Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Virovitici 
V., T. M. …. 
                             Poslovni broj: 2 K-311/15-2 
 
 
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E 
 
P R E S U D A 
 
 
 
Općinski  sud  u  Virovitici,  po  sucu  Jasni  Delić  Janković,  kao  sucu  pojedincu,  uz 
sudjelovanje  zapisničara  Marijane  Ivančević,  u  kaznenom  predmetu  protiv  opt.  I.  N.,  zbog 
kaznenog  djela  iz  čl.  205.  st.  1.  Kaznenog  zakona  (NN  br.  125/11,  144/12,  56/15  nastavno 
KZ/11), na temelju  optužnice Općinskog državnog odvjetništva V., broj K-DO-..../2015-10, 
od ……, prihvaćajući zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u V. za izdavanjem kaznenog 
naloga,  u  skladu  s  odredbama  Zakona  o  kaznenom  postupku  ("N.N."  broj  152/08,  76/09, 
80/11,  91/11  –  odluka  Ustavnog  suda,  143/12,  56/13  i  145/13  u  nastavku  teksta  ZKP/08), 
dana 10. studenoga 2015. godine  
 
p r e s u d i o  j e 
 
 
Temeljem čl. 540. st. 1. i 2. toč. 2. ZKP/08 i čl. 541. st. 1.ZKP/08 izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
 
Optuženik I.N.: sin I. i A. N. rođ. D., rođ. …... u P., grad S., s prebivalištem u S., B. R. 
….,  drž.  RH,  stolar,  umirovljenik,  završio  osnovnu  školu,  OIB:  ……,  oženjen,  otac  dvoje 
djece,  bez  čina,  odlikovan  Spomenicom  Domovinskog  rata,  prema  izvatku  iz  kaznene 
evidencije do sada neosuđivan, brani se sa slobode,   
 
k r i v    j e 
 
 
što je  
 
 
dana ….. godine oko ….. sati u S., B. R. kbr. ….., u dvorištu obiteljske kuće u cilju da 
ozljedi mačku vlasništvo susjeda F. K. zračnom puškom marke "….." call …. mm ustrijelio 

istu  u  vrat  nanijevši  joj na  taj  način  nepotrebnu  bol,  nakon  čega  je  F.  K.  ozlijeđenu  mačku 
odvezao u veterinarsku ambulantu u S. gdje je istoj pružena liječnička pomoć,  
 
 
d a k l e, životinju teško zlostavljao nanoseći joj nepotrebne boli,  
 
 
čime  je  počinio  kazneno  djelo  protiv  okoliša  –  ubijanjem  ili  mučenjem  životinja, 
opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona,  
 
 
pa se temeljem čl. 205. st. 1. KZ/11, 
 
o s u đ u j e 
 
 
na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 
 
Temeljem čl. 56. KZ/11, mu se 
 
i z r i č e 
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
na način da se određuje da se kazna na koju je osuđen neće izvršiti ako optuženik za 
vrijeme od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
 
Temeljem čl. 148. st. 1 ZKP/08, u svezi čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1. do 6. ZKP/08, nalaže 
se  optuženiku  da  na  ime  troškova  kaznenog  postupka  isplatiti  ovome  sudu  iznos  od  300,00 
kuna. 
 
Obrazloženje 
 
 
  
 
Općinsko  državno  odvjetništvo  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-..../2015-10 
OD ……. godine protiv okrivljenika I. N. zbog kaznenog djela iz članka 205 st. 1 KZ/11, sa 
zahtjevom da se izda kazneni nalog, proglasi krivim, osudi na kaznu zatvora u trajanju od 3 
mjeseca i izrekne uvjetna osuda sa rokom kušnje od 1 godine. 
 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
 
Osnovanost zahtjeva proizlazi iz obrane okrivljenika koji je priznao počinjenje djela, 
zapisnika o privremenom oduzimanju predmeta, izjave ovlaštenog veterinara. 
 
 
Slijedom iznijetog proizlazi da je okrivljenik dana …….. godine oko ….. sati u D., B. 
R.  kbr.  ….,  u  dvorištu  obiteljske  kuće  u  cilju  da  ozljedi  mačku  vlasništvo  susjeda  F.  K. 
zračnom  puškom  marke  "…."  call  ….  mm  ustrijelio  istu  u  vrat  nanijevši  joj  na  taj  način 
nepotrebnu bol, nakon čega je F. K. ozlijeđenu mačku odvezao u veterinarsku ambulantu u S. 
gdje je istoj pružena liječnička pomoć,  

 
 
d a k l e, životinju teško zlostavljao nanoseći joj nepotrebne boli,  
 
 
čime  je  počinio  kazneno  djelo  protiv  okoliša  –  ubijanjem  ili  mučenjem  životinja, 
opisano i kažnjivo po čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona. 
 
 
Odlučujući  o  vrsti  i  visini  predložene  kazneno  pravne  sankcije,  sud  je  na  strani 
okrivljenika  od  olakotnih  okolnosti  cijenio  raniju  neosuđivanost  i  priznanje  djela  koje  je 
olakšalo vođenje postupka. Otegotnih okolnosti nije bilo. 
 
 
Sud smatra da će se upozorenjem uz prijetnju kaznom ostvariti svrha kažnjavanja. 
 
 
Troškovi  kaznenog  postupka  sastoje  se  od  paušala  koji  je  određen  u  minimalnom 
iznosu, s obzirom na složenost postupka, da se ne radi o težem djelu, da nije održana ni jedna 
rasprava, te s obzirom na imovno stanje okrivljenika koji je umirovljenik. 
 
U V., 10. studenoga 2015. godine 
 
ZAPISNIČAR:                                                                   SUDAC: 
 
                     Marijana Ivančević v.r.  
 
 
   Jasna Delić Janković v.r. 
 
 
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima pravo prigovora u pisanom obliku, u roku 
od  8  dana  od  primitka  iste:  okrivljenik  i  ODO  u  V.  i  oštećenik  koji  može  pobijati  presudu 
zbog odluke suda o njegovim troškovima kaznenog postupka i odluke o imovinsko pravnom 
zahtjevu. Prigovor se podnosi pismeno u 4 istovjetna primjerka  ovom sudu. Ukoliko prigovor 
bude pravodobno podnijet, bit će zakazana rasprava, a u suprotnom kazneni nalog će postati 
pravomoćan te izrečena kazna ima biti izvršena (čl. 542. st. 2. ZKP/08). 
 
Dostavna naredba: 
1. ODO u V., K-DO-…./2015 
2. I. N., B. R. …., S., …. S. – uz optužnicu 
3. F. K., B. R. br. …., S., ….. S. 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik: 
 
 
 
 
 
 
 
MARIJANA IVANČEVIĆ