Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


   
 
 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. . 
Poslovni broj:6 K-309/16-11     
 
 
U IME REPUBLIKE HRVATSKE 
 
P R E S U D A 
 
 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sucu  Iliji  Samardžiji,  kao  sucu  pojedincu,  uz  sudjelovanje 
zapisničara Sunčice Solić, u kaznenom predmetu protiv  okr. S. F., zbog kazn. djela iz čl. 204. 
st.1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 – dalje u tekstu: 
KZ/11), a povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u B. br. K-DO-.../...-... od 18. 
listopada 2016., nakon provedene i zaključene rasprave dana 21. prosinca 2016. u prisutnosti 
zamjenika ODO u B. K. K., opt. S. F., istog dana 
 
p r e s u d i o  j e : 
 
I. 
 
Na temelju čl. 544. st.1 . Zakona o kaznenom postupku  („Narodne novine“ br. 152/08, 
76/09,  80/11,  91/11-  odluka  Ustavnog  suda  i    143/12,  145/13  –  dalje  u  tekstu:  ZKP/08)   
presuda ovog suda broj K-309/16-3  od 21. listopada  2016. u kojoj je izdan kazneni nalog u 
odnosu na opt. S. F. stavlja se izvan snage. 
 
II. 
 
 
Optuženik S. F., OIB:..., sin A. i R. S. rođene P., rođenog ... u Č., s prebivalištem u O., B. I. 
...,  državljanin  RH,  završena  srednja  strojobravarska  škola,  umirovljenik  sa 
mirovinom u visini od 8.600,00 kn,  oženjen, supruga zaposlena sa mjesečnom 
plaćom  od  4.500,00  kn,  otac  troje  punoljetne  djece,  vlasnik  stana  u  O.,  B.  I. 
br....,  vlasnik  osobnog  automobila  „Kia  Sorento“  2004.  godište,  neosuđivan, 
prekršajno nekažnjavan, ne vodi se drugi postupak,  
 
k r i v    j e   
 
 
 
što je  
 
   
 
dana 29. lipnja 2016. oko 6,00 sati  u mjestu  D., nedaleko V., na području državnog 
lovišta ...-P. H. šuma Š. V. G. jedinica S. planina odsjek ..., protivno odredbama čl. 59. st.4. 
Zakona  o  lovstvu  i  čl.  4.  Pravilnika  o  lovostaju,  za  vrijeme  lovostaja  na  jelensku  divljač,  


6 K-309/16-11 
lovačkom  puškom  odstrijelio  jelensku  divljač  muško  tele,  kojemu  je  potom  odstranio  drob, 
glavu i noge, a meso odnio u svoju obiteljsku kuću,   
 
 
dakle, lovio divljač u vrijeme lovostaja, 
 
 
čime  je  počinio  kazneno  djelo  protiv  okoliša  -  protuzakonitim  lovom  i  ribolovom,  
opisano i kažnjivo po članku 204. stavku 1. KZ/11, 
    
pa se na temelju čl.204. st.1. KZ/11 optuženik S. F. 
 
o s u đ u j e  na 
 
 
KAZNU ZATVORA u trajanju od  3 (tri) mjeseca 
 
Na temelju čl. 56.st.1. i 2. KZ/11 optuženiku  S. F. se izriče  
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
kojom se određuje da se kazna zatvora na koju  je osuđen optuženik  neće izvršiti ako 
u vremenu provjeravanja od  1 (jedne) godine ne počini  novo kazneno djelo. 
 
 
 
Na temelju  čl. 158. st.2. ZKP/08 optuženik se obvezuje nadoknaditi oštećeniku HŠ, 
UPŠ N., Odjel za lovstvo novčani iznos od 8.600,00 kn u roku od 15 dana po pravomoćnosti 
presude. 
 
Na  temelju  čl.  204.  st.4.  u  svezi  čl.  79.  KZ/11  oduzimaju  se  predmeti  naznačeni  na 
potvrdi PP S posl. br. ... od 29. lipnja 2016. (lovačka puška s kombiniranim cijevima marke 
"Zbrojovka  Čehoslovačka",  tvorničkog  broja  ...),  a  isti  predmeti  će  se  po  pravomoćnosti 
presude iskoristiti za potrebe MUP-a RH.  
 
 
Na temelju čl. 148. st. 1. ZKP/08 u svezi čl. 145. st. 2. toč. 1. i  6. ZKP/08 optuženiku 
se nalaže plaćanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 580,16 kn i paušalne naknade u 
iznosu od 300,00 kuna. 
 
 
Obrazloženje 
 
 ODO  u  B.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-.../...-...  od  18.  listopada  2016.  protiv 
opt. S. F. zbog počinjenja kaznenog djela protiv okoliša - protuzakonitim lovom i ribolovom,  
opisano i kažnjivo po članku 204. stavku 1. KZ/11. 
 
Na  raspravi  održanoj    21.  prosinca  2016.  ODO  u  B.  djelomično  je  nadopunilo 
činjenični opis optužnice. 
 

Presudom  ovog  suda  broj  K-.../...-...  od  21.  listopada  2016.  izdan  je  kazneni  nalog 
kojim  je  opt.  S.  F.  oglašen  krivim    za  počinjenje  kaznenog  djela  protiv  okoliša  – 
protuzakonitim lovom i ribolovom, opisano i kažnjivo po čl. 204. st.1.  KZ/11. 
 
 
Opt. S. F. pravodobno je uložio prigovor na kazneni nalog, da bi optužno vijeće ovog 
suda rješenjem broj  Kov-.../...-... od 04. studenoga 2016. potvrdilo citiranu optužnicu, a sud 


6 K-309/16-11 
sukladno  čl.  544.st.1  ZKP/08    presudu  ovog  suda  broj  K-.../..-...  od    21.  listopada    2016.  
stavio izvan snage. 
 
 
 

Pozvan na kaznenu odgovornost optuženik poriče počinjenje kaznenog djela. 
 
 
  
U  tijeku  dokaznog  postupka  saslušani  su  svjedoci  P.  F.  (47),  B.  Z.  (49),  S.  S.  (49), 
pročitan  je    zapisnik  o  očevidu  PP  S  posl.  br.  .../...  od  29.06.2016.  (7-8),  zapisnik  PP  S  o 
privremenom  oduzimanju  predmeta  od  29.06.2016.  (9,11),  potvrda  PP  S  o  privremenom 
oduzimanju  predmeta  posl.  br.  ...  od  29.06.2016.  (10),  broj  ...  od  29.06.2016.  (12),  odštetni 
zahtjev HŠ, UPŠ, Podružnica N., Odjel za lovstvo od 30.06.2016. (13), zapisnik o obavljenom 
lovu za HŠ, UPŠ N. od 29.06.2016. (14), zapisnik o ispitivanju osumnjičenika kod PP S od 
27.09.2016. (22-24), reproducirana je  DVD snimka ispitivanja osumnjičenika od 27.09.2016. 
(25), pročitano je izvješće Porezne uprave, Područni ured S. i B., Ispostava S. od 13.10.2016. 
(32), potvrda o visini dohotka i primitaka za S. F. u 2015. (33), te u periodu od 01.01.2016. do 
mjeseca  kolovoza  2016.  (34-37),  presuda  -  kazneni  nalog  Općinskog  suda  u  V.  posl.  br.  K-
.../...-... od  21.10.2016. (38-40), zapisnik ovog suda posl. br  Kov-.../...-2 od 04.11.2016. (43), 
rješenje ovog suda posl. br. Kov-.../...-4 od 04.11.2016. (44), iskaz optuženika sa rasprave od 
06.12.2016.  (46-47),  razgledana  je  fotodokumentacija  očevida  PP  S  posl.  br.  ...  od 
22.07.2016.  (18),  pročitan  je    izvod  iz  prekršajne  evidencije  za  optuženika  (30),  izvod  iz 
kaznene evidencije za optuženika (31). 
 
