Evidencija o načinu i količini korištenja divlje vrste liska

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

1.) Evidencija o načinu i količini korištenja divlje vrste liska

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem portala imamopravoznati.org
ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: