Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Hr.ceste - dopuna zahtjeva'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  
ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
      Zagreb, 29. lipnja 2018.god. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Na  temelju  članka  192.  Zakona  o  radu  („Narodne  novine“  broj  93/14  i  127/17  ),    Hrvatske  ceste 
d.o.o.,  Zagreb - Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: poslodavac) i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb - 
Širolina  4,  Podružnica Hrvatske  ceste,  Zagreb,  (u  daljnjem  tekstu:  sindikat),  zaključili  su  dana  29. 
lipnja 2018. godine 
 
 
K O L E K T I V N I   U G O V O R  
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim  Kolektivnim  ugovorom  (u  daljnjem  tekstu:  Ugovor)  utvrđuju  se  prava  i  obveze  njegovih 
potpisnika  i  uređuju  pitanja  iz  radnih  odnosa  ili  ona  u  vezi  s  radnim  odnosima  radnika  kod 
poslodavca. 
Članak 2. 
Prema  odredbama  ovog  Ugovora  poslodavac  je  Hrvatske  ceste,  društvo  s  ograničenom 
odgovornošću,  za  upravljanje,  građenje  i  održavanje  državnih  cesta,  Zagreb,  Vončinina  3  za  koje 
radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove. 
Prema  odredbama  ovog  Ugovora  radnik  je  fizička  osoba  koja  obavlja  određene  poslove  za 
poslodavca na temelju ugovora o radu. 
 
Članak 3. 
 
Odredbe  ovog  Ugovora  obvezuju  i  primjenjuju  se  na  njegove  potpisnike  i  na  osobe  koje  prema 
odredbama Zakona o radu mogu biti stranke Ugovora, a  koje mu naknadno pristupe. 
Ugovor obvezuje i primjenjuje se na sve radnike koji su u radnom odnosu kod poslodavca. 
Ovaj se Ugovor primjenjuje na području Republike Hrvatske. 
 
Članak 4.  
 
Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se izravno, ako za primjenu pojedinih odredaba nije potrebna 
odgovarajuća razrada u općim aktima poslodavca. 
Opći akti moraju biti u skladu s ovim Ugovorom. 
Ako je općim aktima poslodavca pojedino pravo radnika korisnika prava iz ovog Ugovora različito 
utvrđeno izravno se primjenjuje najpovoljnije pravo za radnika. 
 
Članak 5.  
Sklapanjem  ovog  Ugovora  između  ugovornih  stranaka  potpisnika  i  osoba  na  koje  se  primjenjuje 
nastaju  obvezno  -  pravni  odnosi,  koji  se  mogu  mijenjati  samo  pod  uvjetima  utvrđenim  ovim 
Ugovorom. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Stranke  potpisnice  ovog  Ugovora  i  osobe  na  koje  se  on  primjenjuje,  dužne  su  u  dobroj  vjeri 
ispunjavati njegove odredbe. 
Zbog povrede obveza iz ovog Ugovora, oštećena stranka ili osoba na koju se on primjenjuje, može 
tražiti naknadu pretrpljene štete sukladno zakonu. 
 
Članak 6.  
Ako  se  statusnom  promjenom  ili  pravnim  poslom  na  novog  poslodavca  prenese  dio  poslova  iz 
nadležnosti i djelokruga rada poslodavca, na novog poslodavca prenose se i ugovori o radu radnika 
koji  rade  poslove  koji  su  predmet  prenošenja,  a  na  radnike  se  do  sklapanja  novoga  kolektivnog 
ugovora, a najdulje dvije godine, nastavlja primjenjivati ovaj Ugovor.  
Radnik  čiji  je  ugovor  o  radu  prenesen  u  svezi  sa  stavkom  1.  ovoga  članka,  zadržava  u  svezi  s 
otkazom,  otkaznim  rokovima,  otpremninom  i  svim  drugim  pitanjima  iz  radnog  odnosa  sva  prava 
koja je stekao do dana prijenosa ugovora o radu. 
Poslodavac se obvezuje da će u slučaju prestanka rada društva ili poduzeća kojemu je prenesen dio 
društva ili je dio društva (poduzeća) dan u zakup, u svezi s ovim člankom u razdoblju kraćem od šest 
mjeseci, preuzeti na rad radnike tog društva te s njima ponovno sklopiti ugovor o radu. 
 
 
Članak 7.  
U slučaju promjena i u tijeku promjena iz članka 6. ovog Ugovora, a prije donošenja važnih odluka i 
realizacije istih, poslodavac se obvezuje pravovremeno o svemu obavijestiti sindikat, koji je stranka 
ovog Ugovora, te se o svim pitanjima s njime konzultirati. 
 
II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA  
Članak 8.  
Postupak zasnivanja radnog odnosa s novim radnicima pokreće se na prijedlog nadležnog direktora 
sektora  putem  Sektora  za  pravne  poslove  uz  suglasnost  predsjednika  Uprave  poslodavca,  a  sve 
sukladno sistematizaciji radnih mjesta kod poslodavca. 
Poslodavac  će,  ukoliko  to  smatra  opravdanim  s  organizacijskog  aspekta  poslodavca,  popunjavanje 
slobodnih radnih mjesta prvenstveno provoditi internom raspodjelom radnika  poslodavca uz uvjet da 
radnik ispunjava sve potrebne uvjete za to radno mjesto. 
 
 

Članak 9. 
 
Uvjeti  i  način  zapošljavanja  radnika  kod  poslodavca    rješavat  će  se  sukladno  Zakonu  o  radu, 
Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustroju te drugim aktima poslodavca. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Članak 10.  
Radni odnos zasniva se pisanim ugovorom o radu između poslodavca i izabranog kandidata. 
Ugovor o radu sklapa se u pravilu na neodređeno vrijeme. 
 
Ugovor o radu može se iznimno sklopiti i na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je 
prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani: 
 
- rokom, 
- izvršenjem određenog posla, 
- nastupanjem određenog događaja. 
Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi 
ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene 
privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili 
kolektivnim ugovorom. 
Ograničenje  iz  prethodnog  stavka  ovoga  članka  ne  odnosi  se  na  prvi  ugovor  o  radu  sklopljen  na 
određeno vrijeme. 
Ugovor  o  radu  na  određeno  vrijeme  prestaje  istekom  vremena,  odnosno  prestankom  postojanja 
razloga radi kojih je sklopljen. 
 
Članak 11.  
Ugovor o radu sklapa se u pravilu na neodređeno vrijeme. 
Prilikom zasnivanja radnog odnosa ugovara se probni rad u trajanju od tri do šest mjeseci zavisno o 
stupnju stručne spreme radnika. 
 
Članak 12. 
 
S osobom koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala (pripravnik) može se sklopiti 
ugovor o radu na radno mjesto pripravnik. 
 
Na poslove s posebnim uvjetima rada poslodavac može zaposliti pripravnika samo pod uvjetom ako 
može osigurati nadzor rada pripravnika na tim poslovima. 
 
Pripravnik  na  poslovima  s  posebnim  uvjetima  rada  ne  smije  se  rasporediti  na  obavljanje  poslova u 
hitnim intervencijama odnosno poslove koji bi mogli ugroziti zdravlje i život pripravnika ili drugih 
radnika poslodavca. 
 
Raspoređivanje pripravnika na poslove iz prethodnog stavka ovog članka predstavlja tešku povredu  
radne obveze. 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Pripravnik  nije  odgovoran  za  pogreške  u  radu  ako  posao  obavlja  na  način  utvrđen  programom, 
odnosno po uputama mentora i članova Povjerenstva. 
 
Pripravnik obavlja poslove i zadatke nesamostalno i pod nadzorom osobe koju odredi poslodavac. 
 
 
Članak 13. 
 
Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje najduže godinu dana, a različit je u odnosu na 
stupanj stručnog obrazovanja pripravnika i to: 
 

najviše  12  mjeseci  za  pripravnika  koji  ima  visoku  spremu  ili  s  time  izjednačen  stupanj 
obrazovanja, 

najviše  9  mjeseci  za  pripravnika  koji  ima  višu  spremu  ili  s  time  izjednačen  stupanj 
obrazovanja, 

najviše 6 mjeseci za pripravnika koji ima srednju ili nižu spremu. 

 
 
Članak 14.  
Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku mora sadržavati odredbe o: 
1.  strankama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu, 
2.  mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, onda napomenu da se rad obavlja na 
različitim mjestima, 
 
3.  nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis i opis poslova, 
4.  danu otpočinjanja rada, 
5.  očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, 
6.  trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kad se takav podatak ne 
može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja toga 
odmora, 
 
7.  otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kad se 
takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu 
određivanja otkaznih rokova, 
 
8.  osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, 
9.  trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. 
Umjesto odredaba iz točke 6., 7., 8. i 9. prethodnog stavka ovog članka može se u ugovoru o radu 
uputiti na odredbe ovog Kolektivnog ugovora ili na druge odgovarajuće zakone, propise i pravilnike. 
 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Članak 15. 
 
Poslodavac je obvezan radniku u radnom odnosu osigurati obavljanje posla za koje je sklopio ugovor 
o radu, te mu isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama i nalozima poslodavca, u skladu s 
naravi i vrstom rada osobno obavljati preuzeti posao. 
 
 Članak 16.  
 
Poslodavac može radnicima odobriti obavljanje posla kod kuće, u sljedećim slučajevima: 
 
-  samohranom roditelju do šest godina starosti djeteta, 
-  roditelju djeteta s teškim invaliditetom, neodređeno, 
-  teško pokretnom invalidu domovinskog rata, 
-  teško pokretnom invalidu rada. 
Obavljanje posla kod kuće može se odobriti samo za vrstu posla ako kod kuće postoje svi potrebni 
uvjeti  za  kvalitetno  i  potpuno  obavljanje  poslova  radnog  mjesta  za  koji  je  radnik  zasnovao  radni 
odnos. 
 
Članak 17. 
 
Poslodavac  se  obvezuje  da  neće  ustupati  poslove  drugim  pravnim  i  fizičkim  osobama,  čije  bi 
ustupanje moglo izazvati smanjenje broja radnika kod poslodavca. 
 
 
III. RADNO VRIJEME 
 

Članak 18.  
 
Poslodavac  će  pisanom  odlukom  utvrditi  početak  i  završetak  radnog  vremena,  preraspodjelu  i 
raspored  radnog  vremena,  kao  i  klizno  radno  vrijeme.  Po  pitanju  rasporeda  radnog  vremena 
Poslodavac je dužan provesti savjetovanje sukladno Zakonu o radu. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu s odredbama ovog Ugovora. 
 
Puno radno vrijeme  
 
Članak 19. 
 
Puno radno vrijeme utvrđuje se u trajanju od 40 (četrdeset) sati tjedno. Radni tjedan u pravilu traje 
pet radnih dana (ponedjeljak - petak) s redovnim početkom u 08 sati i završetkom u 16 sati . 
 
Radno  vrijeme  može  biti  utvrđeno  kao  klizno  radno  vrijeme  s  odstupanjem  od  max  30  minuta  na 
početku pa razmjerno navedenom i  na završetku rada. 
 
Radnik koji kod poslodavca radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim 
poslodavcima u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo 
ako mu poslodavac iz ovog Ugovora za takav rad dade pisanu suglasnost.  
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
 
 
Članak 20. 
 
Sve  odluke  o  radnom  vremenu  i  njegovom  rasporedu  i  kliznom  radnom  vremenu  donosi  Uprava 
poslodavca, poštujući pri tom zakonska ograničenja za pojedine kategorije radnika (zabrana noćnog 
ili prekovremenog rada). 
 
Nepuno radno vrijeme 
 
Članak 21. 
 
Ugovor o radu može se iznimno sklopiti i za nepuno radno vrijeme kada priroda i opseg posla, 
odnosno organizacija rada ne zahtijeva rad u punom radnom vremenu. 
 
Radnici s nepunim radnim vremenom ostvaruju ista prava kao i radnici s punim radnim vremenom 
glede  odnosa  između  dva  uzastopna  radna  dana,  tjednog  odmora,  trajanja  godišnjeg  odmora  i 
plaćenog dopusta, osim prava na plaću i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, 
nagrada  za  božićne  blagdane  i  sl.),  koja  se  utvrđuju  i  isplaćuju  razmjerno  ugovorenom  radnom 
vremenu.  
 
 
Skraćeno radno vrijeme  
 
Članak 22.  
Na  poslovima  odnosno  radnim  mjestima  na  kojima  se  ni  uz  primjenu  mjera  zaštite  zdravlja  i 
sigurnosti  na radu ne može zaštititi radnika od štetnih utjecaja radno vrijeme se skraćuje razmjerno 
štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. 
Svaka  stranka  ovog  Ugovora  može  Ministarstvu  nadležnom  za  rad  predložiti  donošenje  pravilnika 
kojim se utvrđuju pitanja iz stavka 1. ovog članka. 
Radnik koji radi sa skraćenim radnim vremenom sva prava ostvaruje kao da radi u punom radnom 
vremenu. 
 
Prekovremeni rad   
 

Članak 23.  
U  slučaju  više  sile,  izvanrednog  povećanja  opsega  posla  i  u  drugim  slučajevima  prijeke  potrebe, 
radnik na pisani zahtjev poslodavca mora raditi duže od punog radnog vremena.  
Ako radnik  radi  prekovremeno ukupno trajanje radnog vremena ne smije biti  duže od pedeset  sati 
tjedno. Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje.  
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Prekovremeni  rad  radniku  se  nalaže  pisanim  zahtjevom.  Iznimno  ako  priroda  prijeke  potrebe 
onemogućava  da  se  prije  početka  prekovremenog  rada  radniku  uruči  pisani  zahtjev,  može  se 
usmenim zahtjevom naložiti prekovremeni rad. Usmeni zahtjev se mora pisano potvrditi u roku od 
sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen. 
Prekovremeni rad se ne može narediti radniku kojemu je zbog posebnih okolnosti zabranjeno raditi 
dulje od punog radnog vremena, sukladno Zakonu o radu. 
Pisani zahtjev o prekovremenom radu izdaje Predsjednik Uprave, na prijedlog nadležnog direktora 
sektora,  odnosno  direktor  sektora  ukoliko  je  ovlašten  posebnom  punomoći  predsjednika  Uprave 
poslodavca, a sukladno osiguranim financijskim sredstvima za isplatu u tekućoj godini.  
Poslodavac je dužan voditi evidenciju o broju sati obavljenog prekovremenog rada tjedno i tijekom 
mjeseca i to iskazati u obračunu plaće radnika za pojedini mjesec. 
 
 
Preraspodjela radnog vremena 
 

Članak 24. 
Ako narav posla to  zahtijeva, puno  radno vrijeme može se preraspodijeliti  tako da tijekom jednog 
razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena, s time da ukupno 
radno vrijeme ne prijeđe puno radno vrijeme za to razdoblje. 
Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono ne smije biti duže od 48 sati tjedno. 
Iznimno preraspodijeljeno radno vrijeme može trajati duže  od 48 sati tjedno, ali ne duže od 56 sati 
tjedno pod uvjetom da radnik dostavi poslodavcu pisanu izjavu dobrovoljnom pristanku na takav rad. 
Plan preraspodjele radnog vremena utvrđuje poslodavac. 
 
 
Rad u smjenama  
 
Članak 25.  
Smjenskim  radom,  u  smislu  ovog  Ugovora  smatra  se  rad  organiziran  u  najmanje  dvije  smjene  s 
punim radnim vremenom. 
Predsjednik  Uprave  može  ovlastiti  pojedine  radnike  poslodavca  za  organizaciju  smjenskog  rada 
pojedinih organizacijskih cjelina poslodavca u skladu s odredbama Zakona o radu. 
Smjenski rad se u pravilu organizira u tri smjene sa trajanjem utvrđenim na slijedeći način: 
a)  l. smjena od 06,00 do 14,00 sati 
b)  2. smjena od 14,00 do 22,00 sati 
c)  3.smjena od 22,00 do 06,00 sati 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 


 
Smjenski  rad  se  može  organizirati  i  sa  drugačijim  trajanjem  i  rasporedom  smjena  nego  što  je  to 
određeno  prethodnim  stavkom  ovog  članka,  poštujući  pri  tome  zakonom  propisana  ograničenja,  s 
time  da  se  prilikom  obračuna  naknada  za  sate  rada  u  smjenama  primjenjuje  raspored  sati  određen 
prethodnim stavkom ovog člana.   
 
IV. ODMORI I DOPUSTI 
 
Stanka
  
 

Članak 26.  
 
Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) do 30 
minuta. 
 
Maloljetnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno, ima svakog radnog dana pravo na odmor 
(stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno.  
 
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme, a radnik ne može odmor koristiti 
na početku ni na kraju radnog vremena. 
 
Radnik, odnosno maloljetnik koji u nepunom radnom vremenu radi kod poslodavca i kod još jednog 
ili  više  poslodavaca,  a  ukupno  mu  dnevno  radno  vrijeme  traje  najmanje  šest,  odnosno  četiri  i  pol 
sata,  pravo  na  stanku  ostvaruje  kod  svakog  poslodavca  razmjerno  ugovorenom  nepunom  radnom 
vremenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 27. 
 
 
Radnica  koja  doji  dijete,  a  radi  u  punom  radnom  vremenu,  uz  prethodno  predočenje  potvrde 
ovlaštenog  liječnika,  ima  pravo  do  navršene    godine    i  pol  dana  djetetovog  života  na  korištenje 
stanke  za  dojenje  djeteta  u  trajanju  od  dva  sata  dnevno  (jednokratno  ili  dva  puta  po  sat  vremena) 
neovisno  od  toga  koristi  li  zaposleni  otac  u  isto  vrijeme  i  za  isto  dijete  jedno  od  prava  propisanih 
Zakonom. 
 
Radniku  koji  zbog  teže,  odnosno  teške  bolesti    mora  obavljati    terapije  za  koje  je  potrebno  duže 
zadržavanje u dnevnoj bolnici, odobrit će se stanka dva puta tjedno do 4 sata, ili ukupno 8 sati tjedno 
za obavljanje terapije po preporuci liječnika, uz prethodno odobrenje poslodavca. 
  
Vrijeme stanke iz stavka 1i 2. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme.  
 
Odluku o vremenskom razdoblju korištenja stanke donosi poslodavac. 
 
 
 
 

 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

10 
 
Dnevni odmor 
 
 
 
 
 
 
 
 Članak 28. 
 
Radnik ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati 
neprekidno ako Zakonom o radu ili drugim propisom pravo na korištenje dnevnog odmora ili trajanje 
dnevnog odmora nije drugačije  utvrđeno. 
 
 
 
Tjedni odmor
 
 
Članak 29.  
 
Radnik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 (četrdeset osam) sati neprekidno, (u pravilu 
subotom i nedjeljom), a ako je prijeko potrebno raditi u dane odmora radniku će se osigurati odmor u 
pravilu prvi sljedeći radni dan, a najkasnije tijekom tjedna. 
 
 
Godišnji odmor  
 
Članak 30.  
 
Najkraće  trajanje  plaćenog  godišnjeg  odmora  na  koje  radnik  ima  pravo  svake  kalendarske  godine 
kao i najkraće trajanje godišnjeg odmora za malodobnog radnika određuje se u skladu sa odredbama 
važećeg Zakona o radu. 
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora, a s obzirom da je rad organiziran u 5 radnih dana u tjednu, 
subota se ne računa u trajanje godišnjeg odmora. 
U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani određeni zakonom i razdoblje 
privremene nesposobnosti, koje je utvrdio ovlašteni liječnik i dani plaćenog dopusta utvrđeni 
Ugovorom. Iznimno, ako bi radnik po rasporedu radnog vremena na dan blagdana ili neradnog dana 
određenog zakonom trebao raditi, a toga dana na svoj zahtjev koristi godišnji odmor, u trajanje 
godišnjeg odmora uračunava se i taj dan. 
 
Članak 31. 
Ništetan  je  sporazum  o  odricanju  prava  na  godišnji  odmor,  odnosno  o  isplati  naknade  umjesto 
korištenja godišnjeg odmora, osim u slučajevima u kojima to dopušta Zakon o radu.  
 
Članak 32.  
Radnik koji se prvi puta zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 8 (osam) 
dana stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 (šest) mjeseci neprekidnog rada. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

11 
 
Prekid  rada  zbog  privremene  nesposobnosti  za  rad,  vojne  službe  ili  drugog  Zakonom  određenog 
opravdanog odsustvovanja s rada ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka. 
 
Članak 33.  
Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 32. 
stavkom 1. ovoga Ugovora, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju 
od  jedne  dvanaestine  godišnjeg  odmora  iz  članka  30.  stavaka  1.  i  čl.  34.  ovog  Ugovora,  za  svaki 
mjesec trajanja radnog odnosa. 
Radnik  kojem  prestaje  radni  odnos,  za  tu  kalendarsku  godinu  ostvaruje  pravo  na  razmjeran  dio 
godišnjeg odmora. 
Ukoliko je poslodavac radniku iz stavka 2. ovoga članka, prije prestanka radnog odnosa omogućilo 
korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika 
tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora. 
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, najmanje 
polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica 
mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.  
 
 
Članak 34.  
 
Trajanje godišnjeg odmora radnika određuje se tako da se na zakonski minimum dodaju radni dani 
prema sljedećim mjerilima: 
 
1. Prema složenosti poslova odnosno radnih zadataka: 
Za radnike koji obnašaju poslove člana 
Uprave i predsjednika Uprave poslodavca, 
savjetnika, direktora sektora, pomoćnika 
direktora, šefa odjela, rukovoditelja 
poslovnih jedinica (PJ), voditelja tehničkih 
ispostava (TI), voditelja ureda/grupe/službe 
6 radnih dana 
 
Za radnike koji obnašaju poslove radnog 
mjesta za koje je predviđena VSS 
5 radnih dana 
Za radnike koji obnašaju poslove radnog 
mjesta za koje je predviđena VŠS 
4 radna dana 
Za radnike koji obnašaju poslove radnog 
mjesta za koje je predviđena SSS i VKV 
3 radna dana 
Za ostale radnike 
2 radna dana 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

12 
 
 
2. Prema radnom stažu: 

Do 2 godine 
2 radna dana 
Od 2 do 10 godina 
5 radnih dana 
Od 10 do 15 godina 
6 radnih dana 
Od  15 do 20 godina 
7 radnih dana 
Od  20 do 30 godina 
8 radnih dana 
Od  30 godina na dalje 
10 radnih dana 
 
 
 
3. Prema posebnim socijalnim uvjetima u kojima radnik živi: 

Radniku mlađem od 18 godina  
7 radnih dana 
Invalidnim osobama  
4 radna dana 
Roditelju djeteta do 10 godina 
4 radna dana 
Roditelju dvoje djece ili više djece do 10 
5 radnih dana 
godina 
Samohranom roditelju djeteta do 10 godina 
5 radnih dana 
Jednom od roditelja djeteta sa smetnjama u 
psihofizičkom razvoju ili utvrđenom 
invaliditetu na osnovu nalaza zdravstvene 
organizacije 
5 radnih dana 
 
4. Prema posebnim uvjetima rada: 

Radniku koji radi u smjenskom radu 
1 radni dana 
 
 
 
Ukupno trajanje godišnjeg odmora po svim mjerilima iz ovog članka ne može iznositi više od 33 
radnih dana. 
 
Članak 35. 
 
Slijepi  radnik  ima  pravo  35  (trideset  pet)  radnih  dana  godišnjeg  odmora  bez  obzira  na  prethodno 
utvrđene kriterije. 
 
Članak 36.  
Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koja ostvaruje 
pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i 
Poslodavac  drukčije  ne  dogovore,  pod  uvjetom  da  je  radnik  ostvario  pravo  na  godišnji  odmor  u 
trajanju dužem od dva tjedna. 
Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dva tjedna radnik može prenijeti i iskoristiti 
najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. 
Radnik  koji  je  ostvario  pravo  na  razmjerni  dio  godišnjeg  odmora  u  trajanju  kraćem  od  dva  tjedna 
može  taj  dio  godišnjeg  odmora  prenijeti  i  iskoristiti  najkasnije  do  30.  lipnja  sljedeće  kalendarske 
godine. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

13 
 
Radnik ne može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog 
članka ako mu je bilo omogućeno korištenje toga odmora.  
Članak 37.  
Raspored  korištenja  godišnjeg  odmora  utvrđuje  poslodavac  uzimajući  u  obzir  potrebe  organizacije 
rada i potrebe i mogućnosti za odmor radnika. 
 
 
 
Članak 38.  
 
Obavijest o korištenju godišnjeg odmora obavezno se dostavlja radniku najkasnije 15 (petnaest) dana 
prije početka korištenja godišnjeg odmora. 
 
Članak 39. 
Godišnji  odmor,  odnosno  dio  godišnjeg  odmora  koji  je  prekinut  ili  nije  korišten  u  kalendarskoj 
godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust 
te  dopust  radi  skrbi  i  njege  djeteta  s  težim  smetnjama  u  razvoju,  radnik  ima  pravo  iskoristiti  po 
povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog 
korištenja  prava  na  rodiljni,  roditeljski  i  posvojiteljski  dopust  te  dopust  radi  skrbi  i  njege  djeteta  s 
težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje Društvo nije omogućio do 30. 
lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj 
se vratio na rad.  
 
Članak 40.  
 