Nesporno je da je dana 29. lipnja 2016. u mjestu D., nedaleko V., u predjelu S. planina 
odsjek ..., optuženik uporabom lovačke puške odstrijelio jelensko muško tele i to za vrijeme 
lovostaja na jelensku divljač. 
 
Spornim se određuje da li je optuženik odstrijelio jelensku divljač koja je bila bolesna, 
ranjiva. 
 
Iskazujući  pred  policijskim  istražiteljem  optuženik  pojašnjava  da  je  u  svojstvu 
lovočuvara LU „Z. „ Č. obilazio lovište i kod mjesta D. uz rub ceste unutar toga lovišta uočio 
tele jelenske divljači  kako hramlje zbog čega je pomoću  lovačke puške izvršio odstrjel ove 
divljači  koja  je  pogođena  prešla  preko  ceste  i  zašla  u  lovište  Hrvatskih  šuma.  Nakon 
pronalaženja divljači  odstranio je utrobu, glavu i noge, a meso s kožom odnio u obiteljsku 
kuću i stavio u hladnjak. Namjeravao je o navedenom  obavijestiti lovnika Hrvatskih šuma i 
predati  meso  divljači,  ali  zbog  zauzetosti  drugim  obvezama  to  nije  učinio  da  bi  ga  oko 
podneva zatekli djelatnici policije.       
 
Iznoseći obranu na raspravi optuženik naglašava da je HRVI  II. skupine – 100% i od 
1998. godine bavi  se lovom, a unazad 10 godina obnaša dužnost lovočuvara  u  LU „Z.“ Č.. 
Ova  lovačka  udruga  ima  lovište  koje  graniči  sa  državnim  lovištem  „P.“,  HŠ  ,  Šumarija  V., 
tako da se s desne strane ceste nalazi lovište LU „Z.“, a sa lijeve državno lovište Šumarije V.. 
Zadaća  lovočuvara  obuhvaćala  bi  praćenje  stanja  divljači,  uočavanje  bolesne  i  ranjene 
divljači, nadziranje i praćenje dolazi li do protuzakonitog lova. Oko 20. lipnja 2016. uočio je 
ranjeno  jelensko  tele,  koje  je  hramljalo  i  ponovno  ga  je  uočio  na  istom  mjestu  29.06.2016., 
dok je  u međuvremenu je kontaktirao lovnika P. F. i upoznao ga o ovom zapažanju, te mu je 
odgovorio  da  onda  zna  što  je  njegova  zadaća,  a  to  je  po  njemu  značilo  da  može  izvršiti 
odstrjel  uz poštivanje procedure da izvijesti lovočuvara državne šume kojom je gospodarila 
Šumarija V. i to o činjenici da je određena divljač prešla na njihovu stranu i izvršen odstrjel. 
Na  ovu  obvezu  je zaboravio  jer  ga  je  zet  obavijestio  da  bi  trebao  poduzeti  određene  radnje 


6 K-309/16-11 
dovoženja predmeta vezanih za gradnju  kuće. Jelensko tele bilo je težine oko 30 kg , a što je 
bila posljedica bolesti metilja, koja je bila vrlo prisutna i utječe na ukupan razvoj divljači jer 
bi i navedeno jelensko tele da je bilo zdravo trebalo težiti oko 50 kg. Nakon vađenja utrobe, 
odstranjivanja  glave  i  nogu  i  to  nekih  10  m  od  ruba  ceste,  ustrijeljeno  jelensko  tele,  bez 
guljenja kože  dovukao je iz državnog lovišta, preko ceste i stavio u automobil, (uz povećan 
napor  jer  je  ranjen  u  Domovinskom  ratu  sa  13  metaka),    te  odvezao  do    rashladne  vitrine  u 
stanu, kada je moglo biti oko 9 sati, a policijski službenici došli su kod njega oko 11,30 sati. 
Namjeravao  je  po  povratku  kući  sa  završetka  radova  na  izradi  betonske  ploče  izvijestiti 
lovnika  o  činjenici  odstrjela    jelenskog  teleta.  Poznato  mu  je  da  za  jelensko  tele  postoji 
zabrana  lova  u  periodu  od  mjeseca  siječnja  do  rujna  tekuće  godine.    Smatra  da  se  kod 
navedene  divljači  radilo  o  bolesti  metilja  jer  je  na  to  upućivao  izgled  jetre  koja  je  bila  u 
flekama i stoga se nije koristila za ishranu. S obzirom na ovakve znakove bolesti postojala je 
obveza izvještavanja nadležnog veterinara.  
 
 
Svjedok  P.  F.  naglašava  da  kao  lovnik  u  LU  „Z.“  Č.  ima  obvezu  organiziranja  lova, 
osiguranje  prehrane  divljači.  Kako  lovište  ove  lovačke  udruge  graniči  sa  lovištem  kojim 
gospodare HŠ, Šumarija V., događaju se prelasci divljači s jedne na drugu stranu. U brdskim 
predjelima odstrjel se ne bio smio obavljati na udaljenosti manjoj od 100 m od granične linije. 
Lovučuvar  bi  imao  obvezu  izvještavati  o  ranjenoj  i  bolesnoj  divljači.  Ukoliko  se  radi  o 
divljači  na  koju  se  primjenjuje  lovostaj,  tada  postoji  obveza  izvještavanja  lovnog  i 
veterinarskog  inspektora  koji  treba  dati  odobrenje  za  odstrjel.  Za  jelensko  tele  lovostaj  je  u 
periodu od 28.02. do 29.09. tekuće godine. Tijekom mjeseca lipnja 2016. i  to  nekih  6 dana 
prije izvršenog odstrjela obratio mu se optuženik s tvrdnjom da je u njihovom lovištu uočio 
jelensko tele kako hramlje na jednu nogu i stoga ga je uputio da treba doći kako bi se sačinio 
zapisnik  te  ispoštivala  procedura  oko  obavještavanja  lovnog  i  veterinarskog  inspektora.  O 
izvršenim  odstrjelu  izvijestio    ga  je  optuženik  u  večernjim  satima  kada  je  već  došlo  do 
angažiranja pol.  službenika. U kasnijem  razgovoru sa optuženikom zaključio  je da su  njega 
privatne obveze oko građevinskih radova  spriječile da ga ranije izvijesti o odstrjelu divljači. 
Optuženik je kao lovočuvar imao obvezu u očevidnik unijeti podatak o odstrjelu, a potom da 
u  kontaktu  s  njim  dođe  do  sačinjavanja  zapisnika  koji  bi  se  proslijedio  lovnom  i 
veterinarskom  inspektoru.  U  dosadašnjoj  praksi  nisu  imali  odstrjel  u  vrijeme  lovostaja  i 
ovakvom  odstrjelu  trebalo  je  prethoditi    izdavanje  odobrenja  lovnog  i  veterinarskog 
inspektora da bi potom takva činjenica bila potvrđena i od strane veterinara mjesno nadležne 
ambulante.  U  LU  „Z.“  nije  sačinjavana  zabilješka  –  obavijest  o  navedenoj  činjenici,  niti  je 
kontaktirana osoba iz državnog lovišta „P.“  Šumarije V.. 
 
 
B.  Z.  kao  lovočuvar  u  Šumariji  V.  naglašava  da  je  povodom  dojave  i  po  zahtjevu 
upravitelja Šumarije V. u prostoru S. planina i to na dnu naselja D. prema naselju S. i to na 
50-100 m  od ceste pronašao ostatke jelenske divljači  (crijeva, noge i glava). Nije se zagledao 
u  izgled  unutrašnjih  organa  i  stoga  ne  zna  da  li  je  ova  divljač  bila  bolesna.  U  posljednje 
vrijeme  uočena  je  djelomična  prisutnost  bolesti  –  metilja  kod  jelenske  divljači.    Prema 
prisutnim  tragovima  nije  mogao  zaključiti  da  li  je  divljač  vučena,  a  na  asfaltu  su  uočeni 
tragovi krvi. 
 
