Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Psi lutalice 2020'.

PITANJE: 
 
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru 
na ovaj email, dostavite sljedeće informacije koliko je Grad Županja zbrinuo pasa lutalica u 2020. 
godini te da li je provedena javna nabava ? 
 
S poštovanjem, 
Ivica Krajun 
 
 
 
ODGOVOR: 
 
Poštovani gospodine Krajun, 
 
Grad  Županja  je  putem  Veterinarsko  higijeničarskog  servisa  „Tip-Tip“  Vinkovci,  u  2020. 
godini zbrinuo 28 psa lutalica. Od toga jedan pas je vraćen vlasniku, pet pasa je udomljeno, 
dvanaest pasa je uginulo, a preostalo je deset pasa u skloništu. 
 
Sukladno članku 62. točka 4. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17.), članku 6. Pravilnika o 
provedbi postupka jednostavne nabave (NN 5/17.), te preporuci Koordinacijske radne skupine 
za provedbu Zakona o zaštiti životinja Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 322-01/17-
01/04, URBROJ: 2196/1-01-17-3, Grad Županja sklopio je Ugovor o zbrinjavanju napuštenih 
i izgubljenih životinjama koji je još na snazi. Ugovor je sklopljen sa gore navedenim servisom, 
jedinim  ovlaštenim  skloništem  za  životinje  koje  se  nalazi  na  području  jedinice  područne 
(regionalne) samouprave u kojoj je smješten Grad Županja. 
 
 
S poštovanjem. 
 
 
Josip Nikolozo, dipl.ing.građ. 
Pročelnik Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo,  
prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja