Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Virovitici 
V., T. M… 
                             Poslovni broj: 2 K-59/16-2 
 
 
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E 
 
P R E S U D A 
 
 
Općinski sud u Virovitici, po sucu Jasni Delić Janković, kao sucu pojedincu, 
uz sudjelovanje zapisničara Marijane Ivančević, u kaznenom predmetu protiv opt. V. 
I.,  zbog  kaznenog  djela  iz  čl.  211.  st.  2.  Kaznenog  zakona  (NN  br.  125/11,  144/12, 
56/15  nastavno  KZ/11),  na  temelju    optužnice  Općinskog  državnog  odvjetništva  V., 
broj  K-DO-.../2016,  od  …..  godine,  prihvaćajući  zahtjev  Općinskog  državnog 
odvjetništva  u  V.  za  izdavanjem  kaznenog  naloga,  u  skladu  s  odredbama  Zakona  o 
kaznenom  postupku  (“N.N.”  broj  152/08,  76/09,  80/11,  91/11  –  odluka  Ustavnog 
suda,  143/12,  56/13  i  145/13  u  nastavku  teksta  ZKP/08),  dana  29.  veljače  2016. 
godine  
 
p r e s u d i o  j e 
 
 
Temeljem čl. 540. st. 1. i 2. toč. 2. ZKP/08 i čl. 541. st. 1.ZKP/08 izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
Optuženik V.I.: sin M. i M. I. rođ. Š., rođenog ….. u P., sa prebivalištem u P., M. P. 
M.  br. ….., drž. RH, umirovljenik,  prima mirovinu u iznosu od 2.200,00 
kn mjesečno, OIB: ….., razveden, otac jednog punoljetnog djeteta, završio 
SSS, vlasnik osobnog automobila marke "……" 2002. godište, bez čina i 
odlikovanja,  prema  izvatku  iz  kaznene  evidencije  do  sada  neosuđivan, 
kaznu nije izdržavao, ne vodi se drugi postupak, brani se sa slobode,  
 
k r i v    j e 
 
 
što je  
 
 
dana  ……..  u  vremenu  od  …..  sati  do  ….  sati  u  S.  M.  predio  zvani  "Š.  O." 
koje područje je Uredbom Vlade RH proglašeno regionalnim parkom "M. – D," (NN 
br. 22/2011) protivno čl. 96. Zakona o zaštiti prirode i čl. 19. u svezi čl. 164. Zakona o 
rudarstvu, bez potrebnih odobrenja i koncesije utovarivačem priključenim na traktor s 
obale vodotoka rijeke D., iskapao mineralnu sirovinu - građevinski šljunak na dubini 


2 K-59/16-2 
 
 
1,40 m ispod tla i to u količini od oko  4 m3, koji šljunak je potom utovario u dvije 
traktorske prikolice, nakon čega je jednu traktorsku prikolicu odvezao u dvorište svoje 
obiteljske kuće, dok je s drugom zatečen na cesti između P. i Š. P., 
 
            
             d a k l e , protivno propisima nadležnih državnih tijela obavljao eksploataciju 
rudnog  blaga  u  području  koje  je  odlukom  nadležnog  tijela  proglašeno  zaštićenom 
prirodnom vrijednošću, 
 
      
čime je počinio kazneno djelo protiv  okoliša – protupravnom eksploatacijom 
rudnog blaga, opisano i kažnjivo po čl. 211. st. 2. Kaznenog zakona, 
 
 
pa se temeljem čl. 211. st. 2. KZ/11,  
 
o s u đ u j e 
 
 
na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 
Temeljem čl. 56. KZ/11, mu se 
 
i z r i č e 
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
na  način  da  se  određuje  da  se  kazna  na  koju  je  osuđen  neće  izvršiti  ako 
optuženik za vrijeme od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
 
Temeljem  čl.  211.  st.  3.  u  svezi  s  čl.  79.  KZ/11,  od  okrivljenika  V.  I. 
oduzimaju  se  privremeno  oduzeti  predmeti  opisani  u  potvrdi  o  privremenom 
oduzimanju  predmeta  serijski  broj  …….  od  16.  prosinca  2015.    .,  i  to  pod  točkom             
1, 2 m3 šljunka koji se nalazi na traktorskoj prikolici reg. oznake Đ. …., pod točkom 
2.,  2  m3  šljunka  koji  se  nalazi  na  traktorskoj  prikolici  nepoznate  marke  bez  reg. 
pločica, a koji predmeti se nalaze u P., M. P. M. …., te se nalaže okrivljeniku da ih 
vrati vlasniku RH, putem PP P., odmah po pravomoćnosti.  
 
 
Temeljem čl. 148. st. 1 ZKP/08, u svezi čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1. do 6. ZKP/08, 
nalaže  se  optuženiku  da  na  ime  troškova  kaznenog  postupka  isplatiti  ovome  sudu 
iznos od 300,00 kuna. 
 
Obrazloženje 
 
 
 
Općinsko  državno  odvjetništvo  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-
.../2016  od  …..  protiv  okrivljenika  V.  I.  zbog  kaznenog  djela  iz  članka  211  st.2 
KZ/11, sa zahtjevom da se prema istom izda kazneni nalog, proglasi krivim, osudi na 
kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, izrekne uvjetna osuda, sa rokom kušnje od 1 
godine, te oduzmu privremeno oduzeti predmeti. 
 
 
Zahtjev je osnovan. 
 


2 K-59/16-2 
 
 
 
Osnovanost  zahtjeva  proizlazi  iz  zapisnika  o  očevidu,  zapisnika  i  potvrde  o 
privremenom  oduzimanju  predmeta,  Uredbe  Vlade  RH  o  proglašenju  regionalnog 
parka M.-D., fotodokumentacije očevida. 
 
 
Slijedom iznijetog proizlazi da je okrivljenik dana …. u vremenu od … sati do 
…. sati u S. M. predio zvani "Š. O." koje područje je Uredbom Vlade RH proglašeno 
regionalnim  parkom  "M.  –  D."  (NN  br.  22/2011)  protivno  čl.  96.  Zakona  o  zaštiti 
prirode  i  čl.  19.  u  svezi  čl.  164.  Zakona  o  rudarstvu,  bez  potrebnih  odobrenja  i 
koncesije  utovarivačem  priključenim  na  traktor  s  obale  vodotoka  rijeke  D.,  iskapao 
mineralnu sirovinu - građevinski šljunak na dubini 1,40 m ispod tla i to u količini od 
oko  4 m3, koji šljunak je potom utovario u dvije traktorske prikolice, nakon čega je 
jednu traktorsku prikolicu odvezao u dvorište svoje obiteljske kuće, dok je s drugom 
zatečen na cesti između P. i Š. P., 
 
            
             d a k l e , protivno propisima nadležnih državnih tijela obavljao eksploataciju 
rudnog  blaga  u  području  koje  je  odlukom  nadležnog  tijela  proglašeno  zaštićenom 
prirodnom vrijednošću, 
 
      
čime je počinio kazneno djelo protiv  okoliša – protupravnom eksploatacijom 
rudnog blaga, opisano i kažnjivo po čl. 211. st. 2. Kaznenog zakona. 
 
 
Odlučujući  o  vrsti  i  visini  kazneno  pravne  sankcije,  sud  je  na  strani 
okrivljenika od olakotnih okolnosti cijenio raniju neosuđivanost. Otegotnih okolnosti 
nije bilo. 
 
 
Sud  smatra  da  će  se  upozorenjem  uz  prijetnju  kaznom  ostvariti  svrha 
kažnjavanja. 
 
 
Od  okrivljenika  su  oduzeti  predmeti  počinjenja  djela,  a  kako  se  radi  o 
vlasništvu R. H., naloženo je vraćanje istih. 
 
 
Troškovi kaznenog postupka sastoje se od paušala koji je određen s obzirom 
na složenost postupka, da se ne radi o težem djelu, da nije održana niti jedna rasprava, 
te s obzirom na imovno stanje okrivljenika koji je umirovljenik. 
 
U Virovitici, 29. veljače 2016. godine 
 
 
ZAPISNIČAR: 
 
 
 
 
 
SUDAC: 
 
 
Marijana Ivančević v.r. 
 
 
 
Jasna Delić Janković v.r. 
 
 
PRAVNA  POUKA:  Protiv  ove  presude  ima  pravo  prigovora  u  pisanom 
obliku,  u  roku  od  8  dana  od  primitka  iste:  okrivljenik  i  ODO  u  V.  i  oštećenik  koji 
može pobijati presudu zbog odluke suda o njegovim troškovima kaznenog postupka i 
odluke  o  imovinsko  pravnom  zahtjevu.  Prigovor  se  podnosi  pismeno  u  4  istovjetna 
primjerka  ovom sudu. Ukoliko prigovor bude pravodobno podnijet, bit će zakazana 
rasprava, a u suprotnom kazneni nalog će postati pravomoćan te izrečena kazna ima 
biti izvršena (čl. 542. st. 2. ZKP/08). 
 
Dostavna naredba: 


2 K-59/16-2 
 
 
1.  ODO u V., K-DO-14/2016 
2.  V. I., M. P. M. br. …., …….P. – uz optužnicu 
3.  Policijska postaja P., ….. P. – nakon pravomoćnosti 
 
 
 
 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik: 
 
 
 
MARIJANA IVANČEVIĆ