Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. .. 
Poslovni broj: 6 K-344/15-2     
 
 
 
U IME REPUBLIKE HRVATSKE 
 
P R E S U D A 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sucu  Iliji  Samardžiji,  kao  sucu  pojedincu,  uz  sudjelovanje 
zapisničara Sunčice Solić, u kaznenom predmetu protiv  okr.  D. Ž., zbog kazn.  djela iz čl. 
204.st.2.  Kaznenog  zakona  ("Narodne  novine"  broj  125/11,  144/12,  56/15,  6/15  –  dalje  u 
tekstu: KZ/11), a povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u V. br. K-DO-.../...-
...  od  16.  studenoga  2015.,  prihvaćajući  zahtjev  Općinskog  državnog  odvjetništva  u  V.  za 
izdavanjem kaznenog naloga, dana 19. studenoga 2015.  
 
p r e s u d i o  j e : 
 
 
Temeljem čl.541. st.1 i 2 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 152/08, 
76/09,80/11,91/11-odluka  Ustavnog  suda  i    143/12,145/13,152/14  –  dalje  u  tekstu:ZKP/08)      
izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
 
 
Okrivljeni  Ž. D., OIB ..., sin I. i N. D. rođ. Laslo, rođen ... u L., sa prebivalištem u N. 
kbr. ..., drž. RH, vozač, nezaposlen, bez prihoda, razveden, otac jednog djeteta u dobi od 18 
godina,  sa  završenom  SSS,  vlasnik  osobnog  automobila  marke  "Mercedes  190",  1987. 
godište, bez čina,  prema izvodu iz KE neosuđivan, ne vodi se drugi postupak, 
 
k r i v      j e 
 
 
što  je  
 
 
dana  06.  srpnja  2015.  oko  06,45  sati  u  blizini  mjesta  G.  na  Ž.  k.  ...,  na  području 
Zajednice športskih i  ribolovnih udruga  V., protivno odredbi  čl.17.  st.1.  toč.2. i  čl.  57. st.1. 
toč.5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, bez dozvole za lov u športskom ribolovu u kanalu, 
postavio dvije mreže svaka dužine 10 m i visine 60 cm, vel. oko 4 x 4 cm, u koje je uhvatio 8 
komada raznih vrsta slatkovodnih riba, ukupne težine od 3,6 kg, sveukupne vrijednosti 935,00 
kn, 
 
 
d a k l e,  lovio ribu, upotrebom nedopuštenih pomoćnih sredstava,   
 
 
čime je počinio kazneno djelo protiv okoliša- protuzakonitim lovom i ribolovom 
opisano u čl. 204. st.2. KZ/11 


6 K-344/15-2     
 
 
pa se na temelju čl. 204.st.2. KZ/11 okrivljenik  
 
o s u đ u j e   n a 
 
 
KAZNU  ZATVORA u trajanju od  3 (tri)  mjeseca. 
 
 
Na temelju čl. 56.st.1. i 2. KZ/11   okrivljeniku  se izriče  
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
kojom se određuje da se kazna zatvora na koju  je osuđen okrivljenik  neće izvršiti ako 
u vremenu provjeravanja od  1 (jedne) godine ne počini  novo kazneno djelo. 
 
 
Na temelju čl. 204.st.4. u svezi čl. 79. st.1. KZ/11 oduzimaju se predmeti naznačeni na 
potvrdi  PP  V.  broj  ...  od  06.  srpnja  2015.  (osam  komada  slatkovodne  ribe  –  1  šaran,  2 
babuške, 1 som, 2 jezova i 2 linjaka, ukupne težine 3,6 kg;  dvije mreže ribarske svaka dužine 
10 metara, visine 60 cm,  veličine oka 4 x4 cm; improvizirani  čamac načinjen od zračnice i 
dječjeg bazena sa veslom (ručni rad) i daskom vel. 138 x 52 cm,  a isti predmeti će se izuzev 
ulovljene ribe po pravomoćnosti presude uništiti.  
 
 
Na temelju čl. 148.st.1. ZKP/08  u svezi čl.145. st.2. toč.1. i 6. ZK/08  okrivljenik se 
obvezuje  na      plaćanje    troškova  kaznenog  postupka    u  iznosu  od  550,00  kn  i  paušalne 
naknade u iznosu od 300,00 kn. 
 
Obrazloženje 
 
 
 
ODO u Virovitici podnijelo je optužnicu broj K-DO-.../...-... od 16. studenoga 2015., 
sa  zahtjevom  da  se  izda  kazneni    nalog  protiv  okr.  D.  Ž.  zbog  počinjenja  kaznenog  djela 
protiv okoliša- protuzakonitim lovom i ribolovom opisano u čl. 204. st.2. KZ/11. 
 
 
Analizirajući  utemeljenost  zahtjeva  za  izdavanje  kaznenog  naloga    ocjenjuje  se  da  
njegovo izdavanje opravdavaju  dokazi priloženi u sudskom spisu, a to su kaznena prijava  PP 
V.  broj  KU-.../...  od  13.7.2015.,  zapisnik  o  očevidu,  zapisnik  i  potvrda  o  privremenom 
oduzimanju predmeta, sadržaj zapisnika o prvom ispitivanju osumnjičenika sa DVD snimkom 
te službena zabilješka PP V. i fotodokumentacija očevida.    
 
