Provedba testa razmjernosti i javnog interesa u Poreznoj upravi

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Ministarstvo financija

Trenutno čeka odgovor, Ministarstvo financija mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Duje Prkut

Za: Ministarstvo financija

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, molim Vas da
mi, elektroničkim putem u obliku odgovoru na ovaj mail, omogućite
pristup sljedećim informacijama:

Ime organizacijske jedinice unutar Središnjeg ureda Porezne uprave
koje je provelo test razmjernosti i javnog interesa za sljedeća
rješenja kojim se odbijaju zahtjevi za pravom na pristup
informacijama:
i) KLASA: UP/I-032-01/17-01/21; URBROJ: 513-07-21-00-17-3,
ii) KLASA: UP/I-032-01/17-01/21; URBROJ: 513-07-21-00-17-10

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Marina Mikulić Boss
Ministarstvo financija

Poštovani,

Ministarstvo financija, Služba za informiranje zaprimila je zahtjev za pristup informacijama Duje Prkuta.

Isti Vam ustupamo, s obzirom da je mjerodavnosti Porezne uprave, upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija.

S poštovanjem,

Marina Mikulić Boss,
službenik za informiranje
________________________________________
Šalje: Duje Prkut [[ZPPI #3863 email]]
Poslano: 15. travanj 2017. 17:10
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Provedba testa razmjernosti i javnog interesa u Poreznoj upravi

Za: Ministarstvo financija

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, molim Vas da
mi, elektroničkim putem u obliku odgovoru na ovaj mail, omogućite
pristup sljedećim informacijama:

Ime organizacijske jedinice unutar Središnjeg ureda Porezne uprave
koje je provelo test razmjernosti i javnog interesa za sljedeća
rješenja kojim se odbijaju zahtjevi za pravom na pristup
informacijama:
i) KLASA: UP/I-032-01/17-01/21; URBROJ: 513-07-21-00-17-3,
ii) KLASA: UP/I-032-01/17-01/21; URBROJ: 513-07-21-00-17-10

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3863 email]

Je li [Ministarstvo financija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija može: