Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Ugovor o radu direktora'.


Na temelju Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Županja o imenovanju
direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Županja broj:
283/2021_od
02. rina
2021. godine i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Županja
od
02. ruina
2021.
godine o davanju ovlaštenja predsjedniku Turističke zajednice Grada
Županja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s direktorom Turističkog ureda
Turističke zajednice Grada Županja,
Turistička zajednica
Grada Županja OIB: 91193997278, Županja, Veliki kraj 66, koju zastupa
Damir Juzbašić, dipliur., predsjednik Turističke zajednice Građa Županja (u daljnjem tekstu:
Poslodavac)
i
Kruno Šarić iz Županje, Mladena Pozajića 29A, OIB: 13101522832 (u daljnjem tekstu:
Zaposlenik, na temelju članka8., 10. i 11. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17. i
98/19.)
sklopili su dana
2021. godine u Županji
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME -
Članak 1.
Ovim Ugovorom o radu stranke potpisnice Ugovora uređuju međusobna prava i obveze te
određena pravila i pitanja iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom Zaposlenika kod
Poslodavca.
Članak 2.
Ovim se Ugovorom između Poslođavca i Zaposlenika zasniva radni odnos na neodređeno
vrijeme počev od__14. rujna
_2021.
godine, pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom i općim
aktima Turističke zajednice Grada
Županja.
Članak 3.
Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor o rađu za radno mjesto Direktora Turističkog ureda
Turističke zajednice Grada Županja.
Zaposlenik će poslove i radne zadatke radnog mjesta iz stavka 1. ovog članka obavljati u skladu
s općim aktima Poslodavca, zakonskim i podzakonskim propisima, te pravima i obvezama
utvrđenim ovim Ugovorom.
Članak 4.
Poslodavac i Zaposlenik sporazumno utvrđuju, da ako Zaposlenik, izmjenom propisa ili zbog
bilo kojeg drugog razloga, ne bude ponovno izabran za Direktora, ima pravo na nastavak rada
na neodređeno vrijeme u Turističkoj zajednici Grada Županja na poslovima koji odgovaraju
njegovoj školskoj, odnosno stručnoj spremi.


U slučaju iz stavka 1.
ovog članka Poslodavac je u obvezi prijašnjem Direktoru ponuditi
sklapanje drugoga, zasebnog ugovora o radu, osim u slučaju njegova skrivljenog ponašanja
izvanrednog otkaza Ugovora.
i
Članak 5.
Ugovorne strane utvrđuju da će Zaposlenik na radnom mjestu Direktora obavljati poslove
utvrđene Statutom Turističke zajednice Grada Županja, odnosno drugim općim aktima
Turističke zajednice koji uređuju prava i obveze Direktora u pogledu rada u Turističkoj
zajednici.
Sve poslove i radne zadaike, za koje mu je potrebna prethodna suglasnost, suglasnost ili
odobrenje Poslodavca, Zaposlenik će izvršavati isključivona temelju odluka Poslođavca.
Članak 6.
Pored poslova navedenih u članku 5. ovog Ugovora, Zaposlenik će, prema nalogu Poslodavca,
obavljati i druge poslove koji su sukladni naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos.
Članak 7.
Zaposlenik se obvezuje poslove navedene u članku 5. i 6. obavljati urednoi savjesno, prema
uputama Poslodavca u slučajevima kada su mute upute obvezne, u skladu s naravi i vrstom
rada, sukladno pravilima struke i po svom najboljem znanju i iskustva.
U
odlučivanju o pitanjima koja su mu povjerena, Zaposlenik ima obvezu poštivanja zakonskih
i podzakonskih propisa te akata Poslodavca.
Zaposlenik je odgovoran za uspješno poslovanje i zakonitost rada Turističke zajednice u
granicama utvrđenih ovlasti, kaoi za istinitost i pravilnostposlovne dokumentacije, a za svoj
rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.
Članak 8.
Zaposlenik će poslove iz članka 5. i 6. ovog Ugovora u većem razdoblju obavljati u poslovnim
prostorijama Poslodavca u Županji, Veliki kraj 66,sredstvima i opremom Poslodavca.
Zaposlenik će poslove iz članka 5. i 6. ovog Ugovora u manjem razdoblju obavljati na cijelom
području Republike Hrvatske, a po potrebi i u inozemstvu, zastupajući i predstavljajući
Poslodavca.
Članak 9.
Zaposlenik će početi sa radom kod Poslodavca dana _14. ruina 2021. godine.
Ako Zaposlenik ne počne s radom naznačenog datuma iz stavka 1. ovogčlanka, ovaj Ugovor
će se smatrati raskinutim osim ako se Poslodavac i Zaposlenik pisanim putem ne sporazume o
drugom datumu početka rada, najkasnije u roku od osam dana od isteka datuma iz stavka 1.
ovog članka.


Članak 10.
Zaposlenik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno.
Članak 11.
Za obavljene poslove iz članka 5. i 6. ovog Ugovora Poslodavac se obvezuje Zaposleniku
isplaćivati osnovnu bruto plaću u visini utvrđenoj Pravilnikom o plaćama zaposlenih u
Turističkom uređu Turističke zajednice Grada Županja.
Plaća se Zaposleniku isplaćuje jedanput mjesečno, najkasnije do petnaestog u mjesecu, za
prethodni mjesec.
Poslodavac je dužan prilikom isplate plaće Zaposleniku uruči
način izračuna plaće.
Članak 12.
Za svaku navršenu godinu dana radnog staža osnovna bruto plaća Zaposlenika povećava se za
0,5% ali najviše do 20%.
Zaposlenik ima pravo na povećanje osnovne plaće za ostvarene rezultate rada te po osnovi
otežanih uvjeta rada u slučajevima i u iznosu utvrđenim Pravilnikom o plaćama zaposlenih u
Turističkom uredu Turističke zajednice Građa Županja.
Članak 15.
U tijeku rada Zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od 30 minuta koji ne može biti
na početku ili na kraju radnog vremena.
Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor subotom i nedjeljom.
Ako zbog potrebe organizacije i procesa rada Zaposlenik moraraditi u dan/e tjednog odmora,
dan/i tjednog odmora osigurat će mu se u prvom slijeđećem tjednu koji
slijedi nakon tjedna u
kojem je radio ili će koristiti pravo na povećanje plaće utvrđeno Pravilnikom o plaćama
zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Županja.
Članak 14.
Zaposlenik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmoru trajanju od 30
dana.
Blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je
utvrdio ovlašteni liječnik, te dani plaćenog dopusta, ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg
odmora.


Početak korištenja i trajanje godišnjeg odmora Zaposlenik mora uskladiti s Predsjednikom
Turističke zajednice Grada Županja prije početka korištenja godišnjeg odmora, pri čemu treba
uzeti u obzir stanje poslovai interese Turističke zajednice Grada Županja.
Članak 15.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te obrazovanja i stručnog
usavršavanja za potrebe Poslodavca, Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini
utvrđenoj
Pravilnikom o plaćama zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Županja.
Članak 16.
Tijekom kalendarske godine Zaposlenik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu
plaće (plaćeni dopust) u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu.
Ukupno godišnje trajanje plaćenog dopusta u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu iznimno
može trajati više od sedam radnih dana.
Članak 17.
Poslodavac može Zaposleniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.
Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim
odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.
oČlanak18.PoslodavacmožeisplatitiZaposlenikuUskrsnicu,Božićnicu,RegreszagodišnjiodmoriDar7adjecuuslučajevimaiuvisiniutvrđenojPravilnikomoplaćamazaposlenihuTurističkomureduTurističkezajedniceGradaŽupanja.Članak19.ZaposlenikilinjegovaobiteljimajupravonanovčanupomoćPoslodavcauslučajevimaiuvisiniutvrđenojPravilnikomplaćamazaposlenihuTurističkomureduTurističkezajedniceGradaŽupanja.Članak20.Pravozaposlenikanaotpremninuradiodlaskaumirovinu,pravonanaknadeprijevoznihtroškova,dnevnicaitroškovanoćenjanaslužbenomputovanju,pravonakorištenjeprivatnogautomobilauslužbenesvrhetepravonajubilamunagrađuutvrđenojePravilnikomoplaćamazaposlenihuTurističkomureduTurističkezajedniceGradaŽupanja.Članak21.ea


Zaposlenik se obvezuje da za vrijeme rada kod Poslodavca nećeza svoj račun,ili za račun trećih
osoba obavljati posloveiz djelatnosti Poslođavca ili iz drugih djelatnosti koje nabilo koji način
konkuriraju djelatnosti Poslodavca.
Članak 22.
Zaposlenik je obvezan čuvati kao poslovnu tajnu svaki podatak koji je prisilnim propisom,
općim aktom Poslodavca ili pojedinačnim pisanim aktom Poslodavca proglašen poslovnom
tajnom.
Zaposlenik je obvezan poslovnu tajnu čuvati i nakon prestanka ovog Ugovora odnosno
prestanka radnog odnosa kod poslodavca.
Zaposlenik odgovara Poslodavcu za štetu nastalu uslijed odavanja poslovne tajne.
Članak 23.
Zaposlenik je dužan stručno se osposobljavati i usavršavatiza vrijeme trajanja radnog odnosa,
svaki put kad tozahtijevapriroda posla koji obavlja.
Poslodavac je, u koliko
za tu namjenu ima osigurana novčana sredstva, dužan omogućiti
Zaposleniku stručno osposobljavanje i usavršavanje u tijeku radnog odnosa, osobito prilikom
promjene ili uvođenja nove organizacije i tehnologije rada.
Članak 24.
Zaposlenik potvrđuje da mu je omogućeno upoznavanje s propisima o radnim odnosima, i
propisima o zaštiti na radu, kao i da je upoznat s organizacijom reda i zaštitom na radu.
Članak 25.
Zaposlenik potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je zdravstveno sposoban za obavljanje
poslovaiz članka 3. ovog Ugovora, odnosno da nepostoje okolnosti koje ga onemogućavaju ili
ometaju u izvršenju obveza iz ovog Ugovora ili koje ugrožavaju životi zdravlje osoba s kojima
u izvršenju ovog Ugovora dolazi u dodir.
Članak 26.
Zaposlenik je dužan u svakoj prilici ponašati se i postupati na način koji ne šteti ugledu
Poslodavca.
Direktor je odgovoran za materijalnu štetu koju je svojom krivnjom prouzročio Poslodavcu u
obavljanju povjerenih poslova.
Članak 27.


Ugovor o raduprestaje na način, po postupku i uz uvjete propisane Zakonom o radu.
Članak 28.
Obje ugovome strane mogu redovnoili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane
Zakonom o radu.
Akoovaj Ugovor o radu redovito otkazuje Poslodavac ili Zaposlenik, otkazni rokovi određuju
se prema kriterijima iz odredbi Zakona o radu.
Članak 29.
Na sva prava i obveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim Ugovorom, odgovarajuće
se primjenjuju odredbe općih akata Poslodavca odnosno Zakona o radu.
Članak 30.
Eventualne sporove nastale u vezi s ovim Ugovorom Poslodavac i Zaposlenik nastojat će riješiti
sporazumno, a ako u tome neuspiju, nadležan je stvarno i mjesno nadležni sudza Poslodavca.
Sve izmjene i dopune ovog Ugovora, važeće su samo akosusastavljene u pisanom obliku.
Članak 31.
U znak daje ovi Ugovorom izražena prava volja ugovornih stranaka i to upravo onakva koju
su željeli utvrditi
koje će se pridržavati, ugovorne strane Ugovor vlastoručno potpisuju.
Članak 32.
Ova Ugovor sklopljen je u 1ri istovjetna i jednakovrijedna primjerka, od kojih Poslodavac
zadržava dva primjerka a Zaposlenik jedan primjerak.
Broj: 2908/2021
ZA POSLODAVCA.
ZAPOSLENIK
ić, dipl.iur.