta je krajem 
2012. Krajem listopada 2013. godine završeni su u potpunosti svi radovi na spomenutom 
cjevovodu, u naselju Vrhovine ugrađeno je 2.316,99 m cjevovoda DN 110 i 1.588 m DN 63, u 
naselju Klokočevik ugrađeno je 3.955 m cjevovoda DN 110, te 2.975 m DN 63. 
U oba naselja položeni su svi cjevovodi, te su izvedena sva čvorišta kako je bilo i predviđeno 
projektnom dokumentacijom. Provedena je tlačna proba, mehaničko  čišćenje, ispiranje i 
dezinfekcija na cjevovodima u oba naselja koje u potpunosti zadovoljava propisane norme. 
Cjevovodi su prijavljeni za tehnički pregled. 
 
117

Tijekom 2013. godine u naselju Zadubravlje ugrađeno je 300 m PEHD DN 160, 940 m PEHD DN 
110, te 1839 m PEHD DN 63. Od početka izgradnje položeno je 1.260 m DN 110 i 4.049 m¹DN 
63. Ostalo je za izvesti 38% cjevovoda. Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini. 
 
B.03.01.51. DUGI OTOK 
 

Realizirano: 0,391 mil.kn 
 
(HV 0,190 mil.kn, Kredit 0,201 mil.kn) 
 
Opskrba dijela naselja na Dugom otoku je zasnovana na desalinizatorskom postrojenju koji 
uzima vodu iz Žmanskog jezera, dok se za druga naselja opskrba vrši putem vodonosaca i 
punjenjem lokalnih vodosprema. Radovi na izgradnji vodospreme su započeli još 2008. godine. 
Zbog nemogućnosti osiguranja sredstva ista nije do sada dovršena. 2012. godine su započeli 
radovi na dovršetku  izgradnje vodospreme Sali (V=1.000 m3) na Dugom Otoku u koju će se 
akumulirati voda koja dođe iz desalinizatora. Dovršetak radova se očekuje do ljeta 2014. 
godine. 
 
B.03.01.52. VIR 
 

 
Realizirano: 0,451 mil.kn 
  (HV 
0,451 
mil.kn) 
 
U 2013. godini dovršeni su radovi na izgradnji I. etape vodoopskrbne mreže na otoku Viru koji 
nije imao riješenu opskrbu pitkom vodom. U istom rovu su polagane i cijevi za odvodnju. Za 
stavljanje u funciju vodoopskrbne mreže potrebno je dovršiti VS Vir (radovi pri završetku) što se 
očekuje u prvom kvartalu 2014. godine. Realizacijom ovog projekta se omogućuje sigurna i 
kvalitetna vodoopskrba stanovnika otoka Vira kao i mnogobrojnih turista koji posjećuju otok u 
ljetnom periodu.  
 
B.03.01.53. ZADAR 
 

 
Realizirano: 18,961 mil.kn 
 
 
(HV 5,409 mil.kn; HBOR 12,274; Kredit 1,278) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Vrulje (duljina 3,1 km) te glavnog 
opskrbnog cjevovoda za priobalna naselja grada Obrovca, dionica Cicin Gaj – Karin (duljina 1,6 
m). Naselja Vrulje i Cicin Gaj do sada nisu imala riješenu opskrbu pitkom vodom. Izvršen je 
tehnički pregled. 
Završena je izgradnja IV. etape magistralnog cjevovoda Petrčane – Nin - Privlaka - Vir (dionica 
na otoku Viru) duljine 7,1 km i promjera cjevovoda 400 mm. Dovršeni su i radovi na izgradnji 
CS Vir  (2x183 l/sec i 2x 105 l/sec). Nastavljena je izgradnja vodospreme Vir zapremine 4.000 
m3 (radovi u završnoj fazi) te će se isti dovršiti u prvom kvartalu 2014. godine. Može se 
očekivati stavljanje u funkciju svih objekata sustava Petrčane – Nin - Vir u 2014. godini.   
Tijekom 2013. godine završena je rekonstrukcija crpne stanice Dolac (građevinski i elektro 
radovi). Rekonstrukcijom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba vodom iz Zrmanje 
cijelog vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda (DN 100-400 mm, duljine 33,5 km) nizvodno 
od Zemunika, započeta 2011. godine, u okviru izgradnje istočnog pravca Regionalnog 
vodoopskrbnog sustava zadarskog zaleđa na izgradnji I., II., dijela III. I IV.etape. Izgradnjom 
navedenih cjevovoda osigurat će se opskrba vodom iz Zrmanje područja Zemunika Donjeg, 
Galovca, Debeljaka i Gorice. 
Nastavljena je izgradnja III. faze vodoopskrbnog sustava Petrčane - Vir (podmorski cjevovod). 
Izgradnjom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba vodom cijelog otoka Vira. 
Nastavljeno je izvršenje poslova na uvođenju Sustava upravljanja gubicima vode 
vodoopskrbnog sustava Zadar, započeto krajem 2012. godine, a koji se nastavljaju i u 2014. 
godini, kada se planira završiti I. etapa sustava. 
Tijekom 2013. godine su završeni poslovi vodoistražnih radova na području crpilišta Oko. 
118

Završena je izgradnja tlačnog i gravitacijskog vodoopskrbnog cjevovoda Krši za vodospremnik 
Posedarje. Izgradnjom navedenih cjevovoda osigurat će se opskrba vodom područja Posedarja. 
Završena je rekonstrukcija dijela nulte faze Zapadnog pravca (vodoopskrbni cjevovod u Ulici 
Hrvatskog Sabora u Zadru). Rekonstrukcijom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba 
vodom iz Zrmanje cijelog zapadnog dijela vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Tijekom 2013. godine su nastavljeni poslovi na uvođenju nadzorno-upravljačkog sustava u 
vodoopskrbni sustav Zadar, koji se nastavljaju i u 2014. godini kada se planira završiti I. etapa 
sustava. Nadzorno-upravljačkim sustavom osigurava se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba 
vodom cijelog sustava. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Pridrage, II. faza (DN 50-100 mm, duljine 19,2 
km). Izgradnjom navedene vodoopskrbne mreže omogućit  će se opskrba vodom područja 
Pridrage u općini Novigrad. 
Nastavljena je izgradnja vodospremnika Rovanjska (V=1.000 m3), a izgradnjom navedenog 
objekta omogućit će se sigurna opskrba vodom sjevernog pravca vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Paljuv (DN 80-150 mm, duljine 6,9 km), a 
izgradnjom navedene vodoopskrbne mreže omogućit  će se opskrba vodom naselja Paljuv u 
općini Novigrad. 
Nastavljena je rekonstrukcija vodospremnika Straža (V=600 m3), čime se omogućuje kvalitetna, 
kvantitetna i sigurna opskrba vodom zapadnog pravca vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Nina (DN 500 mm, duljine 0,8 km) na vodoopskrbni 
cjevovod Petrčane - Vir (zapadni pravac vodoopskrbnog sustava Zadar), a izgradnjom 
navedenog objekta omogućit  će se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba vodom područja 
Nina. 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Privlake (DN 250 mm, duljine 0,5 km) na 
vodoopskrbni cjevovod Petrčane - Vir (zapadni pravac vodoopskrbnog sustava Zadar), a 
izgradnjom navedenog objekta omogućit će se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba vodom 
područja Privlake. 
 
B.03.01.54. BENKOVAC 
 

 
Realizirano: 3,000 mil.kn 
  (HV 
3,000 
mil.kn) 
 
Područje od Benkovca do Lišana Ostrovičkih nije opskrbljeno pitkom vodom. Sredinom 2009. 
godine se krenulo u realizaciju tri od ukupno sedam etapa. U 2013. godini su u cijelosti dovršeni 
radovi na izgradnji  I., III. i VI. etape cjevovoda (duljine oko 30 km, DN 100-300 mm). 
Izgradnju navedenog cjevovoda su komisiono vodile Hrvatske vode. Očekuje se opskrba 500 
domaćinstava. Izvršen je tehnički pregled. 
Završeni su radovi na izgradnji II. faze vodoopskrbnog sustava polačkog bazena koja je 
obuhvaćala izgradnju cjevovoda DN 150-100 mm duljine 5,0 km koji su započeli 2011. godine 
te su nastavljeni radovi na izgradnji I. faze vodoopskrbnog sustava polačkog bazena L= 6,0 km 
DN 200-150 mm koja je započela 2012. godine, a čiji dovršetak se očekuje u 2014. godini. 
Izvedbom navedenih radova omogućava se sigurna opskrba naselja Polača, Jagodnja Donja, a 
ujedno se eliminiraju gubici na sustavu koji su prisutni još od vremena domovinskog rata. Broj 
priključaka iznosi 1.170. 
 
B.03.01.55. PAG 
 

 
Realizirano: 10,000 mil.kn 
 
 
(HBOR 4,500 mil.kn; Kredit 5,500 mil.kn.) 
 
Završena je izgradnja vodospreme Vrčići I na Pagu zapremine 1.000 m3  čija je izgradnja 
započela 2012. godine. Izgradnjom iste se postiže kvalitetnija opskrba vodom naselja na 
području južnog dijela grada Paga (Vlašići, Smokvica, Miškovići, Košljun i općine Povljana).  
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun – Sv. Martin na Pagu započeta 2012. 
godine, a koja obuhvaća izgradnju VS Košljun 500 m3, VS Sv. Martin 1.000 m3, PCS Košljun – 
119

Sv. Martin te spojnog cjevovoda Košljun – Sv. Martin duljine 6 km DN 200 mm. Dovršetak 
radova se očekuje u 2014. godini, a stavljanjem sustava u funkciju riješava se opskrba naselja 
Košljuna te stvaraju preduvjeti za opskrbu naselja Proboj, omogućava se  isporuka vode u 
smjeru naselja Šimuni, opskrba  autokampa u Šimunima i turističke zone kod Proboja. Tijekom 
ljetne sezone prisutni broj stanovnika i turista iznosi na ovom području cca 14.000.  
 
B.03.01.56. POVLJANA 
 

 
Realizirano: 6,007 mil.kn 
  (HV 
6,007 
mil.kn) 
 
Obavljani su radovi na izgradnji postrojenja za desalinizaciju boćate vode na lokaciji Veliko Čelo 
kod Povljane. Na gradilištu je izvedena hala te nabavljena i montirana oprema za desalinizaciju, 
čeka se priključak na novu trafostanicu koju izvodi HEP kako bi mogla početi proba instalirane 
opreme za desalinizaciju. Izgradnja tipske trafostanice i izgradnja visokonaponskog kabla dužine 
900 m za napajanje postrojenja desalinizacije boćate vode su u tijeku. 
Izvođeni su radovi na sanaciji gubitaka u mreži vodoopskrbnog sustava općine Povljana. 
Izvedena su dva okna za nadzor sustava i sanacija cjevovoda u ulicama Ante Starčevića, 
Miroslava Krleže, Alojzija Stepinca, Bartola Kašića, ulica prema vodospremi i ulica Virski put. 
Sanirani su cjevovodi PEHD dimenzija DN 90 u dužini od 799,15 m, PEHD DN 110 u dužini 
204,95,PEHD DN 125 u dužini od 26,40 m, PEHD DN 160 u dužini od 198,97 m, PEHD DN 180 u 
dužini od 484,00 m, i NL DN 150 u dužini od 222,00 m. Očekuje se nastavak radova u 2014. 
godini do njihovog završetka. 
 
B.03.01.57. OSIJEK, DALJ 
  Realizirano: 
17,637 
mil.kn 
 
 
(HV 4,396 mil.kn; HBOR 5,899 mil.kn; Kredit 7,342 mil.kn) 
 
DALJ 
Završeni su radovi na izradi zamjenskog zdenca na crpilištu Dalj, čime je osigurana sigurnost 
pogona za proizvodnju pitke vode na crpilištu Dalj. Uz izvođenje zdenca, paralelno su se vršili 
radovi hidrogeološkog nadzora nad izvedbom zdenca koji su obuhvaćali i interpretaciju 
dobivenih rezultata bušenja. 
 
OSIJEK 
Nastavljeni su radovi započeti 2012. godine na vodoopskrbnom sustavu grada Osijeka. 
Završena je izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda pitke vode u Vukovarskoj ulici u Osijeku 
(od Huttlerove ulice do čvorišta TE-TO) i to Ductile cijevi DN 400 mm u dužini l=474 m, DN 300 
mm u dužini l=1.422 m, te PEHD cijevi Ø 160 mm u dužini l=2.478 m, ø 225 mm l=74 m. 
Izgradnjom navedenog cjevovoda povećala se sigurnost i kvaliteta opskrbe stanovništva pitkom 
vodom. 
 
Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku PEHD 
DN 160 mm, DN 125 mm i DN 110 mm dužine 1.174 m i Ductile DN 300 dužine 1.200 m, bliži 
se kraju te je do sada izvedeno oko 70% ugovorenih radova. 
Završava se i rekonstrukcija cjevovoda pitke vode - sjeverna i južna strana Strossmayerove ulice 
(od Ulice Š. Petefija do Ulice sv. Roka i od Ulice Ljudevita Posavskog do Svilajske ulice) PEHD 
DN 225 mm, DN 160 mm i DN 110 mm ukupne dužine 2.519 m, do sada izvedeno oko 90% 
ugovorenih radova. 
Završeni su hidrogeološki radovi na crpilištu Vinogradi u Osijeku (izrada dva zamjenska zdenca 
Z1 i Z4 i sanacija motriteljske mreže. Završena je rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Osijeku, 
od spoja na južnu obilaznicu do raskrižja s Drinskom ulicom - faza 1 PEHD DN 315 mm, DN 225 
mm, DN 160 mm i DN 110 mm dužine 146 m i Ductile DN 300 dužine 1.269 m. Završena je 
izgradnja cjevovoda pitke vode produžetak Divaltove ulice od Trpimirove do Vinkovačke ulice 
PEHD DN 315mm, DN 160 mm i DN 110 mm dužine 221 m i Ductile DN 400 i DN 300 dužine 
120

772 m. Završava se rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ružinoj ulici PEHD DN 225 
mm, DN 200 mm, DN 160 mm i DN 125 mm dužine 1.658 m, te je do sada izvedeno oko 70% 
ugovorenih radova. Završena je rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ulici Poljski 
put, Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog PEHD DN 160 mm, DN 125 mm i DN 110 mm dužine 
911 m, Ductile DN 300 mm dužine 390 m. 
Završena je rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Hebrangovoj ulici PEHD DN 225 
mm, DN 160 mm i DN 125 mm dužine 990 m, Ductile DN 300 mm dužine 14 m. Završena je 
izgradnja cjevovoda pitke vode u Sarvašu u Borovskoj ulici PEHD DN 125 mm dužine 621 m. 
Završena je izgradnja cjevovoda pitke vode Kozjačka ulica (dionica od naselja Retfala Nova do 
Svilajske ulice) PEHD DN 160 mm dužine 347 m. Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u 
Ulici I. Tijardovića u Osijeku PEHD DN 160 mm dužine 164 m. 
Ove godine završava se izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Dopsin – Vuka PEHD DN 
225 mm dužine 4.919 m, do sada je izvedeno oko 51% ugovorenih radova. 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Dopsin PEHD DN 125 mm dužine 3.506 m. 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Hrastin PEHD DN 160 mm i DN 110 mm 
dužine 3.036 m. Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Paulin Dvor PEHD DN 110 
mm dužine 1.150 m. Započeta je izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Beketinci - Vuka i 
vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski PEHD DN 250 mm, DN 160 
mm i DN 110 mm dužine 14.990 m, Ductile DN 350 mm dužine 4.650 m, te je do sada izvedeno 
oko 43% ugovorenih radova. Izgradnjom navedenih cjevovoda poboljšat će se sigurnost 
vodoopskrbe, smanjit će  se  gubici  na  mreži,  te  će se omogućiti priključenje oko 2.085 
stanovnika. Svi radovi su započeli tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. godine. 
 
B.03.01.58. NAŠICE 
  Realizirano: 
6,300 
mil.kn 
 
 
(HV 2,950 mil.kn; Kredit 3,350 mil.kn) 
 
Započeti su radovi na izgradnji glavnog opskrbnog cjevovoda Podgorač - Budimci i dio 
opskrbnih cjevovoda naselja Budimci, PEHD DN 180 mm, duljine 9.516 m, DN 140 mm, duljine 
18 m i DN 110 mm, duljine 38 m i DN 63 mm duljine 3.066 m. 
 
Tijekom 2013. godine započeli su i završeni radovi na izgradnji glavnih opskbnih cjevovoda 
Podgorač  -  Bijela  Loza.  Radovi  su  započeti tijekom 2012. godine. Izgradnjom predmetnih 
cjevovoda ostvarila se mogućnost za priključenje dodatnih oko 930 stanovnika na sustav javne 
vodoopskrbe. 
 
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji crpilišta Velimirovac kapaciteta 150 l/s. Rekonstrukcijom 
crpilišta poboljšat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Našičkog 
vodovoda. Radovi su započeti tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. godine.  
 
Započela je izgradnja glavnih opskrbnih cjevovoda Podgorač - Kršinci i Podgorač – Ostrošinci, 
čiji završetak se očekuje tijekom 2014. godine. Izgradnjom navedenih cjevovoda stječe se 
mogućnost za priključenje dodatnih 267 stanovnika na području općine Podgorač.  
 
B.03.01.59.  ĐURĐENOVAC 
  Realizirano: 
2,238 
mil.kn 
 
 
(HV 0,988 mil.kn; Kredit 1,250 mil.kn) 
 
Na distributivnom sustavu Rad d.o.o. Đurđenovac izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbne 
mreže u naselju Đurđenovac u dužini cca l=2.870 m. Navedenim radovima smanjeni su gubici 
na vodoopskrbnom sustavu i povećana sigurnost opskrbe pitkom vodom stanovništva 
navedenog područja. 
121

Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije i proširenja crpilišta Đurđenovac kapaciteta 
40 l/s (idejni projekt). Izrada glavnog projekta trenutno je u tijeku i očekuje se u najskorije 
vrijeme. 
 
B.03.01.60. ŠIBENIK 
 

 
Realizirano: 14,334 mil.kn 
 
 
(HV 5,336 mil.kn; HBOR 6,300 mil.kn; Kredit 2,698 mil.kn.) 
 
Dovršena je izgradnja/rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda za Solaris i Zablaće (L=4 km, 
DN 400-250 mm), započeta u 2012. godini, a kojom će se postići smanjenje gubitaka u sustavu 
kao i sigurnija opskrba navedenih naselja. Tijekom ljetne sezone na ovom području skupa sa 
Hotelima Solaris bude i do 13.000 stanovnika dok ih je tijekom zime oko 1.500. 
Dovršena je i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Boraja, koja je započela u 2012. godini. 
Stavljanjem u funkciju osigurava se vodopskrba naselja Boraja koje do sada nije imalo riješenu 
javnu vodoopskrbu. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik će ostvariti 250 priključaka 
domaćinstava.   
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji tranzitnog azbestcementnog cjevovoda za Primošten i 
Rogoznicu na dionici Grebaštica – Primošten (Ø 500 mm L=8,3 km) započeti u 2012. godini na 
kojem su zbog dotrajalosti učestala puknuća. Rekonstrukcijom cjevovoda se postiže smanjenje 
gubitaka i sigurnija opskrba naselja na dionici Grebaštica-Primošten.   
Također, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji magistralnih cjevovoda na području Kistanja 
(DN 200-80 mm, L=12 km) koji su započeli u 2012. godini, čiji cilj je smanjenje gubitaka u 
sustavu. Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini. 
U 2012. godini su započeti radovi na izgradnji zagorskog vodovoda u općini Marina (dionica do 
Rastovca)  L=3,5 km kao dijela spoja vodoopskrbnog sustava općine Marina s vodoopskrbnim 
sustavom Šibenika, čime se stvara mogućnost vodoopskrbe naselja Rastovac. Isti su završeni u 
2013. godini.   
Započeli su radovi na elektro-strojarskoj rekonstrukciji crpnih stanica Jaruga 3 (390 l/s), Torak 
(50 l/s) i Pokrovnik (50 l/s). Navedenom rekonstrukcijom postiže se učinkovitija i sigurnija 
isporuka vode u  vodoopskrbni sustav Šibenik.   
 
B.03.01.61. KNIN 
 

 
Realizirano: 6,999 mil.kn 
 
 
(HBOR 4,000 mil.kn; Kredit 2,999 mil.kn.) 
 
Započeli su radovi na rekonstrukciji crpne stanice Šimića vrelo u Kninu (170 l/s) koja je bila 
nužna zbog dotrajalosti postojećeg crpnog postrojenja i pripadne trafo stanice te je odvijanje 
redovite vodoopskrbe grada Knina bilo upitno obzirom da je Šimića vrelo glavni vodozahvat za 
vodoopskrbu grada Knina (srce sustava). Završetak radova se očekuje u prvoj polovici 2014. 
godine.  
 
B.03.01.62. ISTOČNA SLAVONIJA – VINKOVCI 
  Realizirano: 
13,911 
mil.kn 
 
 
(HV 12,843 mil.kn, KREDIT 1,068 mil.kn) 
 
Dovršena je izgradnja vodovodne mreže u Savskoj Ulici – Babina Greda. Izgradnja je započela 
2012. godine, izveden je kompletan cjevovod završno sa lipnjem 2013. godine. Ukupna duljina 
izgrađenog cjevovoda je 3 km. Profili cjevi su PE 100 d 160 i PE 100 d 90. Izvršena je sanacija 
prometnih površina, pješačkih staza i kućnih prilaza.  
Dovršena je izgradnja Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije, dionica: 
Vinkovački Banovci – Nijemci – Podgrađe – Apđevci - Lipovac. Izvedeno je 100% radova. 
Ukupno je izvedeno 15.800 m cjevovoda profila DN 200 i DN 250. Izvršeno je usmjereno 
bušenje s daljinskim radio upravljanjem u dužini od L=408 m, DN 225 (s=13,40 mm, t=8,93 
122

kg/m), te zaštitna cijev DN 315 (s=18,70 mm, t=17,40 kg/m). Radovi su okončani u listopadu 
2013. godine.  
Dovršena je izgradnja zdenca na vodocrpilištu Sikirevci, ZS-5. Izvedeni su: priključni 
vodoopskrbni cjevovod za zdenac ZS-5, niskonaponski kabeli za spoj zdenca ZS-5 na TS-2 
(l=350 m), signalni  kabel  za uključenje    zdenca    ZS-5    u    nadzorno-upravljački  sustav  
crpilišta  (uz  priključne cjevovode, odnosno elektroenergetske kablove), pristupni put na 
crpilištu š=6 m, od zdenca ZS-4 do zdenca ZS-5, l=215 m. Prijavljen je tehnički pregled i 
ishođenje uporabne dozvole. 
U tijeku je izgradnja vodospreme za pitku vodu zapremine 2 x 500 m³ sa zgradom crpne stanice 
i zasunske komore vodospreme u naselju Retkovci. Ukupno izvedeno oko 60% radova te se 
očekuje nastavak radova i završetak u 2014 godini. 
 
B.03.01.63. NUŠTAR 
  Realizirano: 
0,420 
mil.kn 
 
 
(HV 0,147 mil.kn; Kredit 0,273 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih cjevovoda u Nuštru u ulicama: Krste Frankopana, 
Ivana Meštrovića, Augusta Šenoe, Vladimira Nazora i Marina Držića PEHD, DN 160 mm, duljine 
305 m i DN 110 mm, duljine 2.211 m. Navedeni radovi povećat  će sigurnost i stabilnost 
vodoopskrbe u Nuštru. Radovi su započeti tijekom 2011. godine i završeni su 2013. godine. 
 
B.03.01.64. HVAR 
 

 
Realizirano: 22,335 mil.kn 
  (HV 
22,335 
mil.kn) 
 
U 2012. godini ugovoreni su radovi na izvođenju dodatnog (druga cijev) podmorskog cjevovoda 
Brač – Hvar (Ø 350 mm, l = 5,5 km) kojim će se postici dovod dodatnih količina vode s kopna 
(Brač) na Hvar i omogućiti sigurnija vodoopskrba istog (sa 85 l/sec na L=100 l/sec. Radovi su 
izvedeni u cijelosti te je cjevovod stavljen u funkciju.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Milna (150 m3) koja je započela 2012. godine, a koja 
osigurava sigurnu opskrbu naselja Milna obzirom da se dosadašnja vodoopskrba Milne odvijala 
na način da je opskrbna mreža bila direktno priključena na tranzitni cjevovod prema gradu 
Hvaru. Nastavljeni su radovi na izgradnji cjevovoda za vodoospkrbu trajektnog pristanište Stari 
Grad koja je započela u 2012. godini. Dužina cjevovoda iznosi cca 2,1 km, a profil cjevovoda je 
150 mm. Radovi na izgradnji VS Milna i cjevovoda za trajektno pristanište Stari Grad su izvedeni 
u visokom stupnju gotovosti te će isti bit dovršeni u 2014. godini.  
 
B.03.01.65. BRAČ 
 

 
Realizirano: 3,083 mil.kn 
 
 
(HBOR 1,833 mil.kn; Kredit 1,250 mil.kn.) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji crpne stanice Mirca na zapadnom dijelu otoka Brača, 
započetih u 2012. godini. Ista je u funkciji precrpljivanja većih količina vode za smjer otoka 
Šolte (do sada 22 l/sec a u budućnosti cca 30 l/sec) te većih dotoka u zapadni dio otoka Brača. 
Radovi su izvedeni gotovo u cijelosti (99%) te se dovršetak istih i stavljanje crpne stanice u 
funkciju očekuje do ljeta 2014. godine. 
Dovršeni su radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni Ratac u općini 
Postira na otoku Braču. U sklopu izgradnje komunalne infrastrukture izvođeni su radovi na 
izgradnji vodospreme (V= 2x125 m3) i vodoopskrbnih cjevovoda u industrijskoj zoni (L=1,1 km 
DN 100-150 mm).  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji kanalizacije u ulici Put Sv. Duha u Postirama te su 
se u sklopu istih izvodili i radovi na zamjeni postojećeg dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda 
koji se nalazio u navedenoj ulici i za kojeg su se očekivala oštećenja prilikom izvođenja radova 
na izgradnji kanalizacije. Radovi su dovršeni u cijelosti. 
123

 
B.03.01.66. SINJ 
 

 
Realizirano: 3,354 mil.kn 
 
 
(HBOR 1,360 mil.kn; Kredit 1,994 mil.kn) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Obrovac - Bajagić - Čačijin Dolac - zona 
2 i 3 započetu u 2012. godini. Radovi su  obuhvaćali  izgradnju VS i HS Čačijin Dolac (V=250 
m3, Q=1-10 l/s) te cjevovode ukupne duljine 8,5 km, DN 150-110 mm. Stanovnici na 
navedenom području do sada nisu imali riješenu opskrbu pitkom vodom. Očekuje se 300 
priključaka u domaćinstvima. Izvršen je tehnički pregled. 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Vrpolje - Dodizi - Velić započeti u 2012. 
godini. Radovi su obuhvaćali izgradnju cjevovoda duljine 13,9 km, DN 125-150 mm, 
vodospreme Vrpolje (250 m3) i HS Čačvina. Očekivana opskrba stanovnika 200 priključaka. 
Izvršen je tehnički pregled. 
 
B.03.01.67. IMOTSKA KRAJINA 
 

 
Realizirano: 1,595 mil.kn 
 
 
(HBOR 1,038 mil.kn; Kredit 0,557 mil.kn) 
 
Na području dijela općine Šestanovac nije bila riješena opskrba. Ista je planirana iz smjera 
Imotske krajine tj. vodospreme Lovreć u koju se voda doprema iz smjera vodozahvata Opačac 
(Imotski) i iz smjera Mukišnice (Regionalni vodovod Josip Jović). Izgradnjom objekata na 
području općine Šestanovac dovršila bi se izgradnja objekata Regionalnog sustava Josip Jović u 
cijelosti. U 2013. godini je izvršen tehnički pregled II. etape (dionica Prpuša - Kovačevići DN 
150-80 mm, l=6,7 km) te je nastavljena izgradnja III. etape vodoopskrbnog sustava općine 
Šestanovac (Dundići – Privija, DN 150 mm, l=6,3 km). Radovi na izgradnji III etape su završeni 
izuzev dionice kroz naselje Grabovac, gdje se cjevovod zbog imovinsko - pravnih problema 
trebao izvoditi usporedno s rekonstrukcijom Državne ceste. Kako se rekonstrukcija ceste nije 
započela izvoditi u 2013. godini, a imovinsko - pravni problemi nisu riješeni na neki drugi način, 
dionica cjevovoda u duljini od cca 400 m nije se mogla izvesti. Navedene poteškoće bi trebale 
biti riješene u narednom razdoblju, nakon čega bi na ovoj dionici započelo izvođenje radova. 
Dovršetak izgradnje ove dionice cjevovoda od cca 400 m se očekuje tokom 2014. godine. Ovaj 
projekt su komisiono provodile Hrvatske vode. Dovršetkom sve tri etape na području općine 
Šestanovac osigurat će se mogućnost za dovršetak sekundarne mreže, a time i opskrba cca 
1.500 stanovnika koja do sada nisu imala priključak na javni vodoopskrbni sustav. 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe za naselje Jasenak u općini Cista Provo koji su 
obuhvaćali izgradnju cjevovoda DN 110 mm duljine 2,5 km.   
U 2013. godini su se izvodili radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda crpna stanica Opačac 
– vodosprema Ljuba (DN 300-250 l=4,3 km). Izgradnjom ovog cjevovoda će se povećati 
sigurnost vodoopskrbe na području Imotskog. 
Također su se izvodili radovi na izgradnji cjevovoda Draguni (DN 150-100 l=6,0 km) i 
vodospreme Draguni (V=250 m3) u općini Lokvičići. Izgradnjom ovih vodoopskrbnih građevina 
omogućiti će se vodoopskrbe na području naselja Draguni, Joguni, Strinići i Mikulići na području 
općine Lokvičići. 
 
B.03.01.68. SPLIT 
 

 
Realizirano: 1,011 mil.kn 
 
 
(HBOR 0,980 mil.kn; Kredit 0,031 mil.kn) 
 
U 2013. godini je dovršena izgradnja III. etape magistralnog i povratnog cjevovoda na dionici 
Radošić – Uble (DN 200 mm, L=9.310 m) koja je započela 2011. godine. Dionica Radošić – Uble 
predstavlja nastavak projekta iz 2007. godine, a svrha projekta je dovoda vode sa Krke 
(Šibenksko - kninska županija) uz auto-cestu na područje splitskog zaleđa. Za stavljanje u 
funkciju cjevovoda je potrebno izgraditi i PSC Radošić, VS/CS/TS Radošić te VS Uble. 
124

Ovaj su projekt komisiono provodile Hrvatske vode. Dovršetkom cjevovoda Radošić – Uble 
stvaraju se uvjeti za izgradnju mjesnih mreža Prgometa, Radošića, Ubala, gornjih područja 
općine Seget, kao i uvjeta za vodoopskrbu planiranih poslovnih zona u Prgometu, Radošiću i 
Vučevici, opskrba PUO-ova uz AC Zagreb-Split. Na ovaj sustav bi se trebao priključiti i sustav 
ostalog dijela općine Lećevica koji bi ujedno sadržavao opskrbu Centra za gospodarenje 
otpadom Splitsko - dalmatinske županije. Dionica Radošić – Uble predstavlja nastavak projekta 
iz 2007. godine koji je u funkciji dovoda vode sa Krke (Šibenksko - kninska županija) uz auto - 
cestu. I. etapa (dionica na području Šibensko - kninske županije, L=14,5 km) je u funkciji, II. 
etapa (dionica na području Splitsko - dalmatinske županije, L=17,0 km) je gotova i za istu je 
ishođena uporabna dozvola.  
  
B.03.01.69. VIS 
 

 
Realizirano: 5,264 mil.kn 
 
 
(HBOR 3,500 mil.kn; Kredit 1,764 mil.kn) 
 
Nastavljeno je izvođenje radova na ugradnji nadzorno - upravljačke opreme u vodoopskrbne 
objekte otoka Visa i rekonstrukciji crpilišta Korita na Visu (kapacitet 40-50 l/s) čije je crpno 
postrojenje bilo staro cca 40 godina. Radovi se izvode temeljem okvirnog sporazuma 
sklopljenog 2011. godine u trajanju od četiri godine koji obuhvaća većim dijelom radove na 
vodoopskrbnom sustavu, a manjim dijelom na kanalizacijskim objektima. Radovi na 
vodoopskrbnom sustavu su izvedeni gotovo u cijelosti, a dovršetak se očekuje do ljeta 2014. 
godine. Realizacijom navedenih radova postiže se racionalnije korištenje vodnih resursa otoka 
obzirom da je otok orjentiran isključivo na vlastite resurse (nije spojen podmorskim cjevododom 
na otok Hvar) kao i olakšano upravljanje vodoopskrbnim sustavom otoka Visa koji je razveden 
po cijelom otoku sa puno vodospremnika,  a  koji  do  sada  nije  imao  mogućnost daljinskog 
upravljanja i nadzora nad objektima. Ugradnjom predmetne opreme gubici su se smanjili sa 
dosadašnjih preko 50% na cca 38%, a aktivnosti na smanjenju gubitaka se nastavljaju. 
 
B.03.01.70. BUZET 

Realizirano: 14,363 mil.kn 
(HV 2,197 mil.kn, HBOR 12,166 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja vodospreme Karaštak V=1.300 m3 sa spojnim cjevovodima. Završetkom 
projekta povećat će se rezervarski prostor za vodoopskrbu Rovinja i okolice.  
Završena je izgradnja uređaja za tretman mulja i vode na postrojenju za kondicioniranje vode 
izvorišta Sv.Ivan. Uređaj je neophodan jer se sva voda s izvora Sv. Ivan kondicionira te se mulj 
mora adekvatno zbrinuti. 
Na području Istarskog vodovoda pokrenuti su projekti na rekonstrukciji postojećih vodovodnih 
ogranaka po mjestima.  
Završeni su radovi na vodovodnim ograncima Lacosercio - Konceta (1.705 m DN 300, 150, 100, 
80 mm ductil čime se povećava dovodni kapacitet za dio grada Rovinja), Blatna Vas - Brul I. 
faza (4.312 m DN 125, 100 mm ductil) i Blatna Vas - Brul II. faza (3.270 m DN 125, 100 mm 
ductil), čime će se stanovnici predmetnih naselja povezati na sustav javne vodoopskrbe. 
Završeni su radovi na filterskim zapornicama na izvoru Gradole čime će doći do poboljšanja u 
procesu proizvodnje vode na uređaju Gradole. 
Završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Bale - Čubani l=3.841 m, DN 150 i 100 
mm, ductil; Križanci, l=820 m, DN 125 i 100 mm, ductil; Milanezi l=820 m, DN 200 mm, ductil; 
Smoljani - Jukani, l=820 m, DN 100 mm, ductil i Marfani, l=655 m, DN 100 mm, ductill. 
 
B.03.01.71. PULA 
Realizirano: 10,819 mil.kn 
(HV 4,500 mil.kn, HBOR 4,000 mil.kn, KREDIT 2,319 mil.kn) 
 
125

Izvedena je ugradnja materijala dobavljenog u 2012. godini. Nastavljeni su radovi na 
rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) Pula III. OD ČV 79. U 2013. godini 
ukupno je rekonstruirano 1.708 m cijevi NL DN 150. Navedenim radovima rješava se 
vodoopskrba južne zone Istre. Azbestcementne cijevi kapaciteta max 140 l/s zamijenjene su 
nodularnim lijevom kapaciteta max 210l/s. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izvedeni su radovi izgradnje vodovodne mreže u Vinkuranu - naselje Cota II. faza izgrađena je 
vodovodna mreža za opskrbu naselja Cota u Vinkuranu, kao nastavak već započetih radova na 
vodoopskrbi novog dijela naselja izvedenih u 2012. godini. U 2013. godini izgrađeno je 392 m 
NL DN 125. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Sufinancirani su radovi izgradnje uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera postignuta je brža i 
jednostavnije očitovanje potrošačkoh vodomjera. Cjelokupna oprema isporučena je u 2012. 
godini, dok je u 2013. godini. Ista ugrađena na mjerna mjesta, te programski povezana. Radovi 
su okončani u 2013. godini. 
Prvom fazom modernizacije sustava daljinskog nadzora i upravljanja - izvođenje (II. dio I. faze) 
postiže se viša razina rada sa važnim čvorovima sustava; vodospremom Medulin, bunarom 
Ševe, mjerno - regulacijskim čvorom Marčana. Isporučitelj je dostavio svu opremu u 2012. 
godini, te je u 2013. godini ista ugrađena i povezana sa postojećim sustavom daljinskog 
nadzora i upravljanja. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Obavljena je dobava i ugradnja uređaja VT pumpe na izvorištu Rakonek, zamijenjena je stara 
pumpa te je osigurana kontinuirana mogućnost crpljena vode. Sama pumpa dobavljena je u 
2012. godini, dok su radovi  na ispitivanju i primopredaji izvršeni početkom 2013. godine. 
Izvedeni su radovi rekonstrukcije vodovodne mreže u Fažani - Stara jezgra III. faza u 2012. 
godini započeli su radovi koji se izvode u sklopu obnove infrastrukture stare jezgre Fažane kao 
nastavak radova iz prethodnih godina. Izvršena je dobava materijala za rekonstrukciju 
vodovodne mreže. Radovi na postavljanju iste slijede u skladu s planom zamjen ostale 
infrastrukture. Izgrađeno je 165 m NL DN 100 i 65 m DN 80 Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izrađen je pilot uređaj za pročišćavanje tehnoloških voda izvora Rakonek. Ugrađeno je pilot 
postrojenje za redovito uzorkovanje vode u 2012. godini te se tijekom 2013. godine analizira 
učinkovitost pilot postrojenja u raznim uvjetima sirove vode. Nakon završetka ispitivanja u 
2013. godini, izrađena je  projektne dokumentacije radi izrade uređaja za pročišćavanje 
tehnoloških voda izvora Rakonek. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izvedbom automatizacije bunara Šišan stvoreni su uvjeti za automatskim upravljanjem. Oprema 
je isporučena u 2012. godini, dok su  završna ispitivanja i primopredaja izvršeni u 2013. godini, 
kada je izvršeno uključivanje bunara u vodoopskrbni sustav uz daljinsko praćenje i upravljanje 
automatski vođenim procesom crpljenja i obrade vode bunara. Radovi su okončani u 2013. 
godini. 
Izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Puli. Uz plinifikaciju više naselja na 
području Pule zamijenjena je vodovodna mreža u naseljima Gregovica i Pineta gdje su završeni 
radovi započeti u 2012. godini. U 2013. godini su izvedeni radovi u ukupnoj dužini od 1.118 m 
NL DN 150, 160 m NL DN 100 i 59 m NL DN 80. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Pored navedenog izvedeni su radovi na zamjeni vodovodne mreže u Radićevoj ulici. Radovi su 
izvođeni paralelno s radovima na plinifikaciji grada Pule. Radovi će se okončati u 2014. godini. 
Izvedbom rekonstrukcije vodovodne mreže u sklopu izgradnje rotora Pula izvedeni su radovi na 
rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže prije izvođenja rotora državne ceste. Ugovaranje 
radova s izvođačima izvršeno je strane Hrvatskih cesta. Zamijenjenom vodovodne mreže 
smanjeni su gubici te su osigurani današnji standardi vodoopskrbe i protupožarne zaštite 
naselja, te stvoreni uvjeti za izgradnju rotora Šijana. U 2013. godini izvedena je galerija u dužini 
od 60 m ispod rotora te zamijenjena vodovodna mreža. Radovi će se završiti u 2014. godini. 
Izvedeni su radovi rekonstrukcije dijela magistralnog cjevovoda NL DN 500 u dužini od 277 m, 
te izgradnja vodovodne mreže unutar insutrijske zone Barban u dužini od 569 m NL DN 150  i 
31 m NL DN 100 stvoreni su uvjeti za izgradnju ostale infrastrukture, objekata i uređenja 
industrijske zone Barban. Radovi će se završiti u 2014. godini. 
Izvedbom rekonstrukcije vodovodne mreže u Šišanu – centar dovršeni su radovi asfaltiranja 
dionica rekonstruirane vodovodne mreže započete u 2012. godini. Stara cijev zbog starosti i 
126

manjeg profila cijevi nije zadovoljavala današnje standarde vodoopskrbe i protupožarne zaštite 
dijela naselja Šišan. Izvedeno je i prespajanje starih potrošača na novoizvedenu mrežu. Radovi 
su okončani u 2013. godini. 
 
B.03.01.72. LABIN 
Realizirano: 10,980 mil.kn 
(HBOR 7,896 mil.kn, KREDIT 3,084 mil.kn) 
 
Tijekom 2012. godini izvedeni su radovi izgradnje glavnog transpornog cjevovoda na dionici 
Škrokoni - Crni - Drenje - Ravni, ductil Ø 150 mm u ukupnoj dužini od 5.742 m i ductil Ø 80 mm 
u ukupnoj dužini od 233 m. U 2013. godini izvedeni su završni radovi asfaltiranja te je početkom 
svibnja otvoren transportno - vodoopskrbni cjevovod do Ravni. Izvedeni su i priključci, a da bi 
navedena naselja u konačnici dobila sigurnu vodoopskrbu potrebno je još izgraditi tri 
vodospreme te mjesnu vodoospkrbnu mrežu.  
Tijekom 2012. godine izvedeni su i radovi sanacije glavnog transportnog cjevovoda između VS 
Brdo i VS Breg. Zamijenjeno je i ugrađeno 1.500 m ductil cijevi DN 400 mm, PN 10 bara. Radovi 
su nastavljeni tijekom 2013. godine u kojoj je zamijenjeno i ugrađeno 1.328 m ductil cijevi  DN 
400 mm, PN 10 bara. 
Tijekom 2013. godine nastavljeni su radovi zamjene postojećeg glavnog transpornog cjevovoda 
Plomin - Vozilići - Pristav. Ukupno je ugrađeno 3.614 m ductil cijevi DN 200 mm i ductil cijevi 
DN 80 mm dužine 20 m. Radovi se izvode zbog dotrajalosti cjevovoda (gubici, česta puknuća 
zbog starosti cjevovoda - 50-tak godina). Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2012. godine započeli su i radovi izgradnje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda za 
povezivanje izvora Sv. Anton i izvora Mutvica. Tijekom 2012. godine ugrađeno je 1.878 m ductil 
cijevi DN 600 mm od ukupno 5.259 m. Radovi su se nastavili tijekom 2013. godine i u 
potpunosti su završeni. U 2013. godini izgrađen je cjevovod u dužini od 3.381 m ductil cijevi DN 
600 mm, čime se dobila mogućnost dohranjivanja vodoopskrbnog sustava Labina, a u konačnici 
i vodoopskrbnog sustava Pule. Potrebno je još izvesti crpnu stanicu, trafonstanicu i električnu 
mrežu tijekom 2014. godine.   
 
B.03.01.73. KONAVLE 
 

 
Realizirano: 0,939 mil.kn 
  (Kredit 
0,939 
mil.kn) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Radovčića u općini Konavle (VS 
Radovčići, CS Mihatovići i cjevovod) započeti 2012. godine, a svrha kojih je izgradnja 
vodoopskrbe naselja Radovčići. Izgradnjom navedenog otvara se mogućnost spoja 
vodoopskrbnog sustava koji se opskrbljuje iz izvorišta Duboka Ljuta sa sustavom koji se 
opskrbljuje iz izvorišta Ljuta (Konavoska). 
 
B.03.01.74. BLATO 
 
Realizirano: 9,430 mil.kn 
(HV 1,611 mil.kn; HBOR 0,313; Kredit 7,506 mil.kn) 
 
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji azbestcementnog cjevovoda (Ø 150 mm, L= 1,5 km) na 
dionici VS Gršćica I – VS Gršćica II na kojem su bila učestala puknuća te se isti zamjenjuje 
ductilnim cjevovodom profila 200 mm. Također, dovršeni su radovi na sanaciji vodospreme 
Gršćica I (V=400 m3) stare oko 50 godina. Navedeni radovi su započeti 2012. godine, a isti će 
utjecati na poboljšanje vodoopskrbe priobalnih naselja južnog dijela općine Blato kao i naselja 
Brna te će se gubitci na navedenim objektima otkloniti. 
Nastavljeno je izvođenje radova na rekonstrukciji izvorišta Studenac II. faza, Prbako, Gugić i 
Franulović zamjenom dotrajale elektro - strojarske opreme (oprema stara više desetljeća). 
Kapacitet izvorišta je cca  70 l/sec. Radovi su započeli 2012. godine, a dovršetak se očekuje u 
2014. godini. Dovršenjem istih postiže se sigurnija isporuka vode u vodoopskrbni sustava Blato. 
127

Dovršena je izgradnja cjevovoda Bristva - Črnja Luka - Žajkova (2,3 km, DN 150 mm) započeta 
2012. godine, a kojim će se omogućiti vodoopskrba sjevernog priobalnog područja općine Blato. 
 
B.03.01.75. NPKLM  
Realizirano: 20,056 mil.kn 
(HV 7,653 mil.kn; HBOR 4,669; Kredit 7,734 mil.kn) 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja spojnog cjevovoda: podmorski cjevovod – cjevovod 
Pjevor - Ubli (L=2,2 km DN 200 mm) te VS Sveti Luka na Lastovu (V=200 m3) te su radovi 
dovršeni. Isti su započeli 2011. godine, a stavljenjem u funkciju navedenih objekata se 
omogućuje korištenje vode na Lastovu iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava NPKLM.  
Dovršeni su radovi na izgradnji CS Blace i kompezacijske komore Postinje (250 m3) na sustavu 
NPKLM vodovoda, a koji su započeli 2010. godine. CS Blace se nalazi u Dolini Neretve, a 
kapaciteta je 230 l/s. Stavljanjem u funkciju CS Blace se osiguravaju dodatne količine vode u 
sustavu NPKLM vodovoda za potrebe Pelješca, Korčule,  Lastova  i  Mljeta  iz  smjera  Pruda, 
obzirom da je prije izgradnje iste dotok na Pelješac iznosio 120 l/s, a sa izgradnjom CS Blace 
iznosi 200 l/sec. 
Nastavljena je izgradnja dovodnog cjevovoda do VS Metković  (L=1,8  km,  DN  300  mm)  te  su 
radovi gotovo u cijelosti završeni (99%). Navedenim cjevovodom se omogućuje spoj VS 
Metković na Regionalni sustav NPKLM a time i stanovnika grada Metkovića.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Viganj (VS=500 m3) i cjevovoda Kučište – Viganj na 
Pelješcu (L=5,6 km DN 200 mm). Radovi su započeli 2011. godine, izvedeni su u visokom 
stupnju gotovosti (98%), a dovršetak se očekuje u prvoj polovici 2014. godine. Izvedenim 
radovima će se osigurati sigurnija opskrba naselja Kućišće i Viganj.  
Nastavljena je izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak u Blatu na Korčuli. Radovi su započeli 
2012. godine, a izgradnjom navedenog objekta se omogućuje spajanje vodoopskrbnog sustava 
Blato na Regionalni vodovod NPKLM i dovršava izgrađeni cjevovod SC Smokvica – Blato – Vela 
Luka u punoj dužini L=11 km). Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini.  
U 2012. godini su započeli radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme Korčula te su isti 
nastavljeni i u 2013. godini. Navedenom dogradnjom će se osigurati dodatnih 2.000 m3 
vodospremničkog prostora koji je nedostajao u sustavu.  
U sklopu izgradnje rotora u Korčuli, izvođeni su radovi na izmještanju magistralnog 
vodoopskrbnog cjevovoda ( L=350-250 mm) te su u 2013. godini radovi izvedeni u cijelosti.  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji cjevovoda Janjina – Žuljana - Kupjenova na 
Pelješcu (DN 500-250 mm, L=11,8 km). Isti će se spojiti na postojeći podmorski cjevovod 
Pelješac – Mljet te će se time omogućiti dovod vode s kopna (Prud) na otok Mljet. Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
U sklopu provedbe Projekta Jadran u NP Mljet uz izgradnju kanalizacije izvodi se i vodoopskrba. 
Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda duljine 10,1 km, DN 250-
100 mm. Da bi se stavili u funkciju potrebno je dovršiti započete radove na Pelješcu te izgraditi 
na Mljetu dovodni cjevovod od podmorskog cjevovoda (L= 2,6 km DN 250 mm) do VS Straže te 
VS Straža V=1.000 m3. 
 
B.03.01.76. MEĐIMURJE 
Realizirano: 2,346 mil.kn 
 
(KREDIT 2,346 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
magistralnog vodovoda uz Dravu, II. faza, ukupna projektantska duljina L= 7.644 m, profili 
cjevovoda ductil DN 250 (L =6.943 m), te PE-HD DN 110 i 160 mm (L=701 m). U 2013. godini 
je izvedeno geodetsko snimanje postojećeg stanja i izvedba završnih radova prije tehničkog 
pregleda. Izgradnjom dijela magistralnog cjevovoda omogućiti  će kvalitetnije i sigurnije 
funkcioniranje sustava na predmetnom području te povezivanje I i IV vodoopskrbne zone. 
128

U 2013. godini započinje izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava (I. faza). Investicija 
obuhvaća nabavu i ugradnju opreme, te obavljanje građevinsko - strojarskih radova za 
nadzorno - upravljački sustav vodoopskrbe u Međimurskoj županiji. U 2013. godini investicija je 
izvedena u obimu od 73%. Investicija se nastavlja izvoditi te se planira završiti u 2014. godini 
(napomena – završit će se I faza). Nadzorno-upravljačkim sustavom će se omogućiti optimalan 
rad kompletnog sustava vodoopskrbe i to uz minimalizaciju troškova energije i samog 
održavanja istog, uključujući i ostale troškove, a sve to uz dodatno povećanu sigurnost i 
pouzdanost rada. 
 
B.03.01.77. PETRINJA  

Realizirano: 3,611 mil.kn 
(HV 3,611 mil.kn) 
 
Započeti su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda sjevernog područja Petrinje, naselja D. 
Mokrice, Dumače, G. Mokrice, Međurače, Nebojan, N. Farkašić i S. Mokrice. Izvršeno je 89% 
ugovorenih radova. Ugrađeno je 17.951 m PEHD cjevovoda DN 225, DN 160 i DN 110. 
Do nešto manje realizacije (89% od ugovorenog iznosa) došlo je zbog toga što je na dijelu 
dionice U1 minski sumnjivo područje, a do 31.10.2013. investitor nije dobio certifikat HCR-a o 
razminiravanju i pregledu dijela minski sumnjivog područja.  
 
B.03.01.78. VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 
Realizirano: 0,086 mil.kn 
(MP 0,086 mil.kn) 
 
CRES 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Uređaja za desalinizaciju mora na otoku Susku te 
je izvedeno 70% projektne dokumentacije. Predano na izdavanje lokacijske dozvole. 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Uređaja za desalinizaciju boćate vode na Unijama 
te je izvedeno 70% projektne dokumentacije. Predano na izdavanje lokacijske dozvole.  
Oba navedena projekta završit će se u 2014. godini. 
 
B.03.01.79.  IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Realizirano: 2,712 mil.kn 
(HV 2,712 mil.kn) 
 

VINKOVCI – BABINA GREDA 
Izrađen idejni i glavni projekt rekonstrukcije vodovodne mreže u Babinoj Gredi. 
 
GRAD ZAGREB 
Za područje grada Zagreba izrađena je sljedeća dokumentacija:  
‐ 
Glavni i izvedbeni projekt – Izgradnja IV faze vodocrpilište Petruševec. Projektant je izradio 
Glavni projekt i ishodio suglasnost Investitora. 
‐ 
Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Vodosprema s precrpnom stanicom Draganje Selo - Slani 
dol. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku 
dozvolu. 
‐ 
Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Vodoopskrbni cjevovod u Ozaljskoj ulici od Krapinske do 
Nahajske. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora. 
‐ 
Idejni glavni i izvedbeni projekt - Magistralni cjevovod DN 1.200 od Mosta mladosti do 
Jadranskog mosta lijevom obalom Save. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio 
suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku dozvolu. 
‐ 
Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Sanacija magistralnog cjevovoda u Zagrebačkoj, 
Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Selskoj i Kobiljačkoj cesti u Sesvetama. Projektant je izradio 
Elaborat razine Idejnog projekta i ishodio suglasnost Investitora. 
129

‐ 
Glavni izvedbeni projekt - Vodovodna mreža naselja Glavnica Donja. Projektant je izradio 
Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku dozvolu. 
 
KRAPINA 
Za područje grada Krapine izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ 
projektna dokumentacija za vodoopskrbni podsustav Radoboj - spoj s vodoopskrbnim 
sustavom grada Krapine; idejni, glavni i izvedbeni projekt vodosprema Radoboj, Košutići i 
Velike Vesi, glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže te sanacija postojećih 
komora zdenaca sa spojnim cjevovodima na izvorištu Beli zdenci. Izrađeni idejni projekti i 
zatražene lokacijske dozvole. 
‐ 
Idejni i glavni/izvedbeni projekt komore zdenca - zaštitne građevine na crpilištu KB2-A (k.č. 
264/1 k.o. Krapina-grad) s pripadajućim spojnim cjevovodom na CS Podgora. 
‐ 
idejni i glavni/izvedbeni projekt komore zdenca - zaštitne građevine na crpilištu KB1-A (k.č. 
416/2 k.o.Krapina-grad) s pripadajućim spojnim cjevovodom na CS Podgora. 
‐ 
idejni i glavni/izvedbeni projekt za izgradnju vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na 
distributivnom području Krapine - podsustav Petrovsko - glavni opskrbni cjevovod VS Mužari 
- Slatina Svedruška. Projektant je izradio idejni i glavni projekt te ishodio lokacijsku dozvolu i 
potvrdu glavnog projekta. 
‐ 
idejni i glavni/izvedbeni projekta za izgradnju vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na 
distributivnom području Krapine - podsustav Petrovsko - glavni opskrbni cjevovod Stara Ves 
Petrovska - Mala Pačetina. Projektant je izradio Idejni i Glavni projekt te ishodio lokacijsku 
dozvolu i potvrdu glavnog projekta. 
 
ZAGORSKI VODOVOD 
Za područje Zagorskog vodovoda izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ 
općina Jakovlje – vodoopskrba područja naselja Kraljev Vrh. Izrada glavnog i izvedbenog 
projekta naselja Kraljev vrh. Projektant je izradio Glavni projekt te ishodio potvrdu glavnog 
projekta. 
‐ 
Opskrba vodom područja visoke zone grada Zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine 
Krapinske Toplice - 1. faza. Projektant je izradio Glavni projekt te ishodio potvrdu glavnog 
projekta. 
 
ZAGORSKI VODOVOD 
Za područje grada Pregrade izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ 
ishođena potvrda glavnog projekta za izgradnju vodospremnika Vinagora  
‐ 
potvrda glavnog projekta za cjevoovod Sopot – Stipernica - Marinci  
‐ 
izrađeni idejni projekti za lokacijske dozvole: Vodovod Pregrada - Podsustav Benkovo - spoj 
na vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda: dovodni cjevovod Krapinske Toplice - CS 
Benkovo, tlačni cjevovod CS Benkovo - VS Benkovo i spojni cjevovod VS Benkovo - vodovod 
Pregrada 
‐ 
idejni projekt za vodovodnu mrežu naselja Svedruža i Štuparje. 
 
VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK SENJ  
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Stinica – 
Koromačina (III etapa) - izrađeno 80% ugovorenog posla (idejni i glavni projekt). Završetak se 
planira u 2014. godni. 
 
BRINJE 
Za predmetnu građevinu u kolovozu 2009. godine izrađen je glavni projekt Vodoopskrba 
područja Gornja Kamenica – Mesići – Krznarići br. 362. Sastavni dijelovi navedenog projekta su 
cijevni vodovi, procrpna stanica Toljani i vodosprema Mesići. 
Prilikom izvođenja vodospreme Mesići, dovodnog tlačnog cjevovoda i opskrbnog cjevovoda 
javila se potreba za novelacijom projektne dokumentacije radi uvažavanja novonastalog stanja 
prilikom iskopa građevinske jame. 
130

Temeljem prezentiranog elaborata ovlaštenici za praćenje izrade projektne dokumentacije 
utvrdili su da je projektna dokumentacija izvedena prema projektnom zadatku, da su tokom 
rada usvojene sve sugestije od strane Naručitelja u izradi glavnog projekta te izvršene sve 
korekcije u skladu sa geotehničkim izvještajem te shodno tome izrađeno novo tehničko rješenje 
kako bi građevina zadovoljila sve uvjete sa osnova stabilnosti i hidraulike. Stoga je povjerenstvo 
dalo verifikaciju na izrađenu projektnu dokumentaciju. 
 
VRBOVSKO 
U 2013. godini izrađen je elektrotehnički projekt nadzorno-upravljačkog sustava II. faza i 
izvedbenog građevinskog projekta sanacije vodovodnih ogranaka na području Komunalca 
Vrbovsko.  
 
NOVI VINODOLSKI 
Nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja Breze. Izrađeno je 52% 
ugovorenog posla. Završetak se planira u 2014. godni. 
 
CRES 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja Cres te je izvedeno 50% 
projektne dokumentacije. Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja 
Beli te je izvedeno 20% projektne dokumentacije. Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta 
Vodoopskrba naselja Porozina te je izvedeno 20% projektne dokumentacije. Započeta je izrada 
idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja Nerezine te je izvedeno 40% projektne 
dokumentacije. Svi navedeni projekti završit će se u 2014. godini. 
 
SPLIT 
Obavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na području Imotskog (HS 
Karađže sa cjevovodom za naselje Gunjače), Blata (idejni projekt za VS Gradina, idejni i glavni 
projekt za CS Vela Luka, cjevovod u zaobilaznici Vela Luke te projektna dokumentacija za 
cjevovod Vela Luka – Gradina - Strančica), Lastova (dovršena izrada idejnih projekata za VS 
Glavice, VS Pijevor, VS Zaklopatica i VS Lastovo), Dugog otoka (dovršena izrada glavnog 
projekta vodoopskrbe naselja Božava), Paga (dovršena izrada idejnog i glavnog projekta 
crpilišta Vrčići), Vučevice (dovršena izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata vodoopskrbe 
šireg područja Vučevice), Doli (projektna dokumentacija objekata vodoopskrbe naselja Doli u 
općini Dubrovačko primorje) te Marine (dovršen idejni projekt vodoopskrbnog podsustava 
zagorskog dijela općine Marina (Mitlo - Blizna Donja - Blizna Gornja)). 
 
B.03.01.80. OSTALI PROJEKTI 

Realizirano: 20,474 mil.kn 
(HV 15,170 mil.kn; Kredit 5,304 mil.kn) 
 
IVANIĆ GRAD 

Na vodoopskrbnom području Ivanić Grad u 2013. godini ugovoreni su i započeti radovi na 
izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić Grad. Izvedeni su 
radovi na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 400 mm u ukupnoj duljini 5.158 m. 
 
NPKLM 
Svi navedeni radovi su sufinancirani i putem pozicije B.03.01.75. 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja spojnog cjevovoda: podmorski cjevovod – cjevovod 
Pjevor - Ubli (L=2,2 km DN 200 mm) te VS Sveti Luka na Lastovu (V=200 m3) te su radovi 
dovršeni. Isti su započeli 2011. godine, a stavljenjem u funkciju navedenih objekata se 
omogućuje korištenje vode na Lastovu iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava NPKLM.  
Dovršeni su radovi na izgradnji CS Blace i kompezacijske komore Postinje (250 m3) na sustavu 
NPKLM vodovoda, a koji su započeli 2010. godine. CS Blace se nalazi u Dolini Neretve, a 
kapaciteta je 230 l/s. Stavljanjem u funkciju CS Blace se osiguravaju dodatne količine vode u 
131

sustavu NPKLM vodovoda za potrebe Pelješca, Korčule, Lastova i Mljeta iz smjera Pruda obzirom 
da je prije izgradnje iste dotok na Pelješac iznosio 120 l/s, a sa izgradnjom CS Blace iznosi 200 
l/sec. 
Nastavljena je izgradnja dovodnog cjevovoda do VS Metković (L=1,8 km, DN 300 mm) te su 
radovi gotovo u cijelosti završeni (99%). Navedenim cjevovodom se omogućuje spoj VS 
Metković na Regionalni sustav NPKLM a time i stanovnika grada Metkovića.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Viganj (VS=500 m3) i cjevovoda Kučište – Viganj na 
Pelješcu (L=5,6 km DN 200 mm). Radovi su započeli 2011. godine, izvedeni su u visokom 
stupnju gotovosti (98%), a dovršetak se očekuje u prvoj polovici 2014. godine. Izvedenim 
radovima će se osigurati sigurnija opskrba naselja Kućišće i Viganj.  
Nastavljena je izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak u Blatu na Korčuli. Radovi su započeli 
2012. godine, a izgradnjom navedenog objekta se omogućuje spajanje vodoopskrbnog sustava 
Blato na Regionalni vodovod NPKLM i dovršava izgrađeni cjevovod SC Smokvica – Blato – Vela 
Luka u punoj dužini L=11 km). Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini.  
U 2012. godini su započeli radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme Korčula te su isti 
nastavljeni i u 2013. Navedenom dogradnjom će se osigurati dodatnih 2.000 m3 
vodospremničkog prostora koji je nedostajao u sustavu.  
U sklopu izgradnje rotora u Korčuli, izvođeni su radovi na izmještanju magistralnog 
vodoopskrbnog cjevovoda ( L=350-250 mm) te su u 2013. godini radovi izvedeni u cijelosti.  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji cjevovoda Janjina – Žuljana - Kupjenova na 
Pelješcu (DN 500-250 mm, L=11,8 km). Isti će se spojiti na postojeći podmorski cjevovod 
Pelješac – Mljet te će se time omogućiti dovod vode s kopna (Prud) na otok Mljet. Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
U sklopu provedbe Projekta Jadran u NP Mljet uz izgradnju kanalizacije izvodi se i vodoopskrba. 
Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda duljine 10,1 km, DN 250-
100 mm. Da bi se stavili u funkciju potrebno je dovršiti započete radove na Pelješcu te izgraditi 
na Mljetu dovodni cjevovod od podmorskog cjevovoda (L= 2,6 km DN 250 mm) do VS Straže te 
VS Straža V=1.000m3. 
 
DUBROVNIK 
Realizirana sredstva se odnose na izgradnju glavne trase cjevovoda i objekata za vodoopskrbu 
gornjih sela Orašca (Gromača, Mrčevo, Kliševo, Riđica, Mravinjac, Ljubac) koja nemaju riješenu 
vodoopskrbu. Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda DN 150-100 
mm duljine 13,8 km te objekata VS Gromača, CS i TS Orašac, CS i TS Mrčevo, VS Mravinjac te 
CS, VS i TS Orašac. Radovi bi se trebali nastaviti u 2014. godini. 
 
OMIŠ 
Uređaj za kondicioniranje pitke vode Zagrad predstavlja ishodište Regionalnog vodovoda Omiš – 
Brač – Hvar – Šolta - Vis. Trenutni kapacitet je 630 l/sec. Voda se zahvaća iz Cetine. Instalirana 
oprema je stara 40-tak godina. Vodoopskrba Omiša i otoka Brača i Šolte ovise isključivo o vodi 
iz tog pogona, dok vodoopskrba Hvara ovisi većim dijelom dijelom godine o vodi s otoka. U 
budućnosti je planirano i spajanje Visa na Regionalni vodovod, tako da je važnost predmetnog 
pogona iznimna. U 2013. godini su započeli radovi na elektro - strojarskoj rekonstrukciji pogona 
Zagrad. 
Također, u 2013. godini su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja uz srednji tok 
rijeke Cetine (desna obala). Projekt predstavlja završnu fazu izgradnje sustava opskrbe naselja 
uz lijevu i desnu obalu srednjeg toka Cetine, čija izgradnja je započela 1998. godine, a 
obuhvaća izgradnju cjevovoda DN 150-80 mm, L=11,2 km te dovođenje u funcionalno stanje 
ranije izgrađenih CS i VS Zidine. Dovršetkom projekta omogućava se opskrba naselja koja do 
sada nisu imala riješenu vodoopskrbu (Dolac Donji, Dolac Gornji, Tomići, Trnbusi). 
   
 
 
 

132

DRNIŠ 
U 2013. godini su započeli radovi na sanciji u ratu oštećenog vodoopskrbnog cjevovoda na 
području Miočić - Biočić duljine 8 km, DN 200-90 mm. Izvedbom istih se rješava sigurna 
opskrba stanovnika (povratnika) te se otklanjaju gubitci. 
 
 
BIOGRAD 
U 2012. godini temeljem programa smanjenja utjecaja suše su izvođeni radovi na povećanju 
kapaciteta CS Kakma (bušenje dodatnih bušotina potrebnom propadnom opremom). Isti su 
većim dijelom izvedeni 2012. godini. U  2013. godini su izvedeni radovi na uključivanju u sustav 
B1 bušotine (najperspektivnije) te dio preostalih elektroradova. CS Kakma je zajednička crpna 
stanica za vodoopskrbu Biograda i dijela Benkovca. Radovi nisu u potpunosti dovršeni i 
nastavljaju se u 2014. godini. 
 
VRGORAC 
Započeli su radovi na elektro - strojarskoj rekonstrukciji crpnih stanica vodoopskrbnog sustava 
Vrgorac (Banja i Butina) te ugradnji opreme NUS-a u objekte CS Banja, CS Butina, CS Klijenak 
1,  CS  Klijenak  2,  CS  Prapatnica  1,  CS  Prapatnica  2,  CS  Vrgorac,  VS  Banja,  VS  Butina,  VS 
Prapatnica 1 i VS Stilja. Dovršetkom navedenih radova postići  će se optimalnija i sigurnija 
opskrba na području cjelokupnog vodoopskrbnog sustava Vrgorac te omogućiti lociranje 
gubitaka i stvoriti preduvjete za sanaciju istih. Radovi se nastavljaju u 2014. godini.   
 
B.03.01.81.  HUM NA SUTLI 
 

 
Realizirano: 4, 570 mil.kn 
(KREDIT 4,570 mil.kn) 
 
U 2012. godini počeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza. 
1. dio i vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza. 2. dio, naselje Brod i Harina Zlaka II 
C faza 4. dio.  
U 2013. godini dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza 
1. dio (naselje Prišlin – Poredje, cjevovod PE 100, DN 90 do 180 mm u duljini od 5.276,44 m), 
Harina Zlaka II. C faza 2. dio (Brod, cjevovod PE 100, DN 90 do 225 mm u duljini od 4.298,36 
m) i Harina Zlaka II. C faza 4. dio (Prišlin – Mali Tabor – Brezno, cjevovod PE 100, DN 180 mm 
u duljini od 1.864.44 m). Ukupna duljina izvedenih cjevovoda iznosi 11,5 km. 
 
B.03.01.82. SVETI IVAN ZELINA
 
   
Realizirano: 1, 338 mil.kn 
(KREDIT 1,338 mil.kn) 
 
Početkom studenog 2012. godine započeli su radovi na izgradnji vodovoda za područje Grada 
Sv. Ivan Zelina JUG u naseljima Hrnjanec (PEHD 9.021,0 m D 110 i 573,0 m D 63) i Gornje 
Psarjevo (PEHD 3.137 m D 110) te izgradnja vodovoda za područje Grada Sv. Ivan Zelina 
SJEVER u naselju Radoišće (PEHD 2.660,0 m D 110 i 611,0 m D 75). Do kraja 2012. godine 
realizirano je 45% ugovorenih radova. U 2013. godini nastavljeni su i završeni radovi na 
predmetnim cjevovodima. Izgradnjom istih osigurala se vodoopskrba za naselja Hrnjanec, 
Gornje Psarjevo i Radoišće. 
 
B.03.01.83. KLINČA SELA 
 

 
Realizirano: 0, 480 mil.kn 
(KREDIT 0,480 mil.kn) 
   
Na području općine Klinča Sela u 2012. godini započela je izgradnja vodospreme Repišće V = 
2x200 m3. Izvršeni su grubi građevinski radovi. Tijekom 2013. godine radovi na vodospremi 
133

(građevinski, monterski i elektroradovi) u cijelosti su završeni. U 2014. godini očekuje se 
tehnički pregled građevine i stavljanje iste u funkciju. 
 
B.03.01.84. BELI MANASTIR 
  Realizirano: 
3,849 
mil.kn 
  (KREDIT 
3,849 
mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mirkovac – Suza PEHD DN 
180 mm, duljine 5.240 m. Završeni su radovi na izgradnji opskrbnih cjevovoda naselja Mirkovac 
PEHD DN 160 mm, DN 110 mm i DN 63 mm ukupne duljine 1.410 m. Izvedenim radovima 
omogućuje se priključenje oko 135 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe. 
 
Izvode se radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - Novo Nevesinje – Torjanci, 
s glavnim vodoopskrbnim cjevovodima naseljima Torjanci i Novo Nevesinje ukupne duljine 
16.616 m, PEHD DN 160 mm, DN 125 mm, DN 110 mm i DN 63 mm, do sada izvedeno oko 
60% izvedenih radova. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje oko 630 
stanovnika na sustav javne vodoopskrbe. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnih 
cjevovoda naselja Šećerana u cilju smanjenja gubitaka. 
Započeti su radovi na izgradnji vodospreme u Belom Manastiru kapaciteta 1.500 m3, te je do 
sada izvedeno oko 19% ugovorenih radova. Izgradnjom vodospreme povećat  će se sigurnost 
vodoopskrbe na sustavu javne vodoopskrbe. Završeni su radovi na izradi nadzorno upravljačkog 
sustava na vodoopskrbnom sustavu Sjeverna Baranja, čime se omogućuje praćenje i 
upravljanje sustavom proizvodnje i distribucije pitke vode, sve u cilju smanjenja gubitaka i 
povećanja sigurnosti pogona. 
 
B.03.01.85. DARDA 
  Realizirano: 
3,814 
mil.kn 
 
 
(HV 1,283 mil.kn; KREDIT 2,531 mil.kn) 
 
Izvode se radovi na rekonstrukciji vodotornja Mesna industrija Darda stradalog za vrijeme 
Domovniskog rata, zapremine V=500 m3. Nastavljeni su radovi na proširenju nadzorno - 
upravljačkog sustava daljinskim nadzorom nad mjerno - regulacijskim oknima i vodotornjem 
mesna industrija Darda.  
Završeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Jagodnjak-Bolman-Petlovac PEHD DN 
225 mm, DN 160 mm i DN 90 mm ukupne dužine 9.953 m. Završeni su radovi na rekonstrukciji 
magistralnog cjevovoda u naselju Bilje PEHD DN 180 mm ukupne dužine 1.179 m. Završena je 
izgradnja spojnog cjevovoda od naselja Kozjak do Podunavlja PEHD DN 160 mm ukupne duljine 
5.335 m.  
Izgradnjom navedenih cjevovoda povećati  će se sigurnost javne vodoopskrbe, te će se 
omogućiti priključenje oko 650 stanovnika i gospodarskih subjekata na distributivnom sustavu 
Vodoopskrba d.o.o. Darda. 
 
B.03.01.86. VALPOVO 
  Realizirano: 
5,149 
mil.kn 
 
 
(HV 1,244 mil.kn; KREDIT 3,905 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Andrijevac Dionica 
C-2 i C-3 na području općine Koška PEHD DN 180 mm ukupne dužine 2.016 m. Radovi su 
započeti još tijekom 2011. godine.  
Započeti su radovi na rekonstrukciji crpilišta Jarčevac u Valpovu kapaciteta prerade Q=40 l/s, te 
je do sada izvedeno oko 40% ugovorenih radova, a završetak rekonstrukcije crpilišta se 
predviđa tijekom 2014. godine. Izgradnjom navedenih objekata povećat  će se sigurnost 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Dvorac Valpovo. 
 
134

B.03.01.87. DONJI MIHOLJAC 
  Realizirano: 
8,781 
mil.kn 
  (KREDIT 
8,781 
mil.kn) 
 
Završeni su radovi na dogradnji kapaciteta prerade pitke vode na vodocrpilištu Donji Miholjac za 
dodatnih Q=40 l/s preradbenog kapaciteta. Započeo je probni rad crpilišta, prošao je tehnički 
pregled objekta i očekuje se ishođenje uporabne dozvole za objekt. Navedeno crpilište u 
budućnosti može opskrbljivati susjedna vodoopskrbna područja sa kvalitetnom, pitkom vodom. 
 
B.03.01.88. ILOK 
  Realizirano: 
5,618 
mil.kn 
  (KREDIT 
5,618 
mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izradi crpne stanice i priključenju zdenca Z-3 na sustav vodoopskrbe 
grada Iloka, čime se osigurala stabilnost vodoopskrbe Iloka i osigurava se dovoljan tlak u mreži 
za opskrbu stanovnika pitkom vodom. 
Započeti su radovi na sanaciji magistralnog cjevovoda Mohovo - Šarengrad PEHD DN 160, 
duljine 6.156 m, te je do sada izvedeno oko 86% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Principovac 
PEHD DN 315, duljine 2.843 m, te je do sada izvedeno oko 73% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda naselja Mohovo PEHD DN 110, duljine 
3.980 m, te je do sada izvedeno oko 96% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji crpilišta naselja  Mohovo,  te  je  do  sada  izvedeno  oko  99% 
ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na priključenju naselja Šarengrad i Opatovac na vodoopskrbni sustav Iloka. 
Cjevovod je PEHD DN 160 ukupne duljine 1.139 m, te je do sada izvedeno oko 59% ugovorenih 
radova. 
Navedeni radovi povećat  će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području 
Komunalije Ilok. Svi radovi su započeti tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. 
godine. 
 
B.03.01.89. VUKOVAR 
  Realizirano: 
5,605 
mil.kn 
 
 
(HV 0,926 mil.kn; KREDIT 4,679 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na sanaciji – rekonstrukciji glavnih dovodnih cjevovoda u gradu Vukovaru u 
ulicama: Vatikanska, SR Njemačke, Bana Josipa Jelačića i Domovinskog rata PEHD DN 315 mm, 
duljine 625 m DN 160 mm, duljine 820 m i DN 110 mm, duljine 1.110 m. Radovi su započeti 
tijekom 2011. godine. 
Završeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od 
Županijske ul. do Ul. B.J.Jelačića i u Ulici Vladimira Nazora u Gradu Vukovaru. Cjevovodi su 
Ductile ø 500 mm dužine 684 m i PEHD DN 110, DN 160 i DN 225 ukupne dužine 362 m. Radovi 
su započeti tijekom 2012. godine i završeni su 2013. godine. 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Tompojevci. 
Cjevovodi su PEHD DN 110 i DN 63 ukupne dužine 4.824 m. 
Svi navedeni radovi povećat će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe u gradu Vukovaru. 
 
B.03.01.90.   VRBOVSKO 
Realizirano: 1,644 mil.kn 
(KREDIT 1,644 mil.kn) 
 
Vodoopskrbni sustav grada Vrbovskog s okolicom imalo je zadnjih godina velike gubitke u svom 
sustavu radi dotrajalosti cjevovoda, te je bio izložen velikim gubicima vode. Zbog ove situacije, 
u zadnje dvije godine pristupilo se problematici smanjenja gubitaka i unapređenja sustava u 
135

kvaliteti vodoopskrbe grada Vrbovskog. U 2013. godini vršeni su radovi na provedbi mjera i 
postupaka smanjenja gubitaka vode i unaprijeđenja kvalitete vodoopskrbnog sustava. 
U 2014. godini potrebno je nastaviti sa implementacijom 2. faze NUS-a za koje je proveden 
postupak javne nabave, kako bi se još više unaprijedili sustavi kvalitete vodoopskrbe.  
 
B.03.01.91. IVANEC 

Realizirano: 3,649 mil.kn 
(KREDIT 3,649 mil.kn) 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja (investicija započeta u 2012. godini) vodospreme Pilana 
II u Ivancu, V=800 m3, s namjerom priključenja na vodoopskrbni sustav komunalnog poduzeća 
Ivkom d.d., Ivanec. Investicija je izvedena u obimu od 57%, odnosno izvedena je AB podna 
ploča vodospreme i zatvaračnice, obodni i unutarnji zidovi vodnih komora i zatvaračnice, 
izbetonirana je pokrovna ploča vodnih komora i temeljnih greda prostorija te je izvršeno 
zatrpavanje građevne jame iznad obodne drenaže kamenim i zemljanim materijalom. Investicija 
se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. godini. Cilj projekta je povećanje pogonske 
sigurnosti vodopskrbnog sustava kroz stvaranje dnevne pričuve vode za potrebe stanovništva, 
gospodarstva i protupožarne potrebe. Navedeno će se postići akumuliranjem vode u noćnom 
periodu iz izvora Bistrica, koja bi inače otjecala potokom. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Predbukovje i dijelovima naselja Kameničko Podgorje i 
Bednjansko Podgorje (izgradnja vodospreme V=100 m3 i Hgv=400 m.n.m., precrpne stanice, 
hidrostanice, vodoopskrbnih cjevovoda ukupnih projektantskih duljina L=10.900 m). U 2013. 
godini izvedeno je 1.925 m cijevi profila PEHD DN 63/55 mm, izvedeno je 2.214 m cijevi profila 
PEHD DN 90/79 mm, izvedeno je 3.727 m cijevi profila PEHD DN 110/97 mm te je izvedeno 470 
m cijevi profila PEHD DN 110/97 mm. Izveden je veći dio građevinskih radova na izgradnji 
precrpne stanice i hidrostanice Predbukovje te vodospreme Predbukovje. Investicija je izvedena 
cca 70%. Investicija se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. godini. Na predmetom 
području nema izgrađene vodoopskrbne mreže i postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne 
zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda, precrpnih 
stanica i vodospreme zadovoljit će se potrebe vode za stanovništvo, gospodarstvo i 
protupožarne potrebe. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
vodoopskrbe dijela naselja Zlogonje (zaseoci Hadijaki, Mekulekovo, Bečak, Ciglari i Vranjka - 
ukupna projektirana duljina cjevovoda je L=2.380 m, profili cijevi PEHD DN 90/79 mm, PEHD 
DN 63/55 mm) te rekonstrukciji postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 655 m dijela 
naselja Zlogonje – dionica iza hidrostanice Zolmani (profili cijevi PEHD DN 90/74 mm). U 2013. 
godini izvedena je rekonstrukcija 655 m cijevovoda cijevima profila PEHD DN 90/74 mm. 
Također je izvedeno 142 m cjevovoda profila 63/55 mm. Investicija se planira nastaviti izvoditi 
te završiti u 2014. godini. Na predmetom području nema izgrađene vodoopskrbne mreže i 
postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. 
Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda zadovoljiti će se potrebe vode za stanovništvo, 
gospodarstvo i protupožarne potrebe. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji glavnog 
vodoopskrbnog sustava naselja Prigorec (ukupna projektantska duljina cjevovoda je L=1.722 m, 
cjevovodi su PEHD profila DN 110/98 mm, te DN 90/79 mm), na izgradnji vodospreme Prigorec 
(V=100 m3, H=415 m.n.m.) te na izgradnji precrpne stanice Prigorec. U 2013. su do konačnosti 
izvedeni građevinski radovi na izgradnji vodospremnika i precrpne stanice Prigorec. U 2013. 
godini izvedeno je ukupno 1.793 m cijevovoda, od čega 1.631 m cijevi profila DN 110/98 mm, 
te 162 m cijevi profila DN 90/79 mm. Investicija se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. 
godini. Postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. 
136

Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda, precrpne stanice i vodospreme zadovoljiti će se potrebe 
vode za stanovništvo, gospodarstvo i protupožarne potrebe. 
 
B.03.01.92. PLAŠKI 
Realizirano: 0,512 mil.kn 
(KREDIT 0,512 mil.kn) 
 
Na području vodoopskrbnog sustava Plaški izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbne mreže. 
Sanacija cjevovoda izvršena je na dionicama Plaški - Lapat, Lapat - Janja Gora, Lapat - VSP 
Gradina i Lapat - Stolići. Ukupna dužina saniranih cjevovoda je 2.568 m. Izvršena je i ugradnja 
uređaja za smanjenje tlaka u zasunskom oknu Lapat, te sanacija samog okna. Radove na 
smanjenju gubitaka potrebno je nastaviti jer su gubici i dalje značajni. Treba ipak upozoriti da 
se ovdje radi o interventnim mjerama za saniranje najvećih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, 
a ne o sustavnom pristupu rješavanju problema gubitaka.   
 
B.03.01.93.  ČAZMA 
Realizirano: 0,353 mil.kn 
(KREDIT 0,353 mil.kn) 
 
Gotovo u potpunosti je završena izgradnja glavnog dovodnog i distributivnog cjevovoda Dapci – 
Gornji Dragičevci, ukupne dužine 21.859 m, od PEHD cijevi DN 160 PE 100 NP 16 bara (glavni 
dovodni cjevovod) i DN 110 PE 100 NP 16 bara (distributivni cjevovod). Nije podnešena 
okončana situacija iz razloga potrebe izvedbe precrpne stanice (novi radovi – dougovaranje) iz 
razloga nezadovoljavajućih pogonskih uvjeta funkcioniranja ovog cjevovoda. Ugrađeno je 
21.756 m cjevovoda. Predviđen je završetak investicije u 2014. godini. 
U potpunosti je završena izgradnja vodovoda u naseljima Vrtlinska, Pobrđani Pobjenički i 
Andigola. Izvedeno je ukupno 8.628 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 (2.533 m), 125 (1.976 
m) i 160 (4.120 m) za radni tlak PN 16 bara. 
U potpunosti je završena izgradnja vodovoda u naselju Pavličani odvojak Krčevine. Položene su 
cijevi na cijeloj dužni trase odnosno 1.542 m PEHD cijevi DN 160 (16 bara). 
 
B.03.01.94. POŽEGA 
Realizirano: 7,362 mil.kn 
(KREDIT 7,362 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja crpilišta Dubočanka. Radovi su izvedeni u potpunosti i u skladu s 
projektnom dokumentacijom. Ugrađena je sva strojarska i eletro oprema na zdencima BD-2, 
BD-3  i  BD-4  te  je  izgrađena klorirnica. Zdenci su pušteni u pogon, zajedno s klorirnicom. 
Crpilište je priključeno na sustav javne vodoopskrbe. 
Izgrađen je glavni dovodni cjevovod naselja Gornji Emovci, duljine 2.096 metara. Ugrađene su 
PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 90 mm (8 m), DN 110 mm (1.865 m) i DN 
160 mm (223 m). 
Završena je izgradnja vodovodnih mreža naselja Kunovci (Duljina cjevovoda iznosi 1.412 m; 
Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 110 mm) i Bankovci (Duljina 
cjevovoda iznosi 926 m; Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 110 
mm). 
Završena je izgradnja vodovodne mreže naselja Seoci ukupne duljine 2.261 metara, s crpnom 
stanicom. Izvedeni su dovodni cjevovod do crpne stanice (298 metara, DN 160 mm, 10 bar), 
odvodni cjevovod (414 m, DN 110 mm, 16 bar; 1.034 m, DN 110 mm, 10 bar), ogranak 1 (75 
m, DN 110 mm, 10 bar), ogranak 2 (290 m, 110 mm, 10 bar), ogranak 3 (150 m, DN 110 mm, 
10 bar). Ugrađene su PEHD cijevi. Izgrađen je objekt crpne stanice u koju je ugrađena 
hidrostanica s 4 paralelno spojene vertikalne crpke. 
Završena je izgradnja magistralnog cjevovoda C1 Požega. Ugrađeno je 1.363 metara duktilnih 
cijevi promjera DN 250 mm. 
137

Završena je izgradnja vodovodnih mreža naselja Ašikovci (Na tri dionice ugrađeno je 1.848 
metara PEHD cijevi, DN 110 mm, za radni tlak do 10 bara) i Sesvete – Lakušija (Na šest dionica 
ugrađeno je ukupno 3.539 metara PEHD cjevovoda, promjera DN 110 mm, za nazivni tlak do 10 
bara).   
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Novoselci – Trapari, ukupne duljine 4.905 metara. 
Ugrađene su PEHD cijevi za nazivni tlak 10 bara, promjera DN 63 mm (240 m), DN 90 mm (35 
m), DN 110 mm (4.630 m). 
Završena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda C2 Jakšić – Radnovac – Rajsavac, ukupne 
duljine 2.616 metara. Na sedam ogranka ugrađene su PEHD cijevi, za nazivni tlak 10 bara, 
promjera DN 110 mm (1.813 metara cijevi) i DN 63 mm (803 metara). 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Sloboština – Pasikovci. Ugrađene su PEHD cijevi, za 
nazivni tlak 10 bara, promjera DN 160 mm (1.507 m) i DN 110 mm (12 m). 
Završena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Skenderovci – Jaguplije, duljine 4.420 
metara. Ugrađene su PEHD cijevi, za tlak do 10 bara, promjera DN 160 mm (2.543 m) i DN 110 
mm (1.877 m). Uz cjevovod je izgrađena i crpna stanica kapaciteta 12 l/s s manometarskom 
visinom dizanja do 50 metara. 
Završena je izgradnja vodovodne mreže naselja Ferovac. Izvedeni su radovi na odvojku broj 2 
(odvojak 1 je izveden prethodnih godina i nije bio sufinanciran od strane Hrvatskih voda). 
Ugrađeno je 670 metara PEHD cijevi, promjera DN 110 mm, za nazivni tlak 10 bara. 
U sklopu programa upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeština izvedeno je 
55% ukupno ugovorenih poslova. 
 
B.03.01.95. NOVA GRADIŠKA 
Realizirano: 0,831 mil.kn 
(HV 0,640 mil.kn; KREDIT 0,191 mil.kn) 
 
Dovršena je u potpunosti izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Ljupina koja je započeta 2012. 
godine.  Ugrađeno je 11.829 m PEHD cjevovoda DN 160, DN 110 i DN 63. 
 
B.03.01.96. ŽUPANJA 
Realizirano: 3,169 mil.kn 
(KREDIT 3,169 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih 
cijevi u gradu Županji – I. faza (dio 4. etape). Ugrađeno je 1.525,39 m PEHD cjevovoda DN 110 
mm. Ukupna vrijednost cijele I. faze rekonstrukcije procijenjena je na 15 mil.kn.  
Završeni su radovi na rekonstrukciji manjeg dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda 
vodoopskrbnog sustava grada Županja. Izgrađeno je 1.576,79 m PEHD cjevovoda DN 160 i DN 
110. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 15 mil.kn.  
Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Županje – tranzitno - distributivnog 
cjevovoda Županja - istok I faza. Izgrađeno je 5.340 m PEHD cjevovoda DN 225. Ukupna 
vrijednost I. faze iznosi cca 2,5 mil.kn.    
 
B.03.01.97.  ĐAKOVO 
Realizirano: 0,487 mil.kn 
(HV 0,137 mil.kn, KREDIT 0,350 mil.kn) 
 
Dovršena je izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca ZTr-1/12 na crpilištu Trslana, promjera 
339,7 mm, dubine 60 metara i kapaciteta 9,65 l/s. 
Izgrađena je vodovodna mreža naselja Budrovačko Brdo, 1. i 2. faza. Na osam krakova 
cjevovoda ugrađeno je ukupno 2.970 metara PEHD cijevi, promjera 110 mm, nazivnog tlaka 10 
bara. Na šestom kraku, duljine 110 metara, ugrađene su PEHD cijevi, DN 63 mm, 10 bara. 
Izvedeni su radovi na puštanju u pogon crpilišta Kučanci  Đakovački. S obzirom na mali broj 
priključaka u podsustavu Drenje, crpilište nakon izgradnje 2010. godine, nikad nije bilo pušteno 
138

u rad. Kako crpilište sadrži i uređaj za kondicioniranje vode, bile su potrebne određene mjere za 
njegovo sigurno puštanje u pogon. Izvršena je analiza i prijedlog tehničkog rješenja za rad 
crpilišta sa smanjenim kapacitetom, izrađen elaborat uhodavanja postrojenja za preradu vode, 
te ugrađena odgovarajuća elektro oprema potrebna za puštanje crpilišta u pogon i funkcionalan 
rad. 
 
B.03.01.98. JASENOVAC  
Realizirano: 0,166 mil.kn 
(KREDIT 0,166 mil.kn) 
 
Dovršena je u potpunosti rekonstrukcija i proširenje uređaja za kondicioniranje vode za piće. 
Stara linija sustava kondicioniranja je obnovljena, a izgradnjom nove stvorena je mogućnost da 
za vrijeme pranja filtera ne dođe do prekida u opskrbi vodom što je do sada uzrokovalo znate 
probleme u vodoopskrbi.  
 
B.03.01.99. METKOVIĆ 
Realizirano: 2,175 mil.kn 
(Kredit 2,175 mil kn) 
 
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV. u Metkoviću – II. faza 
(l=3,450 km, DN 200-100 mm). Dovršeni su i radovi na ugradnji nadzorno - upravljačke opreme 
u objekte vodoopskrbnog sustava Metković (VS Vid, VS Prud, MO Krvavac 2, MO Razdjelno 
okno). Svrha izvođenja radova je zadovoljavanje kapacitetom za priključenje novih korisnika na 
vodoopskrbni sustav te ujedno smanjenje gubitaka u postojećem sustavu te optimalnije 
upravljanje sustavom.  
 
B.03.01.100.   PLOČE
 
Realizirano: 4,129 mil.kn 
(HV 0,450 mil.kn; Kredit 3,679 mil kn) 
 
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin na dionici Mostina – 
Rogotin (1,6 km, DN 300 mm). Na predmetnoj dionici su postojali veliki gubitci (cjevovod je 
ranije bio položen u močvarno tlo i blizu željezničke pruge) te se rekonstrukcijom iste značajno 
smanjuju gubici iz sustava, povećava sigurnost vodoopskrbe te stvara preduvjet za nastavak 
rekonstrukcije cjevovoda sve do Komina.  
Izvođeni su i radovi na dogradnji nadzorno - upravljačkog sustava vodovoda Ploče na objektima 
CS Grma, CS Modro oko, MO Banja, MO Brist, MO Komin - Rogotin, MO Luka Ploče, MO Peračko 
blato, MO Ploče 2, MO Podaca, MO Stablina, MO Stara škola, MO Šarić struga, MO Vojarna 
Ploče, VS Desne i VS Grma. Radovi su izvedeni gotovo u cijelosti te se dovršetak istih očekuje u 
prvoj polovici 2014. godine. Navedenom ugradnjom nadzorno - upravljačke opreme se postiže 
sigurnija i racionalnija opskrba.  
 
B.03.01.101.   DUBROVNIK 
 Realizirano: 3,041 mil.kn 
 (Kredit 3,041 mil kn.) 
 
Krajem 2012. godine je započela izgradnja vodoopskrbnog cjevovda Štikovica – Vrbica – Lozica 
– Mokošica (4,8 km, DN 100-150 mm). Kako je zbog nepoštivanja ugovornih obveza od strane 
izvođača a kako je u tijeku bila turistička sezona a radovi se odvijali u državnoj ceti investitor 
(Vodovod Dubrovnik d.o.o.) je bio prisiljen raskinuti ugovor s izvođačem. U 2013. godini su 
izvedeni radovi na dijelu trase duljine cca 1,0 km (dionica u državnoj cesti D8) dok su preostali 
radovi predmet nove javne nabave. U tom dijelu grada Dubrovnika ne postoji vodoopskrbni 
cjevovod te će se dovršetkom istog osigurati redovna i sigurna opskrba stanovnika navedenih 
naselja (cca 2.000 ljudi). 
139

Izvođeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe i hidrantske mreže otoka Lokruma (L= 2,0 km DN 
160 mm). Radovi predstavljaju zamjenu dotrajalog cjevovoda i zadovoljavanje uvjeta 
protupožarne zaštite obzirom da se radi o zaštićenom rezervatu pod zaštitom UNESCO-a. Radovi 
su izvedeni gotovo u cijelosti te se dovršenje istih očekuje u prvoj polovici 2014. godine. 
 
B.03.01.102.  PISAROVINA 
 
 
  Realizirano: 0, 038 mil.kn 
  (KREDIT 0,038 mil.kn) 
 
U 2012. godini proveden je natječaj  vezan uz nabavu uređaja za dezinfekciju vode na 
lokacijama bunara Melin i  precrpne stanice Jamnica u sklopu vodospreme Jamnica (radi se o 
uređajima za doziranje natrij-hipoklorita). Uređaji na obje lokacije ugrađeni su i pušteni u rad u 
2013. godini. 
 
B.03.01.103.  DRENOVCI 

  Realizirano: 1,823 mil.kn 
  (HV 1,823 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda naselja Drenovci. Ugrađeno je ukupno 
2.554,56 m PEHD cjevovoda DN 160 i DN 63. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.909.739,00 
kn. 
 
 
B.03.02. PRIPREMA 
STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
PREDPRISTUPNE FONDOVE EU 
 
 
B.03.02.01. DUGO SELO 

Realizirano: 0,078 mil.kn 
(HV 0,078 mil.kn) 
 
Izrađena je projektna dokumentacija za EU fondove na području RVS Zagrebačke županije – 
Zagreb istok, idejni i glavni projekti za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području Dugog Sela (grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica): 
 
-  idejni i glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda dn 300 od nodularnog lijeva na području 
Dugog Sela, općine Brckovljani  i Rugvica 
-  idejni i glavni projekt crpne stanice Kozinščak 
-  idejni i glavni projekt crpne stanice Domobranska 
-  glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda dn 200 od nodularnog lijeva na području Dugog 
Sela, općine Brckovljani  i Rugvica 
-  glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda od polietilena na području Dugog Sela, općine 
Brckovljani  i Rugvica.   
-   
Sukladno ugovornim odredbama plaćeno je 100% u odnosu na Okvirni sporazum. 
 
Elaborati nepotpunog izvlaštenja dostavljeni su Investitoru. Izvršena je verifikacija katastarskih 
čestica te je utvrđen konačan broj katastarskih čestica u obuhvatu projekta Regionalnog 
vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fondova na 
distribucijskom području Dugo Selo. Realizirano je 100%. 
 
U 2013. godini ishođena je lokacijska dozvola za idejni projekt za izgradnju glavnog dovodnog 
cjevovoda Drenčec – Graberje. Glavni projekt je izrađen i predan na izdavanje građevinske 
dozvole. Realizirano je 80% od ugovorenog iznosa. 
140

 
U kolovozu 2013. godini ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta na izgradnji mosta za 
prijelaz cjevovoda preko potoka u Sportskoj ulici. Investitor je odabrao varijantu prema kojoj će 
projektant izraditi idejni i glavni projekt. Realizacija 0%.  
 
Na sastanku vezano za koordinaciju i praćenje izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu 
projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za 
sufinanciranje iz EU fondova Konzultant je predložio da izrada idejnih i glavnih projekata za 
rekonstrukciju vodospreme i crpne stanice Martin Breg II s izgradnjom glavnog dovodnog 
cjevovod od VS Martin Breg II do spoja na projektirani cjevovod iz CS Konzišćak i rekonstrukciju 
vodospreme Martin Breg I i izgradnje crpne stanice bude predmet II faze izgradnje jer smatra 
da  će se iste teško pravdati Jaspersu. Slijedom navedenog nije proveden postupak javne 
nabave. 
 
U 2013. godini nije provedeno nadmetanje za izradu idejnog projekta NUS-a što je bilo 
planirano Ugovorom o financiranju, iz razloga nepripremljenosti projektnog zadatka za NUS. 
 
B.03.02.02. VRBOVEC 
Realizirano: 0,786 mil.kn 
(HV 0,786 mil.kn) 
 
U sklopu izrade projektne dokumentacije idejnih i glavnih projekata za izgradnju komunalnih 
vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Vrbovca i općine: Dubrava, 
Gradec, Farkaševac, Preseka i Rakovec projektant je izradio: 
 
Od ukupno planiranih 35 idejnih projekata Projektant nije mogao završiti 2 idejna projekta 
(vodotoranj Gornjak i Preseka) prema planiranom dinamičkom planu jer Investitor nije na 
vrijeme otkupio parcele. Lokacijska dozvola za vodotoranj Gornjak ishođena je, a za vodotoranj 
Preseka očekuje se početkom 2014. godine. 
Izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata za cjevovode, a koje su rađene radi izrađenih 
uklopa (stare katastarske podloge MJ 1:2.880) i uputa recezenta (dio sustava je bio 
predimenzioniran) u potpunosti su završene.  
Od 29 glavnih projekata koji su predani na ishođenje potvrde ishođeno je 12 potvrda. Do kraja 
siječnja 2014. godine predat će se ostali glavni projekti za cjevovode, a glavni projekti za 
vodotornjeve predat će se nakon pozitivnog mišljenja revidenta. Krajnji očekivani rok ishođenja 
zadnje potvrde, a odnosi se na vodotoranj očekuje se u travnju 2014. godine. 
Plaćeno je 90% od ukupno ugovorenih usluga na izradi projektne dokumentacije. 
 
U 2012. godini ugovorena je izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja za 1. fazu izgradnje koja 
uključuje 250 km vodoopskrbnog cjevovoda. U 2013. godini realizirano je 100%. 
 
Radi promjene tehničkog rješenja na vodoopskrbnom području Vrbovec Investitor je ugovorio 
izradu novelacije projekta Magistralni cjevovod  Vrbovec - Topolovec – Preseka. Projektant je u 
potpunosti izradio novelaciju tehničke dokumentacije prema noveliranom tehničkom rješenju na 
temelju koje je ishođena izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta u rujnu 2013. godine te je 
time realizirano 100%. 
 
Kako je za projekt Magistralni vodoopskrbni cjevovod VT Dubrava - VT Kabal i vodotoranj 
Dubrava istekla lokacijska dozvola, a došlo je i do promjene tehničkog rješenja na području 
Vrbovec, Projektant je izradio u potpunosti novelaciju tehničke dokumentacije te je ishođena 
potvrda u kolovozu 2013. godine cime je realizacija 100%. 
 
141

Investitor je ugovorio reviziju glavnih projekata vodotoranj Gornjak i Preseka (Marinovka), ali 
kako projektant zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije mogao prema planu završiti s 
projektom isti nije mogao dostaviti revidentu. Realizacija 0%.  
 
B.03.02.03. SVETI IVAN ZELINA 
Realizirano: 0,017 mil.kn 
(HV 0,017 mil.kn) 
 
U 2013. godini Projektant nastavlja s izradom projekta rekonstrukcije glavnog dovodnog 
cjevovoda: D.Zelina – Bocakova (dionice: Donja Zelina - Blažev Dol, Donja Zelina – Suhodol, 
Zelina – Vukovje) i crpne stanice Donja Zelina. 
 
Projektant je izradio idejne projekte za Vodoopskrbni cjevovodi Donja Zelina - Blažev Dol, Donja 
Zelina – Suhodol, Donja Zelina – Vukovje i Precrpnu stanicu Donja Zelina. Za navedene idejne 
projekte u rujnu su izdane lokacijske dozvole. Glavni projekti se planiraju predati na ishođenje 
potvrda u veljači 2014. godine. Ukupno je realizirano 50% od ugovorenog iznosa. 
 
Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja s uklopima - rješavanje upisa javnih i nerazvrstanih 
cesta u zemljišne knjige. Grad Sveti Ivan Zelina proveo je otvoreni postupak javne nabave 
izrade snimka izvedenog stanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih 
cesta na području grada Svetog Ivana Zeline s ciljem sklapanja ugovora o javnim uslugama. U 
tijeku je žalbeni rok. Realizacija 0%. 
 
U 2013. godini nije provedeno nadmetanje za izradu idejnog projekta NUS-a, kao što je bilo 
planirano Ugovorom o financiranju. 
 
B.03.02.04. ZAGREB 
Realizirano: 1,364 mil.kn 
(HV 1,364 mil.kn) 
 
Kroz 2012./2013. godinu, u sklopu izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije ponuditelj je izradio 
sljedeće: 
 
- Aktivnost D – Procjena utjecaja na okoliš - 10% realizirano 
- Aktivnost G -  Konačna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
- Aktivnost H – Radna verzija aplikacije - 51% realizirano 
 
Prema okvirnom sporazumu od 2010. do 2013. projektant je izradio sljedeće: 
 
1. Uvodni izvještaj – izrađen u potpunosti, 100%  
2. Aktivnost A - Analiza postojećeg stanja i Aktivnost B - Analiza potreba – 90% realizirano 
3. Aktivnosti C - priprema varijanti tehničkih rješenja - 90% realizirano 
4. Aktivnost D – Procjena utjecaja na okoliš - 90% realizirano 
5. Aktivnosti E - Plan provedbe i nabave Aktivnosti F - Financijska i ekonomska analiza, 
Aktivnost G -    Radna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
6. Aktivnost G - Konačna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
7. Aktivnost H – Radna verzija aplikacije - 51% realizirano 
 
Sve navedeno čini 80% od ukupno ugovorenih usluga na izradi Studije izvodljivosti i Aplikacije. 
 
Jaspers je pozitivno ocijenio projekt i upućuje Investitora da ga aplicira u ljetu 2014. godine. 
 
U tijeku je izrada smanjenja obuhvata projekta (podjela na faze) za dijelove sustava koji su 
neisplativi – nisu prioritetni, sve sukladno već izrađenoj verziji iz svibnja 2012. godine, a odnosi 
142

se na Vrbovec. Shodno tome priprema se i konačna verzija Studije, uvažavajući i druge 
promjene (npr. već izgrađeni dijelovi sustava…). 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. izradila je Pismo namjere o suradnji na 
provedbi Projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, a koje je 
usklađeno s uputama Hrvatskih voda.  
 
U travnju 2013. godine je Investitor sklopio ugovor za izradu projektnih podloga i projektne 
dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica - Cerje I.B etapa preko rijeke Save 
kod Drenja Ščitarjevskog. U rujnu održana je prezentacija s predstavnicima Projektnog tima, 
Povjerenstvom Hrvatskih voda, recezentom, a na kojoj je projektant prezentirao razmatrana 
varijantna tehnička rješenja. Na varijantna rješenja dostavljeno je izvješće o obavljenoj recenziji 
za odabir tehničkog rješenja u kojem se zaključuje da je pregledano Idejno rješenje cjelovito, 
izrađeno sukladno projektnom zadatku i pravilima struke, te može poslužiti kao kvalitetna 
podloga za izradu više razine projekta. Realizirano 50% u odnosu na ugovor. 
 
Na izradi projektnih podloga i projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda 
Kosnica-Cerje IB etapa preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog realizirano je cca 50% u 
odnosu na osnovni ugovor. 
 
Ostali projekti realizirani su kako slijedi: 
-  izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta magistralnog vodoopskrbnog 
cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina – 90% 
-  izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta magistralnog cjevovoda Cerje-
Vukovje-Sveta Helena – 90% 
-  Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije devastiranih površina u II i III 
vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica – 90% 
-  Glavna ocjena s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti za planirani zahvat RVS 
Zagrebačke županije - Zagreb istok – 50% 
 
Investitor je u periodu od 2007. - 2013. utrošio sredstva za ishođenje dozvola i rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od cca. 18.000.000,00 kn, a za dovršetak postupka istog na 
osnovnom dobavnom sustavu procijenjena sredstva iznose cca 5.300.000,00 kn, od toga je cca. 
3.000.000,00 kn potrebno izdvojiti za komunalni doprinos za sanaciju devastiranih površina u II 
i III vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica. 
 
B.03.02.05. IVANIĆ GRAD 

Realizirano: 0,118 mil.kn 
(HV 0,118 mil.kn) 
 
Izrađena je projektna dokumentacija za EU fondove za područje Regionalnog vodoopskrbnog 
sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (područje grada Ivanić Grad i općine Križ i Kloštar 
Ivanić). Za navedeni Ugovor ishođene su sve potvrde. 
 
Za distribucijsko područje Ivanić Grad izrađeni su projekti: 
-  izgradnja (rekonstrukcija) magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme 
Soboćani do naselja Križ - Novoselec 
-  dogradnja cjevovoda vodosprema Soboćani – Novoselec do granice Zagrebačke i Sisačko 
-moslavačke županije 
-  izgradnja (rekonstrukcija) glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme 
Soboćani do  Ivanić Grada (sa spojem na projektirani cjevovod uz obilaznicu) 
-  izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Alojzija Vulinca, Stjepana 
Radića, Sv.Marije i Školskoj ulici 
143

-  izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić – centar i 
istok u ulicama Čemernička, A. Šenoe, I. Šveara, M. A. Reljkovića, Naftaplinskoj, Lipovec 
Lonjski i Vukovarska 
-  izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić –  jug u 
ulicama Kralja Tomislava Tomislava, Josipa Kozarca, Čikada, Braće Kalčić, Dugoj, F. 
Jurinca i D. Flajpana 
-  izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Ivanić Grad – centar u 
ulicama Dubrovačka, Slobode, F. Moguša, Poljanska, Rudarska, Sajmišna i Savska. 
-   
Za područje grada Ivanić Grad i općina Križ i Kloštar Ivanić, izrađena je i dokumentacija za 
izgradnju (cca 50 km) i rekonstrukciju (cca 45 km) vodoopskrbnih cjevovoda.  
Sukladno ugovornim odredbama, plaćeno je 100% od ukupno ugovorenih usluga na izradi 
projektne dokumentacije. 
 
U 2013. godini u potpunosti je plaćena Recenzija matematičkog modela Regionalni 
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije, Zagreb istok – za distribucijsko područje Ivanić Grad.  
 
Izrađen je i elaborat nepotpunog izvlaštenja te je realizirano 100 % u odnosu na ukupan iznos 
ugovora.  
 
Ugovoreni su radovi na izradi idejnog i glavnog projekta za izgradnju komunalnih vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Ivanić Grada – crpna stanica 
Kloštar. 
Hrvatskim vodama dostavljen je gore navedeni idejni projekt, izrađen u studenom 2013. 
godine, te je izdano rješenje u kojem se odbija zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta. 
Projektant je uputio zahtjev nadležnom Uredu na izdavanje lokacijske dozvole. Realizacija 0%. 
  
Geotehnički istražni radovi za izgradnju crpne stanice Kloštar ugovoreni su u studenom. 
Terenski radovi su gotovi, a u tijeku je izrada elaborata. Realizacija 0%. 
 
B.03.02.06. MOSLAVAČKA POSAVINA 
Realizirano: 0,810 mil.kn 
(HV 0,810 mil.kn) 
 
Provedba Projekta započela je 2010. godine. Do sada su ishođene sve lokacijske dozvole, 
izrađeni su svi glavni projekti i ishođene sve potvrde glavnih projekata - ukupno 20 (19+1 
rješenje za građenje). Plaćeno je 100% ugovorene projektne dokumentacije. Izvršena je 
recenzija Tehničkog rješenja i hidraulučkog matematičkog modela i dobiveno pozitivno mišljenje 
recenzenta. 
Studija izvodljivosti i Aplikacija izrađene su 80% još u 2012. godini, a u 2013. nije bilo radova ni 
plaćanja u sklopu izrade Studije i Aplikacije. Izvršena je recenzija ove dokumentacije (80% od 
ugovorenog iznosa recenzije). Daljnja realizacija Projekta ovisi o definiranju krajnjeg korisnika 
za područje obuhvata ovog projekta. 
Iako troškovi rješavanja imovinsko-pravnih poslova ne terete Plan Hrvatskih voda napominje se 
da je riješeno cca 36% od ukupnog broje čestica. 
 
B.03.02.07. PETRINJA-SISAK 
Realizirano: 0,245 mil.kn 
(HV 0,245 mil.kn) 
 
Završena je izrada Studije izvodljivosti RVS Sisačko-moslavačke županije. Provedbu su obilježili 
znatni problemi - nezainteresiranost dijela JLS-a na predmetnom području, preklapanje sa 
drugim EU projektima na istom području (Petrinja), nemogućnost i neosposobljenost malih JLS-
144

a i komunalnih poduzeća da prate i podrže ovakav Projekt te nemogućnost definiranja krajnjeg 
korisnika.  
U 2013. godini izrađeno je i plaćeno 80% Studije izvodljivosti. Rezultati Studije ukazali su da na 
predviđenom obuhvatu Projekt nije priuštiv.  
Zaključcima Studije predloženo je, nakon analize varijantnih rješenje i provedenih simulacija, 
znatno smanjenje obuhvata Projekta i to na današnje distributivno područje Sisačkog vodovoda 
d.o.o. 
 
B.03.02.08. KOPRIVNICA 

Realizirano: 0,321 mil.kn 
(HV 0,321 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća GKP 
Komunalac d.o.o. Koprivnica (prema Okvirnom Sporazumu). U 2013. godini se započinje i 
završava s recenzijom izrade idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne građevine za javnu 
vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća GKP Komunalac d.o.o. 
Koprivnica. 
Izrada navedene dokumentacije je preduvjet za financiranje izgradnje iz EU fondova. 
 
U 2013. godini se započinje s izradom izvedbenog projekta za nadzorno-upravljački sustav i 
projektne dokumentacije optičkog kabela na distribucijskom području Koprivnica. Projekt se 
planira nastaviti i završiti u 2014. godini.  
U 2013. godini se započinje s recenzijom izrade izvedbenog projekta za nadzorno-upravljački 
sustav i projektne dokumentacije optičkog kabela na distribucijskom području Koprivnica. 
Recenzija se planira nastaviti i završiti u 2014. godini. 
Izrada navedene dokumentacije je preduvjet za financiranje izgradnje i proširenja NUS-a iz EU 
fondova. 
 
B.03.02.09.  ĐURĐEVAC 

Realizirano: 0,168 mil.kn 
(HV 0,168 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava s izradom idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća Komunalije 
d.o.o. Đurđevac (prema Okvirnom Sporazumu).  
U 2013. godini se započinje i završava s recenzijom izrade idejnog i glavnog projekta za 
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog 
poduzeća Komunalije d.o.o. Đurđevac. 
Navedenim projektom se završilo projektiranje svih novih objekata i mreže na tom 
distribucijskom području. 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava s izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
glavnog dovodnog cjevovoda VS Budrovac – VS Čepelovac. Planirani cjevovod bit će 
transportni, a nužan je radi potrebe za većim količinama vode u sušnom periodu godine. 
 
B.03.02.10. KRIŽEVCI 
Realizirano: 0,502 mil.kn 
(HV 0,502 mil.kn) 
 
Izvedeni su gotovo svi radovi na izradi tehničke dokumentacije prema u nastavku navedenim 
cjelinama za koje se izrađuju zasebni idejni i glavni projekti. 
 
 
145

Vodovodna mreža: 
1. Uže 
područje grada Križevaca 
2. Rekonstrukcija 
vodoopskrbne mreže na užem području grada Križevci 
3. Područje Grada Križevci - sjeveroistok 
4. Područje Grada Križevci - istok 
5. Područje Grada Križevci - jugozapad 
6. Područje općine Sv. Ivan Žabno - sjever 
7. 
Zona Trema - Grad Križevci 
8. Područje općine Sv. Ivan Žabno - jug 
9. 
Zona Greberanec - Grad Križevci 
10. 
Zona Greberanec - općina Sv. Petar Orehovec 
11. Područje općine Sv.Petar Orehovec 
12. Područje općine Gornja Reka 
13. Područje općine Kalnik 
 
Objekti: 
a. 
Vodosprema Bukovje II faza 
b. 
Precrpna stanica Majurec 
c. Precrpna 
stanica 
Fodrovec 
d. 
Precrpna stanica Sv. Helena 
e. Vodosprema 
Apatovec 
f. Rekonstrukcija 
crpilišta 
Trstenik 
g. 
Rekonstrukcija vodospreme Kalnik 
h. 
Rekonstrukcija prekidne komore Vratno 
 
Za sve projektne cjeline u potpunosti su završeni geodetski radovi, Idejni projekti za ishođenje 
lokacijskih dozvola i glavni projekti. Svi glavni projekti za vodovodnu mrežu (s oznakama od 1 – 
13) su u digitalnom obliku predani Investitoru i predstavnicima Hrvatskih voda. 
 
Izrada tehničke dokumentacije za vodospremnike, crpne stanice te rekonstrukciju 
vodospremnika (cjeline a, b,  c,  d,  e,  f,  g,  i  h)  je  završena,  tj.  glavni  projekti  su  predani 
Investitoru. Svi glavni projekti za vodovodne objekte (s oznakama od a – h) su u digitalnom 
obliku predani Investitoru i predstavnicima Hrvatskih voda. 
 
Kompletiran je elaborat Tehničko rješenje u okviru kojeg su razmotrene glavne postavke 
predloženog rješenja daljnjeg razvitka, odnosno dogradnje razmatranog javnog sustava 
vodoopskrbe. 
 
Sastavni dio Tehničkog rješenja je GIS projektiranih dionica sustava, te hidraulički model. Ove 
podloge su u zahtjevanom obliku predane Investitoru i Hrvatskim vodama. 
 
Još uvijek je u tijeku procedura dobivanja potvrda na glavne projekte. Izrađivači projektne 
dokumentacije izjavili su da pružaju Investitoru svu zahtjevanu tehničku podršku, kako bi se u 
što kraćem vremenu osiguralo dobivanje potrebnih dozvola na izrađenu tehničku 
dokumentaciju. 
 
Izvršeni su i poslovi ugovoreni izvan Okvirnog sporazuma i to:  
-  Izrada idejnog i glavnog projekta precrpne stanice Fodrovec na novoj lokaciji  
-  Geomehanički istražni radovi na novoj lokaciji vodospreme Apatovec. 
 
B.03.02.11. BJELOVAR, DARUVAR 

Realizirano: 0,654 mil.kn 
(HV 0,654 mil.kn) 
146

 
BJELOVAR 
Prema ugovoru s Komunalcem d.o.o. Bjelovar izrađeno je tehničko rješenje i Idejni projekt za 
ishođenje lokacijske dozvole za glavni dovodni cjevovod od vodocrpilišta Delovi do Bjelovara. 
Izvedeni su geodetski radovi i djelomično izrađen Glavni projekt. 
 
BJELOVAR 
Izrada projektne dokumentacije po Okvirnom sporazumu: 
Ugovorom o izradi projektne dokumentacije za EU fondove Regionalnog vodoopskrbnog sustava 
Bjelovarsko-bilogorske županije krajnji rok ispunjenja Usluga je definiran s danom 31.12.2013. 
godine. S obzirom na problematiku koja se odnosi na neizdavanje Potvrda na glavne projekte iz 
razloga za koje nisu odgovorni izvoditelji/projektanti (nemogućnost Investitora da plati vodne 
doprinose). Trećim dodatkom ugovoru izvršene su izmjene kojima je Izvoditelj ovlašten 
ispostaviti račun na preostali dio neisplaćene ugovorne cijene uz odgovarajuće obrazloženje u 
prilogu.  
 
Ugovorena je i započeta izrada elaborata Analiza potreba vode na području Bjelovarsko-
bilogorske županije s prikazom mogućnosti osiguranja količina vode po područjima i Analiza 
vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem određivanja ključnih mjernih 
mjesta NUS-a. Izrađeno je i situirano 80% elaborata.  
 
Izrađeno je i situirano 60% elaborata Analiza vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske 
županije s ciljem određivanja ključnih mjernih mjesta NUS-a. Izvršeno je ažuriranje situacije 
postojećeg stanja izgrađenosti i planiranog stanja, ažuriranje hidrauličko-matematičkog modela 
napravljenog u sklopu Plana razvitka vodoopskrbe iz 2010. godine, analiza rada i pogonskih 
stanja vodoopskrbnih sustava, analiza sadašnjeg stanja NUS-a (dio), određivanje ključnih 
mjernih mjesta (dio). Završetak izrade elaborata planiran je za siječanj 2014. godine. 
 
DARUVAR 
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže grada 
Daruvara nije ugovorena s obzirom da nije do kraja izrađen ni ovjeren Projektni zadatak 
(izrađena je radna varijanta Projektnog zadatka) i nije provedeno javno nadmetanje.  
 
B.03.02.12. Istočna Slavonija-Slavonski Brod 
  Realizirano: 

mil.kn 
 
B.03.02.13.  Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek 

  Realizirano: 
0,846 
mil.kn 
  (HV 
0,846 
mil.kn) 
 
Završena je izrada Studijske dokumentacije RVS Osijek za potrebe financiranja putem EU 
fondova. Završava se izrada idejnih i glavnih projekata za RVS Osijek za potrebe financiranja 
putem EU fondova. Napravljeni su idejni i glavni projekti za magistralne cjevovode: granica 
vodoopskrbnog područja – Đakovo – Sikirevci; Ernestinovo – Petrova Slatina – Šodolovci; 
Laslovo – Palača; Laslovo – Ada; Palača – Silaš; Antunovac - Tenja) i distributivne mreže 
naselja Šodolovci; Koprivna; Petrova Slatina; Palača; Ada i Silaš. U tijeku je pribavljanje potvrda 
glavnog projekta za navedene projekte. 
 
Izradom ove dokumentacije stvorit će se preduvjeti za nominiranje projekata na području RVS 
Osijek prema predpristupnim fondovima EU. Do sada je izvedeno oko 95% od ugovorenih 
radova izrade studijske i projektne dokumentacije. Radovi su započeti tijekom 2011. godine, a 
planiraju se završiti do travnja 2014. godine. 
 
 
147

B.03.02.14. OSTALI PROJEKTI 
 

 
Realizirano: 0,300 mil.kn 
  (HV 
0,300 
mil.kn) 
 
PETRINJA 
Utvrđene su projektne cjeline za koje će se izrađivati zasebna tehnička dokumentacija:  
Vodovodna mreža: 
-  Područje Petrinje zapadno od vodotoka Petrinjčica 
-  Područje Petrinje istočno od vodotoka Petrinjčica 
-  Područje Mošćenica. 
Objekti: 
-  Vodosprema Popova šuma V=1.000 m3 
-  Vodosprema Zebinac V=6.000 m3 
-   
Izrađeni su Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole za vodovodnu mrežu (cjeline 1.,2. i 
3.). Za cjelinu 1. u tijeku je razrada pojedinih dijelova glavnog projekta. 
Izvršeno je 20% ukupno ugovorenih poslova, te se nastavak očekuje u 2014. godini. 
 
 
 
B.04.  ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
 
 
Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama 
za 2013. godinu, realizirana su kroz četiri grupe projekata: 
 
  Ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja 
  Priprema studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata 
za sufinanciranje iz fondova EU  
  Ostali projekti  
  Program zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području  
 
Od sveukupnog planiranog ulaganja u iznosu od 563,959 mil.kn, ukupno uložena sredstva u 
navedene grupe projekata iznose 560,685 mil.kn, što iznosi 99%.  
Pored izvornih sredstava Hrvatskih voda - naknade za zaštitu voda, ulagana su i sredstva 
Državnog proračuna (Ministarstva poljoprivrede), a najvećim dijelom korištena su kreditna 
sredstva IBRD-a i poslovnih banaka, te manjim dijelom sredstva općina, gradova, županija 
putem komunalnih trgovačkih društava (u okviru projekta Jadran) kako slijedi: 
 
  Kreditna sredstva poslovne banke – Hrvatske vode 
309,000 mil.kn (54,79 %) 
  Međunarodna banka za obnovu i razvoj 
96,000 mil.kn (17,02 %) 
  Hrvatske vode (izvorna sredstva)   
81,524 mil.kn (14,46 %) 
  Ministarstvo poljoprivrede  
44,381 mil.kn   (7,87 %) 
  Komunalna trgovačka društva 
31,844 mil.kn   (5,65 %) 
  GEF darovnica 
1,210 mil.kn   (0,21 %) 
 
ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
 
Ukupna ulaganja na poziciji izgradnje objekata zaštite voda i mora od zagađivanja iznose 
340,642 mil.kn, što u odnosu na planiranih 340,750 mil.kn čini gotovo maximalnu realizaiju, 
odnosno 99,98%. 
148

Najveći dio investicija odnosio se na nastavak i završetak izgradnje započetih objekata zaštite 
voda u okviru provođenja programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog 
ciklusa u mandatu od 2012. – 2015.“ Planom upravljanja vodama za 2013. godinu bilo je 
obuhvaćeno oko 350 investicija od kojih je oko 52% završeno i dijelom stavljeno u funkciju. 
Ostale investicije planiraju se nastaviti tijekom 2014. godine u okviru raspoloživih sredstava 
dijelom u okviru redovnog programa, a dijelom u okviru EIB/CEB programa. Manji dio sredstava 
uložen je i u izradu projektne dokumentacije započete u prethodnom razdoblju ili nužne za 
završetak pojedinih funkcionalnih cjelina i stavljanje objekata u uporabu. 
 
Tijekom 2013. godine navedenim sredstvima izgrađeno je oko 200 km kolektora i sabirnih 
kanala, odnosno većim dijelom glavni kolektori, a manjim i dio sekundarne kanalizacijske mreže, 
kao i pripadajuće crpne stanice i tlačni cjevovodi. Na pojedinim trasama kanalizacijskih 
kolektora usporedno se odvijala i rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže što u financijskom 
dijelu nije teretilo ovu poziciju Plana.  
 
Kao poseban značaj važno je istaknuti radove na izgradnji i rekonstrukciji/sanaciji uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda i to: 
 
-  Nastavak izgradnje devet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Podravske Sesvete, Vrlika, 
Suhopolje, Božjakovina, Supetarska Draga, Davor, Okučani, Jasenovac i Hrvatska Dubica): 
  UPOV Podravske Sesvete je uređaj veličine 1.800 ES III. stupnja pročišćavanja (SBR 
tehnologija) čija je izgradnja pred završetkom, 
  UPOV Vrlika je biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda čija je izgradnja nastavljena 
u 2013. godini, a izvođen je i dio radova na pristupnoj prometnici, kao i ostali radovi, 
  UPOV Suhopolje – nastavljeni su radovi na izgradnji tri kompaktna bazena,   
  Uređaj u Božjakovini je veličine 8.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja (SBR tehnologija) 
čija je izgradnja također pred završetkom,  
  UPOV Supetarska Draga na otoku Rabu je uređaj veličine 9.995 ES s mehaničkim 
predtretmanom koji se počeo graditi u sklopu III. faze izgradnje odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda Draga, a radovi na uređaju planiraju se završiti u lipnju 
2014. god. kada se predviđa i puštanje u probni rad, 
  UPOV Davor - tijekom 2013. godine je nastavljeno sufinanciranje izgradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda.  Izvedeni su radovi na izgradnji pristupnog puta, zemljani i 
betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. Od strojarskih 
radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeti 2012. 
godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine radi zaštite vodocrpilišta Davor-Nova 
Gradiška. 
  UPOV Jasenovac - Nastavak radova na završetku izgradnje UPOV-a sustava odvodnje 
Jasenovac. U 2013. godini rađeno je na završetku izgradnje UPOV-a: zemljani, betonski, 
bravarski, strojarsko-montažerski radovi (automatika, mjerač protoke, crpke, zapornice), 
nabava i ugradnja kamenog agregata različitih granulacija. Na kolektorima je izvođeno 
čišćenje cjevovoda i okana, strojarsko i upravljačko opremanje CP4, servisiranje - 
repariranje postojećih CP1 i CP3. Potrebno je zasaditi u optimalnom razdoblju biljke u 
pripremljena polja. Završetak izgradnje uređaja se očekuje u 2014. godini. 
  UPOV Hrvatska Dubica - nastavljeni su radovi započeti  prijašnjih godina. Napravljena je 
priprema za asfaltiranje internih prometnica i platoa, sa rubnjacima i uvaljanom 
šljunčanom podlogom. Također su napravljena vrata na kolnom ulazu u UPOV. Izgradnja 
uređaja nije završena, radove je potrebno nastaviti i 2014. godine. 
  UPOV Okučani - započeti su radovi u 2013. godini. Izgrađen je pristupni put, ograđeno 
je gradilište, izvedeni su iskopi za betonske bazene. Radove je potrebno nastaviti. 
 
149

-  Završetak izgradnje devet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojima predstoji ili se 
nalaze u probnom pogonu (Donji Kraljevec, Podturen, Sveti Ilija, Selnik Ludbreški, Topit, 
Rudani, Vrgorac, Belečka Selnica i Jurjevac): 
  UPOV Donji Kraljevec veličine 4.500 ES je III. stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija), 
  UPOV Podturen je uređaj veličine 5.900 ES III. stupnja pročišćavanja (također SBR 
tehnologija), a 85% investicije financirano je preko programa prekogranične suradnje s 
Mađarskom, 
  Uređaj Sveti Ilija je biljni uređaj veličine 800 ES, kao i uređaj u Selniku Ludbreškom 
veličine 1.000 ES, te uređaj u Belečkoj Selnici (aglomeracija Zlatar) s kapacitetom 100 
ES i uređaj u naselju Jurjevac veličine 200 ES, 
  U Vrgorcu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojemu slijedi financiranje 
probnog rada, a tijekom 2013. godine izgrađena je stanica za prihvat sadržaja septičkih 
jama, 
  UPOV-i Topit i Rudani su uređaji koji su financirani u okviru sustava malih naselja u Istri 
s ciljem zaštite krškog podzemlja i izvorišta vode za piće na području Istre, veličine su 2 
x 200 ES s MBR tehnologijom, a njihova izgradnja započela je 2012. godine, te je 2013. 
godine izdana uporabna dozvola, a uređaji su pušteni u probni rad. 
 
-  Sufinanciranje rekonstrukcije UPOV-a u gradu Varaždinu (140.000 ES) dogradnjom 
sekundarnih taložnica, te rekonstrukcije/sanacije uređaja u Imotskom i Benkovcu koje su bile 
nužna radi održanja vodnog ekosustava i sprječavanja ekološke katastrofe, 
-  Završetak izgradnje i probnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kneževim 
Vinogradima i Donjem Miholjcu, 
-  Završetak sufinanciranja otplate kredita prema „Sporazumu o višegodišnjem sufinanciranju 
radova na izgradnji sustava za pročišćavanje otpadnih voda Senja za razdoblje 2003.-2013.“ 
koja je uključivala i izgradnju UPOV-a veličine 9.900 ES i II. stupnja pročišćavanja, a koji je u 
funkciji od 2006. godine, 
-  Početak izgradnje UPOV-a u Okučanima. 
 
Osim navedenog, u 2013. godini nastavljeno je sufinanciranje otplate kredita EBRD-a za 
financiranje ISPA projekta Program za vode i otpadne vode grada Karlovca. 
Nadalje, temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske i ugovora o kreditu EBRD-a, Hrvatske vode 
su se obvezale sufininciratati 90% iznosa prihvatljivih troškova utvrđenih: 
  
-  Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (naselja 
Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo selo na Dravi) – ukupni troškovi kredita i povrata 
glavnice kredita iznose 76,000 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2022. godine, 
-  Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona „Podi“, 
ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita iznose 95,000 mil.kn u razdoblju od 
2013. do 2022. godine i 
-  Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada 
Rijeke, ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita iznose 119,322 mil.kn u 
razdoblju od 2013. do 2023. godine. 
 
Sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva i utvrđenim prioritetnim skupinama, 
najveća ulaganja u izgradnju, osim u već prije spomenutih sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda, bila  su na području aglomeracija iz I. prioritetne skupine (rok ispunjenja 
zahtjeva do 31.12.2018. godine) kao što su Zagreb, Split-Solin, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, 
150

Zadar, Varaždin, Čakovec, Zaprešić, Požega, Opatija-Lovran i Pula, ali i na području 
aglomeracija iz ostalih prioritetnih skupina kao što su Medulin, Pag, Klimno-Šilo i dr. 
 
PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU 
PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 
Planom upravljanja vodama za 2010. godinu, Hrvatske vode su započele opsežniju pripremu 
studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za sufinanciranje iz fondova 
EU, pri čemu su izradile i indikativnu listu 39 projekata. Za projekte s navedene liste u 2013. 
godini financiran je nastavak i završetak izrade studijsko-projektne dokumentacije i to: studija 
izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odosno studija utjecaja 
na okoliš, idejnih i glavnih projekata kolektora i kanalizacijske mreže s pripadajućim 
građevinama (crpne stanice, rasteretne građevine i dr.), idejnih projekata uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, te aplikacija za prijavu i povlačenje sredstava iz europskih 
fondova. Obzirom na rok važenja sklopljenih Okvirnih sporazuma, a i žurnost apliciranja 
projekata, većina ugovorenih usluga treba se završiti do kraja lipnja 2014. godine.  
 
Hrvatskim vodama je u sklopu IPA komponente IIIb Operativnog programa za okoliš 2007-2013 
- Prioritetne osi 2 odobreno sufinanciranje Operacije „Priprema projekata za sufinanciranje 
sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje 
sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“. U tu svrhu je 
izrađena lista 16 projekata /aglomeracija za sufinanciranje izgradnje vodno-komunalne 
infrastrukture iz sredstava pristupnih fondova (SF/KF), za koje je potrebno izraditi potrebnu 
dokumentaciju. Hrvatske vode su u okviru  pozicije B.04.02. za projekte sa liste 16 financirale 
usluge izrade idejnih i glavnih projekata sve do potvrde glavnog projekta. 
 
U skladu s potrebama ispunjenja zahtjeva provedbe vodno-komunalnih direktiva i cilja da do 
2023. godine sva naselja sa više od 2.000 ES trebaju biti priključena na sustav javne odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda (80% stanovništva), tijekom 2013. godine izrađene su i 
nadograđivane daljnje liste projekata sukladno u prvom redu prioritetima, a zatim i temeljem 
agilnosti i zainteresiranosti predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave. 
 
U 2013. godini putem pozicije B.04.02. realizirano je 22,655 mil.kn, što iznosi 99,72% u odnosu 
na planirani iznos od 22,719 mil.kn. 
 
PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 
 
Ulaganja u okviru otplate anuiteta I. faze i realizacije II. faze Projekta Jadran iznose 196,638 
mil.kn, što iznosi 98,45% u odnosu na planiranih 199,740 mil.kn.  
 
Kroz Projekt su se financirale tri komponente: 
 
1.  Komponenta ulaganja u priobalnu infrastrukturu 
2.  Komponenta institucionalnog jačanja i upravljanja programom, kroz financiranje nabave 
opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija 
3.  Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, kroz financiranje opreme i 
monitoringa.  
 
U okviru komponente 1 financirani su slijedeći radovi: 
 
II FAZA+GEF darovnica – Jug – izgradnja sustava javne odvodnje na južnom priobalnom 
području (Hvar, Mljet, Sukošan-Bibinje, Metković, Zadar, Betina-Murter, Vela Luka, Dugi Rat, 
Dubrovnik), te na sjevernom priobalnom području (Rijeka, Opatija, Rab, Mali Lošinj, Pula, 
Novigrad, Medulin, Cres, Krk, Malinska-Njivice, Omišalj, Kaštelir). 
151

 
HITNE INTERVENCIJE 
 
Na poziciji Hitnih intervencija uložena su planirana sredstva u iznosu od 0,750 mil.kn za 
izgradnju I. i II. etape kanalizacijskog sustava Nova Bukovica. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
  

B.04.01. 
I. GRUPA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE 
 
B.04.01.01. ZAPREŠIĆ 
 

Realizirano: 13,700 mil.kn 
 
(HV 0,109 mil.kn, KREDIT 13,591 mil.kn) 
 
U gradu Zaprešiću zbog rasterećenja i poboljšanja postojeće odvodnje otpadnih voda 
nastavljena je i završena izgradnja CS 3 i retencijskog bazena RB 3 i incidentnog ispusta te su 
navedeni objekti pušteni u funkciju.  
U funkciji rasterećenja i poboljšanja funkcije postojećeg sustava odvodnje u gradu Zaprešiću 
također je nastavljena i završena izgradnja preljevnog kanala u ulici Hrvatske mladeži, spojni 
kolektor do Čvora 44 i regulacijska građevina u čvoru 44 te su navedeni objekti pušteni u 
funkciju. Ukupna duljina spojnog kolektora iznosi 436 m DN od 1.400 m do 400 mm. 
 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanalizacije u općini Brdovec u naseljima sjeverno od 
pruge (Prigorje, Laduč, Šenkovec, Harmica i Javorje) u duljini 12.256 m DN 315 do 160 mm. 
Radovi će se nastaviti te bi trebali biti završeni u 2014. godini. 
U općini Brdovec započeti su radovi na izgradnju 9.758 m kanalizacije u naselju Brdovec 
uključujući i 5 CS. Radovi će se nastaviti te bi trebali biti završeni u 2014. godini. Izgradnjom 
objekata kanalizacije u naseljima općine Brdovec ostvariti će se preduvjeti za odvođenje 
otpadnih voda s većine područja općine i njihovo pročišćavanje na CUP-u Zajarki.   
 
B.04.01.02. ZAPREŠIĆ 
 

Realizirano: 0,459 mil.kn 
 
(KREDIT 0,459 mil.kn) 
 
BISTRA 
Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora naselja općine Bistra – I. faza, koji 
obuhvaćaju izgradnju glavnih kolektora i tlačnih cjevovoda u ukupnoj duljini od 20 km i 12 
crpnih stanica. Radovi su praktički završeni. U 2014. godini preostaje izvršiti otklanjanje 
nedostataka i oštećenja (relativno velik sustav čija je izgradnja trajala punih šest godina, a kroz 
tijek izgradnje odvijao se promet). Nakon uspješnog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne 
dozvole, u 2014. godini izvršiti će se priključenja korisnika čime će projekt ostvariti svrhu, a to 
je prikupljanje otpadnih voda s područja općine te njihova odvodnja i pročišćavanje na CUP-u 
Zajarki. 
 
B.04.01.03. SAMOBOR 
 

Realizirano: 3,882 mil.kn 
 
(HV 0,082 mil.kn, KREDIT 3,800 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Samobor nastavljeno je s etapnom izgradnjom kanalizacijske mreže u 
naselju Otok koje je u priljevnom području crpilišta Strmec. Ova posljednja etapa započela je 
2012. godine, te je završena tijekom 2013. godine. Ukupna duljina cjevovoda je 1.988 m. 
U priljevnom području vodocrpilišta Strmec u naselju Domaslovec završene su dvije posljednje 
etape fekalne kanalizacijske mreže. Prva, u ulicama Krmice I i II duljine 336 m Ø 40 cm, 
152

nastavak je iz 2012. godine, i druga etapa koja je započeta u 2013. godini, ukupne duljine 
1.922 m DN 40 cm. 
Navedenom izgradnjom u naselju Domaslovec je kanalizacijska mreža u cijelosti dovršena. 
 
B.04.01.04. RUGVICA 
 

Realizirano:  3,075 mil.kn 
 
(KREDIT 3,075 mil.kn) 
 
Nastavljena je i završena izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Lukarišće – I. faza. Kako bi se navedeni sustav stavio u funkciju, potrebno je izvršiti tehnički 
pregled i ishoditi uporabnu dozvolu čime će se ostvariti i priključenje korisnika na sustav 
aglomeracije Dugo Selo Rugvica. 
 
B.04.01.05. DONJA 

ZDENČINA 
 
Realizirano: 1,203 mil.kn 
 
(HV 0,207 mil.kn, KREDIT 0,996 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljena je i završena izgradnja glavnog kolektora (dovodni kolektor do 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) u Klinča Selima. Također je nastavljena je i završena 
izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Klinča Sela i Donja Zdenčina 
(u ulicama Stjepana Vujčeca, Budišćakovoj, Mesićevoj, Vrbanićevoj, Repulčevoj, Matulinovoj i 
ulici Matulinov odvojak). U 2013. godini započeta je i završena izgradnja kolektora u 
Zvonimirovoj ulici u u Donjoj Zdenčini (kanali 1.,2. i 3.). Navedeni objekti ispuniti će svoju svrhu 
izgradnjom UPOV-a čije je projektiranje u završnoj fazi. 
 
B.04.01.06. ZAGREB 
 

Realizirano: 6,140 mil.kn 
 
(KREDIT 6,140 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskog sustava na području 
aglomeracije Zagreb.  
 
Izrada projektne dokumentacije koja je sufinancirana tijekom 2013. godine: 
  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za kanalizacijsku mrežu Lučko - Ježdovec 
- razdjelni sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 2012. godine. Tijekom 2013. 
godine projektant je izradio Idejni projekt na koji je dobio posebne uvjete (suglasnost) 
investitora. Projekt se nastavlja u 2014. godinu.  
  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Rekonstrukcije kolektora Štefanovec s 
retencijsko preljevnim objektima - mješoviti sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 
2011. godine. Tijekom 2013. godine projektant je izradio Idejni projekt te ishodio 
lokacijsku dozvolu te Glavni projekt na koji je ishodio suglasnost investitora. 
  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Sabirnog kanala "Dubravica" - mješoviti 
sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 2011. godine. Tijekom 2013. godine 
projektant je izradio Idejni projekt te ishodio lokacijsku dozvolu te Glavni i izvedbeni 
projekt na koji je ishodio suglasnost investitora i potvrde glavnih projekata. Projekt je 
okončan. 
  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na 
crpnu stanicu Vuger potok (CS 1 i CS2) - razdjelni sustav odvodnje. Projektiranje je 
započelo 2011. godine. Tijekom 2013. godine projektant je izradio glavni projekt. 
Projekt se nastavlja u 2014. godinu. 
 
Izgradnja na području aglomeracije Zagreb koja je sufinancirana tijekom 2013. godine: 
  Izgradnja javnih kanala u Đurđevačkoj i Beketinečkoj ulici - mješoviti sustav odvodnje. 
Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. ugrađeno je u Đurđevačkoj 
153

ulici betonskih cijevi Ø 60 cm, L=43 m', a izgrađen je i spoj na kolektor u Štefanovečkoj. 
Radovi u Beketinečkoj i Štefanovečkoj ulici neće se uzvoditi. Interni tehnički pregled je 
obavljen. Projekt je okončan i završen. 
  Izgradnja Glavnog sabirnog kanala GSK 1.1 i crpne stanice Hrvatski Leskovac - razdjelni 
sustav odvodnje. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izgrađen je građevinski dio crpne stanice Hrvatski Leskovac te startna i ciljna jama za 
mikrotuneliranje kao i mikrotuneliranje DN 700, L=76 m', a ugrađeno je GRP 
poliesterskih cijevi DN 500, L=794 m', GRP poliesterskih cijevi DN 600, L=524 m'. 
Projekt se nastavlja u 2014. godini. 
  Izgradnja spojnog kolektora Kelekova Markovo Polje - mješoviti sustav odvodnje. Radovi 
na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. izgrađena je startna i ciljna jama za 
mikrotuneliranje kao i mikrotuneliranje DN 1000, L=40 m', a ugrađeno je GRP 
poliesterskih cijevi DN 1000, L=244 m'. Interni tehnički pregled je obavljen. Zatražen je 
anex ugovora.  
  Izgradnja kanalizacije - Naselje Sveta Klara Posedarska - mješoviti sustav odvodnje. 
Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. godine od planiranih L=2.512 
m', izgrađeno je PE korugiranih cijevi DN 400, L=1.568 m'. Projekt se nastavlja u 2014. 
godini. 
 
B.04.01.07. BRCKOVLJANI 
 

Realizirano: 8,712 mil.kn 
 
(HV 1,321 mil.kn, KREDIT 7,391 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini. Uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda je izgrađen i u završnoj je fazi realizacije. Do sada su izvedeni 
radovi na krčenju, skidanju humusa, iskopu građevinskih jama, izvedbi osiguranja i zaštite 
građevne jame, radovi na poboljšanju tla, armirački i betonski radovi na retencijskom bazenu, 
armirački i betonski radovi na silosima za mulj, građevinski i obrtnički radovi, elektroinstalacijski 
i vodovodni radovi na upravno-pogonskoj zgradi, fasaderski radovi, limarski radovi, soboslikarski 
radovi, radovi na pristupnoj cesti do uređaja i unutar postrojenja sa asfaltiranjem, uređenje 
okoliša, te dobava i montaža strojarsko hidrotehničke opreme. Trenutno se odvijaju radovi na 
stavljanju u pogon i testiranje i usklađivanje ugrađene opreme, te priprema za tehnički pregled i 
preuzimanje UPOV-a. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji: kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda – 
Lupoglav (u 2012. i 2013. godini  ukupno je izvedeno 88% radova), sustava odvodnje otpadnih 
voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani - Kloštar Ivanić (u 2012. i 
2013. godini ukupno je izvedeno 17% radova), kolektora A i B, te sabirnih kanala (u 2012. i 
2013. godini ukupno je izvedeno 89% radova), sekundarnih kanala fekalne odvodnje u 
naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec (u 2012. i 2013. godini  ukupno je 
izvedeno 13% radova) te kanala III. reda fekalne odvodnje naselja Brckovljani, Gračec, Prikraj i 
Stančić (u 2012. i 2013. godini ukupno je izvedeno 40% radova). Navedeni radovi planiraju se 
nastaviti u 2014. godini. 
Nastavljeni su izavršeni radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i 
Lupoglav - dionica u Posavskoj ulici u naselju Lupoglav.  
 
B.04.01.08. ZABOK, 

KONJŠČINA, ZLATAR, MARIJA BISTRICA 
 
Realizirano: 3,689 mil.kn 
 
(HV 0,128 mil.kn, KREDIT 3,561 mil.kn) 
 
ZABOK 
Izrada projekta sanacije glavnog kolektora "Gornja Stubica - Oroslavje". Projektiranje je 
započelo 2012. godine. Tijekom 2013. godine projektant je završio pripremne radove (čišćenje i 
TV snimanje) za snimanje postojećeg stanja, proveo geodetsko snimanje i izradio Elaborat 
postojećeg stanja. Glavni projekt je završen 40%. Projekt se nastavlja u 2014. godini. 
154

 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava u trasi rekonstrukcije ceste u 
Stubičkoj Slatini. Radovi na izgradnji počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su 
polipropilenske orebrene cijevi DN 250, L=555 m'; DN 300, L=229 m'; DN 400, L=294 m'. 
Radovi su završeni. Financijske obveze do okončane situacije se prenose u 2014. godinu. 
 
Izgradnja kolektora "čvor Mokrice - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavlje" u trasi 
rekonstrukcije ceste. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. ugrađene su PE 
cijevi DN 1000, L=900 m'. Radovi su završeni. Financijske obveze do okončane situacije se 
prenose u 2014. godinu. 
 
KONJŠČINA 
Izgradnja i stručni nadzor kolektorske mreže u općini Konjščina naselje Bočaki i nastavak 
groblje - Bočidar. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. izvedeni su radovi 
na nastavku groblje – Bočidar. Ugrađene su betonske cijevi DN 400, L=230 m'. Radovi su 
završeni. Na dionici u naselju Bočaki kolizija sa VT plinovodom uzrokovala je izmjenu projektne 
dokumentacije. Potreban anex ugovora. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
Izgradnja i stručni nadzor kanalizacijske mreže D-24 od Jelovca do Galovca. Radovi na izgradnji 
počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su betonske cijevi DN 300, L=1.478 m'. Radovi 
su završeni. 
 
Izgradnja kolektorske mreže K1 za odvodnju otpadnih voda u Konjščini i stručni nadzor. Radovi 
na izgradnji počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su PE cijevi DN 300, L=1.224 m'. 
Radovi su završeni. 
 
ZLATAR 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom biljnog pročistača otpadnih voda u naselju Belečka 
Selnica. Izgradnja biljnog pročistača otpadnih voda u naselju Belečka Selnica - kapacitet uređaja 
100 ES, stupanj pročišćavanja II. Radovi su završeni.  
 
MARIJA BISTRICA 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom kolektora MB1 u Mariji Bistrici. Radovi na izgradnji 
počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su polipropilenske PP rebraste cijevi DN 800, 
L=1.625 m'. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.04.01.09. 

KRAPINSKE TOPLICE, ZABOK 
 
Realizirano: 1,744 mil.kn 
 
(HV 0,128 mil.kn, KREDIT 1,616 mil.kn) 
 
KRAPINSKE TOPLICE 
Nastavljena i završena izgradnja kanalizacije naselja Jurjevec. Završetak izgradnje sustava javne 
odvodnje naselja M. Majseca i u Radićevoj ulici. 
 
ZABOK 
Nastavljena i završena izgradnja sabirnih kanala SK-6, SK-D, SK-D1 u Zaboku, te završena 
izgradnja mješovite kanalizacije u Gubaševom. 
 
B.04.01.10. KRAPINA 
 

Realizirano: 1,240 mil.kn 
 
(HV 0,169 mil.kn, KREDIT 1,071 mil.kn) 
 
 
 
155

KRAPINA 
Nastavak i završetak izgradnje spajanja postojećih ispusta u rijeku Krapinjščicu na postojeće 
kolektore K1, K2, K3 javne odvodnje grada Krapine. 
 
B.04.01.11. KUMROVEC, 
KLANJEC 
 
Realizirano: 0,823 mil.kn 
 
(HV 0,266 mil.kn, KREDIT 0,557 mil.kn) 
 
KUMROVEC 
Nastavljena je i završena izgradnja I. etape kolektora Ravno Brezje – Risvica. 
 
KLANJEC 
 
Nastavljena je i završena izgradnja kanalizacijske mreže Dol Klanječki. Izrađena je izmjena 
idejnog i glavnog projekta za UPOV Dol Klanječki. U 2014. godini planira se njegova izgradnja 
(tipski uređaj od 200 ES). 
 
B.04.01.12. 

HUM NA SUTLI 
 
Realizirano: 1,355 mil.kn 
 
(HV 0,636 mil.kn, KREDIT 0,719 mil.kn) 
 
Nastavljena je i završena izgradnja III. faze kanalizacijske mreže u Humu na Sutli. 
 
B.04.01.13. VARAŽDIN, 
SVETI 
ILIJA 
 
Realizirano: 13,960 mil.kn 
 
(HV 0,630 mil.kn, KREDIT 13,330 mil.kn) 
 
VARAŽDIN  
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan I. faza započete 2011. godine. Obuhvaća mješovitu 
kanalizaciju DN 400-1.100 duljine 4.865 m, tlačni vod sanitarne odvodnje DN 250, l=1.649 m, 
te CS2. U 2013. godini izvedeno je 258 m kanala DN 400 i 38 m DN 160. Završetak se planira u 
2014. godini. Izgradnjom se omogućava priključenje novih korisnika na UPOV Varaždin. 
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan II faza započete 2011. godine obuhvaća mješovitu 
kanalizaciju DN 400-900, duljine 6.954 m, tlačni vod DN 90 duljine 270 m, te sanitarnu 
odvodnju DN 220, l=920 m, CS1 i CS3. U 2013. godini je izvedeno je 536 m mješovite 
kanalizacije DN 400. Završetak se planira u budućem razdoblju. Izgradnjom se omogućava 
priključenje novih korisnika na UPOV Varaždin. 
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan III. faza, mješovita kanalizacija DN 400-600, l=2.706 m. 
Radovi su započeli u 2011. godini i planiraju se završiti 2014. godini. U 2013. godini je 
ugrađeno 2.571 m mješovite kanalizacije DN 400-600. 
Petrijanec - nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Petrijanec i Majere, DN 250-300, l=6.692 
m. Radovi su započeti 2011. godine i nastavljaju se u 2014. godini. U 2013. godini je izvedeno 
401 m sanitarne odvodnje DN 250-300. 
Nastavak izgradnje mješovite kanalizacije u Sračincu, DN 400 duljine 76 m te tlačnog voda DN 
160 duljine 419 m. Dovršetak je planiran u 2014. godini. 
Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora mješovite odvodnje u naselju Trnovec Bartolovečki, 
južni sliv što je započeto 2011. godine. U 2013. godini je izgrađeno 1.401 m kanala DN 700-
800, DN 400. 
Započeta je izgradnja CS Svibovec Podravski Q=10 l/sek, nastavak i završetak se planira za 
2014. godini. 
Završena je izgradnja CS Kneginec, započeta 2011. godine Q=1300 l/sek te tlačni vod DN 300, 
duljine 2 357 m, čime se omogućava spajanje naselja Gornji Kneginec na uređaj za otpadne 
vode Varaždin. 
156

Završena je izgradnja I etape sanitarne kanalizacije u općini Vinica, DN 200-400, l=3.845 m. 
Radovi su započeli 2011. godine. U 2013. godini su izvršeni radovi na sanaciji trase. Ovime se 
izgrađuje prva cjelina sustava odvodnje Vinica kao dijela aglomeracije Varaždin. 
Započeta izgradnja sekundarnih taložnica za uređaj za pročišćavanje Varaždin, radovi su 
ugovoreni 2008. godine i završit će u budućem razdoblju. Cilj je povećanje kapaciteta uređaja 
za pročišćavanje. 
 
SVETI ILIJA 
Završena je izgradnje biljnog UPOV-a Sveti Ilija, 800 ES. Izgradnja započeta 2010. godine. 
2013. godine su izvođeni završni radovi. 
Završena je izgradnja dovodnog cjevovoda do UPOV-a Sv. Ilija, DN 300-800, l=594 m čime se 
omogučava  puštanje u pogon UPOV-a. U 2013. godini je izvedeno cjevovoda u duljini od 90 m.  
 
B.04.01.14. 

ČAKOVEC, NOVO SELO NA DRAVI, DONJA DUBRAVA, DONJI 
KRALJEVEC, PODTUREN, KOTORIBA 

 
Realizirano: 11,364 mil.kn 
 
(HV 2,014 mil.kn, KREDIT 9,350 mil.kn) 
 
ČAKOVEC 
Završena je izgradnja započeta 2011. godine razdjelnog sustava odvodnje u naselju Pribislavec 
II faza. Sustav čini sanitarna kanalizacija DN 250, l= 5.727 m i  oborinska odvodnja DN 300-
800, l= 5.561 m s dvije taložnice. U 2013. godini su izvedeni završni radovi. Ovime se 
omogućava spajanje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda. 
Nastavljena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje Pribislavec III. faza, sanitarna kanalizacija 
DN 250 l= 4.117 m, oborinska kanalizacija DN 300-600, l=1.913 m. U 2013. godini je izvedeno: 
sanitarna kanalizacija DN 250 dužine 202 m i oborinska DN 300 i 500 dužine 428 m. Nastavak i 
završetak se planira za 2014. godinu. 
Nastavljena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u naseljima Dunjkovec i Pretetinec. 
Izgradnja je započeta 2011. godine i ugradnja cjevovoda je  završena 2012. godine. Sustav čini 
sanitarna kanalizacija DN 90-300, l= 7.506 m sa 4 CS i oborinska odvodnja DN 250-1000, l= 
8.020 m, te tri retencije. U 2013. godini su izvođeni slivnici i CS te završni radovi. Ovime se 
omogućava spajanje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda. 
Zasadbreg naselja Slemenice i Žiškovec - nastavljena je izgradnja sanitarne kanalizacije 
započete u 2012. god. Sustav čini cjevovod DN 150-300, l= 9.738 m i 4 CS. U 2013. godini 
izvedeno je 597 m sanitarne kanalizacije DN 250-300. Nastavak se planira u 2014. godini, a 
završetak u budućem razdoblju. 
Mali Mihaljevec - nastavljena je izgradnja sanitarne kanalizacije DN 150-300, l= 2.644 m i 4 CS, 
započetto u 2012. godini. U 2013. godini izvedeno 725 m sanitarne kanalizacije DN 250. 
Nastavak se planira u 2014. godini, a završetak u budućem razdoblju. 
Martane - završena jezapočeta izgradnja 2012. godini mješovite kanalizacije DN 400-500, l= 
410 m. U 2013. godini izvedeno je 302 m mješovite kanalizacije što je omogućilo spajanje novih 
korisnika na sustav pročišćavanja. 
Nedelišće, MESAP i SRC sjever – završena je 2012. godine započeta izgradnja mješovite 
kanalizacije DN 400, l= 78 m i sanitarne kanalizacije DN 250, l= 276 m. U 2013. godini 
izvedeno je 122 m sanitarne kanalizacije DN 250 i 78 m oborinske odvodnje te je omogućeno 
priključenje novih morisnika na sustav pročišćavanja. 
Nedelišće, Podzavrtje - završena je  2012. godine započeta izgradnja mješovite kanalizacije DN 
600, l= 187 m. U 2013. godini izvedeno  je 130 m mješovite kanalizacije DN 600 i omogućeno 
priključenje novih korisnika. 
 
NOVO SELO NA DRAVI 
Započela je realizacija pripreme i izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Novo 
Selo na Dravi putem kredita EBRD. Sanitarna kanalizacija DN 250-300, l=18 km, CS 3 kom, 
157

UPOV 5.000 ES. Aktivnosti se nastavljaju u 2014. godini kada bi se ugovorili radovi, a  očekivani 
završetak radova je polovicom  2016. godine. 
 
DONJA DUBRAVA 
Svrha ovog programa je izgradnja odvodnje u urbanom dijelu grada Preloga i stvarnje 
pretpostavki za spajanje na UPOV koji se planira izgraditi u budućem razdoblju.  
Završeni su su radovi započeti 2012. godine na izgradnji jugozapadnog dijela kanalizacije u 
Prelogu, mješovita odvodnja DN 400 i 500, l=1.750 m. U 2013. godini izvedeni su završni 
radovi. 
 
DONJI KRALJEVEC 
Završeni su radovi započeti u 2011. godini na izgradnji UPOV-a Donji Karaljevec, I faza 4.500 
ES. Izgradnjom UPOV-a formira se funkcionalna cjelina aglomeracije Donji Kraljevec. 
 
PODTUREN 
Izgradnjom dijela sustava odvodnje i UPOV-a formira se I faza aglomeracije Podturen. 
Nastavljeni su  započeti radovi 2012. godine na izgradnji sanitarne odvodnje DN 250-300, l= 
10.261 m. U 2013. godini izvedeno je  5.251 m kolektora DN 250 i 300. Radovi se nastavljau u 
2014. godini kada bi prema planu trebali završiti. 
Završeni su radovi započeti 2011. godine na izgradnji UPOV-a Podturen, SBR 5.900 ES.  
 
B.04.01.15. LUDBREG 
 

Realizirano: 1,602 mil.kn 
 
(HV 0,600 mil.kn, KREDIT 1,002 mil.kn) 
 
Izgrađen je biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Selnik Ludbreški kapaciteta 1000 ES te 
dovodni cjevovod DN 800 mm dužine 440 m te je time završena funkcionalna cjelina. 
 
B.04.01.16. KOPRIVNICA 
 

Realizirano: 3,240 mil.kn 
 
(HV 0,860 mil.kn, KREDIT 2,380 mil.kn) 
 
Svrha ovog programa je priključenje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda 
izgradnjom  odvodnje na preostalim područjima aglomeraciije. 
Jagnjedovec – završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije naselja 
Jagnjedovec DN 300-110, l=5.850 m. U 2013. godini izvedeno je 878 m kanala i završni radovi. 
Zvirišće -  završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije naselja Zvirišće 
DN 300, l=2.997 m. U 2013. godini izvedeno je 847 m. 
Sv. Vid – završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije u naselju Sv. Vid, 
DN 300, l= 2.389 m. U 2013. godini izvedeno je 89 m kanala i snacije trase. 
Ratarska ulica - završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije DN 300, 
l=760 m i tlačne kanalizacije DN 110, l=358 m. U 2013. godini izvedena su okna i završni 
radovi. 
Općina K.Bregi, naselje Glogovac -  završena je izgradnja započeta 2011. godine sanitarne 
kanalizacije DN 300, l=8.688 m i tlačne kanalizacije DN 110-125, l=523 m, CS 2 kom. U 2013. 
godini su izvođeni radovi na CS i sanacije trase. 
 
B.04.01.17. 
VIRJE, PODRAVSKE SESVETE 
 
Realizirano: 6,886 mil.kn 
 
(HV 0,656 mil.kn, KREDIT 6,230 mil.kn) 
 
VIRJE 
Cilj ove investicije je omogućiti preostala priključenja na uređaj za obradu otpadnih voda. 
Nastavljena je izgradnja započeta 2012. godine preostale kanalizacije općine Virje, a u 2013. 
158

godini izgrađeno je 5.414 m mješovite kanalizacije DN 300-600. Ukupno je realizirano 72% 
investicije. Nastavak se planira u 2014. godini sa završetkom u budućem razdoblju. 
 
PODRAVSKE SESVETE 
Nastavljena je 2012. godine započeta izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete, SBR 1.800 ES. 
Realizirano je 54% investicije, a nastavak i završetak je planiran za 2014. godinu. Ovim se 
projektom završava odvodnja općine P. Sesvete kao funkcionalne cjeline, jer je kanalizacijski 
sustav (15 km) izveden ranije. 
 
B.04.01.18. PITOMAČA 
 

Realizirano: 0,860 mil.kn 
 
(KREDIT 0,860 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgadnji kanalizacijskih kolektora u Vinogradskoj ulicu u Pitomači. 
Ugrađeno je tijekom 2013. godine kanalizacijskih kolektora PEHD DN 400 - 334,07 m te je 
ugrađeno i 20 revizijskih okana. Tijekom 2013. godine rađeni su završni radovi na sanaciji 
kolnih prilaza i te dovođenje površina u prvobitno stanje. 
 
B.04.01.19. FERIČANCI, NAŠICE, PODGORAČ, DONJA MOTIČINA 
 

Realizirano: 2,330 mil.kn 
 
(KREDIT 2,330 mil.kn) 
 
FERIČANCI 
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Feričanci u ulicama Kolodvorska, D. 
Pejačević, Mirogojska, Vinogradska, Brkićev Arman, Zvekanov Kut i precrpne stanice u naselju 
Feričanci. Ugrađeno je 2.358 m cijevi profila PP DN 300, te 145,5 m cijevi profila DN 250. 
 
NAŠICE 
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Zoljan. Rađeni su strojarski i elektro 
radovi na precrpnoj stanici i sifonu preko potoka Jelav. Rađeno je i na izgradnji kanalizacijskog 
sustava te je ugrađeno 1.391 m kanalizacije profila DN 300, 427 m kanalizacije profila DN 250, 
te 188 m kanalizacije profila DN 400. 
 
PODGORAČ 
Nije financirana izgradnja kanalizacije u Podgoraču tijekom 2013. godine. 
 
DONJA MOTIČINA 
Nije financirana izgradnja kanalizacije u Donjoj Motičini tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.20. DONJI 

MIHOLJAC 
 
Realizirano: 1,000 mil.kn 
 
(HV 0,700 mil.kn, KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
Dovršetak rekonstrukcije, dogradnje i sanacije UPOV-a Donji Miholjac. Radove izvodi tvrtka 
Siemens d.d. Zagreb. Radovi na UPOV- u su u potpunosti dovršeni te je odrađen probni rad 
UPOV-a. 
 
B.04.01.21. PETRIJEVCI 
 

Realizirano: 0,900 mil.kn 
 
(KREDIT 0,900 mil.kn) 
 
FAZA XII, ugrađeno: 960 m korugiranih kanalizacijskih cijevi 339,4 mm (297,0), 4 kom PEHD 
revizijskih okana promjera 1.000 mm, 4 kom PEHD revizijskih okana promjera 800 mm, 14 
monolitnih AB okana 140x120 54 i pripreme za kućni priključak 160 mm; 
159

FAZA XIV ugrađeno: 1.374 m korugiranih kanalizacijskih cijevi 339,4 mm (297,0), 17 kom PEHD 
revizijskih okana promjera 1.000 mm, 13 kom PEHD revizijskih okana promjera 600 mm, 1 
monolitno AB okno 140x120, 88 priprema za kućni priključak 160 mm. 
 
B.04.01.22. OSIJEK, 
ERNESTINOVO 
 
Realizirano: 12,247 mil.kn 
 
(HV 0,091 mil.kn, KREDIT 12,156 mil.kn) 
 
OSIJEK 
Dovršena je izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Ivanovac. Dovršena je izgradnja 
kanalizacijskog sustava odvodnje naselja Tenja II faza, rađena je rekonstrukcija i izgradnja 
sekundarene kanalizacijske mreže u Hebrangovoj ulici, ulici Poljski put, Ličkoj i ulici Izidora 
Kršnjavog. Rađena je rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Vukovarskoj ulici od 
Huttlerove ulice do MIO Standarda. Rađena je rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici. 
Također je rađena izgradnja kanalizacije u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice. 
Sufinancirana je i izgradnja pogonskog laboratorija za ispitivanje otpadnih voda. Tijekom 2013. 
godine ugrađeno je ukupno 1.262 m PP korugiranih cijevi DN 630 mm, te 441 m PP korugiranih 
cijevi DN 400.   
 
ERNESTINOVO  
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Ernestinovo. Ukupno je ugrađeno 403 m 
PVC cijevi DN 300, te 252 m PVC cijevi DN 250. 
 
B.04.01.23. BELI 

MANASTIR, 
ČEMINAC, KNEŽEVI VINOGRADI 
 
Realizirano: 4,348 mil.kn 
 
(HV 0,359 mil.kn, KREDIT 3,989 mil.kn) 
 
BELI MANASTIR 
U naselju Brdo jug u Belom Manastiru izvedeni su radovi na iskolčenju trase cjevovoda, nabava, 
doprema i ugradnja 547 m DN 300 i 160 mm, te 2 revizijska okna. U naselju Brdo sjever u 
Belom Manastiru izvedeni su radovi polaganja cjevovda u dužini 2.120 m DN 400 i 300 mm. 
 
ČEMINAC 
Sufinanciran je dovršetak projektne dokumentacije sustava odvodnje Čeminac. 
 
KNEŽEVI VINOGRADI 
Na izgradnji kanalizacijskih kolektora u naslju Kneževi Vinogradi do sada su izvedeni radovi na 
svim krakovima gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1.344,97 m. Ugrađena su sva okna (33 
komada) te su izvršeni svi radovi na izgradnji crpne stanice. Uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda naselja Kneževi Vinogradi je nakon probnog rada predan na upravljanje Baranjskom 
vodovodu d.o.o. Beli Manastir. 
 
B.04.01.24. 

ILOK, LOVAS, BARSKA, MOHOVO 
 
Realizirano: 5,321 mil.kn 
 
(KREDIT 5,321 mil.kn) 
 
ILOK 
Izvršeni su zemljani i montažerski radovi na polaganju 2.283 m gravitacijskih cjevovoda DN 
225 sa revizionim oknima i izvedeni su radovi na ugradnji crpne stanice CS1 i CS2 sa tlačnim 
cjevovodom  PEHD d63. Radove je izvela tvrtka Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci.  
 
LOVAS 
Izvršeni su zemljani i montažerski radovi na polaganju gravitacijskih cjevovoda DN 315 i DN 
400 sa revizionim oknima i izvedeni su radovi na ugradnji crpne stanice CS4 sa tlačnim 
160

cjevovodom PEHD d63. Radove je izvela tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek te su radovi 
izvršeni u 85,71% od ugovorenih vrijednosti radova. 
 
BARSKA 
Izrada zaštitne ograde oko objekta crpne stanice, završni radovi na uređenju,  čišćenju i 
ispitivanju funkcionalnosti crpne stanice i sustava odvodnje, nabava i dobava materijala za 
daljinsko upravljanje crpnim stanicama i mjerenja i ispitivanja izvedenih elektroinstalacija. 
Radove je izvela tvrtka Sokol d.o.o. Vinkovci te su radovi izvršeni u 98,38% od ugovorenih 
vrijednosti radova.  
 
MOHOVO 
Sufinanciran je ugovor nadzora nad radovima. 
 
B.04.01.25. DEANOVEC 
 

Realizirano: 1,000 mil.kn 
 
(KREDIT 1,000 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području općine Križ je nastavljeno je sufinanciranje izgradnje 
kolektora kroz naselje Bunjani (pripada aglomeraciji Deanovec). Radovi su započeti 2012. 
godine. U sklopu uređenja pješačke staze kroz naselje Bunjani gradi se i kanalizacijski kolektor s 
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. U 2013. godini je izgrađeno 4.640 m kanalizacijskog 
kolektora, promjera 300 mm. Za 1.088 m kolektora su nabavljene cijevi. Ovisno o financijskim 
mogućnostima cjelokupne radove je moguće završiti 2014. godine.   
 
B.04.01.26. NIJEMCI, 

CERNA, 
PRIVLAKA, NOVI JANKOVCI 
 
Realizirano: 2,591 mil.kn 
 
(HV 0,090 mil.kn, KREDIT 2,501 mil.kn) 
 
NIJEMCI 
Nastavljena je izgradnja I faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Nijemci. 
Izgrađeno je 1.008,41 m kolektora promjera 30 cm. 
 
CERNA 
Nastavljena je izgradnja V faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Cerna. Izgrađeno 
je 1.004 m kolektora promjera 30 cm. 
 
PRIVLAKA 
Završena je izgradnja I faze kanalizacijske mreže aglomeracije Privlaka. Izgrađeno je 943,34 m 
kolektora promjera 30 cm. 
 
NOVI JANKOVCI 
Nastavljena je izgradnja II faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Stari Jankovci, 
koja je dio aglomeracije Novi Jankovci. Izgrađeno je 2.010,28 m kolektora promjera 30 cm. 
 
B.04.01.27. BOŠNJACI, 

GRADIŠTE 
 
Realizirano: 2,184 mil.kn 
 
(KREDIT 2,184 mil.kn) 
 
BOŠNJACI 
Završena je izgradnja dijela sustava odvodnje Bošnjaka – II faza, koja se priključuje na 
postojeći sustav. Izgrađeni su izvodi za kućne priključke za sliv CP1 i sliv CP3a i obnovljene 
pristupne površine. 
 
 

161

GRADIŠTE 
Nastavljena je izgradnja dijela II, III i IV faze izgradnje sustava odvodnje Gradište. Izgrađena je 
dionica od 0+473 do 0+864 (391 m) kolektora K.1.6.2.1. koji je završen u cijelosti, dionica 
0+730 do 0+863 (133 m) kolektora K.1.6.2. koji je završen u cijelosti, dionica od 0+176 do 
0+206 (30 m) kolektora K.6.2. koji je završen u cijelosti, dionica 0+145 do 0+201 (56 m) 
kolektora K.6.3. koji je završen u cijelosti. Započela je izgradnja kolektora K.1.6. od 0+590 do 
1+614 (1024 m) i kolektora K.1.6.1. od 0+000 do 0+621 koji je završen u cijelosti. 
 
B.04.01.28. GUNJA 
 

Realizirano: 1,000 mil.kn 
 
(HV 0,252 mil.kn, KREDIT ,0748 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja I. faze kanalizacije: K.1.,K.1.1. i K.2., CS-1, CS-2 i CS-5, tlačni 
cjevovodi T1, T2 i T5 i gravitacijski cjevovodi i crpna stanica CS-10 u Drenovcima, koja je dio 
sustava odvodnje aglomeracije Gunja. Izgrađeno je 18 m gravitacijskog cjevovoda promjera 40 
cm, 710 m kolektora K.1. od PPHD cijevi promjera 30 cm i izvodi za kućne priključke. Izveden je 
tlačni cjevovod DN 140 duljine 78 m i DN 110 duljine 105 m i završena CS-5. 
 
B.04.01.29. KARLOVAC-DUGA 

RESA 
 
Realizirano: 0,598 mil.kn 
 
(HV 0,140 mil.kn, KREDIT 0,458 mil.kn) 
 
Na području grada Duga Rese u 2013. godini sufinancirana je izgradnja kolektora Dvorište u 
naselju Belavići. To su priključni kolektori na glavni lijevoobalni kolektor Duga Rese. Izgrađeno 
je ukupno 657 m kolektora promjera 400 mm s jednim prolazom ispod željezničke pruge 
Zagreb-Rijeka. Radovi su završeni.   
 
B.04.01.30. KARLOVAC-DUGA 

RESA 
 
Realizirano: 7,025 mil.kn 
 
(HV 2,644 mil.kn, KREDIT 4,381 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Karlovac-Duga Resa tijekom 2013. godine, sufinancirana je otplata 
anuiteta kredita EBRD-a, podignutog za realizaciju ISPA projekta Karlovac. Otplata kredita se 
temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede i Vodovoda i 
kanalizacije d.o.o. Karlovac. Slijedećih godina će se također nastaviti otplata anuiteta. 
Financirana ugradnja rezača na crpnoj stanici CS Grad u Karlovcu za usitnjavanje krupnih 
plivajućih tvari. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.31. IVANIĆ GRAD 
 

Realizirano: 0,860 mil.kn 
 
(HV 0,048 mil.kn, KREDIT 0,812 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području Ivanić Grada je nastavljeno iz 2012. godine sufinanciranje 
izgradnje kolektora K-2-I i kolektora u Savskoj ulici. Od koleketora K-2-I izgrađeno je 525 m 
kolektora promjera 1.000 mm, 255 m kolektora promjera 800 mm i 260 m kolektora promjera 
630 mm. Potrebno je nastaviti izgradnju u 2014. godini.  
U Savskoj ulici je izgrađeno 127,5 m kolektora promjera 600 mm i 306 m kolektora promjera 
400 mm. Potrebno je nastaviti izgradnju u 2014. godini, a koja je započeta 2012. godine. 
 
B.04.01.32. 
BRODSKI STUPNIK, SLAVONSKI BROD 
 
Realizirano: 4,896 mil.kn 
 
(KREDIT 4,896 mil.kn) 
 
 
162

BRODSKI STUPNIK 
U naselju Brodski Stupnik u 2013. godini je sufinancirana izgradnja kolektora iz 2. faze u duljini 
1.541,26 m promjera 300 mm. Druga faza je započeta 2013. godine i završetak njezine 
izgradnje ovisi o raspoloživim sredstvima. 
Također je nastavljena i dovršena izgradnja kolektora iz 1. faze u duljini 322,53 m. Radovi na 
prvoj fazi su započeli 2011. godine.   
 
SLAVONSKI BROD 
Na području aglomeracije Slavonski Brod sufinanciran je nastavak radova započetih 2012. 
godine na izgradnji kolektora u naselju Bukovlje-Vranovci. Tako je 2013. godine izgrađeno 
3.485,68 m kolektora promjera 250 mm. Radove je potrebno nastaviti. 
 
B.04.01.33. 

NOVA GRADIŠKA, OKUČANI, STARA GRADIŠKA 
 
Realizirano: 3,414 mil.kn 
 
(KREDIT 3,414 mil.kn) 
 
NOVA GRADIŠKA 
Na području Grada Nova Gradiška u naselju Kovačevac tijekom 2013. godine sufinanciran je 
nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Kovačevac. Radovi su započeli krajem 
2012. godine. Izgrađeno je u 2013. godini 3.104,44 m kolektora promjera 300 mm i 1.199,19 m 
kolektora promjera 250 mm. Radove je moguće završiti 2014. godine. 
 
OKUČANI 
Na području općine Okučani je započeta u 2013. godini izgradnja uređaja za pročiščavanje 
otpadnih voda. Napravljeni su pripremni radovi i započet je iskop za betonske bazene. Radove 
bi trebalo nastaviti ovisno o raspoloživosti sredstava. 
U naselju Kosovac sufinancirana je u 2013. godini izgradnja kolektora u duljini 401,00 m 
promjera 400 mm i kolektora duljine 910,53 m promjera 315 mm. To je nastavak radova iz 
2012. godine. Radove je potrebno nastaviti i 2014. godine. Kolektorom kroz Kosovac prolaze 
otpadne vode iz općine Gornji Bogićevci prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih 
voda u Okučanima. 
 
 
STARA GRADIŠKA 
U 2013. godini je započeta izgradnja kanalizacijskog kolektora Stara Gradiška. Izgrađeno je 10 
m gravitacijskog kolektora promjera 300 mm i 250 m tlačnog voda promjera 90 mm. Radovi su 
započeti 2013. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine. 
 
B.04.01.34. BATRINA, 
DAVOR 
 
Realizirano: 2,452 mil.kn 
 
(KREDIT 2,452 mil.kn) 
 
BATRINA 
Na području aglomeracije Batrina u naselju Nova Kapela sufinancirana je izgradnja 
kanalizacijskog kolektora u duljini 831,25 m promjera 400 mm, tlačnog voda duljine 510,60 m 
promjera 125 mm. Radovi su započeti 2012. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine.   
 
DAVOR 
U naselju Davor je u cijelosti izgrađena kanalizacijska mreža te je stoga potrebno izgraditi 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom 2013. godine je nastavljeno sufinanciranje 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izvedeni su radovi na izgradnji pristupnog 
puta, zemljani i betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. Od 
strojarskih radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeti 
2012. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine radi zaštite vodocrpilišta Davor-Nova 
Gradiška. 
163

 
B.04.01.35. ZADUBRAVLJE 
 

Realizirano: 1,064 mil.kn 
 
(HV 0,414 mil.kn, KREDIT 0,650 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kolektora u naselju Zadubravlje, Općina Garčin. Radovi su započeti 2011. 
godine. U 2013. godini je izgrađeno 2.324 m PP cijevi promjera 30 cm, 2.505 m PP cijevi 
promjera 40 cm, te 500 m PP cijevi promjera 50 cm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.36. POŽEGA, 

KAPTOL, 
ČAGLIN 
 
Realizirano: 4,281 mil.kn 
 
(KREDIT 4,281 mil.kn) 
 
POŽEGA 
Završena je izgradnja preljevnog kolektora Sv. Rok–Orljava, kojim se rasterećuje postojeći 
sustav odvodnje Požege. Izgrađeno je 66,50 m od PP cijevi promjera 600 i 800 i izvedena je 
ispusna građevina preljevnog kolektora u rijeku Orljavu. Završena je izgradnja kanalizacijske 
mreže Gornjih Emovaca koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega. Izgrađeno je 
27,3 m od PVC cijevi DN 315 i 650 m tlačnog PEHD cjevovoda. Završena je izgradnja 
kanalizacijske mreže naselja Novo Selo koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega, 
izvedeni su završni i asfalterski radovi. Završena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja 
Golobrdci koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega. Izgrađeno je 260 m od PVC 
cijevi DN 315. Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže Brestovac, Nurkovac, Završje i 
Dolac. Izgrađeno je 2.616,80 m PVC cijevi DN 315. 
Započela je izgradnja kanalizacijske mreže za naselja Emovački Lug-Donji Emovci. Izgrađeno je 
ukupno 1.044,21 m kolektora promjera 25 cm i 250,99 m promjera 30 cm; tlačnih cjevovoda 
ukupno 408 m DN 90 i izveden dio radova na crpnim stanicama. Započela je izgradnja 
kanalizacijske mreže P. Radića-Novi Štitnjak. Izgrađeno je 1.404,11 m kolektora K.1.1. promjera 
30 cm. 
 
KAPTOL – 
Nije ugovoreno 
 
ČAGLIN 
Nastavljena je izgradnja I. etape kolektora sustava odvodnje i pročišćavanja Čaglin. Izgrađeno 
je kolektora ukupne duljine 1.479,85 m. Završena je izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih 
voda u Ulici braće Radić u Čaglinu, izvedeni su završni radovi i ispitivanja. 
 
B.04.01.37. POLJANA, 
BADLJEVINA 
 
Realizirano: 1,728 mil.kn 
 
(KREDIT 1,728 mil.kn) 
 
POLJANA 
Nastavljena je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Poljana. 
Izgrađeno je 4.658 m kolektora DN 315. 
 
BADLJEVINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Badljevina. 
Izgrađeno je 5.544,44 m kolektora DN 315. 
 
B.04.01.38. 

ĐAKOVO, PUNITOVCI 
 
Realizirano: 2,904 mil.kn 
 
(KREDIT 2,904 mil.kn) 
 
 
164

ĐAKOVO 
Nastavljena je izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda u naseljima Kuševac i Ivanovci, koja 
se priključuju postojeći sustav odvodnje Đakovo. Izvedeni su završni radovi i ispitivanja 
kolektora i crpnih stanica II faze odvodnje naselja Kuševac i Ivanovci. Nastavljena je izgradnja 
sustava odvodnje Kuševac-Ivanovci. Izgrađeno je 3.441,90 m gravitacijskih kolektora, 990,50 m 
tlačnog cjevovoda i započeli radovi na crpnim stanicama. 
 
PUNITOVCI 
Izvedeni su zemljani i montažerski radovi na gravitacijskom kanalizacijskom cjevovodu od stac. 
0+169 do 0+472 ukupne dužine 303,0 m te radovi na gravitacijskom kanalizacijskom cjevovodu 
od stac. 0+739 do 0+938,90 i od 1+260,70 do 1+339,0 ukupne dužine 271,20 metara. 
Izvedeni su građevinski radovi na jednoj precrpnoj stanici. 
 
B.04.01.39. PLITVIČKA JEZERA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova niti projektne dokumentacije tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.40. NOVSKA 
 

Realizirano: 0,700 mil.kn 
 
(HV 0,400 mil.kn, KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje Brestača-Subocka (2 faza, 2 etapa). Radovi su započeti 2012. 
godine. U 2013. godini izgrađeno je 2.619,64 m kolektora, promjera 30 cm od PP cijevi SN 4 
kN/m. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.41. PETRINJA 
 

Realizirano: 0,052 mil.kn 
 
(KREDIT 0,052 mil.kn) 
 
Na području grada Petrinje u 2013. godini je sufinancirana izgradnja kanalizacijskog kolektora 
Novo Selište. To je nastavak radova iz 2012. godine. U 2013. godini je izveden kolektorski 
zaobilazak cijevnog betonskog propusta na stacionaži kolektora 1+462,32 km do 1+448,00 km. 
Duljina tog zaobilaska je 36 m sa cijevima promjera 400 mm. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.42. GLINA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova niti projektne dokumentacije u 2013. godini. 
 
B.04.01.43. LIPOVLJANI 
 

Realizirano: 2,822 mil.kn 
 
(HV 0,400 mil.kn, KREDIT 2,422 mil.kn) 
 
U 2013. godini na području Lipovljana nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i 
to: 
-  kolektoru Ko-1, faza B, izvedeno je ukupno nove trase 1.535,95 m', PE korugirane cijevi, 
unutarnjeg promjera 300 mm, 
-  kolektoru Ko-3, izvedeno je ukupno gravitacijskog cjevovoda 5.862,60 m', PP korugirane 
cijevi, unutarnjeg promjera 300 mm, te 180 m' tlačnog cjevovoda, PEHD DN 90 mm. 
Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
 
 

165

B.04.01.44. KUTINA, 
POPOVAČA, VELIKA LUDINA 
 
Realizirano: 5,872 mil.kn 
 
(KREDIT 5,872 mil.kn) 
 
KUTINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora aglomeracije Kutina. Izvođeni su slijedeći radovi: 
-  Izgradnja kolektora kanalizacije u naselju Ilova - faza III - izgrađeno je 328 m kolektora 
promjera 40 cm i  526 m kolektora promjera 30 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. 
Završetak se očekuje u 2014. godini. 
-  Izgradnja kolektora u Moslavačkoj ulici sa CS u Kutini – izgrađeno je 204 m gravitacijskog 
kolektora promjera 20 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. Radovi su završeni. 
-  Izgradnja kolektora u Željezničkoj ulici u Kutini - izgrađeno je 78 m kolektora promjera 40 
cm, 204 m kolektora promjera 30 cm i 42 m kolektora promjera 20 cm, od rebrastih 
polipropilenskih cijevi. Radovi su završeni. 
-  Izgradnja kanalizacije u Ulici 1. svibnja u naselju Krč u Kutini – izgrađeno je 60 m 
kolektora promjera 60 cm, 30 m kolektora promjera 40 cm, 494 m kolektora promjera 30 
cm i 24 m kolektora promjera 20 cm, od rebrastih polipropilenskih cijevi. Radovi su 
završeni. 
-  Izgradnja kolektora Repušnička Lipa u naselju Repušnica - izgrađeno je 348 m kolektora 
promjera 50 cm, 84 m kolektora promjera 40 cm, 126 m kolektora promjera 30 cm i 96 m 
kolektora promjera 20 cm, od rebrastih polipropilenskih cijevi. Završetak se očekuje u 
2014. godini. 
 
POPOVAČA 
Nastavljena je izgradnja kolektora na području Općine Popovača. Izvođeni su slijedeći radovi: 
-  Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ –  (završeno).  
-  Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana Jelačića u Popovači - ugrađeno je 744 m 
rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 40 cm - (završeno). 
-  Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, Popovača - ugrađeno je 744 m 
rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 30 cm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
-  Izgradnja kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu Popovače - ugrađeno je 366 m 
rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 40 cm - (završeno). 
-  Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju Voloder – izgrađeno jer 149 
m kolektora promjera 30 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. Završetak se očekuje u 
2014. godini. 
 
VELIKA LUDINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora na području Općine Velika Ludina - Izgradnja kolektora 
Vidrenjak-Velika Ludina. Izvodili su se završni radovi uređenja gradilišta. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.45. JASENOVAC 
 

Realizirano: 0,401 mil.kn 
 
(HV 0,200 mil.kn, KREDIT 0,201 mil.kn) 
 
Nastavak završetka izgradnje UPOV-a sustava odvodnje Jasenovac i sanacija kolektora sa CS . 
Radovi su započeti 2012. godine. 
U 2013. godini rađeno je na završetku izgradnje UPOV-a: zemljani, betonski, bravarski, 
strojarsko-montažerski radovi (automatika, mjerač protoke, crpke, zapornice), nabava i 
ugradnja kamenog agregata različitih granulacija. Na kolektorima je izvođeno  čišćenje 
cjevovoda i okana, strojarsko i upravljačko opremanje CP4, servisiranje-repariranje postojećih 
CP1 i CP3. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
 
 
166

B.04.01.46. BJELOVAR 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.47. 

ČAZMA 
 
Realizirano: 0,495 mil.kn 
 
(KREDIT 0,495 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kolektora u naselju Grabovnica u Čazmi. Radovi su započeti 2011. godine. U 
2013. godini izgrađeno je 1.043,33 m gravitacijskog kolektora od cijevi PEHD promjera 315 
mm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.48. DARUVAR, 

SIRAČ 
 
Realizirano: 1,333 mil.kn 
 
(HV 0,261 mil.kn, KREDIT 1,072 mil.kn) 
 
DARUVAR 
Dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, dio Ulice Milke Trnine i Bjelovarske 
ulice. Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 sa CS u Daruvarskim Vinogradima. 
Radovi su započeti 2013. godine. Izvedeno je:  

Kolektor Milke Trnine naselje Donji Daruvar 25,00 m gravitacijskog kolektora, 
PVC promjera 250 mm. Radovi su završeni. 

Kolektor DV-1, duljine 1.254,84 m, PP promjera 300 mm SN 8. Završetak se 
očekuje u 2014. godini. 
 
SIRAČ 
Izgradnja kolektora b.2.3., B.1.1., B.1.2., a.6.2., a.1., a.1.1. i a.1.2. u Siraču. Radovi su započeti 
2011. godine. U 2013. godini je izvedeno 1.232,30 m gravitacijskog cjevovoda od PP cijevi 
promjera 300 mm SN 8 i 292,40 m gravitacijskog cjevovoda od PP cijevi promjera 400 mm SN 
8. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.49. VIR 
 

Realizirano: 1,581 mil.kn 
 
(HV 0,530 mil.kn, KREDIT 1,051 mil.kn) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji I. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira. I. faza odvodnje 
otoka Vira obuhvaća 13 km kolektora i crpnu stanicu “Vir-centar“ Q= 47 l/s. Radovi na izgradnji 
su započeti u rujnu 2003. godine. Do kraja 2013. godine izvedena je većina radova na izgradnji 
I. faze vodoopskrbe i odvodnje. Radovi koji su sufinancirani u 2013. godini odnose se na 
ugradnju 130 m kanalizacijskog kolektora, ispitivanje vodonepropusnosti te izradu videosnimke 
izvedenog sustava odvodnje, kao i geodetski elaborat izvedenog stanja fekalne kanalizacije. 
Ukupno do sada je ugrađeno 10.456 m PEHD cijevi promjera DN 250 m, kao i 1.333 cijevi 
promjera DN 500 m. Na crpnoj stanici CS „Jug“ sufinancirani su radovi uklanjanja sitnih 
nedostataka u sklopu građevinskih radova, te potpuno opremanje crpne stanice. Tijekom 2013. 
godine izvršeni su radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 98% od svih ugovorenih radova. 
Očekuje se završetak radova u 2014. godini. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanala fekalne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda 
otoka Vira, II. i III. faza izgradnje uz DC-306, započeta u rujnu 2012. godine. Na sustavu 
odvodnje otpadnih voda u 2013. godini sufinancirani su radovi ugradnje 1.344 m cijevi. Na 
sustavu glavnog vodoopskrbnog cjevovoda zone Vir sufinancirani su radovi ugradnje 210 m 
vodovoda te kontrolna ispitivanja (tlačne probe, ispiranje i dezinfekcija). Tijekom  2013. godine 
izvršeni su radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 65% od svih ugovorenih radova. 
Očekuje se nastavak radova u 2014. godini. 
167

 
B.04.01.50. MANDRE 
 

Realizirano: 1,700 mil.kn 
 
(HV 0,418 mil.kn, KREDIT 1,282 mil.kn) 
 
Kanalizacijski sustav Mandre sačinjava 3.432 m gravitacijskog kolektora profila DN 300-400 mm, 
1.176 m tlačnog cjevovoda profila DN 200 mm te četiri crpne stanice Q=28,2-42,2 l/s.  
Radovi na izgradnji započeti su u prosincu 2008. godine, kolektori su izvedeni prije početka 
2013. godine kao i crpne stanice 2,3,4,5. U 2013. godini sufinancirani su radovi snimanja i 
čišćenja kolektora, radovi ugradnje kompletne strojarske opreme crpnih stanica, radovi 
elektroinstalacija crpnih stanica, radne probe crpnih stanica. Tijekom 2013. godine izvršeni su 
radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 91% od svih ugovorenih radova. 
U 2013. godini izrađen je i idejni projekt fekalne odvodnje središnjeg dijela naselja Mandre. 
 
B.04.01.51. POVLJANA 
 

Realizirano: 0,486 mil.kn 
 
(KREDIT 0,486 mil.kn) 
 
Kanalizacijski sustav II faze naselja Povljana sačinjava 15.000 m gravitacijskog cjevovoda, 350 
m tlačnog cjevovoda te crpna stanica  B  kapaciteta Q=13,5 l/s.  
Radovi na izgradnji započeti su u studenom 2005. godine sa prekidom radova između 2008. do 
2013. godine zbog nedostatka financiranja. U 2013. godini sufinancirani su radovi na kolektoru 
u duljini 556 m. 
Izvršeno je 88% vrijednosti ugovora. 
 
B.04.01.52. ŠIBENIK 
 

Realizirano: 1,125 mil.kn 
 (HV 
1,125 
mil.kn) 
 
U 2013. godini sufinancirana je obrada kredita višegodišnjeg programa gradnje komunalnih 
vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu 
Ražine i poslovnu zonu „Podi“. 
 
B.04.01.53. JELSA-VRBOVSKA 
 

Realizirano: 2,309 mil.kn 
 
(KREDIT 2,309 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja gravitacijskih kolektora, crpnih stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim 
tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska, koja započela u 
travnju 2008. godine. 
U 2013. nastavljena je sanacija kolektora fekalne i oborinske kanalizacije naselja Stari Grad čiji 
su radovi započeli u studenom 2012. godine. Sufinanciraju se radovi postavljanja fekalnog 
kolektora u postojeći kanal oborinske odvodnje koji je služio kao mješoviti sustav odvodnje u 
užoj gradskoj jezgri grada Starog grada. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose 
na izvedbu 477 m kolektora. Izvršeno je 80% vrijednosti ugovora. Završetak radova očekuje se 
u 2014. godini. 
U 2013. godini nastavljena je sanacija kolektora fekalne i oborinske kanalizacije naselja Jelsa čiji 
su radovi započeli u studenom 2012. godine. Sufinanciraju se radovi postavljanja fekalnog 
kolektora u postojeći kanal oborinske odvodnje koji je služio kao mješoviti sustav odvodnje u 
užoj gradskoj jezgri grada Jelse. U 2013. godini od 906 m kolektora sufinancirani su radovi koji 
se odnose na izvedbu 740 m kolektora. Izvršeno je 31% vrijednosti ugovorene vrijednosti 
radova. 
 
 

168

B.04.01.54. VRGORAC 
 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
 
(KREDIT 1,500 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja V. faze kanalizacijskog sustava grada Vrgorca. Radovi su započeti u 
2012. godini. Kanalizacijski sustav još uvijek nije u funkciji (potrebno je dovršiti V. fazu).  
Izgradnja stanice za prihvat sadržaja septičkih jama na postojećem UPOV-u. Radovi su započeti 
i izvedeni su u 2013. godini. Ista nije stavljena u funkciju budući je prethodno potrebno izvršiti 
probni rad UPOV-a. 
 
B.04.01.55. IMOTSKI 
 

Realizirano: 3,986 mil.kn 
 
(HV 1,368 mil.kn, KREDIT 2,618 mil.kn) 
 
U prosincu 2012. godini započela je obnova uređaja za pročišćavanje Imotski. U 2013. godini 
izvedeni su sljedeći radovi; Klasirer pijeska je isporučen i montiran te pušten u probni pogon, 
izvršena je dobava oba kompresora, izvršena je dobava i montaža inox cjevovoda u kompletu 
sa cijevnom armaturom unutar kompresorske stanice, izvršena je dobava i montaža inox 
cjevovoda unutar i van aeracijskih bazena, izvršena je dobava i montaža inox cjevovoda na dnu 
aeracijskih bazena, kod sekundarne taložnice izrađena je mostna konstrukcija iz inox limova, 
izvršena je dobava pogonskog mehanizma rotirajućeg mosta i centralnog ležaja. Izvršeno je 
70% vrijednosti ugovora. Očekuje se nastavak radova u 2014. godini. 
U travnju 2013. godine započela je izgradnja fekalne kanalizacije općine Proložac od ukupno 
3.515 m kanalizacijskih cijevi promjera DN 250 sufinancirano je 3.387 m. Ukupno je izvršeno 
80% vrijednosti ugovorenih radova. Očekuje se završetak radova u 2014. godini. 
U travnju 2013. godine započeli su radovi na parcijalnoj sanaciji fekalnih kolektora općine 
Proložac. Ukupno je izvršeno 78% vrijednosti ugovorenih radova. 
Također u 2013. godini sufinancirana je izrada idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog 
sustava grada Imotskog i općine Imotskog polja. Ukupno je izvršeno 73,6% vrijednosti 
ugovora. 
 
B.04.01.56. DUBROVNIK, ŽUPA DUBROVAČKA 
 

Realizirano: 2,660 mil.kn 
 
(KREDIT 2,660 mil.kn) 
 
DUBROVNIK 
Završeni su radovi na sanaciji cca 900 m fekalnih kolektora u sklopu rekonstrukcije čvorišta 
Ilijina Glavica u Dubrovniku. 
 
ŽUPA DUBROVAČKA 
U prosincu 2013. godine započela je izgradnja kanalizacijskog podsustava Kupari u sklopu 
kanalizacijskog sustava Župa Dubrovačka. U 2013. godini sufinancirana je izgradnja 907 m 
glavnog odvodnog kolektora K1 i kolektora K2, te 186 m cijevi tlačnog cjevovoda „Pelegrin“. 
Također su sufinancirani radovi koji se odnose na armirano-betonske radove crpne stanice 
„Pelegrin“. Ukupno je izvršeno 57% vrijednosti ugovora. Očekuje se nastavak radova u 2014. 
godini. 
 
B.04.01.57. MALOSTONSKI 

ZALJEV 
 
Realizirano: 0,919 mil.kn 
 (HV 
0,919 
mil.kn) 
 
U 2013. godini su sukladno odredbama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog 
odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal, sufinancirani osnovni troškovi 
169

funkcioniranja i minimalnog održavanja navedenog regionalnog sustava odvodnje otpadnih 
voda. 
U 2013. godini sufinancirana je izrada tehničkog rješenja sanacije i osiguranja stabiliteta i 
funkcionalnosti odzračnog okna i podmorskog ispusta na rtu Ponta u Mljetskom kanalu. U 
listopadu 2013. godine dokumentacija je u potpunosti izrađena. 
 
B.04.01.58. RIJEKA, 
KOSTRENA 
 
Realizirano: 11,067 mil.kn 
 
(HV 5,108 mil.kn, KREDIT 5,959 mil.kn) 
 
RIJEKA 
Radna zona Žegoti-Šporova jama-Jurčići II. faza-sustav odvodnje u naselju Kastav  (poč. 25. 
listopad 2012.-kraj. 23. svibnja 2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 1.137,75 m od toga: 

Kolektor K-5.(RZ Žegoti II faza) PEHD DN3 15/271 mm, dužine L= 470,22 m; 
Kolektor K-5.2. PEHD DN 315/271 mm, dužine L=146,78 m. 

Kolektor K-5.2.1. (Jurčići –II faza) PEHD DN 315/271 mm, dužine L=85,75 m; 
Tlačni vod TV-1 (RZ Žegoti II faza-dio) DUKTIL DN 200 mm, dužine L=435 m. 
Predmetni kolektori moći će se staviti u funkciju tek po izgradnji RZ Žegoti-Šporova jama-Jurčići 
I. faza te po izgradnji CS Bani 1. 
Gorica, Brozovo i Jurčićeva ulica - sustav odvodnje u naselju Kastav (poč. 26.listopada 2012.- 
kraj 19.travnja 2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 563,46 m od toga: 
-  Ulica Gorica: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 267,70 m  
-  ULica Brozovo: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 103,00 m  
- Ulica 
Jurčićeva: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 192,76 m  
Navedeni kolektori stavljeni su u funkciju i dio su sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om Delta. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje, a sve u cilju 
zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
Sliv Marčeljeva draga 1-Izgradnja kanalizacije u ulicama Prolaz Marčeljeva Draga i Silva Milenića 
Lovre- sustav odvodnje Rijeke (poč. 31.10.2012.- kraj 08.02.2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 237,30 m od toga: 

Ul. Prolaz Marčeljeva draga K-1 PEHD DN 339/300 mm L= 77,11 m  

Ul. Silva Milenića Lovre K-3  PEHD DN 339/300 mm L= 32,92 m  

Ul. Silva Milenića Lovre K-4  PEHD DN 339/300 mm L= 57,33 m  

Ul. Silva Milenića Lovre K-5  PEHD DN 315/271 mm i DN 339/300 L= 69,94 m.  
Predmetni kolektori stavljeni su u funkciju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om  Delta. Time je postignuta svrha njihove izgradnje, a to je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
Sliv Marčeljeva draga 2- Izgradnja kanalizacije u Ulici Creska – sustav odvodnje Rijeke(poč. 
31.10.2012.-kraj 31.01.2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenog kolektora kanalizacijske mreže je L= 222,02 m, K-1 PEHD DN 
315/271 mm i DN 339/300.  
Predmetni kolektori stavljeni su u funkciju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om  Delta. Time je postignuta svrha njihove izgradnje, a to je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
CS BANI  u Kastvu 
Radovi na predmetnoj građevini su započeti 04.11.2013. a završetak investicije se planira za 
ožujak 2014. Izgradnja crpne stanice CS Bani sa kolektorom PEHD DN/315 L= 103,00 m.+ 
tlačni vod TV ¼ ductile DN 150 mm L= 86 m + DTK kanalizacija PEHD DN 50/10 bara 
2×89=178 m. Izgradnjom CS Bani stavit će se u funkciju ranije izgrađeni kolektori i time 
omogućiti nova priključenja na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, 
čime će se zaštititi podzemne vode i priobalno more. 
170

Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice 
Pehlin i Mihovilići 
Na području MO Pehlin, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Mihovilići (DN 315) ukupne 
duljine 0,410 km i ulici Androv breg (DN 315) ukupne duljine 0,390 km. Ukupna duljina 
sanitarnih kolektora iznosi 0,80 km (DN 315). Izgradnja je započela u svibnju 2013. godini, a 
završila u siječnju 2014. godine. Izgradnjom ovog kolektora omogučena su nova priključenja na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite podzemnih voda i 
priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 
1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička 
Na području MO Gornji Zamet, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Frane Pilepića Pavina 
(DN 315) ukupne duljine 0,40 km i Plješevičkoj ulici (DN 315) ukupne duljine 0,15 km. Ukupna 
duljina sanitarnih kolektora iznosi 0,55 km (DN 315). Izgradnja je započela u svibnju 2013. 
godine, a završila u siječnju 2014. godine. Izgradnjom ovih kolektora omogučena su nova 
priključenja na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite 
podzemnih voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 
2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača 
Na području MO Gornji Zamet, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Milice Jadranić (DN 
400) ukupne duljine 0,40 km, ulici Brigača (DN 250) ukupne duljine 0,125 km i ulici Tići (DN 
315) ukupne duljine 0,020 km. Izgradnja je započela u svibnju 2013. godine i prekinuta u 
studenom 2013. godine zbog raskida ugovornog odnosa s izvođačem radova. Razlog prekida 
ugovora je financijsko–tehnička nesposobnost izvođača radova da izvede radove prema 
ugovornom obimu poslova. Radovi su nastavljeni po novom izvođaču radova koji je ugovoren 
prema žurnom postupku. Radovi su započeli u siječnju 2014., a završiti će u svibnju 2014. 
Izgradnjom ove kanalizacije omogučena su nova priključenja na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite podzemnih voda i priobalnog mora. 
Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 
Brašćine - Pulac - jug; Ul. linternacionalnih brigada i Drenovski put 
Na području MO Brašćine - Pulac, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Internacionalnih 
brigada (DN 315) ukupne duljine 0,180 km i ulici Drenovski put (DN 315) ukupne duljine 0,150 
km, te je rekonstruirano 0,100 km oborinskog kolektora u ulici Drenovski put. Izgradnja je 
započela u svibnju 2013. godine i prekinuta u studenom 2013. godine zbog raskida ugovornog 
odnosa s izvođačem radova. Razlog prekida ugovora je financijsko–tehnička nesposobnost 
izvođača radova da izvede radove prema ugovornom obimu poslova. Radovi su nastavljeni po 
novom izvođaču radova koji je ugovoren prema žurnom postupku. Radovi su započeli u siječnju 
2014., a završiti će u svibnju 2014. Izgradnjom ovog kolektora omogučena su nova priključenja 
na  sustav  javne  odvodnje  aglomeracije  Rijeka  sa  UPOV-om    Delta,  u  cilju  zaštite  podzemnih 
voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije sliv Turan – Ulica Tenčićevo 
Izvođenje radova započelo u rujnu 2012. godine i završeno u prosincu 2012. godine. 
Primopredaja radova i okončani obračun odrađeni u ožujku 2013. dobivena uporabna dozvola, 
izgrađena su 2 fekalna kolektora: kolektor K-1 = 210,50 m i kolektor K-2 = 40,78 m, promjera 
300 mm. Cilj gradnje je izgradnja novog kolektora fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije 
imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne 
odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne 
odvodnje aglomeracije Rijeka a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja /rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči – područje 
Grbci – istok1 + istok2; Ulice Primorska i Sušačko - kastavskog odreda 
Izgradnja započela u svibnju 2013. godine. U 2013. godini izvedeno cca 90% radova, završetak 
radova se očekuje u siječnju 2014. Projektom je predviđena gradnja 586 m fekalne kanalizacije 
(cjevovod profila 300 mm) i izgradnja/rekonstrukcija 626 m vodovoda. Cilj gradnje je izgradnja 
nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste 
na postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke 
171

jame. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka, a sve u 
cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji rađena je 
rekonstrukcija postojećeg vodovoda. 
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici petorice strijeljanih 
Radovi započeli u veljači 2013. godine, a završeni u kolovozu 2013. U 2014. godini biti će 
odrađen tehnički pregled te će kolektor biti pušten u funkciju. Obuhvat gradnje je 654 m 
fekalne kanalizacije (cjevovod profila 300 mm) i izgradnja 1.402 m vodovoda (ductil DN 150 = 
654 m; ductil DN 100 = 94 m; čelik DN 150= 654 m). Cilj gradnje je izgradnja nove mreže 
fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na 
postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka, a sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i 
radovi na vodovodu. 
 
KOSTRENA 
Izgradnja fekalne kanalizacije Glavani – JLS Kostrena, kolektori FK2, FK3, FK4 i Glavani kb. 26-
35 
Nastavak gradnje iz 2012. godine, završeno u rujnu 2013. U 2014. godini biti će odrađeni 
tehnički pregledi te će kolektor biti pušten u funkciju. Izgrađeno je cca 2.000 m fekalnog 
kolektora (promjeri cjevovoda 250 mm, 315 mm i 400 mm). Svrha gradnje je izgradnja nove 
mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja u kojem su objekti imali septičke jame, a u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
Izgradnja fekalne kanalizacije II faza „Barunija“ u Žuknici – JLS Kostrena 
Nastavak gradnje iz 2012. godine, završeno u siječnju 2013. godine, dobivena uporabna 
dozvola, izgrađeno 112,94 m fekalnog kolektora promjera 300 mm. Svrha gradnje je izgradnja 
nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja u kojem su objekti imali septičke jame, a u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
 
B.04.01.59. OPATIJA-LOVRAN, 

MOŠČENIĆKA DRAGA 
 
Realizirano: 13,636 mil.kn 
 
(HV 1,040 mil.kn, KREDIT 12,596 mil.kn) 
 
OPATIJA-LOVRAN 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac  
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planira se izgraditi 3.900 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.200 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno je položeno 1.359 
m kanalizacijskih cijevi DN 250 i 410 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavlja u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja građevina sanitarne kanalizacije u radnoj zoni R-2 u Matuljima 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 550 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250. Ukupno položeno 550 m kanalizacijskih cijevi DN 250. Radovi na 
investiciji su u 2013. godini u potpunosti završeni. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne 
kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu 
te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite 
kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na 
vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Antići – Dobreć - Krasa II faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 1.770 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 650 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 1.558 m 
172

kanalizacijskih cijevi DN 250 i 556 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavlja u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Pobri 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 1.200 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 2.300 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 355 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.398,5 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Školarevo – Oprić - Konjsko 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 4.100 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.700 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 1.752,24 
m kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.352,21 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija 
se nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Poljane – III faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 3.750 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 900 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 2.759,91 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 2.727,07 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
 
MOŠČENIĆKA DRAGA 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Sveti Petar i Jir – VIII faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 450 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250. Ukupno položeno 450 m kanalizacijskih cijevi DN 250. Radovi su u 
2013. godini u potpunosti završeni. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u 
dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te 
priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. 
 
B.04.01.60.  

RAVNA GORA, SKRAD, BROD MORAVICE, FUŽINE, DELNICE, 
MRKOPALJ 

 
Realizirano: 5,517 mil.kn 
 
(KREDIT 5,517 mil.kn) 
 
RAVNA GORA 
Izgradnja sustava javne odvodnje Ravna Gora ( I. Faza ) 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 1.379,00 m' u 2013. godini izvedeno je 377,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora K1- 3G, K 5, K 9 - 15, K 20, te sanacija i rekonstrukcija vodovodne 
mreže u Ravnoj Gori 
173

Investicija započeta 2011. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 3.388,00 m' u 2013. godini izvedeno je 119,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 547,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Ravna Gora koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Ravna Gora koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode 
kompletnog naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a. Sustav neće biti u 
funkciji sve do izgradnje UPOV-a i kolektorske mreže neophodne da uređaj može funkcionirati. 
Do kraja godine 2013. godine izgrađeno je cca 39% kolektora. Svrha je povećanje priključenosti 
na sustav javne odvodnje naselja Ravna Gora, a sve u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i 
izvorišta vode za piće. 
 
SKRAD 
Izgradnja kolektora sustava javne odvodnje Skrada-Lokacija Centar 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 1.874,00 m' u 2013. godini izvedeno je 1.404,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 162,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora C-1-3, C 5-8 sustava javne odvodnje Skrada – Lokacija Zeleni vir -
groblje 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 560,00 m' u 2013. godini izvedeno je 162,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Skrad koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Skrad koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnog 
naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a 1.000 ES (II stupanj). Sustav neće 
biti u funkciji sve do izgradnje kompletnog sustava i UPOV-a. Izgrađenost kolektorskog sustava 
s krajem 2013. godine je 64%. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
mjesta Skrada, a sve u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i izvorišta vode za piće. 
 
BROD MORAVICE 
Izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Brod Moravice – Donja Dobra 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 1.251,00 m' u 2013. godini izvedeno je 369,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 151,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora u Brod Moravicama K1.C, K1.C.1,K1.C.2,K1.D,K2-3 i T1-Centar 
naselja Brod Moravica 
Investicija započeta 2008. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 1.942,00 m' u 2013. godini izvedeno je 167,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Brod Moravice i Donja Dobra koji je u izgradnji već 
duži niz godina, a u planu je i daljnja izgradnja. SJO naselja Brod Moravice i Donja Dobra 
koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnih naselja 
kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a. Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje 
UPOV-a 800 ES (II stupanj). Izgrađenost kolektorskog sustava s krajem 2013. godine je 98%. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje mjesta Brod Moravice sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda. 
 
FUŽINE 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Fužinama - Lokacija Centar Fužina 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno ukupno izvedenih 604,00 m' u 2013. godini izvedeno je 326,00 m' kolektora (cijevi 
PEHD 315/271 mm). 
Predmetna investicija dio je SJO naselja Fužine koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Fužine koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnog 
naselja kolektorskom mrežom do UPOV-a 8.000 ES (Naselje Fužine, Lič i Vrata u sklopu 
174

Tvornice Drvenjača) u svrhu zaštite podzemnih voda, odnosno izvorišta Žrnovnica koje se koristi 
u vodooskrbi. Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje UPOV-a. 
 
MRKOPALJ 
Izgradnja Sustava javne odvodnje Mrkopalj - II. faze  
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno ukupno izvedenih 1.338,00 m' u 2013. godini izvedeno je 1.038,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetna investicija dio je SJO naselja Mrkopalj i Sunger koji je u izgradnji već duži niz godina, 
a u planu je i daljnja izgradnja. SJO naselja Mrkopalj i Sunger koncipiran je na način da sakuplja 
i odvodi fekalne otpadne vode kompletnih naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg 
UPOV-a 1.900 ES (II stupanj). Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje kompletnog sustava i 
UPOV-a. Izgrađenost kolektorskog sustava s krajem 2013. godine je 22%. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje mjesta Mrkopalj sve u cilju zaštite kvakvoće voda. 
 
DELNICE 
Planirana investicija na području Delnica nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.61. PREZID 
 

Realizirano: 0,071 mil.kn 
 (HV 
0,071 
mil.kn) 
 
Izgradnja kolektorskog sustava odvodnje otpadnih voda započela je 2008. godine, a završena 
2013. godine. Izvedni su kolektori Faza II cijevi PVC DN 200 i 250 mm ukupno u dužini od 
1.338,4 m i Faza III ijevi PVC DN  200 i 250 mm ukupno u dužini od 3.281,00 m. Izgrađeni dio 
sustava bit će u funkciji tek nakon izgradnje UPOV-a (2x500 ES, min. II stupanj). Naselje Prezid 
nalazi se u slivu izvora Cerkniškog polja u Sloveniji pa je time veći i značaj  izgradnje ovog 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u smislu zaštite podzemnih voda. 
 
B.04.01.62. BAŠKA, 

KLIMNO-ŠILO, MALINSKA-NJIVICE 
 
Realizirano: 6,282 mil.kn 
 
(HV 0,204 mil.kn, KREDIT 6,078 mil.kn) 
 
BAŠKA 
Rekonstrukcija kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška 
Investicija je započela u 2012. godine, a nastavljena je i dovršena u 2013. godini u cijelosti 
prema planu. 
Sustav javne odvodnje Jurandvor I i II faza 
Investicija je započela u 2012. godini, a nastavljena je i dovršena u 2013. godini u cijelosti 
prema planu.  
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Baške a sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
KLIMNO-ŠILO 
Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - faza I (obalni kolektor 
Čižići – Soline - Klimno sa crpnim stanicama. 
Investicija je započela u 2012. godini, nastavljena je u 2013. godini, a nastavlja se i u 2014. 
godinu. 
Izvedeno je 54% ugovorenih radova od plana. 
Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - faza III (podmorski 
ispust) 
Investicija je započela i dovršena je u 2013. godini u cijelosti. Objekt je spreman za puštanje u 
funkciju i povezan na već postojeći izgrađeni sustav javne odvodnje, a dan početka korištenja 
ovisi o dovršetku pojedinih dionica sustava kolektora i crpnih stanica koji se izvode i u 2014. 
175

godini. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Klimno - Šilo a 
sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MALINSKA-NJIVICE 
Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Malinska (I faza)  
Investicija je započeta krajem 2012. godine i dovršena je u 2013. godini za dio naselja u 
Malinskoj i puštena je u funkciju. Postojeći način pojedinačnog rješenja zbrinjavanja otpadnih 
voda putem propusnih septičkih jama zamjenjen je na sigurniji način izvedbom sanitarnih 
kolektora, te crpne stanice i tlačnog voda kojim se sanitarne otpadne vode upuštaju u postojeći 
sustav javne odvodnje. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije 
Malinska - Njivice a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.63. 

VELI LOŠINJ, MARTINŠĆICA, MALI LOŠINJ 
 
Realizirano: 4,134 mil.kn 
 
(HV 0,960 mil.kn, KREDIT 3,174 mil.kn) 
 
VELI LOŠINJ 
Izgradnja sanitarne kanalizacije Podjavori Veli Lošinj  - dionica 5 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 -II faza 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 -I faza 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju.  
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje Velog Lošinja a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MARTINŠĆICA 
Izgradnja spojnog kanalizacijskog kolektora Zaglav - Martinšćica s CS Zaglav 
Investicija je započeta u 2013. godini i radovi se nastavljaju i u 2014. Izvedeno je radova u 
veličini od 75% vrijednosti investicije. Otpadna voda gravitirajućeg područja Zaglav (u 
budućnosti i naselje Miholašćica i Štivan) prikuplja se u crpnoj stanici Zaglav, te se putem 
tlačnog voda PEHD 150 mm i dužine cca 623 m spaja na gravitacijsku dionicu PEHD 315 
ukupne dužine cca 510 m, do spoja na postojeću kanalizaciju u naselju Martinšćica. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Martišćica a sve u cilju zaštite 
kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MALI LOŠINJ 
Izgradnja kanalizacije Kaštel - Mali Lošinj (V faza) 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini za dio naselja u Malom 
Lošinju i puštena je u funkciju. 
Izgradnja predtretmana i crpne stanice Čikat, III faza biofiltracija 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini ugradbom biofiltera i puštena 
je u funkciju. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje Malog Lošinja a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora i spriječavanje nastajanja neugodnih mirisa u okolišu na crpnoj 
stanici Čikat. 
 
B.04.01.64. SUPETARSKA 
DRAGA 
 
Realizirano: 5,417 mil.kn 
 
(KREDIT 5,417 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje Draga III. faza 
Radovi su započeli u 2011. godini. Tijekom 2013. dovršena je izgradnja crpnih stanica CS 12 i 
CS 13 te kopnenog dijela podmorskog ispusta. Dovršenost radova iznosi 95%. Dovršetak 
176

radova, od kojih se glavnina odnosi na elektro radove na UPOV-u i uređenje okoliša UPOV-a, 
planiramo za lipanj 2014.     
Izgradnja sustava odvodnje Draga III. faza, dodatni radovi 
S radovima se započelo u 2012. godini. Na proljeće 2013. godine radovi su u cijelosti dovršeni. 
Izgradnja kanalizacijske mreže sustava Draga II. faza 
Radovi su započeli krajem 2012. godine, a dovršeni su u lipnju 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti i izgradnja UPOV-a na sustavu javne odvodnje aglomeracije 
Supetarska Draga a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.65. CRIKVENICA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Planirana investicija na području Crikvenice nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.66. TRIBALJ, 
NOVI 
VINODOLSKI 
 
 
Realizirano: 4,966 mil.kn 
 
(KREDIT 4,966 mil.kn) 
 
TRIBALJ 
U Vinodolskoj općini, naselju Tribalj u 2013. godini pristupilo se izgradnji kolektora K-1, dionica 
Šimići – Ropci u Driveniku, kojim je omogućen prihvat sanitarno potrošnih otpadnih voda iz 
obiteljskih kuća kao i dijela privrede. Glavni gravitacijski kolektor prikupljat će i odvoditi otpadne 
vode bočnih, sekundarnih kolektora do budućeg UPOV-a Tribalj. Ugrađeno je 3.585,39 m PEHD 
DN/OD 315 kao i 575,57 m tlačnih cijevi, te tri crpne stanice. 
Radovi su samo dio glavnog kolektora duž zapadnog dijela Vinodolske doline i u narednim 
godinama, izgradnjom UPOV-a Tribalj, kao i priključenjem stanovništva, u potpunosti će biti u 
funkciji. Ovim cjelokupnim projektom štiti se podzemlje kraškog područja koje obiluje izvorima 
vode. Cilj je zaštita Tribaljskog jezera koje je dio vodotoka Dubračina kao i same Dubračine čije 
je ušće u centru Crikvenice. Kao takvo, bilo kakvo zagađenje Dubračine i utok zagađene vode u 
more uvelike bi ugrozio turističku sezonu. 
 
NOVI VINODOLSKI 
U Novom Vinodolskom u ulici Nova Krasa i Vatrogasna pristupilo se izgradnji sanitarne 
kanalizacije u razdoblju studeni 2012. do veljača 2013. godine. Izgradnjom predmetne trase 
sanitarne kanalizacije dijela ulice Nova Krasa i Vatrogasna, omogućena je odvodnja otpadnih 
voda na predmetnom području Grada Novi Vinodolski, spajanjem na postojeću kanalizaciju. 
Izvođač radova je izgradio kanalizaciju sa korugiranim cijevima PEHD Ø 315 mm, SN 8 i PEHD Ø 
250 mm, SN 8. 
Izvedena kanalizacija u Vatrogasnoj ulici ukupne dužine L=96,5 m, a u ulici Nova Krasa ukupne 
dužine L=265,2 m. 
 
B.04.01.67. PULA-CENTAR, 

PULA-SJEVER, BRIJUNI 
 
Realizirano: 6,483 mil.kn 
 
(HV 1,371 mil.kn, KREDIT 5,112 mil.kn) 
 
PULA-CENTAR 
Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh  - zapad: kanali: K-14, K-14/1 i dio K-14/2 
Iizgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=686,50 m, 
PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 250). 
Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora naselja Veli Vrh zapad: kanali: K-1 i dijela K-5 i K-
5/1 
177

Nastavak gradnje fekalnog kolektora započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i 
stavljena u funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje 
L=269,20 m, PVC SN-4 DN 250). 
Izgradnja faze I.-kružni tok „Šijana“  
Izgradnja fekalne i mješovite kanalizacije (radovi su započeti i dovršeni u 2013. godini). Svrha 
je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pula - Centar a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
PULA-SJEVER 
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije unutar starogradske jezgre u Fažani kanali: dio F-1, F-1/4, 
F-1/3, F1/1, F-2 i F-2/4 
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena 
u funkciju 2013. godine. Cilj je rekonstrukcija dotrajale fekalne kanalizacije L=386,80 m, PVC 
SN-4 DN 160, PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 315). 
Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan - centar kanali: F-1, F-2 i F-3 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=668,35 m, 
PEHD SN-8 DN 315 I PEHD SN-8 DN 400). 
Izgradnja fekalne kanalizacije Rudarske ulice u Vodnjanu kanal: F-1 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=525,05 m, 
PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 250). 
Izgradnja glavnog fekalnog kolektora dijela naselja Vodnjan – San Antonio kanal: F-1 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=1.295,85 m, 
PVC SN-4 DN 200). 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pula - Sjever a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
BRIJUNI 
Planirana investicija na području Brijuna nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.68. MEDULIN, 

PREMANTURA 
 
Realizirano: 5,074 mil.kn 
 
(HV 0,500 mil.kn, KREDIT 4,574 mil.kn) 
 
MEDULIN 
Projekt obuhvaća tri investicije u naselju Medulin i jednu u naselju Vinkuran. S investicijama se 
započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane završno sa svibnjem 2013. godine. Ukupnom 
investicijom, od čega je više od 80% izvedeno u 2013. godini, izgrađeno je 3.415 m' 
kanalizacijske mreže naselja Medulin, čime se omogućilo spajanje 216 kućanstva na komunalnu 
infrastrukturu, te 2.860 m' kanalizacijske mreže naselja Vinkuran i time se omogućilo spajanje 
105 kućanstva na sustav komunalne infrastrukture. Investicije su bile od znatne važnosti za 
zaštitu okoliša i očuvanje prirode, obzirom da su kućanstva bila spojena na sabirne jame, kao i 
od znatne važnosti za povećanje standarda života mještana spomenutih naselja. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Medulin a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
PREMANTURA 
Projekt se odnosi na izgradnju kanalizacijske mreže dijela naselja Premantura. Sa realizacijom 
projekta započelo se u veljači 2013. godine, a završeno je zaključno sa svibljem 2013. godine. 
178

Izgradilo se 150 m' kanalizacijskih vodova i omogućilo se spajanje 14 kućanstva na sustav 
komunalne infrastrukture. Projekt je od znatne važnosti za zaštitu okoliša i očuvanje prirode, 
obzirom da su kućanstva bila spojena na sabirne jame, kao i od znatne važnosti za povećanje 
standarda života mještana koji su ovim projektom dobili mogućnost spajanja na sustav 
komunalne infrastrukture. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Premantura a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.69. ROVINJ 
 

Realizirano: 3,327 mil.kn 
 
(KREDIT 3,327 mil.kn) 
 
Projektom se dovršila izgradnja kanalizacijske mreže triju većih naselja u gradu Rovinju; Laco 
sercio istok, Končeta i Valbruna II sjever. Izgradnjom kolektora Veštar – Cocaletto stvorio se 
preduvjet za spajanje kanalizacijske mreže naselja Cocaletto na sustav odvodnje grada Rovinja. 
Izgradnja predmetne kanalizacijske mreže slijedit će u narednom investicijskom periodu 2014.-
2015. Projekt izgradnje započet je 2012. godine nakon dovršetka turističke sezone i dovršen 
prije turističke sezone u lipnju 2013. godine. Izgrađeno je cca 2,65 km kanalizacijskih kolektora 
i mreže naselja te je omogućen priključak objektima na sustav javne odvodnje naseljima sa 
ukupno cca 1.000 stanovnika. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Rovinj a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.70. POREČ-SJEVER, LANTERNA, VIŠNJAN 
 

Realizirano: 1,867 mil.kn 
 
(KREDIT 1,867 mil.kn) 
 
POREČ-SJEVER 
Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari. Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 4 iznosi 40,00 m. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Poreč - Sjever a sve u 
cilju zaštite kvakvoće voda. i priobalnog mora. 
 
LANTERNA 
Izgradnja prikljuičnog kolektora naselja Perci na kolektor naselja Tar 
Projektom je obuhvaća izgradnja prikljuičnog kolektora naselja Perci na kolektor naselja Tar. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 4 iznosi 
1.328,40 m i PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 315 SN 4 iznosi 1.259,36 m. Sa investicijom 
se započelo 2012. godine, a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav 
javne odvodnje aglomeracije Lanterna a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije na Santa Marini 
Projektom je obuhvaća izgradnja kanalizacije na Santa Marini. Dužina izvednih kanalizacijskih 
kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 315 SN 4 iznosi 160,76 m. Sa investicijom se 
započelo 2012. godine, a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav 
javne odvodnje aglomeracije Lanterna a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
VIŠNJAN 
Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kadore 
Planirana investicija na području Višnjana nije realizirana u 2013. godini. 
 
B.04.01.71. NOVIGRAD 

ISTARSKI, UMAG, SAVUDRIJA 
 
Realizirano: 5,264 mil.kn 
 
(HV 1,000 mil.kn, KREDIT 4,264 mil.kn) 
179

 
NOVIGRAD ISTARSKI 
Projektom se obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije u tri naselja - Salvela, Paolija, Fermići te 
izgradnja u dijelu naselja Karigador i Dajla sa crpnom stanicom DAJLA II. Sa investicijama se 
započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane do lipnja 2013. godine. Ukupno je izgrađeno 
3.657 m' kanalizacijske mreže čime je omogućeno spajanje 140 kućanstva na komunalnu 
infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne odvodnje podignuta je kvaliteta života (do sada 
dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) te je omogućena daljnja izgradnja i razvoj 
naselja pošto su navedena naselja (osim Paolije) u ZOP-u. 
 
UMAG 
Projektom se obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije u dva naselja - Križine i Špina. Sa 
investicijama se započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane do lipnja 2013. godine. 
Ukupno je izgrađeno 3.458 m' kanalizacijske mreže čime je omogućeno spajanje 137 kućanstva 
na komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne odvodnje podignuta je kvaliteta života 
(do sada dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) te je omogućena daljnja izgradnja i 
razvoj naselja pošto su navedena naselja u ZOP-u. 
 
SAVUDRIJA 
Projektom je obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije naselja Savudrija sa crpnom stanicom 
SAVUDRIJA i havarijskim preljevom. Sa investicijom se započelo krajem 2012. godine, a 
okončalo do lipnja 2013. godine. Ukupno je izgrađeno 1.602 m' kanalizacijske mreže čime je 
omogućeno spajanje 17 kućanstva na komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne 
odvodnje podignuta je kvaliteta života (do sada dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) 
te je omogućena daljnja izgradnja i razvoj naselja pošto je navedeno naselje u ZOP-u. 
 
B.04.01.72. BUZET 
 

Realizirano: 2,281 mil.kn 
 
(KREDIT 2,281 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u 
starogradskoj jezgri grada Buzeta (II. faza - dionica Vela šterna) 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske 
odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD 
polietilen visoke gustoće DN/OD 315 SN 8 iznosi 124 m. Sa investicijom se započelo krajem 
2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti  na  sustav  javne 
odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju zaštite kakvoće voda. Paralelno sa radovima na 
kanalizaciji izvođeni su radovi na vodovodu i oborinskoj odvodnji. 
Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići (II. faza) 
Projektom je obuhvaća izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most - Juričići (II. 
faza). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 8 
iznosi 750 m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda.  
Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u 
starogradskoj jezgri grada Buzeta-III. faza (dionica Župna crkva-Baštion) 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske 
odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta - III. faza (dionica Župna crkva - Baštion). Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN/OD 315 SN 8 iznosi 160 
m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda.  
180

Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - IV. faza (dionica Rečica) 
Projektom je obuhvaća Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - IV. 
faza (dionica Rečica). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PP polipropilen DN/ID 400 mm 
SN 8 iznosi 720 m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda.  
 
B.04.01.73. RUDANI, 
TOPIT 
 
Realizirano: 6,320 mil.kn 
 
(KREDIT 6,320 mil.kn) 
 
RUDANI 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - kolektorska mreža naselja i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) (200+200 ES, III. Stupanj - MBR tehnologija) 
Radovi su započeli krajem 2012. godine, a završeni u studenom 2013. godine. UPOV Rudani je 
izgrađen –izvršen tehnički pregled 14.11.2013. U tijeku je postupak izdavanja uporabne 
dozvole. Za kanalizacijsku mrežu je tehnički pregled u pripremi. Još nije počelo priključivanje 
potrošača. Isti uređaj nalazi se u probnom radu do konačnog puštanja u pogon. 
 
TOPIT 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Topit - kolektorska mreža naselja i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) (200+200 ES III.s tupanj - MBR tehnologija) 
Radovi su započeti krajem 2012. godine, a završeni u studenom 2013. godine. UPOV Topit je 
izgrađen –izvršen tehnički pregled 14.11.2013. godine. U tijeku je postupak izdavanja uporabne 
dozvole. Za kanalizacijsku mrežu je tehnički pregled u pripremi. Još nije počelo priključivanje 
potrošača. Isti uređaj nalazi se u probnom radu do konačnog puštanja u pogon. 
 
Naselja Rudani i Topit nalaze se u II. zaštitnoj zoni izvorišta vode za piće (Odluka o zonama 
sanitarne zaštite Istarske županije). Iako svrha izgradnje navedenih sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda kao aglomeracija s manje od 2.000 ES-a, nije prioritetni zadatak u 
smislu opremanja infrastrukturom za RH u dijelu usklađenja s Direktivama EU, neupitan 
argument investiranja je zapravo zaštita kakvoće izvorišta koja se koriste za vodoopskrbu.  
 
B.04.01.74. PAZIN, 

GRAČIŠĆE 
 
Realizirano: 1,021 mil.kn 
 
(HV 0,306 mil.kn, KREDIT 0,715 mil.kn) 
 
PAZIN 
Izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do crpne stanice 
Projektom je obuhvaća izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do crpne 
stanice. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN 315 iznosi 
2.683,30 m. Sa investicijom se započelo krajem 2011. godine, a okončalo do lipnja 2013. 
godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pazin a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda.  
Izgradnja građevina zaštite voda- Fekalni kolektor Pilana Kamen - tlačni vod 
Projektom je obuhvaća izgradnja građevina zaštite voda - Fekalni kolektor Pilana Kamen - tlačni 
vod. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN 315 iznosi 
2.683,30 m. Sa investicijom se započelo krajem 2011. godine, a okončalo do ožujka 2013. 
godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pazin a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda.  
181

 
GRAČIŠĆE 
Planirana investicija na području Gračišća nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.75. PERUŠIĆ 
 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
 
(KREDIT 0,800 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijskog kolektora spoj naselja Kunjača - državna cesta D50 
Sa predmetnom investicijom se započelo krajem 2012. godine. U 2013. godini se nastavilo sa 
radovima te je izvedena kanalizacijska mreža u duljini 445 metara cijevima PP DN 300 mm. 
Izvedenim radovima omogućiti će se priključak novog naselja Kunjača koje je u izgradnji te se 
planira da će imati oko 100 kuća. Investicija je završena. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje mjesta Perušić, odnosno dovođenje u funkciju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda (2x600 ES, III. stupanj - MBR tehnologija) sve u cilju zaštite kakvoće voda. 
 
B.04.01.76. OTOČAC 
 

Realizirano: 1,690 mil.kn 
 
(KREDIT 1,690 mil.kn) 
 
Završetak kanalizacije naselja Donja Dubrava  
Nastavilo se sa izvođenjem radova na završetku kanalizacije naselja Donja Dubrava, dionica 4. 
od revizijskog okna 54 do revizijskog okna 85. Izvršena je montaža kanalizacijskih cijevi Dn 400 
od RO 54 do RO 85 u dužini 89,76 m. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u dijelu ulice Ive Senjanina 
Tijekom 2013. godine su se izvodili radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u ulici Ive 
Senjanina u Otočcu. Ugrađeno je 265,48 m cijevi PEHD DN 250 mm te 531,76 m PEHD DN 315 
mm. Izvedenim radovima omogućen je novih 48 kućnih priključaka na sustav javne odvodnje 
Otočac. U 2014. godini se planira izgradnja precrpne stanice kako bi se omogućio priključak 
kućama sa donje strane ulice koje su niže u odnosu na postavljenu kanalizacijsku mrežu. Svrha 
je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje grada Otočca te time i povećanje 
efikasnosti UPOV-a (5.000 ES-a, II. stupanj pročišćavanja), a sve u cilju zaštite kakvoće 
podzemnih voda, odnosno sjevernog kraka vodotoka Gacka kao prijemnika pročišćenih otpadnih 
voda. 
 
B.04.01.77. SENJ 
 

Realizirano: 3,316 mil.kn 
 (HV 
3,316 
mil.kn) 
 
Na području Senja, prema Sporazumu o višegodišnjem sufinanciranju radova na izgradnji 
sustava za pročišćavanje otpadnih voda grada Senja za razdoblje od 2003. do 2013. godine, 
sufinancira se otplata obroka kredita utrošenog za izgradnju 3,18 km kolektora (od polimernih 
cijevi DN 200 – 600), dvije crpne stanice (CS Škverić kapaciteta 28 l/sec i CS Điga kapaciteta 
150 l/sec), uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 9.900 
ES), te podmorskog ispusta duljine 500 m s difuzorom (od polimernih cijevi DN 315), kojim se 
na dubini od 55 m ispuštaju pročišćene otpadne vode u more Velebitskog kanala. Izgradnja 
navedenih građevina započela je u kolovozu 2003. godine, a završena krajem 2005. godine, 
kada je uređaj pušten u probni rad. Tehnički pregled izvršen je u travnju 2006. godine, od kada 
je UPOV u funkciji. Svrha projekta je sakupljanje otpadnih voda te njihovo ispuštanje uz 
prethodno pročišćavanje u cilju zaštite obalnog mora od onečišćenja. 
U 2013. godini sufinancirana je i rekonstrukcija podmorskog ispusta kojim se otpadne vode 
naselja Stinica, prethodno pročišćene na mehaničkom predtretmanu, ispuštaju u more 
Velebitskog kanala. 
 
182

B.04.01.78. NOVALJA 
 

Realizirano: 1,816 mil.kn 
 
(KREDIT 1,816 mil.kn) 
 
Izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja 
Projektom je obuhvaća izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja. Dužina izvednih 
kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 380,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2011., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja. Dužina izvednih 
kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 1.201,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja (kolektor G10) 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja – kolektora G10. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 721,00 
m. Sa investicijom se započelo i završilo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja (Ulica I. Palčića - Novalja) 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja – (Ulica I. Palčića - 
Novalja). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 
iznosi 479,00 m. Sa investicijom se započelo i završilo 2013. godine. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i 
priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije Gaj 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije naselja Gaj na otoku Pagu. Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 635,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije u Ulici Put Baba 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja kanalizacije Ulici Put Baba u Novalji na otoku Pagu. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 620,00 
m. Sa investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i 
priobalnog mora. 
 
B.04.01.79. SLATINA 
 

Realizirano: 0,360 mil.kn 
 
(KREDIT 0,360 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije u Mlinskoj ulici u Slatini. Ukupna dužina 
kanalizacijskih kolektora iznosi 880 m. Ugrađeno je tijekom 2013. godine kanalizacijskih cijevi 
PP - SN 8 u duljini od  325 m. Nabavljeno je dopremljeno i ugrađeno 13 komada kontrolnih 
okana visine od 1,0 – 2,6 m za fekalnu kanalizaciju. 
 
B.04.01.80. VUKOVAR 
 

Realizirano: 0,699 mil.kn 
 
(KREDIT 0,699 mil.kn) 
 
Izgrađeni su kanalizacijski kolektori u Kolodvorskoj i Kudeljarskoj ulici u Vukovaru. Od ukupne 
duljine izgrađeno je profila DN 400 - 145 m, a 253 metra je profila DN 315. Izvedno je i 10 
revizijskih armirano – betonskih okana visine od 1,5 – 2,2 m. 
 

183

B.04.01.81. OSIJEK 
 

Realizirano: 20,199 mil.kn 
 
(HV 3,499 mil.kn, KREDIT 16,700 mil.kn) 
 
BILJE 
Radovi na izgradnji kanalizacije Bilje su u potpunosti dovršeni te je prošao tehnički pregled. 
Ukupno je ugrađeno 4.080 m kanalizacijskog cjevovoda DN 250, 66 revizijskih okana DN 800, te 
21 okno DN 1.000. Također je ugrađeno i 276 metara tlačnog cjevovoda PE 110. 
 
DARDA 
Radovi po ugovoru za kanalizaciju Darda su pri samom završetku. U prethodnom razdoblju 
ugrađeno je kanalizacijkih kolektora DN 300 u ukupnoj duljini od 13.763 m, ugrađeno je 281 
okno DN 800, te 53 okna DN 1.000. U tijeku je priprema za tehnički pregled. 
 
B.04.01.82. 

ČAČINCI 
 
Realizirano: 0,591 mil.kn 
 
(KREDIT 0,591 mil.kn) 
 
Sanirano je 117 komada kolnih ulaza, te sanacija 150 m2 asfaltnih površina i njihov povratak u 
početno stanje. 
 
B.04.01.83. VELIKA 

GORICA 
 
Realizirano: 0,478 mil.kn 
 
(KREDIT 0,478 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Velika Gorica završena je izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda 
u radnoj zoni Vukovinsko polje. Radovi su se izvodili u trupu buduće županijske ceste. Cjevovod 
čini 1.344 m polipropilenskih korugiranih cijevi DN 300 mm, 960 m tlačnih PEHD kanalizacijskih 
cijevi DN 180 mm PN 10 i montažne CS. Izgradnja tlačnog kolektora fekalne kanalizacije od CS 
Kačićeva do kolektora Velika Gorica – Velika Mlaka nije započeta jer investitor nije razriješio 
imovinsko pravne odnose. 
B.04.01.84. ZADAR 
 

Realizirano: 7,774 mil.kn 
 
(KREDIT 7,774 mil.kn) 
 
U 2013. godini sufinancirani su radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže na području 
grada Zadra na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik s priključkom 
na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića. Sufinancirani su radovi na izgradnji 432 m 
kanalizacijske mreže promjera DN 315 kao i radovi rekonstrukcije vodovoda. Izvedeni su radovi 
postavljanja kolektora mješovite kanalizacije u ulicama Dobriše Cesarića, Prilaz ravnih kotara, 
Starigradski prilaz, Otočki prilaz i ulici Božidara Adžije.  
U 2013. godini sufinancirani su radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže gradskog 
područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi. Izvedeni su svi 
ugovoreni radovi. Sufinancirani su radovi na kanalizacijskom kolektoru (900 m), te radovi na 
crpnoj stanici  Arbanasi I. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO 
Ričina, I. faze. Izvođač je završio sve predviđene radove po Ugovoru o izgradnji. U 2013. godini 
sufinancirano je 760 m fekalne kanalizacije od ukupno 1.098 m fekalne kanalizacije promjera 
DN 250 mm. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja C.P.  Zgon  i pripadajućih gravitacijskih kolektora. 
Završeni su svi radovi na izgradnji glavnih oborinskih i fekalnih kolektora te napravljeni kućni 
priključci u četiri ulice (Ive Tijardovića, Grge Novaka, Težačkoj ulici i Puntamičkoj ulici). Od 
ukupno postavljenih 700 m kolektora u 2013. sufinancirano je 400 m kolektora. Ukupno je 
realizirano 43% ugovora. 
184

U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanalizacijskog kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i 
okolnih priključnih ulica (III. dionica). Kompletno su asfaltirane i izvedene ulica Mate Balote 
zapadno od Stančićeve ulice, Stančićeva ulica i ulica M.C. Nehajeva. Izvedeno je 77% 
vrijednosti ugovora. Radovi će biti nastavljeni u 2014. godini. 
Također je nastavljena izgradnja kolektora duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira, C.P.  Ravnice  i 
pripadajući tlačni cjevovod te su svi radovi završeni u kolovozu 2013. godine. Ukupno je 
izvedeno 96% ugovora. 
U 2013. završena je i izgradnja kolektora u Ulici Nikole Šopa. 
 
B.04.01.85. BENKOVAC 
 

Realizirano: 6,317 mil.kn 
 
(KREDIT 6,317 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 
primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Benkovca – II. faza, započeti 2012. 
godine. Nastavljeni su radovi na objektu 01 (crpna stanica s ulaznim kanalom), objektu 02, 03, 
04 (prostor kombinirane naprave, kompresorska stanica, prostor za doziranje kemikalija), 
objektu 12 (zgrada za upravljanje uređajem), objektu 02 (zgušnjivač), objektu 09 (objekt za 
strojnu dehidrataciju mulja), objektu 10 (lagune), započeli radovi na objektu 11. Ukupno je 
izvedeno 52% vrijednosti ugovora. Planira se nastavak radova u 2014. godini. 
Također su nastavljeni radovi na izgradnji neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije 
za naselje Benkovac započeti u listopadu 2012. godine, te je ukupno izvedeno 86% ugovorene 
vrijednosti radova. Predviđena je izgradnja 300 m kolektora profila DN 200 mm i 1.300 m 
kolektora profila 250 mm. U 2013. godini sufinancirani su radovi na 1.205 m glavnog kolektora i 
priključnih cjevovoda. Također radovi dobavljanja i ugrađivanja crpnih stanica CS1 i CS2 te 
postavljanja crpki unutar njih. Planira se nastavak radova u 2014. godini. 
 
B.04.01.86. PAG 
 

Realizirano: 11,340 mil.kn 
 
(KREDIT 11,340 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije na području Lokunja - Sv.Jelena u 
gradu Pagu, započeti u studenom 2012. Od ukupno 3.674 m kolektora u 2013. godini 
sufinancirani su radovi na 2.748 m kolektora, armirano betonski radovi crpne stanice Lokunja 
kao i drugi radovi (pripremni, zemljani, montažni i elektroinstalaterskim radovi). Ukupno je 
izvedeno 87% ugovora. Predviđen je završetak radova 2014. godine. 
Također su nastavljeni  radovi na izgradnji 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu 
započeti u 2012. godini. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na 2.960 m 
kolektora različitih profila. Također su sufinancirani radovi na popravku asfaltnih površina, 
popravaku betonskih površina. Ukupno je izvedeno 95% vrijednosti ugovora. Predviđen je 
završetak radova 2014. godine. 
Nastavljeni su i radovi na izgradnji 2. faze kanalizacije na području Bašaca u gradu Pagu, 
započeti 2012. godine. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na 825 m kolektora 
različitih profila. Ukupno je izvedeno 99% vrijednosti ugovora.  
Radovi na izgradnji kanalizacije na području Macel u gradu Pagu su također nastavljeni. Ova 
izgradnja započela je u 2012. godini. Svi radovi sufinancirani su 2013. godine i to; 401 m 
kanalizacijskih cijevi DN 300 mm, te 75 m promjera DN 250 mm, armiranobetonski radovi na 
crpnoj stanici CS2 kao i drugi radovi (pripremni, zemljani, elektroradovi), radovi na montaži i 
nabavki sve opreme crpne stanice. Ukupno je izvedeno 92% vrijednosti Ugovora. U 2014. 
godini očekiva se potpuni završetak i tehnički pregled. 
 
B.04.01.87. VODICE 
 

Realizirano: 4,286 mil.kn 
 
(KREDIT 4,286 mil.kn) 
185

 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije pripadajućeg sliva CS 
Vodice 1 i CS Vodice 2 uključujući i crpne stanice - 1. faza. Radovi su su započeli u 2012. godini. 
U 2013. godini sufinancirano 553 m fekalnog kolektora V1-1 profila DN 600 mm, radovi na  
zaštiti i iskopu građevne jame crpne stanice CS1, betonski radovi na CS1, crpna stanica CS2 
osim poklopca. Ukupno je izvedeno  88% ugovora. 
Također je nastavljena izgradnja crpne stanice CS4 - 1. faza uz rekonstrukciju čvorišta ulice 
Lasan Ante Kabalera i Ljudevita Gaja s izgradnjom fekalne kanalizacije s pripadajućim objektima 
gdje je predviđena izgradnja kolektora dužine 180 m profila DN 250 mm, te 100 m tlačnog 
cjevovoda. Ukupno je izvedeno 59% vrijednosti ugovora. Planira se nastavak radova u 2014. 
godini. 
 
B.04.01.88. VODICE, 

TRIBUNJ 
 
Realizirano: 0,645 mil.kn 
 
(KREDIT 0,645 mil.kn) 
 
TRIBUNJ 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Tribunj (CS Sovlje, 
CS Tribunj 4, te pripadajući gravitacijski i tlačni kolektor). Radovi su započeli u 2012. godini. 
Ukupno je izvedeno 52% ugovora. Izvedeni su betonski radovi na CS Sovlja i Tribunj 4, te je 
ukupno do sad je izvedeno 517 m gravitacijskog kolektora. Raskinut je Ugovor (okvirni 
sporazum) sa izvođačem te je za ostatak neizvršenih objekata obavljen postupak javne nabave i 
odabran novi izvođač. 
 
B.04.01.89. SPLIT-SOLIN, KAŠTELA-TROGIR 
 

Realizirano: 6,002 mil.kn 
 
(HV 0,167 mil.kn, KREDIT 5,835 mil.kn) 
 
SPLIT-SOLIN 
U rujnu 2012. godini započela je izgradnja feklalne kanalizacije na području naselja Sirobuja u 
gradu Splitu. Završetak radova očekuje se početkom 2015. godine. Od ukupno 12.290 m 
kolektora, u 2013. godini sufinancirana je izgradnja 4.373 m. Tijekom 2013. godine izvršeni su 
radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 34% vrijednosti dijela ugovora koji se odnosi na 
izgradnju fekalne kanalizacije. 
 
KAŠTELA-TROGIR 
U sklopu uređenja bujice Balancane u gradu Trogiru rješava se odvodnja fekalnih otpadnih voda 
na dionici od 770 m. Radovi su započeli u travnju 2013. godine i planirani završetak je u travnju 
2014. godine. Radovi koji su sufinancirani odnose se na nabavku i postavljanje 409 m 
kanalizacijskih kolektora. 
Izvršeno je 44% vrijednosti ugovora na izgradnji fekalne kanalizacije. 
 
B.04.01.90. BOL, 

SUMARTIN 
 
Realizirano: 1,532 mil.kn 
 
(KREDIT 1,532 mil.kn) 
 
BOL 
U 2012. godini započeli su radovi na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 
vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu, te su u 2013. godini radovi 
nastavljeni. U 2013. godini na crpnoj stanici "Kod pumpe" su izvršeni svi radovi kao i na 
gravitacijskom kolektoru OK (1) koji odvodi otpadne vode od crpne stanice "Kod pumpe" do 
crpne stanice "Centar". Na gravitacijskom kolektoru OK (2) izvedeno je 201 m. Ukupno je 
položeno  431 m cijevi. Položeno je 166 m kanalizacijskih cijevi DN 200 i DN 300 za 
186

kanalizacijske priključke. Izvedeno je 28% od ukupno ugovorenih radova. U 2014. godini 
predviđa se nastavak radova. 
 
SUMARTIN 
U 2013. godini također su nastavljeni radovi na kanalizacijskom sustavu Puntinak – 1. faza koji 
su započeli u listopadu 2007. godine, sa prekidima radova (najveći prekid od ljeta 2008. godine 
do jeseni 2011. godine zbog problema oko financiranja). Krajem 2012. godine većina radova 
bila je završena, u 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na ispitivanje 
vodonepropusnosti kolektora, radovi na geodetskim snimkama izvedenog stanja cjevovoda i 
crpnih stanica, radovi ugradnje odzračnih stupova sa pripadajućim temeljima. Izvedeno je 97% 
od ukupno ugovorenih radova i s tim je investicija završena. 
 
B.04.01.91. VRLIKA 
 

Realizirano: 0,990 mil.kn 
 
(KREDIT 0,990 mil.kn) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda podsustava 
Vrlika i pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i vodovodnom 
instalacijom. Izvedeni radovi odnose se na radove vodopskrbnog cjevovoda, energetske i 
telekomunikacijske vodove (pripremni, zemljani, betonski i armiranobetonski radovi, radovi 
montaže strojarske opreme te ostali radovi). Također sufinancirani su radovi na taložnici i na 
crpnim stanicama 1 i 2 sa pripadajućim tlačnim cjevovodima, radovi na biljnom uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda kao i dio radova na pristupnoj prometnici. Izvedeno je 30% od 
ukupno ugovorenih radova. Predviđa se nastavak radova u 2014. godini. 
U 2013. godini sufinancirani su zaostali radovi na kanalizacijskom sustavu Vrlike II A - faza, 
započeti još 2007. godine. Izvedeno je 100% od ukupno ugovorenih radova i stim su radovi 
završeni. 
 
B.04.01.92. CAVTAT 
 

Realizirano: 0,717 mil.kn 
 
(KREDIT 0,717 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava Cavtata, dio 2. faze 
kojom se predviđa izgradnja oko 1.000 m kolektora profila 250 mm. Radovi su započeti u 
listopadu 2012. godine. U 2013. godini sufinancirani su radovi postavljanja kolektora na 
predjelu Obod (u DC 8), u uvali Tiha i u staroj  jezgri  Cavtata,  te  kolektori u ulici Prijeko, 
Preradovićevoj ulici (2.dio), Ulici od Žala. Ukupno je ugrađeno 1.058 m kanalizacijskih cijevi u 
2013. godini od ukupno 1.428 m sveukupno ugrađenih cijevi. Ukupna vrijednost izvedenih 
radova je 70% ugovorenih radova. U 2014. godini predviđa se nastavak radova. 
 
B.04.01.93. METKOVIĆ 
 

Realizirano: 1,279 mil.kn 
 
(KREDIT 1,279 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi započeti u listopadu 2012. godine na izgradnji 
kanalizacijske mreže desne obale u Metkoviću i kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i 
Frankopana L=622 m profila DN 400. Većina radova na kolektoru 530 m izvedeno je još u 2012. 
godini. Radovi koji su sufinancirani u 2013. godini odnose se na 381 m kolektora. Radovi su 
završeni u lipnju 2013. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 100% ugovorenih radova. 
 
B.04.01.94. SLANO 
 

Realizirano: 1,982 mil.kn 
 
(KREDIT 1,982 mil.kn) 
 
187

U 2013. godini nastavljeni su radovi započeti na izgradnji podsustava odvodnje Kručica, Banići i 
Slađenovići gdje se planira izgradnja ukupno 4.242 m kanalizacijskih kolektora profila DN 250 i 
300 mm, te izgradnja četiri crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima. Ukupno je 
ugrađeno 900 m gravitacijskog kanala i 880 m tlačnog cjevovoda (Tlačni cjevovod "Osmine", 
gravitacijski kanal "Kručica 1", tlačni cjevovod "Kručica 1", gravitacijski kanal "Kručica 2", 
gravitacijski kanal "Banići 6"). Također su sufinancirani radovi na crpnoj stanici "Osmine" 
(pripremni, zemljani, armiranobetonski radovi, elektortehnički radovi). Ukupna vrijednost 
izvedenih radova je 80% ugovorenih radova. Radovi po okvirnom sporazumu nastavljaju se u 
2014. godini. 
 
B.04.01.95. VRHOVINE 
 

Realizirano: 1,488 mil.kn 
 
(HV 0,405 mil.kn, KREDIT 1,083 mil.kn) 
 
Radovi su započeli u 2012. godini te nastavljeni u 2013. godini. Ukupno je ugrađeno 1.336,67 
metara cijevi PEHD DN 110 mm i 125,36 metara cijevi PEHD DN 250. Na zahtjev naručitelja 
radova Vrhkom d.o.o. nisu izvedene crpne stanice CS 3 i CS 4 i njima pripadajući tlačni 
cjevovodi jer su se okolnosti od izrade projektne dokumentacije znatno izmijenile te se za 
naselje Babin Potok planira izgradnja zasebnog kolektora. Radovi na dovršetku investicije će se 
nastaviti u 2014. godini.  
Za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je uređaj (UPOV) III. stupnja (2x600 ES-a, ali blok 
membrana 2x300 ES-a u I fazi, MBR tehnologija) s neizravnim ispuštanjem u tlo pa je svrha  
predmetne izgradnje kolektorske mreže ostvarenje što većeg broja priključaka, a time 
dovođenja u funkciju UPOV-a u cilju zaštite kakvoće voda.  
 
B.04.01.96. SUHOPOLJE 
 

Realizirano: 2,044 mil.kn 
 
(KREDIT 2,044 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine nastavljeni su radovi na izgradnji UPOV-a Suhopolje. Rađeno je na 
izgradnji kompaktnih bioloških blokova 1,2 i 3.    
Na projektu izgradnje kanalizacije naselja Suhopolje kumulativno je ugrađeno: PP cijevi DN 300 
– 6.667,79 m; Ugrađene su i PEHD cijevi za tlačne cjevovode DN 160 PE 100 NP 10 
kumulativno u duljini od 1.306 m. Reviziona okna DN 1.200 – prolazno okno – 14 komada, DN 
1.200 lomno okno – 1 kom DN 1.200 sa ubodima drugih kolektora 4 kom, DN 800 – prolazno 
okno – 151 okna, DN 800 lomno ugrađena 4 okna, DN 800 sa ubodima drugih kolektora – 
ugrađena 3 okna. 
 
B.04.01.97. ZDENCI 
 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
 
(KREDIT 1,500 mil.kn) 
 
Izvedeno je kanalizacijskih kolektora Z.1. do R.O.63 u dužini 2.305 m, kanal Z.1.2. u dužini od 
435 m i kanal Z.1.1.1. u dužini od 239 m PEHD korugirane cijevi DN 400 i DN 315mm. Izvedena 
su dva bušenja ispod magistralne ceste te su ugrađene zaštitne kolone na kanalu Z.1.1. u dužini 
od 435 m do R.O.11, te kanal Z.2. u dužini od 277,0 m do R.O.6.   
 
B.04.01.98. VELIKO 

TROJSTVO 
 
Realizirano: 1,525 mil.kn 
 
(KREDIT 1,525 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području općine Veliko Trojstvo (naselja: Malo 
Trojstvo, Vrbica, Mišulinovac i Vinogradska). Radovi su započeti 2012. godine. U 2013. godini su 
izgrađeni slijedeći gravitacijski kolektori: Malo Trojstvo, promjera 300 mm – duljine 262,60 m 
188

cijevi, promjera 400 mm – duljine 60,00 m cijevi; Vrbica, promjera 300 mm – duljine 563,00 m 
cijevi, promjera 400,00 mm – duljine 610,00 m cijevi; Mišulinovac, promjera 300 mm – duljine 
829,00 m cijevi; i Vinogradska, promjera 300 mm – duljine 389,00 m cijevi. Završetak se 
očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.99. ŠENKOVEC 
 

Realizirano: 0,630 mil.kn 
 
(KREDIT 0,630 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja sanitarne kanalizacije u općini Šenkovec u naselju Knezovec (DN 150-250, 
l=4.560 m, CS 2 komada). Projekt se sufinancira (60%) putem MRRFEU. U 2013. godini je 
izgrađeno 1.697 m kanala. Izgradnjom se omogućava priključenje novih korisnika na UPOV 
Čakovec. 
 
B.04.01.100.  OSTALI PROJEKTI: KRIŽEVCI, OKUČANI, OGULIN, HRVATSKA 
DUBICA, BJELOVAR, ĐAKOVO, SLAVONSKI BROD, GRADINA, 
VRBNIK, PIĆAN 

 
Realizirano: 3,900 mil.kn 
 
(HV 1,042 mil.kn, KREDIT 2,858 mil.kn) 
 
KRIŽEVCI 
Na području grada Križevaca tijekom 2013. godine sufinancirana je izgradnja kanalizacijskog 
kolektora u Gundulićevoj ulici. Izgrađeno je 399 m kolektora promjera 500 mm, 320 m 
kolektora promjera 600 mm i 600 m kolektora promjera 800 mm. Radovi su započeti i završeni 
2013. godine.  
 
OKUČANI 
Izgradnja kanalizacijske mreže I. faze naselja Okučani. Radovi su započeti 2010. godine. U 
2013. godini rađeni su završni radovi na uređenju terena, obnovi nogostupa i sl. Radovi ove 
faze su gotovi.  
 
OGULIN 
Na području grada Ogulina tijekom 2013. godine sufinancina je izgradnja kanalizacijskih 
kolektora zone BA, BB i BC. To je nastavak radova iz 2012. godine a odnosi se na asfaltne 
radove i pripremne radove za asfaltiranje koji se nisu stigli izvesti krajem 2012. godine. Radovi 
na izgradnji predmetnih kolektora su započeti 2012. godine, a završeni 2013. godine.    
 
HRVATSKA DUBICA 
Nastavljena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj Dubici. Izvedena je  
šljunčana podloga za pristupni put i ulazna vrata.  
 
BJELOVAR 
Izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije – faza 4 ISTOK u Bjelovaru, Novoseljanska ulica i Ulica 
Milke Trnine. Radovi su započeti u 2013. godini. Izgrađeno je 1.888 m gravitacijskog cjevododa 
od PP (polipropilen) SN 8, promjera 300 mm. Završetak se očekuje u 2014. godini.  
 
ĐAKOVO 
Započela je izgradnja kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački. Izgrađeno 
je 654,72 m gravitacijskog cjevovoda promjera 30 cm.  
 
SLAVONSKI BROD     
 
Započela je izgradnja spojnog kolektora naselja Brodski Varoš i naselja Brodsko Vinogorj.e 
Izvršeno je iskolčenje, pripremni radovi te radovi na postavljanju 113 m DN 500 spojnog 
kolektora "D 2.9.", rasteretne građevine "P1" i priključka "U1" u lateralni kanal i 80 m DN 1.000 
189

spojnog kolektora "E 1.6", rasteretne građevine "P2" i priključenja na transportni kolektor "T1" 
U OKNU "RO4". U 2014. godini očekuje se nastavak navedenih radova. 
 
GRADINA 
Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Gradina. Ukupno su nabavljena 52 
kanalizacijska okna visine od 1,5 -4,0 m. Nabavljene su i ugrađene kanalizacijske cijevi DN 250 
u ukupnoj dužini od 1.339,50 m. Ugrađeno je DN 150 mm 320 m tlačnog cjevovoda.  
  
VRBNIK 
Investicija na ovoj dionici kolektora je započela i dovršena u 2013. godini. Izvedeno je 100 m' 
sanitarnog kolektora te priprema za kućne priključke čime je omogućeno da se objekti spoje, ali 
tek po izgradnji preostalog dijela sustava javne odvodnje naselja Vrbnik, a sve u cilju zaštite 
priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
 
PIĆAN 
Izgradnja kolektorske mreže i crpne stanice  starogradske jezgre u Pićnu započela je 2010. 
godine i završila u 2013. godini. Ukupno je izvedno 785 m kanalizacijskih kolektora (neomekšani 
PVC) i to: 216 m, DN 160-200; 228 m DN 210-250 i 341 m DN 270-300. i jedna crpna stanica 
kapaciteta 10l/s. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su radovi na vodovodu. U sklopu 
infrastrukturnog rješenja starogradske jezgre Pićna izgradnjom kanalizacije omogućeno je 
priključenje objekata na javni sustav odvodnje, a sve u cilju zaštite podzemnih voda. 
 
 
B.04.02. PRIPREMA 

STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
POTREBNE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ 
FONDOVA EU
 
 
 
B.04.02.01. 

ĐAKOVO 
 
Realizirano: 0,585 mil.kn 
 
(HV 0,068 mil.kn, KREDIT 0,517 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo. U 2013. godini realizirano je 69% 
od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene vrijednosti po komisijskom 
ugovoru. Nastavljena je izrada radne verzije Studije izvodljivosti i izrada Studije utjecaja na 
okoliš. Izrađeni su idejni projekti za sustav odvodnje naselja Budrovci i Piškorevci i ishođene 
lokacijske dozvole. Izvršena je recenzija tehničkog rješenja sustava odvodnje grada Đakova. 
Izvršena su terenska ispitivanja i snimanje kritičnih dionica sustava odvodnje CCTV kamerom. 
Nastavljen je rad na izradi idejnog projekta UPOV-a, idejnog projekta sustava odvodnje grada 
Đakova te glavnih projekata sustava odvodnje Budrovci i Piškorevci. Sve navedene usluge 
nastavit  će se i u 2014. godini, kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i 
projektne dokumentacije. Obzirom na okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 
14%, a odnosi se na 11% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 26% za studijsku 
dokumentaciju, odnosno kumulativno 80%, 80% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 80% 
izvršenosti za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.02. NOVA 

GRADIŠKA 
 
Realizirano: 0,374 mil.kn 
 
(HV 0,075 mil.kn, KREDIT 0,299 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška. U 2013. godini realizirano 
je 88% od ugovorene vrijednosti po transferu i 79% od ugovorene vrijednosti po komisijskom 
190

ugovoru. Studija izvodljivosti proširena je uključivanjem vodoopskrbe. Izrađena je studija 
utjecaja na okoliš. Započeta je izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja. Dovršena je izrada 
idejnih projekata po cjelinama, ishođene lokacijske dozvole i dio potvrda na glavne projekte. 
Nastavljena je izrada idejnog projekta UPOV-a i uređaja za kondicioniranje vode. Sve navedene 
usluge nastavit će se i u 2014. godini, kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i 
projektne dokumentacije. Obzirom na okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 
8%, a odnosi se na 10% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 10% za studijsku 
dokumentaciju, odnosno kumulativno 95%, 97% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 90% 
izvršenosti za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.03. VUKOVAR 
 

Realizirano: 0,00 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja projektne dokumentacije u 2013. godini. 
 
B.04.02.04. VRBOVEC 
 

Realizirano: 0,096 mil.kn 
 
(KREDIT 0,096 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec. Obzirom na okvirni sporazum 
postotak izvršenosti u 2013. godini je 73%, a odnosi se na Studiju utjecaja na okoliš i projektnu 
dokumentaciju. Postotak izvršenosti Studije izvodljivosti je 90%. 
Ugovorena je izrada dodatne projektne dokumentacije za šest naselja koja su obuhvaćena 
studijskom, ali ne i postojećim ugovorom za izradu projektne dokumentacije. Isto tako 
ugovorena je izrada i tzv. Elaborata nepotpunog izvlaštenja za dodatno projektiranje. Do kraja 
2013. godine se po gore spomenutim ugovorima (transferima) fakturiralo slijedeće: za šest 
naselja se išlo do predaje na lokacijsku dozvolu, pa su odobrena 45%, dok je Elaborat 
nepotpunog izvlaštenja gotov u potpunosti i time omogućena naplata 100%. 
 
B.04.02.05. KRAPINSKO-ZAGORSKA 

ŽUPANIJA 
 
Realizirano: 0,664 mil.kn 
 
(KREDIT 0,664 mil.kn) 
 
EU projekt Krapina 
1.1 Prethodni radovi - Studijska dokumentacija 
Studijska dokumentacija pod nazivom: “Priprema projekata za izgradnju sustava odvodnje na 
području Krapinsko-zagorske županije (Studija izvedivosti s idejnim rješenjima, Studija utjecaja 
na okoliš i Aplikacija za sufinanciranje iz EU fondova)“, dovršena je koncem 2012. godine od 
strane NIP S.A., IBERINSA, Španjolska i VPB d.d., Zagreb. Projekt je financiran preko Projekta 
unutarnjih voda, IBRD. Izrađena i usvojena Studija izvedivosti. Dovršena je koncem 2012. 
godine od strane NIP S.A., IBERINSA, Španjolska i VPB d.d., Zagreb. 
 
Ukupno se prema Studiji izvedivosti za 1. fazu sustava Krapina planira: 
- 22,5 km novih glavnih kolektora 
- 34,0 km gravitacijskih kolektora 
- 2,0 km tlačnih cjevovoda  
- 14 novih crpnih stanica 
- 3.000 kućnih priključaka 
- 1.100 m3 retencijski bazen sa 300 m kolektora 
- UPOV za 22.175 ES 
- oprema za upravljanje kanalizacijskim sustavom 
 
191

1.2 Projektna dokumentacija, osnovni ugovor 1. faza: Izrada idejnog projekta s lokacijskom 
dozvolom i glavnog projekta s potvrdom glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda aglomeracije Krapina i koncepcijskog rješenja i idejnog projekta s lokacijskom 
dozvolom za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krapina. 
 
Temeljem osnovnog ugovora za projektiranje 1. faze projektne dokumentacije za EU projekt 
Krapina ishođene su sve lokacijske dozvole (7/7). 
Za EU projekt Krapina predani su svi zahtjevi za izdavanje potvrda na glavne projekte (6/7).  
NAPOMENA: Za projekt UPOV-a nije predviđeno ishođenje potvrde glavnog projekta (ugovara 
se po „žutom“ Fidic-u).  
Ishođene 4 potvrde glavnih projekata. Ostale očekujemo tijekom 2014. godine. 
 
1.3 Projektna dokumentacija, dopunski ugovor 1. faza: 
Projektni zadatak usvojen. Natječaj za ugovaranje dopunskog projektiranja prema Studiji 
izvedivosti (provodi ga Investitor – Krakom d.o.o.), upućen u NN na objavu 12.2013. Dio 
sustava odvodnje koji je predmet ovog, nerealiziranog projektnog zadatka, obuhvaća građevine 
odvodnje  
prema sljedećoj specifikaciji: 
1. GLAVNI KOLEKTORI, 4,2 km 
 
2. SEKUNDARNA MREŽA, 24,0 km   
4. TLAČNA KANALIZACIJA – CS, 10 komada 
5. TLAČNA KANALIZACIJA - cjevovodi 
1,0 km 
Projekt se nastavlja u 2014. godinu. 
 
EU projekt Zabok Zlatar 
U okviru Projekta Unutarnje vode okončan je Ugovor 2011. godine, a studijska dokumentacija 
dostavljena je u 2012. godini putem Ministarstva poljoprivrede Jaspers konzultantima u sklopu 
Jaspers misije. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije (aplikacijski dokument za Projekt 
Krapinu i aplikacijski dokument za Projekt Zlatar i Zabok) postavljeno je niz pitanja osobito 
vezano  za  CBA  analize.  Potom  je  održano nekoliko radnih sastanaka između pojedinih 
stručnjaka Jaspersa s pojedinim izrađivačima studijske dokumentacije, a sve prema specifičnom 
području analize. U veljači 2012. godine Jaspers je dostavio Guidance Note I za svaki projekt 
zasebno. Budući da je postojeću studiju odvodnje, za oba projekta, trebalo korigirati sukladno 
dobivenim komentarima i napucima, ugovorena je dodatna korekcija studije odvodnje 
Krapinsko-zagorske županije koja je proslijeđena Jaspers konzultantima. U prosincu 2012. 
godine na radnom sastanku predstavljen je nacrt JASPERS Action Completion Note. Konačan 
dokument za Zabok i Zlatar dostavljen je 20.12.2012. 
 
Zaključno: tehničko rješenje odvodnje Krapinsko-zagorske županije nije se u bitnome izmijenilo, 
već su izvršena podešavanja sukladno CBA analizi koja je korigirana po savjetu i preporuci 
Jaspersa. 
 
Izrađene su dvije studije izvodljivosti i dvije aplikacije za prijavu sufinanciranja iz fondova EU. 
Jedna je studijska dokumentacija za sustav Zabok (obuhvaća Zabok, Bedekovčina, Gornja 
Stubica, Donja Stubica, Stubičke Toplice, Oroslavje, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće) i 
sustav Zlatar (obuhvaća Zlatar, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica i Lobor). Druga je 
studijska dokumentacija za sustav Krapinu (obuhvaća Krapina, Ðurmanec, Radoboj, Jesenje i 
Šemnicu). 
Navedena dokumentacija izrađena je, odnosno korigirana je sukladno primjedbama JASPERS, a 
koje je dostavilo i JASPERS Completion Note. Ovi dokumenti dostavljeni su u elektronskom 
obliku. U papirnatoj verziji i elektronskom obliku bit će dostavljeni svim sudionicima na projektu. 
 
U okviru Projekta Unutarnje vode okončan je Ugovor 2012. godine za izradu idejnih projekata 
UPOV-a za sustav Zabok i sustava Zlatar te natječajne dokumentacije za projektiranje i 
192

izgradnju oba UPOV-a, po ugovornom predlošku tzv. „žutoj“ FIDIC knjizi. Izrađeni su idejni 
projekti i natječajna dokumentacija. Idejni projekt UPOV-a Zlatar je u postupku ishođenja 
lokacijske dozvole, a za idejni projekt UPOV-a Zabok je lokacijska dozvola ishođena u prosincu 
2013. godine. 
 
Izrađeni su idejni projekti za sustav Zabok i sustav Zlatar. Projektanti su također pripremili i 
prijedlog Elaborata nepotpunog izvlaštenja za svaku jedinicu lokalne samouprave na području 
svakog sustava.  
 
Izrađeni su idejni projekti UPOV-a Zlatar i Zabok, ishođene su recenzije na tehnička rješenja, a 
idejni projekt UPOV-a Zlatar je u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Izrađena je i natječajna 
dokumentacija za projektiranje i izgradnju ova dva UPOV-a. 
Izrađeni su idejni projekti i elaborati, odnosno tehnička priprema za rješavanje imovinsko 
pravnih poslova. Sve je predano investitoru, Zagorskom vodovodu d.o.o. i svakom predstavniku 
lokalne samouprave koja pokriva ova dva sustava. 
 
Ishođena je lokacijska dozvola za sustav Zabok 31.12.2013. godine. 
Proveden je natječaj za dodatno ugovaranje 1. faze i odabran Izvoditelj. 
Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.04.02.06. DUGO 

SELO 
 
Realizirano: 0,225 mil.kn 
 (HV 
0,225 
mil.kn) 
 
U 2010. godini je započeta izrada projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda za Dugo Selo i Rugvicu. Projektna dokumentacija se sastoji od idejnih projekata 
za lokacijsku dozvolu odvodnje Dugog Sela i Rugvice i glavnih projekata odvodnje Dugog Sela i 
Rugvice te elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2011. godini nastavljena 
je izrada projektne dokumentacije, a također u 2012. i 2013. godini. Izrađeno je 100% 
projektne dokumentacije, i financirano je 100% poslova.  
 
B.04.02.07. SAMOBOR 
 

Realizirano: 0,220 mil.kn 
 
(KREDIT 0,220 mil.kn) 
 
U 2013. godini završeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi idejnog projekta sustava 
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor, idejnih projekata i 
glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja 
aglomeracije Samobor i elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje 
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Samobor (izrada 
projektne dokumentacije za EU projekt). Završeni su svi idejni i glavni projekti za objekte na 
sustavu te su izdane lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt. Konačna primopredaja je 
izvršena nakon detaljnog pregleda dokumentacije.  
Sljedeći koraci u realizaciji projekta do tenderinga koje je potrebno učiniti u narednom razdoblju 
su: Izrada Novelacije studije izvodljivosti, Izrada idejnog projekta UPOV-a i ishođenje nove 
Lokacijske dozvole za isti, Izrada dokumentacije i ishođenje odgovarajućih akata iz područja 
zaštite okoliša, Aplikacija za fondove EU. Dinamika planiranih aktivnosti ovisi o brzini i 
angažmanu lokalne samouprave na rješavanju imovinsko pravnih odnosa. 
 
B.04.02.08. VELIKA 

GORICA 
 
Realizirano: 0,083 mil.kn 
 (HV 
0,083 
mil.kn) 
 
193

U 2013. godini nastavljeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi idejnih projekata i 
glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja 
aglomeracije Velika Gorica, izradi idejnog projekta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Velika Gorica i izradi Studije utjecaja na okoliš za izgradnju/dogradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Velika Gorica (izrada projektne dokumentacije za EU fondove). Završeni su svi 
idejni i glavni projekti za objekte na sustavu te su izdane lokacijske dozvole i potvrde na glavni 
projekt. Preostalo je samo završiti idejni projekt UPOV-a što se planira u prvoj polovici 2014. 
godine. 
Sljedeći koraci u realizaciji projekta do tenderinga koje je potrebno učiniti u narednom razdoblju 
su: Završetak izrade Novelacije studije izvodljivosti, završetak izrade idejnog projekta UPOV-a i 
ishođenje Lokacijske dozvole za isti, Izrada dokumentacije i ishođenje odgovarajućih akata iz 
područja zaštite okoliša, Projektiranje objekata odvodnje na području Donjeg Turopolja, 
Aplikacija za fondove EU. Dinamika planiranih aktivnosti ovisi o brzini i angažmanu lokalne 
samouprave na rješavanju imovinsko pravnih odnosa. 
 
B.04.02.09. ZAPREŠIĆ 
 

Realizirano: 1,995 mil.kn 
 
(HV 1,073 mil.kn, KREDIT 0,922 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi koncepcijskog rješenja 
i idejnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije 
Zaprešić, idejnih i glavnih projekata za objekte sustava javne odvodnje i Zahtjeva za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš (a sukladno osiguranim sredstvima potpisani su 
jednogodišnji ugovori), a sve u okviru izrade studijsko-projektne dokumentacije i aplikacije za 
prijavu projekta za povlačenje sredstava iz EU fondova. U 2012. i 2013. godini opseg izvršenih 
radova iznosi 45% u odnosu na Okvirni sporazum. 
 
B.04.02.10. POREČ 
 

Realizirano: 0,317 mil.kn 
 (HV 
0,317 
mil.kn) 
 
Kao dopuna projektne dokumentacije za EU Projekt Poreč za kojeg je aplikacija u 2012. godini 
prihvaćena, u 2013. godini dodatno je sufinancirano: dopuna Studije izvodljivosti u dijelu 
koncepcije sustava odvodnje porečkog priobalja, izrada glavnog projekta  pristupne prometnice 
UPOV Poreč sjever, izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije CS Brulo, izrada 
koncepcijskog rješenja za tehnološko rješenje mulja sa UPOV-a, recenzija dimenzioniranja CS i 
kolektora do UPOV-a, izrada parcelacijskog elaborata za CS Žbandaj.  
Svrha Projekta Poreč je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, 
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i priobalnog mora 
namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a u pogledu 
zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i pročišćavanju 
otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, odnosno provedbe 
Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova. 
 
B.04.02.11. NIN-PRIVLAKA-VRSI 
 

Realizirano: 0,610 mil.kn 
 (HV 
0,610 
mil.kn) 
 
U travnju 2013. godine završena je izrada projektne dokumentacije sustava prikupljanja i 
odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi - EU projekt i ishođene 
su sve potrebne dozvole čime je ispunjen zahtjev projektnog zadatka i Okvirnog sporazuma iz 
2010. godine. Projektna dokumentacija radila se na osnovu prije izrađene Studije izvedivosti. 
Nakon više posjeta Jaspersa zatraženo je da se ispitaju dodatne varijante rješenja – spoj na 
UPOV Centar Zadar i spajanje aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi i aglomeracije Vir u zajednički 
194

sustav sa jednim UPOV-om. Nakon izrade opcijske analize Jaspers je donio odluku da je 
optimalna varijanta zajednički UPOV za Nin-Privlaka-Vrsi i Vir sa starom lokacijom u gradu Ninu. 
Zbog spajanja mjesta Vira na aglomeraciju Nin-Privlaku-Vrsi izrađeno je idejno rješenje sustava 
odvodnje otoka Vira za novu koncepciju. Međutim, u tijeku je revizija Opcijske analize na 
temelju koje je Jaspers dao mišljenje kako bi se sa potpunom sigurnošću utvrdilo da je to 
optimalno rješenje. 
 
B.04.02.12. PETRINJA 
 

Realizirano: 0,459 mil.kn 
 (HV 
0,459 
mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja - Mošćenica. U 2013. godini 
realizirano je 44% od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene vrijednosti po 
komisijskom ugovoru. Izrađen je veći dio idejnih i glavnih projekti po cjelinama te ishođen veći 
dio lokacijskih dozvola i potvrda na glavne projekte. Izrađeni su idejni projekti za UPOV Petrinja 
i UPOV Mošćenica i ishođene lokacijske dozvole. Izvršena je revizija projektne dokumentacije. U 
2014. godini se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i projektne dokumentacije. 
Obzirom na Okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 20%, a odnosi se na 19% 
izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 55% izvršenosti za studijsku dokumentaciju, odnosno 
kumulativno 100%, 100% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 100% izvršenosti za 
studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.13. VALPOVO-BELIŠĆE 
 

Realizirano: 1,206 mil.kn 
 
(HV 0,640 mil.kn, KREDIT 0,566 mil.kn) 
 
Realizirano je 80% projektne dokumentacije. U 2014. godini očekuje se dovršetak i studijske i 
projektne dokumentacije. 
 
B.04.02.14. KRK 
 

Realizirano: 0,119 mil.kn 
 (HV 
0,119 
mil.kn) 
 
Za područje otoka Krka ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije za izradu EU 
projekata aglomeracija Omišalj, Njivice – Malinska, Krk, Punat i Baška, te izrada novelacije 
studije izvodljivosti. Ukupno je realizirano 100% vrijednosti izrade projektne dokumentacije (u 
2013. je realizirano 2%). Projektna dokumentacija je dovršena te su ishođeni svi akti građenja, 
a napravljena je i revizija projektne dokumentacije. Realizacija studijske dokumentacije, 
odnosno novelacija Studije izvodljivosti je zastala na reviziji, Konzultant u nekoliko izrađenih 
varijanti nije uspio provesti analize na zadovoljavajući način te je ukupna realizacija 60% (u 
2013. je financijski realizirano 0%). 
Svrha Projekta Krk je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, 
nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i priobalnog mora 
namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a u pogledu 
zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i pročišćavanju 
otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, odnosno provedbe 
Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.15. RIJEKA 
 

Realizirano: 5,000 mil.kn 
 
(HV 3,000 mil.kn, KREDIT 2,000 mil.kn) 
 
195

Nastavljeno je sa izradom Studije izvodivosti ali je realizarano po ugovoru 0,00 kn. Planira se 
završetak Studije u 2014. godini.  
Nastavljeno je sa izradom Idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanje 
i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka -  sustav javne odvodnje „Grad“ – 2. 
dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva, te općina Viškovo, Jelenje, 
Čavle i Matulji. Projekt se nastavlja tijekom 2014. i 2015. godine do Ugovorenog iznosa. 
Financirana je stručna Recenzija projektne dokumentacije. 
Ugovorena je izrada Idejnih rješenja, Idejnih i glavnih projekata Rekonstrukcije i dogradnje 
sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, tijekom prosinca 2013. 
godine. 
Provedena je javna nabava za Uređaj za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda grada Rijeke. 
Očekuje se Ugovaranje izrade projektne dokumentacije tijekom veljače 2014. godine. 
 
B.04.02.16. IVS 
 

Realizirano: 0,178 mil.kn 
 
(KREDIT 0,178 mil.kn) 
 
Financiranje izrade Studije izvodljivosti za sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje otpadnih 
voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji ugovorio je IVS – 
Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet u 2012. godini. Izrađeno je 50% studije izvodljivosti u 
2012. godini te je nastavljena izrada radne verzije još 20% u 2013. godini. Financiranje izrade 
konačne verzije Studije izvodljivosti, usklađene s primjedbama Jaspers-a te nakon toga 
aplikacije i postupka prihvaćanja prijave projekta nastavit će se u 2014. godini. Studija ima za 
cilj pokazati da su izabrana najprihvatljivija rješenja kako s tehničko-tehnološkog, tako i s 
financijsko-ekonomskog aspekta, odnosno društvene prihvatljivosti s prvenstvenim ciljem zaštite 
izvorišta vode za piće.  
 
B.04.02.17. VIROVITICA 
 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
 
(KREDIT 0,100 mil.kn) 
 
Kumulativno je realizirana izrada Studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu 
projekta prema Strukturnom fondu EU po Okvirnom sporazumu do oko 80% gotovosti. Tijekom 
2013. godine sa ove pozicije financirana je izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za 
naselje Špišić Bukovicu gdje je dovršena izrada Idejnog projekta. 
 
B.04.02.18. 

ČAKOVEC 
 
Realizirano: 0,319 mil.kn 
 (HV 
0,319 
mil.kn) 
 
Završena je izrada studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Čakovec za prijavu na EU 
fond te je izrađena aplikacija. Izrada je započeta 2010. godine. U 2014. godini planira se 
provođenje javne nabave i ugovaranje izgradnje, nabave opreme i stručnog nadzora. 
 
B.04.02.19. VARAŽDINSKA 

ŽUPANIJA 
 
Realizirano: 1,450 mil.kn 
 
(HV 1,016 mil.kn, KREDIT 0,434 mil.kn) 
 
Nastavljena je izrada studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Varaždin za projavu na 
EU  fond.  Izrada  je  zapoečeta 2010. godine, a završetak se planira do kraja 2014. godine. 
Dovršenost je 62%. 
 
 
 

196

B.04.02.20. BETINA-MURTER 
 

Realizirano: 0,372 mil.kn 
 
(HV 0,235 mil.kn, KREDIT 0,137 mil.kn) 
 
Ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje te 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina - Murter - EU projekt. Okvirni sporazum o 
izradi studije izvedivosti i aplikacije za EU, zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjacaja na 
okoliš, idejnog projekta i glavnog projekta objekata za prikupljanje i odvodnju, te idejnog 
rješenja i idejnog projekta dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Betina - Murter sklopljen je u rujnu 2010. godine.  
Zaključno sa radovima izvedenim u prosincu 2013. godini, kumulativno je do sada izvršeno 95% 
od ugovorenih poslova po Okvirnom sporazumu. U 2013. godini napravljeno je slijedeće: 
predana je dopunjena radna verzija studije izvedivosti; završeno je i predano idejno rješenje i 
idejni projekt dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, napravljena je recenzija istog i 
dobiveno je stručno mišljenje recezenta; izrađen je elaborat za zahtjev o ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode na isto. 
Okvirni sporazum završava u lipnju 2014. godine, te je još po Okvirnom sporazumu potrebno 
napraviti nadopunu i korekciju studije izvedivosti i aplikaciju. 
 
B.04.02.21. KAŠTELA-TROGIR 
 

Realizirano: 1,604 mil.kn 
 
(HV 0,504 mil.kn, KREDIT 1,100 mil.kn) 
 
Okvirnim sporazumom iz 2010. godine je bila ugovorena izrada studijske dokumentacije za 
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela Trogir (EU 
projekt) kao i  projektna dokumentacija za I. etapu sustava prikupljanja, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda predmetne aglomeracije. U okviru studijske dokumentacije 
predviđena je izrada Studije izvodljivosti i Aplikacije za EU te elaborata za ocjenu s ishođenjem 
potrebnog Rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U okviru projektne dokumentacije za 
tzv. I. etapu sustava prikupljanja i odvodnje („1. etapa mreže“) predviđena je izrada: idejnog 
rješenja „mreže“, idejnih projekata s ishođenjem pravomoćnih lokacijskih dozvola, elaborata za 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, pravo služnosti ili koncesija na pomorskom dobru) 
i dokumentacije glavnih projekata s ishođenjem dozvola za građenje za tzv. I. etapu „mreže“ 
(ukupno 13). Isto tako, u okviru projektne dokumentacije za tzv. 1. etapu mreže je predviđena: 
izrada Idejnog rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV (Centralni uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda) Divulje i UPOV (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Čiovo, 
idejnih projekata s ishođenjem pravomoćnih lokacijskih dozvola za CUPOV Divulje i UPOV Čiovo. 
Do kraja 2013. godine je ukupno izvršeno 97% od ugovorenih poslova po Okvirnim 
sporazumima za izradu projektne i studijske dokumentacije. Projektna dokumentacija za tzv. 1. 
etapu mreže je završena 100%, a studijska dokumentacija 80%. 
 
B.04.02.22. DARUVAR 
 

Realizirano: 0,170 mil.kn 
 
(KREDIT 0,170 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar. 
Radna verzija idejnih projekata je predana kao i studijske dokumentacije, od čega je SUO 
dovršena i predana u Ministarstvo zaštite okoliša na procjenu i situirana 90%, od toga 40% u 
2013. godini, a SI je dovršena 78% od toga 8% u 2013. godini. SI je prošla reviziju JASPERS-a, 
ali nije usklađena s komentarima.  
Dodatno je ugovorena kontrola projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije Daruvar i situirana 100% u 2013. godini. 
 
197

 
B.04.02.23. KRIŽEVCI 
 

Realizirano: 0,842 mil.kn 
 
(HV 0,416 mil.kn, KREDIT 0,426 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci. 
Izrađeni su svi glavni projekti ugovoreni Okvirnim sporazumom i predani u ured za prostorno 
planiranje, situirani su 100%, a od toga 1 % u 2013. godini. SUO je dovršena, predana s 
Rješenjem o prihvaćanju, situirana je 100%, od toga u 2013. godini 14%. SI je revidirana od 
strane JASPERS-a, konzultanti su se očitovali, ali se korekcija po zaključcima revizije nije radila 
u 2013. godini, tako da je dovršenost ostala na 86% i u 2013. se nije ništa situiralo. 
Realizacija ugovorenog po okvirnom sporazumu je 97%, od toga 9% u 2013. godini. 
Dodatno je ugovorena recenzija koncepcijskog rješenja odvodnje, hidrauličkog proračuna 
odvodnje aglomeracije Križevci i idejnog projekta UPOV-a. Recenzija je napravljena u cijelosti u 
2013. godini i situirana 100%. Dodatno je ugovorena i CCTV inspekcija glavnih kolektora na 
sustavu, napravljena i realizirana 100%. Dovršen je i idejni projekt UPOV-a i predan u Ured za 
ishođenje lokacijske dozvole, situiran je 100%, od toga 50% u 2013. godini. 
U 2014. godini slijedi nastavak izrade i dovršenje SI po okvirnom sporazumu i izrada projektne 
dokumentacije dodatne rekonstrukcije koja se ugovorila dodatno, dovršenje svega se očekuje u 
2014. godini. 
 
B.04.02.24. KUTINA 
 

Realizirano: 0,733 mil.kn 
 
(HV 0,467 mil.kn, KREDIT 0,266 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade projektne i studijske dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina. 
Dovršenost tehničke dokumentacije je 85%, od čega je 28% realizirano u 2013. godini. Predana 
je radna verzija SI nakon recenzije idejnih rješenja sustava odvodnje i UPOV-a. Do sada je 
studijska dokumentacija izrađena 70%, od toga 3% SI u 2013. godini. Dodatno ugovorena 
recenzija ocjene idejnih rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je finalizirana 
u 2013. godini realizirana 100%. 
 
B.04.02.25. LIPIK-PAKRAC 
 

Realizirano: 0,357 mil.kn 
 
(HV 0,099 mil.kn, KREDIT 0,258 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Lipik-Pakrac. 
Nastavljena je izrada glavnih projekata prema Okvirnom sporazumu. Obzirom na Okvirni 
sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 3,8%, a odnosi se na 5,5% izvršenosti za 
projektnu dokumentaciju i 2% za studijsku dokumentaciju. Nastavljena je izrada projekta 
rekonstrukcije transportnog cvjevovoda, vodovodne i kanalizacijske mreže i u 2013. godini 
postotak izvršenosti projekta iznosi 33%. Sve navedene usluge nastavit će se i u 2014. godini 
kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i projektne dokumentacije.  
Izrađena je recenzija projektne dokumentacije i u cijelosti plaćena. 
 
B.04.02.26. PLETERNICA 
 

Realizirano: 0,900 mil.kn 
 
(HV 0,621 mil.kn, KREDIT 0,279 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica. 
198

Nastavljena je izrada Studije izvodljivosti s aplikacijom i izrada projektne dokumentacije za 
kolektore, crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Obzirom na Okvirni sporazum 
postotak izvršenosti u 2013. godini je 14%, a odnosi se na 15% izvršenosti za projektnu 
dokumentaciju i 12% za studijsku dokumentaciju.  
Započela je izrada idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica i izvršeno je 24% usluga. 
 
B.04.02.27. ŽUPANJA 
 

Realizirano: 0,889 mil.kn 
 (HV 
0,889 
mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Županja. 
U 2013. godini realizirano je 100% od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene 
vrijednosti po komisijskom ugovoru. Dovršena je Studija izvodljivosti i Studija utjecaja na okoliš. 
Izrađeni su svi idejni projekti i glavni projekti, te ishođene lokacijske dozvole, odnosno potvrde 
na glavne projekte. Obzirom na Okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 35%, a 
odnosi se na 51% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 23% za studijsku dokumentaciju, 
odnosno kumulativno 100%, 100% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 100% izvršenosti 
za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.28. PITOMAČA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Kumulativno je realizirana izrada Studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu 
projekta prema Strukturnom fondu EU po Okvirnom sporazumu do oko 80% gotovosti. Budući 
da izrađivač nije tijekom 2013. godine predao svu ugovorenu dokumnetaciju nije bilo realizacije 
preostalih 20% sredstava sa ove pozicije u 2013. godini. 
 
B.04.02.29. VODICE 
 

Realizirano: 0,167 mil.kn 
 (HV 
0,167 
mil.kn) 
 
Nastavljena je izrada studijsko - projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje te 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima - EU projekt. 
Projektnim zadatkom obuhvaćena je izrada Studije izvedivosti i Aplikacije za EU, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i glavnog projekta objekata za 
prikupljanje i odvodnju, te Idejnog rješenja i idejnog projekta dogradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima. Radi se i novelacija studije 
izvedivosti i aplikacije radi promjena koje su nastupile nakon 01.07.2013. jer je 1. faza izgradnje 
bila predviđena kroz IPA program što nije ostvareno. Završetak ugovora se očekuje krajem 
2014. godine a prijava 1. faze izgradnje za (aplikacija) prema EU fondu za sredinu 2014. 
godine. 
 
B.04.02.30. ROVINJ 
 

Realizirano: 0,230 mil.kn 
 (HV 
0,230 
mil.kn) 
 
Za područje grada Rovinja ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije za izradu 
EU projekta aglomeracije Rovinj. 
Realizirano je od ukupne vrijednosti pripreme projekta oko 90% studijsko-projektne 
dokumentacije (u 2013. godini realizirano je 10%). 
Svrha Projekta Rovinj je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
199

priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a 
u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.31. DONJA 

DUBRAVA 
 
Realizirano: 0,228 mil.kn 
 (HV 
0,228 
mil.kn) 
 
Završena  je izrada dijela  idejnih i glavnih projekata odvodnje u općinama Donja Dubrava, 
Donji Vidovec i gradu Prelogu. 
 
B.04.02.32. MURSKO 

SREDIŠĆE 
 
Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Krajem godine ugovorena je izrada preostalih projekata odvodnje aglomeracije M. Središće. 
Realizacija  će biti u 2013. godini nakon određivanja područja obuhvata u studijskoj 
dokumentaciji koja se izrađuje po drugom ugovoru. 
 
B.04.02.33. IVANIĆ GRAD 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Ugovorena je izrada studijske dokumentacije i idejnog projekta UPOV-a jednim ugovorom i 
izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad 
drugim ugovorom. U 2013. godini se nije ništa realiziralo. 
 
B.04.02.34. IVANEC 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Krajem godine ugovorena je izrada preostalih projekata odvodnje aglomeracije Ivanec. 
Realizacija  će biti u 2013. godini nakon određivanja područja obuhvata u studijskoj 
dokumentaciji koja se izrađuje po drugom ugovoru. 
 
B.04.02.35. JASTREBARSKO 
 

Realizirano: 0,596 mil.kn 
 
(HV 0,532 mil.kn, KREDIT 0,064 mil.kn) 
 
Financirana je izrada projektne dokumentacije za EU projekt sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko a uključeno je bilo sljedeće: 
-  Izrada projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sustava 
grada Jastrebarsko (naselja Izimje Gornje, Izimje Donje, Petrovina Gornja Reka, Donja 
Reka, Prhoć, Gornji Desinec i Domagović), 
-  Izrada glavnog projekta za izgradnju glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa 
sekundarnim kanalima naselja Čeglje, 
-  Izrada glavnog projekta za sanaciju prolaza kanalizacije ispod potoka Čabdinec u 
Čabdinu, 
-  Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u naselju Donji Desinec, 
-  Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju sanitarne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici i 
nastavku Zagrebačke ulice u Jastrebarskom, 
-  Izrada glavnih projekata crpnih stanica Volavje-Novaki-Domagović, crpne stanice naselja 
Čeglje i crpne stanice u Zagrebačkoj ulici. 
 
 
 
200

B.04.02.36. NOVSKA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Provedena je javna nabava, odabran je izvoditelj projektne dokumentacije, podnešena je žalba, 
te se rješenje državne komisije. U 2013. godini se nije ništa realiziralo. 
 
