Etnografska zbirka Rusina i Ukrajinaca RH

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Kultura i umjetnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.