Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Virovitici 
V., T. M… 
                             Poslovni broj: 2 K-151/15-2 
 
 
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E  
 
P R E S U D A 
 
 
 
Općinski  sud  u  Virovitici,  po  sucu  Jasni  Delić  Janković,  kao  sucu  pojedincu,  uz 
sudjelovanje  zapisničara  Marijane  Ivančević,  u  kaznenom  predmetu  protiv  opt.  M.P.,  zbog 
kaznenog djela iz čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, nastavno KZ/11), 
na  temelju  optužnice  Općinskog  državnog  odvjetništva  V.,  broj  K-DO-..../2015,  od  25. 
svibnja  2015.  godine,  prihvaćajući  zahtjev  Općinskog  državnog  odvjetništva  u  V.  za 
izdavanjem  kaznenog  naloga,  u  skladu  s  odredbama  Zakona  o  kaznenom  postupku  ("N.N." 
broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 145/13 u nastavku 
teksta ZKP/08), dana 03. lipnja 2015. godine  
 
p r e s u d i o  j e 
 
 
Temeljem čl. 540. st. 1. i 2. toč. 2. ZKP/08 i čl. 541. st. 1.ZKP/08 izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
 
Optuženica M.P. rođ. G., zv. "M.", kćerka I. i A. G. rođ. Š., rođ. ….. u Č., općina O., s 
prebivalištem u V., M. K. …, drž. RH, umirovljenica, prima mirovinu u iznosu od 1.960,00 
kuna, OIB: ………, udovica, majka dvoje punoljetne djece u dobi od 54 i 47 godina, završila 
osnovnu školu, vlasnica obiteljske kuće i okućnice na adresi prebivališta u V., M. K. …., bez 
čina,  neodlikovana,  prema  izvatku  iz  kaznene  evidencije  do  sada  neosuđivana,  kaznu  nije 
izdržavala, ne vodi se drugi postupak, brani se sa slobode,  
 
k r i v a    j e 
 
 
što je  
 

 
dana  …...  godine  oko  ….  sati  u  V.,  M.  K.  ……,  u  dvorištu  svoje  obiteljske  kuće  u 
namjeri da se riješi crno smeđeg psa mješanca koji se odazivao na ime "F." starosti 2 godine, 
a kojeg je ranije udomila iz Skloništa za životinje u V., četiri puta udarila štihačom po glavi i 
tijelu od kojih udaraca je pas uginuo,  
 
 
d a k l e, usmrtila životinju bez opravdanog razloga,  
 
 
čime  je  počinila  kazneno  djelo  protiv  okoliša  –  ubijanjem  ili  mučenjem  životinja, 
opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona,  
 
 
pa se temeljem čl. 205. st. 1. KZ/11,  
 
o s u đ u j e 
 
 
na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.  
 
 
Temeljem čl. 56. KZ/11, joj se 
 
i z r i č e 
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
na način da se određuje da se kazna na koju je osuđena neće izvršiti ako optuženica za 
vrijeme od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
 
Temeljem čl. 148. st. 1 ZKP/08, u svezi čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1. do 6. ZKP/08, nalaže 
se  optuženici  da  na  ime  troškova  kaznenog  postupka  isplati  ovome  sudu  iznos  od  300,00 
kuna. 
 
Obrazloženje 
 
  
 
Općinsko  državno  odvjetništvo  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-..../2015  od 
…….  godine  protiv  okrivljenice  M.  P.  zbog  kaznenog  djela  iz  članka  205  st.  1  KZ/11,  sa 
zahtjevom  da  se  prema  istoj  izda  kazneni  nalog,  proglasi  krivom,  osudi  na  kaznu  zatvora  u 
trajanju od 3 mjeseca i izrekne uvjetna osuda sa rokom kušnje od 1 godine. 
 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
 
Osnovanost zahtjeva proizlazi iz obrane okrivljenice koja je priznala počinjenje djela, 
a  tako  i  ostalih  izvedenih  dokaza,  zapisnika  o  očevidu,  putovnice  za  kućnog  ljubimca 
veterinarske stanice ,,F.", ugovora o udomljenju. 
 
 
Slijedom iznijetog proizlazi da je okrivljenica dana ……. godine oko ….. sati u V., M. 
K. ……, u dvorištu svoje obiteljske kuće u namjeri da se riješi crno smeđeg psa mješanca koji 

se odazivao na ime "F." starosti 2 godine, a kojeg je ranije udomila iz Skloništa za životinje u 
V., četiri puta udarila štihačom po glavi i tijelu od kojih udaraca je pas uginuo,  
 
 
d a k l e, usmrtila životinju bez opravdanog razloga,  
 
 
čime  je  izravnom  namjerom  počinila  kazneno  djelo  protiv  okoliša  –  ubijanjem  ili 
mučenjem životinja, opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. KZ/11. 
 
 
Odlučujući  o  vrsti  i  visini  kazneno  pravne  sankcije,  sud  je  na strani  okrivljenice,  od 
olakotnih  okolnosti  cijenio  priznanje  djela  koje  je  olakšalo  vođenje  postupka,  raniju 
neosuđivnost,  dok  je  od  otegotnih  okolnosti  cijenjena  iskazana  bezobzirnost  pri  odabiru 
načina usmrćenja. 
 
 
Sud smatra da će se upozorenjem uz prijetnju kaznom ostvariti svrha kažnjavanja. 
 
 
Troškovi  kaznenog  postupka  sastoje  se  od  paušala  koji  je  određen  s  obzirom  na 
složenost  postupka,  da  nije  održana  niti  jedna  rasprava,  te  s  obzirom  na  imovno  stanje 
okrivljenice koja je umirovljenica i ostvaruje vrlo mala mjesečna primanja. 
 
U V., 03. lipnja 2015. godine 
 
 
ZAPISNIČAR:  
 
 
 
 
 
SUDAC: 
 
 
Marijana Ivančević v.r.     
 
 
 
 Jasna Delić Janković v.r. 
 
 
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima pravo prigovora u pisanom obliku, u roku 
od  8  dana  od  primitka  iste:  okrivljenik  i  ODO  u  Virovitici  i  oštećenik  koji  može  pobijati 
presudu zbog odluke suda o njegovim troškovima kaznenog postupka i odluke o imovinsko 
pravnom  zahtjevu.  Prigovor  se  podnosi  pismeno  u  4  istovjetna  primjerka    ovom  sudu. 
Ukoliko prigovor bude pravodobno podnijet, bit će zakazana rasprava, a u suprotnom kazneni 
nalog će postati pravomoćan te izrečena kazna ima biti izvršena (čl. 542. st. 2. ZKP/08). 
 
Dostavna naredba: 
1. ODO u V., K-DO-…/2015 
2. M.P., M. K. …, …. V. – uz optužnicu 
 
 
 
 
 
 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik: 
 
 
 
 
 
 
 
MARIJANA IVANČEVIĆ