B.04.02.37. SAVUDRIJA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovoren ni realiziran nastavak izrade idejnih i glavnih projekata odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Savudrija kao dio Projekta Savudrija – 
Umag -Novigrad za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet je bila 
prethodna izrada studijske dokumentacije koja je ugovorena  početkom listopada 2013. godine.   
U 2012. godini izrađeni su idejni i glavni projekti rekonstrukcije kolektora Stella Maris - Katoro 
(aglomeracija Savudrija) s ishođenim lokacijskim dozvolama i potvrdom glavnog projekta. 
Nastavak projektiranja u obuhvatu aglomeracije planira se u 2014. godini paralelno sa izradom 
studijske dokumentacije,  odnosno u skladu s rezultatima iz njenih analiza. 
 
B.04.02.38. UMAG 
 

Realizirano: 0,194 mil.kn 
 
(KREDIT 0,194 mil.kn) 
 
Ugovoren je i realiziran nastavak izrade idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijskih 
dozvola, odnosno potvrda glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja na 
području aglomeracije Umag. Projekti se izrađuju u sklopu Projekta Savudrija – Umag - 
Novigrad za pripremu dokumentacije za sufinanciranje od strane EU fondova. S izradom 
dokumentacije započeto je u 2012. godini kada je ukupno za aglomeraciju Umag izrađeno 25 
idejnih te 21 glavni projekt. U 2013. godini ishođene su preostale 4 lokacijske dozvole i izrađeno 
4 glavna projekta te ishođene potvrde. Nastavak projektiranja u obuhvatu aglomeracije planira 
se i u 2014. godini paralelno sa izradom studijske dokumentacije.  
Svrha Projekta Savudrija – Umag - Novigrad je povećanje razine priključenosti stanovništva na 
javne sustave odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće 
voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne 
stečevine EU-a u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o 
odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja 
vodama, odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU 
fondova.  
 
B.04.02.39. NOVIGRAD 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovorena izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području aglomeracije Novigrad kao dijela Projekta Savudrija – Umag - 
Novigrad za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet  je bila prethodna 
izrada studijske dokumentacije koja je predmetom posebnog ugovora iz listopada 2013. godine, 
a koja će, između ostalog, definirati obuhvat (granice aglomeracije Novigrad) te obim izrade 
potrebne projektne dokumentacije za apliciranje.   
Izrada projektne dokumentacije u obuhvatu aglomeracije Novigrad planira se u 2014. godini 
paralelno sa nastavkom izrade studijske dokumentacije, odnosno u skladu s rezultatima iz 
njenih analiza. 
 
 
 
 
201

B.04.02.40. PULA-SJEVER 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovorena izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području aglomeracije Pula - sjever u sklopu pripreme projekta za 
sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet je bila prethodna izrada studijske 
dokumentacije koja je predmetom posebnog ugovora iz 2013. godine (zajedno sa Projektom 
Savudrija – Umag - Novigrad), a koja će, između ostalog, definirati obuhvat (granice 
aglomeracije Pula - sjever) te obim izrade potrebne projektne dokumentacije za apliciranje.   
Izrada projektne dokumentacije u obuhvatu aglomeracije Pula-sjever planira se u 2014. godini 
paralelno sa nastavkom izrade studijske dokumentacije, odnosno u skladu s rezultatima iz 
njenih analiza. 
 
B.04.02.41. ŠIBENIK 
 

Realizirano: 0,329 mil.kn 
 
(HV 0,100 mil.kn, KREDIT 0,229 mil.kn) 
 
U listopadu 2013. godine  potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu idejnih 
i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe sa područja aglomeracije Šibenik.  
Opseg ove dokumentacije je izrada projektno - tehničke dokumentacije na nivou izrade idejnih i 
glavnih projekata, te parcelacijskih elaborata za Šibenik - centar, Brodaricu, Podsolarsko, 
Zablaće, Jadrtovac (50.3 km kanalizacije, 6 crpnih stanica, 53 km vodoopskrbne mreže). 
Završetak ugovora se očekuje početkom 2015. godine. 
 
B.04.02.42. SUKOŠAN-BIBINJE 
 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
 
(KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
U listopadu 2013. godine potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu idejnih i 
glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe sa područja aglomeracije Bibinje - Sukošan. Opseg ove dokumentacije je izrada 
projektno - tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih 
elaborata za Bibinje i Sukošan (28 km kanalizacije, 8 crpnih stanica, 25 km vodoopskrbne 
mreže).  
Zaključno sa prosincem 2013. godine je odrađeno 20% obima posla iz ugovora. Završetak 
ugovora se očekuje krajem 2014. godine. 
 
B.04.02.43. PIROVAC-TISNO-JEZERA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera nije 
ugovorena. 
 
B.04.02.44. SINJ 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Ugovor o izradi projektne dokumentacije ne postoji budući da je još uvijek u tijeku postupak 
javne nabave tj. žalbeni postupak.  
 
B.04.02.45. SPLIT-SOLIN 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
202

U 2013. godini pripremao se Projektni zadatak i natječajna dokumentacija za izradu idejnih i 
glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe s područja aglomeracije Split - Solin. Opseg ove dokumentacije je izrada projektno 
- tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih elaborata. 
 
B.04.02.46. JELSA-VRBOVSKA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
 
Projektni zadatak za izradu idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe sa područja aglomeracije Jelsa - Vrboska je izrađen 
i prihvaćen od svih članova projektnog tima. Opseg ove dokumentacije je izrada projektno - 
tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih elaborata za 
Stari Grad (24 km kanalizacije, 3 crpne stanice, 23 km vodoopskrbne mreže), Jelsa (20 km 
kanalizacije, 1 crpna stanica, 20 km vodoopskrbne mreže), Vrboska (14 km kanalizacije, 3 crpne 
stanice, 14 km vodoopskrbne mreže). 
U 2013. godini pripremala se natječajna dokumentacija od strane komunalnog društva. 
 
B.04.02.47. 

OSTALI PROJEKTI: VIR, KLANJEC 
 
Realizirano: 0,266 mil.kn 
 (HV 
0,266 
mil.kn) 
 
VIR 
S  obzirom za razvoj EU projekta Nin-Privlaka-Vrsi gdje je Jasper donio odluku da se 
aglomeracija Vir uključi u aglomeraciju Nin – Privlaka - Vrsi izradilo se idejno rješenje nove 
koncepcije odvodnje otoka Vira sa novim rješenjem spoja na UPOV u Ninu. Do tada je 
koncepcija Vira bila sa vlastitim UPOV-om na otoku. Ovo idejno rješenje je u cilju izrade 
projektne dokumentacije nove koncepcije Nin – Privlaka – Vrsi - Vir ako ne dođe do nove 
promjene, odnosno korekcije analiza na temelju koje je Jasper donio odluku. 
 
KLANJEC 
Za EU projekt Klanjec u prethodnoj fazi ishođena je lokacijska dozvola na Idejni projekt. 
Tijekom 2013. godine ugovorena je izrada glavnog projekta na području aglomeracije Klanjec 
Glavni projekt je dovršen i predan na ishođenje potvrde glavnog projekta. Projekt se nastavlja u 
2014. godini. Potrebno naručiti Studiju izvedivosti za aglomeraciju Klanjec (2.349 ES) i 
Kumrovec (1.991 ES). Temeljem Studije biti će potrebno naručiti i preostalu projektnu 
dokumentaciju (npr. UPOV i sl.). 
 
B.04.02.48. BAKAR-KOSTRENA 
 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Za područje aglomeracije Bakar-Kostrena ugovorena je izrada studijske dokumentacije za izradu 
EU projekta. Aktivnosti izrade studije su započete, no s obzirom da je vrijednost izvršenih 
aktivnosti ispod 20% prema ugovoru nije bilo izvršeno plaćanje te je financijska realizacija 0% 
(u 2013. godini realizirano je 0%). 
Svrha Projekta Bakar-Kostrena je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
priobalnog mora namijenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-
a u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
 
 
203

B.04.02.49. NOVALJA 
 

Realizirano: 0,227 mil.kn 
 
(KREDIT 0,227 mil.kn) 
 
Za područje grada Novalje ugovorena je izrada studijske dokumentacije za izradu EU projekta 
aglomeracije Novalja. Realizirano je od ukupne vrijednosti pripreme projekta oko 30% studijske 
dokumentacije (u 2013. godini realizirano je 30%). 
Svrha Projekta Novalja je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a 
u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.50. ROGOZNICA 
 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
 
(KREDIT 0,100 mil.kn) 
 
Ugovorena je izrada studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta aglomeracije 
Rogoznica. Ugovor je potpisan u rujnu 2013. godine, sa rokom izrade 18 mjeseci od datuma 
potpisa ugovora. Obuhvat izrade je: studija utjecaja na okoliš, studije izvodljivosti i aplikacija za 
prijavu projekta. 
U 2013. godini napravljeno je Uvodno izvješće, prikupljeni su svi podaci i podloge postojećeg 
stanja, napravljena je Analiza postojećeg stanja i određivanje obuhvata projekta a sve u skladu 
sa dinamičkim planom i rokovima iz Projektnog zadatka.   
 
B.04.02.51. KOPRIVNICA 
 

Realizirano: 0,150 mil.kn 
 
(KREDIT 0,150 mil.kn) 
 
Započeta je izrada studijske dokumentacije i aplikacije na EU fond izgradnje preostale odvodnje 
aglomeracije Koprivnica. Izvršeno je 19% usluga, a završetak je do kraja 2014. godine. 
 
 

 
B.04.03. 
OSTALI PROJEKTI 
 
 
B.04.03.01. 

OSTALI PROJEKTI: NOVA BUKOVICA 
 
Realizirano: 0,750 mil.kn 
 (HV 
0,750 
mil.kn) 
 
NOVA BUKOVICA 
Izvedeni su zemljani radovi te radovi na polaganju cijevi DN 250 u dužini od 1.870 m sa 
izvedenih ukupno 45 komada postavljenih okana. Također su izvršeni radovi na postavljanju 
lijevano – željeznih poklopaca okana te podbušivanja ispod željezničke pruge. 
 
 
B.04.04. 
PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM 
PODRUČJU
 
 
B.04.04.01. 
PROJEKT JADRAN – I. faza 
Realizirano: 11,119 mil.kn 
(HV 11,119 mil.kn) 
 
204

OTPLATA ZAJMA 
Tijekom 2013. godine izvšena je otplata dvaju anuiteta Zajma IBRD 72260 (prva faza Projekta 
zaštite od onečišćenja na priobalnom području). Anuiteti se otplaćuju 15.04. i 15.10. svake 
godine, zaključno sa 2019. godinom. 
 
B.04.04.02. 
PROJEKT JADRAN – II. faza 
Realizirano: 185,520 mil.kn 
(HV 19,334 mil.kn; MP 38,909 mil.kn; IBRD 93,520 mil.kn; KTD 33,533 
mil.kn, Darovnica 0,223 mil.kn) 
 

B.04.04.02.01. POD-PROJEKT 
RIJEKA 
Realizirano: 30,194 mil.kn 
(HV 4,891 mil.kn; MP 7,213 mil.kn; IBRD 15,026 mil.kn; KTD 3,064 
mil.kn) 
 
U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Mavrinci I., Baćine II. Do kraja godine položeno 
je 5.834 m gravitacijskih kolektora i 2.206 m tlačnog voda sa paralelnom izgradnjom dvije crpne 
stanice u naselju Mavrinci i 286 m gravitacijskih kolektora u naselju Baćine (izvršeno cca 98% 
radova). 
 
U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bajčevo selo I., Buzdohanj I., Baćine III. Do 
kraja godine položeno je 993 m gravitacijskih kolektora u naselju Bajčevo selo, 1.054 m 
gravitacijskih kolektora i 40 m tlačnog voda sa paralelnom izgradnjom dvije crpne stanice u 
naselju Buzdohanj te 383 m gravitacijskih kolektora u naselju Baćine (izvršeno cca 35% radova). 
 
U prosincu je započeta izgradnja kanalizacijske mreže naselja Cernik I., Svilno I., Orehovica I., 
Pašac III. u dijelu pripremnih radova. Predviđena je izgradnja sanitarnih gravitacijskih i tlačnih 
kolektora ukupne duljine cca L = 7.400 m te izgradnja 1 crpne stanice sanitarno otpadnih voda. 
 
Krajem rujna je započet postupak nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Mavrinci II. i 
Svilno II. Predviđena je izgradnja 5,3 km gravitacijskih kolektora. 
 
Krajem prosinca je započet postupak nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Mavrinci 
III., Bajčevo selo II., Svilno III., Buzdohanj II., Cernik II., Orehovica II. Predviđena je 2,9 km 
gravitacijskih kolektora, 148 m tlačnih vodova te dvije crpne stanice. Plaćene su kamate na 
povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.02. POD-PROJEKT 
OPATIJA 
Realizirano: 14,697 mil.kn 
(HV 0,893 mil.kn; MP 3,266 mil.kn; IBRD 7,473 mil.kn; KTD 3,065 mil.kn) 
Završena je izgradnja sanitarne kanalizacije Matulji sjever i Matulji jug. Na dijelu Matulji sjever 
postavljeno je ukupno 6.145 m klektora, te je izvedeno 8 crpnih stanica. Na dijelu Matulji jug 
postavljeno je ukupno 3.717 m klektora, te je izvedena 1 crpna stanica.   
Krajem godine objavljen je međunarodni poziv za iskaz interesa za izradu projektne 
dokumentacije, studije i aplikacije za EU fondove. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.03. POD-PROJEKT 
PULA 
Realizirano: 20,760 kn 
(HV 1,274 mil.kn; MP 2,059 mil.kn; IBRD 10,295 mil.kn; KTD 7,133 
mil.kn) 
 
U tijeku je izgradnja gravitacijskih kolektora u Flaciusovoj ulici i kolektora na Rivi. Kolektor F-1 u 
Flacijusovoj ulici je izveden, trenutačno se izvode radovi na polaganju Pragrande AB kanala, do 
205

sada je izvedeno 140 m od ukupno 170 m. Kolektor F-1 na dionici Na Rive je završen u ukupnoj 
duljini od 645 m.  
U 2013. godini proveden je natječajni postupak za odabir izvođača radova na izgradnji obalnog 
kolektora Riva – dionica ‘‘Uljanik’’ i rekonstrukciju kolektora prema UPOV Valkane. U ožujku su 
započeli radovi na izgradnji mreže. Do konca godine u potpunosti je izvedena dionica prema 
UPOV-u Valkane u duljini od 641 m, dok je na dionici kroz Uljanik položeno 200 m fekalnog 
kolektora, a zaštita iskopa građevne jame izvedena je u duljini 320 m od ukupno 810 m. 
U tijeku su ugovori za izradu Idejnog rješenja odvodnje grada Pule, Idejnog i glavnog projekta 
sustava odvodnje otpadnih voda Pula – Centar, Idejnog projekta podmorskog ispusta, Idejnog i 
glavnog projekta kolektora Pragrande i Idejnog projekta stanice za prihvat sadržaja septičkih 
jama. 
Krajem godine objavljen je međunarodni poziv za iskaz interesa za izradu projektne 
dokumentacije, studije i aplikacije za EU fondove. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.04. POD-PROJEKT 

NOVIGRAD 
Realizirano: 0,073 mil.kn 
(HV 0,024 mil.kn; MP 0,007 mil.kn; IBRD 0,015 mil.kn; KTD 0,027 mil.kn)
 
Izvršena je primopredaja UPOV-a kapaciteta 33.000 ES, I. stupanj pročišćavanja. Provedena je 
nabava za radove nad rekonstrukcijom kopnene dionice podmorskog ispusta. Također je 
provedena nabava za usluge stručnog nadzora nad predmetnom rekonstrukcijom. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.05. POD-PROJEKT 
MEDULIN 
Realizirano: 10,656 mil.kn 
(HV 0,626 mil.kn; MP 2,439 mil.kn; IBRD 5,543 mil.kn; KTD 2,048 mil.kn)
 
U 2013. godini ugovoreni su radovi projektiranja i izgradnje podmorskog ispusta naselja 
Medulin, te rekonstrukcije CS Kažela. Tijekom godine dovršena je kopnena dionica ispusta 
3.414 m i položen podmorski ispust duljine 950 m uz difuzor duljine 80 m, na dubini od 49 
m.p.m. Na CS Kažela izvedeni su građevinski radovi na sanaciji te je preostala montaža i 
ugradnja elektro i strojarske opreme. 
Dovršena je izrada projektne dokumentacija za ishodovanje lokacijske dozvole UPOV-a Marlera i 
UPOV-a Premantura kao i podmorskog ispusta Premantura, te su ishođene lokacijake dozvole. 
Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.06. POD-PROJEKT 
CRES 
Realizirano: 5,948 mil.kn 
(HV 0,424 mil.kn; MP 1,417 mil.kn; IBRD 2,965 mil.kn; KTD 1,142 mil.kn)
 
U ožujku 2013. godine započeti su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Cresa i izgradnji podmorskog ispusta. Do ljeta 2013. završena je izgradnja podmorskog 
ispusta dugog 1.180 m na krajnjoj dubini od 52,5 m. Tijekom 2013. godine izgrađen je u 
cijelosti uređaj za pročišćavanje, a preostala je završna montaža opreme i testiranja. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.07. POD-PROJEKT 
MALI 
LOŠINJ 
Realizirano: 4,473 mil.kn 
(HV 0,274 mil.kn; MP 0,823 mil.kn; IBRD 1,715 mil.kn; KTD 1,661 mil.kn)
 
U 2013. završeni su radovi na izgradnji podsustava Poljana. Ugovorom za podsustav Poljana 
izgrađeno je oko 2,55 km gravitacijskog kolektora, 653 m tlačnog cjevovoda i 3 crpne stanice. 
Prethodno je u 2012. godini dovršena izgradnja Rive - Priko. U 2013. godini raspisana je nabava 
206

za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i produljenja podmorskog ispusta koja je 
poništena. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.08. POD-PROJEKT 
RAB 
Realizirano: 14,594 mil.kn 
(HV 0,747 mil.kn; MP 3,408 mil.kn; IBRD 7,315 mil.kn; KTD 3,124 mil.kn)
 
Započeta je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Raba (24.000 ES), gdje su 
gotovo u cijelosti završeni građevinski radovi, a preostaje ugradnja opreme i završni radovi, te 
je izgrađen podmorski ispust duljine podmorskog dijela 1.500 m na dubini 78,80 m. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
  
B.04.04.02.09. POD-PROJEKT 

KRK 
Realizirano: 3,815 mil.kn 
(HV 0,248 mil.kn; MP 0,907 mil.kn; IBRD 1,896 mil.kn; KTD 0,765 mil.kn)
 
U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kornić. Do sada je izvedeno 90% trase 
gravitacijskih kolektora te se dovršilo sa izgradnjom CS Dunat i izgradnjom tlačnog cjevovoda. 
Ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda iznosi 1.500 m, a tlačnog 1294  m. U tijeku su radovi na 
projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i testiranju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma 
 
B.04.04.02.10. POD-PROJEKT MALINSKA - NJIVICE 
Realizirano: 3,684 mil.kn 
(HV 0,210 mil.kn; MP 0,821 mil.kn; IBRD 1,963 mil.kn; KTD 0,690 mil.kn)
 
U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Malinska. Planirana je izgradnja 3.000 m 
gravitacijskih kolektora. U tijeku su radovi na projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i 
testiranju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.11. POD-PROJEKT 
OMIŠALJ 
Realizirano: 3,238 mil.kn 
(HV 0,165 mil.kn; MP 0,737 mil.kn; IBRD 1,684 mil.kn; KTD 0,652 mil.kn)
 
U tijeku su radovi na izgradnji kolektora (gravitacijski i tlačni kolektori) i crpnih stanica sustava 
Omišalj. U tijeku su radovi na projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i testiranju uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.12. POD-PROJEKT 
KAŠTELIR 
Realizirano: 7,004 mil.kn 
(HV 0,329 mil.kn; MP 1,505 mil.kn; IBRD 3,706 mil.kn; KTD 1,344 mil.kn, 
DAROVNICA 0,120 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine izvedeno je cca 90% sveobuhvatnog obuhvata kanalizacijske mreže. 
Izrađen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kaštelir – 
biljni uređaj. 
Proveden je natječaj za nabavu radova za projektiranje, izradu, dobavu, izgradnju, montažu, 
testiranje i primopredaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također je provedena nabava 
za usluge stručnog nadzora nad predmetnim radovima. Plaćene  su  kamate  na  povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.13. POD-PROJEKT 
ZADAR 
Realizirano: 20,630 mil.kn 
(HV 2,580 mil.kn; MP 4,644 mil.kn; IBRD 10,831 mil.kn; KTD 2,575 
207

mil.kn) 
 
U  ožujku  2013.  potpisan  je  ugovor  te  su  započeti radovi na izgradnji I. I II. faze Glavnog 
gradskog kolektora visoke zone grada Zadra. Tijekom godine položeno je oko 750 kolektora 
visoke zone (DN 2.000 i 2.200 mm) te oko 500 m pomoćnog kolektora. Krajem studenog 2013. 
godine raspisan je natječaj za izgradnju III. faze (posljednje) nakon čijeg će se završetka biti u 
potpunosti izveden sustav odvodnje u dužini 4,6 km sa 1 crpnom stanicom, kojim će se 
sakupljati otpadne (mješovite, odnosno fekalne i oborinske) vode iz tzv. ’’visoke zone grada’’ i 
gravitacijski odvoditi direktno prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda “Centar’’-Zadar. 
Prethodno su se kroz projekt izgradile 4.,5.,6. i 7. faza. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.14. 
POD-PROJEKT SUKOŠAN - BIBINJE 
Realizirano: 9,071 mil.kn 
(HV 0,460 mil.kn; MP 2,112 mil.kn; IBRD 4,584 mil.kn; KTD 1,915 mil.kn)
 
Nakon što je prethodnih godina izvršena izgradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda 21.000 ES, kao i izgradnja podmorskog ispusta duljine 1.400 m, u ožujku 2013. 
godine ugovorena je izgradnja I. faze sustava odvodnje Sukošan - Bibinje, te usluge stručnog 
nadzora nad izgradnjom. Predmetni ugovor podrazumijeva izgradnju 4.920 m gravitacijskih 
cjevovoda i 1.085 m tlačnih cjevovoda na području Bibinja, a na području Sukošana 3.960 m 
gravitacijskih cjevovoda i 2.615 m tlačnih cjevovoda, uz izgradnju 5 crpnih stanica, dvaju 
precrpnih okana i rekonstrukcije crpne stanice „Marina“. U 2013. godini ukupno je izvedeno 
3,47 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od planiranih 11,35 km (cca 30,5%) te zemljani i 
betonski radovi na dva precrpna okna. Isto tako, tijekom 2013. godine izrađene su i predane 
radne verzije glavnih projekata 2. i 3. faze sustava odvodnje Sukošan – Bibinje. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.15. 
POD-PROJEKT BETINA - MURTER 
Realizirano: 1,521 mil.kn 
(HV 0,155 mil.kn; MP 0,357 mil.kn; IBRD 0,743  mil.kn; KTD 0,266 
mil.kn) 
 
Sredinom listopada 2013. godine započeti su radovi na izgradnji III faze sustava odvodnje 
Betina – Murter. Predmetni ugovor sastoji se od izgradnje 1,9 km kanalizacijski cjevovoda, CS 
Hramina te incidentnog ispusta. U 2013. godini osim nabave cjevnog materijala izvršen je iskop 
i montaža oko 350 m fekalnog cjevovoda te 150 m vodovodnog cjevovoda. Krajem studenog 
raspisana je nabava za izgradnju podmorskog ispusta sustava odvodnje ukupne duljine od oko 
1,3 km. 
Također su u 2013. godini vršeni završni radovi na izgradnji i ispitivanje radova na sustavu 
odvodnje Murter Centar. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.16. POD-PROJEKT 
DUGI 
RAT 
Realizirano: 0,052 mil.kn 
(HV 0,012 mil.kn; KTD 0,040 mil.kn) 
 
U tijeku je nabava konzultantskih usluga za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne 
za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE. Procijenjena vrijednost nabave je 2 mil.kn. Plaćene  su  kamate  na  povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.17. POD-PROJEKT 
HVAR 
Realizirano: 1,046 mil.kn 
(HV 0,078 mil.kn; MP 0,226 mil.kn; IBRD 0,470 mil.kn; KTD 0,272 mil.kn)
208

 
Započeta  je  sanacija  klizišta  Podstine  uz  rekonstrukciju glavnog kanalizacijskog cjevovoda 
prema UPOV Hvar. U potpunosti završena izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava 
odvodnje otpadnih voda naselja Milna na otoku Hvaru. Plaćene  su  kamate  na  povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.18. POD-PROJEKT 

MLJET 
Realizirano: 3,894 mil.kn 
(HV 0,845 mil.kn; MP 0,840 mil.kn; IBRD 2,108 mil.kn; KTD 0,101 mil.kn)
 
Izgradnja kanalizacijskog sustava na području NP Mljet započela je u ožujku 2013. godine. 
Sveukupno je predviđena izgradnja 5.700 m gravitacijskih kolektora, 3.900 m tlačnih cjevovoda, 
te izgradnja 7 crpnih stanica. Tijekom 2013. godine izrađena je izvedbena projektna 
dokumentacija, nabavljen dio cijevnog i priključnog materijala, te izvršena ugradnja cca 1.500 
m cjevovoda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.19. POD-PROJEKT 
METKOVIĆ 
Realizirano: 0,007 mil.kn 
(HV 0,003 mil.kn; KTD 0,004 mil.kn) 
 
U tijeku je nabava konzultantskih usluga za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne 
za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE. Procijenjena vrijednost nabave je 2 mil.kn. Plaćene  su  kamate  na  povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.20. POD-PROJEKT 

VELA 
LUKA 
Realizirano: 1,945 mil.kn 
(HV 0,337 mil.kn; MP 0,442 mil.kn; IBRD 0,921 mil.kn; KTD 0,245 mil.kn)
 
Završeni su radovi izgradnji gravitacijskih kolektora (ukupne duljine 5.200 m) i tlačnih cjevovoda 
(duljine 215 m), sa 3 crpne stanice. Izrađena je projektna dokumentacija sekundarne mreže 
dijela (centra) naselja Vela Luka. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.21. POD-PROJEKT 
DUBROVNIK 
Realizirano: 19,729 mil.kn 
(HV 2,293 mil.kn; MP 4,465 mil.kn; IBRD 9,571 mil.kn; KTD 3,340 mil.kn)
 
U ožujku 2012. godine započeli su radovi na izgradnji Sustava Užeg gradskog područja – 
Podsustava Sustjepan, Solitudo te sanacija kolektora u ul. Nika i Meda Pucića, a kojim je 
obuhvaćeno izgradnja 3,5 km kolektora i crpne stanice CS Solitudo, te sanacija postojećih 
crpnih stanica CS Lapad i CS Pile. Ugovorom je iste predviđeno završiti do 15. ožujka 2014. 
godine. 
Tijekom 2013. godine u cijelosti je završen podsustav naselja Sustjepan i ishođena Uporabna 
dozvola (ukupno 2,3 km kolektora, od čega je u 2013. izvedeno 1,15 km kolektrora). U sklopu 
podsustava Solitudo (ukupno 1,3 km kolektora i crpna stanica) tijekom 2013. godine izvedeno 
je  cca  500  m  kolektora,  sveukupno  750  m,  te  su  izvršeni  AB  radovi  na  crpnoj  stanici.  Na 
kolektoru u ulici Nika i Meda Pucića od ukupno 700 m tijekom 2013. godine izvedeno je 450 m 
kolektora. 
U prosincu 2012. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji Sustava Rijeke 
Dubrovačke – naselja Prijevor i Obuljeno. Ugovorom je iste predviđeno završiti do 01. ožujka 
2014. godine. 
Tijekom 2013. godine izvođeni su radovi na zaštiti rova i jama crpnih stanica. Također izvedeno 
je 1,5 km kolektora, a na crpnim stanicama su izvršeni radovi na AB konstrukciji. Preostalo je za 
izvesti 2,9 km kolektora te ugradit hidromehaničku opremu u crpne stanice. 
209

U prosincu 2013. Potpisan je ugovor o projektiranju i izgradnji Uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda sustava Zaton-Orašac. 
Tijekom 2013. godine je raspisan natječaj za nabavuu specijalnog vozila u svrhu održavanja 
sustava odvodnje. 
Također se započelo s aktivnostima na pripremi Projektnog zadataka za Izradu studijske i 
projektne dokumentacije aglomeracije Dubrovnik kao pripreme za financiranje sredstvima EU 
fondova. 
Putem ovog podprojekta planira se izvesti biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Trsteno te sustav odvodnje otpadnih voda naselja Trsteno. 
Trenutna priključenost stanovništva na kanalizacijsku mrežu na obuhvatnom području iznosi 0% 
nakon provedbe ovog projekta priključenost  će se povećati na 75%. Plaćene su kamate na 
povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.22. UPRAVLJANJE PROJEKTOM 
Realizirano: 0,893 mil.kn 
(HV 0,361 mil.kn; MP 0,174 mil.kn; IBRD 0,358 mil.kn) 
 
Izvršena je financijska revizija Projekta za 2012. godinu, djelomično su iskorištene usluge 
tehničke revizije dijela projekata, nabavljena je prilagodba računovodstvenog softwarea za 
potrebe izvješćivanja Projekta. 
 
B.04.04.02.23. INSTITUCIONALNO 

JAČANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM  
Realizirano: 2,167 mil.kn 
(HV 0,557 mil.kn; MP 0,293 mil.kn; IBRD 1,317 mil.kn) 
 
Izrada studije odlaganja i zbrinjavanja mulja sa UPOV-a je ugovorena krajem lipnja 2012. 
godine. Do kraja prosinca 2013. godine održane su dvije radionice na kojoj su prezentirani 
trenutan napredak na izradi studije, odnosno konačni zaključci studije. Dostavljene su engleska 
i hrvatska verzija nacrta konačne studije. Konačna verzija studije treba biti dostavljena do kraja 
veljače 2014. godine. Nastavljeno je sa uslugom vođenjem Projekta za podprojekt Pula. 
 
B.04.04.02.24. INSTITUCIONALNO 

JAČANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA  
Realizirano: 0,022 mil.kn 
(HV 0,022 mil.kn) 
 
U tijeku je potpisivanje ugovora za nabavu specijalnih vozila i opreme za održavanje 
kanalizacijskih sustava za podprojekte Hvar, Zadar, Metković, Novigrad, Pula, Dubrovnik i Mljet. 
Ukupna vrijednost nabavljene robe za svih 7 ugovora iznosi 13,4 mil.kn.  
 
B.04.04.02.25. MONITORING 
 
Realizirano: 5,278 mil.kn 
(HV 1,502 mil.kn; MP 0,754 mil.kn; IBRD 3,022 mil.kn) 
 
Do kraja prosinca 2013. godine održani su svi planirani terenski izlasci i dvije radionice 
predviđeni za 2013. godinu. Dostavljena su sva izvješća s terena, godišnje izvješće i izvješća s 
radionica. Do kraja veljače 2014. godine treba biti dostavljena i hrvatska verzija gore navedenih 
izvješća. Početkom ožujka 2014. godine se treba održati treća radionica (za predstavnike 
komunlnih društava), a drugi dio druge radionice (posjet laboratoriju u Carrari) je planiran za 
travanj, kad je planiran i četvrti, posljednji teren. 
 
B.04.04.02.26. IZRADA 
STUDIJA 
 
Realizirano: 0,129 mil.kn 
(HV 0,026 mil.kn, DAROVNICA 0,103 mil.kn) 
 
210

Završena je izrada dviju studija utjecaja na okoliš i monitoring program za 2 uređaja za 
pročišćavanje (Medulin i Trsteno). 
 
 
 
B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA 
 
 
Projekti navodnjavanja u 2013. godini realiziraju se putem Plana upravljanja vodama sukladno 
usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kroz tri faze:  
 
-  Nacionalni pilot projekti navodnjavanja, 
-  Projektna dokumentacija za javne sustave navodnjavanja,  
-  Izgradnja javnih sustava navodnjavanja. 
 
U 2013. godini planirano je ukupno 100,949 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun-Ministarstvo poljoprivrede                                                    
       76,603 
Državni proračun-HBOR                                                                      
 
       23,346 
Jedinice lokalne/regionalne samouprave                                                        
         1,000  
Ukupno                                                                                                
 
     100,949  
 
U 2013. godini realizirano je ukupno 100,420 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun-Ministarstvo poljoprivrede                                                                       76,548 
Državni proračun-HBOR                                                                                                   23,578 
 
Izvorna sredstva HV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   24 
Jedinice lokalne/regionalne samouprave                                                                                 270 
 
Ukupno                                                                                                                        100,420 
 
U odnosu na planirana sredstva realizirano je ukupno 99,5%. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.05.01. 
NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA  
 
B.05.01.01. NPPN 
Biđ-Bosutsko polje  
(Vukovarsko srijemska i Brodsko posavska županija) 
Realizirano: 18,873 mil.kn 
(MP 17,398 mil.kn, DP-HBOR 1,451 mil.kn, HV 0,024) 
 
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja izvodi se od rijeke Save do 
kanala Konjsko u ukupnoj duljini 14.772,78 m (st. km 0+000 do km 14+772,78) s osnovnom 
svrhom oplemenjivanja malih voda i osiguranja potrebne vode za navodnjavanje vodotoka Biđ - 
bosutskog polja, a i šire. Predviđena je izgradnja kanala u VI dionica sukladno Načelnoj dozvoli 
za gradnju: 
 
– St. km 8+650 – km 14+772,78 – 6.122,78 m 
– St. km 2+736 – km 8+650 – 5.914 m 
– St. km 2+538– km 2+736 – 198 m – Iskop ispod autoceste 
– St. km 0+892,50 – km 2+538 – 1.645,50 m – Iskop ispod državne ceste 
– St. km 0+435 – km 0+892,50 – 457,50 m – Iskop ispod željezničke pruge 
211

– St. km 0+000 – km 0+435 – 435 m – Upusna građevina. 
 
Izvršene su aktivnosti na nastavku izrade projektne dokumentacije (izrada izvedbenih projekata 
i tender dokumentacije) s revizijom izvedbenih projekata. U ovoj godini, dovršena je provedba 
dodatnih geotehničkih istraživanja na trasi kanala od st. km 0+600-km 4+800 (obuhvat četiri 
dionice kanala) s recenzijom istih radi rješavanja problematike i iznalaženja tehničkog rješenja 
iskopa kanala u pijescima. Na osnovu navedenih istraživanja, započeta je izrada izmjena i 
dopuna glavnih i izvedbenih projekata na temelju kojih će se izmijeniti i dopuniti važeće 
građevinske dozvole.  
S obzirom da izgradnja kanala predstavlja preduvjet za navodnjavanje više sustava 
navodnjavanja koji se oslanjanjaju na vodotok Bosut kao osnovni izvor vode, započeta je izrada 
hidrauličke analize/modela vodotoka Bosut nakon izgradnje i puštanja kanala u funkciju za 
planirane sustave navodnjavanja (njih sedam).  
U potpunosti je dovršen monitoring voda i tala Biđ – bosutskog polja za 2013. godinu u okviru 
petogodišnjeg istraživanja (2009. - 2013.) s time da je se u 2014. godini očekuje sastavljanje 
završnog izvješća. Do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 97% ugovornih obveza. 
Nastavljena je izgradnja II dionice kanala (5.914 m) koja obuhvaća iskop kanala s četiri 
cestovna prijelaza (Beravci, Gundinci, ŽC 4220 Sikirevci- Gundinci i ŽC 4218 Babina Greda – 
Gundinci), izmještanje dvije postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV te dvije postojeće TK 
instalacije. Ukupno je realizirano cca 79% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. 
godine sukladno sklopljenom ugovoru o građenju. Iako je rok završetka izgradnje dionice 2014. 
godina, isti će vjerojatno biti produljen radi ranije spomenutog problema iskopa u pijescima na 
dijelu dionice radi čega će biti ishođena izmjena i dopuna važeće građevinske dozvole. 
Dovršena je izgradnja III dionice kanala – Iskop ispod autoceste (198 m) koja obuhvaća iskop 
kanala s propustom ispod AC Zagreb-Lipovac i izmještanje postojeće elektro instalacije DV 10 
(20) kV. Ukupno je realizirano 100% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. godine 
sukladno sklopljenom ugovoru o građenju te je proveden tehnički pregled dionice. Iako je 
izgradnja dionice završena, postoji vjerojatnost urušavanja pokosa na dijelu kanala gdje su 
zamijećeni pijesci, što se planira tehnički riješiti tijekom 2014. godine. 
Nastavljena je izgradnja IV dionice kanala (1.645,50 m) koja obuhvaća iskop kanala s dva 
cestovna prijelaza (Jaruge i državna cesta D7) i izmještanjem postojeće TK instalacije. Ukupno 
je realizirano cca 17% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. godine. Iako je rok 
završetka izgradnje dionice 2014. godina, isti će vjerojatno bito produljen radi ranije 
spomenutog problema iskopa u pijescima na dijelu dionice, radi čega će biti ishođena izmjena i 
dopuna važeće građevinske dozvole. 
Nastavljena je izgradnja V dionice kanala (457,50 m) koja obuhvaća iskop kanala s propustom 
ispod željezničke pruge Vrpolje - Šamac. Ukupno je realizirano cca 95% izgradnje dionice 
kanala od 2011. do kraja 2013. godine. Iako je rok završetka izgradnje dionice 2014. godina, 
isti  će vjerojatno biti produljen radi ranije spomenutog problema iskopa u pijescima na dijelu 
dionice, radi čega će biti ishođena izmjena i dopuna važeće građevinske dozvole.  
Započeta je izgradnja VI dionice kanala (435 m) koja obuhvaća iskop kanala sa ustavom i 
crpnom stanicom te izmještanjem postojeće TK instalacije. Ukupno je realizirano cca 1% 
izgradnje dionice kanala do kraja 2013. godine.  
 
Nastavljena je provedba stručnog nadzora (arheološki, geodetski, projektantski, geotehnički i 
elektrotehnički) izgradnje kanala od II do V dionice te je na tom dijelu realizirano ukupno cca 
61% ugovorenih usluga od 2011. godine do kraja 2013. godine. Za potrebe izgradnje VI dionice 
kanala, u 2013. godini je započela i provedba stručnog nadzora nad izgradnjom iste 
(građevinski, geotehnički, geodetski, strojarski i elektrotehnički te arheološki) te je na tom dijelu 
realizirano ukupno cca 5% ugovorenih usluga do kraja 2013. godine. Stručni nadzor prati 
rokove izgradnje kanala. 
 
212

Za potrebe aktivnih gradilišta, za sve dionice kanala, ugovorena je i realizirana izrada planova 
izvođenja radova i usluge koordinatora II zaštite na radu za 2013. godinu. Usluge kordinatora II 
zaštite na radu na aktivnim gradilištima prate rokove izgradnje kanala. 
Planirani rok završetka izgradnje kanala je 2016. godina. 
 
B.05.01.02. 
NPPN Opatovac (Vukovarsko srijemska županija) 
Realizirano: 0,203 mil.kn 
(MP 0,203 mil.kn) 
 
PPN Opatovac (705 ha) obuhvaća akumulaciju i sustav navodnjavanja. Radi uočenih oštećenja 
na brani prilikom prvog punjenja, dovršena je izrada projekta sanacije brane akumulacije 
Opatovac iz 2012. godine na osnovi provedenih dodatnih geotehničkih istražnih radova 
(dodatne 3 geotehničke bušotine) i stručnog mišljenja na projekt izvršenih tijekom 2013. 
godine. Temeljem navedenog, u 2013. godini završena je i sanacija brane sukladno projektu s 
provedenom kontrolom kvalitete ugrađenih materijala i uslugama koordinatora II zaštite na 
radu tijekom radova.  
 
 
B.05.01.03. 
NPPN Kaštela – Trogir – Seget (Splitsko dalmatinska županija) 
Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Provedba NPPN Kaštela – Trogir – Seget (896 ha) je obustavljena u 2013. godini. 
 
B.05.01.04. 
NPPN Donja Neretva (Dubrovačko neretvanska županija) 
Realizirano: 6,043 mil.kn 
(MP 5,756 mil.kn, DP-HBOR 0,287 mil.kn) 
 
NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 3.762,67 ha neto (4.492,50 bruto) i podijeljena u 
dva podsustava – podsustav Opuzen (3.082,73 ha neto) i podsustav Koševo – Vrbovci (679,94 
ha neto). Za oba podsustava ishođene su 2013. godine lokacijske dozvole na temelju idejnih 
projekata iz rujna 2011. godine. 
Nastavljena je izrada tehničke revizije idejnih projekata i studija izvodljivosti za oba podsustava 
te je realizirano cca 68% ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2013. godine. 
Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije za oba podsusatva po fazama 
definiranim u lokacijskim dozvolama (podloge za glavne projekte, glavni projekti, parcelacijski 
elaborati i elaborati služnosti, ishođenje građevinskih dozvola, izvedbeni projekti i tender 
dokumentacije, …)  te je realizirano cca 4 % ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2013. 
godine.  
U potpunosti je dovršen monitoring zaslanjenosti voda i tala za 2013. godinu u okviru 
petogodišnjeg istraživanja (2009.-2013.) s time da je se u 2014. godini očekuje sastavljanje 
završnog izvješća. Od 2009. godine do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 97% 
ugovornih obveza. 
Sukladno posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole za podsustav Opuzen, započeta je izrada 
maritimne studije kao podloge za glavni projekt mobilne pregrade na rijeci Neretvi u okviru 
podsustava Opuzen te je do kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. Studija je u 
postupku verifikacije od strane nadležnih tijela.   
 
 
B.05.02. 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA  
 
Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, 
potpuno i/ili djelomično je realizirana izrada projektne dokumentacije različitoga nivoa 
(predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, …) te studija 
i elaborata za ukupno 34 sustava navodnjavanja. Nositelji većine izrade projektne 
213

dokumentacije su županije kao vlasnici javnih sustava navodnjavanja, a jedan mali dio Hrvatske 
vode (akumulacija Londža – II etapa vezana na javni sustav Orljava - Londža, mješoviti 
melioracijski sustav Baranja, višenamjenski sustav Dravski rit, višenamjenski sustav Tompojevci 
– Lovas – Tovarnik, akumulacija Brač I vezana na javni sustav Dol Postira i mješoviti 
melioracijski sustav Sinjsko polje). 
Projektna dokumentacija financira se u iznosu: 

50% MP ili DP-HBOR, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili vodoistražne 
radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje 

80% MP ili DP-HBOR, a 20% županije za sustave veće od 200 ha, 
osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje, SN Karašica i 
SN Prelog – Donji Kraljevec) koji se financiraju u omjeru 80% MP ili DP-HBOR, a 20% županije, 
ili gdje su Hrvatske vode nositelji projekta (osim mješovitog sustava navodnjavanja Baranja i 
akumulacije Brač I vezane na javni sustav Dol Postira) koji se financiraju 100% MP ili DP-HBOR. 
  
B.05.02.01. Sisačko moslavačka županija 
Realizirano: 0,066 mil.kn 
(MP 0,066 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Velika Ludina (480 ha) 
Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije 
započete 2012. godine. 
 
B.05.02.02. Varaždinska 
županija 
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Nositelj projekata je Varaždinska županija. Nema realizacije. 
 
B.05.02.03. Koprivničko križevačka županija 
Realizirano: 0,258 mil.kn 
(MP 0,183 mil.kn, DP-HBOR 0,075 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Koljak (520 ha) 
Nositelj projekta je Koprivničko križevačka županija. Za sustav navodnjavanja Koljak – 
akumulacija Sirova Katalena i sustav distribucije vode do kraja 2013. godine dovršena je izrada 
projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti s pratećom dokumentacijom - podloge, 
parcelacijski elaborati, ...) s ishođenjem lokacijskih dozvola od 2009. godine i kontrola glavnih 
projekta od 2012. godine. 
 
B.05.02.04. 
Bjelovarsko bilogorska županija 
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (424 ha) 
Nositelj projekata je Bjelovarsko bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – 
Kaniška Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode započela je izrada idejnog 
projekta, ali nema realizacije u 2013. godini. 
 
B.05.02.05. Ličko senjska županija 
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Nositelj je Ličko senjska županija. Nema realizacije. 
 
B.05.02.06. Virovitičko podravska županija 
Realizirano: 0,259 mil.kn 
(MP 0,259 mil.kn) 
214

 
Sustav navodnjavanja Đolta (cca 392 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija. Nastavljena je izrada projektne 
dokumentacije (idejno rješenje sustava odvodnje i navodnjavanja na cca 392 ha te idejni 
projekt i glavni projekt odvodnje i navodnjavanja I faze na cca 182 ha), ali nema financijske 
realizacije iz razloga što je županija ugovorila isplatu po izvršenju cjelokupnog ugovora. 
Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (765 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode 
kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. 
Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, glavni projekt, 
parcelacijski elaborat, postupak ishođenja potvrde glavnog projekta, izvedbeni projekt, elaborat 
iskolčenja, tender dokumentacija) ugovorena 2012. godine s ukupnom realizacijom cca 21% 
ugovorenih obveza do kraja 2012. godine. Nema realizacije u 2013. godini. 
Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška – II faza (cca 750 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode 
kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. 
Proveden je postupak javne nabave i započeta je izrada idejnog projekta s realizacijom cca 38% 
ugovorenih obveza. Započeta je i aktivna revizija idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička) 
sustava, ali nema realizacije. 
 
B.05.02.07. 
Požeško slavonska županija 
Realizirano: 1,078 mil.kn 
(MP 0,258 mil.kn, DP-HBOR 0,820 mil.kn) 
 
Akumulacija Londža – II etapa 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Akumulacija Londža – II etapa je preduvjet za razvoj 
sustava navodnjavanja Orljava - Londža. Dovršena je izrada projektne dokumentacije 
(novelacija postojeće i izrada nove glavne i izvedbene projektne dokumentacije, izrada dodatnih 
geodetskih i geomehaničkih projektnih podloga, geodetskih elaborata iskolčenja i tendera za 
ustupanje radova za sve objekte uključene u II etapu izgradnje) iz 2012. godine koja se 
financira dijelom s pozicije B.05.02.07. (MP), a dijelom s pozicije B.02.01.01.15. (Izvorna 
sredstva) Plana upravljanja vodama za 2013. godinu. 
Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha) 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Nastavljena 
je izrada projektne dokumentacije (novelacija idejnog projekta, studija izvodljivosti, postupak 
ishođenja lokacijske dozvole, glavni projekt, parcelacijski elaborat, postupak ishođenja potvrde 
glavnog projekta, izvedbeni projekt, elaborat iskolčenja i tender dokumentacija) te je realizirano 
ukupno cca 27% ugovornih obveza do kraja 2013. godine. Započeta je aktivna revizija idejnog 
projekta (agronomska i hidrotehnička) sustava te je realizirano ukupno cca 60% ugovornih 
obveza do kraja 2013. godine. 
Sustav navodnjavanja Pakrac - Lipik (339,50 ha) 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
cca 22% ugovornih obveza do kraja 2013. godine.  
 
B.05.02.08. 
Brodsko posavska županija  
Realizirano: 0,100 mil.kn 
(MP 0,100 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Orubica – I faza (326 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2011. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Nastavljena 
215

je izrada glavnog i izvedbenog projekta s tender dokumentacijom i ishođenjem rješenja za 
gradnju te su navedene usluge izvršene u cca 83% od 2011. do kraja 2013. godine. U 2013. 
godini provedena je kontrola glavnog projekta (konstrukcije i geotehnika) te je u tijeku 
ishođenje rjašenja za gradnju.  
Sustav navodnjavanja Jelas polje/Jasinje (cca 5.000 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
20% ugovornih obveza do kraja 2013. godine.  
 
