Statisticki podaci o otpadu 2010 - 2014

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu statistickih podataka o otpadu u nadleznosti
podruznice Cistoca u obliku propisanom od strane Europske Komisije
(uredbe i tablice navedene nize) za vremenski period 2010. - 2014.
godina.

Moj zahtjev za pravo na pristup informacijama temelji se na
zakonskoj osnovi EK uredbe o statističkim podacima o otpadu.

Statistički podaci o otpadu na razini EU imaju svoju zakonsku
osnovu od 2002. kao odgovor na potrebu za usporedivim i usklađenim
podacima - Uredbu (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o
otpadu (Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and
of the Council of 25 November 2002 on waste statistics (OJ L 332,
9.12.2002, p.1).).

Uredbu o statističkim podacima o otpadu (Regulation (EC) No
2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2002 on waste statistics (OJ L 332, 9.12.2002, p.1)
donijeli su Europski parlament i Vijeće Europske unije 25. studenog
2002. a revizija je izvršena 2010. Od 2002. usvojeno je nekoliko
provedbenih mjera:
• Uredba Komisije (EK) br. 574/2004 od 23. veljače 2004. kojom se
mijenjaju Prilozi I. i III.
• Uredbi (EK) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu (SL L
90, 27.3.2004., str.15);
• Uredba Komisije (EK) br. 782/2005 od 24. svibnja 2005. kojom se
utvrđuje format za prijenos rezultata statističkih podataka o
otpadu (SL L 131, 25.5.2005., str. 26);
• Uredba Komisije (EK) br. 783/2005 od 24. svibnja 2005. kojom se
mijenja Prilog II. Uredbi (EK) br. 2150/2002 o statističkim
podacima o otpadu (SL L 131, 25.5.2005., str. 38);
• Uredba Komisije (EK) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. kojom se
utvrđuju mjerila procjene kvalitete i sadržaj izvješća o kvaliteti
za statističke podatke o otpadu za potrebe Uredbe (EK) br.
2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 229, 6.9.2005., str.
6);
• Nacrt Uredbe Komisije kojom se mijenja Uredba (EK) br. 2150/2002
Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu,
čije se usvajanje očekuje u jesen 2010.

Izvor: http://www.azo.hr/PrirucnikZaStatisticke

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Senka Knežević
Zagrebački holding

Poštovani,

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća kao tvrtka koja se bavi gospodarenjem otpadom, vodi svu dokumentaciju propisanu pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Također, sukladno zakonskim obvezama podatke o gospodarenju otpadom na godišnjoj razini dostavljamo u Informacijski sustav zaštite okoliša koji vodi Agencija za zaštitu okoliša. Navedena agencija sistematizira prikupljene podatke od svih jedinica lokalne samouprave u RH i u odgovarajućem obliku, a sukladno priručniku na koji se poziva građanin, dostavlja podatke EUROSTAT-u. Dakle, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća nije obveznik vođenja podataka i izvještavanja u obliku koji je opisan u Priručniku za statističke podatke o otpadu, već podatke o gospodarenju otpadom vodi sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša. Ovdje posebno napominjem da je Čistoća samo jedan od skupljača otpada na području Grada Zagreba, pa stoga i ne raspolaže s kompletnim podacima za Grad Zagreb. Upravo iz tog razloga se svi podaci skupljaju u Informacijskom sustavu zaštite okoliša pri Agenciji za zaštitu okoliša RH.

S poštovanjem,

Senka Knežević
Službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Senka Knežević,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da uvazite
dopunu informacija:

Molim vas da dostavite podatke o gospodarenju otpadom koje
prikuplja, vodi i izvjestava Cistoca, podruznica Zagrebackog
Holdinga, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom i Pravilniku o
registru onečišćavanja okoliša.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Senka Knežević,

Molim vas potvrdite primitak mog zahtjeva i dopune zahtjeva poslani
23.07.2015.

Saljem vam prijateljski podsjetnik za odgovor na moj zahtjev za
pristup informacijama koji jos nije odgovoren a uskoro istjece
zakonski rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Senka Knežević,

Jos uvijek nisam zaprimio odgovor na zahtjev poslan Srpanj 23,
2015.

