Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Gospodarenje otpadom'.

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.02.2018.) 
 
Sve cijene navedene su bez PDV, na navedene cijene sukladno tarifnom broju usluge obračunava 
se PDV.  Trenutno se na cijenu javne usluge sakupljanja otpada obračunava PDV u iznosu od 13%.  
 
Cijena  javne  usluge  plaća  se  radi  pokrića  troškova  sukladno  Zakonu  o  održivom  gospodarenju 
otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu. 
Cijena  javne  usluge  određuje  se  sukladno  volumenu  spremnika  za  miješani  komunalni  otpad  i 
broja pražnjenja spremnika.  
Strukturu cijene javne usluge čini cijena: 
1.  cijena obavezne minimalne javne usluge  
2.  cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 
3.  cijena ugovorne kazne 
Formula za izračun cijene javne usluge: 
C– cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
CMJUK– cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem 
CMJUS– cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem BKO 
JCVM–  jedinična  cijena  za  pražnjenje  volumena  spremnika  miješanog  komunalnog  otpada 
izražena u kunama sukladno cjeniku 
BPM–  broj  pražnjenja  spremnika  miješanog  komunalnog  otpada  u  obračunskom  razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 
U– udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 
UK- cijena ugovorene kazne 
 
Cijena sa kompostištem: 
C =CMJUK+( (JCVM × BPM) × U)+UK 
Cijena sa sakupljanjem BKO: 
C =CMJUS+( (JCVM × BPM) × U)+UK 
 
Korisnik  usluge  je  dužan  platiti  davatelju  javne  usluge  iznos  cijene javne  usluge  za obračunsko 
mjesto i obračunsko razdoblje. 
Iznimno  od  plaćanja  cijene  javne  usluge  oslobođene  su  nekretnine  koje  se  trajno  ne  koriste 
sukladno Uredbi o komunalnom otpadu. 
Kad  jedan  korisnik  usluge  samostalno  koristi  spremnik,  udio  korisnika  usluge  u  korištenju 
spremnika je jedan (U=1) 
Kad  više  korisnika  usluge  zajednički  koriste  spremnik  zbroj  udjela  svih  korisnika,  određenih 
međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan. 
Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u 
slučaju  kad  se  ne  utvrdi  odgovornost  pojedinog  korisnika  snose  svi  korisnici  usluge  koji  koriste 
zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. 
Za  korištenje  većih  spremnika  (od  1100l  do  7000l)  pravne  osobe  mogu  ugovoriti  cijenu  po 
odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi. 
 
 
FIZIČKE OSOBE  
 
 
 
Cijena obavezne minimalne javne usluge naplaćuje se prema volumenu ugovorenog spremnika za odvoz 
miješanog komunalnog otpada. 
Spremnici  za  odvojeno  prikupljanje  otpada  koji  se  nabavljaju  putem  Fonda  za 
zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost,  a  financiraju  se  sredstvima  iz  europskih 
strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava jedinica lokalne samouprave, nisu i 

neće biti uključeni u jediničnu cijenu obvezne minimalne javne usluge, koja se propisuje 
Cjenikom  korištenja  javne  usluge  prikupljanja  miješanog  komunalnog  i  biorazgradivog 
otpada.“ 
1.  za korisnike usluge sa javnom uslugom sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (1 
litra – 0,45 kn)  
Ugovoren spremnik MKO 
Cijena  
spremnik 60 litara 
27,00 
spremnik 80 litara 
36,00 
spremnik 120 litara 
54,00 
spremnik 240 litara 
108,00 
spremnik 360 litara 
162,00 
 
2.  za korisnike usluge sa vlastitim kompostištem (1 litra – 0,37 kn) 
 
Ugovoren spremnik MKO 
Cijena  
spremnik 60 litara 
22,20 
spremnik 80 litara 
29,60 
spremnik 120 litara 
44,40 
spremnik 240 litara 
88,80 
spremnik 360 litara 
133,20 
 
3.  cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz  
 
Ugovoren spremnika MKO 
Cijena 
spremnik 60 litara/jedan odvoz 
3,75 
spremnik 80 litara/jedan odvoz 
5,00 
spremnik 120 litara/jedan odvoz 
7,50 
spremnik 240 litara/jedan odvoz 
15,00 
spremnik 360 litara/jedan odvoz 
22,50 
 
Korisnici usluga (fizičke osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće spremnike: 
-  izbor spremnika 60 l do 360 l za sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni spremnik za 
sakupljanje MKO)/odvoz svakih 14 dana sukladno tarifnoj grupi i tarifi kojoj pripada 
-  spremnik 120 l za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnik dobivaju 
samo oni koji koriste javnu uslugu sakupljanja BKO)/odvoz svakih 14 dana 
-  spremnik 120 l za sakupljanje papira i tetrapaka (plavi spremnik ili plastične vreće) /odvoz 1 
mjesečno 
-  spremnik 120 l za sakupljanje plastike (žuti spremnik ili plastične vreće)/odvoz 1 mjesečno 
-  spremnik 80 l za sakupljanje metalne ambalaže (plastične vreće)/odvoz 1 mjesečno 
-  spremnik 80 l za sakupljanje staklene ambalaže (plastične vreće)/odvoz 1 mjesečno 
 
Opseg usluge za fizičke osobe: 
-  odvoz miješanog komunalnog otpada - svakih 14 dana 
-  odvoz biorazgradivog komunalnog otpada - svakih 14 dana  
-  miješani i biorazgradivi komunalni otpad odvoze se naizmjenično: jedan tjedan miješani K.O. 
a jedan tjedan biorazgradivi K.O. 
-  sakupljanje  korisnog  otpada  jednom  mjesečno  u  plavim  i  žutim  kantama  i/ili  vrećama  za 
korisni otpad – papir, plastika, metalna ambalaža, tetrapak, staklo  
-  sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada (namještaj, granje, lišće, otpadni tekstil i sl.) putem 
narudžbi  na  broj  tel.  040/645-535  ili  email-om:  [e-mail adresa]  jednom 
mjesečno  (ukupno  8m3  otpada  godišnje,  korisnici  bez  usluge  sakupljanja  biorazgradivog 
otpada ukupno 4 m3 bez granja i lišća, minimalna narudžba 1 m3), odvoz prema terminima na 

kalendaru  odvoza  glomaznog  otpada  za  narudžbe  zaprimljene  3  i  više  radnih  dana  prije 
termina odvoza glomaznog otpada. 
-  korisnici  smeđih  kanti  mogu  cijele  godine  uz  smeđu  kantu  predavati  i  jednu  vlastitu  vreću 
(cca. 120l) biorazgradivog komunalnog otpada(npr. trave i sl.) 
-  dodatne besplatne vreće za pelene za djecu do 3 godine do 1080 litara 
-  edukacija vrtićke i školske djece 
-  besplatno 50 l supstrata 
-  informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.) 
-  otkup metalnog otpada i povratne ambalaže u reciklažnom dvorištu prema važećem cjeniku 
-  preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu  
-  prihvat većih količina korisnog otpada u reciklažnom dvorištu  
-  kalendare odvoza otpada 
-  sakupljanje božićnih drvca iza 07.01. 
 
CJENOVNE TARIFE  
 
      1. Jednočlana domaćinstva, povremeni korisnici, korisnici centra za socijalnu skrb  
Izbor standardnih spremnika za miješani komunalni otpad s odvozom svakih 14 dana: 
-sa sakupljanjem BKO (jednočlana i korisnici centra za soc. skrb) 
1A – 60 litara 
 
 
1B – 80 litara  
 
 
1C - 120 litara 
-sa kompostištem 
1D – 60 litara 
 
 
1E – 80 litara  
 
 
1F - 120 litara 
-sa sakupljanjem BKO (povremeni korisnici) 
1G – 60 litara 
 
 
1H – 80 litara 
 
 
1I - 120 litara 
-sa kompostištem 
1J – 60 litara 
 
 
1K – 80 litara  
 
 
1L - 120 litara 
 
Trošak predaje miješanog 
Cijena obavezne 
komunalnog otpada prema 
Šifra tarife /naziv tarife 
minimalne javne 
volumenu spremnika za 
usluge  
jedan odvoz  
1A / (60l )-sa BKO   
27,00 
3,75 
1B / (80l)–sa BKO 
36,00 
5,00 
1C / (120l)-sa BKO 
54,00 
7,50 
1D / (60l)-kompostište 
22,20 
3,75 
1E / (80l)–kompostište 
29,60 
5,00 
1F / (120l)–kompostište 
44,40 
7,50 
1G / (60l )-sa BKO POV. 
27,00 
3,75 
1H / (80l)–sa BKO POV. 
36,00 
5,00 
1I / (120l)-sa BKO POV. 
54,00 
7,50 
1J / (60l)-kompostište POV. 
22,20 
3,75 
1K / (80l)–kompostište POV. 
29,60 
5,00 
1L / (120l)–kompostište POV. 
44,40 
7,50 
 
