Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Virovitici 
V., T. M. …. 
                             Poslovni broj: 2 K-322/14-18 
 
 
 
R J E Š E N J E 
 
 
 
Općinski  sud  u  Virovitici,  po  sucu  Jasni  Delić  Janković,  kao  sucu  pojedincu,  uz 
sudjelovanje  Marijane  Ivančević,  kao  zapisničara,  u  kaznenom  predmetu  protiv  I.  opt.  I.P., 
zbog  kaznenog  djela  iz  čl.  193.  st.  1.  Kaznenog  zakona  (NN  br.  125/11,  144/12,  nastavno 
KZ/11)  i  II.  opt.  T.D.  "M.I.B.P."  proizvodnja  i  prerada  mesa,  trgovina,  usluge,  turizam  i 
ugostiteljstvo d.o.o., sa sjedištem u V., T. ….., zbog kaznenog djela iz čl. 193. st. 1. KZ/11, a 
povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u V., broj K-DO-…./12-17, KPO-DO-
…../12,  od  04.  ožujka  2013.  godine,  u  skladu  s  odredbama  Zakona  o  kaznenom  postupku 
("N.N." broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 – odluka Ustavnog suda i 143/12, u nastavku teksta 
ZKP/08), dana 13. ožujka 2015. godine,  
 
r i j e š i o  j e 
 
 
I. Temeljem čl. 380. st. 1. toč. 1. ZKP/13  o b u s t a v l j a  se kazneni postupak protiv 
I.  okrivljenika  I.P.  i  II.  okrivljene  pravne  osobe  T.D.  M.I.B.P.  d.o.o.  iz  V.,  optuženih 
optužnicom  ODO  u  V.  broj  K-DO-…../12-17,  KPO-DO-…./12,  od  04.  ožujka  2013.,  zbog 
kaznenog  djela  protiv  okoliša  –  onečišćenjem  okoliša,  opisano  i  kažnjivo  po  čl.  193.  st.  1. 
KZ/11. 
 
 
II.  Temeljem  čl.  149.  st.  1.  ZKP/13,  u  svezi  čl.  145.  st.  2.  toč.  1.  do  5.  i  7.  ZKP/13, 
troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava ovog suda.  
 
Obrazloženje 
 
 
Općinsko  državno  odvjetništvo  u  V.  podnijelo  je  ovome  sudu  optužnicu  br.  K-DO-
…./12-17  ,  KPO-DO-…./12,  od  04.  ožujka  2013.  god.  protiv  I  optuženika  Ivice  Pivac  i    II 
optuženog T.D. ,,M.I.B.P. d.o.o.V., zbog kaznenog djela iz čl. 222 st. 3 u svezi čl.215 st.2 i 3 
KZ/11 i kaznenog djela iz čl. 193 st. 1 KZ/11 . 
 

 
Presudom  ovoga  suda  br.  K-…./13  od  03.  srpnja  2013.  god.  stavljen  je  izvan  snage 
kazneni  nalog  izdan  presudom  ovoga  suda  br.K-…/13,  od  11.  ožujka  2013.  godine,  te  je 
odbijena optužba u odnosu na I. okrivljenika I.P. i II. okrivljenu pravnu osobu TD M.I.B.P. 
d.o.o.,  zbog  kaznenog  djela  protiv  opće  sigurnosti  –  teškim  kaznenim  djelom  protiv  opće 
sigurnosti, opisano u čl.  222. st. 3. u svezi sa čl. 215. st. 2. i 3. KZ/11,  dok je u odnosu na 
kazneno djelo opisano u čl. 193. st. 1. KZ/11, I. okrivljenik  I.P. osuđen na kaznu zatvora u 
trajanju  od  6  mjeseci  i  izrečena  mu  je  uvjetna  osuda  s  rokom  kušnje  od  1  godine,  a  II. 
okrivljena  pravna  osoba  TD  M.I.B.P.  d.o.o.  V.  je  osuđena  na  novčanu  kaznu  od  20.000,00 
kuna, uz izrečenu uvjetnu osudu s rokom kušnje od 1 godine. 
 
 
Rješenjem  Županijskog  suda  u  B.  broj  Kž-…./2013-3,  od  ……...,  ukinuta  je 
prvostupanjska odluka i to u osuđujućem dijelu, te je predmet vraćen prvostupanjskom sudu 
na ponovno suđenje i odluku.  
 
 
Dana  …..., zaprimljen je pismeni podnesak ODO u  V. od ….. godine, kojim ODO u 
V. odustaje od optužbe protiv I. i II. okrivljenika u odnosu na kazneno djelo protiv okoliša – 
onečišćenjem  okoliša,  opisano  i  kažnjivo  po  čl.  193.  st.  1.  KZ/11,  iz  razloga  što  je  nakon 
provedenog vještačenja po TD E.C. d.o.o. iz Z., utvrđeno da se ne može sa sigurnošću tvrditi 
da  bi  sa  ispuštanjem  stajnjaka  mogla  trajnije  ili  u  znatnoj  mjeri  ugroziti  kakvoća  vode, 
odnosno  život  ili  zdravlje  ljudi  i  da  se  voda  iz  predmetnih  kanala  ne  upotrebljava  za  piće 
domaćih životinja i ljudi, zbog čega nema elemenata koji bi ukazivali na ugrožavanje života i 
zdravlja  ljudi,  zbog  čega  smatra  da  tijekom  kaznenog  postupka  ne  bi  bilo  moguće  utvrditi 
postojanje posljedice inkriminiranog kaznenog djela.  
 
 
Slijedom  iznijetog,  obustavljen  je  postupak  protiv  I.  i  II.  okrivljenika  u  odnosu  na 
kazneno djelo protiv okoliša – onečišćenjem okoliša, opisano u čl. 193. st. 1. KZ/11.  
 
 
Shodno  takvoj  odluci,  troškovi  kaznenog  postupka,  koji  se  sastoje  od  troškova 
provedenog  vještačenja,  te  nužnih  izdataka  okrivljenika,  te  nužnih  izdataka  i  nagrade 
branitelja okrivljenika, padaju na teret proračunskih sredstava ovog suda.  
 
U V., 13. ožujka 2015. godine 
 
 
 
ZAPISNIČAR: 
 
 
 
 
 
SUDAC: 
 
        Marijana Ivančević v. r.  
 
                       Jasna Delić Janković v.r. 
 
 
PRAVNA  POUKA:  protiv    ovog  rješenja  dozvoljena  je  žalba  u  roku  od  3  dana, 
računajući od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, a o istoj 
odlučuje Županijski sud u B.. 
 
Dostavna naredba:  
1. ODO u V,, K-DO-…/12, KPO-DO-…/12 
2. I.P., H.V. …., …. V. 
3. odvj. V.R., F. ….., …..Z. 

4. M.I.B.P. iz V., koju predstavlja R.R., T.U. ……, …… V.  
5. odvj. M.B., F. …., …. Z. 
 
 
 
 
 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik: 
 
 
 
 
 
 
MARIJANA IVANČEVIĆ