Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Plan gospodarenja otpadom'.


 
PLAN GOSPODARENJA 
OTPADOM 
 
OPĆINE GRADIŠTE 
2010. – 2018. 
 
 
 
 
 
 
Gradište, lipanj 2010.g. 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
 
Naruĉitelj: 
 
OPĆINA GRADIŠTE 
 
 
 
 
Projekt izradio: 
EKO Menadţment d.o.o., za zaštitu okoliša, Vinkovci 
 
 
 
 
 
Naziv projekta: 
PLAN  GOSPODARENJA  OTPADOM  OPĆINE  GRADIŠTE 
ZA RAZDOBLJE OD 2010. DO 2018. GODINE 

 
 
 
Broj dokumenta: 
19-2010 
 
 
 
Voditelj projekta:  
Ivica Cvrlje, ing. 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolirani primjerak Revizija 0 
 
 
 
Gradište, lipanj 2010. 
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
SADRŽAJ: 
 
0.  Uvod ......................................................................................................................................... 3 
 
1.  Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom ............................................................... 5 
 
1.1.  Nacionalno zakonodavstvo ................................................................................................ 5 
1.2.  Europsko zakonodavstvo ................................................................................................. 10 
1.3.  Naĉela gospodarenja otpadom i sustav odgovornosti ...................................................... 12 
1.4.  Osnovni pojmovi u gospodarenju otpadom ..................................................................... 14 

 
2.  Postojeće stanje gospodarenja s otpadom ........................................................................... 17 
2.1.  Postupanje s komunalnim otpadom ................................................................................. 18 
2.2.  Divlja odlagališta otpada na podruĉju Općine Gradište ................................................... 22 
2.3.  Postupanje s neopasnim i inertnim otpadom .................................................................... 33 
2.4.  Postupanje s opasnim otpadom ........................................................................................ 37 
2.5.  Posebne kategorije otpada ................................................................................................ 42 

 
3.  Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada ........................................................... 50 
 
4.  Mjere za iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i njegovo odvojeno prikupljanje .. 52 
4.1.  Općenito ........................................................................................................................... 52 
4.2.  Planirani postupci ............................................................................................................. 55 

 
5.  Mjere nadzora i praćenja gospodarenja s otpadom .......................................................... 59 
 
6.  Prijedlog sustava gospodarenja otpadom ........................................................................... 61 
6.1.  Minimiziranje otpada ....................................................................................................... 63 
6.2.  Edukacija .......................................................................................................................... 65 
6.3.  Odvojeno prikupljanje otpada .......................................................................................... 67 
6.4.  Ĉistija proizvodnja ........................................................................................................... 71 
6.5.  Skupljanje i prijevoz otpada ............................................................................................. 72 
6.6.  Skladištenje otpada........................................................................................................... 74 
6.7.  Obrada otpada .................................................................................................................. 75 
6.8.  Odlaganje otpada .............................................................................................................. 76 
6.9.  Financiranje ...................................................................................................................... 77 
6.10.   Rokovi za realizaciju ........................................................................................................ 79 

 
7.  Sažetak ................................................................................................................................... 81 
7.1.  Propisi i pojmovi .............................................................................................................. 85 
 
8.  Popis literature ...................................................................................................................... 90 
Br. dok.: 19-2010 
 

 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
0. 
Uvod 
 
Obzirom na pribliţavanje Hrvatske Europskoj uniji svjedoci smo postepenog uvoĊenja europskih 
standarda u svim podruĉjima našeg društva, pa tako i na podruĉju zaštite okoliša i gospodarenja 
otpadom.  Europska  unija  je  već  odavno  postavila  visoke  kriterije  zaštite  ĉovjekovog  okoliša,  a 
sada  u  cilju  prihvaćanja  europskih  standarda  dolazi  do  podizanja  tih  kriterija  i  u  Republici 
Hrvatskoj.  
 
U proteklih nekoliko  godina tako je na snagu stupilo niz zakona i  podzakonskih  akta kojima se 
definira zaštita pojedinih segmenata okoliša (vode, tlo, zrak), a naroĉito se velika briga posvećuje 
uspostavi  sustava  gospodarenja  svim  vrstama  proizvedenoga  otpada.  Gospodarenje  otpadom  u 
Republici Hrvatskoj je prioritetno pitanje zaštite okoliša, te jedno od najzahtjevnijih podruĉja u 
smislu usklaĊivanja sa standardima Europske unije.  
 
Dok je u Europskoj uniji  otpad resurs iz  kojega  se dobiva energija i  razne sirovine za ponovnu 
uporabu,  u  Hrvatskoj  je  otpad  uglavnom  samo  opasnost  za  okoliš  i  bezvrijedna  tvar,  te  je 
orijentacija prema suvremenom gospodarenju otpadom jedan od preduvjeta za ulazak Hrvatske u 
Europsku  uniju.  Suvremeno  gospodarenje  otpadom  ĉini  skup  aktivnosti,  odluka  i  mjera 
usmjerenih  na  spreĉavanje  nastanka  otpada,  smanjivanje  koliĉina  otpada,  i/ili  njegova  štetna 
utjecaja na okoliš, zatim skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za 
zatvorena odlagališta na gospodarski uĉinkovit i po okoliš prihvatljiv naĉin.  
 
Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za ţupanije, gradove i općine definirana je Zakonom 
o  otpadu  (NN  178/04.)  i  Zakonom  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  otpadu  (NN  111/06., 
60/08.,  87/09.).  Ĉlankom  11.  Zakona  o  otpadu  definirano  je  da  Plan  gospodarenja  otpadom 
grada/općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovo 
izvršavanje  provjerava  se  godišnje,  te  je  stoga  ovaj  Plan  gospodarenja  otpadom  napravljen  za 
razdoblje 2010. - 2018. godine. 
 
Kako bi ispunila zakonsku obvezu i unaprijedila postojeći sustav gospodarenja otpadom, Općina 
Gradište je izradila ovaj Plan gospodarenja otpadom, u daljnjem tekstu Plan.  
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gradište osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za 
razdoblje 2010. - 2018. godine. Plan je usklaĊen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike  Hrvatske (NN 130/05.),  kao i Nacionalnom strategijom  zaštite  okoliša (NN  46/02.) i 
programima  zaštite  okoliša,  te  s  Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije 
(Sluţbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske ţupanije 11/08.). 
 
Sadrţaj  i  naĉin  izrade  plana  gospodarenja  otpadom  nije  strogo  definiran.  Temeljem  EU 
smjernica, predlaţu se osnovni dijelovi plana: 
- polazište izrade plana, 
- opis postojećeg stanja gospodarenja otpadom, 
- planirani sustav gospodarenja otpadom. 
 
Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o otpadu sadrţava sljedeće cjeline: 
1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada, 
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, 
3. popis otpadom oneĉišćenog okoliša i neureĊenih odlagališta, 
4. redoslijed aktivnosti sanacije neureĊenih odlagališta i otpadom oneĉišćenog okoliša, 
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije. 
 
Gradonaĉelnik  i  općinski  naĉelnik  duţni  su  jednom  godišnje,  do  30.  travnja  tekuće  godine  za 
prethodnu  godinu,  podnositi  gradskom  vijeću,  odnosno  općinskom  vijeću  izvješće  o  izvršenju 
Plana,  a  poglavito  o  provedbi  obveza  i  uĉinkovitosti  poduzetih  mjera  (Zakon  o  izmjenama  i 
dopunama Zakona o otpadu, NN 60/08., ĉlanak 11., stavak 4.). 
Usvojeno  izvješće  nadleţni  ured  duţan  je  dostaviti  Ministarstvu  zaštite  okoliša,  prostornog 
ureĊenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša. 
Usvojeni Plan obvezno je objaviti u sluţbenom glasilu Općine Gradište. 
Plan  gospodarenja  otpadom  imat  će  kljuĉnu  ulogu  u  uspostavi  odrţivog  sustava  gospodarenja 
otpadom  na  podruĉju  Općine  Gradište.  Odrţivi  sustav  gospodarenja  otpadom  u  skladu  je  s 
obvezama  i  smjernicama  nacionalne  zakonske  regulative,  europskih  direktiva,  te  drţavnih  i 
lokalnih planskih dokumenata. 
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
1. 
Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom 
 
1.1.  Nacionalno zakonodavstvo 
 
Nacionalnom  strategijom  zaštite  okoliša  i  Nacionalnim  planom  djelovanja  za  okoliš  (NN 
46/02.), utvrĊeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša 
u Republici Hrvatskoj. 
Koliĉina  otpada  raste,  a  infrastruktura  koja  bi  taj  otpad  trebala  zbrinuti  nije  dostatna.  Sustav 
gospodarenja  otpadom  ne  funkcionira  u  potpunosti,  izmeĊu  ostaloga  i  stoga  što  se  kasnilo  s 
donošenjem cjelovite strategije na razini RH, zatim uslijed nedostatka znanja i obuĉenih kadrova, 
nedoreĉenih propisa, te do nedavno nepostojanja financijskih poticaja. 
 
Strategija  gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske  (NN  130/05.)  ima  za  cilj  uspostaviti 
okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti koliĉinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je 
proizveden treba gospodariti poštujući naĉela odrţivog razvoja. 
Osnovni sadrţaj strategije: 
  opis  postojećeg  stanja  s  opisom  današnjih  tokova  otpada  i  koliĉina  svih  vrsta  otpada: 
komunalnog, graĊevinskog, opasnog, ambalaţnog i sl., 
  smjernice  s  Konceptom  organizacije  gospodarenja  otpadom,  specifiĉno  po  pojedinim 
vrstama otpada;  
  prijedlog sanacija današnjih, mahom neureĊenih odlagališta;  
  prijedlog izgradnje novih odlagališta, 
  procjena investicija i izvora financiranja. 
 
Temelji strategije: 
1. Smanjenje volumena – izdvajanjem korisnog otpada koji odlazi na reciklaţu (ambalaţni otpad, 
elektriĉki i elektronski otpad, stara vozila, automobilske gume, papir i dr.), 
2. Izgradnja regionalnih/ţupanijskih centara – odlagališta, 
a)  sanacija  i  zatvaranje  neureĊenih  gradskih  i  općinskih  odlagališta,  uz  korištenje  još  pet 
godina do izgradnje ţupanijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom, 
b) izgradnja ţupanijskih (regionalnih) ureĊenih centara za gospodarenje otpadom sa ureĊenim 
odlagalištima, (max. 21 kom), 
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
c)  primjena  najnovijih  tehnologija  obrade  otpada:  MBO  –  mehaniĉko–biološka  obrada  i 
smanjenje  otpada  na  cca.  20%  današnjeg  volumena,  tehnologije  visokih  temperatura1  i 
druge nove tehnologije. 
Ciljevi i mjere iz strategije: 
  izbjegavanje i smanjivanje koliĉine otpada na izvoru, te otpada kojega se mora odloţiti, uz 
materijalnu i energetsku oporabu otpada, 
  razvitak  infrastrukture  za  cjeloviti  sustav  gospodarenja  otpadom  (IVO  koncept  – 
Izbjegavanje –Vrednovanje – Odlaganje), 
  smanjivanje rizika od otpada, 
  doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj, 
  edukacija  upravnih  struktura,  struĉnjaka  i  javnosti  za  rješavanje  problema  gospodarenja 
otpadom. 
 
Smjernice koje proizlaze iz Strategije: 
  razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO koncept), 
  aktivnosti po pojedinim tokovima otpada – prilagodba EU propisima, 
  instrumenti za provedbu planiranih aktivnosti (2 uredbe + 13 pravilnika, usklaĊeno s EU 
direktivama), 
  sanacija odlagališta i starih opterećenja. 
 
Osim  Nacionalne  strategije  zaštite  okoliša,  Nacionalnog  plana  djelovanja  za  okoliš  i  Strategije 
gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske,  gospodarenje  otpadom  u  Hrvatskoj  definirano  je  i 
nizom drugih zakonskih i podzakonskih akta: 
  Zakon o otpadu (NN 178/04.)  
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06., 60/08., 87/09.)  
  Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98.)  
  Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 
otpada (NN 50/05.)  
                                                 
1 Tehnologije visokih temperatura; X  meĊunarodni  simpozij gospodarenja otpadom, Zagreb 2008; Gospodarstvo i 
okoliš 94/2008, Jakša Miliĉić, Goran Vego: Rješenje problema otpada primjenom tehnologije visokih temperatura 
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 
katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 39/09.)  
  Uredba  o  jediniĉnim  naknadama,  korektivnim  koeficijentima  i  pobliţim  kriterijima  i 
mjerilima za utvrĊivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04.)  
  Uredba o nadzoru prekograniĉnog prometa otpadom (NN 69/06.)  
  Uredba  o  izmjenama  i  dopunama  Uredbe  o  nadzoru  prekograniĉnog  prometa  otpadom 
(NN 17/07.)  
  Uredba  o  izmjenama  i  dopunama  Uredbe  o  nadzoru  prekograniĉnog  prometa  otpadom 
(NN 39/09.)  
  Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96.)  
  Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada ţivotinjskog podrijetla 
(NN 152/02.)  
  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97.), izmjene i dopune Pravilnika 
(NN 112/01.)  
  Pravilnik  o  Popisu  pravnih  i  fiziĉkih  osoba  koje  se  bave  djelatnošću  izvoza  neopasnog 
otpada (NN 1/04.)  
  Pravilnik o naĉinu i rokovima obraĉunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša 
otpadom (NN 95/04.)  
  Pravilnik o obliku, sadrţaju i naĉinu voĊenja oĉevidnika obveznika plaćanja naknade na 
opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04.)  
  Pravilnik o oĉevidniku pravnih i fiziĉkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u 
organiziranju  oporabe  i/ili  zbrinjavanja  otpada  i  pravnih  i  fiziĉkih  osoba  koje  se  bave 
djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06.)  
  Pravilnik  o  mjerilima,  postupku  i  naĉinu  odreĊivanja  iznosa  naknade  vlasnicima 
nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07.)  
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 111/07.)  
  Pravilnik o naĉinima i uvjetima termiĉke obrade otpada (NN 45/07.)  
  Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pruţanju zdravstvene zaštite (NN 50/00.)  
  Pravilnik  o  naĉinima  i  uvjetima  odlaganja  otpada,  kategorijama  i  uvjetima  rada  za 
odlagalište otpada (NN 117/07.)  
  Pravilnik o registru oneĉišćavanja okoliša (NN 35/08.)  
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Posebne kategorije otpada:  
  Pravilnik o ambalaţi i ambalaţnom otpadu (NN 97/05.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu  (NN 
115/05.), (NN 81/08.)  
  Odluka o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (155/05.)  
  Ispravak odluke o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (NN 24/06.)  
  Ispravak Ispravka Odluke o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (NN 28/06.)  
  Odluka o nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaţe u 2008. godini (NN 82/07.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu  (NN 
31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06.)  
  Pravilnik o izmjeni pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06.)  
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 121/08.)  
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  baterijama  i 
akumulatorima (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopuni  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  vozilima  (NN 
31/09.)  
  Pravilnik o naĉinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrţi azbest (NN 42/07.)  
  Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektriĉnim i elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 
74/07.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopuni  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  elektriĉnim  i 
elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 133/08.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  elektriĉnim  i 
elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju graĊevnim otpadom (NN 38/08.)  
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  Pravilnik o gospodarenju muljem iz ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda kada se mulj 
koristi u poljoprivredi (NN 38/08.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 70/08.)  
  Pravilnik  o  gospodarenju  polikloriranim  bifenilima  i  polikloriranim  terfenilima  (NN 
105/08.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraţivanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 
128/08.)  
 
Komunalno gospodarstvo:  
  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95.), Izmjene i dopune (NN 109/95., 21/96.,  
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 150/02., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 
79/09.) 
 
Prijevoz opasnih tvari:  
  Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93.)  
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 181/03.)  
  Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07.)  
 
Otrovi:  
  Zakon  o  otrovima  (NN  27/99.),  izmjene  Zakona  (NN  37/99.),  izmjene  Zakona  (NN 
55/99.)  
  Zakon o kemikalijama (NN 150/05.)  
 
Zaštita okoliša:  
  Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07.)  
  Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetske uĉinkovitost (NN 107/03.)  
  Uredba  o  informacijskom  sustavu  zaštite  okoliša  (NN  74/99.),  ispravak  Uredbe  (NN 
79/99.)  
  Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99.), ispravak Plana (NN 86/99.), izmjena Plana 
(NN 12/01.)  
  Uredba o odreĊivanju graĊevina od vaţnosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00.)  
Br. dok.: 19-2010 
 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  Popis  pravnih  osoba  kojima  je  izdana  suglasnost  za  obavljanje  struĉnih  poslova  zaštite 
okoliša (NN 124/02.)  
  Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (64/08.)  
 
Ostalo:  
  Zakon o rudarstvu (proĉišćeni tekst) (NN 35/95.)  
  Zakon o rudarstvu (proĉišćeni tekst) (NN 190/03.)  
  Uredba  o  uvjetima  te  naĉinu  zbrinjavanja  radioaktivnog  otpada,  iskorištenih  zatvorenih 
radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zraĉenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti 
(NN 44/08.) 
 
 
1.2.  Europsko zakonodavstvo 
 
Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadrţan je u rezoluciji EU Vijeća o Strategiji 
gospodarenja  otpadom  (97/C76/01),  koja  se  temelji  na  tada  vaţećoj  okvirnoj  direktivi  o  otpadu 
(75/442/EEC) i drugim europskim propisima na podruĉju gospodarenja otpadom.  
 
U dokumentu Kohezijska politika Europske unije kao podrška razvoju i  zaposlenosti, Strateške 
smjernice  zajednice,  2007.  –  2013.,  zemlje  ĉlanice  zajedniĉki  nastoje  maksimalno  povećati 
ekonomsku dobit i smanjiti troškove na naĉin da riješe zagaĊivanja okoliša na samom izvoru. U 
sektoru  gospodarenja  otpadom  to  znaĉi  da  se  prvenstvo  daje  prevenciji,  reciklaţi  i  biološkoj 
razgradnji  otpada  koje  su  jeftinije  i  osiguravaju  višu  zaposlenost  u  odnosu  na  spaljivanje  i 
odlaganje otpada. 
 
Direktive  EU-a  za  podruĉje  gospodarenja  otpadom  organizirane  su  u  ĉetiri  "grupe"  direktiva, 
ovisno o tome propisuju li:  
  okvir gospodarenja otpadom (okvirna direktiva o otpadu i direktiva o opasnom otpadu), 
  posebne  tokove  otpada  (direktiva  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu,  direktiva  o 
zbrinjavanju otpadnih ulja, direktiva o otpadu iz industrije u kojoj se koristi titandioksid, 
direktiva  o  otpadnim  vozilima,  direktiva  o  mulju  iz  ureĊaja  za  proĉišćavanje  otpadnih 
voda,  direktiva  o  otpadnoj  elektriĉnoj  i  elektroniĉkoj  opremi,  direktiva  o  baterijama  i 
Br. dok.: 19-2010 
 
10 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
akumulatorima koji sadrţe odreĊene opasne tvari, direktiva o zbrinjavanju polikloriranih 
bifenila i polikloriranih terfenila), 
  pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada (uredba o nadzoru i kontroli otpreme otpada unutar 
podruĉja, na podruĉju i s podruĉja Europske unije),  
  graĊevine za obradu i odlaganje otpada (direktiva o odlagalištima, direktiva o spaljivanju 
otpada, direktiva o integriranoj prevenciji i kontroli oneĉišćenja). 
 
Obvezu planiranja gospodarenja otpadom, na naĉin da se od nadleţnih tijela traţi izrada planova 
gospodarenja  otpadom,  direktno  propisuju  tri  direktive:  okvirna  direktiva  o  otpadu,  direktiva  o 
opasnom otpadu i direktiva o ambalaţi i ambalaţnom otpadu.  
MeĊutim,  i  drugi  europski  propisi,  tj.  direktive  koje  se  odnose  na  posebne  tokove  otpada  i  na 
objekte za obradu i odlaganje otpada moraju se uzeti u obzir tijekom izrade planova gospodarenja 
otpadom. 
 
Najvaţnije europske direktive u sektoru gospodarenja otpadom su: 
 Okvirna direktiva o otpadu 2006/12/EC, 
 Direktiva o odlagalištima 1999/31/EC, 
 Direktiva o opasnom otpadu 91/689/EEC s dodacima 94/31/EC, 166/2006, 
 Direktiva o mulju s ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda 86/278/EEC, 
 Direktiva o spaljivanju otpada 2000/76/EC, 
 Direktiva  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu  94/62/EC  s  dodacima  2005/20/EC, 
2004/12/EC, 1882/2003. 
 
Šesti  akcijski  plan  EU-a  "Okoliš  2010.:  naša  budućnost,  naš  izbor",  usvojen  2001.,  definira 
prevenciju  i  gospodarenje  otpadom  kao  jedan  od  ĉetiri  glavna  prioriteta  s  primarnim  ciljem 
razdvajanja nastajanja otpada od gospodarskih aktivnosti. 
 
 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
11 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
1.3.  Načela gospodarenja otpadom i sustav odgovornosti 
 
Zakonom o otpadu definirana su osnovna naĉela gospodarenja otpadom – gospodarenje otpadom 
temelji se na uvaţavanju opće prihvaćenih naĉela zaštite okoliša, ureĊenih posebnim propisima, 
poštivanju  naĉela  meĊunarodnog  prava  zaštite  okoliša,  uvaţavanju  znanstvenih  spoznaja  i 
najbolje svjetske prakse, a osobito na sljedećim naĉelima: 
1.  onečišćivač  plaća  –  posjednik  otpada  snosi  sve  troškove  preventivnih  mjera  i  mjera 
zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim 
od  prerade  otpada,  te  je  financijski  odgovoran  za  provedbu  preventivnih  i  sanacijskih  mjera 
zbog štete za okoliš koju je prouzroĉio ili bi je mogao prouzroĉiti otpad
2.  odgovornost  proizvoĎača  –  proizvoĊaĉ  proizvoda  od  kojega  otpad  potjeĉe  odgovoran  je  za 
odabir  rješenja  najprihvatljivijeg  za  okoliš  prema  svojstvima  proizvoda  i  tehnologiji 
proizvodnje, ukljuĉujući vijek trajanja proizvoda i uporabu najbolje dostupne tehnologije, 
3.  blizina  –  oporaba  i/ili  zbrinjavanje  otpada  treba  se  obavljati  u  najbliţoj  odgovarajućoj 
graĊevini ili ureĊaju, uzimajući u obzir gospodarsku uĉinkovitost i prihvatljivost za okoliš. 
 
Sustav  odgovornosti  u  gospodarenju  otpadom  definiran  je  Zakonom  o  otpadu  (NN:  178/04., 
111/06.,  60/08.,  87/09.),  a  odgovornost  gradova  i  općina  u  gospodarenju  otpadom  definirana  je 
ĉlancima 15., 15.a, 16. i 18.: 
 
Članak 15. 
(1) Grad i općina odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom. 
(2) Poglavarstvo grada, odnosno gradsko vijeće i poglavarstvo općine, odnosno općinsko vijeće 
dužni  su  na  svom  području  osigurati  uvjete  i  provedbu  propisanih  mjera  za  gospodarenje 
komunalnim otpadom. 
(3) Općina i grad dužni su meĎusobno suraĎivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu 
propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada. 
(4) Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i 
osigurati  gradnju  reciklažnog  dvorišta  za  odvojeno  prikupljanje  otpada  u  gospodarenju 
komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu i planu gospodarenja otpadom te osigurati gradnju 
najmanje jednog reciklažnog dvorišta za graĎevinski otpad. 
Br. dok.: 19-2010 
 
12 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Članak 15.a 
(1)  Grad  Zagreb,  grad  i  općina,  u  svrhu  provedbe  obveza  iz  ovoga  Zakona  vezano  za 
gospodarenje komunalnim otpadom na svojem području, vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže 
otpad  protivno  odluci  o  komunalnom  redu  i/ili  to  dozvoljava  drugoj  osobi,  putem  komunalnog 
redara naredit će da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, odloži na propisani način. 
(2)  Ukoliko  vlasnik  nekretnine  iz  stavka  1.  ovoga  članka  ne  postupi  po  nalogu  komunalnog 
redara, to će učiniti Grad Zagreb, grad, odnosno općina na trošak i odgovornost vlasnika. 
 
 
Članak 16. 
Ako  županija,  Grad  Zagreb,  grad  i/ili  općina  ne  provode  propisane  mjere  za  gospodarenje 
otpadom  za  koje  su  odgovorni  u  skladu  s  ovim  Zakonom,  propisane  mjere  provest  će  Vlada 
Republike Hrvatske o njihovom trošku. 
 
