Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Privlaka, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) kao dio skupine poslane na 428 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Privlaka, Privlaka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Privlaka, Općina Privlaka, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija)

Poštovani,

Na službenim stranicama Općine Privlaka imate upute koje se odnose na
ostvarivanje prava na pristup informacijama, odnosno Pravilnik o
ostvarivanju prava na pristup informacijama te propisane obrasce. Stoga,
molim Vas da se pridržavate navedenih uputa.

link:http://opcina-privlaka.hr/index.php/pris...

S poštovanjem,
Krunoslav Grgurovac

----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1412 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Privlaka, Privlaka"
<[Općina Privlaka, Privlaka e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:23 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Privlaka, Privlaka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1412 email]

Je li [Općina Privlaka, Privlaka e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Privlaka, Privlaka? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Više o vašem pravu možete pročitati na linku:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

Za: Općina Privlaka

Podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Ispunjavanje PDF, Microsoft Word ili drugih obrazaca nije nužno. Ono služi kao pomoćni alat službenicima za informiranje ali nije obavezan po zakonu.
Vidjeti: http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 18, stavci 2 koja kaže ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zelim odgovor elektroničkim putem.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Privlaka, Općina Privlaka, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija)

1 privitaka

Poštovani,

Na Vaše traženje dostavljamo sljedeće podatke:

U privitku maila Vam je Odluka o plaći u kojoj su definirani osnovica i
koeficijent za obračun plaće načelnika ( koji dužnost obavlja profesionalno)
te naknada za rad zamjenika načelnika (koji svoju dužnost obavlja
volonterski).

Predsjednik vijeća ne prima naknadu za svoj rad.

S poštovanjem,
Krunoslav Grgurovac

----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1412 email]>
To: "Općina Privlaka" <[Općina Privlaka, Privlaka e-mail za zahtjeve]>
Sent: Tuesday, May 17, 2016 10:13 PM
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Privlaka

Podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan
ispunjavati obrasce.

Ispunjavanje PDF, Microsoft Word ili drugih obrazaca nije nužno.
Ono služi kao pomoćni alat službenicima za informiranje ali nije
obavezan po zakonu.
Vidjeti: http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku
18, stavci 2 koja kaže ako je zahtjev podnesen putem elektroničke
komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zelim odgovor elektroničkim putem.

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Privlaka

Molim vas nadopunu informacija:

Bruto mjesecni iznos (placa/naknada), npr. za posljednji mjesec ili prosjek ali bruto iznosa.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Privlaka, Općina Privlaka, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija)

Poštovani,

Bruto plaća načelnika iznosi 12.798,10 kuna. Bruto plaću čini umnožak
osnovice i koeficijenta uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog
staža (do maksimalono 20%).

Naknada za rad zamjenika načelnika (volontera ) u brutu iznosi 2.379,90
kuna.

S poštovanjem,
Krunoslav Grgurovac

----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1412 email]>
To: "Općina Privlaka" <[Općina Privlaka, Privlaka e-mail za zahtjeve]>
Sent: Wednesday, May 18, 2016 8:11 PM
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Privlaka

Molim vas nadopunu informacija:

Bruto mjesecni iznos (placa/naknada), npr. za posljednji mjesec ili
prosjek ali bruto iznosa.

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org