Pravo na godišnji odmor nema radnik koji je to pravo u cijelosti, za tekuću kalendarsku godinu 
iskoristio kod prethodnog poslodavca. 
Članak 41.  
Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kad on to želi, uz obvezu da o tome obavijesti 
poslodavca najmanje tri dana prije početka korištenja. 
 
Članak 42.  
Radnik koji je na služenje u pričuvni sastav oružanih snaga RH ili radne obveze nije koristio godišnji 
odmor ima pravo koristiti neiskorišteni godišnji odmor po razvojačenju odnosno po prestanku radne 
obveze. 
 
 
 
          
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

14 
 
Plaćeni dopust 
 
 
 
 
 
Članak 43. 
Radnik ima pravo odsustvovati s rada do sedam radnih dana ukupno u jednoj kalendarskoj godini uz 
naknadu plaće (plaćeni dopust) u sljedećim slučajevima: 
• prilikom sklapanja braka  
5 dana 
• prilikom rođenja ili posvojenja djeteta 
5 dana 
• u slučaju smrti člana uže obitelji  
5 dana 
• u slučaju teže ili teške bolesti roditelja, bračnog i izvanbračnog druga, djece, 
očuha i maćehe, pastorčadi, posvojitelja i posvojenika te djece povjerene na 
čuvanje i odgoj ili djece na skrbi izvan vlastite obitelji 
5 dana 
• za polaganje stručnog i znanstvenog ispita 
5 dana 
• u slučaju selidbe u istom mjestu  
3 dana 
• u slučaju selidbe na udaljenost veću od 50 km  
4 dana 
• otklanjanje posljedice elementarne nepogode po odluci poslodavca 
5 dana 
• prilikom stupanja u brak člana uže obitelji  
2 dana 
• dobrovoljni davaoci za svako davanje krvi  
      1 dan 
• za sudjelovanje na sportskim, kulturnim i drugim priredbama od državnog 
interesa i interesa poslodavca po odluci poslodavca do 
2 dana 
• u slučaju smrti djedova i baka  ili braće i sestara supružnika 
    1 dan 
 
Radnik iznimno ima pravo na plaćeni dopust u trajanju i više od ukupno 7 (sedam) radnih dana, ali 
najviše do 12 radnih dana, ako se u toku iste godine ponove slučajevi iz alineje 3. i 4. prethodnog 
stavka.  
Radnici ostvaruju pravo na slobodne dane s naslova plaćenog dopusta isključivo u tijeku kalendarske 
godine u kojoj je nastala osnova temeljem  koje se ostvaruje pravo na slobodne dane, i  to  sukladno 
radnim obvezama, a najdulje 30 dana od nastalog slučaja, osim u slučajevima iz stavka 1. alineje 4. 
kada  pravo  na  slobodne  dane  radnik  ima  pravo  koristiti  po  potrebi  u  tijeku  kalendarske  godine  u 
kojoj  je  ostvario  pravo  na  slobodne  dane  uz  prethodni  zahtjev  poslodavcu  najkasnije  7  dana  prije 
planiranog korištenja plaćenog dopusta. 
U slučaju kada osnova nastane tijekom posljednjeg mjeseca u godini radnik može pravo na slobodne 
dane  iskoristiti  u  roku  od  30  dana  od  dana  nastanka  osnove  po  kojoj  ostvaruje  pravo  na  slobodne 
dane. 
 
 
 
 
 
 
Članak 44
 
Članom uže obitelji radnika smatraju se supružnici i njihovi roditelji, srodnici po krvi u pravoj liniji i 
njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca 
na  skrbi  izvan  vlastite  obitelji,  očuh  i  maćeha,  posvojitelj,  osoba  koju  je  radnik  dužan  po  zakonu 
uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

15 
 
 
Članak 45. 
Glede  stjecanja  prava  iz  radnih  odnosa  ili  u  svezi  s  radnim  odnosom,  razdoblje  plaćenog  dopusta 
smatra se vremenom provedenim na radu. 
Radnica  ima  pravo  jednom  mjesečno  zatražiti  od  poslodavca  slobodan  dan  zbog  obavljanja 
prenatalnog pregleda, a taj dan se smatra vremenom provedenim na poslu. 
 
 
 
 
Neplaćeni dopust 

 
Članak 46. 
Poslodavac može radniku na njegovu pisanu i obrazloženu molbu odobriti odsustvovanje s rada bez 
naknade plaće do 30 dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: 
•  njega člana uže obitelji 
•  gradnja ili popravak kuće ili stana 
•  liječenja, zdravstvene rehabilitacije na koju radnika ne upućuje ovlašteni liječnik 
•  izobrazbe, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije na vlastiti trošak 
•  sudjelovanje u akcijama općeg društvenog interesa (humanitarne akcije) 
•  te u drugim opravdanim slučajevima 
Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta prava i obveze radnika iz radnog odnosa miruju. 
Kada to okolnosti zahtijevaju, neplaćeni dopust u slučajevima iz stavka 1. ovog članka može se 
odobriti radniku (na njegovu obrazloženu zamolbu) i preko 30 dana. 
Ako  se  neplaćeni  dopust  odobrava  u  trajanju  do  30  dana,  radnik  ne  ostvaruje  pravo  na  plaću, 
naknadu plaće niti ostala primanja iz rada. 
 
V. PLAĆA ZA IZVRŠENI RAD 
 
Članak 47.  
Za obavljeni rad radnik ima pravo na plaću koja se sastoji od: 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

16 
 

osnovne plaće utvrđene na osnovi složenosti poslova radnog mjesta na kojemu radnik radi i  
normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu, 
 

dodatka na plaću za radni staž, 
 

dodatka na plaću za posebne uvjete rada, 
 

dodatka na plaću za policu osnovnog dopunskog zdravstvenog osiguranja. 
U  smislu  ovog  Ugovora  plaća  uključuje  i  sve  zakonom  propisane  doprinose  iz  plaće,  porez  na 
dohodak, prirez na dohodak i ostalo. 
Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme kada ne radi, a u slučajevima koji su određeni ovim 
Ugovorom,  Pravilnikom  o  radu,  Pravilnikom  o  plaćama,  naknadama  plaća  i  drugim  primanjima  u 
Hrvatskim cestama i Zakonom. 
 
                                                                        Članak 48.
 
Prema ovom Ugovoru plaćom se smatra bruto - plaća radnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Članak 49.  
Radnicima se plaća isplaćuje: 
 

nakon obavljenog posla, 

u novcu, 

jednokratno i to najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. 
 
Članak 50. 
Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak na poslovima radnog mjesta 
na kojem radnik radi, predstavlja umnožak osnovice i koeficijenta složenosti poslova. 
Utvrđena najniža osnovna plaća - osnovica za obračun plaće u iznosu od 3.160,98 kuna.  
 
Korekcija osnovice provodit će se sukladno povećanju potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj, 
prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku jedan puta godišnje na dan 01. siječnja 
za svaku kalendarsku godinu za vrijeme trajanja ovog Ugovora. 
Svaka strana ovog Ugovora može podnijeti zahtjev za korekciju najniže osnovne plaće koju je druga 
ugovorna strana dužna razmotriti i ocijeniti te se na prijedlog pismeno očitovati u roku od 15 dana od 
dana dostavljanja zahtjeva. 
Postupak pregovaranja o korekciji najniže osnovne plaće mora biti okončan u roku od 30 (trideset) 
dana od dana dostavljanja zahtjeva. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

17 
 
Plaća radnika utvrđuje se tako da se pomnoži osnovica s pripadajućim koeficijentom (ugovoreni 
koeficijent plaće svakog radnika) uvećan za koeficijent 0,20  i dodatak s osnova navršenih godina 
radnog staža radnika, te dodatak za cijenu police osnovnog dopunskog zdravstvenog osiguranja, a 
čemu se pridodaju pripadajući dodaci na uvjete rada. 
Članak 51.  
Na temelju ovog Ugovora, Pravilnikom o radu razvrstavaju se i vrednuju pojedini poslovi, odnosno 
radna  mjesta  po  grupama  i  koeficijentima,  a  na  osnovi  složenosti  i  normalnih  uvjeta  rada  na  tim 
radnim mjestima. 
Složenost poslova radnog mjesta, prema odredbama ovog ugovora, uključuje značaj radnog mjesta u 
poslovanju,  potreban  stupanj  izobrazbe  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta,  stupanj  odgovornosti 
radnog mjesta, specijalistička znanja, potrebnu radnu vještinu radnika, ali i psihofizičke osobine za 
rad na određenom radnom mjestu. 
Sva  radna  mjesta  kod  poslodavca  vrednuju  se  na  osnovi  složenosti  i  opsega  poslova  i  normalnih 
uvjeta rada. 
Radna  mjesta  razvrstavaju  se  u  devet  grupa,  a  odnos  grupe  najniže  i  najviše  vrednovanih  radnih 
mjesta iznosi od 1,20 do 9,60. 
Članak 52.  
Radna mjesta se razvrstavaju i vrednuju prema  grupama  poslova i koeficijentima.  
Grupe složenosti s pripadajućim koeficijentima: 
Koeficijenti 
Grupa poslova 
od – do 
I i II  Grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne 
zahtjeva posebnu izobrazbu Grupa poslova podrazumijeva 
manje složene poslove i zadatke, odnosno rad pomoću 
1,20 – 1,80 
jednostavnih sredstava za rad za koji su dovoljna pismena 
uputstva. 
III  Grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na 
1,80 – 2,40 
kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova 
IV  Grupa podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i 
zadatke, za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu  2,40 – 3,00 
izvršavanju 

Grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji 
zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i  3,00 – 3,60 
zadataka 
VI  Grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju 
samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju 3,60 – 4,20 
 
VII  Grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji 
zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika projektiranja 
4,20 – 4,80 
poslova i zadataka 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

18 
 
VIII  Grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji 
zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika te dodatna 
4,80 – 7,50 
specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova 
IX  Grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s 
najvećim značajem za vođenje poslovanja, kreativne poslove i  7,50 – 9,60 
zadatke, istraživački rad, itd. 
 
Na sva radna mjesta s osnovnim koeficijentima od 1,20 do 9,60 iz stavka 1 ovog  članka, kao i za sva 
radna s osnovnim koeficijentima od 1,20 do 9,60 koja nisu navedena u stavku 1.ovog članka,dodaje 
se  koeficijent  0,20,  kao  nepromijenjeni  dodatak  osnovnom  koeficijentu  za  vrijeme  trajanja  ovog 
Ugovora. Ovaj dodatni koeficijent ulazi u obračun  osnovne plaće. 
 
Članak 53. 
 
Svakom  se radniku  osobno utvrđuje koeficijent  ovisno o složenosti  i  opsegu  radnog mjesta unutar 
grupe poslova. 
Koeficijent  složenosti  i  opsega  radnog  mjesta  unutar  grupe  poslova  predlaže  direktor  sektora,  a 
odluku donosi predsjednik Uprave. 
 
Članak 54.  
Za obračun sati radnika, kao vrijeme provedeno na radu primjenjuju se sljedeće vrijednosti: 
•  za rad u redovnom radnom vremenu  
100% 
•  za rad duži od punog radnog vremena 
100% 
•  za dane blagdana i neradne dane  
100% 
•  za prekid rada bez krivnje radnika  
70% 
•  za dežurstvo za vrijeme radnog vremena 
80% 
•  za dežurstvo izvan radnog vremena  
25% 
•  za dežurstvo na dane blagdana i neradne dane 
50% 
•  za obveznu prisutnost kod kuće na dane blagdana i neradne dane 
20% 
•  za obvezu prisutnost kod kuće u ostale dane 
10% 
 
 

Članak 55. 
 
Obračun i isplata plaće radnicima poslodavca vrši se za mjesečni fond sati (prosječni godišnji fond 
sati). 
Za  sate  radnika  preko  mjesečnog  fonda  sati  ostvarene  po  raznim  osnovama  iz  prethodnog  članka, 
direktori Sektora dužni  su izraditi  preraspodjelu  radnog vremena u skladu sa potrebama obnašanja 
poslova. 
 
 
 
 

 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

19 
 
Članak 56.  
Osnovna plaća radnika (ugovoreni koeficijent) uvećava se za svaku navršenu godinu radnog staža 
(efektivni rad) radnika za 0,5%. 
Pravo na povećanje plaće prema stavku 1. ovog članka pripada radniku za radni staž koji sukladan 
elektronskoj evidenciji HZMO-a i uvećan za tekući radni staž kod poslodavca.  
 
 

Članak 57.  
 
Osnovna plaća radnika uvećava se za dodatak za policu osnovnog dopunskog zdravstvenog 
osiguranja.  
 
