Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Analiza vode'.HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI
32100 Vinkovci Josipa Kozarca 24
Telefon: (032) 331 288, 332 615 Telefax: (032) 332 615
Jedinstveni broj uzorka: V-7897/2019
Vinkovci, 18.07.2019
Evidencijska oznaka: 51368
Kupac: KOMUNALAC D.O.O., VELIKI KRAJ 132, 32270 Županja
Vlasnik: nije navedeno
Proizvođač: nije navedeno 
Posjednik: nije navedeno
Veza i podaci iz popratne dokumentacije: GP17/7 od 11.07.2019.
Datum i vrijeme prijema uzorka: 12.07.2019 07:34
Temperatura uzorka na prijemu: 6,8°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 11.07.2019 13:00
Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,9°C
Metoda: kompozitni uzorak
Mjesto: UPOV Županja - izlaz
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI
Osoba: Djelatnik veterinarskog zavoda
Izvješće o rezultatima pretraživanja: V-7897/2019
Laboratorijski broj uzorka:  V-3-899/2019
Datum i sat početka pretraživanja: 12.07.2019 07:40
Datum i sat završetka pretraživanja: 17.07.2019 14:00
VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI
LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU I REZIDUE
REZULTATI PRETRAŽIVANJA
Uzorak: OTPADNA VODA
Količina: 1
Vrsta pretraživanja: 30. Komunalac ŽU
Parametar pretraživanja
Oznaka metode
MJ
MDK
Rezultat    
Temperatura zraka
V-3-101 Rev.00
°C
25,2
Temperatura vode
V-3-101 Rev.00
°C
10,9
Boja
V-3-106 Rev.00
bez
Miris
V-3-106 Rev.00
bez
BPK5 - biokemijska potrošnja kisika
HRN EN 1899-1:2004
mgO2/L
25
7,2
V-3-11 Rev.00
KPK - kemijska potrošnja kisika
HRN ISO 6060:2003
mgO2/L
125
48,0
V-3-12 Rev.01 *
Utrošak KMnO4
HRN ISO 8467:2001
mg/L
37,2
V-3-05 Rev.01 *
Suspendirane tvari
HRN EN 872:2008
mg/L
35
< 2
V-3-14 Rev.00
Ukupni dušik
HRN EN 25663:2008
mg/L
15
5,0
V-3-21  Rev.00
Ukupni fosfor
HRN EN ISO 6878:2008
mgP/L
2
1,45
V-3-118 Rev.00
Nitriti
HRN EN 26777:1998
mgN/L
0,06
V-3-115 Rev.00
Nitrati
HRN ISO 7890-3:1998
mgN/L
0,17
V-3-116 Rev.00
 
* označava metodu koja je akreditirana
(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije
Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 – Revizija 09 - Datum: 27.02.2019.
Izvješće o rezultatima pretraživanja: V-7897/2019  Stranica 1 od 2
Izjava o sukladnosti, tumačenje i mišljenje nisu u području akreditacije.
Nije dopušteno preslikavanje ovog izvješća na bilo koji način, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predočavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti korištenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podružnica u promidžbene svrhe.Izjava o sukladnosti:
MDK vrijednosti prema uvjetima  Vodopravne dozvole klasa: UP/I o-325-04/11-05/151, ur.broj: 374 -21-4-11-2, 
Zagreb 29.11.2011.
MDK- maksimalno dopuštena koncentracija
Voditelj laboratorija:
Predstojnik:
Štefica Grgić, dipl. ing. 
doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. vet. med. 
Dostaviti:
1. Kupac  
Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.
 
Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.
GP 19 obrazac 01 – Revizija 09 - Datum: 27.02.2019.
Izvješće o rezultatima pretraživanja: V-7897/2019  Stranica 2 od 2
Izjava o sukladnosti, tumačenje i mišljenje nisu u području akreditacije.
Nije dopušteno preslikavanje ovog izvješća na bilo koji način, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predočavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti korištenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podružnica u promidžbene svrhe.