Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. .. 
Poslovni broj:2 K-103/2017-2     
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E  
 
P R E S U D A 
 
Općinski sud u Virovitici, po sucu Jasni Delić Janković, kao sucu pojedincu, 
uz sudjelovanje zapisničara Marijane Ivančević, u kaznenom predmetu protiv  opt. I. 
V., zbog kaznenog djela iz čl. 205. st.  1.  Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 
56/15,  61/15,  nastavno  KZ/11),  na  temelju    optužnice  Općinskog  državnog 
odvjetništva  V.,  broj  K-DO-…/2017-11,  od  24.  ožujka  2017.  godine,  prihvaćajući 
zahtjev  Općinskog  državnog  odvjetništva  u  V.  za  izdavanjem  kaznenog  naloga,  u 
skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku (“N.N.” broj 152/08, 76/09, 80/11, 
91/11 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 145/13 u nastavku teksta ZKP), dana 
12. travnja 2017. godine  
 
p r e s u d i o  j e 
 
Temeljem čl. 540. st. 1. i 2. toč. 2. ZKP i čl. 541. st. 1. ZKP izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
 
Optuženica I. V.: kći S. V. i J. P. rođ. D., rođ. ...... u V., sa prebivalištem u B., L. .., 
drž.  RH,  po  zanimanju  medicinska  sestra,  zaposlena  u  O.  bolnici  V., 
prima plaću u iznosu od oko 3.500,00 do 6.000,00 kuna mjesečno, OIB: 
....,  neudana,  bez  djece,  završila  SSS,  vlasnica  obiteljske  kuće  na  adresi 
prebivališta, vlasnica obiteljske kuće u  T. kbr. .., bez čina i  odlikovanja, 
prema  izvatku  iz  kaznene  evidencije  do  sada  neosuđivana,  kaznu  nije 
izdržavala, ne vodi se drugi postupak, brani se sa slobode, 
 
k r i v a    j e 
 
 
što je  
 
 
dana 11. veljače 2017. godine oko 07,00 sati u B., L. kbr. ..., vidjevši da pas 
mješanac žute boje starosti oko godinu dana vlasništvo susjeda  D. Š. razvlači sijeno 
po dvorištu uzela plavu pvc špagu od koje je sačinila omču a potom je stavila psu oko 
vrata nakon čega je zatezala omču dok nije došlo do gušenja i uginuća psa,  
 
 
dakle, usmrtila životinju bez opravdanog razloga,  
 
 
čime je time počinila kazneno djelo protiv okoliša  – ubijanjem ili mučenjem 
životinja, opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona, 


2 K-103/2017-2 
 
 
 
pa se temeljem čl. 205. st. 1. KZ/11,  
 
o s u đ u j e 
 
 
na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca. 
 
Temeljem čl. 56. KZ/11, joj se 
 
i z r i č e 
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
na  način  da  se  određuje  da  se  kazna  na  koju  je  osuđena  neće  izvršiti  ako 
optuženica za vrijeme od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
Temeljem  čl.  148.  st.  1  ZKP,  u  svezi  čl.  145.  st.  1.  i  2.  toč.  1.  do  6.  ZKP, 
nalaže se optuženici da na ime troškova kaznenog postupka isplatiti ovome sudu iznos 
od 241, 00 kuna, te s naslova paušala iznos od 500,00 kuna. 
 
Obrazloženje 
 
 
 
 Općinsko  državno  odvjetništvo  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-
…/2017-11  od  24.03.2017.  protiv  okrivljenika  I.  V.  zbog  kaznenog  djela  iz  članka 
205 st.1 KZ/11, sa zahtjevom da se prema istom izda kazneni nalog, proglasi krivim, 
osudi  na  kaznu  zatvora  u  trajanju  od  4  mjeseci  i  izrekne  uvjetna  osuda  sa  rokom 
kušnje od 1 godine. 
 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
 
Osnovanost  zahtjeva  proizlazi  iz  obrane  okrivljenice,  očitovanja  o  utvrđenju 
uzroka  smrti  ovlaštenog  veterinara  J.  D.,  zapisnika  o  očevidu  PP  V., 
fotodokumentacije očevida. 
 
 
Slijedom  iznijetog  proizlazi  da  je  okrivljenica  dana  11.  veljače  2017.  godine 
oko 07,00 sati u B., L. kbr. .., vidjevši da pas mješanac žute boje starosti oko godinu 
dana  vlasništvo  susjeda  D.  Š.  razvlači  sijeno  po  dvorištu  uzela  plavu  pvc  špagu  od 
koje je sačinila omču a potom je stavila psu oko vrata nakon čega je zatezala omču 
dok nije došlo do gušenja i uginuća psa,  
 
 
dakle, usmrtila životinju bez opravdanog razloga,  
 
 
čime je time počinila kazneno djelo protiv okoliša  – ubijanjem ili mučenjem 
životinja, opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona. 
 
 
Odlučujući  o  vrsti  i  visini  kazneno  pravne  sankcije,  sud  je  na  strani 
okrivljenice  od  olakotnih  okolnosti  cijenio  priznanje  djela  koje  je  olakšalo  vođenje 
postupka.  Od  otegotnih  cijenjena  je  besćutnost  i  nehumanost  okrivljenice  koja  je 
svojim načinom počinjenja djela izložila životinju velikoj boli i patnji. 


2 K-103/2017-2 
 
 
Sud  smatra  da  će  se  upozorenjem  uz  prijetnju  kaznom  ostvariti  svrha 
kažnjavanja. 
 
 
Troškovi  kaznenog  postupka,  sastoje  se  od  troškova  MUP-a 
fotodokumentacije očevida i paušala koji je određen s obzirom na složenost postupka, 
da  se  ne  radi  o  težem  djelu,  da  nije  održana  niti  jedna  rasprava,  te  s  obzirom  na 
imovno  stanje  okrivljenice  koja  je  zaposlena  i  ostvaruje  mjesečnu  zaradu  do  6.000 
kuna.  
 
U V., 12. travnja 2017. godine 
 
ZAPISNIČAR: 
 
 
 
 
 
SUDAC: 
 
Marijana Ivančević v.r. 
 
 
 
Jasna Delić Janković v.r. 
 
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima pravo prigovora u pisanom obliku, u roku 
od  8  dana  od  primitka  iste:  okrivljenik  i  ODO  u  V.  i  oštećenik  koji  može  pobijati 
presudu  zbog  odluke  suda  o  njegovim  troškovima  kaznenog  postupka  i  odluke  o 
imovinsko  pravnom  zahtjevu.  Prigovor  se  podnosi  pismeno  u  4  istovjetna  primjerka  
ovom sudu. Ukoliko prigovor bude pravodobno podnijet, bit će zakazana rasprava, a u 
suprotnom  kazneni  nalog će postati pravomoćan te izrečena kazna ima biti  izvršena 
(čl. 542. st. 2. ZKP). 
 
Dostavna naredba: 
1.  ODO u Virovitici, K-DO-../.. 
2.  I. V., L. ..., B. – uz optužnicu 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik: 
MARIJANA IVANČEVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 K-103/2017-2 
 
 
 
 

Rj. 
 
 
 
 
 
I. presuda nepravomoćna 
 
 
 
 
II. dna naznačenima 
 
 
 
 
III. vidi upisnik „K“ 
 
 
 
 
IV. kalendar 8 dana 
 
U Virovitici, 13. travnja 2017. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUDAC: 
 
 
 
 
 
 
 
Jasna Delić Janković