 
Članak 18. 
(1) Grad Zagreb, grad, odnosno općina dužni su osigurati uklanjanje i zbrinjavanje i/ili oporabu 
otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njihovom području. 
(2) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u gradu, odnosno 
općini, u skladu  s propisom kojim  se ureĎuje komunalno gospodarstvo, ne zbrine otpad  koji je 
nepoznata  osoba  odbacila  u  okoliš  taj  će  otpad  zbrinuti  županija  na  teret  proračuna  grada, 
odnosno općine. 
(3) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u Gradu Zagrebu 
ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš, taj će otpad zbrinuti Grad Zagreb na 
teret svog proračuna. 
(4) Županija, Grad Zagreb, grad i općina imaju pravo povrata troškova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga 
članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš. 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
13 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
1.4.  Osnovni pojmovi u gospodarenju otpadom 
 
Zakonom o otpadu definirani su neki osnovni pojmovi iz podruĉja gospodarenja otpadom: 
Otpad  je  svaka  tvar  ili  predmet  odreĊen  kategorijama  otpada  propisanim  Uredbom  o 
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05.), koje posjednik odbacuje, namjerava ili 
mora odbaciti. Na temelju kategorija otpada utvrĊuje se lista otpada – katalog, u kojem se vrste 
otpada svrstavaju u grupe prema svojstvima i mjestu nastanka. 
Inertni  otpad  jest  otpad  koji  ne  podlijeţe  znaĉajnim  fizikalnim  kemijskim  i/ili  biološkim 
promjenama. 
Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili usluţne djelatnosti ako je 
po svojstvima i sastavu sliĉan otpadu iz kućanstava, 
Opasni  otpad  sadrţi  tvari  koje  imaju  jedno  od  slijedećih  obiljeţja:  H1-eksplozivno,  H2 
oksidirajuće, H3-A visoko zapaljivo,  H3-B zapaljivo,  H4 nadraţujuće, H5 opasan, H6 otrovno, 
H7 kancerogeno, H8 nagrizajuće, H9 infektivno, H10 teratogeno, H11 mutageno, H12 tvari koje 
u  kontaktu  sa  vodom  ispuštaju  otrovne  ili  vrlo  otrovne  tvari,  H13  tvari  koje  nakon  odlaganja 
mogu na bilo koji naĉin proizvesti drugu tvar, H14 ekotoksiĉno svojstvo. 
Taj otpad se zbog svoje štetnosti i potencijalne opasnosti mora posebno nadzirati i to od mjesta 
nastanka  do  mjesta  konaĉnog  odlaganja,  ukljuĉujući  monitoring  samog  mjesta  privremenog  ili 
trajnog odlaganja. 
Neopasni otpad je sav otpad koji nema neko od svojstava koja karakteriziraju opasni otpad. 
Posebna kategorija otpada jest otpad za kojega se gospodarenje propisuje posebnim propisom 
(stara vozila, otpadna ulja, gume, baterije i akumulatori, azbest, medicinski otpad i dr.). 
Posjednik otpada jest proizvoĊaĉ otpada ili pravna ili fiziĉka osoba koja ga posjeduje. 
ProizvoĎač  otpada  jest  svaka  osoba  ĉijom  aktivnošću  nastaje  otpad  (izvorni  proizvoĊaĉ)  i/ili 
koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada. 
Proizvodni  otpad  je  otpad  koji  nastaje  u  proizvodnom  procesu  u  industriji,  obrtu  i  drugim 
procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom 
se  ne  smatraju  ostaci  iz  proizvodnog  procesa  koji  se  koriste  u  proizvodnom  procesu  istog 
proizvoĊaĉa. 
Skladištenje  otpada  jest  privremeni  smještaj  otpada  u  graĊevini  za  skladištenje  otpada  – 
skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja. 
Br. dok.: 19-2010 
 
14 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza. 
Recikliranje  jest  ponovna  uporaba  otpada  u  proizvodnom  procesu  osim  uporabe  otpada  u 
energetske svrhe. 
Oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne 
i energetske svrhe. 
Obrada  otpada  jest  postupak  kojim  se  u  mehaniĉkom,  fizikalnom,  termiĉkom,  kemijskom  ili 
biološkom  procesu,  ukljuĉujući  razvrstavanje,  mijenjaju  svojstva  otpada  u  svrhu  smanjivanja 
koliĉine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada. 
 
Postupci obrade otpada su slijedeći: 
 
–  Kemijsko-fizikalni  postupci  obrade  otpada  su  postupci  kemijsko-fizikalnim  metodama  s 
ciljem  mijenjanja  njegovih  kemijsko-fizikalnih,  odnosno  bioloških  svojstava,  a  mogu  biti: 
neutralizacija,  taloţenje,  ekstrakcija,  redukcija,  oksidacija,  dezinfekcija,  centrifugiranje, 
filtracija, sedimentacija, reverzna osmoza i derivatizacija. 
 
–  Biološki  postupci  obrade  otpada  su  postupci  koji  biološkim  metodama  mijenjaju  kemijska, 
fizikalna i biološka svojstva otpada, a mogu biti aerobna i anaerobna razgradnja. 
 
–  Termički  postupci  obrade  otpada  su  postupci  uporabom  topline  pod  nuţnim  i  propisanim 
uvjetima. Provode se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a 
mogu  biti:  spaljivanje,  piroliza,  isparavanje,  sterilizacija,  destilacija,  sinteriranje,  ţarenje, 
taljenje, zataljivanje u staklo i sliĉni postupci. 
 
– Kondicioniranje otpada je priprema za odreĊeni naĉin zbrinjavanja i uporabe otpada, a moţe 
biti:  usitnjavanje,  ovlaţivanje,  pakiranje,  odvodnjavanje,  otprašivanje,  oĉvršćivanje, 
stabilizacija te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrţi otpad. 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
15 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
POPIS DJELATNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD2 
01 00 00  Otpad  koji  nastaje  kod  istraţivanja  i  kopanja  ruda,  iskopavanja  i  drobljenja  kamena  i  od  fiziĉkog  i 
kemijskog obraĊivanja ruda 
02 00 00  Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva, pripremanja 
hrane i prerade 
03 00 00  Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploĉa i namještaja, celuloze, papira i kartona 
04 00 00  Otpad iz koţarske, krznarske i tekstilne industrije 
05 00 00  Otpad od prerade nafte, proĉišćavanja prirodnog plina i pirolitiĉke obrade ugljena 
06 00 00  Otpad iz anorganskih kemijskih procesa 
07 00 00  Otpad iz organskih kemijskih procesa 
08 00 00  Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, 
sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja 
09 00 00  Otpad iz fotografske industrije 
10 00 00  Otpad iz termiĉkih procesa 
11 00 00  Otpad koji potjeĉe od kemijske površinske obrade i zaštite metala; hidrometalurgije neţeljeznih metala 
12 00 00  Otpad od oblikovanja i površinske fiziĉko-kemijske obrade metala i plastike 
13 00 00  Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19) 
14 00 00  Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji (osim 07 00 00 i 08 00 00) 
15 00 00  Otpadna ambalaţa; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja 
nije specificirana na drugi naĉin 
16 00 00  Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu 
17 00 00  GraĊevinski otpad i otpad od rušenja objekata (ukljuĉujući i otpad od iskapanja oneĉišćenog tla) 
18 00 00  Otpad  koji  nastaje  kod  zaštite  zdravlja  ljudi  i  ţivotinja  i/ili  srodnih  istraţivanja  (iskljuĉujući  otpad  iz 
kuhinja i restorana koji ne potjeĉe iz neposredne zdravstvene zaštite) 
19 00 00  Otpad iz ureĊaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku 
uporabu 
20 00 00  Komunalni  otpad  (otpad  iz  domaćinstava,  trgovine,  zanatstva  i  sliĉni  otpad  iz  proizvodnih  pogona  i 
institucija), ukljuĉujući odvojeno prikupljene frakcije 
                                                 
2 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN 50/05.  
Br. dok.: 19-2010 
 
16 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
2. 
Postojeće stanje gospodarenja s otpadom 
 
Uvid  u  postojeće  stanje  postupanja  s  otpadom,  te  u  postojeće  i  buduće  koliĉine,  kao  i  sastav 
proizvedenog  otpada  potreban  je  kako  bi  se  pronašla  optimalna  rješenja  za  uspostavu  što 
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom. 
U  ovom  trenutku  problemi  u  sustavu  upravljanja  otpadom  u  Općini  Gradište  su  višestruki.  Na 
podruĉju  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  ne  postoji  odlagalište  komunalnog  otpada  koje  bi  u 
potpunosti  udovoljavalo  Hrvatskim  i  EU  propisima  za  ureĊenje  odlagališta  i  odlaganje 
komunalnog  otpada,  tako  da  se  otpad  trenutno  neadekvatno  odlaţe.  Otpad  sa  podruĉja  Općine 
Gradište trenutno se iskljuĉivo odlaţe na sluţbeno odlagalište otpada na podruĉju grada Ţupanje.  
Navedeno  odlagalište  ne  udovoljava  Hrvatskim  i  EU  zakonskim  propisima  i  preporukama  za 
ureĊenje  odlagališta  i  odlaganje  komunalnog  otpada,  ali  je  trenutno  jedina  i  najbolja  opcija  za 
zbrinjavanje  komunalnog  otpada  s  podruĉja  grada  Ţupanje  i  okolnih  općina.  Za  to  odlagalište 
predviĊeno je postepeno zatvaranje i saniranje. Preduvjet za to je izgradnja i stavljanje u funkciju 
regionalnog centra za gospodarenje otpadom.  
Proteklih  godina  Vukovarsko-srijemska  i  Osjeĉko-baranjska  ţupanija  zajedniĉkim  su 
nastojanjima pokušavali realizirati odabir lokacije i izgradnju regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom  na  kojem  bi  se  odlagao  i  obraĊivao  otpad  s  podruĉja  obje  ţupanije.  MeĊutim,  nakon 
višegodišnjih  neuspješnih  nastojanja,  tijekom  2008.  godine.  Vukovarsko-srijemska  ţupanija  je 
odluĉila da gorući problem uspostavljanja kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom i izgradnje 
centra za gospodarenje otpadom više ne moţe trpjeti odgode, te je izašla iz zajedniĉkog projekta s 
Osjeĉko-baranjskom ţupanijom i odluĉila se za samostalni projekt i izgradnju vlastitog centra za 
gospodarenje  otpadom  koji  će  biti  smješten  na  podruĉju  općine  Stari  Jankovci.  Inicijativa  za 
izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Starim Jankovcima postoji već nekoliko 
godina,  ali  zbog  planiranog  projekta  izgradnje  zajedniĉkog  centra  za  Osjeĉko-baranjsku  i 
Vukovarsko-srijemsku  ţupaniju  taj  projekt  do  sada  nije  bio  realiziran.  Sada  je  ipak  centar  za 
gospodarenje otpadom u Starim Jankovcima postao realna opcija, te će se tijekom  2010. godine 
najvjerojatnije  krenuti  s  njegovom  izgradnjom  i  stavljanjem  u  funkciju.  Projekt  bi  zajedniĉki 
financirali Vukovarsko-srijemska ţupanija i Fond za zaštitu okoliša. 
Izgradnjom  regionalnog  centra  u  Starim  Jankovcima,  Vukovarsko-srijemska  ţupanija,  a  time  i 
Općina  Gradište,  kvalitetno  će  na  duţi  niz  godina  riješiti  problem  gospodarenja  komunalnim 
Br. dok.: 19-2010 
 
17 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
otpadom.  Osim  toga,  izgradnjom  centra  stvorit  će  se  preduvjeti  za  zatvaranje  i  sanaciju 
postojećeg sluţbenog odlagališta pored Ţupanje.  
 
Na podruĉju Općine Gradište trenutno je u funkciji sustav sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog 
otpada  na  naĉin  da  se  isti  organizirano  prikuplja  po  domaćinstvima  i  privrednim  subjektima  i 
odvozi na odlaganje pored Ţupanje. Tvrtka Komunalac d.o.o. iz Ţupanje trenutno ima koncesiju 
za  prikupljanje  komunalnog  otpada  s  podruĉja  Općine  Gradište.  Ĉinjenica  je  da  je  sustav 
gospodarenja  otpadom  primijenjen  samo  na  miješani  komunalni  i  glomazni  otpad  dok  se  ostale 
vrste otpada ne prepoznaju kao posebne kategorije otpada, te najĉešće završavaju u komunalnom 
otpadu.  
 
 
2.1.  Postupanje s komunalnim otpadom 
 
 
Prema  Zakonu  o  otpadu  (NN  178/04.)  komunalni  otpad  jest  otpad  iz  kućanstva,  te  otpad  iz 
proizvodne  i/ili  usluţne  djelatnosti,  ako  je  po  svojstvima  i  sastavu  sliĉan  otpadu  iz  kućanstva. 
Gospodarenje  komunalnim  otpadom  u  nadleţnosti  je  gradova  i  općina  koji  su  duţni  na  svom 
podruĉju osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. 
Zakonom  o  lokalnoj  i  podruĉnoj  (regionalnoj)  samoupravi  propisano  je  da  jedinice  lokalne 
samouprave obavljaju poslove lokalnog znaĉaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe graĊana, 
a koje se odnose pored ostalih i na komunalne djelatnosti, koje su pobliţe odreĊene odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Zakonom  o  komunalnom  gospodarstvu  (NN  26/03.,  proĉišćeni  tekst,  NN  82/04.,  110/04., 
178/04.)  odreĊena  su  naĉela,  naĉin  obavljanja  i  financiranja  komunalnog  gospodarstva,  kao  i 
druga pitanja vezana uz svrhovito obavljanje komunalnih djelatnosti. 
Jedna  od  komunalnih  djelatnosti  koja  proizlazi  iz  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  je  i 
odlaganje  komunalnog  otpada,  što  podrazumijeva  obraĊivanje  i  trajno  odlaganje  komunalnog 
otpada  na  odlagališta  komunalnog  otpada,  te  saniranje  i  zatvaranje  odlagališta  na  temelju 
posebnih propisa. 
U cilju pobliţeg ureĊenja odnosa u komunalnom gospodarstvu jedinica lokalne uprave u obvezi 
je  donijeti  odluku  o  komunalnom  redu  i  mjere  za  njeno  provoĊenje.  Odlukom  o  komunalnom 
redu propisuju se odredbe koje se odnose na ureĊenje naselja, odrţavanje ĉistoće i ĉuvanje javnih 
Br. dok.: 19-2010 
 
18 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim 
otpadom,  uklanjanje  snijega  i  leda,  uklanjanje  protupravno  postavljenih  predmeta,  mjere  za 
provoĊenje komunalnog reda, kao i kaznene odredbe. 
Komunalno  redarstvo  ustrojava  se  u  upravnim  odjelima  jedinice  lokalne  samouprave  u  ĉijoj 
nadleţnosti je komunalno gospodarstvo, a zadaća komunalnog redarstva je da obavlja nadzor nad 
provedbom odredbi o komunalnom redu. 
Zakon  o  komunalnom  gospodarstvu  omogućava  jedinicama  lokalne  samouprave  da  na  temelju 
ugovora  osnuju  zajedniĉko  komunalno  redarstvo.  Poslove  komunalnog  redarstva  obavljaju 
komunalni redari. Komunalni redari u provoĊenju odredbi Odluke o komunalnom redu ovlašteni 
su rješenjima narediti fiziĉkim i pravnim osobama radnje u svrhu odrţavanja komunalnog reda, 
izricati mandatne kazne te predloţiti pokretanje prekršajnog postupka. 
Na podruĉju Općine Gradište donijeta je Odluka o komunalnom redu i Općina ima komunalnog 
redara koji se brine za provedbu komunalnog reda. 
 
Općina  Gradište  je  ukljuĉena  u  sustav  organiziranog  prikupljanja  i  odvoza  otpada  koje  obavlja 
koncesionar  –  komunalna  tvrtka  Komunalac  d.o.o.  Prikupljeni  otpad  odvozi  se  i  odlaţe  na 
sluţbeno odlagalište pored grada Ţupanje. Otpad se prikuplja u nerazvrstanom stanju, u vrećama, 
plastiĉnim  posudama  (80,  120  i  240  l)  ili  kontejnerima  (5  m3,  7  m3).  Tijekom  2009.  godine,  s 
podruĉja  Općine  Gradište  tvrtka  koncesionar  je  ukupno  prikupila  583  t  miješanog  komunalnog 
otpada  (kljuĉni  broj  otpada  20  03  01).  Tijekom  2009.  godine,  tvrtka  Komunalac  d.o.o.  je 
kvartalno  provodila  i  organizirane  akcije  prikupljanja  glomaznog  otpada  te  je  prikupljeno  30  t 
glomaznog otpada u ĉetiri akcije prikupljanja.  
U  Planu  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predoĉena  je  tablica  s 
pretpostavljenim sastavom komunalnog otpada, koja se nalazi u nastavku. Vaţno je napomenuti 
da sastav komunalnog otpada ovisi o sredini u kojoj nastaje, te ovisi o mnoštvu ĉimbenika kao što 
su:  standard  stanovništva,  tip  naselja,  dostignuta  razina  komunalne  higijene  i  sl.  Iz  priloţene 
tablice lako je vidljivo da u komunalnom otpadu veliki udio ĉine tvari koje se daju reciklirati i 
korisno iskoristiti poput papira, kartona, plastike, stakla, metala, te biootpada koji je pogodan za 
preradu  u  kompost.  Zbog  svega  navedenoga  Općina  Gradište  bi  trebala  poraditi  na  selekciji 
otpada,  bilo  putem  sustava  odvojenog  prikupljanja  na  samom  mjestu  nastanka  (domaćinstva, 
gospodarski subjekti), putem zelenih otoka ili reciklaţnih dvorišta, ili pak obradom i sortiranjem 
Br. dok.: 19-2010 
 
19 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
otpada na lokaciji centra za gospodarenje otpadom koji se treba izgraditi. TakoĊer je moguće i 
kombinirati neke ili sve od navedenih metoda razdvajanja i selektivnog prikupljanja otpada. 
 
Tablica: Pretpostavljeni sastav komunalnog otpada u Vukovarsko-srijemskoj županiji: 
 
Komponenta  
komunalnog otpada 
 
mas% 
guma  
0,9  
papir i karton  
15,2  
staklo 
2,2  
plastika  
10,1  
metali  
2,8  
drvo  
1,0  
tekstil  
8,0  
posebni otpad  
0,4  
kuhinjski i biootpad  
19,1  
inertni otpad  
1,1  
koţa i kosti  
4,3  
prosijani ostatak  
34,8  
 Izvor: IPZ Uniprojekt MCF, 2005. 
 
Kod  razmatranja  koliĉina  komunalnog  otpada  koji  bi  na  podruĉju  Općine  Gradište  mogao 
nastajati u budućnosti trebalo bi u obzir uzeti mnoštvo faktora kao što su: migracije stanovništva, 
oĉekivani  prirast  stanovništva,  socijalne  i  gospodarske  prilike  i  sliĉno.  Dosadašnja  praksa  je 
meĊutim pokazala da se prosjeĉni godišnji prirast koliĉina odloţenog otpada kreće oko 2%, te se 
na  temelju  toga  moţe  napraviti  projekcija  oĉekivanih  koliĉina  komunalnog  otpada  koji  će  biti 
odloţen u periodu 2010. - 2018. godine.  
 
Kako je već navedeno, stvarni prirast koliĉina odloţenog otpada ovisit će o mnoštvu faktora, a u 
sluĉaju  uspostave  sustava  selektivnog  prikupljanja  otpada  za  oĉekivati  je  i  negativni  trend, 
odnosno smanjenje koliĉina odloţenog otpada u budućnosti, što i jest cilj ovog Plana. 
 
Tablica: Procjena koliĉina otpada koja će se odlagati od 2010. do 2018. godine 
 
Godina 
2010.  2011.  2012.  2013.  2014. 
2015.  2016.  2017.  2018. 
Količina odloženog 
595 
607 
619 
631 
644 
657 
670 
684 
698 
komunalnog otpada / t 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
20 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Za  sada  Općina  Gradište  nije  donijela  odluku  o  formiranju  zelenih  otoka  što  je  predviĊeno 
Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske ţupanije. Sustav zelenih otoka je jedan od 
naĉina za uspostavu odvojenog prikupljanja nekih vrsta otpada koje su iskoristive kao sekundarne 
sirovine (papir, staklo, PET), te za prikupljanje ostalih vrsti neopasnog (biootpad, metali i sl.) ili 
opasnog  otpada  (baterije,  akumulatori,  stari  lijekovi),  ĉime  bi  se  znaĉajno  unaprijedio  sustav 
gospodarenja otpadom.  
 
MeĊutim, sustav zelenih otoka kao naĉin odvojenog prikupljanja otpada na javnim površinama se 
sve  više  napušta,  jer  su  zeleni  otoci  postali  idealna  mjesta  za  nedozvoljeno  preuzimanje 
odvojenog otpada od neovlaštenih osoba. Pri tome dolazi do devastacije spremnika za selektirano 
prikupljanje otpada i narušava se vizualni izgled lokacije.  
 
U  trenutku  izrade  ovog  elaborata  u  postupku  je  bio  proces  pokretanja  izgradnje  Regionalnog 
centra  za  gospodarenje  otpadom  na  podruĉju  općine  Stari  Jankovci.  Kada  bude  izgraĊen,  na 
lokaciju  Centra  odvozit  će  se  sav  komunalni  otpad.  Na  podruĉju  Centra  osim  odlagališta  za 
komunalni otpad bit će ureĊeno reciklaţno dvorište, kompostana i drugi popratni sadrţaji, koji će 
omogućiti sortiranje i iskorištavanje otpada. 
 
U  cilju  unapreĊenja  sustava  gospodarenja  otpadom  na  podruĉju  Općine,  Općina  Gradište  moţe 
koristiti  mogućnosti  apliciranja  projekata  prema  Fondu  za  zaštitu  okoliša  u  svrhu  osiguranja 
nepovratnih financijskih sredstava za nabavku komunalne opreme, ureĊenje reciklaţnih dvorišta i 
zelenih otoka, te za druge projekte s podruĉja zaštite okoliša. 
 