B.05.02.09. 
Zadarska županija  
Realizirano: 1,077 mil.kn 
(MP 1,077 mil.kn)  
 

Sustav navodnjavanja Lišansko polje – I faza (240 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija. Nastavljena je izrada glavnog projekta te je od 2012. do 
kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja Donja Bašćica (120 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija. Nastavljena je izrada idejnog projekta te je od 2012. do 
kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja Vransko polje (4.228 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za navedeni 
projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do 
građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda kojim se projekt sufinancira 
u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama (sredstva županije ne 
terete Plan). Dovršena je izrada studije navodnjavanja na 4.228 ha s aktivnom revizijom te je 
proveden postupak nabave i započeta izrada idejnog projekta – I faze (1.625 ha) s realizacijom 
cca 30% ugovorenih obveza do kraja 2013. godine. Proveden je postupak nabave i započeta je 
izrada studije o utjecaju I. faze sustava na okoliš i ekološku mrežu, ali bez realizacije.  
Sustav navodnjavanja Zadarskog zaleđa  
Nositelj projekta su Hrvatske vode u ovoj fazi. Započeta je izrada predinvesticijske studije 
višenamjenskog korištenja Ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe navodnjavanja 
poljoprivrednih površina Zadarskog zaleđa, ali nema realizacije. 
 
B.05.02.10. Osječko baranjska županija  
Realizirano: 3,552 mil.kn 
(MP 2,064 mil.kn, DP-HBOR 1,318 mil.kn , Županija 0,170 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Baranja (4.999 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode, a financiraju ga MP, DP-HBOR i županija u omjeru 
80%:20% (sredstva županije terete Plan 2013. godine). Nastavljena je izrada glavnog projekta 
sustava te je realizirano ukupno cca 55% ugovornih obveza do kraja 2013. godine. 
Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (85 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Započeta je izrada detaljne projektne 
dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt, elaborat iskolčenja i tener dokumentacija) te 
je realizirano ukupno cca 72% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo (cca 250 ha) 
Nositelj projekta je OBŽ. Započeta je izrada predinvesticijske studije te je realizirano ukupno cca 
61 % ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Karašica (4662 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne 
216

dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda kojim se 
projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama 
(sredstva županije terete Plan). Projekt se dijeli na četiri podsustava – Miholjac – Viljevo, 
Kapelna, Kitišanci i Miholjački Poreč. Započeta je i dovršena izrada elaborata uz zahtjev o 
potrebi procjene utjecaja sustava na okoliš. Započeta je izrada koncepcijskog rješenja i 
predinvesticijske studije, idejnog projekta i studije izvodljivosti te elaborata utjecaja zahvata na 
ekološku mrežu za podsustav Miholjački Poreč (800 ha) te je realizirano ukupno cca 22% 
ugovornih obveza. Započeta je aktivna revizija idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička) 
podsustava Miholjački Poreč ali nema realizacije u 2013. godini.  
Sustav navodnjavanja Dalj (cca 3.476 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, predinvesticijska studija, idejni 
projekt I. faze na 906 ha, studija izvodljivosti I. faze, elaborat ocjene prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu za I. fazu) te je realizirano ukupno cca 64% ugovornih obveza. Započeta je 
aktivna revizija koncepcijskog rješenja i idejnog projekta I faze (agronomska i hidrotehnička) 
sustava te je realizirano ukupno cca 63% ugovornih obveza. Započeti su i dovršeni dodatni 
geotehnički istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta – I faze. 
Sustav navodnjavanja Budimci – Krndija (cca 600 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Završen je postupak nabave te je započeta izrada projektne dokumentacije (novelacija idejnog 
rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i građevinske 
dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja), a realizirano je ukupno cca 20% 
ugovornih obveza.  
Sustav navodnjavanja Puškaš (cca 853 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Završen je postupak nabave te je započeta je izrada projektne dokumentacije (novelacija 
idejnog rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i 
građevinske dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja), a realizirano je ukupno 
cca 48% ugovornih obveza.  
Sustav navodnjavanja Dravski rit (cca 15.400 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nastavljena je izrada studije navodnjavanja poljoprivrednog 
zemljišta na području Dravskog rita (realizirano ukupno 90% ugovornih obveza) te je započela 
provedba aktivne revizije studije (realizirano ukupno 72% ugovornih obveza do kraja 2013.). 
 
B.05.02.11. 
Šibensko kninska županija  
Realizirano: 0,293 mil.kn 
 
(MP 0,292 mil.kn, DP-HBOR 0,001 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Donje polje (cca 300 ha) 
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Tijekom 2013. godine započeta je i dovršena 
dopuna predinvesticijske studije, dovršena su ispitivanja količine, elektrovodljivosti i kvalitete 
izvora Ribnik iz 2012. godine, nastavljena su ispitivanja količine i kvalitete izvora Ribnik s 
realizacijom cca 79%. 
Sustav navodnjavanja Promina/Vedrovo polje (cca 100 ha) 
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Započeta je i dovršena je izvedba istražne 
bušotine s probnim crpljenjem. 
Sustav navodnjavanja Petrovo polje (cca 2.565 ha) – Akumulacija Čikola  
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Započeta je izmjena idejnog rješenja s 
realizacijom 80% ugovorenih obveza. 
 
 
217

B.05.02.12. 
Vukovarsko srijemska županija  
Realizirano: 3,978 mil.kn 
(MP 2,306 mil.kn, DP-HBOR 1,672 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Lipovac (cca 820 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko srijemska županija. Nastavljena je izrada glavnog i izvedbenog 
projekta te tender dokumentacije s realizacijom ukupno 80% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja  Blata – Cerna (500 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada glavnog i izvedbenog projekta te tender 
dokumentacije s realizacijom ukupno cca 21 % ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja  Ervenica (680 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te tender 
dokumentacije ali nema financijske realizacije (osim troškova provedbe postupka javne 
nabave). 
Sustav navodnjavanja Tompojevci – Lovas - Tovarnik (cca 5.000 ha) 
Nositelj projekta su u ovoj fazi Hrvatske vode. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije 
(studija navodnjavanja s aktivnom revizijom te idejni projekt crpne stanice Sokolovac i glavnih 
dovodnih cjevovoda, sanacije vodnih građevina i radova uređenja voda na području ritova, 
vodotoka Savak i kanala Boris s aktivnom revizijom) te je ukupno realizirano cca 90% svih 
ugovornih obveza do kraja 2013. godine. 
 
B.05.02.13. 
Splitsko dalmatinska županija  
Realizirano: 1,501 mil.kn 
(MP 0,901 mil.kn, DP-HBOR 0,500; Županija 0,100) 
 
Sustav navodnjavanja Dol-Postira  -  I faza  (cca 150 ha) – Akumulacija Brač I 
Nositelj projekta akumulacije u okviru sustava navodnjavanja su Hrvatske vode s 
sufinanciranjem od strane županije čija sredstva terete Plan. Nastavljena je izrada 
predinvesticijske studije akumulacije Brač I s realizacijom 90% ugovorenih obveza u 2013. 
godini. 
Sustav navodnjavanja Sinjsko polje (cca 4.046 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Dovršen je postupak javne nabave i započela je izrada 
projektne dokumentacije (koncepcijsko rješenje i predinvesticijska studija na cca 4.046 ha te 
idejni projekt i studija izvodljivosti I faze na cca 500 ha) s realizacijom cca 48% ugovornih 
obveza. Započela je i aktivna revizija ugovorene projektne dokumentacije (agronomska i 
hidrotehnička) ali nema financijske realizacije u 2013. godini. 
 
B.05.02.14. Istarska 
županija 
Realizirano: 0,533 mil.kn 
(MP 0,533 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka (605 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije 
(inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat, geotehnički i geostatički elaborat, 
glavno/izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a, elaborat iskolčenja i tender dokumentacija) s 
ukupnom realizacijom 80% ugovorenih obveza. Realiziran je u potpunosti i predugovor o 
priključenju na elektroenergetski sustav za sustav navodnjavanja.  
Sustav navodnjavanja Pazinština (cca 7.164 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Dovršena je izrada idejnog rješenja odvodnje i 
navodnjavanja kao i revizija istog.  
218

 
B.05.02.15. Dubrovačko neretvanska županija  
Realizirano: 0,156 mil.kn 
(MP 0,156 mil.kn) 
 
Sustav navodnjavanja Lastovo (cca 420 ha) 
Nositelj projekta je Dubrovačko neretvanska županija. Započeta je izrada studije navodnjavanja 
polja na otoku Lastovu s realizacijom cca 79% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Zažablje (cca 50 ha) 
Nositelj projekta je Dubrovačko neretvanska županija. Započeta je izrada hidrogeološkog 
elaborata s realizacijom 80% ugovorenih obveza. 
 
B.05.02.16. Međimurska županija  
Realizirano: 0,342 mil.kn 
(MP 0,111 mil.kn, DP-HBOR 0,185 mil.kn, Županija 0,046) 
 
Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec (cca 1.912 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Za navedeni projekt sklopljen je 
Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) 
između MRRŠVG-a, županije i Hrvatskih voda kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% 
MRRŠVG, a 20% županija (sredstva županije terete Plan). Dovršena je izrada idejnog 
rješenja/predinvesticijske studije, idejnog projekta i studije izvodljivosti s aktivnom revizijom. 
Projekt se satoji od tri podsustava.  
Sustav navodnjavanja Belica (cca 600-1.000 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
cca 44% ugovornih obveza. 
 
B.05.02.17. 
Grad Zagreb  
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Sustav navodnjavanja Pokušališta Agronomskog fakulteta (36 ha) 
Nositelj projekata je Grad Zagreb, a nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta, koja je 
realizirana u 34%-om obimu do kraja 2012. godine. U 2013. godini nema realizacije. 
 
B.05.02.18. 
Troškovi javnih nabava i ostali troškovi provedbe pozicije B.05. 
Realizirano: 0,014 mil.kn 
(MP 0,014 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine s ove pozicije su plaćani troškovi javnih nadmetanja (objave u Narodnim 
novinama) za sustave navodnjavanja – Zadarsko zaleđe, Karašica – podsustav Miholjački Poreč, 
Puškaš, Budimci – Krndija, Sinjsko polje, Prelog, Velika Ludina, Kapinci – Vaška,…), katastarski 
planovi i troškovi ishođenja lokacijske dozvole (biljezi, objave, pristojbe,…) za SN Baranja te 
troškovi javne nabave uspostave informacijskog sustava navodnjavanja. 
 
B.05.02.19. 
Novelacija dokumenta Nacionalni projekt navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici 
Hrvatskoj 
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nema realizacije.  
 
219

B.05.02.20. 
Informacijski sustav navodnjavanja  
Realizirano: 0 mil.kn 
 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nema realizacije. 
 
 
B.05.03. 
IZGRADNJA  SUSTAVA NAVODNJAVANJA 
 
Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike 
Hrvatske predviđeno je NAPNAV-om s obzirom na veličinu površine, definirajući količinu 
zahvaćene vode i najmanji postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati 
okrupnjavanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju 
izgrađenim sustavima.  
Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima), od strane 
države, su slijedeće:  

vrlo mali: < 5 ha – 30%, 

mali: 5-10 ha – 50%, 

srednji: 10-200 ha – 70%, 

veliki: > 200 ha – 80%, 
osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri. 
Programe izgradnje, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih 
ugovora o komisionom vođenju projekta izgradnje do ishođenja uporabne dozvole. 
 
B.05.03.01. 
Sustav navodnjavanja Kapinci - Vaška (1.260 ha) 
Realizirano: 17,370 mil.kn 
(MP 11,898 mil.kn, DP-HBOR 5,472 mil.kn) 
 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju i Prvi dodatak Sporazuma o 
sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne dozvole) između MP-a, županije i Hrvatskih 
voda kojim se projekt sufinancira u iznosu 99% MP, a 1% županija od 2013. godine.  
Tijekom 2012. godine raskinut je ugovor o građenju s izvođačem radova sklopljen 2011. godine 
(po ovom ugovoru je realiziran dio tlačne distribucijske mreže PEHD DN 225-355, 11 321 m, s 
13 AB okana bez opreme) te se provelo javno nadmetanje i započela je izgradnja preostalih 
radova na sustavu: 
-  Vodozahvat na rijeci Dravi s dovodnim cjevovodom (AB cijev DN 1.400 mm, 284 m) i 
crpnom stanicom (instalirani kapacitet 4x200 l/s =800 l/s) te trafostanicom 
-  Tlačna distribucijska mreža – Istok (Ductil i PEHD cijevi DN 225-700 mm, 11.197 m) 
-  Tlačna distribucijska mreža – Zapad (Ductil i PEHD cijevi DN 225-800 mm, 16.304 m), 
od čega je realizirano ukupno cca 31% ugovorenih obveza u 2013. godini. 
 
Osim navedenog, program izgradnje obuhvaća: 
-  Nastavak stručnog nadzora (građevinski, strojarski i elektrotehnički) te geodetskog i 
projektantskog nadzora od čega je realizirano ukupno cca 53% ugovornih obveza, 
-  Nastavak i dovršenje izrade izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta s kontrolom 
glavnog projekta, 
-  Početak provedbe usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje, od čega je 
realizirano ukupno cca 60% ugovornih obveza, 
-  Nastavak ugovora o priključenju sustava na elektroenergetsku mrežu, gdje je do kraja 
2012. realizirano 69% ugovornih obveza, a u 2013. godini nije bilo realizacije po istome, 
-  Troškovi provedbe projekta (troškovi javne nabave i sl.). 
-   
Planirani rok završetka izgradnje sustava je 2015. godina. 
220

 
B.05.03.02. 
Sustav navodnjavanja Kaptol – I faza (110 ha)  
Realizirano: 0,035 mil.kn 
(MP 0,035 mil.kn) 
 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne 
dozvole) između MRRŠVG-a, županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 
70% MRRŠVG, a 30% županija. Program izgradnje I. faze obuhvaća izgradnju:  
-  I dijela sustava na cca 70 ha (gravitacijske mreže od akumulacije Bistra do 
poljoprivrednih površina duljine cca 6 km, Ductil i PEHD DN 160-400 mm) i troškove 
provedbe projekta. Navedeno je tijekom 2011. godine (prije ugovorenog roka) u 
potpunosti izvršeno te je ishođena uporabna dozvola i obavljena je primopredaja 
nositelju projekta. 
-  II dijela sustava na dodatnih cca 40 ha (proširenje gravitacijske mreže iz I dijela sustava 
duljine cca 0,8 km PEHD DN 160 mm) i troškove provedbe projekta. 
Navedeno je započeto 2012. godine, a dovršeno 2013. godine te je ishođena uporabna 
dozvola i obavljena je primopredaja nositelju projekta. 
-  III dio sustava (proširenje gravitacijske mreže bez proširenja površine sustava za 
dodatni krak cjevovoda duljine 0,3 km PEHD DN 280 mm) planira se izvesti u 2014. 
godini. 
 
Potpuno okončanje ovog projekta SN – I faza  predviđeno je za 2014. godinu. 
 
B.05.03.03. 
Sustav navodnjavanja Baštica – II faza (150 ha) 
Realizirano: 0,002 mil.kn 
(MP 0,002 mil.kn) 
 
Nositelj projekta je Zadarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Ovaj sustav navodnjavanja je 
izgrađen prije rata, a vodom se opskrbljivao iz akumulacije Vlačine (V=1.100.000 m3, korisni V= 
890.000 m3). Tijekom 2007. godine izrađen je Idejni projekt sanacije / rekonstrukcije 
cjelokupnog sustava navodnjavanja sa prijedlogom faznosti tj. nove izgradnje (I - faza Bašćica - 
350 ha, II – faza Smilčić – 90 ha prošireno na 150 ha i III – faza Suhovare - 250 ha). 
I faza je izgrađena, te su tijekom 2012. godine započeti i većim dijelom izvedeni (cca 82%) 
pripremni radovi za II fazu sustava – sanacija/rekonstrukcija bazena Kašić (cca 2.000 m3) te su 
isti nastavljeni u 2013. godini ali bez financijske realizacije iz razloga ispravljanja nepravilnosti 
tijekom građenja od strane izvođača radova.  
U 2013. godini, proveden je postupak javne nabave i započeti su radovi (uglavnom elektro) na 
optimalizaciji sustava navodnjavanja Bašćica jer su u fazi korištenja I faze uočene mogućnosti 
za bolje fukcioniranje sustava, ali bez financijske realizacije. 
 
Početak gradnje II faze, planira se za 2014. godinu s planiranim rokom dovršenja 2016. godina. 
 
B.05.03.04. 
Sustav navodnjavanja Valtura (440 ha) 
Realizirano: 26,994 mil.kn 
(MP 16,999 mil.kn, DP-HBOR 9,995 mil.kn) 
 
Nositelj projekta je Istarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. Za navedeni 
projekt sklopljen je 2012. godine Sporazum o sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne 
dozvole) između MP-a, Ministarstva pravosuđa, Županije i Hrvatskih voda, kojim su definirani 
omjeri sufinanciranja programa navodnjavanja (MP 85%, MPRAV 9%, Županija 6%). 
221

Kaznionica u Valturi planira navodnjavanjam pokriti površine od cca 440 ha na kojima se 
uzgajaju ratarske kulture, povrtlarske kulture i masline. U cilju povećanja poljoprivredne 
proizvodnje Kaznionica je u proteklom razdoblju od cca 50-tak godina izgradila sustav za 
navodnjavanje na cca 80 ha koji je do kraja 2011. godine u potpunosti saniran. Tijekom 2012. 
godine je započeto proširenje postojećeg sustava na ukupno cca 440 ha te se isti sastoji od 
izgradnje: 
-  akumulacije Bakranjša volumena cca 632.500 m3, 
-  dovodnog cjevovoda DN 630 mm, duljine 132 m i crpne stanice kapaciteta 340 l/s, 
-  tlačne distribucijske mreže ukupne duljine 11,37 km, Ductil i PEHD DN 63-500 mm. 
Do kraja 2013. godine realizirano je cca 65% ugovorenih obveza (uključivo i dodatni radovi na 
akumulaciji Bakranjša ugovoreni dodatkom ugovora iz 2013. godine). 
Osim navedenog, program izgradnje obuhvaća i: 
-  Nastavak stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički i geodetski) te 
projektantski nadzor, od čega je realizirano ukupno cca 42% ugovornih obveza, 
-  Nastavak geotehničkog stručnog nadzora te kontrolnih ispitivanja brane akumulacije, od 
čega je realizirano ukupno cca 72% ugovornih obveza, 
-  Početak provedbe usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje, od čega je 
realizirano ukupno cca 41% ugovornih obveza, 
-  Početak ugovora o priključenju sustava na elektroenergetsku mrežu, od čega je 
realizirano ukupno cca 27% ugovornih obveza, 
-  Troškovi provedbe projekta (troškovi javne nabave i sl.). 
-    
Planirani rok završetka izgradnje sustava je 2015. godina. 
 
B.05.03.05. 
Sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež – I faza (369 ha)  
Realizirano: 2,630 mil.kn 
(MP 0,828 mil.kn, DP-HBOR 1,802 mil.kn) 
 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Projekt obuhvaća izgradnju zahvata na postojećoj akumulaciji Kuštrevac s AB plato-om za 
smještaj postojećih crpki te tlačnu distribucijsku mrežu ukupne duljine 8,39 km, PEHD DN 180-
200 mm, s troškovima provedbe postupaka  javne nabave. 
Izgradnja je započela 2012. godine te je nastavljena u 2013. godini s ukupnom realizacijom 
90% ugovornih obveza (uključivo i dodatni radovi ugovoreni dodatkom ugovora iz 2013. 
godine). Izgradnja je završena u predviđenom roku te je obavljen tehnički pregled iste. 
Uporabna dozvola se očekuje u 2014. godini, međutim nakon ispuštanja vode iz postojeće 
akumulacije Kuštrevac za potrebe izvođenja radova na zahvatu sustava, uočena je prevelika 
količina nanosa u zaplavnom prostoru akumulacije (smanjena količina vode) što se namjerava 
riješiti tijekom 2014. godine da bi izgrađeni sustav bio u potpunosti u funkciji. 
 
B.05.03.06. 
Program izgradnje sustava navodnjavanja Baranja 
Realizirano: 15,109 mil.kn 
(MP 15,109 mil.kn) 
 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Projekt u ovoj fazi obuhvaća izgradnju lateralnog kanala 
Kneževi Vinogradi – Zmajevac kao preduvjeta za razvoj sustava navodnjavanja Baranja na 
4.999 ha koji je u fazi projektiranja. 
Izgradnja LK Kneževi Vinogradi - Zmajevac se u 2013. godini provodi kroz dvije pozicije Plana 
upravljanja vodama  - B.05.03.06. (MP) i B.02.01.01.88. (Izvorna sredstva). 
Izgradnja je započela 2011. godine ugovorom o građenju kojim se izveo dio radova na kanalu 
te je isti okončan s 2013. godinom. Tijekom 2013. godine proveden je postupak javne nabave i 
otpočelo je građenje preostalih radova. Do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 32% 
222

radova, od čega cca 11% do kraja 2012. godine, a cca 21% u 2013. godini (90% preko pozicije 
B.05.03.06., a 10% preko pozicije B. 02.01.01.88.) 
Osim same izgradnje kanala, dio programa koji je tereti poziciju B.05.03.06. u 2013. godini 
obuhvaća i: 
-  Nastavak geodetskog nadzora iz 2011. godine s ukupnom realizacijom cca 59% 
ugovornih obveza do kraja 2013. godine (obje pozicije) 
-  Dovršenje tehnološkog nadzora (kontrolna ispitivanja) ugradnje zemljanog materijala iz 
2011. godine (obje pozicije) 
-  Početak i dovršenje izrada izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog hidrograđevnog 
projekta glavne trase kanala s kontrolom glavnog projekta (B.05.03.06.) 
-  Troškove provedbe projekta (troškovi provedbe postupaka javne nabave i sl.). 
-   
Planirani završetak izgradnje lateralnog kanala je 2015. godina. 
 
 
B.06. PROJEKT UNUTARNJE VODE 
 
 
Planom upravljanja vodama za 2013. godinu, za poziciju B.06. Projekt Unutarnje vode, od 
planiranih 21,500 mil.kn realizirano je 16,646 mil.kn (77%). 
 
Projekt Unutarnje vode je završen, a iznos koji je bio predviđen Planom upravljanja vodama 
nije realiziran jer nije isplaćen iznos predviđen za sustege po pojedinim podprojektima. 
 
Sustege za podprojekte koje se odnose za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili za 
vodocrpilišta biti će isplaćene kada se u probnom radu za navedene građevine postigne 
zadovoljavajuća kvaliteta izlazne otpadne/pitke vode, odnosno kada se za navedene građevine 
ishodi uporabna dozvola. Postupak za ishođenje uporabne dozvole je u nadležnosti Investitora, 
odnosno komunalnih tvrtki. 
 
Također, sustege za ostale podprojekte vezane za sustave vodoopskrbe ili odvodnje biti će 
isplaćene kada se za pojedine građevine ishodi uporabna dozvola. Postupak za ishođenje 
uporabne dozvole je u nadležnosti Investitora, odnosno komunalnih tvrtki. 
 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
 
B.06.01. TEHNIČKA POMOĆ 
Realizirano: 1,201 mil.kn  
(HV 0,100 mil.kn; IBRD 1,101 mil.kn) 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje oborinske odvodnje u Dugom Selu 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Martin Breg u Dugom Selu za EU 
fondove 
 
Izrada elaborata ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke - meandar Antin, 
Topaljski Dunavac 
 
Financijska revizija ugovor 2010 (za 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 godinu) 
 
223

Izrada izvješća o provedbi Projekta i revizija projektne dokumentacije u okviru provedbe 
Projekta Unutarnje vode 
 
 
B.06.02. VODOOPSKRBA 
Realizirano: 3,780 mil.kn  
 
 
B.06.02.01. Sjeverna 
Baranja 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
SJEVERNA BARANJA - izgradnja vodocrpilišta Topolje i Prosine, izgradnja vodoopskrbne mreže u 
naselju Draž 
 
 
B.06.02.02. 
Davor – Nova Gradiška 
Realizirano: 2,625 mil.kn 
(HV 2,595 mil.kn; IBRD 0,030 mil.kn) 
 
DAVOR - NOVA GRADIŠKA - izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Davor - Nova 
Gradiška, izgradnja vodocrpilišta Davor 
 
 
B.06.02.03. 
Slavonska Podravina 
Realizirano: 1,155 mil.kn 
(HV 1,155 mil.kn) 
 
SLAVONSKA PODRAVINA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Podravske Slatine i 
Donjeg Miholjca, izgradnja vodocrpilišta Medinci 
 
 
B.06.03. 

ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
Realizirano: 11,597 mil.kn  
 
B.06.03.01. Ogulin 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
 
OGULIN - izgradnja sustava odvodnje grada Ogulina, crpnih stanica, te uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 
 
B.06.03.02. Virovitica 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
VIROVITICA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Virovitice 
 
B.06.03.03. Našice 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
NAŠICE - izgradnja sustava odvodnje grada Našice, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 
B.06.03.04. Južna 

Baranja 
Realizirano: 0,389 mil.kn 
(HV 0,389 mil.kn) 
 
JUŽNA BARANJA - izgradnja sustava odvodnje naselja Darda i Bilje 
224

 
B.06.03.05. Vukovar 

Realizirano: 1,566 mil.kn 
(HV 1,566 mil.kn) 
 
VUKOVAR - izgradnja sustava odvodnje na području grada Vukovara, izgradnja crpnih stanica 
 
B.06.03.06. Ilok 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
ILOK - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s priključnim cjevovovodom i 
pristupnom cestom 
 
B.06.03.07. Ivankovo 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
IVANKOVO - izgradnja sustava odvodnje na području grada Ivankova 
 
B.06.03.08. 

Otok i Komletinci 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
OTOK I KOMLETINCI - izgradnja sustava odvodnje na području grada Otoka i grada 
Komletinaca 
 
B.06.03.09. Cerna 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
CERNA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Cerne 
 
B.06.03.10. Područje Vinkovaca 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
PODRUČJE VINKOVACA - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada 
Ivankovo, gradova Otoka i Komletinci, te grada Cerna 
 
B.06.03.11. Dugo 
Selo 
Realizirano: 9,710 mil.kn 
(HV 9,073 mil.kn; IBRD 0,637 mil.kn) 
 
DUGO SELO - izgradnja sustava odvodnje na području grada Dugo Selo, te uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 
 
B.06.04. 
OBRANA OD POPLAVA 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
B.06.04.01. 
Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje i izgradnja 
preljeva Palanjak 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
B.06.04.02. Rekonstrukcija 
nasipa Gunja-Rajevo Selo 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
 
B.06.04.03. Rekonstrukcija nasipa u Baranji 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
225

 
 
 
B.07.  IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA 
 
 
 
 
Planom upravljanja vodama za 2013. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 160,780    
mil.kn realizirano je 146,383 mil.kn (91%). 
 
Većina sredstava financinaranja na poziciji B.07.01. su sredstva EU i Državnog proračuna 
(91,4%) namijenjena provedbi IPA/SF projekata (Slavonski Brod, Drniš, Knin, Sisak i 
Pipeline).  
 
Razlike između planiranog i realizacije iznose 9%, te su uvjetovane napretkom izvođenja 
radova i usluga. 
 
Projekti koji se sufinanciraju iz IPA fonda, odnosno od 01.07.2013. godine Strukturnih 
fondova EU po Operativnom programu zaštite okoliša 2007.-2013. su: 
 
1. 
Slavonski Brod – Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda 
2. 
Knin -  Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda na području grada Knina 
3. 
Drniš - Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda na području grada Drniša 
4. 
Sisak – Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska 
5. 
Pipeline – Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova 
EU u svrhu zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske kroz poboljšanje sustava 
vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama. 
 
Procijenjene investicijske vrijednosti ovih pet projekata su: 
 
1. Slavonski 
Brod 
29.652.030 
EUR 
2. Knin 
15.676.936 
EUR 
3. Drniš 
6.450.000 
EUR 
4. Sisak 
32.705.686 
EUR 
5.  
Pipeline             7.400.000 EUR 
 
UKUPNO 91.884.652 
EUR 
 
Od ukupno procijenjenog iznosa od 91.884.652 EUR, EU donira bespovratno iznos od 
59.986.426 EUR. 
 
Složenost gore navedenih projekta najbolje ilustriraju ove činjenice: 
 
Na projektu Slavonski Brod planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 
80.000 ES i to trećeg stupnja pročišćavanja, izgraditi vodospremu 2.100 m3, vodoopskrbnu 
mrežu u duljini od 9 km, te mrežu javne odvodnje u duljini od 37 km s 8 preljevnih objekata i 
7 crpnih stanica. Ukupno je za potrebe projekta ishođena 21 građevna dozvola (potvrda 
glavnog projekta). 
226

 
Na projektu Knin planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 20.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstruirati vodoopskrbna mreža i mreža javne odvodnje u 
ukupnoj duljini od 46 km, te instalirati 1.700 vodomjera (zamjena postojećih i ugradnja 
novih). 
 
Na projektu Drniš planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 5.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstruirati vodoopskrbna mreža i mreža javne odvodnje u 
ukupnoj duljini od 12,5 km, te instalirati 640 vodomjera (zamjena postojećih i ugradnja 
novih). 
 
Na projektu Sisak planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, te izgraditi sustav odvodnje koji se dijeli na 3 cjeline, a sastoji 
se od 3 retencijska bazena, 4 crpne stanice, 2 prijelaza ispod rijeke Kupe, te 8 km mreže 
javne odvodnje. 
 
Projekt Pipeline obuhvaća izradu cjelokupne studijsko-projektne dokumentacije potrebne za 
prijavu za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture od strane EU sa svrhom 
usklađivanja sa EU direktivama na 16 aglomeracija: Bibinje-Sukošan, Donja Dubrava, Ivanec, 
Ivanić Grad Jastrebarsko, Jelsa-Vrboska, Mursko Središće, Novigrad Istarski, Novska, Pirovac-
Tisno-Jezera, Pula Sjever, Savudrija, Sinj, Split-Solin, Šibenik i Umag. Cilj projekta je osigurati 
projektnu dokumentaciju koja će omogućiti prijavu projekata za sufinanciranje izgradnje 
objekata vodno komunalne infrastrukture iz Strukturnih fondova u ukupnom procijenjenom 
iznosu od gotovo 300 milijuna EUR-a. 
 
Riječ je o vrlo zahtijevnim i kompleksnim projektima jer se u okviru njih obavlja veliki broj 
aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU ovi se projekti sastoje od više komponenti i to od 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe, 
te sustava javne odvodnje, kao i od nabavi potrebne opreme za uspješnije održavanje 
postojeće i buduće infrastrukture. 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
Posebnost stavki B.07.01.– B.07.04. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, 
odnosno trogodišnjem financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava 
kojima se upravlja na višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva 
svake godine na razini programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za 
svaku kalendarsku godinu. Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3“ pravilu Europske 
unije koje kontrolira Ministarstvo financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od 
kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi svake godine mogu biti manji ili veći od 
alokacije za određenu godinu. 
Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente IPA programa.
Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (IPA fond) i Državni 
proračun Republike Hrvatske. 
 
 
B.07.01. PROJEKT 
SLAVONSKI 
BROD 
Realizirano: 57,046 mil.kn 
(MP 27,263 mil.kn; MP-EU 29,783 mil.kn) 
 
Ukupna vrijednost IPA Projekta „Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda“ iznosi približno 220 mil.kuna, dok je 
ugovorena vrijednost projekta približno 184 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima 
227

IPA/SF fonda EU (58,65%) i Državnog proračuna (41,35%), a sastoji se od sljedećih 
ugovora: 
 
-  Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
-  Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 80.000 ES 
-  Nadzor nad radovima 
-  Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje (2 ugovora). 
 
Ugovori za izgradnju sustava i nadzor nad radovima su započeli u rujnu 2010. godine. Radovi 
na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje su završeni u prosincu 2012. godine, dok je 
2013. godina predviđena kao razdoblje za otklanjanje nedostataka. Ugovor za projektiranje i 
izgradnju UPOV-a je potpisan krajem listopada 2011. godine. UPOV je izgrađen u rujnu 2013. 
godine, te je nakon provedenih ispitivanja probni rad UPOV-a u trajanju od 8 mjeseci 
započeo u listopadu 2013. godine. Nakon izvršenja probnog rada, ishođenja uporabne 
dozvole i preuzimanja UPOV-a od strane krajnjeg korisnika, po ugovoru s Izvođačem slijedi 
12 mjeseci razdoblja za prijavu i otklanjanje eventualnih nedostataka. Ugovori za nabavu 
opreme za održavanje i inspekciju sustava potpisani su u kolovozu 2011. godine, a oprema je 
isporučena, provjerena i prihvaćena u ožujku i svibnju 2012. godine. Projekt se predviđa 
završiti sredinom 2015. godine. 
Projekt se fizički realizirao prema predviđenoj dinamici, zadnje plaćanje na projektu je bilo 
20.12.2013. godine. Financijsko izvršenje na projektu nije stopostotno u odnosu na 
planirano, jer Izvođaču radova na Ugovoru za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje nije 
isplaćena sustega u iznosu od 5% od vrijednosti izvršenih radova (3.985.260,00 kn) jer 
Izvođač nije dostavio Garanciju za zadržani novac. 
 

B.07.02. PROJEKT 
DRNIŠ 
Realizirano: 4,060 mil.kn 
(MP 1,726 mil.kn; MP-EU 2,334 mil.kn) 
 
Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Drniša“ iznosi približno 49 mil.kuna, dok je ugovorena vrijednost 
projekta približno 44 mil.kuna. Sufinancira se sredstvima IPA/SF fonda EU (71,56%) i 
Državnog proračuna (28,99%), a sastoji se od sljedećih ugovora: 
 
-  Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
-  Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 5.000 ES 
-  Nadzor nad radovima 
-  Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Projekt se fizički nije realizirao po predviđenoj dinamici. Radovi na izgradnji sustava 
vodoopskrbe i odvodnje su završeni u prosincu 2012. godine, dok je 2013. godina predviđena 
kao razdoblje za otklanjanje nedostataka. Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a je 
potpisan početkom svibnja 2011. godine. Radovi na izgradnji UPOV-a su zastali sredinom 
2013. godine, kad je nad Izvođačem pokrenut postupak predstečajne nagodbe. Građevinski 
radovi na UPOV-u su završeni 90%. Nakon više bezuspješnih sastanaka s Izvođačem oko 
nastavka radova, koncem 2013. godine je pokrenuta procedura raskida ugovora. U 2014. 
godini preostaje raspisati novi natječaj za dovršetak radova, te je očekivano kašnjenje na 
projektu Drniš cca 16 mjeseci. Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava potpisan je u 
svibnju 2011. godine, a oprema je isporučena, provjerena i prihvaćena u siječnju 2012. 
godine. Projekt se zbog novonastalih okolnosti predviđa završiti do kraja 2016. godine.  
 

B.07.03. PROJEKT 
KNIN 
Realizirano: 12,618 mil.kn 
(MP 4,598 mil.kn; MP-EU 8,020 mil.kn) 
228

 
Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Knina“ iznosi približno 120 mil.kuna, dok je ugovorena 
vrijednost projekta približno 94 mil.kuna. Sufinancira se sredstvima IPA/SF fonda EU 
(63,56%) i Državnog proračuna (36,44%), te se sastoji od sljedećih ugovora: 
 
-  Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
-  Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES 
-  Nadzor nad radovima 
-  Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
-  Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o. 
 
Projekt se fizički nije realizirao po predviđenoj dinamici. Ugovori za izgradnju sustava i nadzor 
nad radovima su potpisani u veljači 2011. godine. Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i 
odvodnje su pred završetkom nakon čega slijedi razdoblje za otklanjanje nedostataka u 
trajanju od 12 mjeseci. Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a je potpisan u ožujku 
2011. godine. Radovi na izgradnji UPOV-a su u zastoju zbog stečaja vodećeg  člana 
Konzorcija, te značajnih problema s temeljenjem. U tijeku je konačno definiranje načina 
temeljenja na dva probna polja unutar lokaliteta UPOV-a, te definiranje nastavka ugovorenih 
aktivnosti. Evidentno je kašnjenje s izgradnjom UPOV-a, cca 20 mjeseci. Ugovor o pružanju 
usluga "Razvoj ljudskih potencijala za Komunalno poduzeće Knin" potpisan je u prosincu 
2011. godine, te je implementacija završena u listopadu 2012. godine. Ugovor za nabavu 
opreme za održavanje sustava potpisan je u svibnju 2012. godine, a oprema je isporučena, 
provjerena i prihvaćena u prosincu 2012. godine. 
 
B.07.04. PROJEKT 
SISAK 
Realizirano: 37,184 mil.kn 
(MP 2,202 mil.kn; MP-EU 24,750 mil.kn; KTD 10,232 mil.kn) 
 
Ukupna vrijednost Projekta „Program odvodnje Sisak“ iznosi približno 250 mil.kuna, dok je 
ugovorena vrijednost projekta približno 193 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima IPA 
fonda EU (66,56%), Državnog proračuna (5,92%) i lokalne komponente (27,52%), te se 
sastoji od sljedećih ugovora: 
 
-  Radovi na izgradnji sustava odvodnje  
-  Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 60.000 ES 
-  Radovi na izgradnji 2 prijelaza odvodnje ispod rijeke Kupe 
-  Nadzor nad radovima 
-  Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Projekt se fizički realizirao po ugovorenoj dinamici. Tijekom 2013. ugovorene su sve 
komponente projekta. Povučeni su avansi na svim ugovorima, te je isporučena sva oprema 
po ugovorima za nabavu opreme za inspekciju i održavanje sustava odvodnje. 
 
Cjelokupni projekt se planira završiti do kraja 2017. godine. 
 
B.07. 05. 
PROJEKT POREČ 
Realizirano: 0 kn 
 
EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 
514 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, 
te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
229

-  izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES 
-  obnova i rekonstrukcija 22,8 km sustava odvodnje 
-  izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje 
-  izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće 
-  nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje. 
 
Tijekom 2013. godine raspisan je natječaj za usluge stručnog nadzora. Do kraja ožujka 2014. 
planira se raspisivanje preostalih natječaja na Projektu, te početak provedbe Projekta. 
Cjelokupni projekt se planira završiti do 2018. godine. 
 
B.07.06. PROJEKT 
OSIJEK 
Realizirano: 0 kn 
 
EU projekt „Poboljšanje vodnogospodarske infrastukture Osijek“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 
555 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, 
te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
-  Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode 
-  Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km 
-  Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja 
novih 13.250 stanovnika 
-  Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,4 
km) 
-  Projektiranje i izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 
170.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. 
 
Tijekom 2013. godine raspisani su natječaji za: 
 
-  Usluge stručnog nadzora 
-  Izgradnju Sjevernog kolektora 
-  Projektiranje i izgradnju UPOV-a. 
 
Do kraja veljače 2014. planira se raspisivanje preostalih natječaja na Projektu, te početak 
provedbe Projekta. 
Cjelokupni projekt se planira završiti do 2018. godine. 
 
B.07.07. OSTALI 
PROJEKTI 
Realizirano: 0 kn 
 
Pozicija plana je bila rezervirana pri kreiranju PUV-a 2013, iako je kasnije Rebalansom PUV-a 
planirana s nulom. Pozicija je trebala ostaviti mogućnost za početak realizacije ostalih EU 
projekata (Čakovec, Vukovar, Županja). 
 
B.07.08. 
PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 
FONDOVE EU 
Realizirano: 2,185 mil.kn 
(HV 1,085 mil.kn; MP 1,100 mil.kn) 
 
Nije bilo odstupanja od Plana na navedenoj poziciji Plana. Pozicija obuhvaća izradu 
dokumentacija i stručnih podloga za praćenje IPA/SF projekata Slavonski Brod, Knin, Drniš i 
Sisak, te financiranja izrade dokumentacije za nadmetanje za IPA/SF projekte Osijek i Poreč. 
 
230

B.07.09. 
PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 
(Pipeline- tehnička pomoć za izradu cjelovitih dokumentacija za 
prijavu projekata za 16 aglomeracija, Izrade i novelacije 
Studija izvodljivosti, pripreme dokumentacija za nadmetanje) 
Realizirano: 33,288 mil.kn  
(HV 1,946 mil.kn; MP 4,701 mil.kn; MP-EU 26,641 mil.kn) 
 
Nije bilo odstupanja od Plana na navedenoj poziciji Plana. Nakon provedenih natječajnih 
procedura po PRAG-u, započela je realizacija na sva 4 planirana ugovora na projektu Pipeline 
– Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite 
vodnih resursa Republike Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih 
sustava upravljanj otpadnim vodama. 
 
Riječ je o ugovorima: 
-  Centralna Dalmacija (aglomeracije Split-Solin, Sinj i Jelsa) 
-  Sjeverna Dalmacija (aglomeracije Šibenik, Bibinje-Sukošan i Pirovac-Tisno-Jezera) 
-  Kontinentalna Hrvatska (aglomeracije Donja Dubrava, Mursko Središće i Ivanić Grad) 
-  Istra (aglomeracije Savudrija, Umag, Novigrad Istarski i Pula-Sjever). 
 
Unutar sva četiri ugovora započele su aktivnosti procjene postojećeg stanja na zadanim 
aglomeracijama, a prema dinamičkom planu svakog ugovora. 
 
Unutar ove pozcije, također se nastavilo s realizacijom pripreme studijske dokumentacije za 
buduće EU projekte Rijeka, Vrbovec, Nin, Vukovar, Velika Gorica, te se započelo s pripremom 
studijske dokumentacije za nove projekte: Zagreb, Novi Marof-Ludbreg, Biograd-Pašman-
Tkon. Također je financirana i izrada dokumentacija za nadmetanje za najzrelije EU projekte 
- Vukovar, Čakovec i Županju. 
 
 
 
 
B.08.  PROJEKT NERETVA - TREBIŠNJICA 
 
B.08.01. PROJEKTI 

MEĐUNARODNIM SASTAVNICAMA – PROJEKT 
UPRAVLJANJA NERETVOM I TREBIŠNJICOM  
Realizirano: 3,082 mil.kn 
(MP 0,935 mil.kn; Darovnica 2,147 mil.kn) 
 
Od ukupno planiranih 2,995 mil.kn za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom u 2013. 
godini je realizirano 3,082 mil,kn. 
 
Plan upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je zajednički projekt Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine, koji bi se trebao prema Ugovoru o darovnici, odnosno pismu Svjetske banke o 
produženju roka korištenja Darovnice realizirati do konca 2014. godine. Darovnica GEF-a iznosi 
ukupno 8 mil.USD, od čega Republici Hrvatskoj pripada 2 mil.USD, a BiH 6 mil.USD. Svaka 
država sudjeluje i sa vlastitim sredstvima. 
 
Projekt uključuje 4 komponente: 
 
-  Poboljšano upravljanje prekograničnim vodnim resursima, 
-  Poboljšano upravljanje i korištenje ekoloških sustava i biološke raznolikosti, 
-  Visoko prioritetne investicije u zaštiti od onečišćenja voda (komponenta BiH), 
-  Sudjelovanje javnosti i upravljanje provedbom projekta. 
 
231

Za provedbu Projekta sukladno Ugovoru o darovnici i Ugovoru o projektu, Hrvatske vode su 19. 
prosinca 2008. godine imenovale Tim za provedbu projekta (TPP). 
Članovi Tima za provedbu projekta su djelatnici Hrvatskih voda, predstavnici Ministarstva 
poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 
 
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom provodi se zajedno s tri tima u Bosni i Hercegovini i 
to na razini države Tim za upravljanje projektom, osnovan pri Ministarstvu vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu i na entitetskoj razini (FBiH i RS) dva Tima za provedbu 
projekta, osnovana pri Agencijama za vode u Mostaru i Trebinju. 
 
Temeljem Ugovora o darovnici i Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Republike 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga 
gospodarstva imenovalo je 08. lipnja 2009. godine Koordinacijsko povjerenstvo (KP) Republike 
Hrvatske, koje je uključeno u zajedničke aktivnosti na Projektu. 
 
Koordinacijsko povjerenstvo ima 5 članova (1 predstavnik Hrvatskih voda i 4 predstavnika iz 
nadležnih Ministarstava). U provedbu projekta je također uključeno i Povjerenstvo za vodno 
gospodarstvo RH i BiH. 
 
Do konca 2013. godine realizirani su slijedeći ugovori koji se provode u suradnji s timovima iz 
BiH: 
 
  Ugovor za izradu "Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice" je u tijeku; 
ugovor je potpisan koncem rujna 2010. godine, realizirano je 90% ugovora. Nacrt 
okvirnog plana je dostavljen u prosincu 2013. godine. Rok ugovora je produžen do 
01.06.2014. godine radi dopune pojedinačnih planova i Nacrta okvirnog Plana te izrade 
Konačnog okvirnog Plana i organiziranja radionica. 
 
  Izdavanje prekograničnog biltena za promociju zaštite okoliša: „Naša Neretva“ je u 
tijeku, do sada je izdano pet biltena, od kojih jedan u 2013. godini. Ugovor je potpisan u 
prosincu 2010. godine, rok ugovora je produžen do 17.04.2014. godine radi izdavanja 
zadnjeg broja biltena. Do sada je realizirano 85% ugovora. 
 
  Ugovor za izradu „Studije utvrđivanja minimalnog ekološki prihvatljivog protoka na 
karakterističnim profilima rijeka Neretve i Trebišnjice“ je u tijeku, do sada su dostavljena 
četiri izvješća (početno i tri redovna izvješća o stanju izrade dokumentacije) i Konačni 
nacrt Studije. Rok ugovora je produžen do 28.02.2014. godine. Realizirano je 80% 
ugovora. 
 
  Ugovor "Izrada modela za hidrološka predviđanja, prognoziranje i odlučivanje & 
Priprema plana, smjernica i programa obuke za optimalno upravljanje višenamjenskim 
akumulacijama u slivovima Neretve i Trebišnjice" je potpisan 20.01.2013. godine. 
Početno izvješće je dostavljeno u travnju 2013. godine, a Prvo izvješće o napretku u 
kolovozu 2013. godine. Planirani rok izrade je 18 mjeseci, odnosno završetak ugovora se 
očekuje u srpnju 2014. godine. Realizirano je 40% ugovora. 
 
Do konca 2013. godine realizirani su slijedeći ugovori koji se provode u RH: 
 
  Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – ugovor za izvođenje radova 
potpisan je u prosincu 2011. godine. Ugovor je trebao završiti koncem 2012. ali je 
produžen zbog vremenskih nepogoda tijekom veljače i ožujka, visokih vodostaja u 
svibnju i zastoja koji su prouzročili mještani a vezano za nasade (vinogradi, smokve i sl.) 
koji se nalaze na trasi staze. Potvrda Glavnog projekta za izgradnju mosta preko kanala 
Vrgoračko polje – Baćinska jezera ishođena je u lipnju 2013. godine te su radovi 
232

nastavljeni. Izvođač je završio sve radove 06.12.2013. godine, a pregled izvršenih 
radova je bio 18.12.2013. Rok za ispravak nedostataka je mjesec dana, nakon čega će 
Investitor Grad Ploče podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole mosta. 
 
  Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – ugovor za vršenje stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova potpisan je u siječnju 2012. godine. Realizirano je 
100% ugovora. 
 
  Ugovor za izradu Glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja na lokaciji Glog potpisan 
je u prosincu 2012. godine. U travnju 2013. godine dostavljen je Nacrt glavnog projekta, 
a u lipnju konačni Glavni projekt. Izvedbeni projekti su dostavljeni u rujnu 2013. Ugovor 
je realiziran 100% dana 15.12.2013. godine predajom Elaborata nepotpunog izvlaštenja. 
Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole je predan nadležnom Ministarstvu. 
 
  Male darovnice, II krug objave – potpisana su 3 ugovora u 2012. godini, a u 2013. su 
sva tri ugovora realizirana 100%. U prvom polugodištu 2013. završeni su projekti 
"Radionica, izrada brošure i izložba fotografija s temom Neretvanska baština" i 
"Restauracija najstarije lađe u delti Neretve u svrhu očuvanja okoliša". Projekt "Uređenje 
Edukativnog centra "Congeria i život u podzemlju – Jama u Predolcu" je završen u 
studenom 2013. godine.  
 
233

Document Outline