 
 

Članak 58.  
Radniku se uvećava osnovna plaća za teže uvjete rada od normalnih za određeno radno mjesto i to za 
efektivne sate provedene na radu pod otežanim uvjetima rada: 
-  radniku za rad na uređaju za pregled mostova na visini višoj od 3 metra uz upotrebu radnih skela 
i pokretnih platformi  
-  radniku za rad na visini iznad 3 metra uz upotrebu osobnih zaštitnih sredstava i opreme, rad na 
rešetkastim stupovima ili krovovima, 
-  radniku za rad u tunelu pod prometom kada je radnik direktno izložen utjecaju prometa 
-  radniku  koji  pod  privremenom  prometnom  signalizacijom  obavlja  poslove  na  cestama  s 
obostranim  prometom,  odnosno  koji  radi  na  ugibalištima  i  drugim  prometnim  površinama 
neposredno uz cestu pod obostranim prometom.  
Pod  otežanim  uvjetima  rada  smatra  se  rad  u  tehnološkim  uvjetima  i  u  radnoj  sredini  u  kojima  se 
mjerama zaštite na radu ne mogu u cijelosti odstraniti štetni utjecaji na zdravlje radnika. 
Evidenciju efektivno odrađenih sati rada pod otežanim uvjetima rada obračunava te ovjerava čelnik 
ustrojstvene  jedinice  (direktor  Sektora,  šef  Odjela  i/ili  šef  Poslovne  jedinice),  na  temelju  čijeg 
obračuna Uprava poslodavca odobrava efektivno odrađene sate pod otežanim uvjetima rada.   
 
Članak 59.  
Osnovna plaća prema efektivnim satima provedenim na radu uvećava se: 
•  za prekovremeni rad 
50% 
•  za rad noću 
35% 
•  za rad nedjeljom 
35% 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

20 
 
•  za rad subotom 
25% 
•  za otežane uvjete rada 
20% 
•  za smjenski rad u drugoj smjeni 
10% 
•  za dvokratni rad s prekidom dužim od 90 minuta i duže 
10% 
Za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene Zakonom te na dan Uskrsa radnici imaju pravo na 
naknadu plaće i plaću uvećanu za 50%. 
Članak 60.  
 
U  slučaju  kada  radnik  po  nalogu  ovlaštenog  rukovoditelja  privremeno,  a  najmanje  mjesec  dana, 
obavlja  poslove  drugog  privremeno  odsutnog  radnika  (god.  odmor,  bolovanje  i  dr.)  te  kada  su  ti 
poslovi vrednovani višim koeficijentom od poslova koje on inače obavlja temeljem ugovora o radu, 
radniku  za  to  vrijeme  pripada  povoljnija  plaća,  a    za    slučaj  da  takav  rad  traje  duže    od  mjesec  dana, 
poslodavac je dužan  s radnikom   sklopiti odgovarajući aneks ugovora o radu. 
 
Članak 61. 
 
Pripravnicima  koji  su  sklopili  s  poslodavcem  ugovor  o  radu,  u  toku  trajanja  pripravničkog  staža 
obračunavat će se osnovna plaća u visini 70% radnog mjesta na kojemu pripravnik radi. 
 
 
VI. NAKNADA PLAĆE 
 
Članak 62.  
Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini koju bi primio da je to vrijeme proveo na redovnom radu 
u sljedećim slučajevima: 
-  za vrijeme godišnjeg odmora, 
-  za vrijeme plaćenog dopusta, 
-  za vrijeme blagdana i neradnih dana utvrđenih Zakonom, 
-  za vrijeme obrazovanja prema potrebama poslodavca, 
-  za vrijeme prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja, 
-  za vrijeme obavljanja drugih funkcija utvrđenim aktima poslodavca  i drugim propisima, 
-  za vrijeme sudjelovanja u vježbama oružanih snaga i civilne zaštite, 
-  ako radnik odbije raditi jer nisu provedene mjere zaštite na radu, uslijed čega mu prijeti opasnost 
po život i zdravlje, 
-  ako dođe na posao, a prethodnog dana ili ranije nije obaviješten da se toga dana neće raditi, 
-  ako dođe do prekida rada, ali ne krivnjom radnika, 
-  upućivanje na liječnički pregled od strane poslodavca, 
-  po pozivu državnih institucija (sudovi, DORH, USKOK, tijela državne uprave), u svojstvu 
svjedoka ili tuženika vezano za rad ili iz rada. 
  
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

21 
 
Članak 63.  
Ako  radnik  ne  ispuni  svoju  obvezu  u  pogledu  uspješnog  završetka  obrazovanja,  prekvalifikacije  i 
stručnog  osposobljavanja  ili  ne  ostane  na  radu    kod  poslodavca  nakon  školovanja  još  onoliko 
vremena  koliko  je  to  ugovorom  utvrđeno,  obvezan  je  vratiti  cijeli  iznos  koji  mu  je  isplaćen  kao 
naknada plaće, uz primjenu inflatornih koeficijenata. 
Rok vraćanja sredstava utvrđuje se ugovorom. 
 
Članak 64.  
Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca do 42 dana. 
U slučaju odsutnosti s rada do 42 dana zbog privremene nesposobnosti prouzročene bolešću, radniku 
pripada naknada u iznosu od 90% plaće radnika u prethodnom mjesecu. 
U  slučaju  bolovanja  ili  liječenja  zbog  povrede  na  radu,  na  službenom  putovanju  ili  zbog 
profesionalne bolesti radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca do 
42 dana u iznosu od 100% plaće radnika u prethodnom mjesecu. 
Za vrijeme bolovanja za koje radnik prima naknadu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 
i  to  isključivo  za  bolovanje  koje  nastupi  zbog  povrede  na  radu,  na  službenom  putovanju  ili 
profesionalne  bolesti  poslodavac  će  radniku  isplatiti  razliku  između  naknade  koja  se  radniku  za  te 
slučajeve isplaćuje za prva 42 dana bolovanja i naknade koju radniku isplaćuje HZZO nakon 42 dana 
bolovanja. 
 
Članak 65.  
 
Radnik  koji  obavlja  poslove  sindikalnog  povjerenika  ima  pravo  na  naknadu  plaće  za  vrijeme 
odsutnosti zbog obavljanja tih poslova u iznosu koji odgovara plaći koju bi ostvario da je to vrijeme 
proveo na redovnom radu. 
 
Članak 66. 
Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo bez njegove krivnje, 
ako nije moguće da se radom u slobodne dane ili dane tjednog odmora nadoknadi izgubljeno radno 
vrijeme. 
Naknada iznosi 70% plaće koju bi radnik primio da je to vrijeme proveo na redovnom radu. 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

22 
 
VII. PRIGODNE NAGRADE I DAROVI  
 
Članak 67. 
Radnik  ima  pravo  na  isplatu  jubilarne  nagrade  za  ukupni  neprekidni  radni  staž  kod  poslodavca  u 
maksimalnom neoporezivom iznosu važećim u trenutku isplate. 
Jubilarna  nagrada  isplaćuje  se  sljedeći  mjesec  nakon  mjeseca  u  kojem  je  radnik  ostvario  pravo  na 
jubilarnu nagradu. 
U  ukupni  neprekidni  radni  staž  iz  stavka  1.  ovog  članka  računa  se  i  ukupni  neprekidni  radni  staž 
navršen  kod  prednika  poslodavca  i  u  tijelima  državne  uprave  u  koje  je  na  rad  radnik  upućen  iz 
radnog odnosa kod poslodavca ili prednika poslodavca. 
U  neprekinuti  staž  uračunava  se  i  ukupni  neprekidni  radni  staž  radnika  poslodavca  navršen  kod 
drugih pravnih slijednika HUC-a, a koji radnici su zasnovali radni odnos kod poslodavca temeljem 
sporazuma poslodavca i drugog subjekta - pravnog slijednika HUC-a. 
U neprekinuti staž uračunavaju se mirovanja iz radnog odnosa do kojih je došlo u slučaju teže bolesti 
radnika ili njegova člana uže obitelji.  
Članak 68. 
 
Stranke ovog Ugovora utvrđuju da će se svakom radniku isplatiti naknada za godišnji odmor (regres) 
u visini 1.000,00 kn kao jednokratni dodatak na plaću u mjesecu prije korištenja ljetnog kolektivnog 
godišnjeg odmora. 
 
Članak 69. 
 
Prigodna godišnja nagrada povodom božićnih blagdana utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn. 
 
Članak 70. 
 
Radniku  će  se  isplatiti  jednokratni  dodatak  na  plaću  povodom  uskrsnih  blagdana  (uskrsnica)  uz 
isplatu plaće koja prethodi Uskrsu u neoporezivom iznosu od 500,00 kuna i dar u naravi prigodom 
Uskršnjih blagdana u visini maksimalno neoporezivog neto iznosa u trenutku darivanja . 
 
Pravo na prigodnu godišnju nagradu, odnosno  dodatak na plaću i dar u naravi imaju radnici koji su u 
trenutku  darivanja u radnom odnosu kod poslodavca . 
 
Članak 71.  
 
Radniku će se za blagdan Svetog Nikole isplatiti dar za svako dijete do 15 godina starosti, u 
vrijednosti maksimalnog neoporezivog iznosa, sukladno propisima važećim u trenutku darivanja.  
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

23 
 
Članak 72. 
Poslodavac će svim  radnicima   uplatiti 420,00 kuna mjesečno, odnosno 5.040,00 kuna godišnje u 
III. mirovinski stup. Uplata će se izvršiti počevši od  2018. godine do isteka Kolektivnog ugovora. 
Odluku o uplati iznosa iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava poslodavca  za svaku godinu 
pojedinačno ovisno o trenutnoj financijskoj situaciji. 
 
 
VIII. DRUGA PRIMANJA RADNIKA 
 
 
Članak 73.  
Radnici poslodavca  imaju pravo na druga primanja i to: 
 
-  otpremnine pri odlasku u mirovinu, 
-  otpremnine za poslovno i osobno uvjetovani otkaz, 
-  otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti, 
-  dokup mirovine, 
-  otpremnina po sklopljenom sporazumu radnika i poslodavca o prestanku radnog odnosa radi 
odlaska u mirovinu, 
-  pomoći, 
-  dnevnice, 
-  troškove prijevoza za vrijeme službenog puta, 
-  terenski dodatak, 
-  troškove prijevoza na posao i s posla, 
-  odvojeni život. 
-   
                                                                 Članak 74. 
Kada radnik poslodavca odlazi u mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini maksimalno 
neoporezivog  iznosa u trenutku isplate, te na oporezivi dio od 12.000,00 kuna neto. 
 

 
Članak 75. 
Radnik  koji  s  poslodavcem  ima  sklopljen  ugovor  o  radu,  a  kojem  se  otkazuje  nakon  dvije  godine 
neprekidnog  rada,  osim  ako  se  otkazuje  iz  razloga  uvjetovanih  ponašanjem  radnika,  ima  pravo  na 
otpremninu  u  visini  maksimalno  neoporezivog  iznosa  važećeg  u  trenutku  isplate,  ali  ne  manje  od 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

24 
 
jedne trećine prosječne bruto plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa za 
svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. 
Radnik  koji  s  poslodavcem  ima  sklopljen  ugovor  o  radu,  otpremnina  radi  ozljede  na  radu  ili 
profesionalne bolesti, ima pravo na otpremninu u visini maksimalno neoporezivog iznosa važećeg u 
trenutku isplate.  
U navršene godine rada iz prethodnog stavka računa se i radni staž navršen kod prednika poslodavca. 
Plaće  koje  se  isplaćuju  na  osnovu  menadžerskih  ugovora  ne  mogu  biti  osnovica  za  određivanje 
otpremnine. 
 
Članak 76. 
Uprava  poslodavca  može  donijeti  odluku  o  sklapanju  sporazumnog  prekida  radnog  odnosa  radi 
odlaska u mirovinu uz isplatu otpremnine s radnicima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava 
na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, 
a najviše do 5 godina. 
Ovim će se radnicima osim otpremnine iz čl. 74. ovog Kolektivnog ugovora isplatiti otpremnina u 
iznosu  koji  predstavlja  razliku  primanja  između  radnikove  neto  plaće  radnog  mjesta  i  ukupne 
izračunate mjesečne mirovine za vrijeme od prestanka radnog odnosa do navršenih 65 godina života 
radnika i  to  za svaki  mjesec  ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene 65.godine života radnika,ali 
najviše za 60 mjeseci.  
Maksimalni iznos ove otpremnine ne može biti veći od 200.000,00 kuna neto. 
Otpremnina  će  se  radnicima  isplatiti  najkasnije  u  roku  30  dana  od  dana  prestanka  radnog  odnosa 
utvrđenog Sporazumom o prestanku ugovora o radu. 
Ovakav vid umirovljenja provodit će se posebnim odlukama poslodavca 
 
 
Članak 77. 
 