 
Pomoćnik revirnika Šumarije V. S. S. naglašava da je krajem mjeseca lipnja 2016. u 
PP S izvršio preuzimanje 30 kg mesa jelenske divljači, upakiranog u crne pvc vreće. Jelenska 
divljač prodaje se pod kožom i sukladno odgovarajućem pravilniku pod kožom se transportira 
do hladnjače. U dužini 15 km lovište Šumarije V. graniči sa lovištem koje koristi  LU „Z.“ Č., 
tako da i cesta djelom razgraničava ova dva lovišta. Zabrana lova na jelensku telad nastupa 
28. veljače i traje do 1. listopada tekuće godine. Nema saznanja da bi u posljednje vrijeme bila 


6 K-309/16-11 
prisutna  bolest  kod  jelenske  divljači,  a  u  slučaju  da  postoji  takva  sumnja  tada  se  sukladno 
važećem  naputku  provodi    uzorkovanje  dijela  organa  –  jetrice  i  o  tome  izvještava  nadležni 
veterinar.  Unazad  3  mjeseca  odstrijelili  su  21  grlo  jelenske  divljači    i  niti  u  jednom  slučaju 
nisu  slali  uzorak  na  analizu  kod  nadležnog  veterinara  jer  nije  bilo  sumnje  na  bilo  kakvu 
bolest, uključujući i nametnika metilj. U Šumariji V. sanitarni odstrjel ne smije se provoditi na 
bilo kakvu inicijativu pojedinca i bez prethodnog pribavljanja odobrenja, tako da se potrebno 
obratiti  upravitelju  Šumarije  koji  je  dužan  kontaktirati  lovnog  inspektora,  a  isti  potom 
veterinarskog kako bi se ishodilo odobrenje. 
 
 
Sagledavajući ukupno ponašanje optuženika proizlazi da je isti raspolagao saznanjima 
koje su njegove obveze u slučaju provođenja odstrjela divljači za vrijeme lovostaja jer je na to 
upozoren  i  od  strane  lovnika  LU  u  kojoj  je  bio  lovočuvar,  što  je  optuženik  u  potpunosti 
ignorirao tako da je poduzeo radnju odstrjela bez pribavljanja prethodnog odobrenja nadležnih 
tijela,  a  po  izvršenom  odstrjelu  ne  obavještava  nikoga  iz  Šumarije  V.  da  je  ustrijeljena 
jelenska divljač završila u njihovom lovištu.    
 
 
Da je kod optuženika bilo stvarne namjere da provede sanitarni odstrel tada bi pribavio 
prethodno odobrenje, a posebno bi već kod učinjenog odstrela obavijestio lovnika Hrvatskih 
šuma  i  predao  meso  divljači  i  to  već  na  mjestu  odstrela  tako  da  ne  bi  protekao  vremenski 
period od više sati, sve do dolaska  djelatnika policije.       
 
 

S obzirom da je PP S zaprimila dojavu dana 29. lipnja 2016. oko 10,00 sati da je toga 
dana oko 06,00 sati izvršen protuzakoniti lov u mjestu  D., nedaleko mjesta V., na području 
državnog lovišta ...– „P.“, Hrvatskih šuma, Šumarija V. i da je obavljen očevid u kojem je u 
odsjeku ... gospodarska jedinica „S. planina“  uočen trag vučenja kroz šumu i travu u dužini 
92 m te da su odbačeni dijelovi utrobe i ostalih iznutrica jelena, dok su na kolniku registrirani  
tragovi krvi u obliku brisotina (vučenja), tada takvi dokazi ne potvrđuju optuženikovu obranu 
da je na nekih  10 metara od ruba ceste izvršio  odstranjivanje utrobe, noge i  glave jelenskog 
teleta. 
 
 
Kako  je  prema  sadržaju  zapisnika  o  privremenom  oduzimanju  predmeta  postupanje 
prema optuženiku okončano 29.6.2016. u 14,30 sati privremenim oduzimanjem mesa jelenske 
divljači  i  predajom  lovočuvaru  Šumarije  V.  S.  S.,evidentno  je  da  je  optuženik  imao  na 
raspolaganju cijelo dopodne da obavijesti nadležne osobe o izvršenom odstrjelu što on ne čini 
pozivajući se na radnu angažiranost kod zeta na gradilištu, a to po ocjeni suda nije prihvatljivo  
jer  je  obavještavanje  navedenih  osoba  mogao  učiniti  u  ranim  jutarnjim  satima  kod  samog 
odstrjela  i  očito  da  je  pozivanje  na  ove  obveze  učinjeno  u  namjeri  umanjivanja    kaznene 
odgovornosti. 
 
 

Kako ovakve radnje poduzima osoba koja ima svojstvo lovočuvara  kojem je i osobno 
poznata  procedura  na  koju  je  upozoren  i  od  strane  lovnika  P.  F.  kroz  potrebu  sačinjavanja 
zapisnika, upisivanja u očevidnik, tada je ignoriranje ovih obveza učinjeno očito s namjerom 
da odstrel jelenskog teleta ne bude prijavljen. 
 
 

Uzimajući  u  obzir  vrijeme  odstrjela  naznačene  divljači  upitno  je  da  li    se  i  radilo  o 
slučajnom nailasku na ranjenu, bolesnu divljač u drugom navratu, kako tvrdi optuženik  ili  o 
ciljanom  odstrjelu  za  vrijeme  lovostaja,  na  što  bi  upućivali  podaci  iz  fotodokumentacije 
očevida kao i spoznaje predstavnika Šumarije V. da uopće nije zabilježena pojavnost bolesti – 
metiljavosti jelenskog teleta. 
 


6 K-309/16-11 
 
U konkretnom slučaju ponajmanje je bilo za očekivati  da  odredbe o pravilnosti lova 
krši    osoba  koja  je  zadužena  za    sprečavanje  protuzakonitog  lova,  a    optuženik  je  kao 
lovočuvar  u potpunosti  znao koja se procedura mora poštivati uključujući i da se u  brdskim 
predjelima odstrjel  ne bio smio obavljati na udaljenosti manjoj od 100 m od granične linije. 
 
 
Uzimajući u obzir da je S. S. naznačio da kod odstrjela 21 grla jelenske divljači  niti u 
jednom  slučaju  nije  zabilježena  bolest  metiljavosti,  a  da  i  svjedok  B.  ne  govori  o  nekoj 
raširenosti ove bolesti tada je upitno da li  je jelensko tele imalo navedenu bolest, kao što je i 
upitno da li je bilo ranjeno te iz tih razloga hramljalo kako tvrdi optuženik. 
 
 
Međutim, neovisno o tome da li je kod ove vrste jelenske divljači bila prisutna bolest 
ili ranjavanje, optuženik nije ispoštivao niti osnovne preduvjete da ovaj odstrel bude zakonit.  
 
 
Naime, ne samo što podatak o odstrjelu nije evidentiran u njegovu očevidniku već je 
izostalo  i  obraćanje  lovniku,  veterinarskom  i  lovnom  inspektoru,  a  pri  tome  samo  mjesto 
odstrjela  divljači  ne  predstavlja  odlučnu  činjenicu  za  postojanje  kaznenog  djela 
protuzakonitog lova. 
 
U  opisanom  ponašanju  optuženik  je  izravnom  namjerom  ostvario  bitna  obilježja 
kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova iz čl. 204.st.1. KZ/11  jer je  bio svjestan i htio 
je da lovi divljač  u vrijeme lovostaja, kako je i propisano čl. 59.st.4. Zakona o lovstvu i čl. 4. 
Pravilnika o lovostaju. 
 
Odredbom  čl.  59.st.4.  Zakona  o  lovstvu  zabranjeno  je  loviti  divljač  za  vrijeme 
lovostaja  dok  su  čl.  4.  Pravilnika  o  lovostaju    određena  razdoblja  lovostaja  po  pojedinim 
vrstama divljači koje za jelensko tele traju od 1. ožujka do 30. rujna tekuće godine. 
 
Nalazeći dokazanim da je optuženik počinio kazneno djelo iz čl. 204.st.1. KZ/11 isti je 
oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca uz izricanje uvjetne osude u 
trajanju  od  1  godine.  Ocijenjeno  je  da  će  ovakva  sankcija  određena  u  donjem  dijelu 
zapriječene  kazne  i  uz  minimalan  rok  provjeravanja  ostvariti    svrhu  kažnjavanja  iz  čl.  41. 
KZ/11. Kod toga je uzeta u obzir dosadašnja neosuđivanost optuženika koji ima status HRVI 
II skupine – 100%, dok otegotne  okolnosti nisu utvrđene.  
 
 
Budući da je imovinskopravni zahtjev Hrvatskih šuma, UPŠ N. osnovan u cijelosti jer 
je postavljen sukladno Odštetnom cjeniku za izračun naknade  za štete  na divljači  u lovištu, a 
određen je za muško grlo jelena običnog, starosti  dvije godine i težine trofeja  do 1,99 kg u 
visini  od  8.600,00  kn,  na  temelju    čl.  158.  st.2.  ZKP/08  optuženik  se  obvezuje  nadoknaditi 
oštećeniku HŠ, UPŠ N., Odjel za lovstvo novčani iznos od 8.600,00 kn u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti presude. 
 
Kako se predmeti uporabljeni za počinjenje kaznenog djela na temelju čl. 204. st.4. u 
svezi čl. 79.  KZ/11 oduzimaju to se i predmeti naznačeni na potvrdi PP S posl. br.  ... od 29. 
lipnja  2016.  (lovačka  puška  s  kombiniranim  cijevima  marke  "Zbrojovka  Čehoslovačka", 
tvorničkog broja ...), oduzimaju, a isti će se po pravomoćnosti presude iskoristiti za potrebe 
MUP-a RH.  
 
 
Na temelju čl. 148. st. 1. ZKP/08 u svezi čl. 145. st. 2. toč. 1. i  6. ZKP/08 optuženiku 
se  nalaže  plaćanje  troškova  kaznenog  postupka  u  iznosu  od  580,16  kn  koji  se  odnose  na 
izradu fotodokumentacije očevida i paušalne naknade u iznosu od 300,00 kuna. 


6 K-309/16-11 
 
 
 
Slijedom  navedenog  odlučeno je kao u izreci ove presude. 
 
U V., 21. prosinca  2016.  
 
ZAPISNIČAR: 
 
 
 
 
 
             
 SUDAC  : 
 
Sunčica Solić    
 
 
                                                       Ilija Samardžija 
 
 
Uputa o pravu na žalbu:  Protiv ove presude ovlaštene  stranke  imaju pravo žalbe u roku od 
15  dana  od  primitka  pismenog  otpravka  ove  presude.  Žalba  se  podnosi  ovom  sudu  u  5 
istovjetnih primjeraka, a o istoj odlučuje nadležni županijski sud.  
 
Dostaviti:  
1.  ODO u B., B., J. J. kbr. ..., na broj: K-DO-.../... 
2.  okr.  S. F., O., B. I. kbr. ... 
3.  ošt.  Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica N., Odjel za lovstvo, N., J.J. S. kbr. 1 
po pravomoćnosti: 
4.  PP S na broj KU-.../...