Studija isplativosti za potrebe definiranja koncepcije aglomeracija: Mala Buna, Donja Zdenčina, Krašić, Donji Kraj

Pisani zahtjev podnositelja Ivica Jeđud za Hrvatske vode, Zagreb

Hrvatske vode, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Ivica Jeđud

Poštovani Hrvatske vode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:' unesite tekst zahtjeva kako slijedi: 'Molim
vas dokument 'Studija isplativosti za potrebe definiranja
koncepcije aglomeracija: Mala Buna, Donja Zdenčina, Krašić‡, Donji
Kraj' koji je ishod 'UGOVOR o usluzi: izrade prethodne studije
isplativosti za potrebe definiranja koncepcije aglomeracija: Mala
Buna, Donja Zdenčina, Krašić‡, Donji Kraj' koji se vodi pod
evidencijskim brojem u registru ugovora javne nabave 'OP 2013/220'
s datumom do kojeg je sklopljen ugovor 31.9.2014 s iznosom
sklopljenog ugovora 390.000,00 kn s PDV-om.

S poštovanjem,

Ivica Jeđud

Spojite s ovim

Od: Danko Biondić
Hrvatske vode, Zagreb


Attachment zahtjev.pdf
396K Download View as HTML


Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, upućujemo
Vas da „Prethodna studija isplativosti za potrebe definiranja koncepcije
aglomeracija: Mala Buna, Donja Zdenčina, Krašić i Donji Kraj“ nije
dovršena. U tijeku je recenzija nakon koje će se studija korigirati prema
izvješću recenzijskog povjerenstva.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

 

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatske vode, Zagreb može: