Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. .. 
Poslovni broj: 2 K-73/2018-21 
 
 
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V AT S K E 
 
P R E S U D A 
 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sutkinji  Jasni  Delić  Janković,  kao  sucu  pojedincu,  uz 
sudjelovanje Marijane Ivančević kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv 2. opt. D. O., 
zbog kaznenog djela iz čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 
56/15,  61/15,  101/17  –  dalje  u  tekstu  KZ/11),  a  povodom  optužnice  Općinskog  državnog 
odvjetništva  (dalje  u  tekstu  ODO)  u  V.,  broj  K-DO-..../2018  od  8.  ožujka  2018.,  nakon 
provedene i zaključene, javne rasprave, u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku 
(„Narodne  novine“  br.  NN  152/08,  76/09,  80/11,  121/11,  91/12,  143/12,  56/13,  145/13, 
152/14,  70/17  -  dalje  u  tekstu  ZKP/08),  u  prisutnosti  zamjenika  Općinskog  državnog 
odvjetnika u Virovitici, mr. sc. B. M., te u prisutnosti 2. optuženice D. O. i njezinog branitelja 
odvjetnika K. S. iz V., 22. listopada 2018.,  
 
p r e s u d i o   j e 
 
I. 
 
 
Temeljem čl. 544. st. 1. ZKP/08, stavlja se izvan snage kazneni nalog izdan presudom 
ovog suda broj 2 K-73/2018-3 od 26. ožujka 2018., u odnosu na 2. okrivljenicu D. O..    
 
II. 
 
Temeljem čl. 452. st. 1. toč. 3. ZKP/08 protiv 
 
2. optuženice D. O., kćerke K. i S. O. rođ. S., rođ. ... prosinca .... u V., sa prebivalištem u M., 
S. trojstva, ..., krojačica, nezaposlena, OIB: ..., živi u izvanbračnoj zajednici, bez 
djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, suvlasnica 1/3 dijela kuće u V. 
u K. ulici, neosuđivana, ne vodi se drugi postupak, brani se sa slobode, 
 
 
o p t u ž b a   s e   o d b i j a 
 
da bi 
 
u  razdoblju  od  1.  travnja  2014.  godine  do  11.  siječnja  2018.  godine  u  B.  ..,  u 
napuštenim  gospodarskim  objektima,  štalama  za  držanje  stoke  i  izvan  njih,  po  prethodnom 
dogovoru  i  zajednički,  bezrazložno  dva  psa  pasmine  "Pit  bull  –  mješanac"  različitim 
neprikladnim metodama prisiljavali na naporne treninge i pripreme za borbu huškajući jednog 

Poslovni broj: 2 K-73/2018-21 

 
 
psa na drugog, vezali pse na lanac sa vidljivim tragovima krvi  u ustima  zaostale od borbe s 
drugim  psima,  ostavljali  teško  ozlijeđenog  psa  s  ozljedama  iz  borbe  u  kadi  te  organizirali 
sudjelovanje pasa u borbama, izlažući ih opasnosti od pogibelji i bezrazložnom ozljeđivanju, 
uslijed čega  su psi zadobivali vidljive ozljede po glavi, njušci i ustima,  
 
 
dakle,  da  bi  životinju  teško  zlostavljala,  nanosila  joj  nepotrebne  boli  i  izlagala  ju 
nepotrebnim patnjama,  
 
 
čime da bi počinila kazneno djelo protiv okoliša  – ubijanjem ili mučenjem životinja, 
opisano u čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona.  
 
 
Temeljem  čl.  189.  st.  1.  do  3.  ZKP/08,  vraćaju  se  privremeno  oduzeti  predmeti, 
oduzeti i opisani prema potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta od 13.2.2018.,  
 - 4. okrivljeniku S. A., oduzeti i opisani u potvrdi serijski broj ... i broj ...,  
- A. A., predmeti opisani i oduzeti prema potvrdi serijski broj ...,  
- 2. okrivljenici D. O., opisani i oduzeti prema potvrdi serijski broj ..., 
- A. D., predmeti oduzeti i opisani pod točkom 2. i 3. potvrde serijski broj ... (mobilni telefon 
marke S. X., I. broja ... i mobilni telefon marke S. G., I. broja ...),  
 
koje  mogu  odmah  preuzeti,  a  ako  vlasnici  ne  zatraže  povrat  predmeta  u  roku  od  1 
(jedne)  godine  dana,  isti  će  se  dostaviti  Policijskoj  upravi  virovitičko-podravskoj  radi 
uništenja.  
 
 
Temeljem čl.  149. st.  1. ZKP/08, u svezi  čl.  145. st.  2. toč. 1. do 5.  ZKP/08 i  nužni 
izdaci okrivljenice i nužni izdaci i nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava 
ovog suda. 
 
Obrazloženje 
 
ODO  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-..../2018  od  8.  ožujka  2018.  protiv  1. 
okrivljenika A. D., 2. okrivljenice  D. O., 3. okrivljenika  M. M. i  4. okrivljenika  S. A., zbog 
kaznenog  djela  iz  članka  205.  st.  1  KZ/11,  sa  zahtjevom  da  se  prema  istima  izda  kazneni 
nalog,  proglase  krivim,  osude  na  kazne  zatvora  od  11  mjeseci  i  izrekne  uvjetna  osuda  sa 
rokom kušnje od 3 godine.  
 
 
Presudom  ovoga  suda  broj  K-../2018-21  od  22.10.2018.  stavljen  je  izvan  snage 
kazneni  nalog  izdan  presudom  ovog  suda  broj  2  K-../2018-3  od  26.3.2018.,  u  odnosu  na  2. 
okrivljenicu D. O..   
 
Dana 22.10.2018. zamjenik ODO u V., odustao je od optužbe protiv 2. okrivljenice D. 
O., zbog kaznenog djela iz članka 205. st. 1 KZ/11. 
 
 
Slijedom  iznijetog  optužba  je  odbijena  protiv  2.  okrivljenice  D.  O.,  a  shodno  takvoj 
odluci, troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava ovoga suda. 
 
 
Privremeno oduzeti predmeti koji do sada nisu vraćeni, vraćaju se vlasnicima, jer više 
nema razloga za zadržavanje istih. 
 
 
U Virovitici 22. listopada 2018. 

Poslovni broj: 2 K-73/2018-21 

 
 
Zapisničarka: 
 
Sutkinja: 
 
 
 Marijana Ivančević v. r. 
Jasna Delić Janković v. r. 
 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: protiv ove presude ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka 
pismenog otpravka ove presude: okrivljenik i ODO u Virovitici zbog bitne povrede odredaba 
kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog 
stanja,  odluke  o  kazni,  troškovima  kaznenog  postupka,  imovinsko  pravnom  zahtjevu,  te 
javnom objavljivanju presude, oštećenik može pobijati presudu zbog odluke suda o njegovim 
troškovima  kaznenog  postupka  i  odluke  o  imovinsko  pravnom  zahtjevu.  Žalba  se  podnosi 
ovom sudu u 5 istovjetnih primjeraka, a o istoj odlučuje viši sud. 
Dostaviti: 
1.  ODO u V. na broj K-D.-../2018 
2.  D. O., S. T., I.., M., V. 
3.  odvj. K. S. iz V.  
4.  A. D., M. G. .., V. 
5.  S. A., B. kbr. ..  
6.  A. A., B. kbr. .. 
7.  Policijska uprava virovitičko-podravska – nakon pravomoćnosti i izvršnosti 
 
Za točnost otpravka – ovlaštena službenica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marijana Ivančević