Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. . 
 
 
Poslovni broj: 6 K-27/2019-2  
 
 
 
U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E    
 
P R E S U D A  
 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sucu  Iliji  Samardžiji,  kao  sucu  pojedincu,  uz  sudjelovanje 
zapisničara Sunčice Solić, u kaznenom predmetu protiv okr.P. V., zbog kazn. djela iz čl. 205. 
st. 1. i čl. 331. st. 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18  - 
dalje u tekstu: KZ/11), a povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva (dalje u tekstu 
ODO) u V. br. K-DO-.../...-... od 30. siječnja 2019., prihvaćajući zahtjev Općinskog državnog 
odvjetništva u V. za izdavanjem kaznenog naloga, 4. veljače 2019., bez provođenja rasprave 
 
p r e s u d i o   j e    
 
Na temelju čl. 541. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 
91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 101/17 - dalje u tekstu ZKP/08) 
 izdaje se 
 
KAZNENI NALOG 
 
Okrivljeni P. V., OIB: ..., sina V. P. i A. P. r. Š., rođen ... u V., s prebivalištem u B., B. J.. J. 
...,  drž.  RH,  sjekač,  zaposlen,  završio  8.  razreda  osnovne  škole,  oženjen,  otac 
dvoje  djece,  bez  čina,  odlikovan  Spomenicom  Domovinskog  rata,  srednjeg 
imovnog stanja, neosuđivan, brani se sa slobode, 
 
k r i v   j e  
 
 
što je  
 
 
1. 
dana 2. prosinca 2018. oko 12:00 sati u  B., u dvorištu svoje obiteljske kuće u 
ulici L. kbr. ..., vidjevši psa mješanca nepoznatog vlasnika, bez ikakvog povoda i u namjeri da 
usmrti psa ispalio mu u glavu jedan hitac iz pištolja ručne izrade, čime je usmrtio psa,  
 
 
dakle, usmrtio životinju bez opravdanog razloga, 
 
 
2. 
točno  neutvrđenog  dana  nabavio,  pa  sve  do  dana  2.  prosinca  2018.  u  B.,  u 
svojoj obiteljskoj kući u ulici L. kbr. ..., protivno čl. 7. st. 1. alineja 11. Zakona o oružju (NN 

Poslovni broj: 6 K-27/2019-2 

 
 
94/18) držao pištolje ručne izrade (tzv. kuburu) call. 16 mm sa pripadajuće dvije patrone call. 
16 mm, znajući da je posjedovanje istog oružja građanima zabranjeno, 
 
 
dakle,  neovlašteno  posjedovao  vatreno  oružje  čije  je  posjedovanje  građanima 
zabranjeno,  
 
 
čime  je  pod  toč.  1.  počinio  kazneno  djelo  protiv  okoliša-  ubijanjem  ili  mučenjem 
životinja,  opisano  i  kažnjivo  po  čl.  205.  st.  1.  KZ/11,  te  pod  toč.  2.  kazneno  djelo  protiv 
javnog  reda  –  nedozvoljenim  posjedovanje,  izradom  i  nabavljanjem  oružja  i  eksplozivnih 
tvari opisano i kažnjivo po čl. 331. st. 1. KZ/11,  
 
 
pa se na temelju čl. 205. st. 1. KZ/11 okrivljenik P. V. za kazneno djelo opisano pod 
točkom 1. optužnice 
 
u t v r đ u j e    
 
 
kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, 
 
 
na  temelju  čl.  331.  st.  1.  KZ/11  okrivljeniku  P.  V.  za  kazneno  djelo  opisano  pod 
točkom 2. optužnice 
 
u t v r đ u j e   s e  
 
 
kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. 
 
Na temelju članka 51. KZ/11 okrivljeniku P. V. se 
 
o s u đ u j e   n a  
 
 jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. 
 
 
Na temelju čl. 56. st. 1. i 2. KZ/11 okrivljeniku P. V. se izriče  
 
uvjetna osuda 
 
 
kojom se određuje da se kazna zatvora na koju je osuđen okrivljenik neće izvršiti ako 
u vremenu provjeravanja od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo. 
 
  
Na temelju čl. 331. st. 7. u svezi čl. 79. KZ/11  oduzimaju se predmeti naznačeni na 
potvrdi  PP  V.  ser.  broj  ...  od  2.  prosinca  2018.  (1.  pištolj  ručne  izrade  (kubura)  call.  16;  2. 
dvije patrone call. 16), a isti će se po pravomoćnosti presude uništiti po djelatnicima MUP-a. 
 
Na temelju čl. 148. st. 1. ZKP/08 u svezi čl. 145. st. 2. toč. 1. i 6. ZKP/08 okrivljeniku 
se  nalaže  plaćanje  troškova  kaznenog  postupka  u  iznosu  od  492,88  kuna  (slovima:  četiristo 
devedeset  dvije  kune  i  osamdeset  osam  lipa)  i  paušalne  naknade  u  iznosu  od  300,00  kuna 
(slovima: tristo kuna), u korist Državnog proračuna, pod prijetnjom ovrhe.  
 
 

Poslovni broj: 6 K-27/2019-2 

 
 
Obrazloženje 
 
 
ODO  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-.../...-...  od  30.siječnja  2019.  sa 
zahtjevom da se izda kazneni nalog protiv okr. P. V. zbog počinjenja kaznenih djela i to pod 
toč. 1. kaznenog djela protiv okoliša- ubijanjem ili mučenjem životinja, opisano i kažnjivo po 
čl.  205.  st.  1.  KZ/11,  te  pod  toč.  2.  kaznenog  djela  protiv  javnog  reda  –  nedozvoljenim 
posjedovanje,  izradom  i  nabavljanjem  oružja  i  eksplozivnih  tvari  opisano  i  kažnjivo  po  čl. 
331. st. 1. KZ/11. 
 
 
Analizirajući  osnovanost  zahtjeva  za  izdavanje  kaznenog  naloga  ocjenjuje  se  da 
njegovo izdavanje opravdavaju dokazi priloženi u sudskom spisu, a to je prije svega zapisnik 
PP V. o očevidu u predmetu br. KU-.../... od 2. prosinca 2018., fotodokumentacija očevida br. 
OU-.../... sačinjena po PP V., zapisnik i potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PP V.. 
 
 
Naime, iz sadržaja zapisnika o očevidu od 2. prosinca 2018. proizlazi da je u dvorištu 
okrivljenika  pronađen  ustrijeljen  pas  mješanac  nepoznatog  vlasnika,  pri  čemu 
fotodokumentacija očevida upućuje da je isti ustrijeljen vatrenim oružjem u glavu. 
 
 
Iz  sadržaja  zapisnika  o  privremenom  oduzimanju  predmeta  te  pripadajuće  potvrde 
proizlazi  da  su  djelatnici  PP  V.  od  okrivljenika  dana  2.  prosinca  2018.  oduzeli  pištolj  ručne 
izrade- tzv. kubura call. 16 mm i dvije pripadajuće patrone call. 16 mm.  
 
 
Navedeni  dokazi  upućuju  da  je  upravo  okrivljenik  uporabom  prerađenog  oružja 
ustrijelio  bez  opravdanog  razloga  psa  mješanca  nepoznatog  vlasnika,  ostvarujući  time 
obilježja kaznenog djela iz čl. 205. st. 1. KZ/11. 
 
 
Kako je sukladno čl. 7. st. 1. alineja 11. Zakona o oružju regulirano da se izrađeno ili 
prerađeno  oružje  podvodi  pod  oružje  kategorije  A  odnosno  zabranjeno  vatreno  oružje 
proizlazi da oružje- pištolj ručne izrade predstavlja takvu vrstu oružja koje građani ne smiju 
posjedovati, a time su na strani okrivljenika ostvarena obilježja kaznenog djela iz čl. 331. st. 
1. KZ/11. 
 
 
Za  počinjenje  opisanih  kaznenih  djela  izravnom  namjerom  okrivljenik  se  oglašava 
krivim  i  utvrđuje  mu  se  kazna  zatvora  u  trajanju  od  po  6  mjeseci  za  svako  od  navedenih 
kaznenih djela te se primjenom čl. 51. KZ/11 osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 
od  10  mjeseci  uz  izricanje  uvjetne  osude  od  1  godine,  jer  je  ocjenjeno  da  će  se  svrha 
kažnjavanja  ostvariti  uvjetnom  osudom  budući  da  okrivljenik  do  sada  nije  osuđivan,  a  kod 
čega su cijenjene ukupne okolnosti počinjenja kaznenih djela. 
 
 
S obzirom da se primjenom čl. 331. st. 7. KZ/11 predviđa oduzimanje vatrenog oružja, 
a  da  se  predmeti  uporabljeni  pri  počinjenju  kaznenog  djela  oduzimaju  i  sukladno  čl.  79. 
KZ/11, odlučeno je da se od okrivljenika trajno oduzme pištolj ručne izrade (tzv. kubura call. 
16 mm) s 2 pripadajuće patrone call. 16 mm, opisane u potvrdi o privremenom oduzimanju 
predmeta PP V. ser. br. ... od 2. prosinca 2018. koji će se po pravomoćnosti presude uništiti po 
djelatnicima MUP-a. 
 

Poslovni broj: 6 K-27/2019-2 

 
 
Donošenjem  osuđujuće  presude  okrivljeniku  se  nalaže  plaćanje  troškova  kaznenog 
postupka  u  iznosu  od  492,88  kuna  koji  se  odnose  na  izradu  fotodokumentacije  očevida  i 
paušalne naknade u iznosu od 300,00 kn, sukladno čl. 148. st. 1. u svezi čl. 145. st. 2. toč. 1. i 
6. ZKP/08.  
 
 
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove presude.  
 
U V. 4. veljače 2019. 
 
Zapisničar: 
 
Sudac: 
 
 
 Sunčica Solić v. r. 
Ilija Samardžija v. r. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: Okrivljenik može u roku od 8 (osam) dana po primitku ove 
odluke u smislu čl. 541. st. 4. ZKP-a, a u svezi čl. 542. st. 2. ZKP-a podnijeti prigovor protiv 
kaznenog naloga u pisanom obliku ovome sudu. Prigovor ne mora biti obrazložen i u njemu 
se mogu predložiti dokazi u korist obrane. Okrivljenik se može odreći prava na prigovor, ali 
od podnesenog prigovora nakon započinjanja rasprave ne može odustati. Po proteku roka za 
prigovor, ako prigovor ne bude podnesen, kazneni nalog će postati pravomoćan. U smislu čl. 
545. ZKP-a protiv presude o izdavanju kaznenog naloga državni odvjetnik ima pravo žalbe o 
kojoj  odlučuje  viši  sud.  Ako  je  okrivljenik  podnio  prigovor  protiv  presude  o  izdavanju 
kaznenog naloga, odbacit će se žalba državnog odvjetnika u smislu čl. 545. st. 2. ZKP-a. 
 
Dostaviti:  
1.  ODO u V. na broj: K-DO-.../...  
2.  okr. P. V., B., B. J.. J. kbr. ... – uz optužnicu 
po pravomoćnosti i izvršnosti: 
3.  PP V. na KU-.../... 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik:  
 
 
 
 
 
 
 
Sunčica Solić