2.  Dvočlana domaćinstva 
 
Izbor standardnih spremnika za miješani komunalni otpad s odvozom svakih 14 dana: 
-sa sakupljanjem BKO 
2A – 80 litara 
 
 
2B – 120 litara 
 
 
2C - 240 litara 
-sa kompostištem 
2D – 80 litara 
 
 
2E – 120 litara 
 
 
2F - 240 litara 
Trošak predaje miješanog 
Cijena obavezne 
komunalnog otpada prema 
Šifra tarife /naziv tarife 
minimalne javne 
volumenu spremnika za 
usluge  
jedan odvoz 

2A / (80l)-sa BKO 
36,00 
5,00 
2B / (120l)-sa BKO 
54,00 
7,50 
2C / (240l)-sa BKO 
108,00 
15,00 
2D / (80l) –kompostište 
29,60 
5,00 
2E / (120l) –kompostište 
44,40 
7,50 
2F / (240l) –kompostište 
88,80 
15,00 
 
3.  Višečlana domaćinstva (tri i više članova) 
 
Izbor standardnih spremnika za miješani komunalni otpad s odvozom svakih 14 dana: 
-sa sakupljanjem BKO 
3A – 120 litara   
 
3B – 240 litara 
 
 
3C - 360 litara 
-sa kompostištem 
3D – 120 litara   
 
3E – 240 litara 
 
 
3F - 360 litara 
 
Trošak predaje miješanog 
Cijena obavezne 
komunalnog otpada prema 
Šifra tarife /naziv tarife 
minimalne javne 
volumenu spremnika za 
usluge 
jedan odvoz 
3A – (120l )-sa BKO   
54,00 
7,50 
3B – (240l) –sa BKO 
108,00 
15,00 
3C – (360l) –sa BKO 
162,00 
22,50 
3D – (120l)-kompostište 
44,40 
7,50 
3E–(240l) –kompostište 
88,80 
15,00 
3F– (360l) –kompostište 
133,20 
22,50 
 
4.  Zajednički spremnik – stambene zgrade 
Tarifa 9A – Zgrada JUG III 2200MKO 
Cijene minimalne javne usluge (2200 l x 0,45 kn): 990,00kn 
Jedno pražnjenje spremnika (2200 l x 0,0625 kn):  137,50kn  
Ukupna cijena za zgradu dijeli se na stanove sukladno broju članova domaćinstva po stanovima 
 
 
 
 
PRAVNE OSOBE 
 
Cijena obavezne minimalne javne usluge naplaćuje se prema volumenu zaduženog spremnika za 
odvoz miješanog komunalnog otpada. Opseg usluge za pravne osobe definira se ugovorom. 
 
1.  za pravne osobe (1 litra – 0,65 kn) 
 
Ugovoren spremnik MKO 
Cijena  
spremnik 120 litara 
78,00 
spremnik 240 litara 
156,00 
spremnik 360 litara 
234,00 
 
2.  za pravne osobe po pozivu i ugovorenom spremniku za MKO (u cijeni pokriveno sve) 
 
Ugovoren spremnik MKO 
Cijena  
spremnik 1100 litara 
330,00 
spremnik 5000 litara 
1180,00 
spremnik 7000 litara 
1390,00 
 

3.  za JLS po pozivu i ugovorene spremniku za MKO-otpad sa groblja (u cijeni pokriveno sve) 
 
Ugovoren spremnik MKO 
Cijena  
spremnik 5000 litara 
800,00 
spremnik 7000 litara 
960,00 
 
 
CJENOVNE TARIFE  
 
4.  Pravne osobe (d.d., d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, OPG) 
 
Izbor standardnih spremnika za miješani komunalni otpad s odvozom svakih 14 dana: 
4A – 120 litara   
 
4B – 240 litara 
 
 
4C - 360 litara 
 
Korisnici usluga dobivaju na korištenje spremnike za odvojeno sakupljanje otpada sukladno ugovoru, 
odnosno potrebama. 
 