Radnik  ili  njegova  obitelj  ima  pravo  na  solidarnu  pomoć  u  maksimalnom  neoporezivom  iznosu, 
sukladno propisima važećim u trenutku svake pojedine  isplate u slijedećim slučajevima: 

smrti radnika,  

smrti člana uže obitelji, 

neprekidnog  bolovanja  dužeg  od  90  (devedeset)  dana  ,    uključujući  porodni  dopust,  jedan  put 
godišnje 

invalidnosti radnika,  

uklanjanja  posljedica  elementarnih  nepogoda  i  šteta  uz  predočenje  dokumentacije  o  procjeni 
štete,  
U  slučaju  rođenja  ili  posvojenja  djeteta  radniku  će  se  isplatiti  potpora  u  iznosu  od  5.000,00  kuna  
neto. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

25 
 
U  slučaju  smrti  radnika,  obitelji  radnika  poslodavac  će  isplatiti  potporu  najmanje  u  visini 
maksimalnog neoporezivog godišnjeg iznosa prema važećem Pravilniku o porezu na dohodak za tu 
namjenu, koji u trenutku sklapanja ovog Ugovora iznosi 7.500,00 kuna neto, te će  platiti  troškove 
ukopa po dostavljenom predračunu ili računu u iznosu do 10.000,00 kuna. 
 
Radnik,  odnosno  članovi  obitelji  radnika,  podnose  poslodavcu  prijedlog  za  isplatu  potpore,  uz 
dostavu odgovarajuće dokumentacije. 
 
U slučaju teže ili teške bolesti člana obitelji radnika (roditelja, bračnog i izvanbračnog druga, djece, 
očuha i maćehe, pastorčadi, posvojitelja i posvojenika, djece povjerene na čuvanje i odgoj ili djece 
na skrbi izvan vlastite obitelji, radniku će se isplatiti potpora u iznosu osnovice iz članka 50. stavak 
2. ovog Ugovora. 
Članak 78. 
Radnik ima pravo na nadoknadu troškova za lijekove koji se ne nalaze na listi HZZO i nadoknadu za 
troškove nabave invalidskih kolica (solidarna pomoć) za sebe u slijedećim slučajevima: 
 
-  kancerogene bolesti 
-  dijabetesa 
-  transplantacije organa 
-  oduzetost donjih ekstremiteta 
 
Naknada  troškova  za  lijekove  koji  se  ne  nalaze na  listi  HZZO-a  isplatit  će  se  samo  uz  predočenje 
dokumenata  kojim  se  preporučuje  upotreba  određenog  lijeka,  ovjerenog  od  strane  specijaliste,  te 
dostavljenog  računa  iz  kojeg  je  vidljivo  na  koju  vrstu  lijeka  se  odnosi,  nabavna  cijena  i  naziv 
prodavatelja. 
Pravo  na  naknadu  troškova  za  nabavku  invalidskih  kolica  ostvaruje  radnik  koji  predoči  dokument  
nadležnog liječnika specijaliste o potrebi nabavke invalidskih kolica, te priloži račun o kupnji. 
 
Članak 79.  
Kada je radnik upućen na službeni put pripada mu dnevnica i naknada za troškove noćenja. 
Dnevnica se priznaje kada je mjesto službenog puta udaljeno najmanje 30 km od sjedišta poslodavca, 
područja poslovne jedinice, ispostave te prebivališta ili boravišta radnika. 
Dnevnica se priznaje u maksimalnom neoporezivom iznosu, sukladno važećim propisima u trenutku 
svake pojedine isplate. 
Troškovi noćenja utvrđuju se i obračunavaju na način kako je to regulirano za tijela državne uprave, 
sukladno važećim propisima u trenutku svake pojedine isplate. 
Dnevnica za službeno putovanje jednaka je za sve radnike poslodavca. 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

26 
 
Članak 80.  
Puna  dnevnica  priznaje  se  kada  se  na  službenom  putu  provede  neprekidno  preko  12  do  24  sata. 
 
Pola dnevnice priznaje se kada se na službenom putu provede neprekidno preko 8 do 12 sati. 
Članak 81. 
Nalog za službeno putovanje radnika izdaje predsjednik Uprave poslodavca ili po njemu ovlaštena 
osoba.  
 
Obračun putnog naloga radnik je obvezan podnijeti likvidatoru u roku tri dana po povratku s puta. 
 
Članak 82. 
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo utvrđuju se i obračunavaju na način kako je to 
regulirano za tijela državne uprave.   
 
 
Članak 83. 
Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na službenom putu u visini stvarnih troškova prema 
priloženim računima, osim računa o korištenju renta-cara, odnosno taxi službe, koju isplatu posebno 
odobrava predsjednik Uprave poslodavca ili po njemu ovlaštena osoba. 
Članak 84. 
 
Radnik ima pravo na naknadu troškova za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe, pod 
uvjetom da se time ne povećavaju troškovi putovanja u odnosu na troškove najjeftinijeg javnog 
prijevoza ili korištenja službenog vozila. 
Visina naknade troškova za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe utvrđuje se u 
maksimalno neoporezivom iznosu u vrijeme završetka putovanja, a obračunava se u putnom nalogu. 
Upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe odobrava predsjednik Uprave poslodavca ili po 
njemu ovlaštena osoba. 
 
 
Članak 85.  
Radnik  za  vrijeme  boravka  na  terenu  radi  obavljanja  poslova  izvan  sjedišta  poslodavca,  odnosno 
izvan  sjedišta  Poslovne  jedinice  kao  i  izvan  sjedišta  Tehničke  ispostave,  ima  pravo  na  naknadu  - 
terenski dodatak. 
Pravo  na  terenski  dodatak  radnik  ostvaruje  pod  uvjetom  da  je  mjesto  obavljanja  rada  na  terenu 
udaljeno  više  od  30  kilometara  od  sjedišta  poslodavca,  odnosno  sjedišta  Poslovne  jedinice  kao  i 
sjedišta Tehničke ispostave te prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika. 
Svim radnicima pripada pod istim uvjetima jednak terenski dodatak. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

27 
 
Rješenje za rad na terenu izdaje i potpisuje predsjednik Uprave poslodavca na prijedlog nadležnog 
direktora Sektora odnosno rukovoditelja Poslovne jedinice te se isto odnosi na radnike koji obavljaju 
terenski  posao,  isključivo  temeljem  ugovora  o  radu  ili  opisa  poslova  radnog  mjesta  ili  drugog 
odgovarajućeg akta.  
 
Članak 86. 
 
Kada  radnik  radi  na  terenu  izvan  sjedišta  poslodavca,  područja  poslovne  jedinice,  odnosno  
ispostave, odnosno prebivališta ili boravišta najmanje efektivno 12  sati pripada mu dnevni terenski 
dodatak  u  maksimalnom  neoporezivom  iznosu  sukladno  propisima  važećim  u  trenutku  svake 
pojedine isplate. 
Kada  radnik  boravi  na  terenu  radi  obavljanja  poslova  izvan  sjedišta  poslodavca,  odnosno  izvan 
sjedišta Poslovne jedinice kao i sjedišta Tehničke ispostave te prebivališta ili uobičajenog boravišta 
radnika  minimalno  8  sati  (do  12  sati),  pripada  mu  polovica  terenskog  dodatka  od  maksimalnog 
neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku svake pojedine isplate. 
Kada radnik radi na terenu (u skladu sa prethodna dva stavka ovog članka) i ne vraća se kući, a 
osiguran mu je smještaj i prehrana nema pravo na terenski dodatak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 87. 
 
Pod područjem Ispostave podrazumijeva se: 
 

za radnike čije je sjedište ustrojbena jedinica u sjedištu poslodavca-područje Ispostave Zagreb 
 

za radnike čije je sjedište ustrojbena jedinica u Zagrebu, a rade na području ispostave (dislocirani 
radnici) - područje Ispostave u kojem radnik radi 
 
-  za sve ostale radnike poslodavca - područje Ispostave u kojoj rade. 
 
Članak 88. 
Troškovi noćenja nisu uključeni u iznos terenskog dodatka, a utvrđuju se i obračunavaju na način 
kako je to regulirano za tijela državne uprave, sukladno važećim propisima u trenutku svake pojedine 
isplate. 
Dnevnice i terenski dodatak međusobno se isključuju. 
 
 
Članak 89. 
 
Radnici Poslodavca imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u punom iznosu 
putne karte javnog prijevoza na temelju potvrde ili cijene javnog prometa, umanjene za regres ako ga 
daje javni prijevoznik. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

28 
 
Ako  nije  organiziran  mjesni  javni  prijevoz  koji  radniku  omogućava  redoviti  dolazak  na  posao  i 
povratak  s  posla,  zaposleniku  se  nadoknađuju  troškovi  prijevoza  koji  se  utvrđuju  u  visini  cijene 
mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran ili se isplaćuje 
naknada troškova prijevoza od 1 (jedne) kune po prijeđenom kilometru za dnevni  dolazak i odlazak 
od mjesta rada do mjesta stanovanja, ako je to za poslodavca povoljnije. 
Mjesto  stanovanja  u  smislu  ovog  Ugovora  smatra  se  mjestom  s  kojeg  radnik  u  pravilu  dolazi  na 
posao, o čemu Poslodavac može zatražiti pisanu izjavu radnika o mjestu trenutnog stanovanja radi 
usklađenja stanja u evidenciji. 
Naknada troškova prijevoza radnika na posao i s posla obračunava se i isplaćuje s plaćom za protekli 
mjesec.  
Maksimalni mjesečni iznos naknade troškova prijevoza na posao i s posla iznosi 1.500,00 kuna.  
Radniku koji nije radio sve radne dane u mjesecu obračun naknade troškova prijevoza  izračunava se 
kao umnožak broja stvarno ostvarenih radnih dana (prema evidenciji rada) i  cijene  dnevne karte bez 
satnog ograničenja, ili povratne vozne karte za određenu relaciju prijevoza, ili cijene po prijeđenom 
kilometru  iz  stavka  2.  i  sve  to  do  iznosa  mjesečne  prijevozne  karte,  odnosno  maksimalnog  iznosa 
naknade za prijevoz.  
Radnici Poslodavca imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla za dane službenog 
puta, kada dolaze preuzeti odnosno vratiti službeno vozilo u sjedište Poslodavca, odnosno Ispostavu. 
Radnici kojima je odobreno korištenje službenog vozila Poslodavca od 0 do 24 sata nemaju pravo na 
naknadu troškova prijevoza. 
Poslodavac ima pravo samostalno ili putem drugih osoba izvidom na licu mjesta provjeriti točnost 
podataka o mjestu stanovanja radnika.  
 
Na  zahtjev  poslodavca  radnik  je  dužan  poslodavcu  dostaviti  ovjereni  ili  javno  dostupni  cjenik  ili 
ponudu  prijevoznika iz koje je razvidna cijena mjesečne karte ili dnevne karte ili povratne karte za 
određenu relaciju prijevoza za koju radnik ostvaruje pravo za naknadu troškova prijevoza. 
 
Ukoliko  utvrdi  da  radnik  ne  stanuje  na  adresi  koju  je  prijavio  poslodavcu,  te  da  zbog  toga  prima 
naknadu  troškova  prijevoza  koja  ga  ne  pripada,  poslodavac  će  donijeti  odluku  o  obustavi  isplate 
naknade  za  troškove  prijevoza,  do  utvrđivanja  stvarnog  mjesta  stanovanja  i  prava  tog  radnika  na 
naknadu troškova prijevoza, te protiv radnika provesti postupak utvrđivanja materijalne i disciplinske 
odgovornosti.  
 
Ovakvo postupanje radnika predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa te je valjani razlog za 
izvanredni otkaz ugovora o radu. 
 
Članak 90. 
Kada  je  radnik  zbog  potrebe  posla  odvojen  od  obitelji  pripada  mu  pravo  na  naknadu  za  odvojeni 
život  od  obitelji  u  maksimalnom  neoporezivom  iznosu,  sukladno  propisima  važećim  u  trenutku 
svake pojedine isplate. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

29 
 
Pravo na naknadu za odvojeni život ugovara se ugovorom o radu. 
 
IX. POSEBNE ODREDBE 
Članak 91.  
Poslodavac  će  djeci  svojih  umrlih  radnika  isplaćivat  pomoć  odnosno  stipendiju  od  prvog  narednog 
mjeseca nakon smrti roditelja – radnika do kraja redovnog obrazovanja djeteta na temelju potvrda o 
redovnom upisu, a odluku o isplati stipendije donosi Uprava poslodavca. 
 
 
Članak 92. 
Osnovica za isplatu pomoći odnosno stipendije je maksimalno neoporeziv iznos važeći u trenutku 
isplate, a isplaćuje se: 
 
- za studente    
 
95% 
-  za učenike srednjih škola  
65% 
-  za učenike osnovne škole   50%. 
 
 
Članak 93.  
 
Učenicima na praktičnom radu kod poslodavca isplatit će se naknada, a osnovica za obračun naknade 
je maksimalno neoporeziv iznos važeći u trenutku isplate, a isplaćuje se za učenike srednjih škola 
50%  za mjesec dana provedenih na praktičnom radu. 
  
 
Članak 94.  
Iz sredstava poslodavca osigurat će se financijska sredstva za cestarske susrete radnika u organizaciji 
poslodavca i sindikata. 
 
X. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA I  
SIGURNOSTI PRI RADU 

Članak 95. 
Poslodavac se obvezuje osigurati zaštitu života i sigurnosti radnika na radu. 
 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

30 
 
Članak 96. 
 
Poslodavac je dužan štiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla tako da mu osigura uvjete 
rada u kojima neće biti izložen uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. 
 
Članak 97.  
 
Radnik ima pravo na zaštitu pri radu. Pravo na zaštitu pri radu, imaju sve osobe koje se po bilo kojoj 
osnovi  nalaze  na  radu  kod  poslodavca.  Zaštita  pri  radu  obuhvaća  mjere  usmjerene  na  stvaranje 
sigurnih uvjeta rada. 
 
Članak 98. 
 
Poslodavac  je  obvezan  pri  uvođenju  novih  tehnologija  i  rekonstrukcija  voditi  računa  da  one  ne 
ugrožavaju  zdravlje  i  život  radnika  i  da  ne  utječu  štetno  na  okoliš  te  je  o  mogućim  utjecajima  na 
zdravlje  i  sigurnost  radnika  obavezan  izvijestiti  radnike  i  povjerenika  zaštite  pri  radu. 
  
Članak 99.  
 
Ugovorne strane utvrđuju da je pitanje zaštite pri radu i sigurnog rada radnika od temeljne važnosti i 
da će u provedbi tih mjera surađivati međusobno, ali i s ovlaštenim tijelima u Republici Hrvatskoj. 
  
Članak 100.  
Poslodavac se obvezuje da će svakom radniku o svom trošku osigurati uvjete za siguran rad propisan 
Zakonom, općim aktom poslodavca i ovim Ugovorom. 
Poslodavac je obvezan izraditi pregled radnih mjesta na kojima postoji opasnost narušavanja zdravlja 
i osigurati sredstva za nabavku, nabaviti zaštitna sredstva i predati ih radnicima. 
  
Članak 101. 
Poslodavac je obavezan poduzimati mjere nužne za sigurnost i zdravlje radnika, uključujući i mjere 
za  sprečavanje  pogibelji  na  radu,  pružanje  informacija  i  osposobljavanje  radnika  za  siguran  rad  te 
brigu za potrebnu organizaciju i sredstva, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu. 
Članak 102.  
Radnik  je  dužan:raditi  s  dužnom  pozornošću  i  na  način  da  ne  ugrožava  svoj  život  i  zdravlje,  ali  i 
život i zdravlje drugih radnika, sigurnost opreme i uređaja 

na radnom mjestu poznavati uvjete i opasnosti rada, poštivati propisane i priznate mjere zaštite 
na radu i upute proizvođača opreme za rad 
 

održavati i voditi u ispravnom stanju sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva koja su mu 
povjerena na upotrebu i rukovanje 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

31 
 

upozoriti na sve kvarove i nedostatke na uređajima, osobnim zaštitnim sredstvima, te na pojave 
pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti opremu ili ugroziti život ili zdravlje radnika 
 
-  pristupiti zdravstvenim i psihofizičkim pregledima na koje je upućen. 
Članak 103. 
Prije otpočinjanja rada poslodavac je dužan radnika upoznati s mjerama zaštite pri radu i svim 
pravima i obvezama glede zaštite, odnosno mora ga upoznati s uporabom zaštitnih sredstava na 
poslovima koje će obavljati. 
 
Članak 104. 
Poslodavac se obvezuje jednom godišnje organizirati i financirati sistematski zdravstveni pregled za 
sve radnike, a posebne preglede za one radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, a 
sredstva će osigurati kod izrade godišnjeg financijskog plana. 
Ukoliko se prilikom obavljanja sistematskog zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovog članka pojavi 
sumnja na mogućnost postojanja teške bolesti ili  stanja radnika,   poslodavac  će omogućiti  dodatni 
hitni  indicirani  medicinski  pregled  za  radnika  u  ustanovi  sa  kojom  ima  sklopljen  ugovor  za 
obavljanje  zdravstvenih  pregleda  iz  stavka  1.  ovog  članka,  sve  na  temelju  preporuke  liječnika 
specijaliste  (iz  navedene  ustanove  i  to  u  okviru  planiranih  i  osiguranih  sredstava  u  financijskom 
planu poslodavca za tekuću godinu. 
Prilikom  sklapanja ugovora za obavljanje sistematskog zdravstvenog pregleda ugovorit će se da  je 
liječnik  specijalist  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka  kod  obavljanje  sistematskog  zdravstvenog 
pregleda dužan prilikom davanja završnog mišljenja navesti (na način razumljiv  osobama koje nisu 
liječnici)  koje  dodatne  hitne  indicirane  medicinske  preglede  bi  radnik  trebao  obaviti  i  iz  kojeg 
razloga (pod razlogom se smatra postojanje sumnje na mogućnost postojanja teške bolesti ili stanja). 
Hitnim pregledom se smatra pregled koji se ne bi, bez opasnosti za zdravlje radnika obavio zbog 
predugih lista čekanja ili sličnih razloga. 
 
Poslodavac će, ako za to postoje mogućnosti, mjere zaštite na pojedinim radnim mjestima provoditi i 
izvan razine standarda utvrđenih posebnim propisima. 
 
Poslodavac će osigurati sredstva za pružanje prve pomoći. 
 
Članak 105. 
 
Poslodavac je dužan poduzimati opće i posebne mjere zaštite na radu za uredsko i drugo osoblje čiji 
se rad zasniva na intenzivnom radu na računalima više od 20 sati tjedno ili 4 sata dnevno. Poslodavac 
je obvezan sačiniti popis tih radnih  mjesta na kojima je radnicima ugrožen vid  i  radnicima na tim 
radnim mjestima jednom godišnje organizirati pregled kod nadležnog liječnika. 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

32 
 
 
Članak 106.  
 
Radnik ima pravo odbiti rad na poslu na kojemu postoji opasnost za zdravlje i život i na kojemu nije 
provedena zaštita pri radu te ne smije biti doveden u lošiji položaj zbog svoga postupka i zaštićen je 
od  bilo  kakvih  posljedica,  osim  ako  je  posebnim  propisima  ili  pravilima  struke  dužan  izložiti  se 
opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi odnosno imovine. 
 
 
Članak 107. 
 
Radnik koji u slučaju ozbiljne prijeteće i neizbježne opasnosti za život i zdravlje napusti svoje radno 
mjesto, odnosno opasno područje ili odbije izvršavati poslove na tom radnom mjestu, ne smije biti 
doveden u lošiji položaj  zbog svog postupka te  ima  zaštitu  od bilo kakvih  posljedica, osim ako je 
posebnim propisima ili pravilima struke dužan izložiti se opasnosti  radi spašavanja života zdravlja 
ljudi i imovine. 
U slučajevima iz ovoga i prethodnog članka te drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, 
radnik je dužan obavijestiti odgovornu osobu ili povjerenika zaštite pri radu. 
 
 
Članak 108. 
 
Radnicima  koji  rade  sa  štetnim  tvarima  ili  na  poslovima  na  kojima  je  obavezno  korištenje  radne 
odjeće zbog prljavštine, neugodnih  mirisa, opasnosti od zaraze i  slično, poslodavac mora osigurati 
uvjete prema odredbama Zakona o zaštiti na radu. 
 
 
Članak 109.  
 
Nije dopušteno ugovaranje i isplata novčanih naknada radnicima koji rade u štetnim i opasnim 
radnim uvjetima, a kao nadomjestak za primjenu mjera zaštite na radu. 
 
 
 Članak 110. 
 
Poslodavac  je  dužan  provoditi  mjere  zabrane  pušenja  u  svojim  javnim  prostorijama,  te  može 
dopustiti pušenje u posebno određenim prostorijama na način propisan posebnim Zakonom. 
 
 
Članak 111.  
Radnik mlađi od osamnaest godina, trudnice i dojilje i druge osobe u skladu s posebnim propisima 
ne smiju raditi na poslovima sa štetnim utjecajima. 
Ako  se  na  poslovima  na  kojima  rade  osobe  iz  prethodnog  stavka  uoče  opasnosti  koje  ugrožavaju 
njihov  život  i  zdravlje,  poslodavac  je  dužan  tim  radnicima  ponuditi  drugi  ugovor  u  skladu  sa 
stručnom spremom, dok traje opasnost. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

33 
 
Dok radi na drugim poslovima iz razloga navedenih u prethodnom stavku, radniku pripada plaća za 
poslove koje je ranije obavljao na kojima je utvrđena opasnost za život i zdravlje, ako je to za njega 
povoljnije. 
 
Članak 112. 
 
Poslodavac je obavezan prilikom donošenja akata o sistematizaciji radnih mjesta, a najkasnije u roku 
3  mjeseca  od  dana  potpisivanja  ovog  ugovora,  utvrditi  radna  mjesta  s  posebnim  uvjetima  rada  i  to 
prema sljedećim kriterijima: 
 

utjecaj okoline: mikrofilmski uvjeti, zračenje, buka, vibracije, kemijske i biološke štetnosti 
 

rad u povećanoj vlazi 
 

opterećenja, fizički napor, prisilni položaj tijela pri radu 
 

psihofizički napor, opterećenje osjetila, poremećaj prirodnog biološkog ritma, tj. rad u smjenama, 
rad uz obaveznu upotrebu osobnih zaštitnih sredstava koja povećavaju napor ili otežavaju 
obavljanje poslova 
 

povećani rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom 
te tehnoloških akcidenata 
 
-  rad sa zagađujućim i prljavim tvarima 
Prije utvrđivanja radnih mjesta s posebnim uvjetima rada poslodavac će se savjetovati sa sindikatom. 
 
 
Članak 113.  
 
Poslodavac će po radnim mjestima voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima radnika o čemu će 
jedan puta godišnje izvješćivati sindikat. 
 
 
Članak 114. 
 
U  provedbi  mjera  zaštite  pri  radu,  poslodavac  je  dužan  izvijestiti  sindikat  jedan  puta  godišnje  o 
stanju  sigurnosti  i  zaštite  na  radu  i  primati  primjedbe  zaposlenih  na  primjenu  propisa  i  provedbu 
mjera zaštite pri radu.  
 
Radnici zaposleni kod poslodavca  biraju  povjerenike za zaštite na radu koji moraju biti obaviješteni 
o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje zaposlenih i primati primjedbe zaposlenih na 
primjenu propisa i provedbu mjera zaštite pri radu. 
 
Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti na 
radu, odnosno Zakona o radu. 
 
Članak 115.  
 
Povjereniku radnika za zaštitu na radu poslodavac će na svoj trošak osigurati: 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

34 
 

nesmetano obnašanje funkcije, sukladno posebnim propisima, 

pravo na oslobođenje obveze rada uz naknadu plaće, 4 sata mjesečno za obnašanje funkcije, 
-  pravo na korištenje prostorija za rad i sredstava za rad, te administrativno-tehničku pomoć. 
 
 
 
 XI. OSIGURANJE RADNIKA  
 
Članak 116. 
Poslodavac  će  s  odgovarajućim  osiguravajućim  društvom  sklopiti  ugovor  o  osiguranju  radnika  od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode) te osiguranje naknade troškova u slučaju ozljede pri radu ili 
profesionalnog oboljenja., 
Poslodavac će s odgovarajućim osiguravajućim društvom sklopiti ugovor o kolektivnom osiguranju 
radnika od posljedica nesretnog  slučaja nezgode, za vrijeme  rada i  u slobodno vrijeme tijekom 24 
sata. 
Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti sindikat. 
  
 
Članak 117. 
 
Poslodavac  će  za  sve  zaposlene  radnike  sklopiti  Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  u  dopunskom 
zdravstvenom  osiguranju  s  Hrvatskim  zavodom  za  zdravstveno  osiguranje  ili  drugom 
odgovarajućom  ustanovom.  Trošak  osnovne  police  dopunskog  zdravstvenog  osiguranja  radnika 
snose radnici poslodavca. 
 
 
XII. OTKAZ UGOVORA O RADU 
 
Članak 118. 
Poslodavac i radnik mogu otkazati ugovor o radu redovitim ili izvanrednim otkazom, zavisno o tome 
da li se ugovor otkazuje uz otkazni rok ili bez otkaznog roka. 
 
Članak 119.  
 
Ugovorom  o  radu  može  se  ugovoriti  otkazni  rok  (redoviti  otkaz)  u  slučajevima  kada  taj  ugovor 
otkazuje poslodavac. 
Ako  ugovorom  o  radu  nije  ugovoren  otkazni  rok,  poslodavac  otkazuje  ugovor  o  radu  isključivo  u 
rokovima utvrđenim Zakonom o radu. 
U slučaju redovitog otkaza od strane radnika, otkazni rok utvrđen Zakonom smanjuje se za polovicu, 
a ako radnik za to ima osobito važan razlog, otkazni rok može biti i kraći u dogovoru s poslodavcem. 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

35 
 
Članak 120. 
Radniku  kod  kojeg  je  nastupilo  smanjenje  radne  sposobnosti  ili  invalidnost  te  je  privremeno 
nesposoban  za  rad  zbog  liječenja  ili  oporavka  ne  može  se  otkazati  ugovor  o  radu  bez  njegove 
suglasnosti  dok  traje  oporavak  u  razdoblju  privremene  nesposobnosti  za  rad  zbog  liječenja  ili 
oporavka, već je poslodavac dužan tom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu po kojem radnik 
može izvršavati ugovorom preuzete obveze. Ova zabrana ne utječe na prestanak ugovora o radu na 
određeno vrijeme. 
Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za 
rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća 
odnosno, u skladu sa zakonskim uvjetima sindikalnog  povjerenika. 
Radničko vijeće će dati poslodavcu suglasnost na otkaz ugovora o radu ako poslodavac dokaže da je 
poduzeo  sve  što  je  u  njegovoj  moći  da  radniku  iz  stavka  2.  ovog  članka  osigura  odgovarajuće 
poslove, odnosno ako dokaže da je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje 
poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima, u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštene osobe, 
odnosno tijela. 
Ako radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća 
uskrati suglasnost na otkaz radniku iz stavka 2. ovog članka, suglasnost može nadomjestiti sudska ili 
arbitražna odluka.  
 

Članak 121. 
 
U slučaju da se u razdoblju od devedeset dana namjerava otkazati najmanje dvadeset ugovora o radu, 
od  kojih  bi  poslovno  uvjetovanim  otkazom  prestali  ugovori  o  radu  najmanje  petorice  radnika, 
poslodavac  je  dužan  pravodobno  i  na  način  propisan  Zakonom  o  radu,  savjetovati  se  sa  radničkim 
vijećem  radi  postizanja  sporazuma  u  svrhu  otklanjanja  ili  smanjenja  potrebe  za  prestankom  rada 
radnika.   
 
Članak 122. 
 
U slučaju  otkaza ugovora o radu od strane poslodavca,  a iz razloga utvrđenih  tehnoloških viškova 
radnika,  najprije  se  otkazuje  ugovor  o  radu  sa  radnikom  koji  ima  najmanje  radnog  staža  kod 
poslodavca. 
 
Redoslijed otkazivanja ugovora o radu poslodavac dostavlja sindikatu i savjetuje se s njim. 
 
Članak 123. 
 
Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod uvjetima i na načine utvrđen Zakonom o radu i ovim 
Ugovorom. 
 
 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

36 
 
XIII. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA 
Članak 124. 
Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku 15 
(petnaest) dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za 
povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava. 
Ako poslodavac u roku petnaest dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu ili mu 
uopće ne odgovori na njegov zahtjev, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati 
zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. 
Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno 
poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovog članka. 
 
Članak 125.  
 
Radnik ima pravo na najviši koeficijent za obračun plaće unutar grupe radnih mjesta kojoj pripada 
njegovo  radno  mjesto,  ukoliko  se  mijenjaju  akti  poslodavca  temeljem  kojih  se  utvrđuje  plaća,  a 
radnik zadržava isto radno mjesto, pod uvjetom ispunjenja jednog od sljedeća dva uvjeta:   
-  ako je navršio 60 godina starosti 
-  ako mu do pune mirovine nedostaje 5 godina radnog staža, odnosno do 5 godina života prema 
odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju 
Ako se radniku tijekom radnog vijeka smanji radna sposobnost zbog povrede na radu, invaliditeta i 
profesionalnih  bolesti  zadržava  pravo  na  plaću  u  visini  koju  je  ostvarivao  u  trenutku  donošenja 
odgovarajućih  akata  poslodavca  kojima  se  plaća  radnikovog  radnog  mjesta  umanjuje  za  određeni 
iznos ili postotak. 
Radniku kojem do stjecanja prava na punu starosnu mirovinu nedostaje pet godina radnog staža ne 
može  prestati  radni  odnos  zbog  trajnog  prestanka  potrebe  za  njegovim  radom,  a  po  programu 
rješavanja trajnih viškova radnika poslodavac je dužan tom radniku ponuditi rad na drugom radnom 
mjestu na kojem on može obavljati poslove za potrebe poslodavca. 
 
Članak 126.  
 
Radnik  kojem  tijekom  radnog  vijeka  zbog    općeg  zdravstvenog  stanja,  fizičke  ili  psihičke 
iscrpljenosti, profesionalnog oboljenja, invalidnosti , nesreće na radu, prekvalifikacije radi obavljanja 
drugih  poslova  za  poslodavca  te  u  drugim  slučajevima  umanjene  radne  sposobnosti  utvrđene 
Rješenjem nadležne medicine rada , ne može više ostvarivati prosječne rezultate u izvršavanju radnih 
zadataka  ostvaruje  pravo  na  stjecanje  redovne  plaće  (koju  je  ostvarivao  prije  nastupa  navedenih 
okolnosti) na temelju solidarnosti. 
 
Ako  utvrdi  da  radnik  s  kojim  je  sklopljen  ugovor  o  radu  na  neodređeno  vrijeme,  a  kojemu  do 
stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju nedostaje 5 godina 
života ili staža osiguranja, ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na poslovima koje obavlja, 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

37 
 
poslodavac može radniku ponuditi obavljanje poslova drugog stupnja složenosti i odgovornosti, ako 
ispunjava uvjete za to radno mjesto. 
 
U  slučaju  iz  prethodnog  stavka  radnik  ostvaruje  pravo  na  obračun  plaće  prema  osnovnom 
koeficijentu radnog mjesta koji je povoljniji za radnika. 
 
 

Članak 127. 
 
Poslodavac  će  osigurati  povoljnije  uvjete  rada,  odnosno  rad  na  jednostavnijim  poslovima  bez 
umanjenja plaće radniku koju je on ostvarivao prije nastupanja okolnosti iz prethodnog članka. 
Plaća iz čl.126. uvećava se u razmjeru s rastom prosječne plaće kod poslodavca 
 
 
Članak 128. 
 
Radniku kojem do stjecanja prava na punu starosnu mirovinu nedostaje pet godina radnog staža ne 
može prestati radni odnos zbog trajnog prestanka potrebe za njegovim radom, a uz savjetovanje sa 
radničkim vijećem radnika poslodavac je dužan tom radniku ponuditi rad na drugom radnom mjestu 
na kojem on može obavljati poslove za potrebe poslodavca.  
 
 
Članak 129.  
Radnik  koji  je  utvrđen  tehnološkim  viškom  i  s  kojim  je  raskinut  ugovor  o  radu  ima  prednost  pri 
zapošljavanju  u slučaju  potrebe za radnicima njegove stručne  osposobljenosti  i  kvalifikacija,prema 
Zakonu o radu. 
Prednost  ostvaruje  samo  onaj  radnik  koji  nije  zaposlen  i  nalazi  se  u  evidenciji  službe  za 
zapošljavanje. 
Radniku ovo pravo prestaje kad prođu tri godine od raskida ugovora o radu. 
 
XIV. POVREDE PRAVA IZ RADA 
Članak 130.  
Radnik  koji  svojom  krivnjom  ne  ispunjava  svoje  obveze  preuzete  ugovorom  o  radu  čini  povredu 
radne obveze. 
 
Radniku iz stavka 1. ovog članka može se otkazati ugovor o radu na način i pod uvjetima utvrđenim 
Zakonom i ovim Ugovorom. 
 
Radniku se može izreći novčana kazna čija visina mora biti primjerena šteti, a sukladno s težinom 
povrede radne obveze, a može se izvršiti obustavom dijela plaće sukladno Zakonu, ali samo uz pisani 
pristanak radnika. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

38 
 
 
Radnik odgovara za štetu učinjenu osobno, a koja se mora na primjeren i zakonom dopušten način 
utvrditi, te radniku pisanim putem obrazložiti. 
 
Članak 131.  
Radnik ima pravo iznijeti svoju obranu prije redovnog ili izvanrednog otkaza uvjetovanog njegovim 
ponašanjem. Ako poslodavac ne omogući obranu radniku, odluka o otkazu je ni štetna. 
Članak 132. 
 
O povredi radne obveze radnika koja može utjecati na njegov radnopravni status, poslodavac se 
obvezuje o tome u pisanom obliku obavijestiti i zatražiti mišljenje od radničkog vijeća, odnosno 
sindikalnog povjerenika. 
 
Članak 133. 
 
Poslodavac može izvršiti kontrolu i nadzor nad radom radnika, na način primjeren struci, u skladu s 
posebnim propisima. 
 
Pri provođenju kontrole i nadzora iz stavka 1. poslodavac ne smije narušiti dostojanstvo radnika niti 
prekoračiti dopuštene ovlasti. 
 
Članak 134. 
 
Ako poslodavac svojim aktima utvrdi mogućnost izricanja opomena ili sličnih mjera, kao upozorenje 
na lakše povrede iz radnog odnosa, izrečene mjere ili opomene prestaju važiti i brišu se iz evidencije 
nakon proteka 2 godine od dana izricanja. 
 
 
Članak 135. 
 
Prilikom utvrđivanja osobito teških povreda radnih obveza zbog kojih se može izvanredno otkazati 
ugovor  o  radu  radniku,  poslodavac  mora  uzeti  u  obzir  posebnosti  poslova,  uvjete  rada  i  težinu  pri 
obavljanju  posla,  utjecaj  okoline  i  druge  karakteristike  koje  utječu  na  rad,  koncentraciju  i 
odgovornost radnika. 
Da bi  se neka povreda  mogla okarakterizirati kao osobito  teška povreda radne obveze, poslodavac 
mora  dokazati  namjeru  radnika  da  nanese  štetu  ili  krajnju  nepažnju  koja  je  utjecala  na  nanošenje 
štete. 
Osobito  teške  povrede  radnih  obveza,  a  čijim  počinjenjem  se  može  izvanredno  otkazati  ugovor  o 
radu su: 

namjerno ili krajnjom nepažnjom nanošenje velike štete poslodavcu na strojevima, alatima, 
odnosno sredstvima za rad, 

jednokratno nanošenje novčane štete poslodavcu u iznosu većem od prosječne plaće radnika koji 
je štetu nanio, 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

39 
 

neopravdani izostanak s posla u uzastopnom trajanju od 5 radnih dana, 

ako radnik ugrozi svoj ili tuđe živote, 

povreda propisa o zaštiti od požara, eksplozije, elementarnih nepogoda i od štetnog djelovanja 
otrovnih ili drugih opasnih tvari, 

povreda propisa o obrani, zaštiti i sigurnosti, 
-  radnikov dolazak na rad u pijanom ili drogiranom stanju i njegovo opijanje ili drogiranje za 
vrijeme rada, 
-  drugi razlozi predviđeni ovim ugovorom ili drugim aktom poslodavca kao razlozi za izvanredni 
otkaz ugovora o radu. 
 
 
XV. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU  
 

 
Članak 136. 
 
Radnici  imaju  pravo  sudjelovati  u  odlučivanju  o  pitanjima  u  svezi  s  njihovim  gospodarskim  i 
socijalnim  pravima  i  interesima  na  način  i  pod  uvjetima  propisanim  Zakonom  o  radu  i  ovim 
Ugovorom. 
 
Ukoliko    kod  poslodavca  nije  utemeljeno  radničko  vijeće  sindikat  može  imenovati  jednog 
sindikalnog  povjerenika  koji  će  u  punom  radnom  vremenu  obavljati  poslove  i  zadatke  radničkog 
vijeća. 
 
Sindikalni povjerenik iz ovog članka prima plaću radnog mjesta u skladu sa sklopljenim ugovorom o 
radu. 
 
Članak 137. 
 
Radnici  poslodavca  neposrednim  i  tajnim  glasovanjem  imenuju  i  opozivaju  svog  predstavnika  (sa 
svim  pravima  i  obvezama  kao  što  ih  inače  ima  radničko  vijeće)  u  Nadzorni  odbor  poslodavca, 
ukoliko nije utemeljeno radničko vijeće. 
 
Član  Nadzornog  odbora  iz  stavka  1.  ovog  članka  ima  isti  pravni  položaj  kao  i  drugi  imenovani 
članovi Nadzornog odbora .  
 
 
 
XVI. DJELOVANJE SINDIKATA 
 

Članak 138. 
 
Radnici imaju pravo organizirati interesnu udrugu sindikata kod poslodavca u skladu sa Zakonom i 
ovim Ugovorom. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

40 
 
 
Članak 139. 
 
Sindikati samostalno odlučuju o načinu rada i zastupanju interesa svojih članova kod poslodavca. 
 
Članak 140. 
 
Poslodavac se obvezuje da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućavati 
sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo svakog radnika da postane članom sindikata. 
Poslodavac će se suzdržati od svakog činjenja ili propuštanja činjenja kojim bi pojedini sindikat bio 
doveden u povlašteni ili podređeni položaj. 
Povredom  prava  na  sindikalno  organiziranje  bit  će  i  povreda  obveze  za  davanje  podobnosti  ili 
nastojanje  od  strane  ovlaštenih  osoba  kod  poslodavca  da  samo  s  jednim  sindikatom  obavljaju 
propisanu  sindikalnu  obvezu  ili  vrše  pritisak  na  radnike  da  stupe  u  jedan  sindikat  ili  da  iz  njega 
istupe. 
Sindikat se obvezuje da će svoje aktivnosti provoditi sukladno Zakonu i ovom Ugovoru. 
Članak 141.  
 
Stranke ovog Ugovora suglasne su da u dobroj vjeri i dobroj volji zajednički rješavaju uvjete za rad i 
djelovanje sindikata. 
 
Poslodavac  se  obvezuje  da  će  o  svom  trošku  sindikatu  odnosno  njegovoj  podružnici  osigurati 
sljedeće uvjete: 
-  prostorije za održavanje sastanaka, 
 
-  jednu uredsku prostoriju u sjedištu Društva opremljenu odgovarajućom opremom za rad 
(računalo sa mogućnošću pristupa na mrežu, printer, telefon, fax), 
 
-  nesmetano i neposredno korištenje oglasnih ploča poslodavca, 
 
-  umnožavanje dokumenata koji su nužni za provedbu sindikalnih aktivnosti i ostvarivanje ili 
zaštitu prava radnika, 
 
-  obračun i ubiranje sindikalne članarine, njeno prosljeđivanje na račun sindikata, te obustavu 
sindikalnih i ostalih kredita, 
 
-  sindikalnom povjereniku osigurati pravo na troškove putovanja, smještaja i dnevnica sukladno 
aktu Poslodavca i ovom Ugovoru. 
 
Poslodavac će za članove sindikata snositi troškove (putni nalozi) radi: 
 
-  sudjelovanja na sastancima koje organizira poslodavac, 
 
-  prisustvovanje sastancima pregovaračkih timova poslodavca i sindikata na izradi kolektivnog 
ugovora, 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

41 
 
-  sudjelovanje na sjednicama zajedničkog povjerenstva koje će tumačiti odredbe ovog ugovora. 
 
 
Članak 142.  
 
 

Sindikalni povjerenik ima pravo kod poslodavca štititi i promicati pojedinačna i kolektivna prava i 
interese članova sindikata. 
Poslodavac  je  dužan  sindikalnom  povjereniku  omogućiti  pravodobno  i  djelotvorno  ostvarivanje 
prava iz stavka 1. ovog članka te pristup podacima važnim za ostvarivanje tog prava. 
Sindikalni povjerenik mora svoje pravo i obvezu iz stavka 1. ovog članka ostvarivati tako da ne šteti 
djelotvornosti poslovanja poslodavca. 
Na zahtjev poslodavca sindikalni povjerenik dužan je identificirati se odgovarajućom punomoći ili 
iskaznicom koja sadrži odgovarajuća ovlaštenja. 
 
Članak 143. 
 
Sindikat samostalno imenuje sindikalne povjerenike iz redova svojih članova. 
 
Sindikat  se  obvezuje  da  će  u  roku  od  5  (pet)  radnih  dana  od  dana    imenovanja  sindikalnih 
povjerenika  pisano izvijestiti poslodavca o njihovom  imenovanju ili opozivu. 
 
Sindikalni  povjerenik  prema  odredbama  ovog  članka  obavlja  svoje  aktivnosti  u  radnom  vremenu  i 
prima plaću u skladu s ovim Ugovorom i Ugovorom o radu. 
 
Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, 
a bez suglasnosti sindikata nije moguće: 

otkazati ugovor o radu, 

rasporediti na drugo radno mjesto, 
-  ili na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale radnike. 
Sindikalni povjerenik kod poslodavca uživa zaštitu utvrđenu Zakonom o radu i ovim Ugovorom. 
 
 

Članak 144. 
Ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalne dužnosti te službenog puta u svezi te 
dužnosti smatra se ozljedom na radu kod Poslodavca. 
Poslodavac  će  na  zahtjev  sindikata  radniku,  koji  je  izabran  na  profesionalnu  sindikalnu  dužnost, 
omogućiti  mirovanje  prava  i  obveza  iz  radnog  odnosa  za  vrijeme  obavljanja  te  profesionalne 
dužnosti. 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

42 
 
XVII. RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA  
           I NAČELO SOCIJALNOG MIRA 
 

Članak 145.  
Kada  rješavanje  sporova  među  strankama  ovog  Ugovora  nije  moguće  riješiti  međusobnim 
pregovaranjem, ustanovljuje se u roku od 5 (pet) dana, Mirovno vijeće. 
Smatra se da je među strankama došlo do spora ako se one ne sporazume o sklapanju,  izmjeni  ili 
obnovi  Kolektivnog  ugovora,  odnosno  o  drugim  prijedlozima  za  rješavanje  spornih  situacija. 
  
Članak 146. 
 
Mirovno vijeće ima 3 (tri) člana. Svaka strana imenuje po jednog člana u Mirovno vijeće. Stranke u 
sporu sporazumno imenuju trećeg člana. 
 
Članak 147. 
 
Postupak mirenja pokreće se na zahtjev bilo koje strane, a mora se završiti u roku od 5 (pet) dana od 
pokrenutog postupka. O pitanjima koja nisu riješena ovim Ugovorom, a vezano za postupak mirenja, 
postupak će se provoditi sukladno odredbama Zakona o radu. 
 
Članak 148.  
Stranke mogu prihvatiti ili  odbiti  prijedlog Mirovnog vijeća. Mirenje  je  bezuspješno ako bilo koja 
strana  pismeno  izjavi  da  mirenje  smatra  neuspješnim,  ako  i  kada  koja  od  strana  ne  imenuje  člana 
Mirovnog vijeća, odnosno ako stranke ne imenuju trećeg člana vijeća. 
Svaki sporazum koji stranke postignu mora biti u pisanom obliku. 
Sporazum je sastavni dio kolektivnog ugovora ako se na njega odnosi i dopunjuje ga, odnosno 
mijenja tj. ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora. 
 
Članak 149.  
 
Ako je mirenje neuspješno, stranke spora mogu rješavanje spora sporazumno povjeriti arbitraži. 
Arbitraža ima 7 (sedam) članova. Svaka strana imenuje 3 (tri) člana. Stranke u sporu sporazumno 
imenuju sedmog člana. Predsjednika i njegovog zamjenika obje strane određuju sporazumno. 
 
Postupak pred arbitražom stranke mogu urediti posebnim aktom. 
 
Arbitraža može odlučivati samo o pitanjima koje su pred nju iznijele stranke spora. 
 
Članak 150. 
 
Ako  se  radi  o  sporu  o  tumačenju  ili  primjeni  zakona,  drugog  propisa  ili  Kolektivnog  ugovora, 
arbitraža će temeljiti svoju odluku na Zakonu, drugom propisu ili Kolektivnom ugovoru. 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

43 
 
Ako se radi o sporu o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora, arbitraža će temeljiti svoju 
odluku na pravičnosti. Arbitražna odluka mora biti obrazložena. 
 
Protiv arbitražne odluke nije dopuštena žalba. 
 
Ako  se  radi  o  sporu  o  sklapanju,  izmjeni  ili  obnovi  kolektivnog  ugovora,  arbitražna  odluka  ima 
pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora. 
 
Članak 151. 
 
Stranke se obavezuju da će Arbitražno vijeće utemeljiti u roku od 15 dana od dana nastanka spora, 
ako su suglasne da spor povjere arbitraži. 
 
Članak 152.  
 
Postupak pred Arbitražnim vijećem je hitan i mora se riješiti najkasnije u roku 10 (deset) dana od 
dana iznošenja spora pred arbitražu. 
 
Članak 153. 
 
Poslodavac će osigurati prostor i tehničko-administrativna sredstva potrebna za rad Arbitražnog 
vijeća. Svaka stranka ovog Ugovora snosi troškove rada člana Arbitražnog vijeća koje je izabrala 
dok troškove rada Predsjednika arbitražnog vijeća stranke snose jednako. 
 
  
                                                            
XVIII. ŠTRAJK 
 
Članak 154. 
 
Radnik ima pravo sudjelovati u štrajku, organiziranom na način predviđen Zakonom o radu. 
  
 
Članak 155.  
 
Štrajk organizira i provodi sindikat u skladu sa Zakonom i sindikalnim pravilima. 
Štrajkom upravlja štrajkački odbor. 
 
Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme trajanja štrajka. 
 
 
Članak 156. 
Sindikat će se suzdržavati od štrajka, ako se sve odredbe iz ovog Ugovora uredno ispunjavaju. 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

44 
 
XIX. RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA RADNIKA 
Članak 157.  
Poslodavac će izdvojiti na poseban račun financijska sredstva za rješavanje stambenih potreba 
radnika ostvarena temeljem odredbi Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i 
njegovih izmjena i dopuna. 
 
Članak 158.  
Poslodavac može s bankom koja ponudi najpovoljnije uvjete kreditiranja sklopiti ugovor o poslovnoj 
suradnji za kreditiranje radnika na koje se odnosi ovaj ugovor. 
 
XX. TRAJANJE I PRIMJENA OVOG UGOVORA 
Članak 159.  
Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 5 (pet) godina i smatra se sklopljenim kada ga 
potpišu ovlašteni predstavnici stranaka. 
Potpisom ovog Ugovora prestaje važiti Kolektivni ugovor za poduzeće Hrvatske ceste d.o.o. iz 
srpnja 2017. godine sa pripadajućim aneksima. 
 
Članak 160.  
 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa. 
 
Članak 161.  
 
Na pitanja koja nisu riješena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o radu i drugih propisa, 
te Pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca. 
 
 
 
XXI. IZMJENE, DOPUNE I OBNOVA  
 

Članak 162.  
Svaka stranka ovog Ugovora ovlaštena je predložiti njegove izmjene i dopune. 
Prijedlog  izmjena  i  dopuna  iz  stavka  1.  ovog  članka  mora  biti  podnesen  u  pisanom  obliku  svim 
strankama i obrazložen. 
Stranka  kojoj  je  podnesen  prijedlog  za  izmjenu  ili  dopunu  ovog  Ugovora  mora  se  o  prijedlogu 
pismeno očitovati predlagatelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prijedloga izmjena i 
dopuna. 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

45 
 
Prijedlog za izmjenu ili dopunu ovog Ugovora koji je odbijen pisanim putem ne može se ponoviti 
prije isteka roka od 1 (jednog) mjeseca od dana primitka očitovanja kojim se prijedlog odbija. 
Članak 163. 
 
Stranke će najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor započeti 
pregovore o sklapanju novog Ugovora. 
 
 

Članak 164.  
 
Stranke su suglasne da će uložiti sve napore da postupak pregovaranja za sklapanje kolektivnog 
ugovora završe u roku 30 dana od dana dostave nacrta kolektivnog ugovora. 
 
 
 
XXII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 165. 
 
Stranke  ovog  Ugovora  osnovat  će  zajedničku  komisiju  koja  će  tumačiti  odredbe  i  pratiti  njegovu 
primjenu.  Zajednička  komisija  ima  4  (četiri)  člana  od  kojih  svaka  stranka  imenuje  po  2 
članaKomisija će se sastati prvi puta najkasnije u roku 60 dana, od sklapanja ovog Ugovora. 
 
Komisija za tumačenje odredbi  radi  prema potrebi,  a na pismeni  upit mora se pismeno očitovati  u 
roku sedam dana. 
 
Članak 166. 
 
Stranke utvrđuju da je sindikat, koji je stranka ovog ugovora, prije njegova potpisivanja poslodavcu 
predočio dokument koji mu daje ovlaštenje da bude stranka ovog Ugovora. 
 
 
Članak 167.  
 
Stranke su suglasne da  će se nakon isteka roka na koji je sklopljen ovaj Kolektivni ugovor, u njemu 
sadržana  pravna  pravila  kojima  se  uređuje  sklapanje,  sadržaj  i  prestanak  radnog  odnosa  i  dalje 
primjenjivati kao dio prethodno sklopljenih ugovora u razdoblju od 3 mjeseca od isteka roka na koji 
je sklopljen ovaj Kolektivni ugovor. 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 168.  
 
Ovaj Ugovor sačinjen je  u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana  zadržava po 3 (tri) 
primjerka, a  2 (dva) primjerka se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za rad. 
 
 
 
 
 
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA HRVATSKE CESTE d.o.o.