Poštovani,

Ljubazno molimo za informaciju, jesu li u Ministarstvu imenovani posebni savjetnici ministra sukladno članku 47. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 66/19) te ako jesu, molimo za podatak o njihovom imenu i prezimenu te datumu imenovanja.

S poštovanjem,

Gong

Marina Gostrec, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu od 18. prosinca 2023. dostavljamo sljedeći odgovor:

Članak 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22) navodi kako se podaci o posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade objavljuju na mrežnim stranicama u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja.

Sukladno navedenom, a temeljem članka 23. stavak 1., točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013, 85/2015, 69/2022), obavještavamo Vas da je informacija javno objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, te Vam dostavljamo poveznicu: https://poljoprivreda.gov.hr/o-ministars... gdje se nalazi i obrazac sa svim podacima o posebnim savjetnicima.

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [MPS e-mail za zahtjeve]

Web-adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Marina Gostrec

Poštovana,

Zahvaljujemo na odgovoru, no naš upit se ne odnosi na posebne savjetnike prema Zakonu o Vladi, već prema Zakonu o sustavu državne uprave.

Naime, prema članku 47. stavku 3. navedenog zakona, poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom. Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova. Odluku o razrješenju ovih osoba donosi ministar. Stavak 6. dalje navodi da je jedno od takvih radnih mjesta i posebni savjetnik u kabinetu ministra; do tri izvršitelja; uvjet: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; koeficijent: 2,619.

Prema stavku 7, to nisu državni službenici, ne obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona te se na njih ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.
Konačno, stavak 8. definira njihova radna prava, odnosno da imaju:
- pravo na plaću koju čini umnožak utvrđenog koeficijenta i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaća državnih službenika
- pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojega su prije imenovanja sukladno stavku 3. ovoga članka bile zaposlene na neodređeno vrijeme
- ostala prava iz radnoga odnosa sukladno općim propisima o radu.

Dakle, za razliku od posebnih savjetnika prema Zakonu o Vladi, posebni savjetnici imenovani prema ZSDU-u imaju određeni radnopravni status i uvijek imaju naknadu, odnosno plaću.

Ljubazno molimo za informaciju za ovu kategoriju posebnih savjetnika.

S poštovanjem,

Gong

Marina Gostrec, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede nema imenovanih "posebnih savjetnika u Kabinetu ministra" sukladno Zakonu o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19).

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [MPS e-mail za zahtjeve]

Web-adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Marina Gostrec

Poštovani,

Zahvaljujemo na odgovoru.

S poštovanjem,

Gong