This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza'.

 
U Zagrebu 18.12.2018 
 
 
 
 
 
POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE 
 
Jurišićeva 19 
10 000 Zagreb 
 
 
 
 
 
ŽALITELJ:
Miroslav Schlossberg 
Karlovačka cesta 119c 
10000 Zagreb 
 
TIJELO:
Grad Zagreb 
Trg Stjepana Radića 1 
10000 Zagreb 
 
 
 
 
Ž A L B A 
 
 
protiv rješenja tijela javne vlasti Grad Zagreb (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja 
prava na pristup informacijama. 
 
 
 
 
 
 

Dokazi: 
 
1.  Korespodencija  po  predmetu  ostvarivanja  prava  na  pristup  informacijama  koja  uključuje  zahtjev  za 
pravo 
na 
pristup 
informacijama 
od 
10.11.2018, 
poslan 
elektroničkim 
putem 
http://imamopravoznati.org/request/igh_ova_analiza_pregleda_savskih 
 
2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454, URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018. 
 
 

I.
Sukladno  Zakonu  o  pravu  na  pristup  informacijama  (NN  25/13,  85/15),  žalitelj  je  tijelu  javne 
vlasti dana 10.11.2018 godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u 
tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija: 
 
Ljubazno vas molim dostavu analize o mostovima u Zagrebu koju je 
izradila tvrtka Institut gradevinarstva Hrvatske (IGH). 
 
Iz teksta je razvidno da je IGH napravio analizu šestogodišnjeg 
pregleda svih zagrebačkih mostova a kojim je dijagnosticirano 
stanje svih prijelaza preko Save: 
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-sanaciju-zagrebackih-mostova-treba-257-mil-kuna-344015 
 
D  o  k  a  z : 
korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama od 10.11.2018 
 
II.
Dana 30.11.2018 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi: 
 
Provedenim  testom  razmjernosti  i  javnog  interesa  (cl.16.  st.1  ZPPI-a)  utvrdeno  je  da  u 
konkretnom zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup i nformacijama n

  e p
  revladava javni i nteres 
u odnosu na stetu po zasticene interese. Kako u Zakonu o kriticnim infrastrukturama (
  NN56/13) 
clanak  3  stoji  da  su  "Nacionalne  kriticne  infrastrukture  sustavi,  mreze  i  objekti  od  nacionalne 
vaznosti  ciji  prekid  djelovanja  ili prekid isporuke roba ili usluga moze imati ozbiljne posljedice 
na  nacionalnu  sigurnost,  zdravlje  i  zovote  ljudi,  imovinu  i  okolis,  sigurnost  i  ekonomsku 
stabilnost  i  neprekidno  funkcioniranje  vlasti:  te  u  clanku  4.  da  "Sektori  nacionalnih  kriticnih 
infrastruktura  mogu  biti  medu ostalim i promet (cestovni, zeljeznicki, zracni, pomorski i promet 
unutarnjim  plovnim  putovima",  nastavno  na  clanak  2.  istog  Zakona,  objavljivanjem  trazenih 
podataka koji se navode kao podaci o kriticnoj infrastrukturi m

  oze s
  e s
  matrati da bi n
  astala steta 
po zasticene interese.  
 
D  o  k  a  z : 
rješenje 
tijela 
javne 
vlasti  KLASA:  008-02/18-002/454,  URBOJ: 
251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018 
 
III.
Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 30.11.2018: 
 
Žalitelj  se  ne slaže s navodima tijela. Tijelo je osporavanim rješenjem odbio pristup informaciji 
koja  ocjenjuje  stanje  infrastrukture,  stabilnosti  i  opasnosti  po  život.  Odbijanjem  pristupa 
informaciji,  tijelo  želi  prikriti  otkrivene  činjenice  u  postupku  istraživanja.  Kako  je  istraživanje 
plaćeno iz proračuna - javnog novca, pravo je građana da budu u

  poznati s
  o
  tkrivenim. T
  ijelo ne 
može  zabraniti  pristup  istraživanju  na  temelju  toga  jer  se  u  dokumentu  spominje  nacinalno 
kritična  infrastruktura  -  tada  bi  se  na  taj  način  zabranio  pristup  i  ostalim  općim  i  detaljnim 
informacijama vezane uz mostove - što nije slučaj. Očito se radi o prikrivanju važnih informacija.
 
 

IV.
Tijelo  javne  vlasti  dostavilo  je  rješenje  20  dana  nakon  uredno  poslanog  zahtjeva.  Žalitelj 
napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu n
  a 
pristup informacijama (15 dana). 
 
D  o  k  a  z : 
rješenje 
tijela 
javne 
vlasti  KLASA:  008-02/18-002/454,  URBOJ: 
251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018 
 
V.
U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana d
  ostave zahtjeva z
  a 
pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.  
 
VI.
Budući  da  tijelo  javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 23. Zakona o pravu na 
pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da 
 
 
o d l u č i : 
 
 
1. Žalba se uvažava. 
2.  Nalaže  se  tijelu  javne  vlasti  da  u  roku  15  dana  omogući  pristup  zatraženoj  informaciji  u  skladu  sa 
Zakonskim propisima. 
3. Moli se Povjerenik za informiranje da i zvrši n
  enajavljeni inspekcijski nadzor n
  ad p
  rovedbom Zakona o
   
pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti. 
 
 
 
Žalitelj: 
 
Miroslav Schlossberg