Dom za stare i nemoćne Sv. Kamila de Lellisa, Vrbovec

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.