Ovaj  elaborat,  izmeĊu  ostaloga,  moţe  posluţiti  kao  podloga  za  apliciranje  projekata  za  dodjelu 
nepovratnih  novĉanih  sredstava  Fonda  za  zaštitu  okoliša,  koja  bi  se  iskoristila  za  uspostavu 
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom na podruĉju Općine Gradište. 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
21 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
2.2.  Divlja odlagališta otpada na području Općine Gradište 
 
U  skladu  sa  Strategijom  gospodarenja  otpadom  NN  130/05.,  u  nastavku  je  dana  sljedeća 
kategorizacija odlagališta: 
1.  Legalna  odlagališta  otpada  su  graĊevine  za  (trajno)  odlaganje  otpada,  predviĊene 
odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (ţupanijskim,  gradskim/općinskim)  i 
sagraĊene u skladu s vaţećim propisima, a rade uz odobrenje nadleţnog tijela lokalne uprave 
i  samouprave  na  temelju  provedene  procjene  o  utjecaju  na  okoliš  te  ishoĊenih  dozvola  – 
lokacijske, graĊevinske i uporabne. 
2.  Odlagališta  otpada  u  postupku  legalizacije  su  graĊevine  za  (trajno)  odlaganje  otpada, 
predviĊene  odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (ţupanijskim,  gradskim/ 
općinskim)  za  koja  je  zapoĉeo,  ali  još  nije  dovršen  postupak  procjene  utjecaja  na  okoliš, 
odnosno,  ishoĊenje  potrebnih  dozvola  –  lokacijske  i  graĊevinske,  a  za  nova  odlagališta  i 
uporabne dozvole. 
3.  Službena  odlagališta  otpada  su,  uglavnom,  veći  neureĊeni  prostori  za  (trajno)  odlaganje 
otpada,  predviĊeni  odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (ţupanijskim, 
gradskim/općinskim),  za  koja  nije  proveden  postupak  procjene  utjecaja  na  okoliš  niti 
raspolaţu ijednom od neophodnih dozvola (lokacijskom, graĊevinskom, uporabnom), a rade 
na temelju rješenja ili odluke nadleţnog tijela lokalne uprave i samouprave te su u sustavu 
sluţbeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih komunalnih poduzeća. 
4.  Dogovorna  odlagališta  otpada  su,  uglavnom,  neureĊeni  manji  prostori  za  odlaganje  otpada 
koji  nisu  predviĊeni  odgovarajućim  prostorno-planskim  dokumentima  (ţupanijskim, 
gradskim/općinskim)  i  za  koje  nije  proveden  postupak  procjene  utjecaja  na  okoliš.  Ona  ne 
raspolaţu  nijednom  od  neophodnih  dozvola  (lokacijskom,  graĊevinskom,  uporabnom),  ali 
djeluju  uz znanje ili  u dogovoru s tijelom  nadleţne lokalne samouprave. Uglavnom nisu  u 
sustavu sluţbeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih osoba. 
5.  Divlja  odlagališta  otpada  –  su  manji  neureĊeni  prostori  koji  nisu  predviĊeni  za  odlaganje 
otpada, a formirali su ih najĉešće graĊani bez prethodnog znanja tijela lokalne samouprave. 
Ne raspolaţu nikakvim dokumentima relevantnim za njihovo djelovanje (SUO, dozvole) niti 
posjeduju  rješenje  ili  formalnu  odluku  tijela  lokalne  samouprave,  a  otpad  uglavnom 
individualno, dovoze graĊani. Osim navedenih, u Hrvatskoj postoji mnogo veći broj sliĉnih 
površina oneĉišćenih otpadom. 
Br. dok.: 19-2010 
 
22 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
U  trenutku  izrade  ovog  elaborata  na  podruĉju  Općine  Gradište  evidentirano  je  bilo  samo  jedno 
divlje  odlagalište  otpada  -  "Gore",  koje  je  evidentirano  i  Ţupanijskim  Planom  gospodarenja 
otpadom.  Potrebno  je  u  funkciji  zaštite  okoliša  i  provedbe  aktivne  zakonske  i  podzakonske 
regulative  osigurati  od  strane  mjerodavnih  općinskih  sluţbi  i  komunalnih  redara  zabranu 
stvaranja novih "divljih" odlagališta i provesti saniranje postojećih.  
Odlagalište "Gore"  smješteno je u Gradištu na udaljenosti  od cca 50  m  od najbliţih stambenih 
objekata, te na zraĉnoj udaljenosti od oko 300 metara sjeveroistoĉno od središta mjesta. Otpad je 
na  lokaciju  odlagališta  "Gore"  odlagalo  stanovništvo  s  podruĉja  općine  Gradište  u  periodu  od 
1968.  do  2003.  godine,  kada  je  zabranjeno  daljnje  odlaganje  otpada.  Od  središta  naselja  do 
odlagališta vodi asfaltirana cesta širine 4 metra dok je ulaz na samo odlagalište dugaĉak oko 100 
metara i ĉini ga poljski put. Odlagalište je smješteno na k.ĉ. broj: 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 
1216,  1217,  1218  i  1225  koje  su  u  vlasništvu  Općine  Gradište.  Cijelo  tijelo  odlagališta  je 
okruţeno poljoprivrednim površinama i dvama umjetno stvorenim jezerima. U blizini odlagališta 
ne nalaze se nikakvi kulturni spomenici niti objekti pod posebnom zaštitom. Za potrebe saniranja 
odlagališta "Gore",  tvrtka "H-ING 91" d.d. je u mjesecu kolovozu 2005.g. izradila elaborat "Plan 
zatvaranja odlagališta otpada "Gore" – Općina Gradište", kojim je predloţen postupak zatvaranja 
odlagališta, te njegovo naknadno kultiviranje ureĊenjem šetnice pored jezera i sportskih terena. 
U  okviru  redovnih  aktivnosti  ĉišćenja  otpada  s  podruĉja  Općine  Gradište,  tijekom  proljeća 
2007.g.  izvršena  je  sanacija  najvećeg  dijela  odlagališta  na  naĉin  da  je  izvršen  iskop  odloţenog 
otpada  i  njegova  dislokacija  na  lokaciju  odlagališta  otpada  "Bazjaš"  koje  je  bilo  sanirano  i 
zatvoreno  2007.g.  Nakon  provedbe  tog  dijela  sanacijskog  postupka,  procjenjuje  se  da  je  na 
lokaciji  "Gore"  još  preostalo  odloţeno  oko  6.000  m3  otpada  koji  takoĊer  treba  ukloniti  sa 
lokacije.  Iz  tog  je  razloga  Općina  Gradište  u  rujnu  2007.g.  izradila  "Studiju  ciljanog  sadrţaja  o 
utjecaju  na  okoliš  sanacije  i  zatvaranja  odlagališta  otpada  "Gore"  -  Gradište",  kojom  se  kao 
najbolje rješenje za zbrinjavanje odloţenog otpada predlaţe njegov iskop i odlaganje na sluţbeno 
odlagalište grada Ţupanje. Obzirom da su za planirani sanacijski postupak iskopa i dislociranja 
otpada, te naknadno ureĊenje prostora odlagališta i njegovo privoĊenje novoj namjeni potrebna 
znatna  financijska  sredstva  koja  su  procijenjena  na  cca  7,4  miliona  kuna,  Općina  Gradište  je  s 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost potpisala Ugovor o sufinanciranju planiranog 
projekta pri ĉemu bi Fond sudjelovao s 60% potrebnih novĉanih sredstava, a Općina Gradište s 
preostalih  40%.  Trenutno  se  ĉeka  na  realizaciju  ovog  projekta  i  konaĉni  završetak  postupka 
sanacije odlagališta "Gore" u Gradištu. 
Br. dok.: 19-2010 
 
23 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
 
 
Slika: Lokacija divljeg odlagališta otpada "Gore" u Općini Gradište 
 
Vaţno  je  spomenuti  da  je  po  pitanju  strukture  odloţenog  otpada  najĉešće  rijeĉ  o  neopasnom  i 
inertnom  otpadu;  graĊevinski  otpad,  otpad  biljnog  porijekla,  otpad  iz  kućanstava,  ambalaţni 
otpad i sl. MeĊutim, osim neopasnog i inertnog otpada na lokacijama divljih deponija odlaţe se i 
otpad  koji se svojim  karakteristikama svrstava u  opasan otpad;  salonit  ploĉe  (azbest),  ambalaţa 
oneĉišćena  opasnim  tvarima,  elektroniĉki  otpad,  ţivotinjske  lešine  i  sliĉan  otpad  koji  nastaje  u 
kućanstvima i gospodarskim subjektima. 
 
Unatoĉ  ĉinjenici  da  je  na  lokacijama  postojećih  divljih  odlagališta  otpada  u  najvećoj  mjeri 
odloţen  graĊevinski,  i  sl.  neopasni  otpad,  zbog  prisutnosti  pojedinih  opasnih  tvari/otpada 
potrebno je da Općina Gradište do kraja provede sanacijski postupak postojećeg odlagališta, te da 
taj  posao  povjeri  iskljuĉivo  struĉnim  i  ovlaštenim  tvrtkama  koje  posjeduju  iskustvo  na  sliĉnim 
projektima,  te  posjeduju  ovlaštenja  za  gospodarenje  pojedinim  vrstama  opasnog  otpada  koji  se 
Br. dok.: 19-2010 
 
24 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
odlaţe na divljim odlagalištima. Sanacija divljih odlagališta otpada je i zakonska obveza gradova 
i općina, a moţe se provesti vlastitim sredstvima ili uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. 
 
Nakon sanacije divljih odlagališta otpada potrebno je pojaĉati nadzor nad saniranim lokacijama 
kako bi se izbjeglo ponovno odlaganje otpada na istima. Uz pojaĉan terenski nadzor preporuka je 
i  financijsko  sankcioniranje  za  nedozvoljeno  odlaganje  otpada,  a  naroĉito  za  poĉinitelje  koje  se 
više puta uhvati u prekršaju, a sve temeljem propisa i Odluke o komunalnom redu.  
 
U  nastavku  teksta  priloţen  je  dio  fotodokumentacije  naĉinjene  na  divljem  odlagalištu  otpada 
"Gore"  u  Općini  Gradište,  prilikom  terenskog  obilaska  lokacije  u  mjesecu  svibnju  2010.g. 
Obzirom da je terenski obilazak i snimanje obavljeno u periodu intenzivnog vegetacijskog rasta, 
na  priloţenim  fotografijama  nije  bilo  moguće  prikazati  stvarni  obim  i  strukturu  preostalog 
odloţenog  otpada  na  lokaciji  "Gore",  jer  je  isti  u  vrijeme  obilaska  bio  prekriven  gustom 
vegetacijom. 
 
Slika 1.  Satelitska snimka lokacije odlagališta "Gore" prije poĉetka sanacijskog postupka 2007.g. 
Br. dok.: 19-2010 
 
25 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Slika 2.  
 
Slika 3.  
Br. dok.: 19-2010 
 
26 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Slika 4.  
 
Slika 5.  
Br. dok.: 19-2010 
 
27 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Slika 6.  
 
Slika 7.  
Br. dok.: 19-2010 
 
28 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
U Planu  gospodarenja otpadom Vukovarsko–srijemske ţupanije  definirane su mjere za sanaciju 
otpadom oneĉišćenog tla3
Mjere sanacije otpadom onečišćenog tla 
Mjere koje treba poduzeti sastoje se od sljedećih osnovnih operacija: 
1. rašĉišćavanje terena 
2. pripremanje polja za odlaganje otpada 
3. dovoz i pripremanje pokrovnog materijala 
4. zaštita od površinskih voda 
5. ekološka zaštita: 
- vodonepropusna podloga deponije 
- sistem za sakupljanje procjednih voda 
- kontrola plinova 
- kontrola podzemnih voda 
6. izrada ograde i objekata 
7. priprema inertnog puta 
8. odlaganje otpada u slojevima uz prethodno sabijanje i prekrivanje 
 
Mjere sanacije otpadom onečišćenog tla (divljih odlagališta) 
Mjere sanacije divljih odlagališta mogu se saţeti na: 
  1. sakupljanje, prešanje, odvoz 
  2. prešanje i odvoz 
  3. ruĉno sakupljanje 
  4. strojno sakupljanje 
  5. strojno planiranje 
  6. strojno ĉišćenje i odvoz 
  7. sakupljanje i odvoz 
  8. usitnjavanje i planiranje 
  9. planiranje, planiranje zemljom, trava 
10. odlaganje na sluţbena odlagališta 
11. obavijestiti i kontrolirati stanovništvo 
 
                                                 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 2008. g. 
Br. dok.: 19-2010 
 
29 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
● Mjere sanacije za divlja odlagališta preteţno komunalnog (kućnog) otpada: 
1. sakupljanje otpada   – ruĉno  
 – strojno 
2. iskop zagaĊenog tla 
3. odvoz sa lokacije na odobreno odlagalište 
3. ureĊenje površine s koje je odstranjen otpad 
4. prekrivanje ureĊene površine kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom 
5. zatravljivanje 
6. obavijestiti lokalno stanovništvo o zatvaranju divljeg odlagališta 
7. kontrolirati stanovništvo da ne odlaţe otpad na sanirano odlagalište 
 
● Mjere sanacije za divlja odlagališta preteţno graĊevinskog otpada: 
1. usitnjavanje otpada 
2.  planiranje  na  zateĉenoj  lokaciji  ukoliko  je  to  moguće  (ako  nije  moguće  –  odvoz  s 
lokacije na odobreno odlagalište) 
3. prekrivanje kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom 
4. zatravljivanje 
5. obavijestiti lokalno stanovništvo o zatvaranju divljeg odlagališta 
6. kontrolirati stanovništvo da ne odlaţe otpad na sanirano odlagalište 
 
● Mjere sanacije za divlja odlagališta preteţno zelenog otpada: 
1. sakupljanje otpada   – ruĉno  
 – strojno 
2. usitnjavanje otpada 
3.  planiranje  na  zateĉenoj  lokaciji  ukoliko  je  to  moguće  (ako  nije  moguće  –  odvoz  s 
lokacije na odobreno odlagalište) 
4. prekrivanje kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom 
5. zatravljivanje 
6. obavijestiti lokalno stanovništvo o zatvaranju divljeg odlagališta 
7. kontrolirati stanovništvo da ne odlaţe otpad na sanirano odlagalište 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
30 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
● Mjere sanacije za divlja odlagališta preteţno glomaznoga otpada: 
1. sakupljanje otpada   – ruĉno  
   – strojno 
2. izdvajanje otpada 
  – metalnog (prešanje)  
  – nemetalnog otpada (kao kućni ili graĊevinski) 
3. odvoz s lokacije na odobreno odlagalište 
4. zbrinjavanje na propisan naĉin od strane ovlaštenog sakupljaĉa 
5. ureĊenje površine s koje je odstranjen otpad te njeno prekrivanje kompostom ili zemljom 
obogaćenom gnojivom i zatravljivanje 
6. obavijestiti lokalno stanovništvo o zatvaranju divljeg odlagališta 
7. kontrolirati stanovništvo da ne odlaţe otpad na sanirano odlagalište 
 
Na prostoru Općine Gradište bilo bi poţeljno urediti prostor mini reciklaţnog dvorišta na kojem 
bi  se  stanovništvu  omogućilo  odlaganje  pojedinih  vrsti  otpada.  Na  reciklaţnom  dvorištu  ili  na 
posebnoj  lokaciji  obavezno  treba  biti  omogućeno  i  odlaganje  graĊevinskog  otpada,  jer  je 
ustanovljeno  da  upravo  on  ĉini  najveći  udio  u  otpadu  odloţenom  na  divljim  odlagalištima. 
Trenutno je odlaganje graĊevinskog otpada moguće uz naknadu na sluţbenom odlagalištu otpada 
grada  Ţupanje.  UreĊenjem  mini  reciklaţnog  dvorišta  stanovništvu  bi  se  osigurala  mogućnost 
besplatnog  odlaganja  pojedinih  vrsti  otpada,  a  ujedno  bi  se  izbjeglo  nekontrolirano  odlaganje 
otpada na divljim odlagalištima.  
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/07.) u ĉlancima 9. i 10. definirani su tehniĉki uvjeti 
kojima  moraju  udovoljavati  reciklaţna  dvorišta,  te  je  se  tim  smjernicama  potrebno  voditi  pri 
ureĊenju mini reciklaţnog dvorišta.  
U nastavku teksta dani su ĉlanci 9. i 10. iz Pravilnika o gospodarenju otpadom sa svim obvezama 
za ureĊenje reciklaţnih dvorišta: 
Članak 9. 
(1) Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima: 
–  mora biti ograĎeno, 
–  otvoreni  spremnik  mora  biti  u  posebno  ograĎenom  natkrivenom  prostoru  u  koji  je 
onemogućen dotok oborinskih voda, 
Br. dok.: 19-2010 
 
31 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
–  otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju, 
–  podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada, 
–  mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, 
buke, mirisa i drugih emisija, 
–  mora biti opremljeno ureĎajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje 
širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima, 
–  stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izraĎeni tako da je moguće 
sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i 
pečaćenje,  a  nenatkriveni  spremnici  moraju  biti  s  dvostrukom  stjenkom  ili  atestirani  za 
skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada, 
–  na  uočljivom  mjestu  mora  biti  istaknut  "plan  djelovanja  u  slučaju  izvanrednoga 
dogaĎaja"  koji  sadrži  sljedeće  podatke:  o  vrstama  otpada  koji  se  skladišti;  o  mogućim 
izvanrednim  dogaĎajima;  ime,  prezime  i  telefonske  brojeve  odgovornih  osoba  i  njihova 
ovlaštenja;  telefonski  broj  policije;  telefonski  broj  vatrogasaca  i  telefonski  broj  hitne 
pomoći, 
–  mora  biti  označeno  natpisom  "Reciklažno  dvorište"  s  podacima  o  vrsti  otpada  koji  se 
skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne 
ili fizičke osobe i o radnom vremenu. 
(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se i na pretovarnu stanicu (transfer stanicu). 
Članak 10. 
Pored tehničko-tehnoloških uvjeta iz članka 8. i članka 9. ovoga Pravilnika, u skladištu opasnog 
otpada te reciklažnom dvorištu i transfer stanici u kojima se skladišti i opasni otpad, a ovisno o 
vrsti i agregatnom stanju opasnog otpada, mora biti osigurano: 
–  postavljanje rasvjete s umjetnim izvorima svjetla za sigurno rukovanje opasnim otpadom, 
–  udovoljavanje posebnim propisima za aparate i drugu sigurnosnu opremu za skladištenje 
i rukovanje opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada, 
–  izvedba energetskih, plinskih, vodovodnih, ventilacijskih i ostalih instalacija prema 
posebnim propisima koji ureĎuju skladištenje i rukovanje opasnim tvarima koje su 
sastojci opasnog otpada. 
Br. dok.: 19-2010 
 
32 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
2.3.  Postupanje s neopasnim i inertnim otpadom 
 
Neopasni  i  inertni  otpad je onaj otpad  koji nema jedno od svojstava  koja karakteriziraju  opasni 
otpad:  H1-eksplozivno,  H2  oksidirajuće,  H3-A  visoko  zapaljivo,  H3-B  zapaljivo,  H4 
nadraţujuće,  H5  opasan,  H6  otrovno,  H7  kancerogeno,  H8  nagrizajuće,  H9  infektivno,  H10 
teratogeno, H11 mutageno, H12 tvari koje u kontaktu sa vodom ispuštaju otrovne ili vrlo otrovne 
tvari,  H13  tvari  koje  nakon  odlaganja  mogu  na  bilo  koji  naĉin  proizvesti  drugu  tvar,  H14 
ekotoksiĉno  svojstvo4.  Postojeće  stanje  gospodarenja  s  neopasnim  i  inertnim  otpadom  na 
podruĉju  Općine  Gradište  je  na  nezadovoljavajućoj  razini.  Ne  postoji  organizirani  sustav 
odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada, već isti najĉešće završava kao 
miješani  komunalni  otpad  ili  se  pak  odlaţe  nekontrolirano.  Osim  kućanstava  u  proizvodnji 
neopasnog i inertnog otpada sudjeluju i gospodarski subjekti, tj. tvrtke i obrti koji ovisno o svojoj 
djelatnosti proizvode razliĉite vrste neopasnog i inertnog otpada. 
Obzirom  da  u  Vukovarsko-srijemskoj  ţupaniji  postoji  veći  broj  tvrtki  koje  su  ovlaštene  za 
gospodarenje  neopasnim  i  inertnim  otpadom  trebalo  bi  ubrzano  pristupiti  uspostavi  sustava 
odgovornog  gospodarenja  neopasnim  i  inertnim  otpadom.  Tu  se  prvenstveno  misli  na  tvrtke  i 
obrtnike s podruĉja općine koji su i po zakonu duţni uspostaviti sustav gospodarenja otpadom – 
odvojeno prikupljanje i selektiranje, privremeno skladištenje do zbrinjavanja, predaju ovlaštenom 
sakupljaĉu na daljnju obradu ili zbrinjavanje. 
Naroĉito  bi  vaţno  bilo  uspostaviti  sustav  sakupljanja  i  gospodarenja  sekundarnim  sirovinama 
koje se ponovno mogu iskoristiti ili oporabiti, te se na taj naĉin izbjegava oneĉišćenje okoliša, a 
ujedno se dobiva vrijedna sirovina. Primjeri sekundarnih sirovina su otpadni metali, staklo, papir, 
plastika i druge vrste otpada  koje je pojedinim  postupcima obrade  moguće reciklirati i  staviti  u 
ponovnu upotrebu.  
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predviĊeno  je  da  na  podruĉjima 
gradova  i  općina  koji  se  nalaze  u  Vukovarsko-srijemskoj  ţupaniji  bude  uspostavljen  sustav 
selektiranog prikupljanja pojedinih  vrsti otpada kao što  su staklo,  plastika, papir i  sliĉan otpad. 
Odvojeno  prikupljanje  vršilo  bi  se  na  prostorima  zelenih  otoka,  reciklaţnih  dvorišta  i  mini 
reciklaţnih  dvorišta,  na  kojima  bi  se  postavili  spremnici  i  oprema  za  selektivno  prikupljanje 
pojedinih vrsti otpada koje su interesantne za reciklaţu i oporabu.  
                                                 
4 Prema Zakonu o otpadu, NN 178/04., 111/06., 60/08. i Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 
katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05. 
Br. dok.: 19-2010 
 
33 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predviĊeno  je  da  na  podruĉju 
Općine Gradište bude ureĊeno šest zelenih otoka, što za sada nije uĉinjeno.  
 
Pravilnikom  o  gospodarenju  graĊevnim  otpadom  (NN  38/08.)  definirana  je  i  obveza  posebnog 
gospodarenja  graĊevinskim  otpadom,  a  svaki  grad/općina  je  duţna  odrediti  i  urediti  lokaciju 
reciklaţnog dvorišta na kojoj bi se vršilo prikupljanje graĊevinskog otpada. Ovu obvezu gradovi i 
općine su bili duţni izvršiti do 31. 12. 2008. godine, kako bi se omogućilo odvojeno prikupljanje 
i  oporaba  graĊevinskog  otpada,  ĉime  bi  se  smanjile  koliĉine  odloţenog  otpada,  a  ujedno  bi  se 
veći dio takvog otpada ponovno iskoristio.  
 
U nastavku teksta dan je popis tvrtki5 s podruĉja Vukovarsko-srijemske ţupanije koje posjeduju 
ovlaštenja za postupanje s  pojedinim vrstama neopasnog i  inertnog otpada. U tablici se nalaze, 
nazivi tvrtki, razdoblje vaţenja dozvola, te popis kljuĉnih brojeva otpada za gospodarenje, kojima 
pojedina tvrtka ima ovlaštenje. 
 
 
                                                 
5 Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, veljaĉa 2009. g., www.azo.hr 
Br. dok.: 19-2010 
 
34 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Tablica: Popis tvrtki ovlaštenih za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom na podruĉju 
Vukovarsko-srijemske ţupanije: 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
35 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
36 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, www.azo.hr, 2009.g. 
 
 
2.4.  Postupanje s opasnim otpadom 
 
Opasni  otpad6  je  sav  onaj  otpad  koji  sadrţi  tvari  koje  imaju  jedno  od  slijedećih  obiljeţja:  H1-
eksplozivno,  H2  oksidirajuće,  H3-A  visoko  zapaljivo,  H3-B  zapaljivo,  H4  nadraţujuće,  H5 
opasan,  H6  otrovno,  H7  kancerogeno,  H8  nagrizajuće,  H9  infektivno,  H10  teratogeno,  H11 
mutageno, H12 tvari koje u kontaktu sa vodom ispuštaju otrovne ili vrlo otrovne tvari, H13 tvari 
koje nakon odlaganja mogu na bilo koji naĉin proizvesti drugu tvar, H14 ekotoksiĉno svojstvo. 
Taj otpad se zbog svoje štetnosti i potencijalne opasnosti mora posebno nadzirati, i to od mjesta 
nastanka  do  mjesta  konaĉnog  odlaganja,  ukljuĉujući  monitoring  samog  mjesta  privremenog  ili 
trajnog odlaganja. 
                                                 
6 Prema Zakonu o otpadu, NN 178/04., 111/06., 60/08. i Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 
katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05. 
Br. dok.: 19-2010 
 
37 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Kao i kod postupanja s neopasnim otpadom, tako je i postupanje s opasnim otpadom na podruĉju 
Općine Gradište na nezadovoljavajućoj razini, odnosno nema organiziranog sustava prikupljanja 
opasnog  otpada.  Iako  se  produkcija  i  nastajanje  opasnog  otpada  najĉešće  veţe  uz  tvrtke  i 
industriju,  vaţno  je  napomenuti  da  u  kućanstvima  takoĊer  nastaju  razliĉite  vrste  otpada  koje 
zakon  prepoznaje  kao  opasne,  te  za  primjer  moţemo  navesti  elektroniĉki  otpad,  fluorescentnu 
rasvjetu, stare boje i lakove, ambalaţu oneĉišćenu opasnim tvarima (ambalaţa od motornih ulja, 
antifriza, insekticida, dezinficijensa, boja i lakova i sl.), otpad koji sadrţi azbest i još poneke vrste 
opasnog otpada koje se rjeĊe mogu pojaviti u kućanstvima. 
 
Vaţno je napomenuti da je Zakonom o otpadu (NN 178/04.) i Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona  o  otpadu  (NN  111/06.,  60/08.,  87/09.)  definirana  obveza  izrade  ĉetverogodišnjeg  Plana 
gospodarenja otpadom za sve tvrtke i obrtnike koji godišnje proizvedu više od 200 kg opasnog 
otpada, i/ili 150 t neopasnog/inertnog otpada. 
Iz  toga  je  lako  vidljivo  da  je  odreĊeni  broj  tvrtki  i  obrta  s  podruĉja  Općine  Gradište  u  obvezi 
izraditi Plan gospodarenje otpadom, te uspostaviti odgovarajući sustav privremenog skladištenja i 
zbrinjavanja  proizvedenog  otpada  –  naroĉito  opasnog.  O  proizvedenom,  uskladištenom  i 
zbrinutom  otpadu  potrebno  je  voditi  i  zakonom  propisanu  dokumentaciju,  a  podatke  je  na 
godišnjoj bazi potrebno dostavljati nadleţnoj ţupaniji i Agenciji za zaštitu okoliša. 
 
IzraĊeni  Plan  gospodarenja otpadom potrebno je dostaviti  u nadleţnu  ţupaniju i  u Agenciju za 
zaštitu  okoliša  u  Zagrebu,  te  se  na  taj  naĉin  izbjegavaju  zakonske  sankcije,  tj.  visoke  novĉane 
kazne.  Agencija  za  zaštitu  okoliša  uredno  evidentira  sve  obveznike  koji  su  ispunili  zakonsku 
obvezu  dostave  Plana  gospodarenja  otpadom,  te  se  popis  svih  tvrtki  po  ţupanijama  koje  su 
izradile Plan moţe naći na internet stranicama Agencije7.  
 
Na  ţalost,  iz  aţuriranog  popisa  (u  trenutku  izrade  ovog  elaborata)  tvrtki8  koje  su  izradile  Plan 
gospodarenja  otpadom  u  Vukovarsko-srijemskoj  ţupaniji  lako  je  vidljivo  da  s  podruĉja  Općine 
Gradište ni jedna tvrtka ili obrt nije ispunila svoju zakonsku obvezu i izradila Plan gospodarenja 
otpadom.  To  je  samo  pokazatelj  da  gospodarenje  otpadom,  a  naroĉito  opasnim  nije  ureĊeno  na 
zakonom  propisan  naĉin,  te  da  se  otpadom  u  većini  sluĉajeva  najvjerojatnije  neodgovorno 
gospodari što bi se trebalo zakonski sankcionirati. 
                                                 
7 www.azo.hr 
8 www.azo.hr, Pregled tvrtki koje su izradile Plan gospodarenja otpadom, oţujak 2010. 
Br. dok.: 19-2010 
 
38 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Tablica: Pregled tvrtki u Vukovarsko-srijemskoj županiji koje su izradile Plan gospodarenja 
otpadom (Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, ožujak 2010. godine, www.azo.hr) 
Redni 
POŠTANSKI 
broj   TVRTKA  
ADRESA  
MJESTO  
BROJ  
1.   ATENZA d.o.o.  
H. D. Genschera bb  
Vinkovci  
32100  
2.   Auto centar Cerić d.o.o.  
P.Svaĉića 26  
Cerić 
32221  
3.   AUTO ĈULJAK d.o.o  
Kuderljarska4  
Vukovar  
32000  
4.   AUTO IVAN  
Braće Radić 39  
Ţupanja  
32270  
Babina 
5.   AUTOMEHANIĈARSKI OBRT  
Štitarska 6A  
32276  
Greda  
Automehaniĉarski obrt i 
6.  
Braće Radić 31.  
Ţupanja  
32270  
autopraonica Alpina  
AUTOPRAONICA 
7. 
A. Starĉevića 2B
BOŠNJAĈANKA
 
Ţupanja 
32270 
 
8.  AUTOPRAONICA FERRARI 
Braće Radića 110 
Ţupanja 
32270 
9.  AUTO-STOĈKO  
H.D.Genschera 74  
Vinkovci  
32100  
10.   AUTO SERVIS MALENOVIĆ 
Braće Radić 4  
Ţupanja  
32270  
11.   AUTOSERVIS MIŠKOVIĆ 
P. Svaĉića 49A  
Ţupanja  
32270  
12.  BERG d.d  
Vinkovaĉka 48  
Vukovar  
32000  
Centar za rehabilitaciju Mala 
13.  
V. Gortana bb  
Vinkovci  
32100  
Terezija  
14.   CESTORAD d.d.  
Duga cesta 23  
Vinkovci  
32100  
15.   DILJ d.o.o.  
Ciglarska 33  
Vinkovci  
32100  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE 
16. 
Šibenska bb 
Vukovar  
32000  
OSOBE 
17.   Dom zdravlja Vinkovci  
K.Zvonimira 53  
Vinkovci  
32100  
18.   Dom zdravlja Vukovar  
Sajmište 1  
Vukovar  
32000  
19.   Dom zdravlja Ţupanja  
Dr. F. Raĉkog 32  
Ţupanja  
32270  
20.  EURCO d.d. 
H. V. Hrvatinića 87 
Vinkovci 
32100 
HEP Operator distribucijskog 
21.  
Kralja Zvonimira 96  
Vinkovci  
32100  
sustava d.o.o. Elektra Vinkovci  
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 
22.  
Ţupanja b.b 
TJO ŢUPANJA 
 
Ţupanja  
32270  
 
Br. dok.: 19-2010 
 
39 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
INA,d.d. Zagreb, SD Trgovina na 
malo, Sektor upravljanja 
23.   maloprodajnom mreţom, MP 
Kunjevci b.b.  
Vinkovci  
32100  
Osijek, PJM Vinkovci, BP Vinkovci 
– Kralja Kunjevci  
INA,d.d. Zagreb, SD Naftaplin, 
Sektor proizvodnje nafte i plina za 
24.   JI Europu, Okrug Slavonija, Pogon  Ohridska 17  
Vinkovci  
32100  
Vinkovci 
KAUFLAND Hrvatska d.d. PJ 
25.  
Vinkovaĉka 2b 
Ţupanja 
 
Ţupanja  
32270  
 
26.  KOMUNALAC d.o.o.  
Veliki Kraj 132  
Ţupanja  
32270  
27.  Komunalac Vukovar d.o.o. 
Sajmište 174 
Vukovar 
32000 
28.  MUŠKIĆ METALI d.o.o.  
P. Zrinskog 13  
Vinkovci  
32100  
29.   NEVKOŠ d.o.o  
H.V. Hrvatinĉića 10  
Vinkovci  
32100  
OV - ODRŢAVANJE VAGONA 
Trg Kralja Tomislava 
30.   d.o.o.  
Vinkovci 
32100  
b.b  
31.  OPĆA BOLNICA VUKOVAR  
Ţupanijska 35  
Vukovar  
32000  
32.   OPEKA – Pogon Ilok  
Štefanikova 28  
Ilok  
32236  
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA 
Stari 
33.  
Vinkovaĉka 15  
32241  
JANKOVCI  
Jankovci  
34.  RASPON d.o.o. 
Duga 61 
Vinkovci 
32100 
Trg Kralja Tomislava 
35.  POLET d.o.o.  
Vinkovci 
32100  
1  
36.  SOKOL d.o.o.  
Glagoljaška 33  
Vinkovci  
32100  
37.   STRUNJE-TRADE d.o.o.  
Bana Jelaĉića 11  
Privlaka  
32255  
38.   TBG Beton d.o.o.  
Prljevo bb  
Vukovar  
32000  
39.   TBG Beton d.o.o  
H. V. Hrvatinića bb  
Vinkovci  
32100  
40.  TERMINAL DUNAV d.o.o. 
Priljevo 22 A 
Vukovar  
32000  
41.   T.O. Auto-Ivan  
B.Radić 39  
Ţupanja  
32270  
42.   UNIDAL d.o.o.  
Kneza Mislava 42  
Vinkovci  
32100  
43.   VIBROBETON D.D  
A. Stepinca 2  
Vinkovci  
32100  
44.  VINKOPROM d.o.o. 
H. V: Hrvatinića 108 
Vinkovci  
32100  
45.  VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. 
H. V. Hrvatinića 90 
Vinkovci  
32100  
Br. dok.: 19-2010 
 
40 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
46.  VUKOVIĆ COMPANY d.o.o.  
J.J. Strossmayera 21  
Vukovar  
32000  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
47.   VUKOVARSKO SRIJEMSKE 
Zvonarske 57  
Vinkovci  
32100  
ŢUPANIJE  
Nakon izrade i usvajanja Plana gospodarenja otpadom Općine Gradište, preporuka je da Općina 
organizira  struĉni  skup  za  gospodarstvenike  s  podruĉja  Općine,  s  ciljem  prezentacije  njihovih 
obveza  u  uspostavi  sustava  gospodarenja  otpadom  u  skladu  s  propisima.  Ĉinjenica  je  da  veliki 
broj  tvrtki  i  obrta  nema  saznanje  o  obvezama  koje  imaju  iz  podruĉja  zaštite  okoliša  i 
gospodarenja otpadom, te bi im se jednim struĉnim skupom moglo pribliţiti i pojasniti postojeće 
obveze,  i  ponukati  ih  da  porade  na  ispunjavanju  istih,  prije  nego  što  na  to  budu  primorani 
kaznenim i novĉanim sankcioniranjem. 
U nastavku teksta priloţen je popis tvrtki s podruĉja Vukovarsko-srijemske ţupanije  koje imaju 
ovlaštenje 
MZOPUG  za  obavljanje  djelatnosti  sakupljanja  i  obrade  opasnog 
otpada.
 
Br. dok.: 19-2010 
 
41 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, www.azo.hr 
 
 
2.5.  Posebne kategorije otpada 
 
Prema  ĉlanku 3., stavak  10.,  Zakona o otpadu (NN 178/04.),  posebne  kategorije otpada su one 
vrste  otpada  za  koje  je  gospodarenje  propisano  posebnim  propisom.  U  trenutku  izrade  ovog 
elaborata gospodarenje pojedinim vrstama otpada bilo je ureĊeno posebnim propisima:  
  Pravilnik o ambalaţi i ambalaţnom otpadu (NN 97/05.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu  (NN 
115/05.), (NN 81/08.)  
Br. dok.: 19-2010 
 
42 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  Odluka o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (155/05.)  
  Ispravak odluke o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (NN 24/06.)  
  Ispravak Ispravka Odluke o uvjetima oznaĉavanja ambalaţe (NN 28/06.)  
  Odluka o nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaţe u 2008. godini (NN 82/07.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  ambalaţi  i  ambalaţnom  otpadu  (NN 
31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06.)  
  Pravilnik o izmjeni pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06.)  
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 121/08.)  
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  baterijama  i 
akumulatorima (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopuni  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  vozilima  (NN 
31/09.)  
  Pravilnik o naĉinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrţi azbest (NN 42/07.)  
  Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektriĉnim i elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 
74/07.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopuni  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  elektriĉnim  i 
elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 133/08.)  
  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  elektriĉnim  i 
elektroniĉkim ureĊajima i opremom (NN 31/09.)  
  Pravilnik o gospodarenju graĊevnim otpadom (NN 38/08.)  
  Pravilnik o gospodarenju muljem iz ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda kada se mulj 
koristi u poljoprivredi (NN 38/08.)  
  Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 70/08.)  
  Pravilnik  o  gospodarenju  polikloriranim  bifenilima  i  polikloriranim  terfenilima  (NN 
105/08.)  
Br. dok.: 19-2010 
 
43 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraţivanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 
128/08.)  
 
Iz priloţenog popisa zakonske regulative kojom je ureĊeno gospodarenje posebnim kategorijama 
otpada lako je vidljivo da gotovo sve navedene vrste otpada nastaju ili mogu nastati na podruĉju 
Općine Gradište, te bi i gospodarenje njima trebalo urediti u skladu s navedenim propisima. 
 
Većina  propisa  najviše  obvezuje  proizvoĊaĉe  otpada  (tvrtke),  dok  se  obveze  Općine  javljaju  u 
Pravilniku  o  gospodarenju  graĊevnim  otpadom  koji  navodi  da  su  jedinice  lokalne  samouprave 
duţne do 31. 12. 2008. godine urediti reciklaţna dvorišta na kojima će biti omogućen prihvat i 
reciklaţa graĊevinskog otpada.  
 
Općina Gradište bi ureĊenjem i opremanjem zelenih otoka osigurala uvjete za prihvat pojedinih 
vrsti  otpada  koje  su  zakonom  posebno  prepoznate,  te  je  i  postupanje  s  njima  posebno  ureĊeno. 
Zbrinjavanje ambalaţnog otpada je nakon stupanja na snagu Pravilnika o ambalaţi i ambalaţnom 
otpadu riješeno na zadovoljavajući naĉin, te je danas rijetkost prizor prazne ambalaţe odbaĉene u 
prirodi, uz prometnice i sl.  
 
Za  neke  druge  vrste  otpada  (opasnog  i  neopasnog)  kao  što  su  otpadne  gume,  baterije  i 
akumulatori,  otpadna  vozila  i  elektroniĉki  otpad,  Republika  Hrvatska  je  takoĊer  dodijelila 
koncesije za sakupljanje ovlaštenim tvrtkama, a preuzimanje takvog otpada je postalo besplatno, 
odnosno cijena njegovog zbrinjavanja je već ukalkulirana u cijeni novog proizvoda. Za otpad kao 
što  je  otpadna  ambalaţa  i  otpadna  vozila  ĉak  je  osigurana  i  naknada  po  komadu  odnosno 
kilogramu  predanog  otpada,  te  se  na  taj  naĉin  dodatno  stimuliralo  selektivno  prikupljanje  i 
izdvajanje posebnih kategorija otpada.  
Iako  je  donošenje  posebnih  Pravilnika  kojima  se  uredilo  gospodarenje  posebnim  kategorijama 
otpada  za  sada  poluĉilo  dobre  rezultate,  problemi  se  javljaju  kod  kućanstava  odnosno  kod 
produkcije  malih  koliĉina  pojedinih  vrsti  otpada.  Koncesionarima  je  neisplativo  vršiti 
prikupljanje malih koliĉina otpada, jer su u takvim sluĉajevima troškovi transporta i angaţmana 
djelatnika veći od dobiti i koristi koja se postiţe prikupljanjem otpada. Zbog toga su i dalje ĉesti 
sluĉajevi da se kod pojave manjih koliĉina posebnih kategorija otpada, s istima ne gospodari na 
zakonom propisan naĉin, već iste ĉesto završavaju u komunalnom otpadu. Moguće rješenje za to 
Br. dok.: 19-2010 
 
44 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
jeste  planiranje  ureĊenja  reciklaţnog  dvorišta  na  koje  će  stanovništvo  moći  dovesti  i  odloţiti 
posebne  kategorije  otpada  –  naravno  uz  postojanje  odgovarajuće  razine  ekološke  osviještenosti 
kod graĊanstva. 
 
U nastavku teksta dan je popis koncesionara/tvrtki koje imaju dozvole za gospodarenje posebnim 
kategorijama otpada9: 
 
POPIS 
KONCESIONARA 
ZA 
OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI 
SKUPLJANJA 
OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA NA PODRUČJU RH 
 
1.  JADRAN-METAL d.d., Valica 2, Pula 
2.  KOMUNALIJE HRGOVĈIĆ, J.J. Strossmayera 175 a,Ţupanja 
3.  UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaţdin 
4.  METIS d.d., Kukuljanovo bb, Škrljevo 
5.  CIAK d.o.o., Josipa Lonĉara 3/1, Zagreb 
6.  STR-AKUMULATOR, Basariĉekova 43, ĐurĊevac 
7.  MUNJA d.d., Ţitnjak bb, Zagreb 
8.  SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., Ive Dulĉića 6, Zadar 
9.  APO d.o.o., Savska cesta 41/IV, Zagreb 
10. FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, Virovitica 
11. FRIŠ d.o.o., Koprivniĉka 43, Kriţevci 
 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  OBRADE  I  OPORABE 
OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA NA PODRUČJU RH 
 
1.  CIAK d.o.o., Josipa Lonĉara 3/1, Zagreb 
2.  MUNJA d.d., Ţitnjak bb., Zagreb 
3.  FRIŠ d.o.o., Koprivniĉka 43, Kriţevci 
 
                                                 
9 Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, www.azo.hr, Pregled podataka iz registra dozvola i potvrda za gospodarenje 
otpadom  
Br. dok.: 19-2010 
 
45 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
POPIS 
KONCESIONARA 
ZA 
OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI 
SKUPLJANJA 
OTPADNIH VOZILA NA PODRUČJU RH 
 
1.  FELIS RECIKLAŢA d.o.o., Sisak, B. Adţije 19 
2.  JADRAN – METAL d.d., Pula, Valica 2 
3.  FLORA VTC d.o.o., Virovitica, Vukovarska cesta 5 
4.  SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., Zadar, Ive Dulĉića 6 
5.  UNIVERZAL d.o.o., Varaţdin, Cehovska 10 
6.  C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Josipa Lonĉara 3/1 
7.  FEROPAPIR d.o.o., Karlovac, Ul. M. Bogovića bb 
8.  C.I.O.S. d.o.o., Zagreb, Josipa Lonĉara 15 
9.  KAIROS d.o.o., Osijek, Ulica jablanova bb 
10. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, Josipa Lonĉara 15 
11. C.I.O.S. VARAŢDIN d.o.o., Varaţdin, Ul. Pavleka Miškine 63 
12. RECIKLAŢA d.o.o., Vukovar, Dunavski prilaz bb 
13. METIS d.d., Rijeka, Kukuljanovo bb, Škrljevo 
14. SAVA PROMET d.o.o., Sesvete, Jelkoveĉka bb 
15. RECIKLAŢA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Prokljanska 40 
16. SEKUNDARNI METALI d.o.o., Knin, 4. gardijske brigade 44 
 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  OBRADE  I  OPORABE 
OTPADNIH VOZILA NA PODRUČJU RH 
 
1.  CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, Josipa Lonĉara 15 
 
 
POPIS 
KONCESIONARA 
ZA 
OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI 
SKUPLJANJA 
OTPADNIH GUMA NA PODRUČJU RH 
 
1.   UNIVERZAL d.o.o. Varaţdin, Cehovska 10 
2.  SIROVINA TRGOPRERADA d.o.o. Bjelovar, Bilogorska b.b. 
Br. dok.: 19-2010 
 
46 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
3.  ADRIATIC-BLIZNA d.o.o. Trogir, Dr. Ante Starĉevića 16 
4.  GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Varaţdin, Pavleka Miškine 64 c 
5.  EKO-FLOR PLUS d.o.o. Jastrebarsko, Strossmayerov trg 15 
6.  AUTOPRIJEVOZ I RECIKLAŢA NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA, Mraclin 
B. Radića 155 
7.  BARANJSKA ĈISTOĆA d.o.o. Beli Manastir, Ulica Republike 11 
8.  NAŠICE CEMENT d.d. Našice, Tajnovac 1 
9.  JADRAN METAL d.d. Pula, Valice 2 
10. ROBNI CENTAR d.o.o. Kriţevci, Nikole Tesle 49 
11. C.I.O.S. d.o.o. Zagreb, Josipa Lonĉara 15 
12. ĈISTOĆA d.o.o. Zagreb, Radniĉka cesta 82 
13. METIS d.d. Rijeka, Ive Marinkovića 2 
14. CIAK d.o.o. Zagreb, Josipa Lonĉara 3/1 
15. PROTEKTPROM d.o.o. Zagreb, Samoborska 257 
16. FLORA -VTC d.o.o. Virovitica, Vukovarska cesta 5 
17. RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Kruţna 10 
18. VIREO d.o.o. Zagreb, Karlovaĉka cesta 2E 
19. PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4 
20. RECIKLAŢA d.o.o. Zadar, T. Ivĉića 7a, 
21. BELJE REMONT d.o.o. Darda, Industrijska zona 1, Mece 
 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  OBRADE  I  OPORABE 
OTPADNIH GUMA NA PODRUČJU RH 
 
1.  GUMIIMPEX-GRP  d.o.o.,  Varaţdin,  Pavleka  Miškine  64c  (oporaba  u  materijalne  svrhe-
stupanj oporabe I,II) 
2.  SIROVINA  ODLAGALIŠTE  d.o.o.,  Zadar,  Ive  Dulĉića  6  (oporaba  u  materijalne  svrhe-
stupanj oporabe I) 
3.  HOLCIM (Hrvatska) d.o.o., Koromaĉno, Koromaĉno bb (oporaba u energetske svrhe-stupanj 
oporabe II) 
4.  NAŠICECEMENT d.d., Našice, Tajnovac 1 (oporaba u energetske svrhe-stupanj oporabe II) 
Br. dok.: 19-2010 
 
47 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  SAKUPLJANJA 
OTPADNIH ULJA NA PODRUČJU RH 
 
NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA 
 
1.  FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA, Vukovarska 5 
2.  C.I.A.K. d.o.o., ZAGREB, Josipa Lonĉara 3/1 
3.  CIAN d.o.o., SPLIT, Varaţdinska 51 
4.  ZAGREBPETROL d.o.o., ZAGREB, Ĉrnomerec 175 a 
5.  MI-VI MAZIVA d.o.o., SESVETE, Varaţdinska cesta 29 
6.  JADRAN-METAL d.o.o., PULA, Valica 2 
7.  KEMIS d.o.o., ZAGREB, Sudišćak 3 
8.  EKOL d.o.o., KARLOVAC, Banija 26 
9.  PATTING d.o.o., VARAŢDIN, Svilarska 2 
10. MAZIVA ZAGREB d.o.o., ZAGREB, Radniĉka cesta 175 
11. METIS d.d., ŠKRLJEVO, Kukuljanovo bb 
12. AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD, Omladinska 45 
13. APO d.o.o., ZAGREB, Savska cesta 41/4 
14. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., ZADAR, Ive Dulĉića 6 
15. DEZINSEKCIJA d.o.o., RIJEKA, Brajšina 13 
16. NACIONAL d.o.o., BJELOVAR, Ljudevita Gaja 10 
17. VAL-INT d.o.o., SVETA NEDJELJA, Franje TuĊmana 59 
 
NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA 
 
1.  ECOOPERATIVA d.o.o., MATULJI, Dalmatinskih brigada 17 
2.  UNIJAPAPIR d.d., ZAGREB, Radniĉka cesta 22 
3.  MODIBIT d.o.o., OZALJ, Karlovaĉka cesta 124 
4.  RIJEKATANK d.o.o., RIJEKA, Kruţna 10 
5.  VITREX d.o.o., VIROVITICA, Zbor narodne garde 3 
6.  AGROPROTEINKA d.d., SESVETSKI KRALJEVAC, Industrijska cesta bb 
7.  ROL-BO d.o.o. SAMOBOR, PERKOVĈEVA 47/1 
Br. dok.: 19-2010 
 
48 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH I MAZIVIH ULJA 
1.  IND-EKO d.o.o., RIJEKA, Korzo 40 
2.  UNIVERZAL d.o.o., VARAŢDIN, Cehovska 10 
3.  KOMUNALIJE HRGOVĈIĆ, ŢUPANJA, J.J. Strossmayera 175a 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  TERMIČKE  OPORABE 
OTPADNIH MAZIVIH ULJA NA PODRUČJU RH 
1.  MAZIVA ZAGREB d.o.o., ZAGREB, Radniĉka cesta 175 
2.  SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA d.o.o., TOPUSKO, D. Ĉemernica 151 
3.  AGROPROTEINKA d.d., SESVETE, Strojarska cesta 11 
4.  IND-EKO d.o.o., RIJEKA, Korzo 40 
5.  NAŠICECEMENT d.d., NAŠICE, Tajnovac 1 
6.  HOLCIM d.o.o., KOROMAĈNO, Koromaĉno bb 
7.  INA d.d. RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, KOSTRENA, Urinj bb 
8.  KALUN d.d., DRNIŠ, S. Radića 5 
9.  VIS d.o.o., VARAŢDIN, Svilarska 2 
10. DALMACIJACEMENT d.d., KAŠTEL SUĆURAC, Cesta dr. Franje TuĊmana bb 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  MATERIJALNE 
OPORABE  OTPADNIH  JESTIVIH  ULJA  SA  SVRHOM  PROIZVODNJE  BIOGORIVA 
NA PODRUČJU RH 
1.  MODIBIT d.o.o., OZALJ, Karlovaĉka cesta 124 
2.  VITREX d.o.o., VIROVITICA, Zbor narodne garde 3 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  MATERIJALNE 
OPORABE OTPADNIH ULJA NA PODRUČJU RH 
1.  KEMO d.o.o., ZAGREB, Klaićeva 66 
 
POPIS  KONCESIONARA  ZA  OBAVLJANJE  DJELATNOSTI  SAKUPLJANJA 
ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA NA PODRUČJU RH 
1. 
FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA, Vukovarska cesta 5 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
49 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
3. 
Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada 
 
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  definirane  su  mjere  za 
izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada. 
Smanjenje  koliĉina  otpada,  kao  i  opasnih  svojstava  otpada  moţe  se  postići  na  više  naĉina,  a 
najvaţniji su: 
–  sprjeĉavanje nastajanja pojedinih vrsta i koliĉina otpada 
–  sprjeĉavanje da se u proizvod za trţište ugraĊuju štetni sastojci 
–  sprjeĉavanje miješanja raznih vrsta materijala pri proizvodnji novih roba za trţište 
koji onemogućava da se otpadni materijal koristi za ponovnu upotrebu 
 
Prioritet svakog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom treba biti sprjeĉavanje nastanka otpada. 
Suština izbjegavanja nastanka otpada sadrţana je u izreci: "Najbolji otpad je onaj, koji uopće ne 
nastane".  Pod tim se podrazumijeva  ĉinjenica, da otpad  koji se izbjegne ne oštećuje  ĉovjekovo 
zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu i/ili odlaganje. 
 
Korištenjem  pogodnih  naĉina  proizvodnje  i  obrade,  uvoĊenjem  na  trţište  "povoljnih"  vrsta 
proizvoda  te  ekološki  svjesnim  ponašanjem  krajnjih  potrošaĉa  mogu  se  smanjiti  koliĉine  i 
štetnost  otpada  koje  bi  trebalo  obraditi  i/ili  odloţiti.  U  okviru  tehniĉkih  i  gospodarstvenih 
mogućnosti treba: 
–  robu tako oblikovati, proizvoditi i preraĊivati da se ostatne tvari mogu maksimalno 
ponovno iskorištavati 
–  naĉine  prodaje  novih  proizvoda  i  preuzimanja  iskorištenih  proizvoda  regulirati 
tako, da se koliĉina otpada kod krajnjih potrošaĉa stvara u što manjem obimu 
–  proizvode tako upotrebljavati da nakon njihove primjene ostaje što manje štetnih 
tvari 
–  proizvode tako upotrebljavati da nastaje što manje otpada. 
 
Osnovne mjere za izbjegavanje otpada mogu se svesti na: 
  Izbjegavanje otpada u proizvodnji 
–  razvojem tehnologije koja ne stvara otpad 
Br. dok.: 19-2010 
 
50 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
–  otpad vraćati u vlastitu proizvodnju 
–  otpad upućivati na recikliranje i koristiti u drugim proizvodnim procesima 
–  proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje otpada kojeg treba obraditi 
–  pri  proizvodnji  za  trţište  izbjegavati  oblikovanje  proizvoda  s  pretjeranom 
koliĉinom i štetnosti otpada 
–  proizvod na trţište davati u najnuţnijoj ambalaţi 
–  koliko je to moguće, proizvode ne pakirati u ambalaţu koja sluţi za jednokratnu 
upotrebu, a nakon toga se odbacuje kao otpad 
 
  Ponašanje potrošaĉa 
–  da ne kupuju proizvode koji se ne mogu reciklirati 
–  da  pri  kupovanju  izbjegavaju  robu  u  jednokratnoj  ambalaţi,  odnosno  da  pri 
kupovanju robe preferiraju povratnu ambalaţu 
–  da smanje korištenje plastiĉnih vrećica i sliĉne ambalaţe i dr. 
 
  Edukacija 
–  koristiti  medije  i  obrazovne  institucije  za  edukaciju  proizvoĊaĉa  i  potrošaĉa  o 
mogućim  naĉinima  izbjegavanja  nastanka  otpada  i/ili  njegovog  mogućeg 
smanjenja 
–  stimulacija i kaţnjavanje 
 
Da bi se postigla realizacija takvog koncepta u okviru cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom 
prvi  korak  je  izrada  Studije  o  konceptu  izbjegavanja  nastanka,  a  time  i  smanjenja  potencijala 
otpada s programom mjera i naĉinom provoĊenja, te tehno-ekonomskom analizom opravdanosti 
njegove realizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
51 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
4. 
Mjere za iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i 
njegovo odvojeno prikupljanje  
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  definirane  su  mjere  za 
iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i njegovo odvojeno prikupljanje. 
 
4.1.  Općenito 
 
Primarnom  reciklaţom,  tj.  izdvojenim  sakupljanjem  sekundarnih  sirovina  kontejnerima 
postavljenim  na  javnim  površinama,  uz  staklo  izdvaja  se  i  papir  i  karton.  Osim  toga,  na  ovaj 
naĉin  –  kontejnerima  na  javnim  površinama  –  izdvojeno  se  sakuplja  plastiĉni  otpad  (PET)  i 
metalni otpad (metalne limenke od pića). Praksa u Hrvatskoj pokazuje da je uvoĊenje reciklaţnih 
dvorišta,  u  kojima  graĊani  besplatno  mogu  odloţiti  sve  komponente  ako  su  sortirane, 
ekonomsko-ekološki  isplativo.  Svrha  izdvojenog  sakupljanja  je  izdvajanje  korisnih  i  štetnih 
komponenti  miješanog  komunalnog  otpada,  što  ima  veliki  ekonomski  i  ekološki  znaĉaj 
iskorištavanjem vrijednih svojstava odreĊenih komponenti otpada i oĉuvanjem prirodnih resursa. 
Izdvajanjem navedenih komponenti, tj. stakla, papira, kartona, metala, PET-plastike, kao i štetnih 
i  opasnih  tvari  –  prije  miješanja  s  ostatkom  komunalnog  otpada  –  znaĉajno  se  poboljšavaju 
karakteristike reciklirajućeg otpada za materijalno iskorištavanje, kao i biorazgradivog otpada iz 
kuhinja, ĉišćenja vrtova i sl. zbog smanjenja smetajućih primjesa u stabiliziranom kompostu. 
Osim  navedenih  vrsta  otpada  javljaju  se  i  otpadi  o  kojima  nisu  dobiveni  podaci  ili  je  njihovo 
zbrinjavanje u nadleţnosti Vlade RH (opasni otpad). 
U nastavku daje se  kratki  opis  vrsta otpada koji se mogu sakupljati ili  predobraditi  u Centru za 
obradu otpada. 
Poljoprivredni  i  šumarsko-drvni  otpad  u  pravilu  nastaje  u  znaĉajnim  koliĉinama,  ali  uz 
poticanje izbjegavanja nastanka i smanjivanja koliĉine kao i unapreĊivanjem sustava prikupljanja 
i iskorištavanja poljoprivrednog i šumarsko drvnog otpada na mjestu nastanka ova vrsta otpada 
neće se dovoziti u centar, osim u sluĉaju korištenja bio otpada za sustav grijanja. 
Ambalažni  otpad  i  višekratna  uporaba  ambalaţe  jedan  je  od  najefikasnijih  doprinosa 
smanjivanju  nastajanja  otpada.  Reciklaţom  ambalaţnog  otpada  rasterećuju  se  odlagališta, 
smanjuju  emisije  i  štede  prirodne  sirovine.  Smjernice  za  zbrinjavanje  ambalaţnog  otpada  su 
sljedeće: smanjivanje nastanka ambalaţnog otpada, promjena dizajna u cilju smanjenja ambalaţe, 
Br. dok.: 19-2010 
 
52 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
poticanje ponovne upotrebe, recikliranja i drugih naĉina oporabe, strogo ograniĉenje i prestanak 
konaĉnog  odlaganja  ambalaţnog  otpada,  uvoĊenje  naknada  za  proizvoĊaĉe  i  uvoznike  radi 
organiziranja  sustava  prikupljanja,  obraĊivanja  i  zbrinjavanja  ambalaţnog  otpada.  Primjenom 
pravilnika o ambalaţnom otpadu oĉekuju se minimalne  koliĉine ove vrste otpada u centru. Dio 
koji  se  odbaci  i  izmiješa  s  komunalnim  otpadom  biti  će  obuhvaćen  sustavom  predobrade  u 
samom centru. 
Proizvodni i rudarski otpad spada u inertan otpad, te uz zahvate u tehnološkom procesu moţe 
se  postići  smanjivanje  koliĉina  uz  prihvatljive  troškove  primjenom  naĉela  ĉistije  proizvodnje. 
PredviĊa se odvojeno prikupljanje istovrsnog otpada pogodnog za recikliranje i ponovnu oporabu 
kao i iskorištavanje korisnog otpada u drugim proizvodnim granama industrije. Ne oĉekuje se da 
će se ova vrsta otpada dovoziti u centar. 
Otpadne  gume  se  novim  pravilnikom  o  gospodarenju  otpadnim  gumama  zbrinjavaju  putem 
koncesije.  PredviĊeno  je  uvoĊenje  naplate  posebne  naknade  na  uvoz  i  proizvodnju  guma  za 
vozila  radi  uspostavljanja  sustava  prikupljanja,  prerade  i  zbrinjavanja  istog,  poticanje  i 
organiziranje  ponovnog  korištenja  otpadnih  guma  u  svrhu  izrade  dijelova  drugih  proizvoda  te 
omogućavanje termiĉke obrade kada se otpad ne moţe materijalno iskoristiti. 
Cilj  uspostave  gospodarenja  elektroničkim  otpadom  i  elektronskom  opremom  je  godišnje 
prikupljanje najmanje ĉetiri kilograma po stanovniku istog iz kućanstava. Da bi se navedeni cilj 
ostvario  potrebno  je  poduzeti  odvojeno  prikupljati  e-otpada  na  dostupna  sabirališta  kako  bi  se 
upotrebljivi  dijelovi  (metal,  plastika,  elektroniĉke  komponente  i  drugo)  izdvojili  i  ponovno 
iskoristili,  a  opasni  dijelovi  zbrinula  na  adekvatan  naĉin.  Treba  odvojeno  prikupljati  rashladne 
plinove  i  zbrinjavati  iste  na  propisan  naĉin.  Ova  vrsta  otpada  moći  će  se  predobraĊivati  u 
odgovarajućem regionalnom ili ţupanijskom objektu-centru za obradu e-otpada. 
Mulj  iz  ureĎaja  za  pročišćavanje  sanitarnih  otpadnih  voda  gradova  i  općina  u  Ţupaniji 
rješavat će se sukladno europskoj praksi (termiĉka obrada ili iskorištavanje mulja u poljoprivredi 
u sluĉaju da ne sadrţi teške metale i ostale štetne elemente koje mogu prouzroĉiti znatna ekološka 
zagaĊenja podruĉja na kojima se isti odlaţe). U svakom sluĉaju mulj mora biti obezvodnjen na 
mjestu  nastanka,  a  nakon  toga  se  moţe  obraditi  u  centru  i  odloţiti  na  odlagalište.  Za  sada  se 
procjenjuju koliĉine od 4.500 t / god., koje se mogu obraditi i zbrinuti na odlagalištu. 
Opasni otpad je prema Zakonu o otpadu u nadleţnosti Vlade. Po donošenju Plana gospodarenja 
otpadom u RH (NN 85/07.) moći će se odrediti naĉin postupanja s opasnim otpadom u Ţupaniji. 
Sigurno je da će se morati uspostaviti organizacija mreţe sabirališta opasnog otpada, uspostaviti 
Br. dok.: 19-2010 
 
53 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
sustav  sakupljanja  i  prijevoza  opasnog  otpada,  zbrinjavanje  otpadnih  ulja  u  energetskim 
objektima  snage  veće  od  3  MW,  zbrinjavanje  opasnog  otpada  u  tvornicama  cementa  i  sliĉnim 
objektima,  zbrinjavanje  otpada  iz  naftnog  rudarenja  koji  je  pogodan  za  naĉin  zbrinjavanja 
utiskivanjem  u  duboke  geološke  bušotine.  Jedan  od  prioriteta  je  izbjegavanje  nastajanja  i 
smanjivanje  koliĉina  opasnih  svojstava  na  mjestu  nastanka  istih,  ponovna  oporaba  i  upotreba; 
obrada  otpada;  odlaganje  inertnog  dijela  otpada;  poticajne  mjere  gospodarskim  subjektima  za 
dokazane  programe  oporabe.  Za  sada  nije  predviĊen  naĉin  postupanja  s  opasnim  otpadom  do 
donošenja drţavnog plana gospodarenja otpadom. 
Otpad  životinjskog  podrijetla  u  sustavu  gospodarenja  organskom  masom  i  energijom 
klaoniĉkog otpada treba prvenstveno uskladiti sa zakonodavstvom Europske Unije koja definira 
kategorije koje proizlaze iz klaoniĉkih procesa i njihovu daljnju obradu sukladno kategorizaciji. 
U Ţupaniji treba organizirati sustav sakupljanja u rashladnim komorama i rashladnim objektima 
privremenih skladišta te njihov odvoz u kafileriju od strane ovlaštenog sakupljaĉa. 
Otpadna  ulja  –  prioritet  je  zbrinjavanje  otpadnih  mineralnih  ulja  termiĉkom  obradom  u 
postojećim  i  novim  termoelektranama,  tvornicama  cementa  te  u  industrijskim  toplanama  i 
kotlovnicama. Treba unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpadnih ulja i pojaĉati kontrolu 
sakupljaĉa  otpadnih  ulja  zbog  postizanja  odreĊene  i  garantirane  kvalitete.  Uz  poduzimanje 
odreĊenih  rekonstrukcija  u  pogonima  omogućava  se  povećanja  kapaciteta  suizgaranja  otpadnih 
ulja. Otpadna jestiva ulja treba posebno prikupljati i oporabiti (biodizel). 
Otpadne  baterije  i  akumulatori  moraju  se  zasebno  sakupljati  na  reciklaţnim  dvorištima  uz 
posebnu  paţnju.  TakoĊer  je  predviĊeno  poticanje  potrošaĉa  da  odlaţu  otpadne  baterije  i 
akumulatore na mjestima odreĊenim za preuzimanje. 
Postupak  zbrinjavanja  opasnog  otpada  moţe  biti:  kemijsko  fizikalna  obrada;  biološka  obrada; 
termiĉka obrada; odlaganje steriliziranog otpada. 
Primarna  reciklaţa  ili  odvojeno  sakupljanje  otpada  na  mjestu  nastanka  jedan  je  od  najvaţnijih 
segmenata  u  programu  Cjelovitog  rješenja  gospodarenja  otpadom.  Da  bi  se  isto  provelo  svaki 
grad  i  općina  trebaju  izraditi  Projekt  primarne  reciklaţe  i  izdvajanje  štetnih  tvari  koji  treba 
odrediti  obim  sustava,  organizaciju,  namjenu  izdvojeno  sakupljenih  tvari,  kao  i  dati  preciznu 
dinamiku  realizacije.  Dinamika  realizacije  treba  sadrţavati  vrstu  i  koliĉinu  neophodne  opreme, 
potrebne objekte i vozila te dati okvirni paket za edukaciju stanovništva. 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
54 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
4.2.  Planirani postupci 
 
Gospodarenje otpadom podrazumijeva sprjeĉavanje i smanjivanje nastajanja otpada i njegovoga 
štetnog  utjecaja  na  okoliš,  te  postupanje  s  otpadom  po  gospodarskim  naĉelima  što 
pojednostavljeno  u  ovom  sluĉaju  znaĉi:  sakupljanje,  prijevoz,  privremeno  skladištenje, 
predobradu, obradu i ponovno korištenje obraĊenog otpada u proizvodnim procesima. 
 
Lokacije  i  naĉine  sakupljanja,  glede  iskorištavanja  vrijednih  svojstava  otpada,  treba  odrediti 
grad/općina  u  svojim  Planovima  gospodarenja  otpadom,  a  koristeći  opće  kriterije  i  uvjete  za 
lokacije za sakupljanje korisnih i štetnih otpada: 
–  odabranim naĉinom sakupljanja pojedinih komponenti otpada, 
–  osnovnim karakteristikama podruĉja, 
–  vrstama otpada koje se stvaraju na analiziranom podruĉju, 
–  tehniĉkim uvjetima za provoĊenje, 
–  ekonomskim uvjetima realizacije projekta i financiranje njegovog provoĊenja, 
–  ostalim uvjetima koji utjeĉu na efikasnost provoĊenja primarne reciklaţe. 
 
Oprema i objekti za prihvat odabranog, korisnog i štetnog otpada su
–  posude/kontejneri, 
–  reciklaţna dvorišta, 
–  objekt za sakupljanje glomaznog otpada, 
–  objekt za obradu graĊevinskog otpada, 
–  objekt kompostane, 
–  sabirna mjesta za štetni otpad, 
te suradnja specijaliziranih trgovina i tvrtki za sakupljanje, obradu i promet sekundarnih sirovina 
u  odvojenom  sakupljanju  pojedinih  komponenti  otpada  iz  izvora  domaćinstava,  institucija  i 
usluţnih djelatnosti koje su prisutne na analiziranom podruĉju. 
 
U tabliĉnom prikazu u nastavku dane su grupe otpada, mogući naĉin sakupljanja, mogući naĉini 
obrade i smjernice njihova vrednovanja u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
55 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Tablica: Mogući naĉini sakupljanja i obrade te smjernice djelovanja pojedinih grupa otpada 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
56 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
 
Napomene: 
-CGO - centar za gospodarenje otpadom 
-GO - graĊevinski otpad 
-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama 
-RD- reciklaţno dvorište 
-mini RD- neĉuvano skupljalište glomaznog, graĊevinskog otpada u kontejnere većeg kapaciteta 
Br. dok.: 19-2010 
 
57 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
-skl.-privremeno skladište 
-trgovina- prodavaonice u kojim je prodana roba od koje nastaje otpad nakon iskorištenja potrebne vrijednosti 
  kupljene robe 
Postupanje s opasnim otpadom treba redefinirati po donošenju drţavnog Plana postupanja s opasnim otpadom. 
 
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predviĊena  je  nabava  i 
postavljanje slijedeće opreme i objekata na podruĉju Općine Gradište. 
 
 
Tablica: Planirana realizacija opreme i objekata na podruĉju Općine Gradište  
 
Ukupan broj 
Reciklaţna 
Rashladni 
reciklaţnih 
dvorišta 
Lokacije: kompostane, 

građevinski otpad 
kontejneri za 
Grad/općina 
otoka 
glomazni otpad 
otpad 
ţivotinjskog 
porijekla 
 
Mini 
RD 
Kompostana 
Građevinski 
RD 
Gradište 


 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
58 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
5. 
Mjere nadzora i praćenja gospodarenja s otpadom 
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  definirane  su  mjere  nadzora  i 
praćenja postupanja s otpadom. 
 
Opće mjere mogu se saţeti na sljedeće: 
 
• Osigurati stalan nadzor toka otpada 
 
• Osigurati stalan nadzor odlagališta 
–  kontrolirati  otpad  te  onemogućiti  dovoz  nedozvoljenih  vrsta  otpada  (opasni  otpad, 
proizvodni otpad koji se ne smije odlagati, eksplozivna sredstva, neprosušeni muljevi i sl.) 
–  proizvodni  otpad  primati  samo  ako  sastav  eluata  odgovara  odredbama  iz  Pravilnika  o 
postupanju s otpadom, 
–  provoditi organizaciju rada na odlagalištu uz redovito prekrivanje otpada inertnim, 
–  materijalom  na  kraju  dana,  ĉime  se  izbjegava  stvaranje  i  širenje  neugodnih  mirisa  s 
odlagališta. 
 
• Odvojeno sakupljanje 
Za  nadzor  nad  provedbom  odvojenog  sakupljanja  pojedinih  komponenti  otpada  (primarno 
recikliranje i izdvajanje štetnih tvari) treba: 
–  koordinirati, analizirati, nadzirati i općenito raditi na poslovima vezanim uz gospodarenje 
s otpadom, 
–  osiguravati sredstva za provedbu predviĊenih aktivnosti prema godišnjem planu, 
–  vršiti nadzor nad opremom i objektima – odrţavanje i sprjeĉavanje mogućeg posrednog ili 
neposrednog štetnog utjecaja na okoliš, 
–  jedan  puta  mjeseĉno  vršiti  pregled  objekata  skladišta,  objekte  predobrade  ili  obrade 
smještenih na analiziranom podruĉju u kojem se skladišti ili obraĊuje materijal sakupljen 
sustavom  odvojenog  sakupljanja  nekih  opasnih  vrsta  otpada  iz  izvora  –  domaćinstva  i 
usluţne djelatnosti, 
Br. dok.: 19-2010 
 
59 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
–  vršiti kontrolu rada koncesionara kao i nadzor toka otpadnog materijala koji se odvojeno 
skupio  kontrolom  evidencija,  potvrda  o  preuzimanju  materijala  od  strane  obraĊivaĉa  ili 
krajnjeg korisnika i dr., 
–  osmišljava  i  provodi  edukaciju  stanovništva  radio  i  TV  porukama,  lecima,  brošurama  u 
školama,  naroĉito  na  podruĉjima  koja  su  pokrivena  odgovarajućim  sredstvima  za 
provoĊenje odvojenog sakupljanja. 
 
Za  konaĉno  ekološki  prihvatljivo  rješenje  zbrinjavanja  komunalnog  i  proizvodnog  otpada 
ţupanije,  svaki  grad  i  općina  trebaju  izraditi  Plan  gospodarenja  otpadom  u  kojem  se  na  nivou 
grada/općine  opredjeljuje  za  ekološki  i  financijski  najprihvatljiviju  tehnologiju  gospodarenja 
otpadom.  U  okviru  navedenog  treba  riješiti  zbrinjavanje  komunalnog  i  inertnog  otpada,  a  prvi 
korak predstavlja sanacija svog otpadom oneĉišćenog tla, te uspostava rada postojećih sluţbenih 
odlagališta  kao  odlagališta  I.  kategorije.  Sada  se  otpad  odlaţe  na  gradskim/općinskim 
odlagalištima koja se moraju sanirati i ĉiji vijek trajanja je do kraja 2010. godine. U navedenom 
roku  treba  realizirati  izgradnju  objekata  na  lokaciji  regionalnog  ili  ţupanijskog  Centra  za 
gospodarenje  otpadom.  U  okviru  centra  treba  smjestiti  mehaniĉko-biološku  obradu  otpada, 
kompostanu  i  odlagalište,  te  sortirnicu,  reciklaţu  graĊevinskog  otpada.  Paralelno  sa  ovim 
aktivnostima  treba  provoditi  reciklaţu  na  mjestu  nastanka  (staklo,  papir,  plastiĉnu  i  metalnu 
ambalaţu, i sl.). 
 
• Monitoring 
Provedba mjera monitoringa. 
–  osigurati stalan nadzor tijeka otpada, 
–  osigurati stalan nadzor rada odlagališta, 
–  uspostaviti odvojeno sakupljanje, 
–  kontrolirati rad koncesionara kao i tijek otpadnog materijala koji se odvojeno skupio, 
–  provodi edukaciju stanovništva, 
–  osiguravati sredstva za provedbu predviĊenih aktivnosti prema godišnjem planu. 
Br. dok.: 19-2010 
 
60 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6. 
Prijedlog sustava gospodarenja otpadom 
 
Prijedlog  uspostave  sustava  gospodarenja  otpadom  na  podruĉju  Općine  Gradište  temelji  se  na 
osnovnim  naĉelima  koja  su  uvjet  za  uĉinkovitu  primjenu  sustava,  a  to  je  da  sustav  bude 
prihvatljiv  za  okoliš,  da  je  njegova  uspostava  ekonomski  opravdana,  te  da  ima  socijalnu 
podnošljivost. Sustav treba objediniti niz razliĉitih mjera i metoda, od izbjegavanja i smanjenja 
koliĉina  otpada,  odvojenog  skupljanja  otpada,  ponovne  uporabe  i  reciklaţe  otpada,  prijevoza  i 
skladištenja  otpada,  obrade  i  odlaganja  otpada.  Svaka  mjera  i  metoda  ima  specifiĉnu  ulogu  u 
planiranom sustavu gospodarenja otpadom. 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05.), definirala je osnovne ciljeve 
koji  se  smatraju  uvjetima  za  usmjeravanje  prema  odrţivom  gospodarenju  otpadom,  njihovim 
ostvarenjem jamĉi se jaĉanje sustava i potom njegovo funkcioniranje na naĉin kakav je potreban 
da  sustav  ostvari  temeljnu  funkciju,  a  to  je  zaštita  zdravlja  ljudi  i  okoliša,  i  jednako  tako  sve 
racionalnije korištenje resursa u svrhu gospodarskog i odrţivog razvitka.  
 
Izvor: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05.) 
Br. dok.: 19-2010 
 
61 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Iz priloţenog grafikona vidljiv je osnovi koncept sustava gospodarenja otpadom kako je definiran 
u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.  
Minimiziranje otpada, odnosno smanjivanje koliĉina otpada na mjestu njegovog nastanka prvi je i 
osnovni  korak  u  uspostavi  sustava  gospodarenja  otpadom.  Obzirom  da  je  nastajanje  odreĊenih 
koliĉina  otpada  ipak  nemoguće  izbjeći,  kao  sljedeći  korak  uvodi  se  reciklaţa  onih  vrsti  otpada 
kod kojih je to moguće (metali, staklo, plastika, papir, gume i dr.).  
Sljedeći  korak  je  iskorištenje  otpada  kao  alternativnog  izvora  energije,  bilo  da  je  rijeĉ  o 
pretvaranju otpadnih jestivih ulja u biodizel, pretvaranju otpada biološkog porijekla u kompost, 
iskorištenju  bioplina  (deponije,  stajnjak  i  sl.),  ili  iskorištenju  otpada  za  dobivanje  toplinske  i 
elektriĉne energije. 
 
Tek  kao  zadnji  korak  (ukoliko  nije  moguća  primjena  ni  jednoga  od  prethodnih  koraka), 
pribjegava  se  krajnjem  zbrinjavanju  otpada  bilo  spaljivanjem  u  posebnim  spalionicama  ili  pak 
odlaganjem otpada na posebno ureĊene deponije koje mogu biti površinskog ili podzemnog tipa. 
Pri  zbrinjavanju  otpada  metodom  spaljivanja  treba  se  iskoristi  energija  koja  se  oslobaĊa 
spaljivanjem. U inozemstvu je to uobiĉajena praksa, a u mnogim zemljama drţava tako dobivenu 
energiju tretira kao "zelenu", te je i dodatno potiĉe dodjelom raznih subvencija. 
 
Ukratko, ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su, slijedeći: 
1.  smanjivanje koliĉina otpada koji nastaje; 
2.  smanjivanje koliĉina otpada koji se odlaţe na odlagališta tijekom primarnog odvajanja 
korisnog otpada; 
3.  smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloţenom komunalnom otpadu; 
4.  smanjivanje negativnog utjecaja odloţenog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje; 
5.  gospodarenje proizvedenim otpadom na principima odrţivog razvoja; 
6.  energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije. 
 
