Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb.

Od: David Tadis

Za: Specijalna bolnica za plućne bolesti

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u
2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Jasna Porić
Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb

Poštovani,

 

N/P gosp. David Tadis

Predmet: Odgovor na zahtjev za pristup informacijama

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojeg ste nam
elektrnočkim putem dostavili 05.05.2016. očitujemo se na način kako
slijedi:

- Tijekom 2014.g. u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti provedeno je
jedno kliničko ispitivanje.

- Broj trgovačkih društava za koje su takve studije rađene: jedna.

- Nismo u mogućnosti dostaviti iznos koji je od kliničkih studija uplaćen
HZZO-u budući da za isto ne postoji propisana zakonska obveza.

- U svezi daljnjih upita koji se odnose na novčane iznose koji pripada
Bolnici, voditeljima studija, ukupna vrijednost ugovora, te iznos za
uplatu u državni proračun nismo u mogućnosti dostaviti iz razloga jer
ugovor o kliničkom ispitivanju ima klauzulu povjerljivosti otkrivanja
"informacija" osim za provođenje ispitivanja ili na osnovu naloga
nadležnog suda i to do granice dopuštene sudom. Sadržane odredbe koje se
odnose na povjerljivost, financijske izvještaje, revizije, odgovornost i
osiguranje, zaštita od odgovornosti i dr. ostaju na snazi i nakon isteka
ili prestanka ugovora.

Također su zakonom o pravu na pristup informacijama propisana ograničenja
prava na pristup informacijama. 

 

S poštovanjem,

U Zagrebu, 20.05.2016.

--

Voditeljica službe za pravne i kadrovske poslove
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockfellerova 3
HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: [1][Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]

References

Visible links
1. mailto:[Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Jasna Porić

Ljubazno vas molim dopunu informacija - dostavite podatke o
kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014.
godini:

- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

Skrecem vam paznju na Izvjestaj Povjerenika za informiranje za
2015. godinu, stranica 81:

Poslovna tajna - zdravstvene ustanove - Podaci o kliničkim
studijama u hrvatskim bolnicama
Udruga Gong zatražila je od više bolnica u Republici Hrvatskoj
informacije o kliničkim studijama
provedenima u 2013. godini i to podatke o broju kliničkih studija
za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2013., broju trgovačkih
društava za koje su se takve
studije radile, ukupnoj vrijednosti tih ugovora, iznosu koji je od
ukupne vrijednosti pripao
bolnicama, iznosu koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima
studija, imena voditelja
kliničkih studija, iznosu koji je od kliničkih studija uplaćen
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvoi
iznosu koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu. Bolnice su uglavnom odbijale
zahtjeve udruge navodeći da se radi o podacima koji predstavljaju
poslovnu tajnu, odnosno
osobne podatke voditelja studija. ***Povjerenik za informiranje
utvrdio je tražene informacije ne
predstavljaju poslovnu tajnu jer se njihovim omogućavanjem ne
otkriva sadržaj tih studija niti
trgovačka društva za koja su te studije rađene. Također, utvrđeno
je da su imena i
prezimena voditelja kliničkih studija vezana uz osobe koje su
zaposlene u bolnicama kao tijelima
javne vlasti, stoga u slučaju objavljivanja njihovih imena i
prezimena ne dolazi do kršenja odredbi
Zakona o zaštiti osobnih podataka.***

Izvor:
http://www.pristupinfo.hr/izvjesce-o-pro...
PDF:
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...

U vidu spomenutoga, molim vas odgovor na ovaj zahtjev za dopunu
informacija.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Jasna Porić
Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb

 

Poštovani- (podnositelj zahtjeva)

U svezi vašeg upita-  pisanog zahtjeva od dana  05.05.2016.g. za podatke o
kliničkim ispitivanjima koja su provedena u Bolnici za 2014.godinu i
dopunu zahtjeva od dana 20.05.2016.godine Specijalna bolnica za plućne
bolesti donijela je

                                                                      R J
E Š E N J E

kojim se odbija zahtjev za dostavu informacija za klinička ispitivanja
koja su provedena u Bolnici za 2014.godinu.

                                                                  O B R A
Z L O Ž E N J E 

Ista Odluka donesena je budući se radi o podacima koji predstavljaju
poslovnu tajnu.Nakon primitka dopune zahtjeva proveden je sukladno čl. 16.
Zakona o pravu na pristup informacijama test razmjernosti i javnog
interesa gdje je uvrđeno da se pristup informaciji može ograničiti zbog
zaštite prava te bi pružanjem tih informacija to pravo bilo povrijeđeno i
narušeno.

Pravni temelj i uporište donošenja odluke- rješenja o odbijanju zahtjeva
regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama članak 15. stavak 2
(kada se radi o tajni a to je definirano Ugovorom o kliničkom ispitivanju
navođenjem da i nakon raskida ili prekida ugovora postoji obveza čuvanja
"informacija" te da bi u slučaju nepoštivanja istog moglo doći do sudskog
spora i temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama)  i stavak 4. ( u
slučajevi zaštite prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka).

Podnositelj pismenog zahtjeva (fizička osoba) u svojem zahtjevu nije
navela sjedište (adresu) tijela kojem podnosi isto, te također kod
podnošenja zahtjeva nije navela svoju adresu već samo ime i prezime pa
slijedom navedenog zahtjev ne sadrži sve podatke koje bi zahtjev trebao
sadržavati da bi se po njemu moglo postupiti.

 

 

 U Zagrebu, 06.lipnja 2016.godine

 
 
 
 
 
 
 
 
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockfellerova 3
HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: [1][Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]
 

References

Visible links
1. mailto:[Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb može: