Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u V. 
V., T. M. .... 
Poslovni broj:6 K-362/15-2 
 
 
 
U IME REPUBLIKE HRVATSKE 
 
P R E S U D A 
 
 
 
Općinski  sud  u  V.,  po  sucu  Iliji  Samardžiji,  kao  sucu  pojedincu,  uz  sudjelovanje 
zapisničara  Sunčice  Solić,  u  kaznenom  predmetu  protiv    okr.  O.  M.  zbog  kazn.  djela  iz  čl. 
204.  st.1.  Kaznenog  zakona  ("Narodne  novine"  broj  125/11,  144/12,  56/15,  61/15  –  dalje  u 
tekstu: KZ/11), a povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u V. br. K-DO-.../...-.. 
od  26.  studenoga  2015.,  prihvaćajući  zahtjev  Općinskog  državnog  odvjetništva  u  V.  za 
izdavanjem kaznenog naloga, dana 2. prosinca  2015.   
 
p r e s u d i o  j e : 
 
 
Na  temelju  čl.541.  st.1  i  2  Zakona  o  kaznenom  postupku  ("Narodne  novine"  br. 
152/08,  76/09,80/11,91/11-odluka  Ustavnog  suda  i    143/12,145/13,  152/14  –  dalje  u 
tekstu:ZKP/08)  izdaje se 
 
KAZNENI   NALOG 
 
 
Okrivljeni      O.  M.,  OIB  ...,  sin  N.  i  A.  O.  rođ.  V.,  rođen  ...  u  mjestu  R.,  sa 
prebivalištem u S., T. R.. B. ..., drž. RH, kovinotokar, nezaposlen, završio SSS, razveden, otac 
dvoje djece, suvlasnik obiteljske kuće od 130 m2 u S., 20 kj poljoprivrednog zemljišta, kuće u 
R.  od  35  m2,  osuđivan  presudom  Općinskog  suda  u  S.  br.  K-.../...-...  od  29.03.2010. 
pravomoćne 06.05.2010. zbog čl. 335. st.1. i čl. 258. st.2. KZ-a na kaznu zatvora od 7 mjeseci 
na  rok  kušnje  od  1  godine  i  presudom  Općinskog  suda  u  V.  br.  K-.../...  od  17.01.2013. 
pravomoćne 08.02.2013. zbog čl. 129. st.2. KZ-a na kaznu zatvora od 8 mjeseci i rok kušnje 
od 2 godine, ne vodi se drugi postupak,  
 
k r i v    j e 
 
 
što  je  
 
 
dana  21.10.2015.  oko  09,00  sati  u  šumskom  predjelu,  300  m  južno  od  mjesta  R., 
protivno  čl.  59.  st.1.  i  čl.  64.  st.1.  toč.  2.  Zakona  o  lovstvu  (NN  140/05,  75/09,  153/09  i 
14/14), iako znajući da je na tom mjestu lov zabranjen, na neutvrđen način usmrtio jelensku 
divljač, nakon čega je nožem raskomadao jelensko meso vlasništvo LU Z. iz Č., koje je nakon 
toga odnio na adresu u R. kbr. ...,  
 
 
d a k l e, lovio na mjestu na kojem lov nije dopušten,  


6 K-362/15-2 
 
 
čime je počinio kazneno djelo protiv okoliša- protuzakonitim lovom i ribolovom iz čl. 
204. st.1. KZ/11 
 
 
pa se na temelju čl. 204. st.1. KZ/11 okrivljenik O. M. 
 
o s u đ u j e   n a 
 
  
KAZNU ZATVORA u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci.  
 
 
Na temelju čl. 56.st.1. i 2. KZ/11 okrivljeniku O. M. se izriče  
 
UVJETNA OSUDA 
 
 
kojom se određuje da se kazna zatvora na koju  je osuđen okrivljenik neće izvršiti ako 
u vremenu provjeravanja od 3 (tri) godine ne počini  novo kazneno djelo. 
 
 
Na temelju čl. 79.st.1. u svezi čl. 204. st.4. KZ/11 oduzimaju se predmeti naznačeni na 
potvrdi PP S broj ... od 22. listopada 2015. (čisto jelensko meso težine  73 kg , te 20 kg otpada 
i kosti),  a isti će se po pravomoćnosti presude predati LU Z. Č..  
 
 
Na temelju čl. 148.st.1. ZKP/08  u svezi čl.145. st.2. toč. 1. i  6. ZK/08  okrivljeniku se 
nalaže  plaćanje    troškova  kaznenog  postupka  u  iznosu  od  564,00  kn  i  paušalne  naknade  u 
iznosu od 300,00 kn. 
 
Obrazloženje 
 
 
ODO  u  V.  podnijelo  je  optužnicu  broj  K-DO-.../...-...  od  26.  studenoga      2015.,  sa 
zahtjevom da se izda kazneni  nalog protiv okr. O. M. zbog počinjenja kaznenog djela protiv 
okoliša- protuzakonitim lovom i ribolovom iz čl. 204. st.1. KZ/11. 
 
 
Analizirajući  osnovanost  zahtjeva  za  izdavanje  kaznenog  naloga  ocjenjuje  se  da  
njegovo izdavanje opravdavaju  dokazi priloženi u sudskom spisu, a to su kaznena prijava PU 
V. podravske, PP S broj KU-.../... od 29.10.2015., zapisnik o očevidu te zapisnik i potvrda PP 
S  o  privremenom  oduzimanju  predmeta.  Navedeni  dokazi  upućuju  da  je  od  okrivljenika 
izvršeno  izuzimanje  čistog    73  kg  jelenskog  mesa,  te  20  kg  otpada  i  kosti,  a  kako  je 
okrivljenik    došao  u  posjed  jelenskog  mesa  bez  da  je  o  toj  činjenici  upoznao  lovnika  za 
zaključiti je da je okrivljenik usmrtio jelensku divljač.  
 
 
Okrivljeniku je kao lovcu koji je imao položen lovački ispit bilo poznato da lov ove 
vrste  divljači  na  navedenom  mjestu  nije  dozvoljen,  što  sve  upućuje  da  je  uporabom 
odgovarajućeg sredstva usmrtio jelensku divljač.  
 
 
Opisani  način postupanja okrivljenika  sadrži obilježja kaznenog djela protuzakonitog 
lova i ribolova iz čl. 204.st.1. KZ/11 koje kazneno djelo je počinjeno izravnom namjerom jer 
je  okrivljenik  bio  svjestan    da  lovi  na  mjestu  na  kojem  lov  nije  dopušten,  a  što  je  i  htio 
ostvariti. 
 


6 K-362/15-2 
 
Za  takav  oblik  postupanja  okrivljenik  je  osuđen  na  kaznu  zatvora  u  trajanju  od  11 
mjeseci  uz  rok  provjeravanja  od  3  godine  jer  je  ocijenjeno  da  će  svrha  kažnjavanja  biti 
ostvarena  uvjetnom osudom, pri čemu je kod određivanja visine sankcije cijenjena činjenica 
dosadašnje osuđivanosti okrivljenika za drugu vrstu kaznenih, a kod čega su uzete u obzir  i 
ukupne okolnosti počinjenja kaznenog  djela. 
 
 
Na temelju čl. 79.st.1. u svezi čl. 204. st.4. KZ/11 oduzimaju se predmeti naznačeni na 
potvrdi PP S broj ... od 22. listopada 2015. (čisto jelensko meso težine  73 kg , te 20 kg otpada 
i kosti),  a isti će se po pravomoćnosti presude predati LU Z. Č..  
 
 
Donošenjem  osuđujuće  presude  okrivljeniku  se  nalaže  plaćanje  troškova  kaznenog 
postupka u iznosu od 564,00 kn koji obuhvaćaju izradu fotodokumentacije očevida i  paušalne 
naknade  u  iznosu  od  300,00  kn,  sukladno    čl.  148.  st.1.  u  svezi  čl.145.  st.2.  toč.  1.  i  6.  
ZKP/08.   
 
 
Slijedom  navedenog  odlučeno je kao u izreci ove presude.  
 
U V., 2. prosinca  2015. 
 
Zapisničar: 
 
Sudac: 
 
 
 Sunčica Solić v. r. 
Ilija Samardžija v. r. 
 
PRAVNA  POUKA:  Okrivljenik  može  u  roku  od  8  (osam)  dana  po  primitku  ove  odluke  u 
smislu čl. 541. st. 4. ZKP-a, a u svezi čl. 542. st. 2. ZKP-a podnijeti prigovor protiv kaznenog 
naloga u pisanom obliku ovome sudu. Prigovor ne mora biti obrazložen i u njemu se mogu  
predložiti dokazi u korist obrane. 
Okrivljenik  se  može  odreći  prava  na  prigovor,  ali  od  podnesenog  prigovora  nakon 
započinjanja rasprave ne može odustati.  Po proteku roka za prigovor, ako prigovor ne bude 
podnesen, kazneni nalog će postati pravomoćan.  
U smislu čl. 545. ZKP-a protiv presude o izdavanju kaznenog naloga državni odvjetnik ima 
pravo  žalbe  o  kojoj  odlučuje  viši  sud.  Ako  je  okrivljenik  podnio  prigovor  protiv  presude  o 
izdavanju kaznenog naloga, odbacit će se žalba državnog odvjetnika u smislu čl. 545. st. 2. 
ZKP-a. 
 
Dostaviti:  
1. ODO u V. na broj: K-DO-.../... 
2. okr. O. M., S., T. R.. B. ...-  uz optužnicu 
3. ošt. LU Z. Č., (predstavnik F. P., Č. ...) 
4. PP S na posl. br. KU-.../... 
 
Za  točnost otpravka – ovlašteni službenik:  
 
 
 
 
 
 
 
Sunčica Solić