 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
62 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.1.  Minimiziranje otpada 
 
Minimiziranje  otpada,  odnosno  prevencija  nastajanja  otpada  podrazumijeva  poduzimanje 
razliĉitih mjera kako bi se nastajanje otpada svelo na najmanju moguću razinu, te taj skup mjera 
predstavlja najpovoljniju metodu za rješavanje problema otpada.  
Te se mjere odnose na proces ili na mjesto nastajanja otpada, a ukljuĉuju prevenciju nastajanju 
modifikacijom  proizvodnog  ili  uporabnog  procesa,  redukciju  na  samom  izvoru,  te  ponovnu 
uporabu proizvoda ili njihovo recikliranje, a odnose se uglavnom na odvojeno prikupljeni otpad. 
Planom se predviĊa poduzimanje preventivnih aktivnosti na smanjivanju nastajanja otpada, i to: 
1.  zakonskim djelovanjem na privredne subjekte s ciljem primjena mjera za smanjivanje 
nastajanja otpada; 
2.  provoĊenjem sustavne edukacije po horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva; 
3.  promotivnim  akcijama  s  ciljem  edukacije  i  utjecaja  na  promjenu  ponašanja  tzv. 
"potrošaĉkog mentaliteta". 
 
Minimiziranje  otpada  postiţe  se  i  strogim  izbjegavanjem  nastanka  otpada  kroz  izbjegavanje 
upotrebe  opasnih  tvari,  te  izbjegavanje  upotrebe  pojedinih  materijala  ili  upotrebe  energije  u 
proizvodnji, potrošnji i distribuciji. 
Smanjivanje koliĉina otpada uz preventivne mjere ukljuĉuje i mjere gospodarenja otpadom kao 
što je uporaba otpada u energetske svrhe – to je svaki postupak obrade otpada kojim se dobiva 
energija. 
 
Kao preventivne mjere za smanjenje otpada moguće je koristiti neke od slijedećih mehanizama: 
  postupno izbacivanje ili zamjena tvari/materijala/proizvoda koji su nepoţeljni u tokovima 
otpada, temeljem odgovarajućih zakonskih propisa ili dobrovoljno, 
  uvoĊenje sustava pologa i povrata kako bi se otpad umjesto na odlaganje usmjerilo prema 
ponovnoj uporabi (ambalaţni otpad), 
  uraĉunavanje cijene zbrinjavanja otpada u cijenu novog proizvoda. Na taj naĉin potrošaĉi u 
trenutku kada im odreĊeni proizvod postane otpad za zbrinjavanje istoga nisu duţni platiti 
zbrinjavanje,  te  se  lakše  odluĉuju  na  predaju  otpada  ovlaštenim  sakupljaĉima.  Dobar 
primjer za to su propisi kojima se odreĊuje naĉin gospodarenja otpadnim uljima, baterijama 
i akumulatorima, elektroniĉkim otpadom, automobilskim gumama i starim vozilima.  
  stimuliranje kupovine ekološki prihvatljivih proizvoda, 
Br. dok.: 19-2010 
 
63 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
  promicanje  naĉela  ĉistije  proizvodnje  u  industriji,  uz  poticanje  potvrĊivanja  sustava 
upravljanja okolišem (EMS, ISO 14001), oznaĉavanja ekološki povoljnih proizvoda, i dr. 
 
Smanjivanje  koliĉina  otpada  moţe  se  postići  i  mjerama  kao  što  je  razvitak  trţišta  za  materijale 
koji  se  mogu  reciklirati  u  smislu  poticanja  potraţnje  za  takvim  materijalima,  uvoĊenja  novih 
proizvoda od recikliranog materijala ili s povećanim udjelom takvog materijala. Primjer takvog 
trţišta  je  Hrvatska  burza  otpada,  gdje  tvrtke  nude  i  potraţuju  razliĉite  vrste  otpada,  koji  je 
moguće iskoristiti i pri tome ostvariti i financijsku korist. 
Izdvajanje  otpada  na  mjestu  nastanka,  prije  mogućeg  miješanja  s  ostalim  komponentama 
komunalnog  otpada  naziva  se  primarna  reciklaţa  ili  "in  situ"  reciklaţa.  "In  situ"  reciklaţa  je 
izdvajanje  iskoristivih  dijelova  otpada  na  mjestu  nastajanja,  tj.  stanovnici  sami  sortiraju  u 
posebnim  kontejnerima  ili  vrećama,  ili  donose  na  posebne  platoe,  kao  što  su  zeleni  otoci  ili 
reciklaţna  dvorišta.  Ovaj  naĉin  odvojenog  sakupljanja  otpada  na  mjestu  nastanka  ima  niz 
prednosti, jer se odvija u neposrednoj blizu nastanka otpada, smanjuje se kontaminacija ţivotnog 
prostora,  sirovine  su  kvalitetnije,  jer  imaju  manje  neĉistoća,  reduciraju  se  troškovi  transporta  i 
odlaganja, prikupljeni materijali se mogu direktno plasirati na oporabu i reciklaţu.  
Zahtjevi  koji  se  javljaju  kod  izdvajanja  otpada  na  mjestu  nastanka  su  slijedeći:  moraju  se 
osigurati  kapitalne  investicije  u  potrebnu  opremu  i  objekte,  mora  postojati  osposobljeno  i 
kvalificirano  osoblje  za  voĊenje  sustava,  oprema  zahtjeva  redovita  odraţavanja  i  po  potrebi 
zamjenu, potrebno je osigurati prostor za odlaganje neupotrebljivih dijelova otpadnih materijala 
te  se  mora  obavljati  kontrola  kakvoće  izdvojenih  materijala  za  reciklaţu.  Mjesta  nastanka 
komunalnog  otpada  su  uglavnom  domaćinstva,  javne  i  usluţne  djelatnosti  u  kojima  nastaju 
znatne koliĉine tzv. opasnih materijala. Stoga primarna reciklaţa zauzima posebno mjesto u IVO 
konceptu (Izbjegavanje – Vrednovanje – Odlaganje), jer osim izdvajanja korisnih podrazumijeva 
izdvajanje  i  štetnih  komponenti  komunalnog  otpada,  kako  bi  se  u  konaĉnici  smanjio  štetan 
potencijal preostalog dijela komunalnog otpada koji se odlaţe na odlagalištima.  
U suštini se moţe reći da se primarna reciklaţa provodi iz razloga recikliranja i oporabe otpada tj. 
zbog  zaštite  okoliša,  ekonomske  raĉunice  i  potrebe  zadovoljavanja  zakonske  regulative. 
Primarnom reciklaţom smanjuje se koliĉina otpada za odlaganje, a time i mogućnost oneĉišćenja 
okoliša. Ekonomski razlozi koji proizlaze iz primarne reciklaţe mogu se sagledati u ĉinjenici da 
manja  koliĉina  otpada  znaĉi  i  manji  troška  za  njegovu  obradu/odlaganje.  Zakonska  regulativa 
insistira  na  što  većoj  primarnoj  reciklaţi,  time  i  na  recikliranju  i  oporabi  otpada  kako  bi  se  u 
Br. dok.: 19-2010 
 
64 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
prvom redu smanjio rastući pritisak na okoliš. U tom smislu postoje definirane i poticajne mjere i 
mjere  sankcioniranja  kojima  se  potiĉe  primarna  reciklaţa  i  vraćanju  otpada  u  novi  proizvodni 
ciklus.  Na taj  naĉin  zakonska  regulativa postaje najvaţniji  faktor, bez  kojeg ne bi  bilo moguće 
reciklirati i one materijale koje nemaju "dobru" trţišnu vrijednost. 
 
Bio  otpad zauzima veliki  udio  u komunalnom otpadu,  te je nuţno  poraditi na uspostavi  sustava 
njegovog  odvojenog  sakupljanja  kako  bi  se  isti  mogao  preraditi  u  kompost.  Kompost  se  potom 
moţe  prodavati  ili  besplatno  ustupati  zainteresiranim  poljoprivrednim  gospodarstvima  i 
pojedincima.  Za  ovakav  model  na  podruĉju  Općine  Gradište,  kao  poljoprivrednom  kraju 
zasigurno  bi  bilo  mnogo  interesa,  a  ujedno  bi  se  postiglo  znaĉajno  smanjenje  koliĉina  otpada 
odloţenog  na  komunalne  deponije.  Analize  su  pokazale  da  biorazgradivi  otpad  koji  moţe 
posluţiti  za  preradu  u  kompost,  ĉini  i  do  30  %  sastava  komunalnog  otpada.  Prema  Planu 
gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije,  izgradnja  kompostane  planirana  je  u 
sklopu  centra  za  gospodarenje  otpadom  u  Starim  Jankovcima.  Općina  Gradište  bi  trebala 
pokrenuti,  u  suradnji  s  koncesionarom  za  komunalni  otpad,  uspostavu  sustava  odvojenog 
prikupljanja otpada pogodnog za kompostiranje, ĉim se stvore uvjeti za njegovo obradu. 
 
Znatno  smanjenje  odloţenog  miješanog  komunalnog  otpada  moguće  je  postići  i  naplatom 
komunalne  naknade  po  koliĉini  preuzetog  otpada.  Podjelom  kanti  i  posuda  za  selektivno 
prikupljanje  otpada  (ambalaţni  otpad,  bio  otpad,  papir  i  sl.),  te  ureĊenjem  reciklaţnog  dvorišta 
stanovništvu bi se omogućilo izdvajanje korisnog otpada. Preuzimanje takvog otpada trebalo bi 
biti besplatno, dok bi se naplaćivao iskljuĉivo neselektirani miješani  komunalni otpad. Obzirom 
da  Fond  za  zaštitu  okoliša  nepovratnim  sredstvima  sufinancira  nabavku  komunalne  opreme 
Općina Gradište bi mogla aplicirati projekte za dobivanje novĉanih sredstava za ureĊenje zelenih 
otoka ili reciklaţnog dvorišta i nabavku spremnika za posebne kategorije otpada. 
 
6.2.  Edukacija  
 
Da  bi  se  ostvarile  pozitivne  promjene  u  izbjegavanju  nastanka  i  smanjenju  koliĉina  otpada  od 
velike je vaţnosti  i  sustavna edukacija stanovništva. Edukacija  mora biti  organizirana, ciljana i 
redovita.  Potrebno  je  razvijati  svijest  šire  javnosti  o  uzroĉno-posljediĉnoj  vezi  ponašanja 
zajednice i pojedinca i nastanka otpada.  
Br. dok.: 19-2010 
 
65 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Cilj  edukacije  treba  biti  postupno  mijenjanje  navika  i  prihvaćanje  novih  obrazaca  ponašanja 
(potrošaĉkog ponašanja i odnosa prema okolišu i otpadu). 
Inicijativa,  plan  i  provedba  mjera  i  aktivnosti  na  izbjegavanju  nastanka  i  smanjivanju  koliĉina 
otpada primarno su u nadleţnosti drţave, odnosno ministarstava. Uloga gradova i općina je da uz 
pomoć ţupanije provode programe ministarstava, te samostalno organiziraju i provode edukaciju 
o zaštiti okoliša i  razvijaju  odnos s javnošću, i  to kroz aktivnosti  svojih  komunalnih poduzeća, 
nevladinih ekoloških udruga, medija, te kroz sustav odgoja i obrazovanja. 
Ekološkom edukacijom omogućit će se stjecanje ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja 
razine svijesti svakog pojedinca  za uĉinkovito sudjelovanje u provoĊenju sustava  gospodarenja 
otpadom. Provedba ekološke edukacije kod stanovništva će razvijati nova saznanja i izgraĊivati 
nove  vrijednosti  koje  će  ga  upućivati  na  promjene  u  ponašanju.  Stoga  su,  za  ostvarivanje 
postavljenih  razvojnih  ciljeva  i  zadaća,  potrebne  bitne  promjene  u  socijalnom,  gospodarskom, 
obrazovnom i kulturnom smislu, te stavljanje duhovne, intelektualne, kreativne i djelatne obnove 
stanovništva  u  ţarište  interesa.  Uspostavljanje  sustava  edukacije  za  okoliš,  dati  će  temeljne 
pretpostavke za uspješnu i adekvatnu zaštitu okoliša. 
Sustavna  edukacija  moţe  se  odvijati  korištenjem  vlastitih  resursa/kadrova,  korištenjem  usluga 
okolišnih  organizacija  i  nevladinih  udruga,  te  angaţiranjem  tvrtki  koje  se  bave  odnosima  s 
javnošću, marketingom, edukacijom i zaštitom okoliša. TakoĊer se moţe angaţirati predstavnike 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva, koji su u mogućnosti prezentirati 
zakonske obveze iz podruĉja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 
Potrebno  je  na  nivou  Općine  redovno  provoditi  cjelovito,  toĉno  i  pravodobno  informiranje 
javnosti  o  stanju  okoliša,  te  o  svim  aktivnostima  na  podruĉju  postupanja  s  otpadom,  zaštite 
okoliša i odrţivog razvitka. Takvo informiranje moguće je postići preko lokalnih javnih glasila i 
medija, odrţavanjem ciljanih skupova i sl. Obzirom da su na podruĉju  Općine aktivne razliĉite 
vrste  lokalnih  medija:  TV,  radio  i  novine,  iste  bi  trebalo  što  više  ukljuĉiti  u  informiranje 
stanovništva i podizanje razine ekološke osviještenosti, kroz ciljane ĉlanke i emisije. 
 
Kako  bi  se  omogućila  kvalitetna  komunikacija  izmeĊu  gradskih  predstavnika  i  stanovništava, 
trebalo bi osigurati sustavno i cjelovito educiranje djelatnika Općine iz podruĉja zaštite okoliša i 
gospodarenja  otpadom,  koje  bi  ujedno  bilo  podloga  za  donošenje  kvalitetnih  razvojnih  odluka 
vezanih  uz  postupanje  s  otpadom  i  zaštitu  okoliša,  te  za  kvalitetno  komuniciranje  u  procesima 
odluĉivanja. 
Br. dok.: 19-2010 
 
66 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.3.  Odvojeno prikupljanje otpada 
 
Polazište  suvremenog  gospodarenja  otpadom  je  odvojeno  prikupljanje  otpada,  i  to  na  samom 
mjestu  njegovog  nastanka.  Otpad  koji  nije  izbjegnut,  odnosno  nije  iskorišten,  treba  odvojeno 
odloţiti i prikupiti. Cilj odvojenog skupljanja otpada je omogućiti gospodarenje tim otpadom, a u 
skladu s odredbama Zakon o otpadu (NN 178/04.). 
Kroz  posebne  Pravilnike,  u  trenutku  izrade  ovog  elaborata  bilo  je  regulirano  postupanje  s 
posebnim kategorijama otpada: ambalaţom i ambalaţnim otpadom, otpadnim gumama, otpadnim 
elektriĉkim  i  elektroniĉkim  ureĊajima  i  opremom,  starim  vozilima,  otpadnim  baterijama  i 
akumulatorima,  infektivnim  otpadom  iz  zdravstvenih  ustanova,  otpadnim  uljima,  azbestom,  te 
nekim drugim vrstama otpada koje se rjeĊe javljaju na podruĉju Općine. 
Odvojeno se mogu sakupljati korisne tvari iz otpada (papir, staklo, plastika, metali, biootpad i dr.) 
i  štetne/opasne  tvari  (baterije,  akumulatori,  stara  ulja  i  masti,  lijekovi,  boje,  lakovi  i  dr.),  a 
namjenjuju se ponovnom korištenju ili organiziranom i sigurnom zbrinjavanju. 
Razvrstavanje  i  odvojeno  skupljanje  otpada  na  mjestu  nastanka  (kod  proizvoĊaĉa  otpada) 
preduvjet  je  za  efikasnu  primjenu  mjera  gospodarenja  otpadom,  tj.  postupaka  kojima  se  otpadu 
daje  nova  vrijednost,  primjerice  ponovna  uporaba,  recikliranje  i  oporaba  u  energetske  svrhe. 
UvoĊenjem  odvojenog  skupljanja  otpada  smanjuje  se  koliĉina  nerazvrstanog  otpada  koji  se 
zbrinjava na odlagalištu otpada – deponijama za komunalni otpad. 
Odvojeno  skupljanje  otpada  mora  biti  odgovarajuće  organizirano  u  privrednim  subjektima  i 
domaćinstvima, ustanovama i institucijama, u cilju stvaranja sekundarnih sirovina (papir, staklo, 
plastika,  metali  i  dr.),  uštede  energije,  smanjenja  troškova  transporta  i  obrade,  te  posljediĉno 
smanjenja opasnosti za površinske i podzemne vode, te okoliš općenito. 
Pojedine  komponente  otpada  (staklo,  PET,  papir,  metal  i  dr.)  mogu  se  zasebno  odlagati  u 
kontejnere  smještene  na  javnim  površinama  naselja,  na  tzv.  zelenim  otocima  ili  reciklaţnim 
dvorištima.  
Komunalac  d.o.o.,  temeljem  koncesije  vrši  sakupljanje  komunalnog  otpada  s  podruĉja  Općine. 
Prema  postojećim  podacima  za  2009.  godinu,  odaziv  stanovništva  za  selektirano  odlaganje 
otpada je slab, odnosno otpad se prikuplja nerazvrstan, te je i iz tog podatka vidljiva potreba za 
edukacijom  stanovništva  i  jaĉanjem  ekološke  osviještenosti.  Ekološka  svijest  stanovništva  je 
niska,  tako  da  nije  prisutna  potrebna  razina  svijesti  o  koristi  za  društvo  i  okoliš  koja  se  postiţe 
selektiranim  prikupljanjem  otpada  i  oporabom  korisnih  sastojaka.  Iz  otpada  koji  nastaje  u 
Br. dok.: 19-2010 
 
67 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
kućanstvima, trenutno se izdvaja jedino stakleni i PVC ambalaţni otpada za koji je moguće dobiti 
povratnu naknadu u prodajnim centrima.  
Pored  nuţne  edukacije  predlaţe  se  primjena  sustava  selektivnog  prikupljanja  otpada  na  mjestu 
nastanka  –  u  kućanstvima  i  gospodarskim  subjektima,  koji  bi  imali  posebne  spremnike  za 
selektivno  prikupljanje  pojedinih  komponenti  komunalnog  otpada  (bio  otpad,  ambalaţa  i  sl.) 
ĉime bi se znatno smanjio volumen i koliĉina neselektiranog komunalnog otpada, a ujedno bi se 
izdvojilo otpad pogodan za ponovnu uporabu ili reciklaţu. 
Osim  selektivnog  prikupljanja  otpada  na  mjestu  nastanka,  izgradnjom  zelenih  otoka  ili  mini 
reciklaţnog dvorišta stanovništvu bi se omogućilo da na odgovarajući naĉin odloţi i neke dodatne 
kategorije  i  vrste  otpada  kao  što  su  elektroniĉki  otpad,  otpadne  baterije  i  akumulatori,  otpadne 
automobilske gume, motorna ulja, razni metali, staklo, plastika i sliĉan otpad. Prikupljeni otpad 
bi s lokacije reciklaţnog dvorišta dalje bio usmjeravan na odgovarajuće postupke zbrinjavanja ili 
oporabe.  
Reciklaţna  dvorišta  su  ograĊeni  i  nadzirani  objekti,  opremljeni  sustavima  za  zaštitu  okoliša,  u 
kojima  je  organizirano  preuzimanje  i  odvojeno  skupljanje  i  razvrstavanje  razliĉitih  vrsta  otpada 
(ukljuĉujući  i  tekući  otpad  i  ulja,  akumulatore,  opasni  otpad  iz  kućanstva  –  pesticide,  lijekove, 
razrjeĊivaĉe, boje, otapala i ostale kemikalije, elektriĉnu i elektroniĉku opremu i zeleni otpad). 
Okvirni  optimalni  ekonomski  izraĉun  pokazuju  da  bi  reciklaţna  dvorišta  trebalo  locirati  i 
izgraditi  u  većim  središtima,  te  bi  za  Općinu  Gradište  bila  isplativa  eventualno  izgradnja  mini 
reciklaţnog dvorišta. 
Glavni ciljevi izgradnje reciklaţnog dvorišta su: 
– skupljanje potencijalno iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika, biološki 
otpad), 
–  izdvojeno  skupljanje  opasnog  otpada  iz  domaćinstva  (baterije,  akumulatori,  otapala, 
lijekovi). 
Postupanje s otpadnim tvarima u reciklaţnom dvorištu odvija se putem slijedećih operacija: 
– preuzimanje odvojeno skupljenih komponenti komunalnog otpada, 
– selektivno privremeno skladištenje odvojeno skupljenog otpada, upućivanje preuzetog i 
uskladištenog otpada na daljnje postupanje obraĊivaĉu otpada. 
 
U  reciklaţnim  dvorištima  je  potrebno  organizirati  odvojeno  prikupljanje  iskoristivih  i 
"problematiĉnih  –  opasnih"  tvari  iz  kućanstva.  Uvjet  za  odlaganje  otpada  u  reciklaţnim 
Br. dok.: 19-2010 
 
68 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
dvorištima  je  da  se  otpadne  tvari  selekcioniraju  prije  odlaganja  u  kontejnere  predviĊene  za 
posebne vrste otpada. Na taj se naĉin postiţe znaĉajno poboljšanje kvalitete usluge i smanjivanje 
troškova: 
 
graĊani mogu tijekom cijele godine, u sve radne dane, ukljuĉujući subotu, besplatno i 
za okoliš primjereno odloţiti iskoristive otpadne tvari; 
 
izbjegava se razbacivanje glomaznog otpada po javnim površinama; 
 
provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje iskoristivih vrsta otpada i time efikasnije 
recikliranje i oporaba (auto gume, metali, staklo, plastika, elektroniĉki otpad, itd.); 
 
omogućavanje se ravnomjernije i efikasnije sortiranje te priprema za daljnju obradu. 
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predviĊeno  je  da  na  podruĉju 
Općine Gradište bude ureĊeno šest zelenih otoka. Sustav odvojenog sakupljanja otpada obuhvaća 
i  odvojeno  sakupljanje  biootpada.  To  je  jedan  od  preduvjeta  za  kompostiranje.  Izdvajanjem 
biorazgradive komponente iz ukupnog otpada smanjila bi se koliĉina plinova koja se oslobaĊa s 
odlagališta uslijed razgradnje otpada. Biootpad se moţe odvojeno skupljati kroz sustav posebnih 
posuda  za  stambene  i  privredne  objekte  ili  dovozom  biootpada  na  središnja  mjesta  skupljanja 
(kompostane  i  reciklaţna  dvorišta).  Isto  tako  postoji  mogućnost  organiziranih  akcija  javnog 
skupljanja zelenog otpada (naroĉito interesantno u razdobljima intenzivnog vegetacijskog rasta). 
 
Odluku  o  provedbi  i  naĉinu  odvojenog  skupljanja  biootpada,  opsegu  i  organizaciji  sustava 
prikupljanja donosi jedinica lokalne uprave, u suradnji sa Ţupanijom. 
Na odvojeno skupljanje otpada nadovezuje se izdvajanje problematiĉnih tvari, tj. opasnog otpada, 
koji  nastaje  u  kućanstvima,  ustanovama  ili  u  industrijskim  pogonima  (nije  rezultat  njihove 
osnovne djelatnosti – nije njihov opasni otpad). 
Izdvajanje  se  moţe  provoditi  kod  proizvoĊaĉa  otpada,  kod  skupljaĉa  (komunalna  poduzeća, 
reciklaţna  dvorišta,  ostali  skupljaĉi),  kod  obraĊivaĉa  otpada  te  u  okviru  regionalnog  centra  za 
gospodarenje otpadom. 
Problematiĉne  tvari  izdvojene  na  mjestima  njihovog  odvojenog  skupljanja  ulaze  u  sustav 
postupanja s opasnim otpadom te se ovisno o vrsti i koliĉini zbrinjavaju na prikladan naĉin. 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
69 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
 
 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 2008. g. 

 
Br. dok.: 19-2010 
 
70 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.4.  Čistija proizvodnja 
 
Ĉistija  proizvodnja  je  sveobuhvatna  preventivna  strategija  koja  se  podjednako  primjenjuje  na 
proizvodni proces i sam proizvod, s ciljem povećanja efikasnosti proizvodnje i smanjenja rizika 
za okoliš. U procesu proizvodnje, ĉistija proizvodnja znaĉi efikasnije iskorištenje sirovina, vode i 
energije i spreĉavanje nastajanja otpada. 
Osnovni ciljevi koji se postiţu primjenom ĉistije proizvodnje su: 
− smanjivanje otpada na mjestu nastanka, 
− smanjivanje utroška sirovina i energije, 
− smanjivanje troškova zbrinjavanja otpada, 
− smanjenje troškova proizvodnje, 
− poboljšanje uvjeta i sigurnosti rada, 
− smanjenje oneĉišćenja okoliša. 
Ti ciljevi postiţu se najĉešće bez ili uz minimalna ulaganja, koja se u pravilu vrlo brzo vrate. 
Već  i  jednostavnim  tehnikama  ĉistije  proizvodnje,  kao  što  su  modifikacija  procesa  ili  radnog 
postupka,  bolji  izbor  sirovina  ili  ĉesto  samo  paţljiviji  rad  i  uvoĊenje  tehnološke  discipline, 
postiţu se znaĉajni uĉinci smanjenja koliĉine otpada, a time i troškova zbrinjavanja istog. 
Uz uspješnu primjenu ĉistije proizvodnje, neophodno je osim industrije ukljuĉiti i sve društvene 
ĉimbenike: od upravnih-znanstvenih-struĉnih institucija, nevladinih organizacija do pojedinaca. 
Usprkos  svih  prednosti,  posebno  gospodarskih,  koje  se  postiţu  primjenom  ĉistije  proizvodnje, 
nema  jednostavnog  recepta  za  njeno  uvoĊenje  u  svakodnevnu  industrijsku  praksu.  Razlozi  su 
mnogostruki. Naime još uvijek je uvrijeţeno mišljenje da je svaka djelatnost povezana s otpadom 
samo  trošak.  Zato  se  gospodarenje  otpadom  najĉešće  svodi  na  ispunjavanje  minimalnih 
zakonskih obaveza ili na njihovo izbjegavanje. 
Proces uvoĊenja ĉistije proizvodnje je vrlo  mukotrpan i treba ga strateški dobro osmisliti da se 
izbjegnu  prepreke,  a  maksimalno  iskoriste  stimulativni  ĉimbenici.  U  industriji  se  ĉistija 
proizvodnja  marketinški  najuspješnije  promiĉe  isticanjem  njene  profitabilnosti,  a  za  javnost  se 
moraju isticati pozitivni efekti na okoliš. 
Osim što moraju prepoznati gospodarski interes, da bi se potaklo proizvoĊaĉe otpada na primjenu 
ĉistije proizvodnje, potrebna je poticajna legislativa i potpora upravnih tijela. Oni moraju utvrditi 
poticajne mjere, ali i mehanizme za njihovo provoĊenje. 
Br. dok.: 19-2010 
 
71 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Program  ĉistije  proizvodnje  podrazumijeva  skup  aktivnosti  i  mjera  kojima  bi  se  promovirao 
koncept  ĉistije  proizvodnje  i  sustavno  uvodio  u  proizvodnu  praksu  što  ukljuĉuje  slijedeće 
podatke: 

primijenjena  tehnika  ĉistije  proizvodnje  (modifikacija  procesa,  zamjena  sirovine, 
interno recikliranje) 

kratak opis primijenjenog postupka 

postignuta ekonomika (uloţena sredstva, vrijeme povrata sredstava, ostvarene uštede) 

uĉinci  na  okoliš  (smanjenje  emisije  i  imisije,  manje  otpadnih  voda,  manje  otpada  za 
odlaganje, odstranjena opasna tvar iz procesa i u otpadu i sl.). 
Tako prikazani primjeri imali bi snaţan promotivni i motivacijski uĉinak za širu primjenu ĉistije 
proizvodnje i ispravljanje zabluda da je zaštita okoliša uvijek povezana uz trošak. 
 
 
6.5.  Skupljanje i prijevoz otpada 
 
Prema  podatcima  koje  je  objavila  Agencija  za  zaštitu  okoliša  (Izviješće  o  stanju  okoliša  u 
Republici Hrvatskoj, 2007. godine10) u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji je oko 75% stanovništva 
obuhvaćeno organiziranim sakupljanjem otpada.  
Većinu sakupljenog otpada predstavlja miješani komunalni otpad koji se organizirano prikuplja. 
Sakupljanje je organizirano na naĉin da koncesionar - Komunalac d.o.o., jednom tjedno vlastitim 
voznim parkom vrši prikupljanje komunalnog otpada iz domaćinstava i  gospodarskih subjekata, 
te prikupljeni otpad odvozi na sluţbenu deponiju grada Ţupanje, gdje se otpad trajno odlaţe. Za 
prikupljanje otpada koriste se plastiĉne i metalne kante, metalni kontejneri i priruĉne posude koje 
koncesionar  prazni.  Od  01.06.2010.g.  na  podruĉju  Općine  Gradište  primjenjivat  će  se  sustav 
naplate odvoza otpada po volumenu otpada – kućanstva će dobiti kante odreĊenog volumena za 
koji će plaćati mjeseĉnu naknadu, a dodatne koliĉine otpada za odvoz će se posebno naplaćivati. 
Organizirano  sakupljanje,  prijevoz  i  zbrinjavanje  drugih  vrsti  otpada  u  trenutku  izrade  ovog 
elaborata  nije  bilo  organizirano,  te  je  taj  sustav  na  nivou  Općine  tek  potrebno  uspostaviti. 
Najprije  je  potrebno  uspostaviti  sustav  selekcije  otpada  na  mjestu  nastanka  (domaćinstva  i 
gospodarski  subjekti)  i  urediti  reciklaţno  dvorište,  te  bi  se  na  taj  naĉin  omogućilo  odvojeno 
prikupljanje pojedinih vrsti otpada, a uz to paralelno treba naći zainteresirane i ovlaštene tvrtke za 
                                                 
10 www.azo.hr 
Br. dok.: 19-2010 
 
72 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
preuzimanje  tako  prikupljenog  i  izdvojenog  otpada,  te  s  istima  sklopiti  ugovore  o  zbrinjavanju 
odnosno oporabi otpada.  
Tablica:  Statistiĉki  podatci  o  stanovništvu  u  Hrvatskoj  koje  je  obuhvaćeno  organiziranim 
sakupljanjem otpada po ţupanijama  
 
Specifična 

Broj općina 
količina 
Količina 
stanovništva 
Ţ
Broj 
koje nisu 
Udio u 
upanija 
odloţenoga 
odloţenoga otpada 
stanovnika 
obuhvaćenog 
obuhvaćene 
RH (%) 
otpada 
(tis. t) 
skupljanjem 
skupljanjem 
(kg/stan/dan) 
Zagrebačka 
 309.696  
80  
1  
0,65  
58,7  
6  
Krapinsko-zagorska  
142.432  
85  
0  
0,57  
25,4  
2  
Sisačko-moslavačka 
 185.387  
80  
0  
0,55  
28,9  
3  
Karlovačka 
 141.787  
75  
1  
0,65  
26,8  
3  
Varaždinska  
184.769  
70  
1  
0,60  
32,9  
3  
Koprivničko- 
124.467  
65  
9   
0,60  
18,6   
2  
križevačka  
Bjelovarsko- 
bilogorska  
133.084 
70 

0,66 
22,5 

Primorsko-goranska  
305.505  
95  
0  
0,87  
92,2  
9  
Ličko-senjska  
53.677  
75  
0  
0,55  
7,9  
1  
Virovitičko- 
93.389  
70  
3  
0,60  
14,.4  
1  
podravska  
Požeško-slavonska  
85.831  
80  
0  
0,62  
15,4  
1  
Brodsko-posavska  
176.765  
80  
0  
0,53  
27,5  
3  
Zadarska  
162.045  
95  
0  
0,68  
38,2  
4  
Osječko-baranjska  
330.506  
83  
5  
0,65  
64,9  
6  
Šibensko-kninska 
 112.891  
90  
3  
0,67  
25,2  
2  
Vukovarsko- 
204.768  
75  
1  
0,56  
30,0 
3  
srijemska  
Splitsko-
 463.676  
93  
2  
0,65  
101,4  
10  
dalmatinska 
Istarska  
206.344  
96  
0  
0,90  
64,9  
6  
Dubrovačko- 
122.870  
95  
1  
0,78  
33,2  
3  
neretvanska  
Međimurska  
118.426  
75  
4  
0,60  
19,8  
2  
Grad Zagreb  
779.145  
100  

1,02  
288,7  
28  
Ukupno  
4.437.460  
Cca 86  
35  
0,74  
1.037,5  
100  
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša – Izviješće o stanju okoliša u RH, 2007.g., www.azo.hr 
Br. dok.: 19-2010 
 
73 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.6.  Skladištenje otpada 
 
Prema  Zakonu  o  otpadu  (NN  178/04.)  skladištenje  otpada  jest  privremeni  smještaj  otpada  u 
graĊevini za skladištenje otpada – skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja. 
Skladištenje  otpada  je  najĉešće  povezano  uz  proizvodni  otpad  (neopasni  i  opasni)  koji  se  prije 
otpreme  na  obradu  ili  odlaganje  privremeno  zadrţava,  tj.  skladišti  najĉešće  kod  gospodarskih 
subjekata (proizvoĊaĉa otpada) ili kod obraĊivaĉa otpada. 
 
ProizvoĊaĉ  otpada  namijenjenog  oporabi  ili  zbrinjavanju  moţe  vlastiti  proizvedeni  otpad 
privremeno skladištiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora, najduţe 
godinu dana raĉunajući od dana proizvodnje toga otpada. Ako ne postoje mogućnosti za oporabu 
ili  zbrinjavanje  vlastitoga  proizvedenog  otpada  u  roku  od  godine  dana,  proizvoĊaĉ  otpada,  uz 
uvjete propisane Zakonom, moţe taj otpad privremeno skladištiti najduţe do tri godine raĉunajući 
od  dana  proizvodnje  otpada.  Za  skladištenje  otpada  proizvoĊaĉ  je  obvezan  pribaviti  suglasnost 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva. 
 
Do  usklaĊivanja  pratećih  i  provedbenih  dokumenata  s  novim  Zakonom,  kojima  će  se  odrediti 
uvjeti  za  mjesta  i  naĉin  privremenog  skladištenja  otpada,  na  snazi  je  Uredba  o  uvjetima  za 
postupanje  s  opasnim  otpadom  (NN  32/98.),  kojom  su  odreĊeni  uvjeti  o  tehniĉko-tehnološkoj 
opremljenosti prostora, opreme i graĊevina za skladištenje opasnog otpada (a takoĊer i graĊevina 
za obraĊivanje i odlaganje opasnog otpada).  
Uvjeti skladištenja iz pravilnika odnose se na spremnike i kontejnere za otpad, kao i na reciklaţna 
dvorišta  (kao  prostor  za  privremeno,  kratkotrajno  odlaganje  otpada).  Na  podruĉju  Općine 
Gradište ne planira se skladištenje otpada. 
 
Po pitanju proizvodnog otpada, naroĉito opasnog koji nastaje u gospodarskim subjektima, svaki 
gospodarski  subjekt  zasebno,  ovisno  o  vrstama,  koliĉinama  i  dinamici  nastajanja  otpada  mora 
urediti eventualno skladištenje otpada unutar vlastitog poslovnog prostora. 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
74 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.7.  Obrada otpada 
 
Obrada  otpada  podrazumijeva  postupke  kojima  se  u  mehaniĉkom,  fizikalnom,  termiĉkom, 
kemijskom  ili  biološkom  procesu,  ukljuĉujući  razvrstavanje,  mijenjaju  svojstva  otpada  u  svrhu 
smanjivanja  koliĉine  i/ili  opasnih  svojstava,  te  olakšava  rukovanje  i  poboljšava  iskoristivost 
otpada. 
Pravne  osobe  smiju  obraĊivati  neopasni  i  inertni  otpad  na  temelju  Rješenja  koje  izdaje  Ured 
drţavne uprave Vukovarsko-srijemske ţupanije, a opasni otpad na temelju Rješenja Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva. 
 
Prema dostupnim podacima iz Agencije za zaštitu okoliša, na prostoru Općine Gradište trenutno 
nema ni jedne tvrtke koja posjeduje dozvolu za obradu pojedinih vrsti otpada. 
 
Obzirom  na  koliĉine  i  vrste  otpada  koji  nastaje  na  podruĉju  Općine  za  sada  nema  potrebe  za 
lokacijom na kojoj bi se vršila obrada opasnog otpada, a Općina Gradište nije ni u planovima za 
lokaciju budućeg regionalnog centra za gospodarenje otpadom. 
 
Po  pitanju  obrade  neopasnog  otpada  postoji  eventualno  mogućnost  da  se  za  podruĉje  Općine 
razmisli o mogućnosti i opravdanosti izgradnje kompostane u koju bi se dopremao biootpad, te bi 
se tamo pretvarao u kompost, ĉime bi se znatno smanjile koliĉine odloţenog komunalnog otpada. 
Kako  je  za  dobivanje  kvalitetnog  biokomposta  koji  će  zadovoljavati  uvjete  njegovog  kasnijeg 
iskorištavanja  izuzetno  vaţna  kvaliteta  i  ĉistoća  sirovine  –  bio  otpada,  to je  preduvjet  za  takvu 
biološku obradu organizacija sustava odvojenog prikupljanja bio otpada. Naĉin te organizacija i 
opseg prikupljanja u nadleţnosti je gradova i općina. 
 
Obzirom da je kompostana predviĊena u sklopu ţupanijskog centra za gospodarenje otpadom u 
Starima  Jankovcima,  za  oĉekivati  je  da  će  nakon  izgradnje  centra,  Općina  Gradište  uspostaviti 
sustav selektivnog prikupljanja biootpada koji će se odvoziti u centar na kompostiranje. 
 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
75 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.8.  Odlaganje otpada 
 
Odlaganje otpada je krajnja mjera u gospodarenju otpadom koja se primjenjuje za onaj otpad koji 
nije moguće reciklirati, oporabiti ili obraditi tj. zbrinuti nekom drugom metodom. 
Odlaganje otpada trebalo bi se odvijati iskljuĉivo na posebnim prostorima koji su ureĊeni tako da 
se onemogući ili  barem  na najmanju  moguću  mjeru svede potencijalni štetni utjecaj  odloţenog 
otpada na okoliš. 
 
Na  ţalost,  na  podruĉju  Republike  Hrvatske  svega  je  nekoliko  odlagališta  koja  trenutno 
udovoljavaju  Hrvatskim  i  Europskim  zakonski  propisanim  uvjetima  i  standardima  za  odlaganje 
otpada,  a  otpad  se  odlaţe  na  neadekvatna  odlagališta  ili  ĉak  na  divlje  deponije,  gdje  ne  postoji 
apsolutno  nikakva  kontrola  nad  vrstama  i  koliĉinama  odloţenog  otpada,  koji  na  taj  naĉin 
predstavlja veliku opasnost po okoliš i stanovništvo koje ţivio u blizini takvih deponija. 
Postoji  realna  mogućnost  "oţivljavanja"  divljih  deponija  na  kojima  se  odlaţu  razliĉite  vrste 
otpada,  meĊu  kojima  dominira  graĊevinski  otpad  i  miješani  komunalni  otpad  iz  obliţnjih 
kućanstava. 
 
Za  sada  nema  planova  da  bi  u  bliţoj  budućnosti  na  podruĉju  Općine  Gradište  bilo  ureĊeno 
odlagalište otpada, a plan je da se uskoro sanira i postojeće divlje odlagalište otpada "Gore".  
 
Otpad  s  podruĉju  Općine  Gradište  trenutno  se  odvozi  i  odlaţe  na  sluţbeno  odlagalište  grada 
Ţupanje, koje bi trebalo biti u funkciji do izgradnje i stavljanja u funkciju budućeg regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom. 
Br. dok.: 19-2010 
 
76 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.9.  Financiranje 
 
Obzirom  na  znatna  financijska  sredstva  koja  su  nuţna  da  bi  se  uspostavio  kvalitetan  sustav 
gospodarenja  otpadom,  saniralo  postojeće  stanje  gospodarenja  otpadom  i  radilo  na  podizanju 
ekološke  svijesti  kod  stanovništva,  Općina  Gradište  je  i  do  sada  imala  praksu  traţenja 
sufinanciranja  pojedinih  projekta  putem  domaćih  i  meĊunarodnih  izvora  financiranja,  koji  su 
naroĉito blagonakloni prema projektima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 
Prva mogućnost je apliciranje projekta za dodjelu novĉanih sredstava koje za razliĉite projekte iz 
zaštite okoliša dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost. Na taj naĉin Općina 
moţe uz znatno niţe izdatke ostvariti velike korake u uspostavi kvalitetnog sustava gospodarenja 
otpadom i zaštite okoliša. 
Neke  od  dodatnih  opcija  za  financiranje  uspostave  kvalitetnog  sustav  gospodarenja  otpadom  su 
sufinanciranje iz pretpristupnih fondova Europske unije, povoljne kreditne linije i sl. 
Dio potrebne komunalne opreme, kao što su kontejneri za selektirano prikupljanje otpada, moţe 
osigurati koncesionar postavljanjem vlastitih kontejnera i spremnika za otpad. 
 
Toĉna  visina  potrebnih  sredstava  u  trenutku  izrade  ovog  elaborata  nije  bila  poznata,  jer  se  tek 
planira  pristupiti  detaljnoj  izradi  proraĉuna  i  kalkulacije  ukupnih  sredstava  koja  su  potrebna  za 
saniranje postojećeg odlagališta, ureĊenje zelenih otoka, ureĊenje reciklaţnog dvorišta za prihvat 
graĊevinskog otpada, kao i za druge projekte kojima bi se poboljšalo gospodarenje otpadom  na 
podruĉju Općine. 
Na  osnovu  podataka  iz  Plana  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  (tablica 
F.2.1.: Planirana realizacija opreme i objekata na području Županije u razdoblju od 2008-2011. 
godine, i tablica J.2.2.: Ukupno potrebna ulaganja u Planskom razdoblju), naĉinjena je procjena 
troškova  nabavke  opreme  i  objekata  za  gospodarenje  otpadom,  a  koji  bi  bili  u  skladu  s 
Ţupanijskim Planom gospodarenja otpadom. 
 
Prema Planu gospodarenja otpadom u VSŢ, Sl. vj. VSŢ 11/08, Općina Gradište treba osigurati: 
1.1. zeleni otoci, 6 lokacija:      
 
 
 
 
 
     90.000 kn 
1.2. mini reciklaţno dvorište 
 
 
 
 
 
   230.000 kn 
1.3. reciklaţno dvorište za graĊevinski otpad 
 
 
 
   200.000 kn 
    1. Ukupno: 
 
                   
 
 
 
               520.000 kn;  
Br. dok.: 19-2010 
 
77 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Uz  navedene  troškove  nabavke  komunalne  opreme,  tu  su  još  i  troškovi  saniranja  divljih 
odlagališta otpada, izrade sanacijskih programa i educiranja stanovništva: 
2.1. sanacija odlagališta otpada 
"Gore" 
 
 
         7.400.000 kn 
2.2. uvoĊenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  
            (organizacija, promidţba, edukacija): 
 
 
 
100.000 kn 
2. Ukupno:   
 
                   
 
 
 
         7.500.000 kn 
 
  Sveukupno 1 + 2 = 8.020.000 kn 
 
Kombinacijom  vlastitih  sredstava  i  osiguranjem  vanjskih  izvora  financiranja  moguće  je  kroz 
dvije  do  tri  godine  uspostaviti  sustav  odgovornog  i  selektivnog  gospodarenja  otpadom  na 
podruĉju Općine Gradište. 
Kao  dokaz  da  navedena  tvrdnja  nije  nerealna  dovoljno  je  navesti  primjer  projekta  "Eko  otok 
Krk",  kojim  se  na  otoku  Krku  u  dvije  godine  (2006.  i  2007.)  uspjelo  doći  do  brojke  od  22,4% 
odvojeno  sakupljenog  otpada.  Obzirom  da  je  Strategijom  gospodarenja  otpadom  Republike 
Hrvatske brojka od 23% odvojeno sakupljenog otpada planirana kao cilj za 2015. g. to navedeni 
primjer  pokazuje  kako  se  uz  volju  i  suradnju  lokalnih  vlasti,  komunalnih  tvrtki  i  osviještenog 
stanovništva u kratkom periodu mogu postići zapanjujući rezultati. Pri tome treba ipak istaknuti 
veliku financijsku pomoć koju je ovom projektu pruţio Fond za zaštitu okoliša, ĉijim sredstvima 
je  sufinancirana  nabavka  po  ĉetiri  kante  za  odvojeno  sakupljanje  otpada  u  domaćinstvima, 
ureĊenje reciklaţnih dvorišta i zelenih otoka, tako da je u 2007. g. na Krku u funkciji bilo 5.200 
razliĉitih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, što ĉini 14.6% ukupne koliĉine spremnika 
za  odvojeno  prikupljanje  u  cijeloj  Hrvatskoj  –  što  je  priliĉno  znaĉajan  podatak  kada  se  zna  da 
otok  Krk  ĉini  neznatan  površinski  i  demografski  postotak  Hrvatske.Uz  nabavku  i  podjelu 
spremnika  za  selektirano  prikupljanje  otpada,  još  jedan  znaĉajan  faktor  bila  je  i  edukacija 
stanovništva  kroz  propagandne  letke,  javne  tribine  i  promidţbu  preko  sredstava  javnog 
oglašavanja i informiranja (radio, TV, novine i sl.). 
Na  taj  naĉin  otok  Krk  je  postao  svijetli  primjer  drugim  podruĉjima  i  jedinicama  lokalne 
samouprave  u  Hrvatskoj,  jer  je  u  dvije  godine  postigao  ciljeve  koje  se  drţavnom  strategijom 
planira  realizirati  tek  kroz  deset  godina.  Općina  Gradište  se  treba  voditi  takvim  pozitivnim 
primjerima  iz  domaće  i  svjetske  prakse,  pri  ĉemu  je  realizaciju  uspostave  kvalitetnog  sustava 
gospodarenja  otpadom  potrebno  uskladiti  s  lokalnim  prilikama,  prostornim  i  ekonomskim 
mogućnostima. 
Br. dok.: 19-2010 
 
78 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
6.10.  Rokovi za realizaciju 
 
Obzirom  da  je  zakon  predvidio  da  planovi  gospodarenja  otpadom  jedinica  lokalne  samouprave 
trebaju biti usklaĊeni sa ţupanijskim planovima gospodarenja otpadom, tako i Plan gospodarenja 
otpadom  Općine  Gradište  mora  biti  usklaĊen  s  Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-
srijemske ţupanije.  
 
Planom  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  ţupanije  predviĊena  je  godina  2011.  kao 
krajnji rok za realizaciju projekta koji su obuhvaćeni ovim elaboratom: ureĊenje zelenih otoka, 
reciklaţnih dvorišta, nabavku komunalne opreme i izrade kompletne tehniĉke dokumentacije. 
U 2011. godini izvršit će se usklaĊivanje postavljenih ciljeva sa stvarnim stanjem i aktualizirati 
usvojeni  Plan  s  novim  aktivnostima  za  razdoblje  od  2012.  do  2015.  godine  (Centar  za  obradu 
glomaznog  otpada,  opremanje  kompostane  s  bioreaktorima,  uvoĊenje  odvojenog  skupljanja 
biorazgradivog  otpada  iz  domaćinstava  i  dr.  objekti  i  aktivnosti).  Preduvjet  za  uvoĊenje  novih 
aktivnosti je izvršenje ovog Plana. 
 
Tablica:  Plan  gradnje  graĊevina  namijenjenih  skladištenju,  obradi  i  odlaganju  otpada,  nabave 
opreme za izdvojeno sakupljanje, sanacije i izrade tehniĉke dokumentacije za razdoblje od 2008. 
do 2011. godine 
 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 
Zagreb, 2008. g. 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
79 
 


Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Općina  Gradište  će  pokušati  realizirati  planirane  zahvate  u  navedenom  roku,  ali  treba  uzeti  u 
obzir  da  će  stvarna  realizacija  ipak  ovisiti  o  proraĉunskim  mogućnostima  Općine,  te  o 
sufinanciranju pojedinih projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša i drugih institucija, kao i od 
eventualnih sredstava koja bi se mogla traţiti iz pretpristupnih fondova Europske unije, a koja se 
dodjeljuju za projekte zaštite okoliša. 
 
Sanacija divljih odlagališta otpada trebala bi biti realizirana tijekom 2010. i 2011. godine, tijekom 
kojih bi se trebalo zapoĉeti i s izgradnjom i ureĊenjem zelenih otoka i reciklaţnih dvorišta.  
 
Obzirom na sve prethodno navedeno, za oĉekivati je da bi Općina Gradište mogla u planiranim 
vremenskim  rokovima  realizirati  aktivnosti  i  zahvate  planirane  Ţupanijskim  planom 
gospodarenja otpadom. 
 
U  nastavku  teksta  dana  je  tablica11  iz  Plana  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske 
ţupanije s rokovima za realizaciju pojedinih zahvata:  
 
 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb, 2008. g. 
                                                 
11 Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske ţupanije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb, 2008. g. 
Br. dok.: 19-2010 
 
80 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
7. 
Saţetak 
 
Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08.) definirana je obveza izrade Plana gospodarenja 
otpadom za ţupanije, gradove i općine. U skladu sa zakonskim obvezama, a s ciljem unapreĊenja 
postojećeg  sustava  gospodarenja  otpadom,  Općina  Gradište  je  izradila  ovaj  Plan  gospodarenja 
otpadom koji se u skladu sa Zakonom donosi za razdoblje od osam godina. 
 
Osim  Plana  gospodarenja  otpadom,  Zakonom  o  otpadu  propisane  su  i  ostale  obveze  u 
gospodarenju otpadom, te su zakonske obveze Općine Gradište slijedeće: 
 
1.  Općina Gradište je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom. 
2.  Poglavarstvo  Općine  duţno  je  na  svom  podruĉju  osigurati  uvjete  i  provedbu  propisanih 
mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. 
3.  Općina  Gradište  i  susjedne  općine  duţne  su  meĊusobno  suraĊivati  i  uz  koordinaciju 
ţupanije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada. 
4.  Općina  Gradište  duţna  je  na  svojem  podruĉju  postaviti  odgovarajuće  spremnike  i 
osigurati  ureĊenje  zelenih  otoka  i  mini  reciklaţnog  dvorišta  za  odvojeno  prikupljanje 
otpada  u  gospodarenju  komunalnim  otpadom,  te  osigurati  ureĊenje  reciklaţnog  dvorišta 
za graĊevinski otpad. 
5.  Općina Gradište u svrhu provedbe zakonskih obveza vezano za gospodarenje komunalnim 
otpadom  na  svojem  podruĉju,  vlasniku  koji  na  svojoj  nekretnini  odlaţe  otpad  protivno 
odluci  o  komunalnom  redu  i/ili  to  dozvoljava  drugoj  osobi,  putem  komunalnog  redara 
duţna je narediti da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, odloţi na propisani naĉin. 
Ukoliko vlasnik nekretnine to ne bi uĉinio, Općina Gradište je duţna to sama uĉiniti, a na 
trošak i odgovornost vlasnika nekretnine.  
6.  Općina  Gradište  duţna  je  osigurati  uklanjanje  i  zbrinjavanje  i/ili  oporabu  otpada  koji  je 
nepoznata  osoba  odbacila  u  okoliš  na  podruĉju  Općine.  U  sluĉaju  da  to  ne  bi  uradila, 
duţnost je Ţupanije da to uĉini na teret proraĉuna Općine. 
 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
81 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Trenutna situacija gospodarenja otpadom na podruĉju Općine je na nezadovoljavajućoj razini, a 
problemi su sljedeći: 
1.  nije uspostavljen sustav selektivnog prikupljanja otpada, 
2.  nije ureĊeno reciklaţno dvorište za graĊevinski otpad, 
3.  na podruĉju općine postoji divlje odlagalište otpada "Gore" koje je potrebno sanirati, 
4.  opasni  otpad,  neopasni/inertni  otpad  i  posebne  kategorije  otpada  najĉešće  se  ne 
prepoznaju kao takvi, a gospodarenje s njima ne odvija se u skladu s zakonskim propisima 
i preporukama, 
5.  relativno malen broj tvrtki i obrtnika s podruĉja Općine gospodari proizvedenim otpadom 
na  zakonom  propisan  naĉin.  Nisu  izradili  Planove  gospodarenja  otpadom,  ne  vode  i  ne 
dostavljaju propisanu dokumentaciju o otpadu, a većinu otpada zbrinjavaju kao miješani 
komunalni otpad, ne izdvajajući pri tome opasni otpad, korisne sirovine i sl. Razloga za to 
je  više:  nepoznavanje  zakonske  regulative,  visoki  troškovi  zbrinjavanja  pojedinih  vrsti 
otpada  (naroĉito  opasnog),  nepostojanje  reciklaţnog  dvorišta  i  centra  za  gospodarenje 
otpadom i sl., 
6.  stanovništvo  nije  ekološki  osviješteno  te  ne  prepoznaje  potrebu  za  odgovornim 
gospodarenjem  proizvedenim  otpadom.  Uspjeh  u  selektivnom  prikupljanju  otpada 
postignut je jedino s ambalaţnim otpadom i to iskljuĉivo iz financijskih razloga, odnosno 
zbog uvoĊenja povratne naknade za ambalaţni otpad, 
7.  ekološka problematika i edukacija nedovoljno je prisutna i zastupljena u javnim glasilima 
radnim organizacijama i obrazovnim ustanovama,  
8.  trenutni  sustav  gospodarenja  otpadom  nezadovoljavajući  je  na  nivou  cijele  Republike 
Hrvatske, što se odraţava i na situaciju na podruĉju Općine; postojeća odlagališta otpada 
ne zadovoljavaju Hrvatske i Europske standarde i propise, jedina spalionica otpada je već 
godinama  zatvorena  zbog  ĉega  se  opasni  otpad  uglavnom  izvozi  u  inozemstvo  na 
termiĉku obradu ili  odlaganje, sustav selektivnog prikupljanja otpada uspostavljen je na 
malom  broju  podruĉja  općina  i  gradova,  inspekcijski  nadzori  se  provode  u  nedovoljnoj 
mjeri i najĉešće rezultiraju samo upozorenjima, a uz sve navedeno, trenutna gospodarska 
situacija  je  takva  da  ulaganje  u  kvalitetno  gospodarenje  otpadom  i  nabavku  komunalne 
opreme za većinu pojedinaca i tvrtki predstavlja luksuz. 
Br. dok.: 19-2010 
 
82 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
U  cilju  unapreĊenja  postojećeg  sustava  gospodarenja  otpadom,  Općina  Gradište  u  narednom 
osmogodišnjem razdoblju treba poduzeti mjere kojima će se gospodarenje otpadom unaprijediti, 
kao što su: 
1.  uspostava  sustava  selektivnog  prikupljanja  otpada  na  mjestu  nastanka.  Na  taj  naĉin 
izdvojit  će  se  korisne  komponente  otpada  pogodne  za  oporabu,  te  će  se  minimizirati 
otpad predviĊen za odlaganje ili termiĉku obradu, 
2.  ureĊenje zelenih otoka i mini reciklaţnog dvorišta, kako bi se osigurali uvjeti za prihvat i 
odvojeno prikupljanje pojedinih vrsti otpada, 
3.  u sklopu mini reciklaţnog dvorišta, ili na posebnoj lokaciji potrebno je urediti reciklaţno 
dvorište za graĊevinski otpad, 
4.  postojeća  divlja  odlagališta  sanirati,  te  strogo  zabraniti  i  sankcionirati  svako  daljnje 
odlaganje otpada na lokacijama koje za to nisu predviĊene, 
5.  aktivno se ukljuĉiti u aktivnosti izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u 
Starim Jankovcima. Obzirom da je projekt  tek u fazi  pripreme potrebne dokumentacije, 
razmotriti  i  mogućnost  termiĉke  obrade  otpada.  Na  taj  naĉin,  problem  zbrinjavanja 
komunalnog  otpada  s  podruĉju  Vukovarsko-srijemske  ţupanije,  a  time  i  s  prostora 
Općine Gradište, riješit će se kvalitetno i na znatno dulji vremenski period.  
6.  edukacija stanovništva za uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom. Stoga bi 
putem  javnih  glasila,  propagandnih  letaka,  javnih  predavanja,  tribina,  te  edukacijom  od 
najranije  dobi  u  vrtićima  i  školama,  podizati  ekološku  svijesti  i  ukazivati  na  potrebu 
odgovornog gospodarenja otpadom, a sve s ciljem oĉuvanja okoliša i uspostavi odrţivog 
razvitka, 
7.  temeljem  Zakona,  do  30.  travnja  tekuće  godine,  za  prethodnu  godinu,  općinskom  vijeću 
podnositi  izvješće  o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom,  te  o  svim  mjerama  i 
aktivnostima  poduzetima  na  oĉuvanju  okoliša  i  unapreĊenja  gospodarenja  otpadom  na 
podruĉju  Općine.  Usvojeno  izvješće  dostaviti  Ministarstvu  zaštite  okoliša,  prostornog 
ureĊenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša. 
Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske ţupanije: 
1. 
predviĊeno  je  da  aktivnosti  ureĊenja  zelenih  otoka,  reciklaţnog  dvorišta  za  graĊevinski 
otpad, nabavke komunalne opreme i sanacije divljih odlagališta otpada budu izvršene do 
kraja  2011.  godine.  Obzirom  da  Plan  gospodarenja  otpadom  Općine  Gradište  mora  biti 
Br. dok.: 19-2010 
 
83 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
usklaĊen  sa  Ţupanijskim  planom,  do  kraja  2011.  godine  navedene  aktivnosti  treba 
realizirati i na podruĉju Općine Gradište (Tablica F.2.1/1 i G/1, Sl. vj. VSŢ 11/08.). 
3.  Obzirom  na  potrebna  ulaganja  u  komunalnu  opremu  i  druge  aktivnosti  za  unaprjeĊenje 
sustava gospodarenja otpadom na podruĉju Općine, moţemo procijeniti troškove, i to:  
 
1.1. zeleni otoci, 6 lokacija:      
 
 
 
 
 
     90.000 kn 
1.2. mini reciklaţno dvorište 
 
 
 
 
 
   230.000 kn 
1.3. reciklaţno dvorište za graĊevinski otpad 
 
 
 
   200.000 kn 
    1. Ukupno: 
 
                   
 
 
 
               520.000 kn;  
 
Uz  navedene  troškove  nabavke  komunalne  opreme,  tu  su  još  i  troškovi  saniranja  divljih 
odlagališta otpada, izrade sanacijskih programa i educiranja stanovništva: 
2.1. sanacija odlagališta otpada "Gore" 
 
 
 
            7.400.000 kn 
2.2. uvoĊenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  
            (organizacija, promidţba, edukacija): 
 
 
 
   100.000 kn 
2. Ukupno:   
 
                   
 
 
 
            7.500.000 kn 
 
  Sveukupno 1 + 2 = 8.020.000 kn 
 
Financijska  sredstva  potrebna  za  uspostavu  kvalitetnog  sustava  gospodarenja  otpadom  su 
znaĉajna, te će Općina Gradište i dalje izdvajati sredstva iz proraĉuna u skladu s mogućnostima, a 
uz to maksimalno će koristiti mogućnost sufinanciranja projekta zaštite okoliša od strane Fonda 
za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  uĉinkovitost,  iz  pretpristupnih  fondova  Europske  unije  i  sliĉnih 
izvora financiranja. 
 
Stanje gospodarenja otpadom u Općini Gradište sliĉno je stanju u ostatku zemlje, ali obzirom na 
aktivnosti  koje  se  poduzimaju,  i  projekte  koji  su  u  tijeku  ili  se  planiraju  realizirati  u  skoro 
vrijeme,  za  oĉekivati  je  da  će  postojeće  stanje  biti  znatno  unaprijeĊeno  u  narednom 
osmogodišnjem razdoblju, odnosno do 2018. godine. 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
84 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
7.1. 
Propisi i pojmovi 
 
Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj odreĊeno je: 
1.  Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.)  
2.  Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05.), te  
3.  Planom  gospodarenja  otpadom  u  Republici  Hrvatskoj  za  razdoblje  od  2007.  do  2015.  (NN 
85/07.),  
 
Sukladno ĉl. 4. Zakona o otpadu (NN 178/04., 111/06. i 60/08., 87/09.) gospodarenje otpadom je 
skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:  
1.  sprjeĉavanje nastanka otpada, smanjivanje koliĉine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja 
na okoliš, 
2.  obavljanje  skupljanja,  prijevoza,  oporabe,  zbrinjavanja  i  drugih  djelatnosti  u  svezi  s 
otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, 
3.  skrb za odlagališta koja su zatvorena. 
 
Gospodarenje otpadom mora se provoditi na naĉin da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i 
okoliš. Pri gospodarenju otpadom, posebna paţnja mora se posvetiti prevenciji: 
1.  rizika oneĉišćenja: mora, voda, tla i zraka, 
2.  pojave buke, 
3.  pojave neugodnih mirisa, 
4.  ugroţavanja biljnog i ţivotinjskog svijeta, 
5.  štetnog utjecaja na podruĉja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti, 
6.  nastajanja eksplozije ili poţara. 
 
Zakonom o otpadu definirani su osnovni ciljevi gospodarenja otpadom:  
1.  izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to 
posebice:  
1.1. 
razvojem  ĉistih  tehnologija  koje  koriste  manje  prirodnih  izvora  i  tehniĉkim 
razvojem  i  promoviranjem  proizvoda  koji  ne  pridonose  ili  u  najmanjoj  mogućoj 
mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti oneĉišćenja te 
Br. dok.: 19-2010 
 
85 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
1.2. 
razvojem  odgovarajućih  metoda  zbrinjavanja  opasnih  tvari  sadrţanih  u  otpadu 
namijenjenom oporabi, 
2.  oporaba  otpada  recikliranjem,  ponovnom  uporabom  ili  obnovom  odnosno  drugim 
postupkom  koji  omogućava  izdvajanje  sekundarnih  sirovina,  ili  uporabu  otpada  u 
energetske svrhe,  
3.  zbrinjavanje otpada na propisan naĉin,  
4.  sanacija otpadom oneĉišćenog okoliša (IPPC i BAT). 
 
U  ostvarivanju  ciljeva  gospodarenja  otpadom  uzimaju  se  u  obzir  najuĉinkovitije  raspoloţive 
tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s naĉelima gospodarenja otpadom (ĉl. 6. Zakona). 
Gospodarenje otpadom temelji se na uvaţavanju općeprihvaćenih naĉela zaštite okoliša (Zakonu 
o zaštiti okoliša, NN 110/07.), i drugih posebnih propisa, poštivanju naĉela meĊunarodnog prava 
zaštite  okoliša,  uvaţavanju  znanstvenih  spoznaja  i  najbolje  svjetske  prakse,  a  osobito  na 
sljedećim naĉelima: 
1.  oneĉišćivaĉ  plaća  –  posjednik  otpada  snosi  sve  troškove  preventivnih  mjera  i  mjera 
zbrinjavanja  otpada,  troškove  gospodarenja  otpadom  koji  nisu  pokriveni  prihodom 
ostvarenim  od  prerade  otpada  te  je  financijski  odgovoran  za  provedbu  preventivnih  i 
sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzroĉio ili bi je mogao prouzroĉiti otpad, 
2.  odgovornost proizvoĊaĉa – proizvoĊaĉ proizvoda od kojega otpad potjeĉe, odgovoran je 
za  odabir  rješenja  najprihvatljivijeg  za  okoliš  prema  svojstvima  proizvoda  i  tehnologiji 
proizvodnje, ukljuĉujući vijek trajanja proizvoda i uporabu najbolje dostupne tehnologije, 
3.  blizina  –  oporaba  i/ili  zbrinjavanje  otpada  treba  se  obavljati  u  najbliţoj  odgovarajućoj 
graĊevini  ili  ureĊaju,  uzimajući  u  obzir  gospodarsku  uĉinkovitost  i  prihvatljivost  za 
okoliš. 
 
GraĊevine  namijenjene  skladištenju,  oporabi  i/ili  zbrinjavanju  otpada  potrebno  je  planirati  na 
naĉin da se zadovolje potrebe na nacionalnoj razini. 
Sukladno ĉl. 7. Zakona, planski dokumenti gospodarenja otpadom jesu: 
1.  Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Strategija), 
2.  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, 
3.  Ţupanijski  (regionalni)  plan  gospodarenja  otpadom  i  Plan  gospodarenja  otpadom 
Grada Zagreba, 
Br. dok.: 19-2010 
 
86 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
4.  Gradski, odnosno općinski plan gospodarenja otpadom, te 
5.  Plan gospodarenja otpadom proizvoĊaĉa otpada. 
 
Planovi gospodarenja otpadom ţupanije, grada i općine moraju biti usklaĊeni sa: 
1.  Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i 
2.  Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i Programima zaštite okoliša.  
 
U  izradi  plana  gospodarenja  otpadom  ţupanija,  gradovi  i  općine  na  svom  podruĉju  suraĊuju. 
Dvije ili više ţupanija mogu donijeti zajedniĉki plan gospodarenja otpadom. 
 
Temeljem ĉlanka 8. Zakona o otpadu (NN 178/04.) Hrvatski sabor je na sjednici od 14. listopada 
2005. godine donio Strategiju gospodarenja otpadom (NN 130/05.).  
Strategijom  gospodarenja  otpadom  u  RH  utvrĊena  je  obveza  i  cilj  o  smanjenju  koliĉine 
proizvedenog  otpada  u  RH,  a  proizvedenim  otpadom  mora  se  odrţivo  gospodariti.  Ovakav 
pristup, usklaĊen je s politikom gospodarenja otpadom u EU. 
 
Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, gospodarenje otpadom treba planirati i provoditi na 
naĉin da se osigura: 
1. 
postupno organiziranje središta gospodarenja otpadom s postrojenjima za obradu, 
odlagalištima  i  drugim  sadrţajima:  u  Zagrebu,  20  ţupanijskih  i  4  regionalna 
središta, uz postupnu sanaciju i zatvaranje većine postojećih odlagališta, 
2. 
zabranu  odlaganja  otpada  na  otocima  i  gradnju  pretovarnih  stanica  s  odvojenim 
skupljanjem, reciklaţom i baliranjem ostatnog otpada i prijevoz u centre na kopnu  
3. 
posebnu  zaštitu  podzemnih  voda  na  krškom  podruĉju  od  eventualnog  prodora 
procjednih voda iz odlagališta i drugih graĊevina  
4. 
sprjeĉavanje ispuštanja otpada u more, jezera, rijeke i potoke  
5. 
centar za gospodarenje opasnim otpadom s mreţom sabirališta  
6. 
kontrolirane prioritetne tokove otpada  
7. 
visok  stupanj  sudjelovanja  domaće  industrije,  opreme  i  usluga  u  projektima 
gospodarenja  otpadom  kao  doprinos  smanjivanju  nezaposlenosti  i  deficita 
vanjskotrgovinske bilance  
Br. dok.: 19-2010 
 
87 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
8. 
angaţman stranih partnera i kapitala na temelju nezavisnih studija opravdanosti i 
potporu zajedniĉkim ulaganjima na osnovi javnog i privatnog partnerstva na bazi 
I.P.P.C. – BAT tehnologije  
9. 
jaĉanje  postojeće  organizacije  gospodarenja  otpadom  i  osnivanje  meĊuresorne 
koordinacije  za  gospodarenje  otpadom,  što  bi  osiguralo  suradnju  relevantnih 
ministarstava za pojedine tokove otpada  
10.  edukaciju  javnosti,  struĉnjaka  i  upravnih  struktura.  Programi  i  aktivnosti  za 
podizanje razine znanja trebaju imati razvojni, istraţivaĉki i djelatni pristup. 
 
Temeljem ĉlanka 9. Zakona o otpadu (NN 178/04., 111/2006., 60/08., 87/09.) Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici odrţanoj 19. srpnja 2007. godine donijela Plan gospodarenja otpadom u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. od 2015. godine, (NN 85/07.). 
Ĉlankom 10. Zakona o otpadu, odreĊen je sadrţaj plana gospodarenja otpadom.  
Plan gospodarenja otpadom osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje od 
2007. do 2015. godine. Temeljni zadatci plana jesu: 
1.  uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 
2.  sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta 
3.  sanacija "crnih toĉaka" 
4.  razvoj  i  uspostava  regionalnih  i  ţupanijskih  centara  za  gospodarenje  otpadom,  s 
pred obradom otpada prije konaĉnog zbrinjavanja ili odlaganja 
5.  uspostava potpune informatizacije sustava. 
Provedbom Plana gospodarenja otpadom RH postići će se: 
1.  uspostava 
sustava 
gospodarenja 
otpadom 

svakoj 
ţupaniji 
po 
regionalnom/ţupanijskom konceptu 
2.  povećanje udjela odvojenog prikupljanja otpada 
3.  recikliranje i ponovna oporaba otpada 
4.  prethodna obrada otpada prije konaĉnog odlaganja 
5.  smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu 
6.  izdvajanje goriva iz otpada 
7.  smanjenje koliĉine otpada koje se odlaţu na odlagalištima 
8.  smanjenje štetnih utjecaja otpada na okoliš 
9.  samoodrţivo financiranje sustava gospodarenje komunalnim otpadom 
Br. dok.: 19-2010 
 
88 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
Vukovarsko-srijemska ţupanija izradila je Plan gospodarenja otpadom u srpnju 2008. godine, te 
je isti objavila u Sluţbenom vjesniku Vukovarsko-srijemske ţupanije broj 11/08., a sve temeljem 
ĉl. 7. st.1., toĉka 3. Zakona o gospodarenju otpadom, NN 178/04. 
Ţupanijski Plan gospodarenja otpadom donosi ţupanijska skupština, a objavljuje se u Sluţbenom 
glasilu  ţupanije.  Nadleţni  ured  Ţupanije  nadzire  provedbu  Plana  gospodarenja  otpadom,  a 
jednom godišnje (do 31. svibnja) podnosi ţupanijskoj skupštini izvješće o izvršenju radova, kao i 
uĉinkovitosti planiranih radova. Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu 
okoliša.  
 
Sukladno ĉl. 11. Zakona, Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno općine sadrţi osobito: 
1. 
mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada, 
2. 
mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, 
3. 
popis otpadom oneĉišćenog okoliša i neureĊenih odlagališta, 
4. 
redoslijed  aktivnosti  sanacije  neureĊenih  odlagališta  i  otpadom  oneĉišćenog 
okoliša, 
5. 
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije. 
 
Plan gospodarenja otpadom grada donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće
 
Nadleţni ured (ĉl. 3. st. 5. Zakona, nadležni ured jest ured drţavne uprave u ţupaniji nadleţan za 
poslove zaštite okoliša i upravno tijelo Grada Zagreba s ovlastima ureda drţavne uprave, u ĉijem 
djelokrugu su poslovi zaštite okoliša, nadzire provedbu planova gospodarenja otpadom iz stavka 
1. Zakona). 
 
Jednom  godišnje,  do  30.  travnja  tekuće  godine,  za  prethodnu  godinu,  podnosi  se  gradskom, 
odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrĊenih obveza i 
uĉinkovitosti poduzetih mjera. Usvojeno izvješće nadleţni ured dostavlja Ministarstvu i Agenciji 
za zaštitu okoliša. Plan i izvješće objavljuju se u sluţbenom glasilu grada, odnosno općine. 
Br. dok.: 19-2010 
 
89 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
8. 
Popis literature 
 
Knjige 
 
  Carter, N.: Strategije zaštite okoliša – ideje, aktivizam, djelovanje; Zagreb, Barbat d.o.o., 
2004. 
  Cifrić,  I.:  Okoliš  i  održivi  razvoj  –  ugroženost  okoliša  i  estetika  krajolika;  Zagreb, 
Hrvatsko sociološko društvo, 2003. 
  Kipson,  S.:  Izbjegni,  smanji,  odvoji  –  priručnik  za  ispravno  gospodarenje  otpadom; 
Zagreb, ODRAZ, 2005. 
  Milanović,  Z.,  Radović,  S.,  Vuĉić,  V.:  Otpad  nije  smeće;  Zagreb,  Gospodarstvo  i  okoliš, 
2003. 
  Potoĉnik, V.: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj; Zagreb, Ministarstvo 
zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva, 2003. 
  Skitt, J.: 1000 pojmova iz gospodarenja otpadom; Zagreb, APO, 1995. 
  Šmer-Pavelić, Đ.: Opasne tvari; Zagreb, Mi Star, 2000. 
 
Studije i elaborati 
 
  Plan  gospodarenja  otpadom  Vukovarsko-srijemske  županije;  Zagreb,  IPZ  Uniprojekt 
MCF d.o.o., 2008. 
  Prostorni plan ureĎenja općine Gradište; Zagreb, ARHEO d.o.o., srpanj 2006. 
  Studija utjecaja na okoliš – Županijski centar za gospodarenje otpadom Stari Jankovci; 
Zagreb, Institut graĊevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inţenjering, 2005. 
 
Zbornici 
 
  Gospodarenje otpadom u RH. – X MeĊunarodni simpozij; Zagreb, Gospodarstvo i okoliš, 
2008. 
 
Propisi 
 
 
Plan  gospodarenja  otpadom  u  Republici  Hrvatskoj  za  razdoblje  2007.  –  2015.,  NN 
85/07. 
 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05. 
 
Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07. 
 
Zakon o otpadu, NN 178/04., 111/06., 60/08. 
 
Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03.  
 
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/07., 111/07. 
 
Pravilnik  o  načinima  i  uvjetima  odlaganja  otpada,  kategorijama  i  uvjetima  rada  za 
odlagalište otpada,
 NN 117/07.  
Br. dok.: 19-2010 
 
90 
 

Plan gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 

 
 
Uredba  o  kategorijama,  vrstama  i  klasifikaciji  otpada  s  katalogom  otpada  i  listom 
opasnog otpada
, NN 50/05. 
 
Internet 
 
Agencija za zaštitu okoliša, http://www.azo.hr 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, http://www.fzoeu.hr 
 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureĎenja i graditeljstva
http://www.mzopu.hr 
 
 
Br. dok.: 19-2010 
 
91 
 

Document Outline