Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Popis korisnika kredita i garancija od 1.1.2013. do 31.1.2018. godine'.