Ljubazno vas molim odgovor.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Povjereniku za informiranje dostavljena je Predstavka radi toga jer tijelo nije odgovorilo na zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je od Povjerenika za informiranje (dalje u tekstu Povjerenik) zaprimljen zakljucak na isti zahtjev kojim se trazi dostava statistickih informacija o kolicini prikupljenog stakla, papira, plastike i metala putem kontejnera za izdvojeno sakupljanje otpada u gradu Zagrebu za 2010 - 2014, od 18. sijecnja 2015. godine. Zalba protiv rjesenja tijela javne vlasti izjavljena je Povjereniku dana 3. veljace 2015.

Ovim zakljuckom Povjerenik nalaze trgovackom drustvu Zagrebacki holding d.o.o. da u roku 15 dana od dana zaprimanja ovog zakljucka rijesi zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 18. sijecnja 2015. godine, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povjerenik u bitnome navodi da je sluzbenik za informiranje tijela javne vlasti, Zagrebackog holdinga d.o.o., kao osoba nadlezna za rjesavanje zahtjeva za pristup informacijama, duzna utvrditi posjeduje li tijelo javne vlasti trazenu informaciju, i to u zatrazenom xls ili csv obliku, ili je ne posjeduje, te u skladu s navedenim rijesiti zahtjev sukladno clanku 30. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odredbom clanka 119. stavka 3. Zakona o opcem upravnom postupku, propisano je da kad drugostupanjsko tijelo utvrdi da razlozi za nedonosenjem prvostupanjskog rjesenja nisu opravdani, samo ce rijesiti upravnu stvar ili naloziti prvostupanjskom tijelu dau roku od 15 dana donese trazeno rjesenje.

Klasa UP/II-008-07/16-01/116
Urboj 401-01/21-16-01
Zagreb, 27. travnja 2016.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Senka Knežević, Zagrebacki holding

Slijedom urucenog zakljucka Povjerenika za informiranje kojim se
nalaze trgovackom drustvu Zagrebacki holding d.o.o. da u roku 15
dana od dana zaprimanja ovog zakljucka rijesi zahtjev za ponovnu
uporabu informacija od 18. sijecnja 2015. godine (s naslovom
"Statisticki podaci o otpadu 2010 - 2014"), sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama; molim vas da odgovorite i
na ovaj istovjetan zahtjev poslan dana 23. srpnja 2015. godine
odgovorom na ovu adresu, elektronickim putem.

Klasa UP/II-008-07/16-01/116
Urboj 401-01/21-16-01
Zagreb, 27. travnja 2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimio sam obavijest o ustupanju zahtjeva Agenciji za zastitu okolisa.

Klasa ZGH-04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-28
Zagreb, 19.5.2016.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Senka Knežević, Zagrebacki Holding

Postanskim putem zaprimio sam Vasu obavijest o ustupanju zahtjeva
Agenciji za zastitu okolisa.

Klasa ZGH-04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-28
Zagreb, 19.5.2016.

U obavijesti ste naveli moju kucnu adresu, no molim vas da
postujete moj izvorni zahtjev koji je poslan elektronskim putem u
kojem sam naznacio da je adresa za odgovor ova adresa - te da vasa
obavijest o ustupanju bude dostavljena na ovu elektronsku adresu -
nema potrebe dostavljati obavijesti postanskim putem, trebali bismo
ustediti na postanskim troskovima. Ispustili ste spommenuti u
ustupljenom zahtjevu Agenciji za zastitu okolisa da korisnik trazi
odgovor elektronskim putem na ovu adresu e-poste. Ljubazno vas
molim ispravak ustupljene obavijesti o zahtjevu i da o tome
obavijestite Agenciju za zastitu okolisa.

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Ur. broj: 427-30-13-16-532/20

Datum: 25.05.2016.

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Vezano uz Zahtjev prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koji ste
poslali Zagrebačkom holdingu 23.7.2015.g., a koji je Zagrebački holding
20.5.2016.g. ustupio Hrvatskoj agenciji za okoliša i prirodu, prosljeđujem
Vam informacije i tumačenje, kako slijedi.

 

Podaci o prijavljenim količinama otpada u Registar onečišćavanja okoliša
(ROO) nalaze se u Izvješćima o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša
(link: [1]http://www.azo.hr/IzvjescaROO01) te Izvješćima o komunalnom
otpadu (link: [2]http://www.azo.hr/Izvjesca14) na [3]www.azo.hr.

Ostale javno dostupne podatke prijavljene u ROO moguće je samostalno
pretražiti putem Preglednika ROO (link:
[4]http://www.azo.hr/PreglednikRegistraOnec...). Isti sadrži podatke
ROO svih obveznika, od  2008. izvještajne godine nadalje.

Unutar samog preglednika nalaze se i Upute za korištenje preglednika
registra onečišćavanja okoliša s opisanim primjerima pretraživanja.

 

Vezano za podatke prijavljene prema Uredbi o statistikama otpada
(Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the
Council of 25 November 2002 on waste statistics) isti su objavljeni na
stranicama Eurostat-a (link:
[5]http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). Navedeno izvješćivanje
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je, sukladno ugovoru s
Državnim zavodom za statistiku, od 2012. izvještajne godine nadalje.

 

 

Za dodatne informacije molim slobodno me kontaktirajte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenica za informiranje

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

telefon + 385 1 4886 857

telefax + 385 1 4826 173

e-mail: [6][e-mail adresa]  

url: [7]www.azo.hr

P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

 

 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti:

 

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

References

Visible links
1. http://www.azo.hr/IzvjescaROO01
2. http://www.azo.hr/Izvjesca14
3. http://www.azo.hr/
4. http://www.azo.hr/PreglednikRegistraOnec...
5. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
6. mailto:[e-mail adresa]
7. http://www.azo.hr/

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Branka Ilakovac, Agencija za zastitu okolisa (AZO)

Hvala vam na dostavljenim informacijama.

Link ROO preglednika je odlican jer ima mogucnost izvoza u Excel,
no ne radi mi (uopce) pravilno.

Pokusao sam napraviti upit za
- 2014 godinu
- Skupljeni komunalni otpad
- Zupanija = Grad Zagreb
i vraceni rezultat je "0 zapisa".

Osim toga, moguce je izabrati samo 2014 godinu s popisa godina, a
spomenuli ste da tamo postoje podaci od 2008, ali ja ne mogu do
podataka prije 2014 godne.

Screenshot slike rezultata i mog upita:
https://qsnapnet.com/snaps/2gy0h90fun64j9k

Moze li se ovaj problem na ROO pregledniku rijesiti tako da mogu
dobiti trazene podatke putem preglednika?

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Poštovani gospodine Schlossberg,

Tehnička pogreška Preglednika ROO vezana za odabir godina je otklonjena te je sada dostupan pregled podatka od 2008-danas. Hvala Vam na prijavi poteškoće.

Što se tiče kreiranja upita, po priloženoj slici je vidljivo da ste stavili filter za dvije županije istovremeno i tu je nastao problem.
Naime, preporuka je po upitu koristiti filter samo za jednu županiju. Npr. 2008/PL-SKO/Grad Zagreb. Ako želi podatke neke druge županije samo treba kreirati novi upit. Tada ne bi trebalo biti problema, preglednik daje rezultate pretrage.

Srdačan pozdrav,

Branka Ilakovac, dipl. novinar
Rukovoditeljica Odjela za odnose s javnošću / Glasnogovornica
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
telefon + 385 1 4886 840
telefax + 385 1 4826 173
e-mail: [e-mail adresa]  
url: www.azo.hr
 Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije. Hvala!

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Branka Ilakovac

Pozdrav,

I dalje imam problema s dobivanjem rezultata na ROO pregledniku.

U filter stavim samo Grad Zagreb, godina 2014, i komunalni otpad i
upit vrati 0 rezultata.

Mozete li pogledati radi li kod vas?
I dalje na popisu godina vidim samo 2014.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Provjerim s ROO timom pa se javim povratno.
Srdačno,
Branka Ilakovac

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Branka Ilakovac

Proradilo je, hvala vam!

http://roo-preglednik.azo.hr/Default.aspx

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Odlično! Hvala na infu.
Srdačan pozdrav,
Branka

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: