Korištenje DOF podataka - Grad Karlovac

Hrvoje Bogner je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Karlovac

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Karlovac.

Za: Grad Karlovac

Poštovani,

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje DOF-a.
Podatci su javno vidljivi putem web preglednika na http://gis.karlovac.hr kao sloj "DOF" ali nisu dostupni za ponovno korištenje.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

Molimo podatke u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu,
u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw,
*.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u
kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

[osobna informacija], [osobna informacija]

Hrvoje Bogner je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 28.04.2017-02.05.2017. sa sljedećim sadržajem:
---
Klasa: UP/I 008-02/17-02/02
Ur.broj: 2133/01-03/06-17-2
Karlovac, 18.04.2017.

Grad Karlovac na temelju članka 23. st. 2. Zakona o Pravu na pristup informacijama (NN 25/13) postupajući u povodu zahtjeva Hrvoje Bognera, iz Zagreba za pristup informacijama donosi

Rješenje

1. Odbija se zahtjev Hrvoja Bognera iz Zagreba

Obrazloženje

Hrvoje Bogner iz Zagreba, Gradu Karlovcu je uputio zahtjev za dostavu i ponovnu uporabu sljedećih informacija

DOF-a za ponovno korištenje u nekomercijalne svrhe u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jgw, *.pgw georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.

Zahtjev korisnika prava na informaciju odbija se sukladno članku 15. st. 2. t. 7. i članku 27. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), te članku 9, 10. i 11. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina Državne geodetske uprave (NN 148/08).

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja stranka može podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje RH u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja na adresu Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
---

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org