 
Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta broj ... od 6. srpnja 2015. proizlazi da 
je od okrivljenika izvršeno oduzimanje 8 komada slatkovodne ribe, ukupne težine 3,6 kg, 2 
ribarske mreže svaka dužine 10 m, visine 60 cm, veličine oka 4x4 cm, improvizirani čamac 
načinjen od zračnice i dječjeg bazena sa veslom i daskom, veličine 138x52 cm. 
 
 
Prema  sadržaju  zapisnika  o  vraćanju  privremeno  oduzetih  predmeta  proizlazi  da  je 
predstavniku Športske ribolovne udruge V. H. D. vraćeno 8 komada slatkovodne ribe, ukupne 
težine 3,6 kg. 
 


6 K-344/15-2     
 
Iz iskaza okrivljenika proizlazi da isti priznaje lovljenje ribe nedopuštenim pomoćnim 
sredstvima, tako da je nakon kupovine mreže veličine 20 m istu prerezao na 2 dijela i 5. srpnja 
2015. u večernjim satima na kanalu u blizini mjesta G. postavio 2 mreže u koju se uhvatilo 8 
riba,  a  kada  je  došao  izvući  ribu  zatekli  su  ga  djelatnici  policije.  Iako  je  znao  da  se  u 
navedenom  kanalu  riba  ne  smije  hvatati  mrežom,  te  da  od  sportsko  ribolovne  udruge    nije 
dobio  dozvolu za pecanje ribe, postavio je mreže da uhvati manje ribe koje bi mu poslužile 
kao mamac za pecanje drugih riba.  
 
 
Ovakvo  postupanje  okrivljenika  bilo  je  protivno  odredbi  čl.17.st.1.toč.2.  i  čl. 
57.st.1.toč.5.  Zakona  o  slatkovodnom  ribarstvu    jer  se  okrivljenik  upustio  u  lov  ribe 
upotrebom  nedopuštenih  pomoćnih sredstava.  
 
 
Postupajući na opisani način okrivljenik je izravnom namjerom počinio kazneno djelo 
protuzakonitog  lova  i  ribolova,  opisano  i  kažnjivo  po  čl.  204.st.2.  KZ/11  te  je    osuđen  na 
kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca uz izricanje uvjetne osude  od  1 godine.  
 
Prilikom  osuđivanja  okrivljenika  na  naznačenu  sankciju  olakotnim  je  cijenjena    njegova 
dosadašnja neosuđivanost kao i težina te okolnosti počinjenog kaznenog djela. 
 
 
Na temelju čl. 204.st.4. u svezi čl. 79. st.1. KZ/11 oduzimaju se predmeti naznačeni na 
potvrdi  PP  V.  broj  ...  od  06.  srpnja  2015.  (osam  komada  slatkovodne  ribe  –  1  šaran,  2 
babuške, 1 som, 2 jezova i 2 linjaka, ukupne težine 3,6 kg,  dvije ribarske mreže svaka dužine 
10 metara, visine 60 cm,  veličine oka 4 x4 cm; improvizirani  čamac načinjen od zračnice i 
dječjeg bazena sa veslom (ručni rad) i daskom vel. 138 x 52 cm,  a isti predmeti će se izuzev 
ulovljene ribe, po pravomoćnosti presude uništiti.  
 
 
Donošenjem osuđujuće presude nalaže se okrivljeniku da kao osuđena osoba podmiri 
sudu  troškove  kaznenog    postupka  u  iznosu  od  550,00  kn  koji  se  odnose  na  izradu 
fotodokumentacije očevida i  paušalnu naknadu u iznosu od 300,00 kn, sukladno  čl. 148. st.1. 
u svezi čl.145. st.2. toč.1. i  6.  ZKP/08.   
 
Slijedom  navedenog  odlučeno je kao u izreci ove presude.  
 
U V.,  19. studenoga 2015. 
 
Zapisničar: 
 
Sudac: 
 
 
 Sunčica Solić v. r. 
Ilija Samardžija v. r. 
 
PRAVNA POUKA: Okrivljenik može u roku od 8 (osam) dana po primitku ove odluke u 
smislu čl. 541. st. 4. ZKP-a, a u svezi čl. 542. st. 2. ZKP-a podnijeti prigovor protiv kaznenog 
naloga u pisanom obliku ovome sudu. Prigovor ne mora biti obrazložen i u njemu se mogu  
predložiti dokazi u korist obrane. 
Okrivljenik se može odreći prava na prigovor, ali od podnesenog prigovora nakon 
započinjanja rasprave ne može odustati.  Po proteku roka za prigovor, ako prigovor ne bude 
podnesen, kazneni nalog će postati pravomoćan.  
U smislu čl. 545. ZKP-a protiv presude o izdavanju kaznenog naloga državni odvjetnik ima 
pravo žalbe o kojoj odlučuje viši sud. Ako je okrivljenik podnio prigovor protiv presude o 


6 K-344/15-2     
izdavanju kaznenog naloga, odbacit će se žalba državnog odvjetnika u smislu čl. 545. st. 2. 
ZKP-a. 
Dostaviti:  
1. ODO u V. na broj: K-DO-.../... 
2. okr.  Ž. D., N. kbr. ...– uz optužnicu 
3. Policijska postaja V. (na broj KU-.../...) – po pravomoćnosti 
 
Za točnost otpravka – ovlašteni službenik:  
 
 
 
 
 
 
 
Sunčica Solić