Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. .. 
Poslovni broj: 6 K-202/16-9     
 
 
 
U IME REPUBLIKE HRVATSKE 
 
P R E S U D A 
 
 
 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sucu  Iliji  Samardžiji,  kao  sucu  pojedincu,  uz  sudjelovanje 
zapisničara  Sunčice  Solić,  u  kaznenom  predmetu  protiv  I.  opt.  K.  N.  i  II.  opt.  T.  Z.,  zbog 
kaznenih    djela  iz  čl.  204.  st.2.  i  čl.  331.st.1.    Kaznenog  zakona  („Narodne  novine“  broj 
125/11,  144/12,  56/15,  61/15  -  dalje  u  tekstu:  KZ/11),  a  povodom  optužnice  Općinskog 
državnog  odvjetništva  u  V.  br.  K-DO-.../...-...  od  6.  svibnja  2016.,  nakon  provedene  i 
zaključene rasprave dana 21. rujna 2016. u prisutnosti zamjenice ODO u V. K. M., I. opt. K. 
N., zamjenika branitelja I. opt. - odvj. M. C.- M. iz B., II. opt. T. Z., predstavnika oštećenika 
HŠ, Uprav šuma, Podružnica N. – M. Ž., istog dana 
 
p r e s u d i o  j e : 
 
I. optuženik K. N., OIB: ..., sin N. i majke  A. K. rođ. M.,  rođen ... u V., s prebivalištem u N. 
M., G. ..., drž. RH, armirač, nezaposlen, oženjen, supruga vodi krojački 
obrt,  otac  dvoje  djece  u  dobi  od  22  i  23  godine,  završio  SSS,  bez 
imovine, do sada osuđivan presudom Općinskog suda u V. br. K-.../... 
od  15.09.1997.  koja  je  pravomoćna  23.11.1997.,  zbog  kaznenog  djela 
iz čl. 203. st. 2. KZRH, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine uz rok 
kušnje od 2 godine,  presudom Općinskog suda u N. M. br. K-.../... od 
26.06.1998. koja je pravomoćna 21.07.1998. zbog kaznenog djela iz čl. 
318. st. 3. u svezi st. 1. KZ/97 na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 9 
mjeseci uvjetno uz rok kušnje od 2 godine, presudom Općinskog suda u 
N.  M.  br.  K-.../...  od  28.09.1998.  pravomoćne  25.05.1999.,  zbog 
kaznenog djela iz čl. 187. st. 2. u svezi st. 1. KZRH  na uvjetnu kaznu 
zatvora  u  trajanju  od  6  mjeseci  uz  rok  kušnje  od  2  godine,  presudom 
Općinskog  suda  u  N.  M.  br.  K-.../...  od  08.08.2001.,  pravomoćne 
22.08.2001.,  zbog  kaznenog  djela  iz  čl.  335.  st. 1.  KZ/97  na  novčanu 
kaznu i oduzimanje predmeta, presudom Općinskog suda u Novom M. 
br.  K-.../...  od  26.02.2001.  pravomoćne  30.10.2001.  zbog  kaznenog 
djela iz čl. 217. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 216. st. 1. KZ/97 i čl. 258. st. 2. 
u  svezi  čl.  60.  KZ/97  na  bezuvjetnu  kaznu  zatvora  od  10  mjeseci, 
presudom  Općinskog  suda  u  N.  M.  br.  K-.../...  od  14.02.2005. 
pravomoćne  17.05.2005.  zbog  kaznenog  djela  iz  čl.  98.  KZ/97  na 
uvjetnu  kaznu  zatvora  od  7  mjeseci,  uz  rok  kušnje  od  2  godine, 


6 K-202/16-9 
presudom  Općinskog  suda  u  N.  M.  br.  K-.../...  od  13.12.2007. 
pravomoćne 23.09.2008., zbog kaznenog djela iz čl. 258. st. 1. u svezi 
čl. 38. KZ/97, na novčanu kaznu i presudom Općinskog suda u  Z. br. 
K-.../... od 05.11.2008. pravomoćne 16.11.2011. zbog kaznenog djela iz 
čl.  258.  st.  1.  KZ/97  na  bezuvjetnu  kaznu  zatvora  u  trajanju  od  7 
mjeseci, ne vodi se drugi postupak, 
 
II. optuženik T. Z., OIB: ..., sin A. i majke A. T. rođ. K., rođen ... u V., s prebivalištem u N. 
M.,  Z.  ...,  drž.  RH,  ugostitelj,  umirovljenik,  s  mirovinom  od  1.650,00 
kn,  oženjen,  otac  dvoje  djece  u  dobi  od  27  i  24  godine,  vlasnik 
obiteljske  kuće,  vikendice,  zemljišta  i  šume,  te  osobnog  automobila 
marke  „Fiat“  god.  proizvodnje  2001.,  ne  osuđivan,  ne  vodi  se  drugi 
postupak,  
 
k r i v i    s u   
 
 
 što su: 
 
 
 I. opt. N. K. i II. opt. Z. T.-zajedno 
 
u vremenu od 4. do 5. studenog 2015.g. do 10,00 sati u gospodarskoj jedinici S. p. 
u  šumskom  predjelu  M.,  šumski  odjel  ...,  kojim  gospodare  Hrvatske  šume,  Uprava  šuma 
Podružnica  N.,  prema  prethodnom  dogovoru  da  neovlašteno  ustrijele  jelena  došli  osobnim 
automobilom reg. oz. VŽ ..., protivno čl. 68. st. 1. i čl. 64. st. 1. toč. 4. Zakona o lovstvu (NN 
14/05, 75/09, 153/09, 141/10) bez položenog lovačkog ispita te pištoljem s natpisom "Piton" 
call.  16  mm,  na  kojem  je  bila  prijenosna  baterija-reflektor  učvršćena  ljepljivom  trakom, 
ustrijelili  običnog  jelena,  raskomadali  ga,  čime  su  oštetili  Hrvatske  šume,  Upravu  šuma, 
Podružnica N. za iznos od 8.600,00 kn,  
 
d a k l e,  lovili divljač upotrebom nedopuštenih pomoćnih sredstava,  
 
 
I. opt. N. K. - sam 
 
 
dana 4. do 5. studenog 2015.g. u mjestu S. ..., u prostoriji kuće u kojoj boravi protivno 
čl. 6. st. 1. toč. 9. u vezi čl. 7. st. 1. Zakona o oružju (NN 63/07, 146/08, 59/12) držao pištolj 
(kuburu)  s  natpisom  "Piton"  made  in  Hong  Kong,  call.  16  mm  tv.  br....,  znajući  da  je 
posjedovanje takovog  oružja građanima zabranjeno,  
 
 
d  a  k  l  e,  neovlašteno  posjedovao  vatreno  oružje  čije  je  posjedovanje  građanima 
zabranjeno,  
 
čime  su    počinili    i  to  I.  opt.  N.  K.  pod  toč.  1.    kazneno  djelo  protiv  okoliša  - 
protuzakonitim lovom  i ribolovom, označeno i kažnjivo po čl. 204. st. 2. KZ/11, a pod toč. 2. 
kazneno  djelo  nedozvoljenog  posjedovanja,  izrade  i  nabavljanja  oružja  i  eksplozivnih  tvari, 
označeno i kažnjivo po čl. 331. st. 1.  KZ/11 sve u vezi čl. 51. KZ/11, a II. opt. Z. T. pod toč. 
1. kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova, označeno i kažnjivo po čl. 204. st. 2. KZ/11,  
 
 
pa se na temelju čl. 204. st. 2. KZ/11 I.  optuženiku  K. N. za kazneno djelo opisano 
pod točkom 1. optuženice 
 


6 K-202/16-9 
utvrđuje 
 
 
KAZNA ZATVORA u trajanju od 1 (jedne) godine, 
 
 
na  temelju  čl.  331.  st.1.  KZ/11  I.  optuženiku  K.  N.  za  kazneno  djelo  opisano  pod 
točkom 2. optuženice 
utvrđuje se 
 
 
KAZNA ZATVORA u trajanju od 6 (šest) mjeseci 
 
 
Na temelju članka 51. KZ/11 I. optuženik K. N. se 
 
o s u đ u j e   n a  
 
 JEDINSTVENU    KAZNU    ZATVORA    u  trajanju  od  1  (jedne)  godine    i  4  (četiri) 
mjeseca 
 
 
  
Na temelju čl. 204. st. 2. KZ/11  II. optuženik  T. Z. za kazneno djelo pod točkom 1. 
optužnice se 
o s u đ u j e   n a  
 
 KAZNU  ZATVORA  u trajanju od 3 (tri) mjeseca 
 
 
Na temelju čl. 56. st. 1. i 2. KZ/11 II. optuženiku T. Z. se izriče  
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
kojom se određuje da se kazna zatvora na koju je  osuđen II. optuženik neće izvršiti 
ako u vremenu provjeravanja od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
 
Na temelju  čl. 158. st.2. ZKP/08 I. optuženik K. N. i II. optuženik T. Z. obvezuju se 
nadoknaditi  oštećeniku  Hrvatskim  šumama,  Podružnica  N.,  Odjelu  za  lovstvo  solidarno 
novčani iznos u visini od 8.600,00 kn u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.  
 
 
Na temelju čl. 331. st.7. KZ/11 od I. opt.  K. N. oduzima se predmet- kubura oznake 
"Piton" tvorničkog broja ... call. 16 mm naznačen na potvrdi PP S broj ... od 05.11.2015. koji 
će se po pravomoćnosti presude uništiti po djelatnicima MUP-a RH.  
 
 
Na temelju čl.  79. KZ/11  predmeti  naznačeni  na potvrdi  PP S broj  ... od 05.11.2015. 
(nož u kožnoj futroli duljine 32 cm i oštrice 20 cm, mačeta dužine 51 cm i duljine oštrice 38 
cm, nož duljine 21 cm i oštrice 9,5 cm s PVC futrolom, reflektor duljine 15 cm s nosačem) 
oduzimaju se od I. opt. K. N., i po pravomoćnosti presude uništavaju po djelatnicima MUP-a 
RH. 
 
Na  temelju  čl.  148.  st.  1.  i  3.  ZKP/08  u  svezi  čl.  145.  st.  2.  toč.  1.  i  6.  ZKP/08  I. 
optuženiku  K. N. i  II. optuženiku  T. Z.  nalaže se plaćanje troškova kaznenog postupka i  to 
svaki u iznosu od 226,26 kn, te paušalne naknade svaki u iznosu od 500,00  kuna. 


6 K-202/16-9 
 
 
Obrazloženje 
 
 
Optužnicom broj K-DO-.../...-... od 06. svibnja 2016.  ODO u V. stavilo je na teret I. 
opt.  K.  N.  pod  toč.  1.    počinjenje  kaznenog  djela  protiv  okoliša  -  protuzakonitim  lovom  i 
ribolovom,  označeno  i  kažnjivo  po  čl.  204.  st.  2.  KZ/11,  a  pod  toč.  2.  kazneno  djelo 
nedozvoljenog  posjedovanja,  izrade  i  nabavljanja  oružja  i  eksplozivnih  tvari,  označeno  i 
kažnjivo po čl. 331. st. 1.  KZ/11 sve u vezi čl. 51. KZ/11, a II opt. T. Z. pod toč. 1. kazneno 
djelo protuzakonitog lova i ribolova, označeno i kažnjivo po čl. 204. st. 2. KZ/11.  
 
Pozvani  na  kaznenu  odgovornost  I.  opt.  K.  N.  i  II.  opt.  T.  Z.  poriču  počinjenje 
kaznenih djela. 
 
U tijeku dokaznog postupka saslušani su predst. ošt. HŠ, Uprava šuma, Podružnica N. 
- M. Ž. (119), svjedoci R. A. (109-110), B. Z. (110), M. S. (110-111), T. M. (119-120), L. G. 
(120), H. D. (120-121), pročitana je službena zabilješka o zapažanju pol. službenika PP S od 
07.11.2015. (9-11), izvješće PP S o uhićenju i dovođenju u pritvorsku pol. jedinicu K. N. od 
05.11.2015. (12-14), te T. Z. od 05.11.2015. (16-18), zapisnik PP S o obavljenom očevidu od 
05.11.2015.  (20-23),  odštetni  zahtjev  HŠ,  UPŠ  Podružnica  N.,  Odjel  za  lovstvo  od 
06.11.2015.  (26),  zapisnik  PP  S  o  privremenom  oduzimanju  predmeta  od  K.  N.  od 
05.11.2015.  (27),  potvrde  PP  S  o  privremenom  oduzimanju  premeta  broj  ...  i  ...  od 
05.11.2015.  (28-29),  uvjerenje  o  osposobljenosti  za  obavljanje  prvog  pregleda  odstrijeljene 
divljači za B. Z. (30-32), zapisnik o pregledu oružja od strane pol. tehničara- puškara u PU 
VPŽ (33), potvrda HŠ, UPŠ N., o porijeklu divljači i njezinih dijelova (34), očitovanje HŠ, 
UPŠ,  Podružnica  N.  od  11.12.2015.  (35-36),  odštetni  zahtjev  Uprave  šuma  Podružnica  N., 
Odjel za lovstvo (37), razgledana je fotodokumentacija očevida broj OU-.../... od 13.11.2015. 
(47), pročitan je zapisnik o prvom ispitivanju osumnjičenika K. N. kod ODO u  V. u predmetu 
br.  K-DO-.../...-19  od  04.01.2016.  (48-50),  reproducirana  je  DVD  snimka  ispitivanja 
osumnjičenika  K.  N.  od  04.01.2016.  (51),  pročitan  je  zapisnik  o  prvom  ispitivanju 
osumnjičenika T. Z. kod ODO u V. u predmetu posl. br. K-DO-.../...-21 od 04.01.2016. (53-
55),  reproducirana  je  DVD  snimka  ispitivanja  osumnjičenika  T.  Z.  od  04.01.2016.  (56), 
pročitan  je  zahtjev  PP  S  za  izdavanje  naloga  za  biološko  i  balističko  vještačenje  od 
21.01.2016.  (63-64),  nalog  ODO  u  V.  za  provođenje  biološkog  i  balističkog  vještačenja  od 
21.01.2016.  (65-68),  popratni  dopis  PP  S  uz  dostavu  naloga  za  vještačenje  Centra  za 
forenzična  ispitivanja,  istraživanja  i  vještačenja  „I.  V.“  Z.  od  02.02.2016.  (71-72),  nalaz  i 
mišljenje balističkog vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „I. 
V.“  Z.  od  29.02.2016.  (75-82),  nalaz  i  mišljenje  biološkog  vještačenja  Centra  za  forenzična 
ispitivanja, istraživanja i vještačenja „I. V.“ Z. od 17.03.2016. (84-88), pročitan je  zapisnik 
ovog suda posl. br. Kov-.../...-... od 28.06.2016. (103), rješenje ovog suda posl. br. Kov-.../...-
... od 28.06.2016. (105), razgledani su privremeno oduzeti predmeti- pištolj (kubura) oznake 
"Piton" tvorničkog broja ... call. 16 i reflektor dužine 15 cm sa nosačem, pročitan je izvod iz 
KE za I. opt. K. N. (44-45), izvod iz KE za II. opt. T. Z. (46). 
 
Nesporne  su  činjenice  da  je  dana  4./5.  studenoga  2015.  u  šumskom  predjelu  M.  u 
gospodarskoj  jedinici    „S.  planine“  izvršen  odstrjel  običnog  jelena,  čije  meso  je  nakon 
odstrjela rastrančirano.  
 


6 K-202/16-9 
Nije sporno da je I. opt. K. N. djelatnicima PP S dragovoljno izručio pištolj – kuburu 
ručne  izrade  s  natpisom  „Piton“,  Hong  Kong,  call.  16  mm  iz  prostorije  kuće  u  kojoj  je 
boravio. 
 
Spornim  se  određuje  da  li  su    I.  opt.  K.  N.  i  II.  opt.  T.  Z.  sudjelovali  u  odstrjelu 
običnog jelena upotrebom pištolja – kubure ručne izrade s natpisom „Piton“, Hong Kong, call. 
16  mm  te  pričvršćenog  reflektora  i  da  li  su  nakon  toga  sudjelovali  u  rastrančiranju  mesa 
običnog jelena. 
 
Ispitan  pred državnim odvjetnikom I. opt. K. N. navodi da je zamolio II. opt.  T. Z. da 
kao  njegov  susjed    pođe  s  njim  u  mjesto  S.  jer  ima  vozačku  dozvolu    te  ako  mu  se  nešto 
dogodi da može pozvati nekoga u pomoć budući da na navedenom području nema adekvatnog 
telefonskog signala.  Za  II. opt.  navodi  da se radi  o osobi  koja je imala moždani  udar i  zbog 
toga se nije izlagala naporima već uz uzimanje terapije lijekova živi u svom svijetu. Održavao 
je  dvorište  kuće  T.  M.  koja  mu  je  27.9.2015.  ostavila  ključeve  kuće,  a  pri  premještanju 
namještaja u sobi uočio je iza komode oružje – pištolj, zamotan u krpu. Smatra da je pištolj 
pripadao pokojnoj vlasnici kuće.  Iz navedenog oružja nije pucao, a smatra da se divljač ne bi 
niti mogla ustrijeliti takvom vrstom oružja jer kada bi to bilo moguće ne bi trebalo posjedovati 
pušku.  Navedeno  oružje  dragovoljno  je  predao  policijskim  službenicima  jer  bi  oni  ionako 
vršili pretragu tog prostora. Zajedno sa II. opt. došli su osobnim automobilom u S. oko 13,00 
sati pri čemu je uz automobil bila prikopčana auto prikolica s motokultivatorom – malčarom 
poradi košnje trave. Drugo jutro javljeno mu je od strane lokalnih lovaca, a rekao bi  lopova 
gdje  da  se  kreće  i  da  se  uz  oznaku  na  kori  drveta    nalazi  bačva  s  mesom.  Kada  su  došli 
automobilom  do navedenog mjesta, okrenuo je  automobil i  po uočavanju  bačve zamolio  II. 
opt. da mu pomogne pridići plastičnu bačvu  na prikolicu, što je II. opt. i učinio, nakon čega 
su se pojavili policijski službenici.  Prethodno je u jarku uočio kožu divljači. Namjeravao je 
bačvu s mesom dovesti do KTC u V. i određenoj osobi predati 100 eura te sebi odvesti meso 
divljači. U automobilu je odložio mačetu radi cijepanja kupina, a uz to je imao i lovački nož te 
reflektor  u  automobilu,  uz  sebe  i  džepni  nožić.  Reflektor  je  kupljen  na  sajmu  u  V.  i  isti  je 
koristio pri odlascima u klijet gdje nije bilo struje. Kroz mjesto S. slučajno je prolazio tijekom 
rata, a prošle godine T. M. zamolila ga  za košnju trave. 
 
Nadopunjujući  obranu  na  raspravi,  I.  opt.  K.  N.  navodi  da  analiza  njegova  prvog 
iskaza upućuje kako nije počinio kaznena djela i pri tome smatra da je nužno analizirati  iskaz 
B.  Z.  te  kritički  sagledati  tvrdnje  T.  M.  u  pogledu  upita  da  li  su    druge  osobe  posjedovale 
ključeve  kuće  prije  njega.  Reflektor  koji  je  zatečen  u  automobilu,  konstantno  se  nalazio  u 
automobilu i istim su se koristili supruga i djeca prilikom  upravljanja biciklom, tako što bi ga 
poradi osvjetljavanja postavljali na bicikl. Ne posjeduje lovački ispit.  
 
II. opt. T. Z. u iskazu pred državnim odvjetnikom navodi da ga je I.opt. K. N. zamolio 
da pođe s njim u S. gdje održava dvorište od prijateljice, rođakinje tako da bi u slučaju kakve 
nezgode  mogao  upravljati  automobilom.  Po  dolasku  u  S.  oko  podneva    sa  osobnim 
automobilom  i  auto  prikolicom  na kojoj se nalazila kosilica  I. opt.  nije stigao pokositi travu 
tog dana, provjetrili su kuću, prenoćili u kući i ujutro krenuli kući. Nakon vožnje oko 1-2 km 
I. opt. je skrenuo s puta i rekao da ima potrebu nešto uzeti tj. natovariti. Sa strane, kraj puta u 
šumi bila je bačvica koju su stavili na auto prikolicu, a on nije znao što se nalazi u bačvi sve 
dok I. opt. nije napomenuo pred pol. službenicima da je unutra meso.  U automobilu nije vidio 
reflektor, niti je za vrijeme boravka u kući vidio pištolj. 
 


6 K-202/16-9 
Nadopunjujući  obranu  na  raspravi  II.  opt.  T.  Z.  navodi  da  je  prije  6  godina  imao 
moždani  udar od kojeg su ostale određene posljedice  tako da mora izbjegavati  teže fizičke 
napore, a time da  nije sposoban poduzimati radnje  za koje ga se tereti optužnicom.  
 
Razmatrajući  svaki  dokaz  zasebno  i  u  njihovoj  međusobnoj  povezanosti  nalazi  se 
dokazanim činjenično stanje opisano u izreci presude.  
 
Svjedok B. Z. pojašnjava da je njemu kao lovočuvaru u Šumariji V. i Ć. u više navrata 
dolazila dojava o protuzakonitom lovu. Poznata mu je činjenica da je od 5-6 kuća u mjestu S. 
jedna  obnovljena  i  da  je  prije    1-2  godine  kuću  održavala  osoba  s  područja  D.  S.,  koja  je 
isključivo  kosila  travu  i  sa  čijim  radom  nije  bila  zadovoljna  gđa  T..  Tijekom  jutarnjih  sati 
dana  5.11.2015.  zaprimio  je  dojavu  da  su  se  tijekom  sitnih  noćnih  sati  čuli  pucnjevi    iz 
predjela M., o čemu je obavijestio R. A. i uputio se na navedeno mjesto te sa udaljenosti od 
30  m  registrirao  prolazak  automobila  marke  „Golf“,  za  koji  je  prikopčana  autoprikolica,  što 
mu je bilo sumnjivo te se uputio prema ovom vozilu. Kroz 15 minuta došao je do mjesta na 
kojem  je  plastična  bačva  postavljena  na  autoprikolicu.  Zaključio  je  da  je  meso  prije  tj.  u 
ranijim jutarnjim satima rastrančirano. Uočio je da je otkinuće grane na jednom mjestu trebalo 
poslužiti  u  lakšoj  orijentaciji  pri  pronalaženju  mjesta  ostavljanja  divljači.  Poznavao  je 
roditelje T. M. te tako zna da njen otac nikada nije posjedovao bilo kakvo oružje. Navedena 
kuća  postala  je  predmet  interesa  jer  su  se  za  vrijeme  boravka  u  ovoj  kući  čuli  pucnjevi  u 
pojedinim  šumskim  predjelima.    Prema  njegovom  iskustvu  odstrjel  divljači  nije  moguće 
izvršiti pištoljem jer bi bilo nužno ostvariti približavanje divljači. 
 
 
Policijski službenik PP S M. S. navodi da je prilikom približavanja dvjema osobama 
koje  su  stajale  uz  automobil  u  šumskom  predjelu  M.  od  istih  zatražio  na  uvid  osobnu 
iskaznicu, ali zbog nedostatka signala nisu se mogle izvršiti provjere oko zatečenih osoba, a 
po uočavanju kože jelenske divljači I. opt. K. počinje bježati, ne zaustavljajući se niti na znak 
„stoj“.  Uputio  se  do  kuće  u  mjestu  S.  gdje  se  ubrzo  pojavio  i  I.  opt.  Ova  osoba  izvršila  je 
dragovoljnu predaju pištolja kojega je donio iz kuće, a pregledom njegove odjeće kod njega je 
uočen nož na preklop dužine oštrice oko 10 cm.  Po tragovima krvi koja nije bila zgrušana na 
mesu divljači  u plastičnoj  bačvi,  zaključio  je da se radi  o svježem  mesu. Odstrel  uporabom 
pištolja  moguće  je  ostvariti    približavanjem  divljači    do  10-15  m,  a  mlađa  divljač  nema 
izraženo osjetilo i instinkt  za bijeg od moguće opasnosti.  
 
 
Svjedok R. A. kao upravitelj Šumarije V. navodi  da šumski predio M. pripada lovištu 
Hrvatskih  šuma  ...  kojim  gospodari  Šumarija  V..  Čuli  su  se  učestaliji  pucnjevi  u  pojedinim  
predjelima  šume,  a  uslijed  otežane  komunikacije  telefonom  nije  bilo  moguće  u  potpunosti 
iskoordinirati  nadzor.  U  mjestu  S.  od  5-6  naseljenih  kuća  uočeno  je  da  se  jedna  uredno 
održava kroz košnju trave i kod iste je primijećeno da se vozilo koje dolazi odmah sprema u 
garažu koja se zatvarala i time odavao dojam da nitko ne živi u ovoj kući.  
 
 
Predstavnik  ošt.  M.  Ž.  opisuje  da  je  prema  odštetnom  cjeniku  utvrđena  šteta  od 
8.600,00  koja  obuhvaća  vrijednost  trofeja,  a  uporaba  pištolja  oznake  „Piton“  zahtijevala  bi 
približavanje  divljači  na  udaljenost  od  20  m  i  nastojanje  da  se  divljač  pogodi  u  vitalni  dio 
tijela. Mlađa divljač u koju se svrstava i jelen starosti  2 godine je manje oprezna od odraslih 
primjeraka u smislu uočavanja opasnosti. Reflektor koji je privremeno oduzet od optuženika 
nije  kompatibilan  za  postavljanje  na  pištolj  već  na  lovački  karabin  sa  pripremljenim 
podložnim  pločicama.  Provjerom  u  HLS-u  utvrđeno  je  da  navedene  osobe  nemaju  položen 
lovački ispit.  
 


6 K-202/16-9 
 
T. M. naglašava da je njen otac preminuo prije 7 godina, a majka prije 2 godine. Otac 
je  bio  zaposlen  u  Šumariji  Ć.,  nije  bio  lovac  i  kod  njega  nikada  nije  primijetila  bilo  kakvo 
oružje. U mjesecu rujnu 2015. dogovorila je s  I. opt.  da održava njihovu kuću u  S. tako da 
kosi travu, imao je ključeve kuće i pokazan mu je raspored prostorija. Prilikom dogovaranja 
sa I. opt. isti nije tražio novčanu naknadu za održavanje prostora oko kuće, a smatrala je da će 
se kasnije dogovoriti. Poslije toga dolazila je u mjesecu svibnju 2016. s namjerom da ukloni 
sve  predmete  koji  su  pripadali  roditeljima  i  izvrši  krečenje  prostora.  Pištolj  oznake  Piton 
nikada  nije  vidjela  i  ne  zna  pod  kojim  okolnostima  bi  se  isti  nalazio  u  njihovoj  kući.  U 
kontaktima sa I. opt. isti je nije upoznavao da bi prenoćio u njenoj kući već je isticao da je 
izvršio  košnju  trave.  Isti  je  izražavao  spremnost  da  u  slučaju  prodaje  kupi  navedenu  kuću. 
Prije I. opt. na održavanju kuće angažirala je rođake i druge osobe iz mjesta pri čemu nitko 
drugi nije imao ključeve njene kuće. U mjesecu kolovozu 2016. izvršila je promjenu ključeva 
ulaznih vrata tako da više niti I. opt. ne može ući u kuću, a što je učinila saznavši da se vodi 
sudski postupak.   
 
 
Policijski  službenik  L.  G.  naglašava  da  je  nakon  upućivanja    u  mjesto  V.,  a  poradi 
utvrđivanja okolnosti oko protuzakonitog lova, susreo R. A. koji ga upućuje  na potrebu da 
pripazi  na  jednu  kuću  u  S.,  da  bi  ga  potom  B.  Z.  izvijestio  da  je  jedna  osoba  pobjegla  od 
vozila  gdje  je  zatečena    i  obavljajući  radnju  prismotre  po  proteku  10  minuta  uočava 
približavanje muške osobe tj. I. opt. prema kojem su primijenjena sredstva prisile. Pregledom 
I.  opt.  utvrđeno  je  da  posjeduje  ključ  kuće  koju  je  potom  I.  opt.    otključao  i  iz  sobe  tj.  iza 
ormarića uzeo i dragovoljno izručio pištolj – kuburu ručne izrade o čemu je sačinjen zapisnik 
i  potvrda  o  privremenom  oduzimanju  predmeta.  U  konkretnom  slučaju  nije  uzimana 
parafinska rukavica, uzimajući pri tome u obzir protek 2-3 sata od počinjenja djela. Očevid  je 
obavljen  uz  angažiranje  krim.  tehničara  kojom  prilikom  su  uz  automobil,  auto  prikolicu, 
bačvu s mesom divljači uočeni i odbačeni dijelovi tijela jelena.  
 
 
Svjedok H. D. opisuje da je 17.11.2015. izvršio pregled pištolja ručne izrade call. 16 
mm koje oružje je nastalo ručnom izradom i kao streljivo koristi lovačku patronu koja može 
biti  kugla  i  sačma.  Ovo  oružje  ima  glatku  cijev  i  po  svojim  karakteristikama  svrstava  se  u 
kategoriju  „A“  prema  Zakonu  o  oružju.  Oznaka  „piton“  ne  predstavlja  marku  oružja    jer  je 
ovaj  pištolj  ručno  izrađen  i  sklapan  iz  drugih  dijelova.  Privremeno  oduzeti  reflektor 
namijenjen je oružju koje ima užlijebljenu cijev, a u slučaju uporabe selotejp trake mogao bi 
se pričvrstiti  na cijev pištolja. Karakteristike navedenog pištolja upućuju na nesigurno oružje 
koje izaziva jak trzaj i time postaje upitna preciznost takvog oružja, a što znači da je potreban 
prilazak na malu udaljenost divljači koju se namjerava odstrijeliti. 
 
 

Provedenim  biološkim  vještačenjem  putem  Centra  za  forenzična  ispitivanja, 
istraživanja i vještačenja „I. V.“ Z. proizlazi da je izvršena analiza tragova na lovačkom nožu 
drške crne i zelene boje s plastičnom futrolom zelene boje, ukupne duljine noža 21,5 cm, tako 
da je uz rub oštrice/drške noža te na dršci noža i u unutrašnjosti futrole pronađen trag nalik na 
krv  za  koji  je  utvrđeno  da  potječe  od  životinjske  krvi  iz  porodice  jelena,  a  zbog  velike 
biološke srodnosti nije moguće razlikovati bjelančevine roda jelena i srne. Fragment sporne 
dlake koji je pronađen na   PVC rukohvatu noža je životinjskog porijekla i pripada porodici 
jelena, a zbog velike sličnosti  u histološkoj građi nije moguće razlikovati dlake roda jelena od 
dlake srne.   
 
 

Izvršenim balističkim vještačenjem utvrđeno je  da pištolj s natpisima „Hong  Kong“, 
„Piton“ i „1987 G“, kalibra 16, ukucanog broja ... predstavlja jednometno ručno – radionički 
izrađeno vatreno oružje s glatkom cijevi  koje je funkcionalno tako da je iz istog u trenutku 


6 K-202/16-9 
laboratorijskog ispitivanja bilo moguće ispaliti odgovarajuće streljivo u kalibru 16. Utvrđeno 
je da je iz navedenog oružja pucano, a cijev nakon zadnjeg pucanja nije očišćena. Balističkim 
vještačenjem nije bilo moguće odrediti kada je posljednji put izvršeno ispaljivanje.      
 
Uvidom u zapisnik o očevidu PP S proizlazi da je unutar šumskog predjela M. zatečen 
osobni  automobil  reg.  oznake  i  broja  ...,  za  koji  se  nalazila  prikvačena  laka  prikolica  reg. 
oznake  i  broja  ...  Na  osobnom  automobilu  su  vrata  vozača  i  zadnja  desna  vrata  zatečena  u 
otvorenim  položajima. U  vratima  vozača  osobnog  automobila  zatečen  je  nož  duljine  32  cm 
unutar kožne  futrole, sa oštricom od 20 cm i rukohvatom izrađenim od životinjskog roga. Na 
podnoj  podlozi  u  unutrašnjosti  automobila  ,  ispod  lijeve  strane  sjedala  zatečena  je  mačeta 
marke „Martindale“, duljine 51 cm. U pretincu ispred sjedala suvozača automobila zatiče se 
unutar  PVC  futrole    nož  duljine  21  cm,  sa  oštricom    od  9,5  cm  i  sa  PVC  rukohvatom  te 
reflektor duljine 15 cm sa nosačem. U unutrašnjosti prikvačene lake prikolice zatečen je radni 
stroj – motokultivator i na prednjem dijelu postavljena PVC bačva zapremine 50 litara, unutar 
koje  se  pronalazi  isječeno  u  komade  40  kg    mesa  jelenske  divljači.  Na  udaljenosti  25  m 
jugozapadno od parkiranog automobila  pronalazi se u obraslom visokom raslinju  odbačena 
utroba  jelenske  divljači,  a  na  37  m  rebra  jelenske  divljači  te  na  34  m  koža  i  noge  jelenske 
divljači. 
 
 

Po  ocjeni  suda  nespornim  se  smatra  da  je  jelen  usmrćen  odstreljivanjem  iz  vatrenog 
oružja jer je to prema utvrđenim tragovima i ukupnim okolnostima zatjecanja u šumi potpuno 
izvjesno    budući  da  su  neposredno  prije  registrirani  pucnji    u  šumskom  predjelu  gdje  je 
zatečen automobil varaždinskih reg. oznaka. 
 
 

Dragovoljna predaja ručno izrađenog pištolja od strane I. opt.  K. N. potvrđuje da se 
ova vrsta vatrenog oružja treba dovoditi u vezu sa ustreljivanjem divljači jelena, posebno kada 
provedeno biološko vještačenje demantira obranu I. opt.   kako nije imao nikakve kontakte s 
mesom divljači osim što je bačvu sa mesom postavio na autoprikolicu. 
 
 
Naime, tragovi krvi jelenske divljači i dlake  na nožu jasno potvrđuju da je ovaj pribor 
korišten  pri  rastrančiranju    mesa,  a  kada  se  k  tome  doda  da  se  u  vozilu  nalazila  i  mačeta, 
reflektor  tada  je  razvidno  da  dolazak  I.  i  II.  opt.  u  mjesto  S.  nije  isključivo  bio  vezan  za  
održavanje  prostora  oko  kuće  T.  M..  U  tom  kontekstu  isticanje  da  je  mačeta  služila  za 
uklanjanje  kupine,  a  reflektor  za    odlazak  do  klijeti  u  noćnim  satima  kako  tvrdi  I  .  opt. 
odnosno u nadopuni iskaza za osvjetljavanje na biciklu nije uvjerljivo. 
 
 

Navodi  T.  M.  da  njen  otac  nikada  nije  posjedovao  oružje  niti  je  ona  kada  vidjela 
pištolj u njihovoj kući, te da je promijenila bravu nakon saznanja da se pokreće postupak zbog 
protuzakonitog  lova  protiv  osobe  kojoj  je  dala  kuću  na  održavanje,  a  da  uopće  nije  imala 
saznanja  da  bi  navedena  osoba  prenoćila    u  njenoj  kući,  upućuju  da  dragovoljna  predaja 
pištolja od strane I. opt.  djelatnicima PP S potvrđuje  da se upravo njega treba povezivati s 
posjedovanjem  takva  oružja.  Kod  toga  je  neuvjerljiva  obrana  I.  opt.  da  je  pištolj  slučajno 
uočio iza komode pri premještanju stvari i takvog odlučio izručiti policijskim službenicima, 
pozivajući  se  u  obrani  na  okolnost  da  je  time  htio  spriječiti  pretragu  cjelokupnog  prostora 
kuće. 
 
 

Upiranje  I.  opt.  K.  N.  na  činjenicu  da  su  i  određene  druge  osobe  koje  su  u  ranijem 
periodu  održavale  kuću  u  S.  bile  u  prilici  odložiti  pištolj  imalo  bi  određenu  uvjerljivost  da 
aktivnosti  I.  opt.  nisu  bile  vezane  za  protuzakoniti  lov  koji  je  bio  toliko  upadljiv  da  su 
djelatnici  Šumarije  Ć.  upravo  navedeni  objekt  povezivali  sa  boravkom  osobe  koja 


6 K-202/16-9 
ispaljivanjem  hitaca  vrši  odstrjel  divljači  tako  da  su  i  registrirali  vozilo  varaždinskih  reg. 
oznaka. 
 
 

Izravna poveznica na takve aktivnosti I. i II. opt. je zatjecanje u osobnom automobilu 
noža  sa  tragova  krvi  i  dlake  jelenske  divljači  čije  meso  je  odloženo  u  plastičnu  bačvu  i 
položeno na auto prikolicu. 
 
 

Ovime tvrdnja I. opt. da je  po uputi jedne osobe došao samo preuzeti bačvu s mesom 
te  po  dogovoru  u  V.  kod  KTC  ovoj  osobi  isplatiti  100  eura  bez  bilo  kakvog  kontakta  sa 
ustrijeljenom  divljači    nije  vjerodostojna  jer  rezultati  biološkog  vještačenja  upućuju  na 
suprotan  zaključak  koji  obuhvaća  da  je  upotrebom  noža  zatečenog  u  automobilu  izvršeno  
rastrančiranje mesa, uz prethodno odstrjel divljači.  
 
 
Odstrjel divljači pomoću pištolja koji je I. opt. izručio djelatnicima policije ne može se 
podvesti  samo  pod  teoretsku  mogućnost  jer  cijeneći  vještine  osobe  koja  se  bavi  takvim 
radnjama, a I. opt. je osoba koja je do sada u više navrata zatečena u protuzakonitom lovu i s 
obzirom  da  je  po  zapažanjima    M.  S.  i  M.  Ž.  mlađa  divljač  manje  oprezna  od  odraslih  s 
obzirom da nemaju izraženo osjetilo i instinkt za bijeg od moguće opasnosti tada je ostvarivo 
približavanje ovoj divljači na manju udaljenost i pogađanjem iz pištolja u vitalni dio tijela uz 
pomoć reflektora moguć odstrjel ove vrste divljači.  
 
 
Pored  toga    B.  Z.  prilikom  dolaska  u  šumski  predio  M.  uočava    automobil  marke 
„Golf“ plave boje i prema utabanoj stazi od ugažene trave koja je vodila prema automobilu, 
zaključuje  da  je    po  toj  stazi  izvršeno  kretanje  određenih  osoba  koje  su  nakon  odstrjela 
divljači odbacili utrobu, kožu, noge. Početkom studenog 2015.  u dva navrata od nedjelje do 
četvrtka  uočen je dolazak  vozila marke „Audi“ i „Golf“ u dvorište kuće M. T. bez otvaranja 
žaluzina na prozoru.  

 
Uzimajući u obzir da je u automobilu kojim su se kretali I. i II. opt. zatečen kompletan 
pribor uporabljiv za rastrančiranje divljači jelena, proizlazi da su se I. i II. opt. pripremili za 
takve  aktivnosti    i  time  pozivanje  na  različitu  svrhu  uporabe  pojedinih  predmeta  nije 
prihvatljivo posebno kada je na pojedinom priboru utvrđena prisutnost krvi i dlake divljači.  
 
 
Prevoženje u automobilu mačete nije uobičajeno i isticanje I.opt.  da je ista poslužila 
za  uklanjanje  kupine  nastoji  se  ukazati  da  je  takav  predmet  kao  i  motokultivator  tj.  kosilica 
poslužio  za  održavanje  okoliša,  što  je  u  konkretnom  slučaju  trebalo  poslužiti  u  prikrivanju 
stvarne namjere I. i II. optuženika.  
 
 
Ukoliko je II. opt. sjedio na mjestu suvozača automobila tada je zasigurno i vidio 
odlaganje noža u futroli na kojem su konstatirani tragovi divljači. 
 
 
Aktivnosti  II.optuženika  bile  su  znatno  drugačije  od  onih  kako  ih  on  prezentira 
posebno kada ističe da nije znao što se nalazi u PVC bačvi (jer da je I. opt. samo skrenuo s 
puta  i  rekao  da  ima  potrebu  nešto  natovariti),  pri  čemu  je  potpuno  neživotno  da  bi  II.  opt. 
podizao  određeni  teret  i  ne  propitujući  se  o  njegovom  sadržaju  niti  se  interesirajući  o 
razlozima  dolaska  u  šumski  predio.  Kako  je  II.  opt.  pomogao  pridići  pvc  bačvu  na 
autoprikolicu  znači  da  ga  preboljeli  moždani  udar  od  prije  6  godina    nije  sprječavao  u 
poduzimanju ovakvih fizičkih  aktivnosti. 
 

10 
6 K-202/16-9 
 
Nalazeći  dokazanim  da  su  I.  i  II.  opt.  počinili  kazneno  djelo  protuzakonitog  lova  i 
ribolova proizlazi da se takvo postupanje treba označiti izravnom namjerom jer su optuženici 
bili  svjesni  da  se  odstrjel  običnog  jelena  vrši  nedopuštenim  sredstvom  (sukladno  čl. 
64.st.1.toč.4. Zakona o lovstvu) kao što je prijenosna baterija – reflektor postavljen na pištolj, 
o kojem se i puškar H. D. očitovao kao mogućoj varijanti pričvršćivanja  ljepljivom trakom, a 
upravo  način  izvršenja  djela  upućuje  da  su  se  takve  aktivnosti  nastojali  prikriti  od  drugih 
osoba  kako  kroz  pripremne  radnje  koje  su  se  sastojale  u  tome    da  njihov  boravak  u  kući  ne 
bude posve transparentan (zatvarane  žaluzine na prozorima), da se prethodno ustrijeli divljač 
i  potom  rastrančira  meso  koje  se  potom  prevozi  u  plastičnoj  bačvi  zajedno  sa 
motokultivatorom.  Osim  toga  čl.  66.st.3.  Zakona  o  lovstvu    dopušta  odstrjel  divljači  
upotrebom  zrna  iz  dugačkog  lovačkog  oružja  s  užlijebljenom  cijevi,  a  što  nije  slučaj  s 
pištoljem oznake „Piton“, call. 16 mm. 
 
Upuštanje  u  lov  divljači  I.  i  II.  optuženici  poduzeli  su  kao  osobe    bez  položenog 
lovačkog ispita, što je protivno čl. 68.st.1. Zakona o lovstvu. 
 
 

Isto    tako  I.  opt.  K.  N.  je  znao    da  je  posjedovanje  vatrenog  oružja  –  pištolja  ručne 
izrade  građanima  zabranjeno  jer  je  prema  čl.  6.st.1.toč.9.  Zakona  o  oružju  svrstano  u 
kategoriju  „A“,  a  njegovim  posjedovanjem  izravnom  namjerom  ostvarena  su    obilježja 
kaznenog djela iz čl. 331.st.1. KZ/11. 
 
 
Oglašavajući I. opt. K. N. krivim za navedena kaznena djela istom je utvrđena kazna 
zatvora  u  trajanju  od  1  godine  za  kazneno  djelo  iz  čl.  204.st.2.KZ/11  te  kazna  zatvora  u 
trajanju od 6 mjeseci za kazneno djelo iz čl. 331.st.1. KZ/11, a primjenom odredbi o stjecaju 
I. opt. K. N. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca.  
 
 
Prilikom izricanja ovakve vrste sankcije uzeta je u obzir dosadašnja osuđivanost I. opt. 
K.  N.  za  istovrsno  kazneno  djelo  –  protuzakonitog  lova  u  3  navrata  i  u  2  navrata  za 
nedozvoljeno  držanje  oružja  pri  čemu  dosadašnje  sankcije  nisu  odvratile  I.  opt.  od  činjenja  
ove  vrste  kaznenih  djela.  Izražena  upornost  I.  opt.  ogleda  se  u  tome  da  je  dolazio  počiniti  
kazneno  djelo  u  mjesto  udaljeno  oko  160  km.  Na  strani  I.  opt.  nisu  utvrđene  olakotne 
okolnosti. 
 
 
Utvrđujući kaznenu odgovornost II. opt. T. Z. za kazneno djelo iz čl. 204.st.2. KZ/11 
isti je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca uz izricanje uvjetne osude od 1 godine, 
pri  čemu  je  od  olakotnih  okolnosti  uzeta  u  obzir  njegova  dosadašnja  neosuđivanost  te 
izostanak otegotnih okolnosti.      
 
 

Budući da se nespornim smatra visina štete koju trpe HŠ Odjel za lovstvo u Podružnici 
N., a koja obuhvaća vrijednost  trofeja ustrijeljene divljači do 1,99 kg u visini od 8.600,00 kn 
određene  prema  Odštetnom  cjeniku  za  izračun  naknade  za  štete  na  divljači  u  lovištu  (NN 
67/2006),  tada  se  na  temelju    čl.  158.  st.2.  ZKP/08  I.  optuženik  K.  N.  i  II.  optuženik  T.  Z. 
obvezuju  nadoknaditi  oštećeniku  Hrvatskim  šumama,  Podružnica  N.,  Odjelu  za  lovstvo 
solidarno novčani iznos u visini od 8.600,00 kn u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.  
 
 
Na temelju čl. 331. st.7. KZ/11 nužno je oduzimanje vatrenog oružja slijedom čega se 
od  I.  opt.  K.  N.  oduzima  predmet  -  kubura  oznake  "Piton"  tvorničkog  broja  ...  call.  16  mm 
naznačen na potvrdi PP S broj ... od 05.11.2015. koji će se po pravomoćnosti presude uništiti 
po djelatnicima MUP-a RH.  
 

11 
6 K-202/16-9 
 
Kako  bi  se  spriječila  ponovna  upotreba  predmeta  koji  su  uporabljeni  za  počinjenje 
kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova,  na temelju čl. 79. KZ/11 predmeti naznačeni 
na  potvrdi  PP  S  broj  ...  od  05.11.2015.  (nož  u  kožnoj  futroli  duljine  32 cm  i  oštrice  20  cm, 
mačeta  dužine  51  cm  i  duljine  oštrice  38  cm,  nož  duljine  21  cm  i  oštrice  9,5  cm  s  PVC 
futrolom,  reflektor  duljine  15  cm  s  nosačem)  oduzimaju  se  od  I.  opt.  K.  N.,  i  po 
pravomoćnosti presude uništavaju po djelatnicima MUP-a RH. 
 
Donošenjem osuđujuće presude obveza optuženika je da nadoknadi troškove kaznenog 
postupka, slijedom čega se na temelju čl. 148. st. 1. i 3. ZKP/08 u svezi čl. 145. st. 2. toč. 1. i 
6.  ZKP/08  I.  optuženiku  K.  N.  i  II.  optuženiku  T.  Z.  nalaže  plaćanje  troškova  kaznenog 
postupka i to svaki u iznosu od 226,26 kn, koji se odnose na izradu fotoelaborata očevida i 
pristupa svjedoka na saslušanje te paušalne naknade svaki u iznosu od 500,00 kuna određene 
prema dužini trajanja i složenosti postupka. 
 
 
Slijedom  navedenog  odlučeno je kao u izreci ove presude. 
 
U V.,  21. rujna 2016.  
 
ZAPISNIČAR: 
 
 
 
 
 
             
 SUDAC  : 
 
Sunčica Solić    
 
 
                                                       Ilija Samardžija  
 
Uputa o pravu na žalbu:  Protiv ove presude ovlaštene  stranke  imaju pravo žalbe u roku od 
15  dana  od  primitka  pismenog  otpravka  ove  presude.  Žalba  se  podnosi  ovom  sudu  u  5 
istovjetnih primjeraka, a o istoj odlučuje nadležni županijski sud.  
 
 
Dostaviti:  
1.  ODO u V. na broj: K-DO-.../... 
2.  I. opt.  K. N., N. M., G. ... 
3.  branitelj I. opt. ZOU Z. G., T. F.-G., H. M. iz B., M. kbr. ... 
4.  II. opt. T. Z., N. M., Z. ... 
5.  ošt.  HŠ, UŠP N., Odjel za lovstvo, N. , J. J. S. ... 
po pravomoćnosti: 
6.  Županijski sud u V. - Sucu  izvršenja kazni 
7.  PP S na broj KU-.../...