Trošak predaje miješanog 
Cijena obavezne 
Šifra tarife /naziv 
komunalnog otpada prema 
minimalne javne 
tarife 
volumenu spremnika za 
usluge  
jedan odvoz 
4A / (120l) MKO PO 
78,00 
7,50 
4B / (240l) MKO PO 
156,00 
15,00 
4C / (360l) MKO PO 
234,00 
22,50 
 
Odvoz  po pozivu i ugovorenom spremniku za MKO (u cijeni pokriveno sve) 
 
Šifra tarife /naziv tarife 
Cijena  
4D / (1100l) MKO POZIV 
330,00 
4E / (5000) MKO POZIV 
1180,00 
4F / (7000l) MKO POZIV 
1390,00 
 
Odvoz za JLS po pozivu i ugovorene spremniku za MKO-otpad sa groblja (u cijeni pokriveno sve) 
Šifra tarife /naziv tarife 
Cijena  
4G / (5000l) MKO GPOZIV 
800,00 
4H / (7000) MKO GPOZIV 
900,00 
 
Odvoz  po pozivu i ugovorenom spremniku za korisni otpad i BKO (u cijeni pokriveno sve) 
 
Šifra tarife /naziv tarife 
Cijena  
4I / (120) Korisni otpad po pozivu 
9,00 
4J / (240) Korisni otpad po pozivu 
17,00 
4K / (360) Korisni otpad po pozivu 
25,00 
4L / (1100) Korisni otpad po pozivu 
57,00 
4M / (5000) Korisni otpad po pozivu 
180,00 
4N / (7000) Korisni otpad po pozivu 
270,00 
4O / (120) BKO po pozivu 
25,00 
4P / (240) BKO  po pozivu 
40,00 
4R / (1100) BKO po pozivu 
160,00 
 
 

UGOVORNA KAZNA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 
 
 
Ugovorna kazna naplaćuje se ukoliko korisnik ne postupa sukladno ovoj Odluci i Općim uvjetima 
usluge u iznosu za:  
 
1.  za ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika   
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
5A 
za svakih 100 litara (od 60l do 360l)   
25,00 
5B 
za svakih 100 litara (od 1100l do 7000l)   
30,00 
2.  za odlaganje otpada u krive spremnike   
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
5C 
za odlaganje otpada u krive spremnike (do 120l)     
20,00 
5D 
za odlaganje otpada u krive spremnike (od 120l do 360l)   
40,00 
5E 
za odlaganje otpada u krive spremnike (od 360l do 1100l)   
100,00 
5F 
za odlaganje otpada u krive spremnike (od 5000l do 7000l) 
200,00 
3.  za uništenje spremnika davatelja usluga  
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
5G 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 60 l 
 
135,00 
5H 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 80 l 
140,00 
5I 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 120 l 
145,00 
5J 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 240 l 
240,00 
5K 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 360 l   
340,00 
5L 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 1100 l    
2000,00 
5M  za uništenje spremnika davatelja usluga od 5000 l    
5000,00 
5N 
za uništenje spremnika davatelja usluga od 7000 l    
6500,00 
4.  za nereguliranje javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada  
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
5O 
za nereguliranje javne usluge sakupljanja BKO 
20,00 
5.  za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme  
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
5P 
za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme 
20,00 
5R 
za  ne  stavljanje  posude  na  javnu  površinu  na  vrijeme  sa  dodatnim 
50,00 
pražnjenjem 
6.  ne kompostira a izjavio da će kod kuće kompostirati  
Šifra  Opis ugovorene kazne 
Cijena  
6P 
za ne kompostiranje a izjavio da će kod kuće kompostirati 
40,00 
 
 
 
OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA  
Ostale cijene povezane sa javnim uslugama za fizičke osobe i pravne osobe 
 
Šifra 
Opis usluge 
Cijena kn 
6A 
Vreća sa odvozom za dodatni MKO 120l  
12,00 
6B 
Vreća sa odvozom za dodatni BKO 120l 
4,00 
6C 
MKO uključujući i glomazni otpad po kg  (min 100 kg) 
1,00 
6D 
MKO uključujući i glomazni otpad po m3  (min 1 m3) 
200,00 
6E 
Prijevoz dodatnog glomaznog u dan sakupljanja 
 
75,00 
6F 
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km 
 
125,00 
6G 
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 20 km 
 
175,00